Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

riyet Ücbirlîgi ruhu hakim anlaşma tenkidediliyor ^^^ D ü n B # M . Medisinde Sabri Dilek (DP), H Kurultayda en fazla rey eski Hür. P. lılere verıldı, bunlar an!aşmanın kabulü ile kapitülâsyomı dan sekizı partinin en büyük organmda vazife aldılar geri gctirilcceğini söylcdi Parti Meclisi için verilen reyleriıt tasnifi ancak dün akşam sona erdi; 40 âzadan 21 inin 1957 de aktedilcn «lstimlâk ve müsadere garantisi ınlaşması» nııı muzakere si sırasmda konuşan Dilek, Gülek aleyhtarlarımn listesindetı, 11 inin de Gülek tarafdarlarmın listesinden Amerikalılara açıkça imti yaz verildiğine işaretle, seçildikleri anlaşıldı; en fazla reyi Karaosmanoğlu aldı alevhte rey kullanacağını belirtti I Ankara 16 (CumhunyetTeleks) nm yenı 11)00/ Ö 0 **«J relgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet tstan bul Posta Kutusu İstanbul No: 24« Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 224298, Yazı İgleri. 224299. Matbaa: 224290 i 1 7 Ocak 1 9 5 9 Amerika ile yapılan bi C. K. M. P. ye sosyalist bir veçhe verilmek isfeniyor Genel İdare Kurulunun buçünkii toplantısında bu husustaki teklifin göriisülmesi kuvvetle muhtemel C.K.M.P. Genel İdare Kurulu bu. gun saat 15 den itibaren 11 Merkezinde Gen«l Başkan Osman Bölükbajı, bajkanlığmda toplanacaktır Bu toplantıda geçenlerde C K.M P Genel îdare Kurulu üyelerinden Alâ eddin Tiridoğlunun partiye sosynliît bir veçhe vermek istiyen teklıfı nm muzakere edilmesı kuvvetle muh temeldir. Paıti çevrelerınde geniş tepkiler uyandıran C.K M.P ye sosyalist bir veçhe verılmesi tekhfının Genel îda re Kurulunca nası! karsılanacağı merakla beklenmektedır. Bu teklıfi, mü him sayıda partılinin destekledıgi ve dıe#r illerdeki C.K.M.P. liler ile Ijâzı Genrl tdnre Kuru'.u üyelerinin de huna taraftar olduklan bildirilmek tedır. Öte yandan C K M P. Genel İdare Kurulu üyelerinden Orhan Arsal da bııfikri desteklediğini açıkça beyan etmektedır. l 1 Eskışehir Emnıyet|Bayındırhk Müdürü istifa etti Inönünün Eskişehire son ziyaretini müteakıb Ankaraya çağırılmış olan Şevket Asbuzoğlu, Emniyet U. M. Teftiş Heyetine tayini üzerine verdiği istifa ile ilgili olarak bugün birbasın toplantısı yapıyor ! C. H. P. tüzüğu gereğınce, partinin en büyuk orsanı olan Partı Mechsı ü\eleri dün gece 24 te başlıyan ve bugun saat 16 ya kadar j .auren tasnıf netıcesınde belli olmuştur. Oya katıUn 1248 delege. 96 aday içinden 40 adsyı bir yıl içın varifelendırmiştir. Oyların dağılmasında Kurultayın dsş tesirlerden kendisıni bir havlı sıyırdığı, delegelerin oylarını kulalnırken kendi ınsiyatıflerini muhafaza ettikleri eorülmektedir. Netekim, Kasıra Guleğı 1038 oyla i} başına getiren d«legeler. Gülek taraftarlarının hazırladığı listeye fazJa itiljar gostermemişler, fak.t tamamen de karşı listeyi kullanmamışlardır Parti Meclisine seçilenlerın on biri Gulek taraftarlarının listesuiLe, yirmı biri Gülek aleyhtarlarımn lıstesınde bulunmak tadırlar Bu arsda sekiz aday da eski Hur P. lilennden teşkıl edılmekteydi. Partı Meclisi üyelerinin aldıkları Telefoto CUMHURİYİ.T Ankar* İstanbul oy sayıları ise alâka çekicidır. Zira Halk Partisüıin jreni meclisi dün İnonüııün başkanhğın da yaptığı ilk toplantıda delegeler en fazla oyu eski Hür. P. lilere vermişler ve gıiçbirliğinin ruhu bu suretle Parti Meclisine de hâkim olmuştur. | Parti Meehsiv.e secilenlerle, «ldı^tjf lan oy miktnrları şöyledir : Fevzf Lutfi Karaosmanoğlu 1108. Ismail Rü*tü Ak?al 1104. Turan Gü Ankara. 16 (CumhunyetTeleks) B.M M sınin bugünkü müzakerelen sırasında Türkıye Cumhurıveti Hükumetı ile Amerika Bırleşık Devletlrri arasında 15 Ocak 1957 tarihinde. nota teatisi suretıle akdolunan İstimlâk ve Müsadere Garantısi Anlaşmasının tasdıkı hak kındaki ksnun tasarısınin müzakeesi sırasında söz alan Trabzon Mı! etvekıli (DP.) Sabri Dilek sert enkıdlerde bulunmuş ve kabul e•iılecek olan bu kanu • »le kapıtülâs vonun geri getirileeeğını ve bunun Amerıkslılara verilen bir imtiys7 3!duüu'"u söylemiş ve söyle demi$Hr : «Anlasma, hfr noktasıle ve »ar»haten Turkivede vatırim yapacak \mpriksn vat^nrla<=larınin matıulkTrabıon milletvekilı Sahri Dilek (D.P.) lerinm tek tarafh olarak hım*yesinden bahsetmektedır. Amerikahlar, Türkıyede bir çok vatırımlar yapmışlardır. Hattâ, 6224 sayıh Kanunun mer'ıyetinden «v velki seneler iç«risinde dahı Türk kanunlannm garantısınden başka hıçbır ruchanıyet taleb etmeden memleketımıze gelmış Amerika ser mayesi ve Amerıkan muteşebbısı vardır. Türkiyede yapacaklan yatı rımlan, bövle bir anlaşmanın akdı ne tâlik eyleyen Amenkah müte jsbbisler, var ise, bu durum karşı sında onlarm Türkiyeden bir »eyler koparmağa gayret eden gayn addi re tabiri mazur jforünüz b rirjrân dü^ünceli. tiesret erbabl ol duklannı ıfade ile pek ileri gitmı Arkası Sa. 5. Sil. 1 de Bakaıdığı bütçesi Kâğıd fiatlarına Öğretmenler ek tahsisat dün zam yapıldı istiyorlar Gazete kâğıdları hariç bütün kâğıd fiatlan yüzde 35 40 nisbetinde arttırıldı, suya yapılan zam, bugün yürürlüse giriyor Millt E^itim Bakanma çekîien telffrafta öğretmenlerin müsköl geciro şartlari içinde bulunduklarına işaret ediliyor İ Arkast Sa 5. Sü. l d e Arkası Sa 5. Sü 6 da • • Ankaıa 16 (CumhurıyetTeleksi B.M M. sı Bütçe Komis?onunda bu. Eskişehır 16 (Telefonla) Emni toplantısı >aparak istifasının sebeb gun Bd\ındn!ık Bakanlığı butçesmın muzakeresjn« başlanmıştır. Bugunyet Müdürü Şevket Asbuzoğlu bu leıini eçıklayacaktır. Emniyet Müdürü Inönünun Es kü muzakereler suasında C.H.P. mıl gun vazıfesınden istifa etmiştir. tstanbul Beledıje Reısı Kemal Ay. Bu ?abah Emnıjet Umum Müdür kişehiıe yaptığı son zıyareti mutea letvekilleri Bakandan muhtehf sııal mılletvekılleri gun dun gazetecılere D P. ye kaydı lüğu Teftiş Heyetine t«yın edıldı?ıne kıb Eskışehir Valısı ile birhkte An ler sormuşlsr, D P. r»ı yaptırdığmı açıklamıştır. kara>a çağırılmıştı. Eskışehir Vali ise. Bayındırlık Bakanlığmm faalıdair gelen acele bir tel üzerine bu Aygün D.P. ye gırışi hakkmda şun teklifı kabul etmıyen Asbuzoğlu is ( si de Inönünun bu ziyaretınden son yeti etrafmda mutalâalar yurütmu$ lerdır C H.P. mılletvekıllerınden he laıı soj lemıştır: tifa ederek vazifesinden aynlmıştır. , ra Aydma Vali t«yin edilmiş ve şeh Ankara 16 (CumhuriyetTeleks) men hepsı köy >olları dâvasının >e • Bu haber yeni değildir. BeledL Emniyet Müdürü yarın bir bastn; rimizden ayrılmıştır. eden 14. C.H P. ni baştan ehemmiyetle ele almması Dört gun devam j e Reisliğıne fiilen başladığım zanı bılhassa doğu ıllerıne aıd karayol Kurultayında cerejan eden muzakeman zaten D.P. ye gırmiştim. Yallarının ıslâh etlılmesıni ve yenileri reler sırasınd« sarfedılen bazı sozler nız Beşiktaş Vişnezâde D.P. ocağına nin ilâvesıni istemişlerdır. Bu ara hakkında ilgıliler tarafından mutakaydımı yaptıımam tescilden ıbaret. da bazı Urfa milletvekılleri Urfaya den zabıt tutulmuştur. tır. Zabıtlar bugun ilgili makamlane Arkast Sa 5. Sü, 5 te Gazetecılerm, «Başbakana D P. ye havale edilmıştir. Tetkık edilen bu gırdığmiz hakkında telgraf çektiniz zabıtlarda suç unuıu goıüldüğu takrnı''» şeklindeki sualıne, 'Hayır» cedirde ilgıliler hakkında gereken t«vahmı vermiştır. j kibata geçileceğı bıldhılmektedır. Aygün. D P. ye girişinin Parti Ge lki buçuk aydanberi bu yerlerde geniş bir de nel merkezince evvelden bilindiğmi işsizJik başgosterdi. 1500 kadar işçinin açıkta ifade ermiştir. Kemal Aygün D.P. ye kaydoldu i = Bütçe Komisyonunun g j | dünkıi toplantısında Ba i ! | kana muhtelif sualler | tevcih edildi = Hereke 16 (Telefonla» Gazete kâğıdlan haric butün kâğıd fiatlarına yenıden yüzde 3540 arasında z = >m yapılmıştır. Yeni zam sebebile kâğıd satışları durdurulmuştur. Terknsa yapılan zam bıijrıın jürurlnğe girı>or İstanbul Beledı\e Meclisi dun saat Hatiplerin sözleri hakkındaki I 15 30 da Reıs vekılı Hamdı Akça b ş' karıhğında toplanarak Sular Idare^i zahıtlar dün ilşrili makamlara butçesınin muzakeresine devam ethavale edildi | miştir. Kurultayda tutulan zabıtlar E^lenee yerlerine rağbet azalıyor! kaldığı tahmirf ediliyor İşçi Sigortalartndan bağlanan ayhhlar Maluliyet, ihtiyarlık ve iş kazaları ayhklarının asgarî hadleri bugünkü geçim şartlarına göre yeniden tesbit edilecek Sular Id'resı Mütiuru Bulend Danişmend japılan tenkıdlerı cevablandumıstır. Meclıs uvelerındon Dr. Alı I7mır 16 (Telefonla) Turkiye Esad Birol hastane ve sfiğhk müe? Kov Oğıetmenler Dernekleri Fedeseselerinın su>a japılan zanımm dı ra^onu Başk' nlığı tarafından bugun, telgraflai sınd« bırakılmasını teklıf etmiştir. Mılli Eâıtım Bakanlığına Sosval hızmetler goren müesseselerde \apılan bır muracaatte oerermenleria ; suya zam yapılmaması teklifi kabul içinde bulunduklan muşkül geçifflj şr rtları. behrtılerek adlıye ve ordtl olunmustur. Bılâh^ra Rei"; vekıllerindcn Fer mensuhlaıı ıçın kabul edilen tî>zmi/an Arasın ha'tane ve s ğlık mue« nat şeklınde öğretmenler içm de > «Kıtab tazminatı» adıle ek tahsisat °eselerinde kullanılan suva 7Hm yaverılmesi i«tenmiftir. Arkası Sa 5. Sii. 5 da Telgrafta avnw bsşrjgrçtmen mskam ücretlerinin de bugünkü hayat şartlarına gore ayarlanması temenni edılmektedır. yoluna gitmektedirler. Garson ve diğer servis personelleri yalruz % 10 larla çalıştınlmaktadır. Kıırak hölgelerin sulanması Ankara 16 (CumhuriyetTeleks) j l e r i n d e istihdam edilen personel aDiğer taraftan lüks eğlence yerÖğıendiğmnıze goıe, Tapu ve Kadas I «sında geniş bir işsizlik başgöster leri, otel. lokanta ve pavyon sahib ile alâkah suale Bakan şöyle tro Genel Muduıu SaIık Artukmaç miştir. Kat'î olarak tesbit edileme leri «on iki üç ay içinde i; hacim cevab verdi: «Gökten düşen vazifesinden istifa e>m ştır Uzun za mesine rağmen, işsiz adedinin 1000 lerinde eskiye nisbetle % 50 70her yağmur damlası yer üsman Ba?bakanlık Karar ve Kanunlar 1500 arasında olduğu tahmin edıl arasında bir daralma olduğunu söy tünde ve >er altında takip Tetkık Daıresı a/alığında bıılunmu? mektedir. Oleyis Sendikasmdan bll lemektedirler. Bilhassa eğlence yer edilerek faydah hale olan Sadık Artukmaçtan inhilâl dirildiğine göre, birçok lokanta lerin» rağbetin a ı olduğu, memur getirilmektedir» Genel Müdürlüğe Galib E«mer vekâ | eğlence yerleri, garson, barmen, ar v« hattâ vasat seviyede kazançlı leten teyin edılmiştir. • tist ve müzisyen kadrolarmı kısma kimselerin ise imkânlarının buna Ankara 16 (CumhuriyetTeleks) müsaid bulunmaı»Bsı iş yeri sahib B.M M. nin bugünkü toplantısında lerini müşkül duruma sokmuştur. gündemde bulunan sorulardan dördü muzakere edilmıştir. Piatların çok yüksek oluşuna mu Niğde milletvekili (C.H.P.) As»ı» kabil büyük bir kütlenin geçim dar Erene aid birinci sual Bayındırlık v» lığı içinde bulunması işsizhk kri Tenm Bakanları tarafından eevabzine sebeb olarak gosterılmekte landırıldı. Asım Eren. sorusunda dır. memleketın kurdk bolgelerinm ziral Arkast Sa 5 Sü. 3 te Arkast Sa 5. Sü, 3 te Tapo ve Kadastro G. Şehrimizde, iki buçuk aydanben ve bırinci sınıf verleri Müdürü istifa etii lüksturistik otellerde eğlence hizmetve servii İlerinin soruya cevabı Gripe karşı miiessir b>r ası bulundn NewYork. 16 (a a ) «Amerika Tıb Cemiyetin dergisi tarafından verilen bir habere gore, Amerıkada imâl edilip satısa cıkanlan gripe Ankara 1* (CumhuriyetTeleks) değışmeler tetkık edılmektedir. karşı bir aışnın yuzde 70 nıspetınDiğer taraftan, memur maaşlarıÖğrendığımize gore, m«lulıyet, ıhtiyarbk, olum ve 15 ka«>ları ile meslek nın ve emekli ayhklarının bugunku de tesırli olduğu tespit edilmiştir. hastalıkları sigortalarından bağlanan şertlara intibak ettirılmesı yolundaAşınm tesir müddetine dair kaf! Ankara 16 (CumhuriyetTeleks) eybkların, asgarî hadlerının esbıt ki çalışmalara muvazi olarak bu had bır şey soylenmemekle beraber, bir Bakaniar Kurulu bu sabrh saat 10.30 edildiği tarihten bu yana geçen za lerın arttırılması imkânlarının araştek aşınm yüzde 7075 nıspetınde da toplanmış ve toplantı 12.30 a ka man içinde hayat seviyesinde ve »s tıulmesı ıçm Işçi Sıgortaları Kurugnpten koruduğu anlaşılmıştır. gaıf geçim standardlarında vâkı ol«n muna direktif verilmıştir. dar devam etmiştir. Bakanlar Kurulu 2 saat toplandı Oivan Otelinde dünkü yıldönümü toplantısı ye müfıim bir konusma Şehid denizcüerin cenazeleri kaldırıldı lskenderun faciası kurbanlarından üçünün cenazeleri Trabzon vapuru ile Karadenize gönderildi lskendeıundakı fecî infılâk kazasın. uzerır.de Tophane rıhtımma getıııl da şehıt olan 6 denizcır.ın cenazeleri, miştir. Burada tabutlardan ikîsi Rudun Kılıç Alı Paşa Camıınde kılınan [ meli Kavağı ve Sarıyere goturulmek oğle namazını müteakıp büyük bir üzere motorlara 2 tanesı Gorele ve 1 tanesi Rızeye goturulmek üzere meıasımle kaldırılmıştır. Denız Hastanesinden alınan tabut 'Trabzon> vapuruna konulmuş, 1 ta lar elleı uzerınde Tophane Kılıç Ali nesi de Edirnekapı mezarlığına def (Solda) otele ilâ\e edilecek kısını. (sağda) Vehbi Koc Paşa Camiine getiıilmıstır. Burada nedilmek ü?ere cenaze arabasına ko Divan otelinin dordüncü işletme bu toplantıda otelin s»hibi tanınmış kılınan namazı müteakıp ceııazeler. nularak yola çıkaıtılmıştır. yılına başlaması münasebetıle 'ihn i« <dKmlarımi7rlan Vrhbı Koç buoluleım akraba ve yakınları i!e DeÇ<.k kalribalik bir topluluğun iştibir yıldoııumu partı«ı verılmi'itır Bs | konusma vaparsk Dı\>an p'eli arkı m/cıiik Bankası men^upları ve bü^ıak ettısjı cena?e torerınde D»nİ7ci. sın erkânınm, beledı> ecılerın. turıznı sındakı parkın topıak altı Vı«mındakı Mik bır halk loplulusunun i^iıiKki. j lik Bfinkpsı Umum Müdıjıu Samı teşkilâtı ileri geienlennin buhınduşu , Arkası Sa. 5, Sü. 3 te le, goz jasları arasında gene eller I . Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Camialtı tersanesinde tamirve restore edilmekte bulunan Köprünün Kadıköy iskelesi, evvelkl gpce sabaha karşı Tersanenin önunde batmıstır. İskele, suyunvt boşaltmak için delık açüarı du \ balardan iceri su dolması sebeKile batmıstır.*İskele ılr birhkte. «kserisi kaynak işind» kullanılan bır çofe âletier de sulara gomulmustur. İakelenın çıkarılması içın çalışmalara bugua başlaralacaktır. Yukandaki resımde, featık «aiyetteld takel* görtilmektedır, Kadıköy İskelesi BaHı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog