Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Macaristan Türk ^lemînden Çizsriler Maarıf Vekaletmce Macar bıUm eserlerı serısı ıçmde Macar Tarıhçısı Takats ın çok dıkkate deger bır eserının tercumesı ya\ımlanmıştır Budın Paşaları Turk ve Macar esırlerı Turk akınları Turk devnnde pazarlar Türk ve Macar çalgıcılan ılâh gıbı konulan ıncele\en bu eser 610 kunıs fıatla bütün kıtabçılarda satılmaktadır u m h u r i yet ÜnClİ fll ı Naime H. Yaşaroğlu'nun Üç Güzel Çoeuk Kıtabı: AFACAN BOBİCİK KARGA BEY MİNİK AVCI Temel harflı tamamen renklı beherı 75 Krş Ahmet Halıt Kıtabevı Istanbul WLniUCUSU:TUNUS NADI Telgraf ve mektub mdresl Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu İstanbul Ntr 246 Telefcnlar Umuml Santral Numarasr 2 24298, Yazı Işlerı 224299 Matbaa 224290 16 OCâk 1 9 5 9 .H.P.Kurultayı inönünün Nutku lle Kapandı Genel Başkanlığa İsmet İnönü? Genel Sekreterliğe de Kasım Gülek tekrar seçildiler Genel Başkan "Biz kendi bünyemize giiveniyoruz,, dedi İsmet inönünün desteklediği, Genel Sekreterin denetlenmesine dair madde Kasım Güleğin muhalefetine rağmen kabul edHdi, bu madde ile ilgili müza kereler gürültülü oldu Telefoto CUMHURÎYET Ankara Istanbul Genel Sekreterin denet U U H I İ raevnıa gortis.alnrken kürsiıyc doğru juruyen bir C.H.P. nln basınla ilgili kararı delega y»rine fottırnluyor Kurultay, Basm Komısyonunun hazırladığı 7 maddelık karar svretıni kabul etti Dolan Çile n dordııncıı C H. P Kurultajı kendınden beklenen buvıık gayreti gosterdi; (Ilk hedcflcr adı altında nraladıgı hak ve hurrhetleri, Hrtidara «jeJir (elmeı en kıs« yamanda gerçekleçHmıeyi bır ıtsmut borcu olarak ü«tune aldı. Be^ annamede ileri «ıırulm pren»ıplerın ^ enı bir tarafi olmadığını , hep bdnoruz Bunlar, hurriyetet mılletlerın >urvıllar bovunea adım •dırn karandıklan tem«>l haklardır. Turk mılleti de en »* TIII o h u yıl, dnnberi « haklara kavusacaği rd1 nu, Tildan Mİ* artsn bir orlemle, hfklevip dıınMor Bu ağurda milIrtin *eçkin evKcilnrr •* refa eefc' nıenrişlerdir. Genç, yaşlı her kuşak(an M\IMZ aydınlar omur torpulemı$lertHr. Ne vazık ki. Tanzlmat Fcrmanından bugune kadar geçen >uı otuz >'l içfnd* amduğumunı i başaırnuj olmaktm hentn nsağiz. tktidan bir «mir bmnrma yeri, jn da bir nimet dajıhnt m«rkezi aanan bir geri rihniyet, temel hbrmetlerl, karşnmda bir ençel otarnk gördıığıi irin dnima onlar* karşı repfce atmıv modası geçmis. hahanelerl* gudıimlıı bir ldar« atatemine doeru hamleler yapmakttm çekinmemistir. İnonu Ite Gulek dun .T.eneî SeLreterfık Murakabesı > mevzuundm knnuşurlarken Fethiyede zelzelenin yaptığı tahribat Köylerde 16 ev, 22 ahır yıkıldı. 100 küsur ev de hasara uğradı Ank^ra 15 (Cumhurı\etTeleks) Fe\7' Lutfı Karaosm inoc ıınun Baş'car'ığınrla husun sast 10 00 da toplaman C H P Kuruîtav ] donlun0 cu şun çalısmalsrjn de\ am ettı B r eun evvelkı murakerelere aıt tutanaKİar okunurken salonrfa fazla gıınjltu olu\ordu Başkan «Ihtdilannıla karşılık'ı kırılabılırız AHav Iıstelennın riolaîtır Iması hem gurul'uve, hem de şıkâvetlere »e bebı>et v » m or DıVkatıni7i çek»nm > d~dı Tutanak'arm okunıtı*sı bıttı Başkanl aa \enlen bır onerfede ı*cı dâva!an'">ın sosval dâva 'ar komısvonu raoorunda jt^'ıâı bunun ve*er«:ız oldug'i halbutı ışçı dâ' a«mın ba'Iı b ^ m a bır ki> nu bulunJujıu belırtılıvor, bunun Içın avrı b ı komısvonun tl^ıhaı kurularak oze' bır rapor hnnrlanması ıstennordu Leh*e VP al=vht konusmalar v?pıld,ktw sonra bır kom's\onun kıını'ma \e rapor h'7ir!anma<ı kabul edıldi Bunrlan <onra Rpnrlık k<>ın raporu ıi7ennde soru«melere H: Bu konuda « a ahn M ITi^ı ^ Eren, «Dun\anin hıc bır T <"ml*>ketınde C H P He oldusfcu eıbı okumuş pn^an ıdea'ı^t ınsanı faıla olan partıler m<>vcııt nlnmsz Bu kvil Sa 5 Sii 4 te Zorlıı, borclarla alâkalı Paris toplantısma gitti 400 milyon dolardan biraz fazla olan borçların vâdeleri va hfzlerinin mebdeleri meseled henüz karara bağlanamadı | birleşiyor j gMali\e Bakanlığı. orta>a = cıkacak ^enı nıııessesevi = tak\ı\e ıcın serma\e^e 10 Ü mihon ile katılarak ş fîki Bankal i '• II IIII'IİHIMOTI !l!l'!|i|l!tlHI!ltl(IWH!l»!IIIHIHIIHtl^ § Ş ş 1 Kurultay intıbaları Ecved Güresin yarıyor Ankara, 15 (CumiıurıyetTeleks) Eger Inonu {neselevı apaçık goz onune s^rmıj olmasaydı Genel Sck reterlık muessesesmın denetjıe aıt j tuzuk ladıh a kışlar arasında reddolunurdu Geç«n guu vazdıgınuz gıbı tâdti teklıiıne gore Parti Mech», Gen«l Sekreterı uçte ıkı ek»en^etle ıskat sdebılecek, ancak bu kararı bır ay »arfınd» toplanLya çagıracagı Kuruitaya netırecek Ashnda bu fıkr« Buvuk bır mes ele olmadıkça tatbık edılebjlecek cınsten değıldır v« belkı d« Genel Sekreterı e&kısm» nıspetle Meciı» karjı daha kuvveth durumda tutmak gıbı bır faydası da olacaktır Fakat Kasım Guleğı ' fazla »even partılilerden bır kısmı Atatiırk devrimlsrlnin htrmk t«mır, 15 (TelefonU) Bırkaç •;aİ! oldufu anlaşılmakta T» hasa•maet, yurdumuzda bu geri rihni>eti avakta tut»n direkleri yık »flndenberı Fethıv» boîgeslnde vu rin korku'ana nıspetle <iha hafif jforulmektedır Muhtebi mak, Turk millerini çağda? mede kua ge'mekte olan zelzelelenn se olduftu nıvet «eviyesine ulaştıraeak »o»\al bep oldu^u hasara daır kat'î Mlsp km lerdeki dunım judur • Karacaoren ko\ unde 4 ev tamaaartlan kts* «arnanda gereekleçtir tesplt edılmiîtir Buna göre bıda Arkası S a 5 S n l d e mekti İMÎ ten sonra, ç«k partili yette akseden haHerlerın mubalâ demokrattk hırvat» grrerken artak o «artlarîiı Turkiy*d« gereekleştıfci üeri »ârulüyordu Hena khnler tarflfindm lleri rtrnlnToHu* Buj^ın tktidan eJinde hıtan rt 1950 hnrrijctlerini bıle jimdi bi»* çok goren gaMB Hderler taraftndan. O laımmki kanunlann bir eoğnnu antidemokratik bulan, bunlan Iki ar içinde TÛriırlukten kaidımcaklannı raadeden. duşunee Te «oı hurrijetıne savgı Utiven, Msm hiirriyetinin kutsallığını her fırsatta Facia kurbanlannın c e n a z e l e r i , buzhane motörü belirten. toplanma ve demek kurma taurrivetini tabi! hsklardan »abozuk olduğundan Havki hastanesıne alınamadı. >an. gr^r hakkını cankı haşla »avunan 1M4! »avm muhalefet liderCenazeler Deniz ha»ta n e 8 j n < 3 e ) kamyon buzla leri, 1? haçına geçınce ilkin acele muhafaza a ltma ahndı d'vranmaea luzum pormediler Belki dort yillık eetin bir »avssın yorcunluğunn fidermek, belki ta»arılsrım bir onrelık dutenme kovmsk Uti^orlardı Belkı bır eok tesebbıi'Iere birden gırişmek icin bir ha^irlık devre«ine ihtİTac dııvmu*lardı Bu hanrlık deTre«ı bir havli UTadı 1<>!;4 ten vmra ise. trorıılen luzum urerine o eski Ta?<iler bir >ana bırakıldı tek parti devrini I ara<ırca5ina bir Keri\e donnş bajladı ~~ Sehrımızde bazı bankalar trasınir bırleşme cere\fnları başgostermıstır Bu arada, Tumsubank ile Muhabar Kin bııle^tırılmesme ktrar verıldıf; de ogrenılmışür Malıye Bakanlıgı aA bu şekılde ortava çıkac»k olan Zortunun «>rleri venı mue'«ese\ı takvıje maksadıle Dun sefcMh uçakla AnkaraHan 1^sermd\e«ıne 10 mıhon lirs ile ıçtı tanbula gelen Dıç I«lfrı B kam Fa rake kaıar vermıştır tırı Rııştu Zorlu =a»t İT 20 de gene uçakla Paı ı«e hareket etmi'tır Ankara İS (C>ımhjrıvetTel«k«ı Dış Işleıı Bakanı Fstın Rtı«1u Zorhı bu «abah saat 9 30 d» uçkla Paıı«e gı*miftır Zorlu Parıste Iktı«ndi I«bırl «ı teskılatı ile Tuık he\etı ara« nda >apılan gpruşmeleıe katıl caktıı Pari'tekı Oguı Gokmen rmsetınd"kı h*\,! halen arı\erp boıclır me\?ııuda muıakerelere devam etmek'pHn Bu bordaıın vadelerı fai7İeıın'n mı>hdplerı meselesı henuz kar^ra baglanlamırtır Boı clarımırın mıktarı 400 nrılvon dolsrdsn bıraz fazladir D ' | Işlerı Bakanı avrıra Iktı» dt Ubırlieınfle kon=e\ topl«ntıına m a » t edeeek ve Yıınan D « I 1 ı R kanı Av^rof Paıı«e RPİdığı takdırde onı nla Kıbri' me»el*«ı h kkındj ^oruşecektır İskendenın faciasında ölen 6 denîzcimizin cenazeleri getirildi İkinci ithâl kotalanna iştirak kolay olmıyacak Bütün bankaların kredı hadleri ve ımkânlarınm dolmuş vazıyette olduğu, ılk kotalara aıd ithal eşyası eldcn çıkanlıp paraya çevnlmedıkçe yeni ithalât yapmanın zor olacağı behrtilıyor îkınd kotalar henuz çıkmamış olmakla beraber, çıktığı takdude d^hı ithalâHı tııccaun burlara ıştıryl'inın kolay ohnıyaeağını *o% lemektedır Dun bu hususta goruştuıîumuz bır bankanm müduru fıknnı fu jekılde açıklamıaiır ÎVmcı kotalar çıktığı takdırde bunlara gor« ithalât vapmak kolav ohnıyacaktır Çutıku butun bankalarm kredi hadleri ve ımkânları dol mua vanTettedır tlk kotalar gerepnc« getırılen ıthâl e»ya»ı elden ç karılıp paraya çevrılmedıkçe venı ıthalSt rapmak vuzde 80 nıspetmde zorla|mi| olacaktır Onun ıçm yeni kotaların ılanı hıç olmazsa ıkı av gerı atılmahdır Yok sa bunlar» kamvon gıbı gelmeden mujterı bulan mal ıthalâtçısindan başkası zor ıştırak edebılır. Fakat her »eve rağmen mevcut kredl hadlennın olduğu gıbı bırakıl •uaının doğru olaeagı ve aıttırılma auıın ıkhsadımız ıçır muvsfık »dde 1 Ankara 15 (Cumhum et.Telekst C H P Kurultay mın basınla ılgıll meselelerı halletmek maksadıle kur mu» olduğu basın komıs'vonunun a»a ğıdakı karar suretı bugun Kurultay ca kabul edılmıştır ,1 Basın hurrıyetını ısbat haki ki ıle bırlıkte guçbırlıgı hedeflerınıa ' tavuı ettıgı, şekıl ve şartlarla temınat altına almman ve bu temrnatı Anayasada ıntıkal ettırme\ı, 2 Mılletlerarası taahhutlerle b a | h bulundugumuı kadar ınsan hakl» n bevannamelermın altına attığımız ırrualarla da kabul ettıfımız haber. lejm» hıırrıyetını butun geniîbğı ıl« ıçler hale gehrmeM, 3 Radyo ve Anadnlu Aıansı gi bi yavın vaoıtalarını ıktıdar paıtızan Se\ahat sebebınm «erbe't rmıb» larınm elınden kuıtaıın rrıllet hızdele bolgesı toplantılfuna katılmak Arkân Sa S, Su 1 de olduğunu belırten Zorlu muhtbırmnızın bır soıu«una karşılık serbeat bolge sistemıne dnhıl olup olmamarri7in bu konuda başlanmı; olan muzakereleım netıcr<ıne bagll ol(! ıfcıınu ıfede ermıştır K'bı ıs konusunda Ytın'~nı».tpn ile dpvam ermek'e olan. temd«laım mu?akeıe!e''e munıd bır lemm hayırlanıp h^7iıUnmadıgı konuoundakı bır •ir>ru\i Dıs Işlerı Bakanı Zorlu »şağıdakı eevabı \ermi":tır «Üclu mu7k<"elere gıdıleceğım Kurulta>da konusan eski bir umid ednoıum Fak?t muzakerelenn rptıcesı hakkında «ımrlırlpn bır tah gar şefi Turhaldan Erzurtım rrmde bulunmak zannpderım erken şeker fabrikasına hinlerce ton dir>. seker çonderildiğıni ileri Tuıkne BırlesıK Amrı ıka Iran ve | surdü Paki"*an ara«ında a^kpri bır pakt ımr'î'^nnıa i hu^u^und^ bas^anan ça ı Ankcoa 15 ıCumhumet. Teleks) | lısmalann ne "safhad bulundueu 10 ı C H P Kuıulta\ının bu gece \ap. 1 ' lundakı bır w ı ı \ u da Fa*m Ru«tu rığı oturumda dılekler faslı uzerınde ' Arkn*i Sn 5 Sn 2 de muzakere açılmış \e =17 alan eskı " Bılecık gar şeflermden Mehmei Er, tugay Turhal Sekpr f ibnkaiîmda ımâl edılen bmlerce ton «ekerın tren lerle Erzuruma mkledıldıgını ve orada da Ei7iırumda ımaledılmış gıbı ambalajland emı jlerı «ıırmuş ve bu 1 şekerlen Erzuruma nakleden katar 1 ların ve vagonlann numaralarını a | ralamıştır Hayret uyandıran bir iddia Arkast Sa S Su, 8 de Arfcası Sa 5, Su 6 da Bir vîlâyet ki ne hökâmef fabibi, ne de sağlık müdürü | 15 (Telefonlai Ekıra avındanberı Tuncelı vılâ>etının hlç bır kaıasında hukumet tabıbı olmadığı gıbı Saghk Mııduru de mevcud d*ftldır Bu makem bı' müddet Vete ruıer Muduru tarafından vekâleten ıdare edjlmışc« de şimdı hangi mskam sshıbı taraiındat tedvır edildıfc meçhuldur dılemı\eceğı kanaatırı muhafaza et. mektevız » Flat kontroln dı^ında kalaıı ithsl ntaHan Evvelce bıldırdıgımız gıbı bırıncı kotalara mahsus olmak uzere 5000 d« lar* kadar olan ıthalâtın fıat kontro lıına tabı kılınmama<!i \e bu ıstısnsnm butun muomelelere teşmıh kararı dunku Resmi Gazetede jayınlanmıs Aynı gazetede ıthalatıa yapılacağı sstıcı memlekette serbe"rt rekab»tle teessus eden ihrac fıatLarının es? c alınması kararı da neşredılmektedır D.P. meclis Grupu toplandı Ankara 15 (Cumhıınv«t.Teleks 1 D P MPCIIS Grupu bu gun saat 1 5 . de t^planmu \eı toplantı saat 18 30 a kadar devaiT1 etmıştır Grup toplsntısi dila\ ısıle bu+. çe komı^jnnu muzaVe'çl'»n de B" , cak sıst 11 da ba5la^abılm s 5" dakika kadar «uren bu mu'al>=relerde Unıversıtp butc» mm t'J, mu kabul edılerek maddelere g* çılmıç+ır itlr 1 C H P Knrultavinm o^ birlip ilp ooa^larfığı haklar ve hnrnvetIeı be\ Rnnamesi ana batlarile D P pıo^ramında \aıılı hulunduenna gore arah» bunlan Demokrat Parti kefHı'îeinden jımırlıığe ko^amaı BU" UÇAN AMIRAL Amerıkan D«. nlz Naklıvatı Kumandanı Koramıral I M Wısll 14 kıçılık maıvetıle bırlîkte dun »ehrımıze gelmiftır 22 memleketı zı\aretle Amerıkan a«keri vardımınm muhtelıl memlekeC lere ulaçtırıîması mevzuunu mahallınde tetkık edecek olan Koramırs! Amerıkan doranma«ının en fazla uçak «e>ahatı vapan Amıralı oldu. ğundan Uçan Amıral> nâmıle anılmaktadır Resımde Koramiral Wısll görulmektedır Bugunku ikHdar partisi normal bl'^en bir tesekkul savılanrnacağı irın hu konuda her hangi bir tnhmınc eıri'sniek jructnr Bilrfieimıı xe gordııc» n 'ur. Demokrat Partive 11î4 Mlmdanberi bavkıcı bir rihnijetın hâkim olthığudur Gerçı »on avlarda bu ribnivete kar^ı bir iç du^Tinun belirtileri yoktnr deneınezse de eumm realitesi baskıcılann hâlâ ağır bnttiğint jfosterı\or Şa>ed Demokrat Partideki «••hici dcnifJcratlar yanD hstun ?elir \a da ba^kıcılar memleketi normal bir idareve kavuşturmaktan ba«ka çıkar vol olmadıjim nihaye* gnnırlerse, C H. P. Kurult»Tmın *nd ieerce^ine onayladıgi temel haklara hu millet «erimlere kadar b«"klemck«izin, şimdiden d« kavnjabilir. Bir az za\ıf d» oUa, bovle flygiİB, «İstanbul şehri nereye gidiyor sualİRİ cevablandırdı mıştır kl t Hakıkaten şehrm bunyesını makul hadler ıçıne almak bır zaıuret hâlım almıştır Fa kst vatandaşm kanunen seyyahat serbestısj bulunduğundan hukuken Hlç bır gurette mudahale Imkâns'7dır îıtanbula akışı nnlemek lçın Beledıyenın ^alâhıvetı dışmda geniş nrnzuata luzum vardır » A>pım 5O7U hu ivomırls Brlr lıve Belediye Başkanı: <lsr«nbula akışı önlemek için Beledıyenın salâhiyeti dışında genış mevzuata lüzum var> dedı ve I E.T.T. zamlarından bahsettı îstanbul Beledıve Reısı Kenval Aygun, dun I E T T zamlarınm haiıHanmakta olduğunu fakat henuı tekhftn Sanavı Bakanhgına gondenlmedığmi Beledıyenin %100 tamn » ancak »on ear» olarak b«»rur| duğunu ifade etmı?tır Avgün, îfeçMi hafta lçinde Şehır Meclısı toplant'ında «F«tanbul ?eb n nere\e sıdnor» jekhnde «onJ=>n 1 Karışık kaliteli kumaşlarda tenzilât Sümerbankm bu ne\i kumaşlarında >üzde 5 ilâ 45 tenzilât yapıldı Dun akşam haber aldıgımıza gore Sumerbankın karışık kaliteli kumaılarında bugunden ıtıbaren juzde 5 ıli 45 tenzilât yapılmıştır ] Bıhndığı gıbı sene besından itıbaren kumaşlara kalıtelerını gosteren ! damga vurulmafl mecbuH kılınmıjtır I Sumerbankın bu ksrarıle kumaş pıya«asınd« esasen goıulen dum^'eı m daha bari7 bır sekıl aldtagı lannı n Arkejı Sa. 3, Su. S t* NADİR NADİ J Ogluauo Ubutu baiinda goı jaiları doken Im ana (Yazın t ıncı tahıftde) ' bır tuaU dua ce\ aplaüdırarak de Arkan Sa. 3, Sü. 1de ıdifanektcdır. KEGAIB K\M)ILI Dun Regaıb knndılı ıdı Yukarıdakı I sımde, Ak*aid>da kandıi umıdı alif vensı goruhnektedır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog