Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

CRONİN'in Son Saüeseri BİRAŞK UĞRUNA »/ V ...•vıren. / •"*!» TCL'lkı UUL1 LMN f^RN Guzel bı: roman oKumsk ısteyenlerin daıma venı bir esenn: rnerakla bekîedik; , CRONİN bu eseriyle |erj b u y u k rom nc sanatımn zırvesine varmıgtır YFN1 Ç1KTI Lüi! cıl:li. 15 İİTI Ucretsiz kıuloğvmuıu tsl*yinit Y A V I N EV İ Cigâloglu. Narlıtenct S 1 ISTANBUL 1 u m h u r i yet (CUPUCUSU : YUNUS BONLAIT IDEAL No. 1 Yağsız toz babör (Ayran) No. 2 Yarım yağlı toz babör (Ayran) No. 3 Yarım yağlı asitlendirilmis süt tozu No. 4 Tam yağlı asitlendirilmis süt tozu 34 •2 A UHCU fll . . . i 1 O 10.A 1Z.JO4 Tslgraf ve mekrtub adresı: Cumhuriyet Istan bul Posta Kutusu İstanbul No: 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 2 24298, Yazı İşleri. 224299 Matbaa: 224290 PerSPmhe 1 5 Ocak 1 9 5 9 9 Yavrunuzun Ideal Gıdası • C. H. P Kurultayımn «İlk Hedefle r nnamesı» Demokratik müesseselerin kurulması îcin luzumlu sart ları tesbit eden beyanname ittifakla kabul edildi Günaltay: "Ne isterlerse yapsmlar, hiç bir kuvvet bizi durduramaz,, dedi Kurultayuı diinkü toplantısında Giilek, Günaltayla kunıışuyor Eski D.P. li, yeni C.H.P. li Zonguldak milletvekili M. Saraç, «Bütün iktisadî sıkıntılarırnız, hâlen iktidarda bulunanların iktidardan düşmeğe razı olmayışlarından doğmuştur» dedi; Eski D.P. milletvekillerinden A. Başıbüyük de D.P. nin insanı robot zannettiğini söyledi Millet ve tarih huzurunda dün C. H. P. nin girişfiğı taahhüdleıj Antidemokratik kantınların kaldırılacağı, söz hurriyeti. basııı hürriyeti, grev hakkı cibi bütün insan hak ve hürriyeflerinin saglanacağı üân ediliyor tihanını başan ile v?rmiş bulunan büyük mi!leii| mızi ana hsklardan ve demokratik müesseselerden mahrum etmek isteyen kuvvetlerin behemehal «Biz, C.H.P. 14 üncü Kuruitay üyeleri, tarih bohüsrana uğrayacaklarına manan, aziz vatanımızı1 i unca büyük medeniyetler ve devletler kurmuş olan iktisadi, iytimaî ve manevi sahalarda hakikî ve] l'ürk milletinin tam ve kâmil bir demokratik nizam sür'atli olaıak ka'kmdırmanın bu ana haklarm ve içinde yaşama aznüne tercüman olarak, demokrasi müpssesflerirı bir an evvel g.erçskleşrnesine *bağ|ı iclealinin ve dâvasınm takipçisi bulunan bütün olduğunu gören, ve milletimizi çfğdaş medeniyet idealist iosanlara çözülmez bir topluluk hâlind* seviyesine ulfştP'mak mnksadinı güd^'n devrimlerijjüclerini v« mücadelelerıni C.H.P. saflarında birmizin sor halkası olan demokratik rejimi kurma eştirmokte bulu .dukları bu tarihî günlerde, yillarmüc&delesinde millet çoğunluğunun kendisile bertanberi n.'İİCbc iesini yaptığımız esasları bir kere raber olduğunu bilen, C.H P. Kurultayı güçbirliği dsha tespit ve teyid ederiz. haıeketinif de temeli'r.i teşki! eden aşağıdaki esasBu esaslar, insan cemiyetlerini yüzyıllar öte | lsrı, Cumhuriyet Halk Partisi. Büyük Millet Meeiaıden gtlen şerefli tekâTiülünün inkâr edilmez: i lisind» gtreken çoğunluğa kavuştuğunda, en geç iptal edilmez bir şeküde ferde ve topluluğa kazan ! ilk teşriî devrede gerçekleştirilecek hedefler olarak dırdığı ana hsklar ve demokratik müesseselsrdir. I millet ve tarih huzurunda ilân ve taphhüt eder: Hukuka ve milli iradeye müstenit idarenin im ! i Arkası Sa 5, S ü . 1de Ankara, 14 (Telefonla) Bugün yayınlanan tlk Hedef.er Beyarmamesi» nin metni aşağıdadır : Parti Meclisi için iki liste var Ankara, 14 (Telefonlal C.H.P. Kurultayımn üçüncü gün toplantısında bugün delegelerle dinleyiciler heyecanlı dakikalar yaşadı. Bugün. kü toplantıda demokratik müessese i lerin kurulması için lüzumlu şartla. • n ve htikümleri tesbit eden ve >İlk Hedefler Beyannamesi> olarak sıfat ; landırılan beyannamenin Turan Gü j neş tarafından okunması, ayakta din \ lenilmesi ve oy birliği ile kabulü bü yük tezahürata vesile oldu. : Kurultay mbbaları (Ecved Güresin yazıyor) Başkanlık kürsüsünde Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu. mikrofonda Turan Güneş ve bütün delegeler a yakta, «Ök hedefler» beyannamerini dinliyorlar. Bir husumet andı değil. daha riyade, hukuku beşer beyannamesinden mülhem ve 18 Kasım taahhücKinün yedi maddesi enişletil mek suretile meydana getırîlmiş bir taahhüd senedi. Bu b«yannameyi okuyanlar bazj maddeler için «Canım ne lüzum v«r bunlara: raten C.H.P. propamı, hepsini içine almış defil midir?» diyebilirler. Hattâ Ur kısıra maddeler için «Anayasada mevcud» Iddiası ileriye sürülebilir. Doğru dur. "bunlâr başka ifade tarzı ıl« A n f a * mîİlctVefeif «W«W» İRcevM, fü<birli6lht katıUn Clhâd Babani C.H.P. profrâmmda vardır. bazılan yalnız bizim Anayasamızda değil, rfan. kurultay başkanhğına vere teği bir takrir için im/a alıyor insan hakları beyannamesinde, hsttâ hattâ D.P. programında pek güzel kaleme alınmıs halde mevcuddur. Amma ne tek parti devrinde I doğru dürüst tatbik edilmiştir. nc de jimdi riayet olunmakta ve tatbik edilmektedir. Mesele şu: 14 üncü kuraltay, seçimlerden evvel bozulan ve şirridi ku^eden fiile çıkarılan bir güçbirliği kurultayı vasfındadır. bu ba kımdan 1474 delegelik güçbirliği Arkası Sa. 5 Sü, 8 de Giilek taraftarı ve aleyhtarlarının hazirladıkları listeler için kulis laaliyeti Ankaramn her yerinde yapılıyor Kurultay saat 1 da üçüncü gün i 0 çalışmalanna Fevzi Lutfi Karaosman : oğlunun başkanlığında başladı. Ev. ! velâ merhum Ekrem Hayri Üstün. j dağ, Mustafa Ekinci ve Şeref Kâmil j Mengünün ruhları için bir dakikaAnkara 14 (Telefonla) C. H. P. lık saygı duruşunda bulunuldu. Ukurultayı parti meclisi üyelerini, gemumi konuşn^alar üzerinde müzake nel başkarn. genel .ekreter ve haysireye girilmeden evvel başkanlığa ve. yet divam üyelerini seçecektir. rilen önergelerle konuşma müddetiSeçim 14 üncü kurultayın her ku nin 10 dakite olarak tahdit edilmesi rultayda olduğund n daha fazla ü talep edildi. Leyhte ve aleyhte konuzerine düştüğü bir konu oldu. Ku şulduktan sonra bu önerge kabul e . rultay arifesinde başlıyan kulis faa dildi. liyetinin bugün iyice hız aldığı göBu önergenin kabulünden sonra rülüyordu. Gerek salonda, gerek salon dışındi parti meclisi için aday gürtün en derli toplu ve alâka çeken hgın, koymu, otanhnn ve tar.ft.r konuşmasını yapan Zonguldak milve Zonguldak delegesi Mu« banın^idecelcr uzenne . tesu •e^ Bça söz veril'di. M. Saraç mik etmek yolunda «osterd.kler, tol.y gözden kaçmıyordu. Öğle ve akşam tetillerinde. grupların Ankara lokantalarında aynı konu ile ilgilendikleri söylfniyord'.ı. Genel Başkan İsmet İnönü. Genel Sekreter Kasım Gülek ol caktı. Giileğin karşısına kim rıkıyor? Bu aıada Genel Sekreterlik seçiminde Kaım Gülekin karşısına rakib olarak bir kaç < dayın çıkarılacağı söylenmektedir. Bıınlann en kuvvetlisi İsmail Rüstü Akfp.ldır. Bütün mesele parti mpclisinin 40 üyesi araFinda yer alrmkta toplanıyordu. A'lında ortaya ki li te FÜrülmüstür. Bunlar Gülek t raftarlarınm ve Gülek aleyhtirlarınm l;4"'*ridir. Arkası Sa 5 Sü, 3 te Havayollarf Emniyet kadrosuna 3225 G. Müduıü p9(is ilâvesine dair tekiif ; istifa ett tartışmalara yol açtı İstifanın. Amerikadan alınması mevzııubahis 3 yolcu uçağı >le alâkalı olduğu söyleniyor Ankara, 14 (Telefonla) Devlet Hava Yolları Genel Müdürü Bnver Akoğlu bugün Genel Müdürlükten istifa etmiştir. Yerine Başbakanlık Tahsis ve Tevzi Dairesi Başkanı Abdullah Parla tâyin edilmîştir. Başbakanlık Tevzi ve Tahsis Dairesi Başkanlığına da başkan muavini Recai Erdil getirilmistir. Ge Arkası Sa. 5, Sü. 2 de idar, C.H.P. Kurultayı hatiplerine hilcum ediyor Radyo Gazetesi dün, a'kasına saklanmış den konuşanl?rı kasdederek, «Teşriî masuniyetleri o lanlar da bulunsa, kendilerini kanunun takibinelbette ki kurtaramıyacaklerdır» dedi Ankara, 14 (Telefonla) C.H.P. Kurultayı münssebetile bu akşam Radyo Gazetesi şu yayını yapmıştır: «Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı malura olduğu üzere pazartesi gu".".ündenberi toplantı haündedir. Memleket siyasî hayatımlzin üzerinde büyük iddiabrla konuşmak ic'in toplanan bu kongrede, parti Arkası Sa. 5. Sü 6 da Dünkii Mecliste teklifln yersiz olduğunu ileri süren Fethi Çelikbaş ve Hamdi Önerin sözleri kesildi Neticede kanun tasarıfeı kabul edildi . . . katılmanm yeni usulu Bazı koyu D.P. liler teker teker muhalefet partilerine Ankara 14 (Telefonla) Bugün Hamdı Onerm sozler, muteaddıd k a y d o l u n n y o r ı a r v e b i r m ü d B. M. M. nde Emniyet Genel Mü defa kesildi. sonra da toplu halde Kanunun tümü üzerinde söz alan det dürlüğü için bazı kadrolar ilâvesine Hamdi Öner, konuşmasına, «İç İş tekrar D.P. ve dönüyorlar dair kanun teklifinin müzakeresi sı e r resmda muhalefet milletvekillerıle ;:d'e c e ' Bakanının zihniyetinden bahse • | 1 2 i m » diyerek beşladı. Bu konuş j Konya. 14 (Telefonla) Muhabaşkan ve İç İsleri Bakanı ara«ında I Muktazi Tedbirler KoIğ masmı tamamlamsğa fırsat bulama ! îefet oartüerinden istifa ederek Vamünakaşa cereyan etti. Emniyet Ge , j a n = raporunun •1 burada misyonunun ^ k a taI>?fından d e v a m i l katılmamn r p n h « i n e nel Müdürlüğü kadrosuna 3229 poli müdahalelerle kesildi. . , . milUn bir usulü daha keşfedilmistir. i | buffiin G r u p a Setirileceği j s ..,.,=„, Mardin ..... yeni Cephesıne katılmamn sin ilâvesini taleb eden teklifin yer letvekili Kâmil Boran ise Genel Müğ Eskiden D.P li olmak veya ölü '• = söyleniyor = siz olduğunu ileri süren Çelikbaşın dürlük kadrosuna ilâvesi i?tenen bulunmak gibi nahoş haüeri de orğ Ankara. 14 (Telefonla) Çahşadedin çok fazla olduğunu bildirdikg tadan kaldirmaktadır. Merkezden ten sonra şunTarı söyledi: malarını bitirmiş olan Muktazi Ferıköy mezarlığının arkasındaki sahada bulunan 1 çok ilçe ve bueaklard? yayılan yeTedbirler Komisyonunun r;porunun «Yakmda hükumetin ikinci bir ğ ni usul şöyledir : baraka, Belediye Zabıtası tarafmdan yıkıldı yarin toplanacak D.P. Meclis Grukadro kanunu daha getireceğinden ğ Aslında kovu DP. li olanlar bir şüphe etmiyelim. Zira bu zihniyet puna getireceğinden ısrarla bahseg kaç gün ara ile ve teker, teker herdevam ettikçe: bir hukuk devletinin dilmektedir. Evvelki gece bütün şiddetile ya ı kişinin yağmurdan nasıl korunma § icablaruıa uzaktan kçınmakta ısrar hangi bir muhatefet parti^ine kayRaporu'.ı mahiyeti hakkında keİ ğan yafmurda, «ğer birinin yolu ğa çahştığına şahit olacaktı. Bu edildikçe, emniyet kuvvetleri suçla dolmakta. aradan bir müddet geç sin bir bilgi yine yoktur. Ancak. ri| Feriköy Türk mezarlığı arkasma; kimsen; naklma şüphesizki şiddettikten sonra da topluca istifa edem ve suçlulann peşlerinden almarak = vayet olunduğu kadar sert tedbir Yay meydanmdaki kule civarma li yağmurun bir köhne binavı yık•lasum insanları t<=hrike ve tazibe rek tekrar D.P. ye dönmektedirler. g Arkası Sa. 5, Sü. 6 da düşseydi. karanhk arasuıda bir entığı ve zavallı aileyi güç bir duruvkolundukça. sizi temln ederim. Böylece isimleri gösterir listeler yakaz görecek, birsz daha yaklaştığı ma soktuğu gelecekti ve belki de îil 3000 kadar, değil 30.000 kadro pıp Anadolu Ajansma gönderilerek taködirde. .bu enkszın altındn bes Arkası Sa. 5. Sii. 7 de Arkası Sa. 5. Sü, 5 te radvolarda okunmaktadır. D.P. Grupu Mbirleri faaliyetleri dışında ne konuşulduğunu belki de m^rak edenler bulunacakt:r. Gazetelerde çıkan yazılarla burada cereyan eden müzakerelerde konuş'n hatiplerin söyledikleri arasında büyük farklar vardır. Bu hatiplerden bazılan alkiş toplamak hevesile. taşıdıklan milletvekilliği I Kurultayın 1 1 Bayara 1 | hediyesi ( Bir delegenin yaptırdığı j ttıtamağı ayyıldız olan I zarif bastonunun Cum I hurbaşkanına hediye edil| nıesini Kurultay ittifakla I ve alkışlar arasında 1 tasvib etti I Ankara 14 (Telefonla) C. | H.P. Kurultayımn üçüncü gü ş nünde bir delege, Kurultay % Başkanı Şemseddin Günaltaya ğ tubamağı ayyıldız olan zarıf = bir baston vermistir. Deleee. % bastonu, Cumhurbsşkanı için s yaptırdığını, ancak hediye e § dilmesi için Kurultayın karar 1 alması gerektiğini söylemiştir. ğ Günaltay, ayyıldızlı basto 1 n u n Cumhurb?şkanına hediye i edilmesini Kurultayın reyine 1 frzetti. Teklif. ittifakla ve al J kışlar arasmda kabul olun I muştur. = lîıül'HI.İ. 3 eoeuklu bir aile barakasız kaldı 1 1 İ i 1 Arkası Sa. 5, Sü 6 da 1 1 Yarı batık vaziyeff eki ' îmroz,, sahile çekildi Tahlisiye gemisini bir Amerıkan destroyeri yedeğine alarak aahile getirdi. Iskenderun 14 (Telefonk=> Limanımızdaki feci infilâk hâdisesi neticesi yarı batık vaziyete gelen Panama b?ndıralı Mirador tankeri bu sarxh saat 4 te sulara gömülerek gözden kaybolmuştur. FENERBAHÇE, GALATASARAYI YENDİ Dün gece Spor Sarayında basketbol lig maçlanna devam edilmiş, eksik kadrolu Fenerbahçe. tahminler hilâfına Galatasarayı farklı şekilde 7158 yenerek teşvik turnuvası finalinin rövanşını almış tır. Res;mrle, maçtan heyecan'ı bir an görülüyor. (Tafsilâtı ve diğer h abeıleri spor sahifemizde bula yeri Akdeniz Donanma Kumandanlığııi'dah alacağı tslim' t dairesinde kurtarma ameliyesine başlıyacaktır. Bu elim hâdbede 11 i İmroz tahlisiye gemisi mürettebatı olmck üzere 16 denizci ölmüştür. Resmen yayınSaat 7.30 sıralarında Maltaban H lacan tebliğe göre ölenler şunlarmamanımıza gelen Amerik=n 6 ncıdır: Maliye Bakanlığı tekzib etti Prim sisteminde ve döviz kurlarında değişiklik yapılacağına dair maksadlı haberler çıkarıldığı bildirildi Ankara 14, (a.a.) Maliye Bakanlığından tebliğ edilmiştir. Tatbik edilmekte olan prim sisteminde ve döviz kurlarında değişiklik yapılacağı hakkında maksadlı haberler çıkarılmakta olduğu öğrenilmiştir. Bu haberlerin hakikatle hiç bir alâkası bulunmadığını, prim sis teminde ve döviz fiatlarında her hangi bir değişiklik yapıhnasının bahif movzııu olnw!'ğını büdirmeğe Anadolu Ajansı mezun kılın mıjtır. Halim Orel. Hasan Demiral, kafilosuna bağlı Saley destroyeri İmrozu yedeğine alarak bin metıe kadar marot Hüseyin. Silih Deniz. Bilâl sahile sürükleıniştir. İmroz kuıtar Yosma. Refet Kum;. bir de Miradomi gpmisi yarı batık vaziyette bu ; run ikinci kaptfnı. lıuuuaktadır. 707 sajüj Sale> desuo 1 A.rkası Sa S Sİİ, 5 te İnşaat amelesi Mustafa ve aile ^i, yıkılan barakasının onünde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog