Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

ÎUYSÎGORTA 27.25.74 22 45 18 33/34 Numaralı telefonlarla her türlü gigorta işlerinizi kabule âmadedir. C u m h u r i yet ^A Jt K »M MI ?•« DDfl JTI Sajl 1 9 ^ft^ 1*»JOJ Naime H. Yaşaroğlu'nun Üç Güzel Çocuk Kitabı: AFACAN BOBİCİK KARGA BEY MİNİK AVCI Temel harfli, tamamen renkli, beheri 75 Krş. Ahmet Halit Kitabevi İstanbul KU1ÎUCUSU î T Û m i S NADİ Telgraf r e mektub adresl: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu İstanbul No: 246 Telefcnlar: Umumt Santral Numarası: 2 24298, Yazı İşleri, 224299. Matbaa: 224290 farsamha O1 a m u a V * 1 4 Ofak 1 9 5 9 u v a n * ^ * ^ ^ Isken erunda Dün Yılın Ikinci Fâciası Oldu CHP Kurultayında dün iktidar tenkid edildi Güfek "seçim beyannamesinde verdiğimiz söz namus sözüdür, elbette tutacağız,, dedi Yetersiz bulunan Parti Meclisi raporu ibra edildi; Nüvit Yetkin de D.P. nin, «Gülhane Hattı Hümâyununu» aratır hâle geldiğini söyledi i Realist \iitnk unıburiyet Halk PartM Genel Başkanı Ijmet İnonunün dünkü açıf nutku hakkında fikrimizi kısaca belirtmek istersek, raalisi kelimesinden daha uygun bir deyim bulahileceğimi/i saıtmıyoruz. Gerçekten, yurdumuzun derdlerini, Bikıntılarını ve rizlemlerini yakında n gören sayın İnönü bunlan dila fetirir ve çarelerini de josterirkeıt, hir parti lideri fibi değil, âdeta bir bilim adamı ııhniyetile komışmu», tesbi» .re tav*iyel«rinde objektif kalmağa son derere dikkat etmistir. Natııkta sahsiyata yer verilmcdiğini memnunlukla gördük. Dedikoduya sapmıyan. partizan kaygulara kendini kaptınmyan, daima tnentleket yararını ön planda tutan SÖElerile C.H.P. »ayın Genel Basşkanı. politika edehiyntımiTa feçmeğe değer bir knnuşma örneği d»ha vermiş oluyor. Ankar» 13 (CumhuriyetT#l«k») C. H. P Kurultayının ikinci güj nü çelışmalarına bugün saat 10.30 ; da başiandı Iki »? at süren sabahki i oturumda 20 ye y»kın hatip konu^| tu. Konuşmaların en önemli özel1 ligi, hatip! erin ekseriye+le G*nel ' Sekretcr Ka«ım Güleği, çalifmal Larından dolayı övmeleri, Parti ı MeclUi i»e. «talrtuvden dolayı yerj m*i«n oldu. Gen«l olarak t«nkidl«r | sakin karîilandı. Kurultar bir Ar«hk konusnalan b«t dakikalık müddetle taMit etti. 10 45 t« İsmet tnönünün jMİonr adeta ko^ar adımla baskılı vapar gft>i girmesi. teı»hü| rafcı mîni oiamach, dakikalarca • tempo rutıılmak »uretile alkışlandı. Bundi'n »onr» konuşmalar» geçildi. Çanakkale deWesi İTTM Dil; m»ç Çanakkalenin üvev «vlat işlemi jgören bir \\ olduğunu »oyliyerek. • Çanalrkıale nJçin kaybe<Jer? Bıınu JG«n«l M«rkt«* Uldirdik. tlfi ;örI n\e<iik. XJ1kütn$r uftrunda yılmıyı»] ru*. Am«. ilgilenm» lâzımdır. AyKasnı Oülak İskenderiMi korfezi»4«, »eıH mfllâklacdan sonra yaooMğa baflıyan Mirador ve İnrocdan çıkan dumanlar. ve faciayı seyreden İMceadeiunlnlar Iskenderun faciasııtın kurbanları nd» vukua ge\m yıiın ikinci f. oiasmın bilânçoetı fudur: • tmrae» mürett«baündan ve' *8+ edenler: ' :> I Halim Erol. Hüseyin Demirel, Refet Kırma, Kamarot Hasan, Salah Deniz ve Bilâl Yosm». «tmroK» dan a?ır yarahnanlar: Dursun Aloftlu, Mehmet Bekte«, Raçit Duman ve Niyazi Başak. «İmroz» dan kurtulanlar: Hü.ieyin Bonrukbaş, Hamit Krradeniz. Saüh Çiçek. SBİih Deniz. Ahmet Şen. Enein Gönen, Ali Kayshan. Fikri Balkan, Yaşar Karaduman. Meh.me\ Sarı. Muharrem Okay, Ahmet Aksoy ve kardesi Muzaffer. Mustaf Oğu7. Süievman Yük.'pl. Mebmrt B sar, Mehmet Ö/kava. Kemal Deniz. Niyazi Deniz. E=ref Eliut. Aü Yıldız. Mehmet Yosrra. Kem 1 Gencalo. OVman Çağiiysn ve Ha>rettin Taşkın. «Mirador» dn ö!en: tkinci kaptan. Imroz tahlisiye gemisi ile bir Panama tankeri yanarak battı knrozda 6 tüö; 5ka3mb, 4 ü ağır 21 yarah; tankerde 1 öiii, 5 yarah var; faciaya Imrozun tamir etmekte olduğu tankerdeki yakıtın infilâk etmesi yo1 actı; tahlisiye gemisindeki dinamitler de patladı I Arktm Sa. I. Sü. i de Iskenderun 13 (Telefonla) 1959 un ikinci ve birinciskıden hiç de küçük olmıyan faciası bugün fckenderunda ve zincirleme şekilde olmuştur. Geçen ay kısmen yaBu nutkun yurd ölçüsünde yannan Panama bandıralı 32000 tonluk kılar uyandıracajhna şüphe yoktur. Mirador tankeri bu defa infilâk eMuhalefet «aflan ondan büyük ölderek batmış, bordasmda yapışık Belediye Meclisi, geçen yıl metreküp fiatı 40 tan çude faydalanma imkânları bıılaolan Imroz kurtarma gemimiı d« caklardır. İktidar sıralaruvd» da 60 kuruşa çıkanlan »uyu dün 92 kuruşa yükseltti tutuşarak iskelet haünde kalmıştır. nutku takdirle karjılayanların eksik Daha sonra içinde bulunan dinamit olmıyaragını düşünürken aldanmalerin patlamasile de İmroz, ağır jeİstanbul Belediye Meclisi dün , rılmasının zarurî olduğunu sözleridıeımızı söyleyebiliriı. kilde hasara uğramıştır. Üstüste Anadoluhisannda kamTktidann kusurlarını hilen. rayıf saat 15.30 da reis vekillerinden Fer | ne ilâve etmiştir. cereyan eden facialarda, bir çok yon çarpması ile öl«n noktalarını poren. kendi gücünün zan Arasm başkanhğında toplana j Bazı üyeler de, seneye yeni bir ölü ve yaralanan olmuştur. şimdiden de haftadan haftaya arttığını elle rak Sular İdaresi bütçesini müza zam yapılmaması için çocuğıın cenae«*si dün Korkunç hâdise saat 11.18 de, Isrile hıtarcasına sezen bir parti li kere etmiştir. Bu arada su fiatına ^100 bir ıam yapılmasını istemişkaldırıldı: hastanede bnkenderun limanındam 3 mil açıkta deri kolayca şımarabilir, lart rarf %50 zam yapılarak, suyun metr». lerdir. lunan yarah 7 çocnk demirli bulunan Mirador'a, İmroz edip sinirleri eermeğe, parlak vaad küpü 60 kurustan 92 kuruşa çıka : Fatih aıası yaptığı konuşmada iyileşiyor tarafjndan bölme aralaruıa su v«nlmıştır. Üç ayda 15 m3 su kulla , Sular tdaresi tarafından hazırlanan lerle kalabalıeı can evinden yaka| Kvvelki gün Anadoluhisanıvfa. Nirilirken cereyan etmistir. Arkao. lamağa önetn verebüirdi. Sayın tıanlardan eskisi pbi 20, hamamlar bütçe ta«arısında. Fatih ve ŞehreI |antasında ve Edirnekapıds trafik arkas'.na 6 şiddetli infilâk duyul Arkast Sa. 5, Sü. 7 d? İnönü hu ucur metodlara hiç baş da kullanılan sulardan da 40 kuruş : kaz«l,arına sebeb. olan şoförlerin ifamuş, Mirador ile İmrozu bir anda vurmaksızin vatandasların saedu ücret ahnmaktadır. ! deleri. aid olduklan sovcilıklarca a» alevler kaplamıştır. İnfüâklara, Mi>usuna hitah ediyor. Bir parti ba«BilLndiği gibi, geçen sene de suya ' lınmıstır. Soforlerden ssdece Anadorador'un kıc tarafmdaki ta'nk'arda kanından riyade bir devlet haşkanı %50 nisbetinde bir ısm yapılarak ı ' luhisarında 12 yasında Zatiy» Çetinbulunan 4.500 ton jet benzininin ü*=lubile konuştuğu için de fikirleri suyun fiatı 40 kurustan 60 kuruja ' kaya adınd^ki çocuğun ölümüne vg henüz keşfedilemiyen bir sebebden yurd ölçüsünde bir seviye iistünlü çıkarılmıştı. 7 çocueun yaralanmasına sebeb olaa iştial etmesi sebeb olmuştur. ğüne ulaşıyor ve tabiî o olçüde hir Muhiddm Toraman Bcykn^ sa^•cıhDiğer taraftan öğrendijimize göre , 800 metre irtifaa yiikselen alevleıdeier kazanıyor. ğıncs tevkif edilmistır. Nışantaşında şehirde 82 bin aboneden ancak 11 ! Imroz. daha önceki yangmdan 15 yasında Hıkmet Erki isımlı Sanat Yeni baskı tedbirlerini biran ön bİTİ üç ayda 15 M3 altında su kulsonra bazı saç arahklarmdaki boşEnstiirüsü öğrencisinin ölümil» soce yürürlüğe koymak uğruna gay lanmaktadır. luklan tamir için 20 gün önee Minuclanan kaza >wnısh Mehmed Ayazret harcıvanları bu nutuk oldukça Suya yapılan zammın, esbabı mu rador'a rampa etmiş ve bağlanmış Vukselen dumanlar v» 1 kilometr ekarelik sahayı kaplıyan alevleıden oğlu, ifadesinden sonra ik^m"tgâhs sinirlendirecektir. Çiinkü C. H. P. oibelerini izah eden Bütçe EncümeNew York Times gazetesi, Washington'da müzatı. Bovlece infilâklardan sonra her kaçan b ir şilep Arkast Sa. 5, Sü. l d e Genel Başkanının sözleıinde, bun ni Reisi Muzaffer Erer, İstanbulun ikisi de vanmağa başlamıştlr. Alar kendi niyetlerini haklı çıkar ihtiyacını karşılayacak kadar »u j kerelerin devam ettiğini belirtiyor ve «bunun levler 800 metre irtifaa yükselmiş, maya yarıyacak herhanfi bir nok yun mevcıjd olduğunu. fakat sehr» j hayatî önemi vardır ve başarısı her tereddüdün Mirador ve İmrozun etrafmı kesif ta, bir ipucu bulamıyacaklardır. akm devam ettiğinden yeni tesis j bir duman kaplamıştır. Akdeniz üsBuçünkü muhalefetin hiçbir ferde, ler yapmak ihtiyacı hasıl olduğunu ' üstündedir> şü Kumandf nhğının itfaiyesi 2 defa hir bir züınrcye karşı kin besleme söylemis ve suyun 92 kuruşa çskaImror ve Mirador'a yanasmak tedisi. kimseden intikam almayı düşün New York 13 (A.P ) New York Sa 5. Sü 6 da mediji nııtukta açıkça belirtilmistir. Times gazetesinin sah günkü başZafen bukuk devleti şartlarını Türmakalesinde «Türkiye ile Amerikivede gerçekleşlirmeyi amaç edinkanı n yer.i bir karşılıkh güvenlik dirini söyliyen bir partinin bu ffibi pektı üzerinde çahşmakta olduklakürüklükleıe tenezzül etmesi elbetruıa dair haberlerin hayret edilete hekleneme/di. Yarın. Tanrı ko"\ oek değil. bilâkis memnuniyet verusun. yurdumuzda böyle bir çığır rici bir tara/ı vardır.» denilmekarılacak olursa, uğruna bıınca fe6 vagon yoldan çıktı, ekspresin ateşçısi yaralandı, büyük korku geçiren yoltedir. dakârlıja katlandığımız demokrasicular arasında yaralı yok, kazaya sebebiyet veren ve «1 3 saattenberi nöbet Arkan Sa 5. Sü. 4 te mizin Güney Amerikadaki gecekondu diktatörliiklerinden ne farteydim» diyen Dil iskelesi hareket memurunun işine derhal son verildi A\\G.\ beterinden esirgesin, son kı kahr? zam/ınlarda hergün bir yeni fada Saym Genel Baskanın pek dogru ile karşılaşır olduk. Bunlann heolarak dediği gihi bizim huzurumuz men hepsi kazâ yaftast taşıyor. kannnların hukukiliği prensipini Bir kısmtmn göze göriinmez oldubenimsememize ve bunları vatanğunu haydi kabıd edelim, ama bir da>lara eçit şekilde u> eıılamamıza çoğunun göze görünür einsten sabsîrhdır. ' ytlabilecekleri de gün gibi oyıBu temiz dıişünceleri. daha dün kör... Mektebli yavnıların içtn» <ıraba süren şnförle, sarhoç olup denecek kadar yakm bir geçmişte Prof. Harris dün Gazeteciler ynl kenannda duran kamyona savın Dcmokrat Parti liderleri de Sendikasında bir konferans toslayan otomobil gnhibinin sebeb savunmuyorîar mı idi? Onların verdi ve sualleri cevablan olduktan fneialnrn dn mı göze göm'ibalefctte iken söyledikleri eüzel sözler hâlâ kulaklarımızda çındırdı. BasinYayın memnrla rünmez kaza diyeceğiz? Şehir solarken vatandasm yüreeini bıırkan rından biri bugün Profesörle fcak, eadde ve şoselerinde otomobil kullananlara karşi, bunlara ehliyet bir kaygu var. görüşecek i'erilmesinde ve sonrüsında doha Ya C. H. P. de iş haşına (felsert. daha müsamahnstz, daha dikdii'i zaman va'dlerinden cayarsa! Şehrimızde bulunan California katli davranmamız, iddia ederiz Ismot İnönü vaidlerine bağlı kalÜniversitesi Gazetıecilık Fakültesi ki, bıt kazaUın en aztndan yüzde sa bile, ya yanındakiler onu dinleDekanı Robert Harris ve e%i dün cüi azaltacaktır. me7İerse! İstanbul Gazetoriler Sendikasınj Trajik jnemurlan kadrosunnn Ondördüncü C.H.P. Kurultayı, ziyaret etrmşlerdir. buiut göre ayarlanvW3im, ynevzuaöyle eöıiinüyor ki, vatandasm zihProf. Robert Harris bu ziyareti im buna vydurulmnsmi Belvdiyenindeki hu kaypnları şilmek uğruM. E. YURDAKl'L, ANILDI Yesilay Genclik Koluuun. ölü sıraçjnoa kölab.~lık bir basın toplu'<en bekliyrlim. Bu kadar knn, '. na miışpet gayreller harcamağa kamünün on beşinci yıldnniimü münasebetiie tertib'.ediği MelrnpH E kığu tarafından tökib edilen bir bu kndar nlüm ve bu kadar göz . rarlıdır. Sayın Genel Baskanın min Yurdakulu »nma tör?ni. dün .ca,,t 15 lc Kminönü «ki H«!k:v:n konfei'sn* vennis v» soıulan çeşidH yajt yetişir artik! nutknnda bu husus da açıkca bede yspılmıştır. Yukarıdaki re=i:nde. hiiviik mi'li şairimizin oğlu Do suslîeri cevablandırm'stır. |ı Dil iskclesinde yoldaB eikan vagonlar ve yukarıda solda, mes'ul aıakasçı Iirtiü»»eür. NADİB NADI (Tazıtı 5 mei tahifede) "• Yurdsknl, babasını •nlatırken görülmektedir. ' 'ı Arktın Sm. 5. 541, • d* V . Suva yui.de xam yapıldt Kaza yapan kamyoR şoförü tevkif edildi Türk^ Amerikan güvenlik paktı Ankara ekspresi dün bir izle car Görünür kazalar "Basın her yarış halindedir,, zaman saatle J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog