Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

CRONSN'in Son $3tıeseıi u •2. V BİR ÂŞK UĞRUNA GULTEKİN da mA em b r esennt merakl} bekledık °n buvuk romancı <"ROMN & esenyle u <=ana mn rvesıne varmıştır I L M ÇIKTI U O d I 1 r» 0 UcrMm katalosıifliuıu nttyın t N t VI Cjgaoj ] \ n l ı h ı > I I ts^ANB X u m h u r i yet ıını»ıı yil ^ayl 1 « . ÜI1CU <l Sar 1 9 Yazan: KARAKAŞ SERSERİ Gehrı Çanakkale şehıcUerı âbıdesıne teberru edılmek uzeıe basılan romamn, gosltrılen alaka<;i7İık \e ta^ıada da satışı ırpkansız gorulmeM dola\ısıle mu\aff< kj\etsi7İıge ugradıg'nı vazar durıımıı bıIdırmeM bır vazıfe addeier Soganaga Yenı Demır Sok No 16 Be\azıt Ist fOJRUCUSUrYUNUS NAO Telgrai ve mektub adresı Cumhuriyet tstan bul Posta Kutusu Istanbui No 24b Telefcnlar rjmuml Santral Numarası 2 24298, Yazı Işlen 224299 Matbaa 224290 Salı 1 3 Ocak 1 9 5 9 C.H.P. Biiyük Kurultayı İnönünün Nutku İle Açıld1 C. H. nin iktisadi dâvaıar rapor önündeki durumu açıklandı Kurultayda Ismet Inona Karaoatnaanğla lle joruşuvor " Haya! yaDmıyahm. İklidar başmdaküer siddet tedb'rlerinde devarn yolunu arkadas larına lcabul °itirmek için Tenkid edilen Aukii i 12 ıCumhur .etTeleks) C H P Kurultavı hakkında ılk ıntıba bu senekı toplantmın dıgerAnadojuhısarında bır kamyon, bır grup ılkokul oğıencısınm uzerıne bındırdı, l c i'n'ien I,OK daha ılerı olduguüur Bıttaaı bu ılk gUıiiM ıntıbaldır v« bır çocuğu oldurdu, yedısını agır şekılde varalaaı, dunku dığer trafık dahd uç gunumuz vardır amma yillardarherı 56 Kuru'tav ukıp ettikazalarında da bır oğrencı öldu, 3 kışı de yaralandı ^ nı ıçın aradakı faık, hemeo go»e çarpıjor Bu kuıulta>ın evvelemırSon gunlerde gıttıkçe artdn tr?fık Dolmabdhçede evvelkı g u n c kazaL rı facıa halını almı$ u Yılba r rur m«haretı 4<<ve^ınde faıia h lını de hı sedılen bır k«»ndıkendıne ıtıjından bugune kdd<<ı 12 gun ıçımie dsn onlenen trafık k<uasınd<ın nad ve emnıvet havası var Sski jehırde 48 trafık kazaM olmu% bu V *dlafd»n ıkı^ın» d« ktırultaylar bılhassa 1950 v« 1954 kazalarda 6 kışı olmus 72 k ' ınden hemen »onrâ yapılanagır ve İMrıf ol.n.ılt Oıvre yar mıştır Ktını tmınonü ara ınd<ı ışleven ğı tıâlde ganp bır çekıngenlık hat ' Dun ıse bırı Anadolııııı>arınd», dı tuşka bır Beledne otobtısu de dun uı kofku Kukum »urer \e âdeta ıkgerı Nı^antsşmda bır dıgerı de Esaat 13 J0 sularında Altıncı I> ııedır tıdara gelmek azmınden zıvada dırnekapıda sur dışında 3 tıafık k<ı Sı«hant>e ıneıken frenlerı patlam'Ş partıyı avakta tuımak azmı hakım geıw ;uforuıı go£terdıgı mahaıel Romorkorun \e boğuldukla ?ası A ha olnıuç bu k<<z<ılarda 6 og ve âogukkanlıhk ^ayesmde oıuhakk^k bulunuıdu Bufun ıse gorulijvor rencı fecı şekıîde olmuş 7 ogtencı v^e rından suphe kalııman 4 ki agır, 3 jolcu dd muhtelıf verleıınden, b r I Lia onlenmiîlır Içınde 40 a va kı 1957 seçımlennın netıtelen ve Arkası Sa 5 Su 7 de çılık mıırettebatuı aranmasın \aralanmıştır Arknn & 1 S i ı . . r Trafîk kazaları facia haîini aldI Namazgâhın battiğı anlaşıldı 1474 Kurultay de.eşesine hitap eden İnönü, yardım ve imkânları "emrivaküere dayanan maceracı bir iktisadi ve malı politika ile clde etmek îinden,, kesitı ola?ak vazgeçilmesi lâzım geldiğini söyledi Bazı delegeler, Parfi Meclisinin raporunu kifayetsiz buldular IMustafa Kopuz, • Biz Genel Baskanı bır ocak baskanı gıbı calıstımoruz MiIIetvekıllen dc çalışsınlar» dedi Kurultay întibaîarı Ec\d Gııresin >azı>or Ankaıo 12 (Cumhunvet Teleks) Ankara 12 (CumhurıjetTeleks) C H P Gene! Başkanı Ismet [nonu 14 uncu Kurultavda şu nutku C H P nın 14 uncu Kuıultayı bu sabah 1474 delegenın ıştırâküe topsov ledı «Muhterem mı^afırlenmız a7iz lanmiştır Daha »abahin erken saatlennde delegelerımız, On dorduncu Kuıult vımız 1957 toplantırun vapılacagı Yenımahalle buvıık s^çımlerınden bır sene ka Alemdar Smeması dolmaga başlacar gecıktıkten sonra toplamvor mış ve saat 10 00 a dogru Inonu\u Memleketın ıç politika durumunu gormck ıçın halk sınema onune bıC H P Gene' Sekrettn o1 ıukça açık "orrrpk ımkanı hasıl rıkrmştı oimu~tur denıleb lır Geçen buvuk Kasım Gulek dıger kurultaylann seç mlpr 19J4 ve 1957 k>nun'arının aksıne bu »efer bırar geçce, gaat C H P Genel hukumlerıle e«ıthf, «artları eça^ın 9u 10 geçe (teldı dan bozuîmu1; olarak h zırlanmış Baskan ıse tam «aat 10 00 da butır Seçım tatbıkatı ı^e deun vara yuk tezahurat arasında kursu\e aear bırakan ciun.ı<;tluk «ık^vptlerı lerek Konjfrevı açh Hep bır ağızıçınde geçmıatır Secım »evnnde dan so\lenen Istık al Marş nin \ft mılletımız dıkkatı çeken bır nıh Atatıırk ıç n tâzım duruşunu mutehaıetı go,tPTiTmtır akıp, İnonu Konere B?şkanı seçı| Meyaana çıkmıştıı kı mıllet lece^ını bıldırdı Bu sırada salonıktısadî ve ıdari hayatındarı da, Gııçbıı lıpıne katılan Hur P n'n : ~^^^ uı If l»ı di , dıgı ov vekunu çoklukta ıdı Iîk d^fa olarak memleket o\larınca resm«n azhkta olan bır part.nın ıktı srınia k lı\orriu Se(,ımd* p«!»hk \e dıırustluk şartları tahr>b edılmis oldugu halde bu netıcenın almaV>ılrresı hıı\uk d?\a baInoııu KurulU\da kuouyndMnı japarken dan dıın vazgeçıldı Arkafi Bır hafta kadar evvel, (Garzan) ma zot dubasmı çektıgı sırada hava mu halefetınden dola\ı aıadakı çelık ha latlaı m kıpmaM uzetıne Yalova açık larında kavbolan ve bır daha ızıne tesaduf edılmeven (NamazgahO r e . moıkorunun batmış oldugu anlaşılmıştır Remorko de bulunan kaptan Cemâl Attınkum, çarkçı Şevket Ej uboglu, Yagcı Cemal Yuksel ve gemıcı Hasan Ozbekden de bu gune kadar bır haber al namadıgınd<m bo gulduklaıına munakkak nazarıle bakılmaktadır Yapılan araştırma sırasında lncır. lık ko>u halkı remorkaru son olarak sçıkta fırtınajla mucadele ederler. ken gorduklerını, fekat bu sırada (Namazgahıni b rdcn bıre sı\ah bır d iman halme geleıek bır daha goruıımedıamı sn\ lemıilerdır KavboL. dugu gıırden berı ıNamazg^ahı» aramakla vazıfplendırılımş bulunan (Alemdar* tahlısn e gan ısme geı 1 donmesı ıçm dun emır goraerılmışlır «Amerikada TaıiFinın, C.H.P. yi ymn Gazetecilik dibine gecirnıesi icin dua Konıçre Baskan''Ki Içııı verılen takrırlerın hepsı ŞenTiettın Gunaltay1 m başkan olma?ı ı<:t«>2inı taşınaktaT,dı \» netıccde Gunaltav buvuk ekserı\e*lp Başkan secıldı Şenıs'ttın GuTaltav kıır<=u\p gectıktpn sonra bu defa ıkı ıkıncı baskan seSa 5 Stt 3 te çımme gecıldı \e Fevzı Lutfı Karaosmanoglu ıtıraz etmp«ın« ragmen de\ arnh ıstek v* tezahurat ar=smda 2 ncı Ba^kanl ea secıHı dığer ıkıncı bs^knnlık ıcm ât en fazJ» ovu Izmır H TJaşkanı Lebıt Yur*oğlu aldı SecınİPr \ap''ırk»n Kon Arkan S a 5 S11 lde 1 eden D.P. li kadınlar! Bejkoz ılçe merkezınde hatıbler, «Evvel Allah, sonra Menderesın saj esınde memlekette fakır fukara kalmadı Tanrı onun bır tuttuğunu bm etsın * dedıler, «kahroUun C H P » dıje bağıran bır kadın fenalık geçırdı Dun bu nıev/ııda bır konferans \eren Prof Harrıs. Basın Kaııumı hakkındaki suali, 1 • Bır Turk olsa\dım so\liyebileceğım cok se\ler olur' du» dıverek ce\ablandırdı Calıfr)inı<ı Lnıveı^ıteM Gdze etılık , Fakul e'i DekTiıı Pıof Robeıt Harı s dun H' kuk Faku) esînde b r konferans veımış ve dınlevıcılerm sordukljrı çeMdlı suallerı cevabland ı mıştır Prof Har ıs \meuk da ^0 \ıld<Jnberı gazetecılıtcın okul egıtımıle ogretıld şuı 50 kad^r kolej vesa eıistırunun gazetecı \etistnmek ıçm Arkası Sa 5 Su, 5 te Antalyalıları güldüren radyo haberi Ant^lv^ 12 ıTelff nla> Rjd \onun .Vatan Cephesı ne ıltı. haklaı mevzuunda AntaKalıları |g\ılduren bır haberınrie 381 arkaşı ılc Hur P den DP \e geç 'tıgı bıldııılen Ah Paşa UralS wne dpn beıı Maravgat Sulpk kov u D P Ocak Bsskanı bulunmakta. 'dır AVTICS bu kovun nufu«u pek ıaz olup »eçmen adedı 84 aur 957 seçımlermde de muhalefet 79 ov almıçtır Dinamiti taşıyan hamallar Anadoluhısarında kazadan lonra evladını ara>an bır anııe (soUa) ve kaçtıktan suara k« myon foforu karakoia gotnrulurk en yakalnnaıı Ankara caddesi irafiğe açıldt Bınlerce Istanbullu dün ılk defa olarak Sirkeci facıası mahallını heyecanla seyretti; enkaz altından yenı cesed çıkmadı, kâtıb Tahsırı Bal aleyhıne delıl bulunamadı N'gdeli 1li \e Mehmet. ken<i lerine Mustafa Atık tarafından \enlen \e ıcınde ne olZelzele Muğla koylerinde t*hduğunu bümedıklerı 80100 ribat vaptı haJk e\ lerine girküoluk ve 8 hemsehnlerinin mıyerek çadırlarda kalıror olumııne sebeb olan sandığı Sırkecidekı ınhlâk hadısesıle ılgı ' Tahkıkatı ıdare eden Savcı MuIzmır 12 (Telefonla) Fetiuy»tasıdıkları icin uzıınıulu h Savcılık tahkıkatı sona ermek fıt Bırsen dos\a\l bugun \e\a va(Yazısı 5 met sahıiede) uzeredır rın bıhrkışı hejetıne tevdı edecektır Tk raporu Savcılık makarruna veıen bıl rkıjı hevetı, kat î raporu hazırlamak maksadıl* hazırhk do« vasım Sav cılıkta1" taleb etmıştır Egede sarsıntı fasılalarla devam ediyor D P Kadınlar Kolu «Vatan Cfp ' H P ye çatmiş ve sunlan soylemışhesia kuruldusundanberı ı'k defa tır • olarak dun bıı topiantı japmıştır « Al'ah bu muhtens ınsanlariTi S=.at 11 00 de Bevkoz Ilçe Merke ıktıdarını bıze gostermesın Insan rınds vapılan toplantıda D P lıbır defa olur Halbukı C H P nın kadın hatıpler ba>=tan sona kadar ıktıdar a gelme=ı hâhnde hepırruı C H P ve hucum ve Başbakan Ad bır kere daha olecegız » nan Menderese dua etmışlerdır Bu arada bır kadın uve «Adnan Toplantıvı kısa bır konuşma ıl« Menderesın saglığı ıçın beş vakıt açan Harrude Senkardeş sıvasî ha Arkası Sa 5, Su 7 de yatta erkeklere vardım etmenın kadınlar ıçm vatanî bır gorev olduğunu soylemıştır İlce Başkanı Selahaddin Genç ıse «Vatan Cephesı» ne katılanjann gunden gune arttıgını ıfade ile C KENDİ KENDİMIZİ TnkSd Şiiphe Bılırkışı hevetı kat ı raporu hazıılasıp do»va lle bıılıkte Savcılık makaTiına verdıkten sonra ınfılâk hâdı=esınde mes ulıyetleıı gpralen'er hakkında ı k tahkıkat dçılacaktır Arkası Sa S, Su 2 de den geç \akit a d gm*z bu habe#de Mue'a cıvarmda dun kavdedllen zelzelemn çok kısa aralıklarla devam ettığı ve Karacaoren koyonde halkın buvuk bır korku ıçınd» bulundugu ve evlerine gırmeyerek çadlrlarda kaldıgı hafıf hasar goren bır kıım ev lerın de o^urulamıvacak haİ€ geld gı bı'dırlmektedır Otevandan Mug adar aldığımız Arkası Sa î , Su T de Tevkıf edilen banka mudurıı Çifte tabanca ile intihar eden milyoner! Sırkecı facıasıııa Mbeh olan dınarjııtlcrı taşımib »lan hanjallar muhabıri raızle konuşurlarken Irvın (Cahfoınıa) 12 (A P ) Bıkaç defa milyoner arazı sahıplerınden Myfort Plum Ipvme pa7ar îecesı çıfte t banca lle mtıhar etŞehrımızdekı bankalardan bırının Kısıklı şubesı nııstır Mılj ° n er tabancalaraan bışefı zımmetıne 1 03 bın L geçırmekle suçlandınldı rını alnına bırını de sağ şakagına da\amış ve ıkı tabancanın tetıgmı nvm anda çekmıştır bankalardan bmnın VdpıUn 'orgusunu mu eakıp tev Mılvoneı b ı hareketmın sebebı Kısıklı şutesı jpfı zımmetıne Wi ıcıf edılmıçtır ı i7ah eden herhangı bır not bı bın Ura «eçıraıgı iddıasıl» dun U<;I \ddm\A gore BHI kd *e{ı SeHıi kudar Sulh Ce*a Mahkemesınd* I Arkan Sa 5, Su 7 de Birbankamüdürü dün tevkif edildi Bır ıktıdar gazetesı vaUndaşhk terbıvemızın ve bun» baglı vazıfelılık hıssmın kıfavetsızl gınden bah seden vazısının bır verınde \nen şojle dıvor cfluvufc şehırlenn kaUlırtmlan p^ yaıa yer\ degıldır Uç kışının dahı yanyana yvrumestne baska me'nleketlerde hem pohs hem de haikm kendım mudahole eder Du rup konusma ve ahpablık eıme ıse katıyetle yahakttr» Ha\ır vanlış Bılhav>a son j ıllaıd<. Avıupa şehırlerını gormnenımjz hemen hemen kalmadı gıbı bır şev Oralaıda bovle şevlenn gorulmemesının degıl az gomlme»ınjn scbebının pol s veva halk tarafından vapıkn mudahalp degıl busbutun baska şev oldugunu hepınız bılırsınız Arkadasımızın duştugu bu vanlnlıgı mu'amaha lle gorup hahf bır tebessumle geçıştıımek p*>kala kabıldı >nu \a Go^terı ve YuıuMIŞ Kanununa pk b r mdddcnın gerekçesı ıçın hazırl k \sp \oı»a Î>LKKU WA\\ DEFNEÜİLUI fckı Iç Işlerı Bakanlanndan ve \taturk un en vakın mesaı arkadaşlarından Şukru KTVS nın cnazı^ı, dun vapılar asker! torenle kald nımıstn Meras mdp Cıımhur P ' U nının temsılcısı B M MPCIISI Reısı Ba?bak^n Iç I^'erı Bakanı Dış IşJerı Baka'u P M Mecl M Feıs »ekıllerındcn Agth Eıozan Istanbui Vaıı^ı îır Beledıve Boşkdnı sskfiı ve «ıv ıl erkan nıerhumun me«aı arkadaşları %e dostları ile kalabalık bır ccmaat hazır bulunmuştur Cenazeye 100 e yakın çele nk gondcnlmıstır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog