Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

N!»TRE X A İ4 B Z C i Yazan VİCTOR HUGO SAHESER ROMANLAR SERISİMN Ini"\a çapınrla >enı bır şaheserı daha " ven SAMIH TIRYAKIOĞLU Luk<= Cılth 10 hra Cağaloğlu Yokuşu Narlıbahçe sokağı No 11 Ucretsız umumt kata» A v •Nı v ı logumuzu ıstej ımz. Cumhuriyet KLTRUCUSU: TTJNUS NADİ 1A a * ı f Hâjiyeli Askeri Geza ve Muhakeme Usulii Kanunları Temyiz Mahkemesi Ikıncı Reıshğınrien emekli avukat Yusuf Cemalettın Koseoğlu tarafından hazırlanan bu eserın uçuncu tab ı satışa arzedılmıştır. Fıatı 1230 kuruş 1Q 3fi1 IZ.DOL Telgni ve mektub adresl Cumhuriyet tstanbul Porta Kutusu İstanbul No 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 2 24298, Yaaı Işleri, 224299. Matbaa 224290 PazarteSİ 1 2 Ocak 1 9 5 9 ^ İNKILÂP KİTABEVİ Ondördüncü C.H.P. Kuruliayı İnönünün nutku ile açılıyor Parti Meclisinin dünkü toplantısında Gülek taraftarları galîb ^eldi, Genel Sekreteri eskisi gibi Kurultay seçeceP 4 gun sürecek 6 olan Hürriyet Kurultayda Partiliniıt en büyük möcadele iki Parti Meclisi seçimlerinde listede de mevcud Sirkecideki infılâk olacak, isni hazırlanan Yeııi Fransız Rejimi ıııuhurbaskanlıgına »eçı Ankara 11 (Cumhuı ıj et.Telekçı len De Gaulle, torenle Yarın toplanacak olan 14 uncu KuEljsee sarayın» geçtikrultay ıçın, C H P nın bugune kadaı gelıp geçen Kuıulta>larının en hdten sonra >enı Franjıı raretliM olacak dıvoılar Daha ev. reıımı resmen yururluğe gırdi. vel de yazdışımız gıbı buna ıhtıŞımdı dunv» poliükası bakunınmal veımıjorun Zııa bojle tef>ır dan merak uyandıran konu, yenı edertleıın ılerrve suıdjklerı haraıet hukümetin jçeride ve dı$arıda nasıl Infıiâk hâdı«esıle ılgıh tahkıkata sebebı ortacian kalkmış ve Kasım Gu bir >ol rutacağıdır. Bu da. daha a dttn pazar tatılı olduğu ıcın ara velek, Kurulu%a hacet kalmadan par>ade beçind Cumhurnerin işle>l» rilmıçtır Bugun Savcıl'k bazı huti meclısınde muvaffakıvet saglanış mekanrzma«ı ile ilgili »ayılıyor. tır Zaten Kıııul'j\a da gıt»e>dı gc. SUBların ajdmlanması ıçın soıdugu 1 Klâsık parlmanter sıstemden ep«ye« ne bj muvaffakiYetı bu dtfa tu?ıık suallere cev,b aldığı takdırde, haSMilan. fakat Başkanlık sıstemına değısklıjmı kabul eden Partı Mrc| zırlık do";\as! bırk»ç gune kadar de tam uvHıığu s<>v!enc»i^en \eni lısını dahı maelup edeıek ka?anaSorgıı Hakımlıâiıne tf\dı edılecek Fransız Anayasası, pratik havarta caktı ve ılk tahkıkat açılrioaktır bakalım ne hıçim bir idareve vol "Bcnlece Genel Sekıeterı gene Ku. Dığer taraftan mfılâk sahasmaçacak'' Değistiriletı seçim kanurulta\ «eçocektıı Yalnız bu sefer dakı enk z kaldırma fa h\etıne Genel Sekreterın ıs,kat edılmezlık nııııun. biraz da umulmadık bir cildun de de\ ını edı!mı«t'r Infılâkın vasfı nıspî bır decısıklığo ugramıçvesi olarak. *nn »eçimlerde parlâvuku bulducu \e (amsnıcn hasaia tır Dığeı sutunlauld gorecegınız gımentonun biınvesl allak bullak bir ugra ı*ı kıım tcmızlertmışfır bı MPCIIS Cenrl Sekreteri ıskat ede hale ftlmiş, Komiıni^iler, Sosva Arla'n Sa 5 Su, 5 te bılecpk amma bır a\ ıçınde de bu lıstler \e Kndikaller ağır kayıblara nu Kurııltaja bıldıuo tasvıbını aiaıı?rami?lar, De Gaulie'u desteklicak >eu jağ partilcr hııvuk çoğvnluk Uk nararda Prfitı Meclı^ıne bır dekazafimışİRidı. Oyra, yeni Anâyane* vetkısı ta^try^o? gıhı gnrnnuı* BRVT hazırlıyanîarm hurtın' clılekati, de ail nda bu vetkı p»k o kadar Parlâmento nuhaiefeti karşısında kolay kulldnılacak cınsten dcgılriır hukutnet ulikrarını konıvucu tti Arkası Sa 5 S» 7 de i birler aramak. rejimi îkide bir felI lnfılak sahasından kaldırılan enkazı Sultanahmedde polıs \e DUn ıchntnızda hava kapalı ve yağışlı gcçmla ve metrekareye 5 kılogram ce ujjratan bnhranlara engel olmak jandarmalar beklerken yağmur döjrnOstitr Resımde öğleye doğru yağan jiddetli yağmur sıranokta«ı urcrınc toplanmıştı Seçımlerin verdiği «onuça bakarak nnda veni inja edılen Vatan eaddesinin hah gö rulmektedır yeni Anavasa uğruna harcanan gavretlenn faydasırliğından. hattâ Jtalvan Basbakanı rartf^nî yapılan değişıkliklerle millî btinnın Atina scvahatı soğuk jenin samlacağından bile korkulabilır. Fransa gıbi, hukumetlerini karsılandı her dakıfca kontrol etmeğe alışmı; bır memlekett» parlâmento lusar, Atına 11 *' 'Radvol >a da huknmete tempo tutraakla Arab Cumhunvtındrn donusır'"''* jetinen basit bir mekanizma haline Yunam«tsnı r«mpn zıv^ret *tmekgelirse, er geç «okagın avaklanmate olan ItoKan Bp'bskam ve D'Ş sı ıhtimalleri belirir. Fransa tariIşlerı Bakanı FanfaTi ile Yuııan hınde bu jrıbl ayaklanmalara dair B sbakanı K">!amanlıs arasmda cesa\iMz ornekler vardır. re\ar eden Tiuzakerelcn muteakıp Yeni hnknroeri kurraak gorevi bır muşterek resmi teblığ nc^redılM'chel Debre'\e verilmigtir. Sayın mı^tır Debre, koyıı bir D« Gaulle'eu olaMuştrrrk re^"»* \rW iA** TCaıarak tanınraıgtır. Burada koyu ke Arkası Sa 5 S u l d e teklıflori Ank?ra 11 ıCumhur \et.TelcVsi vekıllerı tarafmdan tâdıl limesi belki bıraz hafif bıle kaçaBııtçe Knrrı^\onu bugun Mılll Fn %opılmıç ve bunlaruı bazıları kabul c bilir. Bi7/at General Dc Gaulle'nn tım butçe tasarı* rm maddelerı U7e ol nmu tur sayın Michel Debre kadar De Mıllî Egıtım Bakanı Celâl Yardım ıınde caî «mi' f^kat t^mai"n'ı\?rraGaulle'cu olamıyacağını sovlnenler ni'şti' Vıllî Ecıtım butçe muzakere cı fa^ıllar uzerındekı «orular ve te Ankara 11 (Cumhurıvet.Teleks1 M'llî Korur»ma te^kılâtıle bn'lkte ınubalâğa^a sapmadıklarım pekâlâ mennıler munairDctıle geıektıkçe ko lerıne varın da devam olunacaktf çok eskı senel^r once kurulmu» Iddia edebiHrler. Ak^J takdırde. ge Ba;bakanlık Tahsis ve Tevzı Daıresı Sa 5 Su 2 de FasTİlar uzermde gerektı'.çe mıllet peyderpey ışlerını ve ışlemlerını tas tahsı*! ve t^\zı ı<=lermın ^umuiu çnk çen haHrandanberi Fransanın idafıve ermektedır Bu daırenın Mılll genışleyınc? 1 aeıısto"; 1957 tar hınHe re^inı fıilen elinde bulunduran Ge Korunma Kanununun ılgasıle bırlık Başbakanlığa baglı olaıak veni bır neral. ne Ceıavire karçı Tumuşatı te kaldırılması gerekmektedır kadrovla çalışma\a ba'lamıstır Dacı hır politika fudebılir, ne de çeTahsis ve TeV7i Daıre<n Mıllî Ko ıre e^>en 10096 savı'ı Bskanlar Ku. Silıvride b'r kadm. dokBır kamyon ile bır otomobil fidli A\Tupa ve dım^a meseleleri runda Kanununun bır ıcabı olarak • Arkatı Sa 5 Sn, 8 de tor \e ebcsı/iık \ıi7tınden önıınde ıımid >erici bir vol tutaçarpıştı, iki genç kız oldu, bılırdi Yeni Fransız Başbakanı son çocugıı ile birhkte oldu 3 kışı de yaralandı derece mılli^etçi bir kirnse olarak DUarbakınn bir koMinde 2 Sı'ıv ı 'e du.ı bıı kaa.n dcgum kendini tanırmaga onem lenniştir. kisi oldu. 11 kî^i de ağır yaparke<r ebe \e c'oktorun gelmeLondra asfaltında ıkı ge«c kızin De\nmiı şartlarını hiç dıkkate al\aralandi mesı vuzunden dogurdugu çocugu olumu ile netıcelenen fecî bir tramaksızın, milletlerarası bntun d&Dı>aıoakır 11 ıTelefonla1 Dun, ile beraber olmuştur fık kazası olmuştur vaları saderc Franiır menfaatleri Sıırtın Barıssel kojunde bu\uk bır Kon>a Kız Enstıtusu talebelerı gayrısıhVf yerlerde Sılıvrı Fatıh mahalle«:ınde oturar jonunden deeerlendirir. Ona fore Ev\elkı gun saat 1815 de Ferruh meydan kavgası olmaş ıkı kışı oL Hatıce Sajın dogum sanc sı çekmeA\rupadan da dunyadan da once Tamer ıdaresındçkı Kuçukçekme|oku>orlar, bazı sınıflar dolablarta ıkı>e bolunmuş muş onbır kışı de agır surette yara ğe baslamış \ e kocası Husevın de Fransa gelır Bo\le olduğu için de ceden Istanbula dogru sur'atle ge'anmıştır Beledı\e ebe^ını çdgıımaga gıt*rışAvrupa Biriığine lnzutn gormez. len 70&49 plâka savıh Volks»sgen, Hâdıse Baussel ko\u muhtarı olan tır Ancak Hjsevm B^ledıye Ebe 5 «net tahıfedt) Her millerin kendi sınırları içinde, Arkası Sa. S, Su. 7 de Emm Aksov ile bunun hasmı Mchsını başka b r doğumda oldugu ıcın Ondokui'uncu Yuzvılda olduğu pbı met Kartal taraftaıları arasında bır Dı«an«erdekı kov tek basına vaçama«ını ister Doğumal dâvası \uzunden çıkmış ve dort bulamaTiıs ve Fakat dan eclen hu\uk »ehlike karşısmda saat devam eden bu kanlı me\dan ebesı N A \ı çrgıımıştıı hıır milletlerin or^anik bir birlığe kavgasında Mehmet Alan, Yusuf Su ebe bu ecğr \a mmamıst'r Huçedogru gavret harcamalanna ale\her adlı ıkı jah i olnnu; 11 kışı de yın Savin bu defa Dısanser Dokyaralanmıştn Tahkıkata devam edıl toru S O \e baj\ UTnuıtur Doktor Urdır Hele bır Arrupa ordusu da doğuma «e'eiııveceJını B l»dımektedi' fikrırıden nefret eder Gerekir<e Arkası Sa 5 Sü 7 de Arkası Sa 5 Su. 8 de özel andlasmaJarla muşterek »avunmanın başarılabileceğı kanısındadır Fkonomık isbirlıği alanında (Yaztsı da keiin ha?ım«i7İ?k taraflısidır. Çe\resinc ya>dığı havava baktığımız /aman «a\ın Debre'nın FransaM \er\u7iinde nstun ?ore\ler \e dol^^ ısıle ustnn haklar «ahihi bir mıllet Ribı eorduğııne hııkmetmenıck bıraz gııctur. rcinHe >a«adığıınız şartlara gore oldukra modası gecmise benriven Yem Sanayıı Genel Müduru Konyada yaptığı bu mısrik da^Tanışı ile \eni Fransi7 Basbakanı. iceride ve dısarıda konusmada, tarım müesseselermın ajrı ajrı hır «akım tohl>keli sııı<melere \ol çalışmasmdan şıkâyet ettı acmı\arak mıdır'' Fransız ekonomı<iinı kurtarmak icin baş> urulan Kon^a 11 'Teleforla» Şehıımız lo sut ıstıhsalıre Kaışı bızdekı ortatasarruf tedbırleıi arasında Uk 5eker Fabrıkasında bu\uk bır to. lamanm ancak 87 kılo oldugunu soy aHım olarak *os>al \ardımlar uzerenle kutlanan Zıraatçıhgın 110 MI lnen Buıhan Doıuk yurtta en bu. rınden kısıntı vapıimış, bu \u?den donumu dolayısıle şehrımızde bulu \ uk davanın et davası oldugunu be I de Sosialıst liderleri veni hakâr nan Yem Sanajıı Genel Muduru Bur ı»tmış ır Bu dâvanın kolav şekılde I mette \a71fe almavı reddermişler^alledüebılecegını mısâller ile anlartan Dor.uk, zıraat ve havvancılîgunıdir Adalet knniKimda hanrlanan rn Genel Mudur, vurdumuzun en za daır dıkkate değer bır konuşma ta«ai''arı rfa hıılııU"iılar sımdıden D u •» et ı tıhlak ed»n memleket oldu> • " D o l m a l ' d h Ç e stadında lıg maçlaıına de\am japmıştır Mhdenı memleketlcıde • ınrian VP bızdekı taı ım muesse*»le tenUıHp ha«lamı«.lardır. " Adalet ıle Ve fa 1.1 berabeıe kalmışhavvarıcıl sa veııler bınuk onemı rının. bu aıada Et Balık Topıak O. ed,ımıŞ P'iıııınla hfrabpı Hn po'ıtıka tr laı Galntasaıav da cekışmch bırmaçtan sonra Bcıktaşı 21 >enmı^tır Saı ı kumırıh foıvet çok gol Hi7de ı«» ba\"vancılı2 n ınmâle uğ a f • Seke r Sanavıı VP Zııaı Donatımuı ; Bııllcllerarası iı'^ı1 Lnnımın'ia kaçıtmış mıdT^ası ıse ı\ı bır ovun çıksıtmıştır Yuksudakı resımde Galatasaray mudafaası bır Beşıkdığmı, rifl\v<ın mah'iu'lcnnm az d">. elbıılışı >apacak >cıde ajıı ayrı çaNADIR NADI ta| hucumunu savarken gorulu>or (Tafsılâtı ve dığeiğ haberlen spor sahıfemızde bulacaksınız). ğerde elde edılaıgmı, gaıptd 2 O ki i Uimasır.ian |ikâ>et etmijtır. o Mikojan, Dullea ile goriijürken Arkan Sa 3 Sıı 5 le Ankara, 11 (Cumhuriyet Teleks) C H P nın 14 uncu Kurultajı yarın sabah Yenımahalledekı Alemdar smemasında başhyacaktır Genel Başkan Ismet Inonunun açış konuşmasıle başlıyacak olan Kurultajda başkanlık dıvanı seçımı vapılacak, onu Genel Baskanın nutku takıb edecektır Daha sonra Parti Meclısı raporu okunacak ve goruçmeler vapılacak komısvonlar seçılecek \P bu komısyonların umumi he yete getırdıklerı raporlar muzakere edılecektır Tuzuk değışıklığıne aıd rapor da bunların ard<sındadır. Raporların muzakeresınden sonra, Genel Başkan Genel Sekreter ve Parti Meclısı secımlerı \ardır ve en nıha^et Genel Başkan kapanıç konuşmasını \apacaktır Bu serekı gundem ha\lı \uklu olduğu ıçın Kurulta\ muzakerelerı dort gun sıire Arkası Sa 5 Su 3 te Infilâka aid tahkikat NOTLAR1 dosyası hazırlamyor ÂNKÂRA (Elcvet Guresın yazı\or) ^ahasında en kazın kaldırılmasına dun de de\ara edilmlştir. Resimde, üst katlan yiktınlan Tan matbaası gorulmekte dir Bün enkaz arasından yeni cesed çıkmadı, Tahsiıı Bal hakkındaki ithamları reddetti Ronıanın Kıbrıs Yılda 5 milyon liraya mal Tevzi ve Tahsis Dairesi retmenler işlerini tasfiye ediyor Fiat Kontrol Daireierinin bir kaM<r?lni2fi icin de hazırlıklara başlandı. durnnları Bu teskilâtlara mesele hâlini bağlı Dü n Mi?H Eğitim bütçesi g 'irjşüliirken yabancı Öğretrnenlerin nasıl secildi ^i Bakandan soruldu memurların ahyor YABMUR! Bogum icin dokl^r ve et :van .n Amerikada mülteciler Mikoyan'a hücurıı etti Sovyet Başbakan birinci yardımcısının otomobilinin camları kırıldı, oğlu nümayişçilerin ellerinden güç kurtarıldı kavgası Bodrumda ders okuyan talebeler I Londra asfaltında ölümle biten kaza oidu En m et istihlâk eden memleket: Türkiye 11
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog