Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Faydalı Receteler HLI Lsl OZ* *L(,1\ tPıııum m^ddılcı ıçın av n a\ n b.ınljr lP1 " k l r cılâlnr her türlü ve hPr renkte ınıirekkrpler Kumtura b o u ve eılaUrı lekp len çıkaıimnk ve mdonlpn par! ıtn nk, fa\ dalı fntofraf hılgı p r ı alçı \ > kalıp a mH « ışl<"rı VHrıştıncı çe^ıtlı maddc er macunlar elfktrıklp m»den kaplama ı$l<rı e«ar>« kolon Ta pomat dıç macunlan ve pudr^lar kokulu »abunlar mavtap ve hava fısekleri \ap1i151 1 <.Wında Fıatı 500 rilrilKi S00 kurujtur ddX1U rr C Z a u m h u r i yetK KURUCUSUrTUMUS NAD> INKILİP KIT\BEVI nl Telgraf ve mektub adresı Cumhurijet Istanbul Posta Kutusu Istanbul No 246 Telefonlar Umumî Santral Numarası 2 24298 Yazı Işlerı 224299 Matbaa 224290 [ Ikınci Baskı INGtLİZCE TÂBIBLER (Englısh Idıoms) Lıs» ıngılızce ogretmenı Ibrahım N Ozgür'un hazırladığı bu kıtaptan (8000) den fazla tâbırı cumle ıçmde kullanılış şekülerı ıle beraber ogrenmek mumkundur Ayrıca çeşıdlı alanlardak: ıstılâhlar, her zaman yanlış kullanılan deyımlerle vabancı dıllerden ahnmış kelıme ve tabırlenn kstelen, ıngıhzce tabırlenn turkçe karşılıkları da vaıdır I S T A N B U L KITABEVI Bevazıt Istanbul Tel >2 81 44 NOl Istıvenleıe odeTielı darak go^ C. H. P. Kurultayı yarın toplanıyor İıtönü, yarınki açış nutkunda iç ve dıs politika meselelerine temas edecek; yeni parti meclisinde eski Hür. P. liler de vazife alacak gııııııııtffliıiüiiınmnBnıııımiHnfiiıııiıııııııııi'inııııınıııııııııg II Gençler, Genel Sekreterin Parti Meclisi tarafmdan | Zorlu dün fekrar i Yunan Elcisi ile seçilmesini ve yetkilerinin daraltılmasmı istiyorlar I * guriiştü J Hındıstan «Takslhv,plânı» ü mn reddını temin icin jf ugraşnor Ankaıa 10 (CumhumetTeleks) Dış Işleıı Bakanı Fatın Ruştu ZorAnkaıa 10 (Cunıhuım itıek«J lu bugun saat 12 de Yunan stanın CHP Genel Merke/ınde harsretlı Ankara Buv uk EIçısı Pesmazogl ınu bır kuhs fa lnetı goze çarpırirfkt/ kabul etmıs goruşmeler bır mıçuk dır Delegelerın tam na •vakın kı^mı saat surmuştur Yunan elçısıne veıu bır n esaj nın Ankara\a gelmış olması C H P mılletvekılleı nın z manl rını Genel verıldıgı tahmın edılmektedır Merkezde gpçırmpkte bulunması Ge Hındıstan taksım planı alevhınde ne! Merkezı gurııltulu hareketlı bır çalışıjor hale getırmıştır KorHorlarda ve o Londra 10 (Radyo) Yeni De!dalarda geçılecek ver kalmamış uçer hı'de Hındıstdn Kongre Partısınm beşer ks«ılık gıuphr <nkı= k bır du toplaııtısında konuşan Savunma Ba ruınd' Kuruha\ria goMtrecPklerı faakanı Krışia Menon, Kıbns meselelıvetlerı ve\a harrkp» tarzlpnm tessıne de temas etmış ve Hındıstanın bıîe baslnmı^laıdır t'ksım tezınm alevhınde bulunanBu fanlı etın varn sı a P.ırtı \lec laria beraber o'duçunu soylemıştır hâinııı çaliam Tcta olcmc ı buvuk sa Knsna Menon «Kıbrısm taksımı londa da ar da snada sert ve ha 'bır ıç harbe vol aç<»bılır ve Ortadoraretlı çjtı^ma ve tartışnıaların <es {ğuda buvuk bır tehhke dogurabılerı dışarıdan duvulm. kta !ır G^rel lır» denv*tır B şkan Ibmet tnonunun Başkanlık İtahan Yunan teklıfi e'tığı Parti Meclı^ı buşunku çalı?malannı runık deuışıklığı teklıfleri Atina 10 (Radvo) Italva B&şüzerınde ek>:ıf emı?tır E'aîen tartıj bakanı Fanfanı nın zıyaretı munamalann dışanva akseden gurultüjun •cbctıle Atınada ıkı gundenberı va Arkasx Sa 5 Su 3 te pılan Italvan Yunan temasları sona ermıj ve blr teblıg vavınlanmıgtır Teblığde tkı memleket araaında ıktısadî kulturel tıcari ısbirlığı mevanında Italvanın Yunanlstana harb tazmınatı bâkıvesı o Arkan Sa 5, Su 6 da Sırkecı fâcıası ile a lakalı tevkif İzmirden getirilen madeıt şirketinin ortağı Hasan Fehmi savcılıkta dün bir buçuk saat ifade verdiktetı soııra cezaevine gönderildi Enkaz altından çıkarılan hiiviyeti meçhul bir kadın cesedi ile ölü adedi 40 a yükseldi Sırkecı facıa^ı etrafmda Savcılıkça japılmakta olan hazırlık tahklkatı son sdfha\a selmı^tır Hakkındn gıvabî tevkif muzekkeresı ke<=Uen ve Izmırden pohs ne zaretınde vola çıkanlan 1 Kumla» Maden Aıama Lımıted Şııketının sahıblerınden Hasan Fehmı Moralı dun sabah saat 11 de otobusle şeb rımıze pelmış ve Savcılığa teslırn olmuştuı HazırJık tahkıkatını ıdare eden Savcı Mufıd Bırsrn Ha«an Fehmı Morahvı 15 saat dınlemıs ve ıfade•ını almıştır Ifadesı bıttıkten sonra adhve korıdorlarında etrafını ga ran gazetecılere Moralı çunlan •iylemıstır « Mustafa Atıkle şırketi 2 ay •vvel kurmuştuk Şırkete o para ile ben de çahşarak ortak olmuştuk Şırketın şımdılık dınamıte ıhhyacı vokru 67 av sonra dınamrtle faalıvete baş!ı\acaktı Yazıhanerun önönde jjordjgum dınamıtler 90 1*0 kılo kadardı Bemm dınamıtle ve hâdıse fle hiç bır ılgım voktur Suçu olan elb*tte kı cezasını çekecektır 1 Daha ewel nobetçı uçuneu solh Arkası Sa 5 Sü 7 de Yarınki Kıımltay umhurnet Halk Partıunın jarın \nkarada (nplanacak On dorduncu Buvuk Kurultavı memleketınuzde şımdıve kadar pek alı|ik olmadıgımız hır ıleı ıle bekleBivor Bu ıİKinın ^e«ıdlı lebebleri arasında, >edı sekız vıldır ugradığıraız hayal kırıklıklarını bu vuzden halkın Kittıkçe muhalefete kavmaiinı. C H P nın dr muhalefeti temlil eden en fuçlu parti olmaMuı •avabılinz Bır zunanlar D P knngreleri dc yurd nlçu*unde buMik ıljjı toplardL Hak ve hurnvetlennm* «ajgı duvan normal bır idarenın orleraı İCinde çırpınan vatandaJar o kongrelerde *oylenen ate^lı nutukları hevecanla dinler, vapılan vaıdlerı yurekfen alkıslar hır ıktıdar değıfimı ıle \urriumii7da hırçok aksaklıkların dnzelebılecejîinı umardı Tazık. o umutlar bosa çıktı Akseklıkiar duzelmek ^ovle dursun, bırçok alanlarda daha da gerıve ı ipttık Şımdı «utten »R/ı yananla I nn voğurdu uflenıesı jjıbı bır rtıh hali îfindoız Raj muhalefet partısı olarak Halk Pirtı^mdcn çok şev Fak»< T«ni hır tMıd.ıu ^*^ Inonu il« Kurulta» delegelerı ııden bazıUıı duu Parti Genel Merkezınde «oh bet halınde C Butce Komisyonunda D. P. liier gazetelere hiicum ettiler Bı Yeni Küba Hükumetini Baykam. kendısıne «Zavalh» <Jıye bağıran D P mılletvekıline d«di kir den 5tlph«>lnİ7. Bu ıdharla C H P nın On r'orrfunrıı KıırultaM ıle Ankara 10 (Telefonhı) Di| U , «Zavallı olan, eunstımallcn teşhır etmek ıstıyen basina ıspat hakkı memlekette na^ıl bır ha\a e^tcegıl«rl Bakanı Zorlu Küba Cumhu ' tanımıyan, garetecileri hapıshanelere doldnran, dalkavukluğu reddederu ni çok merak edıvorur Kııruitav rıyetı Dı* tşleri Bakatuna yolladığl çalışmaları snnunda halk çogunlubir teljrrefla Turkıvenın yem Kuba I gazetelen kâğıddan, ılândan mahrum eden zıhniyettır» {unıın CHP ve karşı eıı\enı arta74 yaşında iken havata gozleHükumetini resznen tanıdığını bıl J eak mi, joksa »zalacak mıdır7 Bu rini vuman C. H. P. iktidandırmıştır «orıınnn ce\ahını hirkaç mın ırınAnkara 10 (Cumhurıye'tTelek») tnfllâkta hasara ugrıvan Tan matbaasının 3 hneu \e 4 üncft nın fç tsleri Bakanı, uzıın zade oerene<"eği7 Demokra^ımızın ge B M M Butçe Komıs>onunda katlan yıkılırken mandanberi kalb kifayetsızleeeei bakımından ppk ta(^i7 so bugun Mılli Egıtım Bakanhgı butliçünden mu7tariplı nuclara vol a^ahılrrek olan ikınci çesının muz. keresıne devam «dılIhtımall onlempk ırın deleeeler, ya mıştır Komısyonun bu sabah vapkın fpçml$i hı hahrlamalı. mıliete tığı oturumda Bakanın ızahatıru kar^ı rore^Ienni un'itmamalı dav muteakıp Adana mılletvekılr Dr ranışlarında benril kavjrıılara yer Suphı Bavkama soı verılmış ve vermeradı dalma halk menfaatle Bajkamın konuşm,»ı munakaşalara rinl go7onıınde turmalıdrrlar I sebep olmuştur Hatıbm konuşmaÜzerinde ^eter derecede dıırma sından dolayı muzakere zaman zaTanınmış bır barut ve patlayıcı maddeler müdiKimıı bir nnkta <stidur D P ık man elektr'klenmış ve bılhasna batirlannın birkaç MI ıçınde \a(»n sının yalan h^ber neşrettığı ıddıatehassısı, Sırkeı facıası Kakkındakı goruşunü daslan ha\al kırıklığına surukle Arkası S a 5, S u l d e mesı, jahıslardan znade si'teme bu şekılde açıkladı bajlı bir kusurdur Muhalefet MIlarında iken çekıcı knnulan ele alaBırçok insanin fecî surette olu» « DBiamıtler fıtıllenmek »uretirak hfllınden derd vanan \?tanda1 mune »ebep olan Sırkecı facıasmın | le mfılâk ettınlmıştır » şı kazanmak pek de ovle g\ı<; bir bır buyuk sandık dınamıtın ınfılâ j Sualı bır tek cumled* sahs! flkİS değıldır Her «ıntftan halkın 1 7 kmdan meydana geldıgı anlaşılmış^ n olarak c«v aplandıran tanınmif tırabını dıle (îetırmekle bir »«çırabulunuvor Şımdı «Acaba dınamıt banıt ve patlayıeı maddeler mut»de başarı sağ'lamak mumkundur ler nasıl ınfjâk ettı veva etbrıldı''> hassısı kımvager Bekır Sıtkı KunıGuç olan, iı başına jrelındiğı 7asualı zıhmlen ışga' edıvor Arkatı Sa 5, Su 4 te man neler vapiiacagını nnceden bılinek bunlan teker teker onceden grıklamak \e bır defa 1; haşına gelınce de onreden llân ediien pro Amerikalı Gazetecilik ProfeDolma baiıçey* merkeu ter* donen otobu suu J*leri Kertekle^tırmeâe çahsmaktır soru, «Gaıetecîler, iyi bir Fatı memleketlerınde partıler b«vidare için kaçınılmaz bir le ıkridara (elirler ve iktidardan T«essurle oğrendıgımiz» g&re, C. • dcstektir. dedi da hovle (fiderler Oralarda partıler H.P ikfdermın İç tşlen Bakanlarınrıırer fikh ve proeram demektırler Tiırkiye Kaza ve Yangınlardan Korunma Kurumu Avrupa ve Aaya m*ml*k«tl«ind* das Şukrü Kaya dun asat 15.30 da fktıdarlar fikırlerınden cavdıklan b»«m mevzuunda trtkJklerd» bultthavata gozlennı kaparmştır Başkanı, iş kazalarının da çokluğuna ışaret etti >a da proernmlarını nnuttuktan nan Calıfornia Ünırer»itesl Gaaet»1884 yılında Istankoyde dogmuî deeil fakat programı haxata uv .rilık Fakultem r>ekanı Prof Robert olan Şukru Keva, orta ogrenımini dursmadıkları raman gur duruma Harrvi v» e«(i dun akaam tzmlrden Ankara 10 (CumhunvetTelekst • rum merkezınde duvara asılı bır Galatasaray Lısesınde vaptıktan sondınerier 114H l<)^n \ıl1an ara uçakla îstanbula gelmiîlerdır Türkıye Kaza ve Yfengmlardan Korun , grafık Turkıve ıle Amerıka ve Fran ra yuksek ogrenjmını l^tanbul Huiinda D P muhalefeti o ramanki ! ma Kurumu Başkanı bugun yeni seyı if kazaları bakımından muka kuk Fakultesınde ve Frangade taBır haftadanben Ankara ve tzhuknnetleri her alanda knasıva Frenı patlıyan dolu bır Beledıye otobusu, suratle Arkasx Sa S Su, S te merkezlerinde bır basın toplantıa yese etmektedır Grafıklerdekı Turmırde Turk basınile alâkalı tetkıkhırpaladı Buna kar;ı!ık kendısi, vapmıştır tstanbuldakı ınfılâk ola Sa S Su 5 te !«rde bulunan Prof Harrıs dun akajağı doğru suruklenırken, şoförun soğukkanlıhkhîcbir zaman Batılı anlamı ile bir Ilgılıler 1957 de meydana yını müteakıb yapılan bu basın topJam kendısile gorujen gazetecıler», huknmet proeramı harırlıvamadı lantısınde Başkan Muzaffer Kulur, k dıreksıyonu tretuvara doğru kırmasıle ters don€Bızım memleketlmizde konuşma gelen Fethne depremine Hattâ çok defa savın liderlerden tBızi daha buvuk facialar beklıvor ve basm hurnvetı Anava^amızın t«sebep olan Rodos ce'ire du, ıkısı ağır olmak üzere 21 kışı >aralandı dınledık bz bunların eşıgmdevız» şeklınd* Arkast Sa 5 Sıı 4 te sındeki fa\ın, tekrar endişelerını ö\ lemiî v e Kurumuıt Mmarfak olmak ıcın ne mı herekete gectığıni Snleyici faahvetlerının genışleyeceDun ogle ıızerı Dolmabahcede rapmaİ!' Halk Parhsı hııkiîmetı ğinı »na! ve umum! kazalar tral'ık belirtıvorlar Mıthatpaşa stadı onunde oldukça bneun ne >apnona iktıdara ?c!dıemnıyetı vangınlardan korunma bu ucuı atlatılan bır trafık kaza«ı olğimız Tsmaıt aksını vapalım muKodos adasmın cıv arında bulu ıslerle llgılı eğıtım, ı«tatıstık neşrımuştur raffak oluruz' Şofor Rıfat Uzunhasan ıdaresın nan bır fav m harekeh «on dort yat araştırmfc ış hakemlıgı ve huDnoriardı Ru mrnın arkasındaki dekı 20345 plâkah Maçka Be>a gun ıçmde memleketımızın Ege kuk «ahalarında çahşacağını belırt«Ja^rı ve dddt işleri hafıfe alıeı ud Beledıve otobusu dun saat 12 bolgesınde sık sık zelzelelenn mey mıştır edp^a dıUkat ettneMsımirm cezasını Yılbaşında resmen fa.lıvete geçen sularında ıçınde V) ve vakın vo'cu ciana gelmesıne sebeb olmuştur şırtıdı milletçe bol bol çeknorıız Bu Istanbul Teknık Unıv ersıtecı Sw Kurum re«mî ve husu«i sektore aıd oldugu halde Avazpaşadan Teknık ceza\a bır»7 da kendımi7 seheh nl Arkası Sa 5 Su, 5 te personel tarafmdan kuıulmuştur Ku Unıversıte durağını takıben Doldueumıırıı Hıışıınıırsek belkı dermabahçeye inerken ılk vırajı aldımir ek<ilmez nmma hı< dejılse dığı «ırada fren patlamıştır bundan «onrası Içîn bıraz daha tecYerler yağışlı ve kavgan olduğu rube edınmı; nlınur içln, otobus buvük bır süratl» a^sEn mırln muhalefet nrganı olağıya doğru lnmeğe başlamıştrr Ayrak CHP iç bnnve^l ile de normal nı aüratle ikınci vırajı alan otobus I Işler ve (rınenıJır bır te^ekknl haline Keldığinı knrultav calı$mala Arkam Sa 5 Su 5 te rından gonıa mıllete gostermelıdır Kunılta\ın sectıği ııç unsurrian ikiSıyasî tesekkulun isminin «Turkıye Sosyalıst Koy< (Parri Meclısı 11e Genel SekreM lıi Mıllet Partısi» olarak değışmesı ve programının ter) arasmda otedenberi tatsız bir Dıyarbakır, 10 fTelefonla) ElâIrtıhat kriri bnlundu^unu Jtorup tâdılı içın Tirıtoğlu ve arkadaşlarının hazırladığı zığa bağlı Palo kazasınm Kırma kd duru\oru« Kunıltay fivelerinin yunde uzun zamandanberı ımamlık proje, genel ıdare kurulunda gorıişulecek ovn ile yerine «eten Genel S«kreyapan bır şahıı dun camıd* buIKI BASIN MENSUBU TOPRAĞA VERILDI Sırkecı facıası kurteHn p<ırrl merlM riiMnda bağımlunan ne kadar kılım ve halı vaısa Memleketlmizde zıraat ogıetımıbanlanndan Istanbul Ekspre» teknısvenlermden Çetın Tuzun ve NıAnkara 10 'Cumhuıı\etTelek=> ' Avnı zamanda sosvalıet esaslara hepsını toplavıp bır merkpbe vukleS17 bir varlık olarak va$ama«ı bir nln 110 ve Zıraat Fakultesının had Polatın cenazelerı, v ukarıdakı resımde goıuldugu gıbı hazın bır C M P bu\uk kon3re=;ınde Alaeddın gore bır progıamı hazırlavacagını (akım «ıkâ\etlere TO) acıvor ^on yeıek fııar Hırsız ımam, ^uruluşunun 25 Inci yıldonumü dolavı«ıle dun şehnmızde çeşıdh to Elâzıgın Uluskur kopru^unden torenle kaldırılmıştır Elım hâdısede daha 3 basın teknısvenı kavıbBamanlarda halk efkârı da bu aragf. Tmdoğlu bır teklıf vapnuş ve pattı bıldlren Tındoglunun bu tekhfı ıcnler \apılmıştır dır Mazhar Uıaz, Ismaıl Solaklar ve Mehmed Kovuşçu Uid'm ceçeıken ı^ndarnıa'ar tıı^fınrlan çal sol cenahının bu tekhfle C M P nın chezırlanacak oldn progidinm kfimi5NADtR \ADt Yukarıdaki re«ım Fen Fakultesınde bu munasebetls saat 14 30 d Zı kılım ve halUaıla buükte b r «o'vahst p rtı halıne getuılmesını jona verılme^ *cklmHp ka aıa baj nazesı evvelkı gun aılesı tarafmdan kaldınlmı? Solaklar ve KOJUJ ArfcMt Sa. 3, Sa. i U da venlen konieransta cekılnu|Uı. tif. ^ Arkan Sa. i. Su, i t« Sunun İM dum kadar «kıbetlari ojr«tulememi}tlr dün kaybettik "Dinamit fitillenerek infilak ettirilmiştir,, Basının Hiikumete yardımı Dolmabahcede dün 4 günde 7 zelzele bir facia önlendi kaydedildi daha büyük facialar C.K.M.P. nin programı ve ismi değiştirilîyor mu? Cami soyan imam! 110 nncu Yıldönümü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog