Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

umhuriyet 1 O 37rt NADt Telgraf ve mektub adresı Cumhumet Istanbul Posta Kutusu Istanbul No 246 Telefoclar Umumî Santral Numarası 2 24298, Yazı Işlerı 224299. Matbaa 224290 YENİ SİİRLER1959 131 şaırın hıçbır yerde çıkmamış yuz ellıje jakın şıırını bır arava getıren bu kıtabta gunumuzun tanınmış ve sevilmış saırlprının son eserlerıni bulacaksınız. Vatlık Yayınlan, fiatı 2 lıra. i 1 0 Ocak Sirkeci fâciası ile alâkalı Miilı Egitim Bakanına adlî tahkikai yeni safhada dün 188 sual soruldu Maden Şirketinin kâtibi Tahsin Balın hareketleri bazı şüphelerin uyanmasınayolaçtı PIIUIIIMKt IIIINIIItHltlllfflHIIHBk Bakaıı, okulların ihtiyacı olan öğretmeıt sayısının 6.000 olduğunu açıkladı Bütçe Komisyonunda soruların okunması ösaatsürdü, Celâl Yardımcı, talebe burslarının arttırılması ile Aanesi ile kızkardeşinin infilâk ânında Neyir handa bulunduklarını bîlmesine rağnıen kâtibin alâkalı bir çalışma olmadığını da söyledi nede* postaaeden Kasmpaşaya gittiği anlaşılamadı; facia karbanlar ının sayısı dün 38 e yükseldi Arıkara 9 ıCumhum etTelek«l mılletvekıh Ferda Gulejın «Vekâ Enkaz rçiıde dün gece bulunan resim I Mnstafa Attk'in Ticaret j ff Odasına ait sicil cuzdanı g § icinde kâtibesinin Ş 1 resnıi çıktı = Snkecıde <Ne\vır» handa mey d^na gelen ve şu âna kadar 38 cana mal olan korkunç ınfılâk hâdıstsı etıafında Sa\cı!ık ve polıs geni" bır tahVıkat açmış bulunmaktatll Infılakın 300 kıloluk bır dmamıt &ı ulıgındrfn me\dana geldıgını tes bıt edcn ılgılıler şımdı dınamıtın n^ıl \e ne şekılde ateş aldığı huSI >UIHI aıa^tırmaktadıılar 1L Sırkecı ınülâk facıasının adlî kovugturmaaı son safhadadır Bugun veya pazartesı gunu sonuçlanacağı tahmın edılen kovuşturma ile ılgılı tanıklarin ıfadelen halen tespıt edilmekte o'up Savcılıkca butun ın oelem» v« ko\ uşturmalar gızlı tutulmaktadır Facıava sebeb Kura1» Maden Şırketıne aıt vazıhanede bulımdurulan maddenin dınanut ol duğu kesın şekılde tespıt edıldığın d«n ştrketın mes ul sahıbı Ha«dn Fehmı Moralı şehnmıze getırtıl Sa 5, Su 4 te Bugun muzakeresıne başlanan Mıllı Egıtını Bakanlıgı butçesı munasebetıle Mıllı Egıtım Bakanı Cel»I Yardımcıya aoiTilan sunller savı bakımından rekor teşkıl etmıştır C H P mılletvekıllerı Bskana t«m 188 soru sormuşlardır Bu 188 90runun ancak bır ki"anını Bakan bu gece cevablandırmıç dıger cevablar vsrın caat 10 a kalmıştır \ncak bazı sorularm bırbırıne ben'zemesı Bakanın ışını kolavlaştırmıştır Soııılar ?ıa«;ınrl^ Ordu C H P let, ogretım ve egıtım ışlerımızı kulll olarak kavrajan bır maarıfl plânına »ahıb mıdır0 Sahıb degıl( te nasıl ve ne zam^n sahıb olacaktır' Butun branşlarda ogretım' venmı nısbetı nedır'» soruları ıleı bırlıkte Behram Öcalın Halkevlerının tekrar ne ıamtn açılacağı FetJıı Çelıkbaşın \aiaidaşları ne=lek sahıbı kılmak ıç n ı«teklıleıı ünıversıte^e haıırlamak ı<,ın t&kıb •dılen polıtıkanın ne oldugu demıkratık egıtım konıi'i'inrla 1949| Sfl î Sv 1 rİP İnönü, C.H.P. Kurultaymda 2 mühim konuşma yapacak Dün enkaz altından yeni ee*e<ller {ika rılırken Fılındığı uzere hadıse ancak Sav cı'ık bıhıkışı \e polıs tahkıkatı sonıında avdınlanmış ve «Nevyıro han'n ıkıncı katındakı «Kumla» mad'n aıama şırketınde çalışan Tahsın B^l. Ka«>mpdsada bır arkadaşılıın c\>nde sakalanarak sorguva çekilmıstı Tahsin Bal soreusu sırasında bu juk bır saikınhk eeçırmış ve şır Arkav Sa 5 5u 2 de Sîgorta şirketlerî tazminat vermiyor İnfilâktan zarar görenler, ilgili makamlara müracaat edecekler Son Babıâlı ınfilâkında bırçok va tandaşın oldugu gıbı muhtebf muesseselerın on mıljon lıra>a \akın zarar gorduğu tahmm edılmektedır Ancak sovlervdıgıne gore, sıgoıta şırketlerı ınfılâkı vangın muhatarası dışında gorerek tazminat vermekten ıstınkâf etmektedırler İnfilâktan zarar goıenler bu husu« hakkında bır karar almak uzere ala kalı makamlara müracaat edeceklerdn Beledhe Encumeninin karan beklenıj or Infılak hâdısesı bolgesınde her an tehlıke arzetmekte olan bınalar, haklarında Beledıve Encumenı kararı olmadıgı ıcın vıkılamamakta Ispanyada bir baraj Pazartesi günü toplanacak olan Kurultayın 1479 aslî delegesînden çoğu Ankaraya vardılar Eisenhovver muhalefetten istiycr! Washıngton 9 (Rad\o> Bsşkan Eısenhcmer, Amerıka Bırîeşık Devletlerı Kongresıne sundugu 5 000 kelımelık yıllık planında 1959 jıhnda takıb edecegı sı\asî >onu «Dahılde enflâvona kaışı konulurken dunjada barışın ıd^mesı» sozlerıle ıfade etmıştır Demokrat Partının çoğunliık'a bulunduğu Kongreden ısbırhğı ısteven Cumhurıvetçı Başkan Eısenhower «Bızı bnleştLren temel ga^e hurrıvet ve refah ımkanıle vanvana kudret ve guvenlığın muhafezasj olmabdır» demıştır Başkan umumî ve\a nıahdud bır harMe kızıl 'ehdıde ve tecavuzune karşı kudret] ı ve avnı zamanda fevkalâde hereket kabılrvetıne sahıb bır a'ker! kuvvet bulundurmak mec burıjetmde olduğunu belıtmışhr Başkan Eısenhower, gerektığı şekılde hazırlıklı bulunulmadan komunıstlerle akdedılecek herhangı bır muahedeve itımad edılemn ecegım Bırleşmı? Mılîetler Mılletlerare» Adalet Divanı gıbı teşekkılHerın takvne edılerek barıj jolunda hukâmetının çahşmalanna devam edec<ğını bildirmıstir Dahıll var)vet« temcs eden Başkan Eısenhower sarfıvatuı 77 mılvar dolarlık bıitçe dahıhnde rutulmasını derpış etmı? vt ılerıde vergılenn azal tılabıleceğını belirtmıştır yıkıldı Ri\adelagen ko\ü vok oldıı, olıı sa\ısı uç vuzıın ustıınde Madııd 9 (Radyo) Ispan>amn Portekız sınırları yakırundakı Rıvadelagon kovu cıvardakı barajın yıkılmasıle sular altında ka'mıştır Moncabrıl barajı son gun'erde va ğan şıddetlı \ağmutlardan sonıa h'r denbıre artan suların basıncı ile vı kılmıştır Baraj gece \arısından son ra yıkılmış \e azgın sular 600 nufuslu dağ ko\u Rı\adelago>u ıstılâ etmıştır Kovdekı 40 e\ ile hemen her ŞFV sıılar tataiından suruklenmıstır Ilk tahmmleıe nazaıan olu sa\ısı 300 kıçının uzerınde bulunmaktadır ııolları Ecved Guresin jazıyor Aiikara 9 lCumhurıyetTeleks' C H P kurultayı ıç n sessız fakat ha raretlı bır kulıs faah\etı var Bıttabı bu faalıvet tuzukte partı bunsesıle alakatı degıijikhkleı \apilmasinda va hut ar>a meseleleıle ılgılı degıl daha zıvade seçımler se<, mler ve gene se çımlerle ipartı ıııecîısı seçmenleı ı!e îıgılı ı Tedbııleı komıs\ununa taş çıkaıts cak bır gızlılık ıçınde çalışan tuzuk komüyonunun hazırlıkları katıvetlebı hnmemekle beraber Meciıstekı u\e savısının 40 a meikez ıdaıe kurulunda 11 e çıkarıld gı hakkındakı soz lerın hakıkale pek \akın olduğu an. laşılnor Bojlece 10 kışı ıçm daha seçını ırrkanı elde edılmış olacaktır Işte şımdı butun mesele bu 40 kışılık Mechse kımleıın sec lecegıdır Ankara 9 (Cuınhtmyet Teleics) C H P nm 14 uncu Kurultavı 121 1959 pazartesı gunu Ankarada Yenımahallede Alemdar sıneması *alonuna yapılacaktır Kurnita\da Inonunun 2 muhım konuşma yapacağına ışaret edılmektedır Saat 10 da başlıvacak olan Kurultavtn asıl u\elerı Genel Sekreter Partı Mec'ısınm 30 u\esı II ıid re kunıllan başkanları ılk kongrele Fransatıın yeni Karakollarda dövme Hükumeti dair sua! Arkası Sa 5 Su 6 da nnce her ile murettep mıllet\TekıU «a>ı»ının ıkı raish olarak seçılen deleaelerdır Boylece Kurultayda C H P yı 1479 asli delege temsıl edecektır Bu delegele'rıjı eksenaı Ankarava gelmı^ bulunmaktadır Bu 1479 ?slî delegenın yanında C H P ıç tuzugunun 20 ncı maddesıne sore fahrf uyelere de ver verılmektecır Bu uveler partılı Fnmaız Cnmhuriyatinin ük Ba«İMİıafli Micbel Dehr* Debre. Basbakan \ardırncılığına Soustelle'i getırdi Arkast Sa 5, Su 2 de Lâstik ve kauçuk sanayii îş koüarında işsizlik Bir lâstik fabrikası 60 küsur işçisini çıkarmak için harekete geçti Sehıımızde, Tekstıl saııayu 15 kolla. rındakı ışsızhk krızi kesm olarak on leneraemektedır Topkapı ve Eyubde kuruhı bırçok ı?>erlerı evvelce Böl. g* Çab^ma Mudurlugune İ|Ç1 çıkar mak üzere yaptıkları jhbarlarını ha len gerı almamışlardır Bır kıeım ifyerlerı de ışçılerıni uzun muddetten b»n yarım vt dortte bır ucr«* üzermden çalışiırmakta devam etmek. tedır Istanbul Tekrtıl vt Oıme Sana\ıı »eı.dıkası işjeılerındekl çıkarıl»n ışçı sayısı ve ihbar edılenlerın Uç ay evvel sorulan bır suale dun Meclıste cevab veren Gedık, 195458 arası Mardınde 88 şıkâyet olduğunu açıklı>or Ankara 9 (CumhurıvetTeleksl B M M nın bugunku oturumunda gundemde bulun«n dort «oru onergpsı cevablandmldı Maıdının Daşı\an kovunden Bedırhan oglu Hıdır Çaçanın olum cezasına çarptırılmasına daır Ad«let Komıs\onu mazbatası ile Ünıversıte Rektorlerıne otomobn tahsısını tarammun eden bır kanun tasarısı kabul edıldı. . Bugun saat 15 te Mahmud Gologlunun başkenlıgında toplanan B M \I rın gundemınde 7 sozlu <*>ıu oerge«ı bulunuvoıdu Bunkrdan Mardın mıllet\ ekıh Mehmed Alı Arıkan tarafından Iç Işlerı Bakanına muteveccıh olanını Bak«n oevablandırdı C H P mılletvekıh onergesınde Maıdın eranı>et ve jandarma mensublar ndan Arkası Sa 5 Su, 5 te Amerıkah P*of. Harris Iznıirkat" rakamlarmı tesbıt etmek üee. ı de sorulan bır suale \ukarıre haiekete geçmıştır j Dığer taraftan lâstik ve kauçuk M • Emuı kaynaklardan aldığımız madaki cevabı \erdi naj 11 iş kollarmda da ışsızhk son | lumata gore P T T Idaresı, basınm Izmır 9 (Telefonla) Kalıfornıya günlerde artmaya başlamx|tır Bır tercıh hakkmı genış olçude tahdıtlâstik fabrıkası da teknık maıeretle lere tabı kıldıktan sonra bu defa I Ünıver<sıtesı Gazetecıhk Enstıtusu rı ılerı sureıek 60 kusur ışçısını çı da basın tenzılatını ka'dırmak ta j Muduru Prof Robert Harris bugun şehnmıze gelmış ve Gazetecıler C»karmak tfzere harekete geçmıştır Ay savvurundadır mıjetınde bır konferans vermıştır nca i| yerlerınden bazıları ham mad Yeni bır tazjık vasıtası addedı«Ameukada m«hallı" gazetecılık> de v« makıne yedek parçaları, gerek lı kımvevi maddelerı temın edeme. len tasavvumn, Hukumetın tasvı mevzuunda konusan Prof bu arada dıkl«rinı bu vuzden faalıvetlerlnı bıle kısa zamanda tahakkuk edece Turkıvede çok faal bır gazetecılık durdurmak zorunda kaldıklarmı ifa âı hararetlı çahşmalardan anlaşll olduguna daır muşahedelerını neklettıkten sonra memleketın dahıö dc etmektedırler maktadır Hal«n telefon mukâlem*l»rınde polıtıka^ıle alâkaa bulunmıvan suallere cevab vereceglnı bıldırmıştır baina "V70 ni=petmde tenzılât vaKendı^ıne heıhangı bır memlekette r pılmaktadıı Te'graflaıda ıse y^ t wain huıme'ı bulunup bulunmedıdışı te'grafları ıçm % 5070 arasında sî na nesıl hukmedebıleceeı »orulmus, c bır tenzulât ^.apılmakta vurt ıçınde rofe<=or basın hurrı\e*ının en esasiı ıse kehme başına 1 kuruş alınmak ıkı şartını şo\le sıralamıştır Arkası Sa 5, Su 3 te tad r Basıtıa karşı yeni bir tedbir mi: sokulan gazetecilerden bahsedeceğim,, Arkast Sa 5 Su 7 de • Kübalı âsi lider Castro orduda binbaşı kalıyor Havana'y 8 muhteşem bir törenle giren Fidel Castro'yu bir mılyon kışi karşıladı, halk, sokaklarda şenlık yaptı Paus 9 (R ) CumhurbaşkanJ de Gaulle un kabınej ı kurmaga me mur ettıgı Basbakan Debre mesaı arkada^Uıını seçmı^tır De Gaulle u ıltıdaıa geüımek ıçm en çok çalışanlardan ve de GauHe un kabınesmde Istıhbaıat Bakanı olarak vazıfe goıen Jacque' Sou°telle, Debıe hukumetınde Basbakan yardımcı' gına getuılnııştır Yeni Fıaıibiz hukuınetınde dort De\ let Bdkanı bulunmaktadır Dış Işleıı B^Kanlıgı gene Couve de Muvıllee Malıje Bakanlıgı j;f Pma\ e Sdv unma Bakanlıgı gene Guıllaumat \ a veıılmıştır HukuniPte dahıl olan Bakanlar Yeni Cumhuııvet Paıtısı Hırıstı\an Demokıat Paıtı=ı % sag cenah e Demokratlarına meımıbdur Bu ko ahsjon kabınesırıe katümavı bovkot eden Sosvalıstler muhalefete gecmıslerd ı Yeni kabınenın peışembe gunü Meclı^e takdımı beklenmekteiır Ye m anavasa\a gnre kabme çrkıldıgı zaman Bakanlar mılleh "k lı olarak Parlâmentova otomatık o'arak donemnecekleıdır I 2 mefous arasında takas Saadettın Yalım Basın mensubları onunde verdiği sozden dondu Sddettm Yahrrun neşredılen ı=tıianamesınde ve bılahaıa gazetelcde ve efkânumumıveye akseden be anatında, bunlardan daha ewel Mec hs ıçı ve dışı sınsıce vakı tezvır ve ısnatlarında bızlerı şarketcı v< nuKocaelı MebuaU Ccmal Tuzun Müşterek Pazar bizi zor duruma düşürecek 6 A\ rupah devlet. pazar dışı kalan memleketlerin mallarına karsı ıthalâtlarını azalttıklarından, ıhracatımızda bır azalma olacak Ankara 9 ıCumhurıyetTeleks) Avrupadakı ekonomık bırle^menın memleketımız ıhracat ra tesııleıı endışevle takıp ed Imektedıı B ıkaç gun once muşterek p'zar memleket. lermın aldıkları bn karar geregınce tutımlpnmıze oîacjk Trustakh^l te^ulerı bıldırmı^tık Bu haber a] kalıHr trfiaf'nddn çe^ıt'ı \orııml H VnaUnın « bu arada ah r an kdisı . "ın ıhracatımız uzerınde endışe ve. rıcı tesıılerı olmıyacagı dahı llen surulmuştur Ancak gerçek durumun, ferahlık verecek şekılde olmadığı da arlaşılmaktadır Vereceğımız mü teınmım malumata bu durumu daha açık olarak belırtecektır 25 m=rt 1957 tarınınde R' mfda F <ıns<ı Alman\a Ital\« Holanıtı Bplçıka ve Luk^emburg aıa<;ındd j oıı ekonjrıık ••sbıılsı kuıulms*ı ve j Arkası Sa. 3, Su 4 te Arkası Sa 5, Su 6 da Windsor Dükü Tiirkiyeye gelecek Karargahını Santa Clara şehrinde kurtnuş olan Fidel Castro (yukarıda ve ortada) halka hıtab ederken (Yum i inci aoM/ed«i Londra 9 (n a 1 Wındsor Dukuns kın çevrel»ıden bıldırıldıgıne gore, Duk zevcesı ile ılkbaharda Ortado» gu memlpketlenne bır tevahat vapa» cak ve bu arsda Mı=;ır, Yunan^trn, Lubnan, Israel va Turkıyeyı nyaret edecektır. R II I V O D II II Dun akşam Taksınıde bır tramvav yanaın tehlıktsı atldtm H i i l I w n II U ~ (ır Karakovde bozulan ve vedekte Sışlı dcDosuna gcıtiırul mekte olan tıamvav TakMinde maka^tan gecer k^n elektı ık kontaeı \ uzunden tutuşmuştur Kumla ateş sondurulmuşse de tramvajda muhı m hasar kavdedılmıstır. Y
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog