Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

VÂRL1K Y«ii yılm ilk sayısı Yaşar Nabi, Suut Kamal Yetkin, Selâhaddin Batu, Mem«t Fuat, Talib Apaydın, Nurullah Ataç. John Steinbeck. Andr£ Maurois, Sabahaddin Kudret. Şahab Sıtkı, İh«an Akay, Erhan Bener ve daha birçok tanmmıj imzaların yazı, şiir ve hikâyrierile çıkmıjtır. JTll u m h u r i yet »ı yi 1 O Q7fi İZ.J/U KUPUCUSU: TUNUS NADt relgrai v mektub adresi Cumhuriyet îstanbul Posta Kutusu İstanbul No: 246 Telefonlar: Tuml SantraJ Numarası: 324298. Yazı İjleri, 224299. Matbaa: 224290 Pprcamho 1 Orak 1 Q^Q '«r§emDe 1 UCaK 1 ^ 0 ^ v İkinci Baskı İ N G İ L İ Z C E T Â B İ R L E B (English İdioms) Lise ingilizce öğretmeni İbrahim N. Özgiir'ün hazıriadığı bu kitaptan (8000) den fazla tâbiri cümle içinde kullanıhş şekilleri ile beraber öğrenmek mümkündür. Ayrıca çeşidli alanlardaki ıstılâhlar, her zaman yarüış kullanılan deyimlerle yabancı dillerden ahnmış kelime ve tâbirlerin listeleri, ingilizce tâbirlerin türkçe karşılıkları da vardır. İ S T A N B U L K İ T A B E V İ Beyazıt İstanbul Tel: 22 81 44 NOT: Istiyenlere ödemeli olarak gönderilir Dünya yeni yıla neşe içinde girdi lstanbullularm, dün eğlence yerlerinde ayrılan yerlere peşinen bir milyon lira ödedikleri tahmin ediliyor Yılbasıtıı Cezaevinde geçiren gazeteciler ziyaret edildi; Bölükbaşı mesajında her manâsile zulmet ve huzursuzluk içînde geçen bir yılı geride bırakmış bulnmıyoruz,, diyor Scvgili Cumhuriyet Okuyucusu 959 un ilk günunde sana sıhhatli, başarılı bir yü dileriz7En~candan temennimiz bu yıl içinde kendin için, ailen için,*yurdun için\ bütün isteklerine kavuşman, bütün sıkıntılarını atlatman, hak ettiğin saadetin müjde«ini getirecek mutlu günleri görmendir. Nice yıllara... iren yılın bizlere neler u jfetireccğine dair havadan tahminlere kalkışmak falcılık sayılır. Bum nunia beraber olaylar arasındaki ilintilere dikkat ederek yapılması • Bütün dünyada olduğu gibi Türecreken hareketleri iyi seçebilirsek, : kiyede de yeni ylla neşe içinde giönümüzdcki yılın bizi aradığınm ! rilmiştir. huzura kavustıırroası ihrimallerin! l Şehrimizde eğlence yerLerime teartltrmış oluruz. ı hacüm evvelki yıll?ra nazaran hayDort yıldanberi yurdumuzun gicli az olmuştur. Böyle olmakla betilve şiddcflenen hir rahatsızlık i raber İstanbulluların peşin olarak i<inr(r buhmdiığu meydandadır. Raayrılan yerlere ödedikleri para bir hafsızhğm başlıca kaynapı ekononıiktir. İkinci Cihan Harbinden milyon Urayl bulmuştur. G<?çen yll Jj soııra bir çok ecri kalmış metnleise bu miktar 2.800 000 lira olarak ketlcrde çöriildiiğii ribi. D. P htihesaplanmıştı. Bu yıl eğlence yerkumcli biiyük iilçiide ve çok acele leri târifclerinde vüzde 30 bir arbir kalkınma hamlesine firişmiş, tj^ olmasi'na rağmen m'ktar ddşük boyte bir teşebbiisün jjerektirdiği j olmuştur. on hazırlıklara nnem vermediği ; Dün gece sabaha kadar Beledıye için de hamle birkaç yıl içinde i ekipleri ile Emniyet MüHiirlüğü feş • yurdumuzun takatini düşürmeğe kilâtı kontrollarma devam etmiş başlamıslır. F.knnnmi biliminde ihj lerdir. tısas sahihi değerli yanarlarımızin , 1 1958 in son gününde dahi eski can tenkidlerine ilk ıramanlar pek alhlığını bulamamış olan piyasada dırmıyan hiikumet. sıkıntı ve hof.yalnız bir nokta dikkati çekmiştir. nodsuzluk »eniş halk tahakalan Geçen yıUara nazaran kadın berarastna yayılıp da tenkidler çofcaberlerine daha fazla tebacüm ol Iınca sinirlenmis ve hatalannı dii1 muştur. Hattâ bazj kadın berbeılezeltme yollarını araştırarak yerd* ri randevu alan müşterilerin çok büriin öfkesini hasından ve muhaluğundan dün sabah saat dörtte iş lefetten almayı tercih eder gö'rüni başı yapmışlardır. Normal günler müsttir. de büyvik bir kuaffir salonunda saç 1954 yılı ile 1958 yılı ortalan arayaptıranlarm sayısı 40 50 yi geç•ında memleket bu eıkmaz sokajhn ; mezken bu rakam dün yüzün üstü içinde bocalavıp dıırmus. pek dejrerli Takitlerimiz bosa boşuna he Gefen yılın son günü yağujlı ve «ofuk geçmisti. Dün ise güneşli bir ne çıkmıştır. Son bir hafta zarfınba olnp ritmlsrlr. MilH kalkınma hava ile eski yılm »on fiinü kapan mıştır. Yukarıdaki resimde. dün • da böyle bir kuaför salonunda saç njjTuna röıe almacak her büyiik Sıı'tanahmed meydanında ırüneşlenirken ağhyan bir yavru göriilüyor Arkası Sa. 5. S'i 7 de teşehboşü'n sonuna kadar mutiak») ..,. baçan ile yörtioıe«ini beklemek bel4 fcîrf«»cr«'«rfmar. hftNbriâ* *<la. ~ n ü l kumetler d« hata Isliyehiiirler Vskrtnde farktna varılıp hir hatadan a* Mrarla <t»n9lmesi de yerin«| Ankara, 31 (Telefonla) D. P. r«re takdlre defer bh davrnnıjrtr Kocaelj milletvekili Sadfttin Yalını, Ne y»»ık H D. P. flcrldnn, ymptıfr bu gece partiden istifa etmiş ve hamlenin kngarlan yerli yabann istifanamesini halen İstanbulda bu laynnr nsmanlar tarafından yıMarlunan Genel Başkan Adnan Men efl ve Mrarla pörler önttne «erilditl derese göndermiştir. hald*. anlasilmaz bh ısrarla rurruBilindiği gibi D. P. Kocaeli teş ynro bırakmamıs, flsteHk ynrdkilâtında hizibleşmeler olmuj v« vadefHJH hürriyetler. kabu hizibleşmelerden birine de Sa•nstnrmak »Hyl» dnrstın. yilrfiritikdeddin Yalımın ismi karışmıştır. teki hflrriyetleri rtinden gflne kmKoeaell milletvekili Sadettin T»mak »uretfle hatalarmı SrtmeSe çaUnun Başbakana gönderdiği telgraf lıı^ntsttr. föyledir: Nlhayet. rMen yıTm ajhmtos artn, , . , ., , . ı • «Sayın Adn«n Menderes da. hızlı bir vira} harekerl He «,! 1959 yılına girerken bu yıldan, memekle beraber, tekn.k alandakı, D.P. Genel Başkan ı l.itanbul flâsyoocn ekononi pellHkan bıra! »ehrimizin tanınmış şahsiyetlerinin | ilerlemelerın de Ay a kadar ulaş1 Çok aevdiğim partimden, Kocaeli kılmıs. Wr stabilİKasyon reHmine neler beklediklerini öğrenmek isteValisinin partimiz işlerine müdahadöniilmosrür. Fakat hn hareket de d*. Muhtelif sahalarda isim yap \ea ile yarattığı durum vt »on kon. vatandasa aeikça anlatıimamıv. san mı? zevat 1959 yılının sahamıza ve grelerin polissiz yapılman dolayıail* ki oteki politikamn tabM bir sonuı 3^a insanlığa neler getirecegini ü kendisin* taraftar •ttiği «syısn mah dut te;kilâtın bazı lahıslannm »eclea İBii? fihl riMeriinıek i«t*nmi» «nid ediyorsunuz?» ?eklindeki a n mi çok dürüst idar» eden aayuı Ta rir. Ajhıstosfanheri alman flnann vej ket sorumuza aşağıdaki cevablan nk Kozbek huzurunda kaybetmeleri ekonotnl tedhfrierinhı daha önceki; verdiler: netfcesi. telgraf T» telefonlarla gaze davTanısın tabH hir MMIUCU oldagnjvali ve Belediye Reisi diyorlar ki nu «öyietnek miimktindirr. Ama Arlnsi Sa 5. Si; * rV İstanbul Valisi Ethem Yetkiner yokus aşa^ı kosan hir adamin hen dedi ki: «1959 yılınm bütün insan10 yaşında bir çocuk 17 dîni rutsmnrıp Hnvara çammasına yaşında bir genci öldiirdü. lık âlemi için sulh, sükun ve saa maya muvaffak olabileceğine fazhenzer. Dizleri yaralanır. elleri beKonyada 1958 yılında 89 lasile inanıyorum.» det Eetirmesini beklemekteyim. relenir, belki aezı hurnu kanar. Bn Belediye Reisi Kemal Aygünün cinayet işlendi, Eskişe1959 da bir harb çıkacağma ihtirarpmanın sMHerini biitiin organir Arkası Sa. 5. Sü 4 te hirde son yılda tek bir ma na«ıl duynr ve acı çekerse. g'6 mal vermemekle ve bunu ümid etcinayet işlenmedi nılmemis kalkınmanm biH ulastırdıpı duvar «ertliğini de vatandaslar £welki akşanı Unkapanında ıki öylece duyuyor ve acişını çekiçocuk arasında başlıyan kavga, biri yoHar. nin ölümile neticelenmiştir. Rıınun »dı bir kemer sıkma reUnkaparunda Değirmen sokağınjimidir. Radyo propaeandası ile, da 11 numaralı evde oturan Bektaş bavına ve muhalefete karşı alınacak Çevik isminde 17 yaşmda bir çoviddet tedbirleri He kemer sıkraa cuk, Cibaüde Karasakallı sokağıniTJiminin sıkıntılarını vatandasa da 34 numaralı evde oturan 10 yaM'uı'turmajfa imkân yoktur. Tersifinda Ahmet Sarı isminde bir çone, hdrriyet kısıcı bürrin hareketcu^ft, aynı sokak 36 numsrah Salih ler halkm ıztırahmı bir kat daha Avrupa falcüan 1959 yılı için k« malarduı sonra ele geçirdi|^mis Yükaele ait mozaikçi dükkâmndn arttırmaktan haska bir ise yaramı hanetler savururken İstanbuldaki meçhur falcı kehanette Avrupalılar blr tokat atmıştır. yaeakhr. Dııvara çarpan bir ada m^şhur falcüar neler düşünüyor la yarıştı diyebiliriz. Onlar, SüTokati hazmedemiy<»n Ahmet de ma «hayır kardesim. pamıık tar i du? Bunu öğrenmek için giriştiği reyya İ İran'a döneoek derken bizim | . geçirdiği bir 100 gramlığı. lasına düjriin! . demekle onn avu1 miz aramada. işin pek kolay olma falcı: Şahın Kraliçe Süreyyadan e ü n Kocaeli D. P. nıilietvekili tabilir misiniz? Sadeddin Yalım A rünsı Sa 5 Sü I rfp Beitaşa fırlatmıştır. B«ktaşm »ol Memlrkpri huzura kavusturacak kuiağıoa isabet ederek yaralanma yegâne yolnn «amimivet. hak. hür«ına »ebebiyet vermiştir. riyet ve esitlik yolu olduçıınu. Cerrahpaşa hastahanesine kaldın Tann askına söylüyorum. artık kalan Bektaş, biraz sonra ifade vereBurdur, 31 (Hususî) 28 kasıra bul edelim. meden ölmüştür. Hâdise>"i müteakıp günü C.H.P. Genel Başkanı İsraet O hesabsır ve karşıhksız. cezbe yak«lanaın Ahmet San hakkında İnönünün şehnmıze gelmesi gırasıo lıalindeki yatırmı nolitikasının soîakibata geçilmiştir. da Toplantı ve Gösteri Yürüyüşl»ııu bu ol»<~»sı beili idi. Bİ7e yarEskiçehir, 3ı (Telefonla) Es n Kanununa muhalefet etmekten dım etmeyi gerckli bıılan dostlarıkişehirde 1958 yıhnda 365 gün için sanık olarak 3 kişi hakkında ikinci mız bulıınma>iavHı. halimiz daha da Arkası Sa. 5, Sü. 2 de bir takibat açılmıştir. . körii olabiliHi. İ^ter ittiHar. ister muhı>1efet. kim is basında bulunursa bulunsun. bir miiddet acı çekeceeiz. kenıerleri sıkacaçız. MemJekete hıızıır getirmek bakınıından hiçbir favdası olmıyan. tersine vatandası eiinden giine daha <la huzursuz kılan baskı tedbirlerinden artık vazeeçelim. Herkes Hiişündüğiinii sövlesin. rahatça derdini döksün. Böyle'ikle ne muhalefetin toniantıları daha kalabalık, 'te de hasının tenkidieri daha ağır ılıır. Fakat hiç olnazsa ruhlara bh* »flkftn (telir. tcine girdijHmiz eko, Ankar» Jl (CumhuriyetTelekg) | mu» obnıyacaklardır. Bu konucl ik i nnntfk teHa\i devrini daha kolay, îktisadl devlet teşekküllerinde celı j risadi devlet teçekküllerine bir tahattâ helki d»ha erken tamamlamak san memurların. siyasi partilerde va ' mim yapıldığı söylenmektedir. imkânİKrını biılıınır. zife alip Bİamıyacaklnn meselesi ta! v;zzuh etmiştir. Öğrendiğimize göre. Ancak, 1956 yıhna kadar. bu te! 1 ı»Lpim.r diinya>B mııtUıluk g e memurlar pariilerde üyc oIHuklrfiı jekkiil memurlannın partiliV'ile ala ! Hrmesini jürektcn dilrrim. lukarıdaki resimde göriildüğü gi bi dün akşam kııru vemiş satan : ve faaliyet gnsterdikleri takdirde. k«sı olamıyacıeı hakkında bir tenıa i . ' NADİR NADİ i diikkânİBT önünde kuvruklaz I mevzuata avkırı bu harekette bulun yüi ve tatbıkat mevcud idi r+J &* / A YMÂ Bir Milletve . P. den a etti f D.P. lilerin itham ettiği sendikacılar Grev hakkını istcyenlerin komiinist olduklarma dair ithanılar Zonsruldakta üziintii yarattı Meşhurlar 1959 dan neler umuyor ve bekliyorlar? Tıbda, teknik dünyas?nda, sanat kollarında, sporda, modada göreceğimiz yenilikler Kocaeli milletvekili Sadcddin Ya'«m dün Nenderese Ankara. 31 ıCumhuriyetTeleks! , Zonguldak Maden Isçileri Semlıkssı isti^anameslni yoMadt; Trahmın oğia ile ta>afdarları > İlrtHci Ba»ka7iı Alpdündar imra^il» gönderilen bir hnber bült»nitı« före, •grev istiyen ijçiler ve sendikalar Dümokrat Partiden ihraç edildiler komünistlikle itham edilmektedir. ler.» Sendika çevrelerinde üzüntüyle k»r planan hâdise, Zoneuldakta aktedi Arkası Sa. 5. SÜ. 4 t« BUGUN Cumhuriyet sütunlannda Yılın son giinii işlenen cinayetler Kıbrm Türklerinin Lideri Dr. Faz ıl Küçük, Lefkoşede karşılandıktan omuzlar iisründe p arti binasına götiirülürken İstanbullu falcılar, yeni yıl hakkında neler söylttyorlar? Kıbrıs için McMillan plâııı da terkediliyor! Londranın yeni bir plân hazıriadığı söylcniyor, Adada tatbik edilmekte olan yedi yılhk plândan vazgeçildiği yakında açıklanacakmış! (TtURM i inei mhtfede) Gazi Hatnidivenin Şanlı Maceralan Kahranıan harb gemisinin tarihî seferinde günü gününe tutulan notlar 2 v« i iincü »ahıOlerde | Burdurda fakibaf İktisadî Devlet Tesekküüerinde çalışanlar partilere girebilecekler Buna dair İktisadî Devlet Teşekküllerine tamim yapıldı UIUÇALI Yaran: HALİKARNAS BAL1KÇ1SI Hafızalardan silinmiyecek bir tarihî roman 2 nci »ahifede CUMHURtYET yazarlan arü'şın dahil olan dünyaca tamnmşı iki muharrirden Dün büyük bir uskumru balığı akını olmujtur. Yukandaki resimde, dünkü akınJan sonra ucııziayan ve kilosu 250 kuruştan satılan uskumrular RÖrülmektedir. Balıkçılar. uskumrularm bo!la5masından sonra bol miktarda çiroz olacağını söylemçkte ve bu yıla *Çiroz yılm adını takmaktadırlar. Geçen yıl, çok az uskumru tutulmuj, çiroıların teki 2 liraya kadar satılnıijU. ÇİROZ YILI Joseph Alsop'un ilk yazısı S üncü Yeni yılın lakvimi bakuıız.'
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog