Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

ALH CVMSUBİYEt 9 Ağustos 1957 İstanbulspor: 1 Yeşildirek: P İsveçte hazırlık maçıtıda: Erzin Demir altıncı oldu 1ı Yapılan Beynelmilel Yelken Yarışlarında: Islanbu'cpor dün Şeref stadında ıkincl profes\onel kümeden Teflldl. Ttt. lle bır antrenrnan maçı yapmıs. tır Takmlar aa înva su kadro arla ç k mış ardır Istanbulspo Sabih Kenan Merih Kamtl Kadrl Erhan Kasaboglj Tılmaz Gungo E'dogan Yukse Tesııdırek Yı <t* Jıayr Sabahad dın Bulent 1 Idırım Ismaıl Hü se\ n Tahtr Ke ı a Bejvir Dogan Bırmcl devrey' Erdoganın attıgı gol Ie I»t«nbulspor ln sraltb b tırmlştlr Ikincl devreve \ ş dl'ekHler kale. c lerl harıç anatıen dcglş k bır kad | ro lle »ahaya çıkmıslard'r Fakat her lkl taraf da netıce\l deglştırememış I ve maç da Istanbulsporun gal.br, etl e Isona ermlştir yarışları Istanbul vuzme bırincıltklerl ba\an ortalar kuçukler \ e erkek kuçukler arasında dun saat 17 30 dan ıt baren Lıdo vuzme havuzunda japılmış ve şu netıceler alınmıştır 100 metre klasık kurbağalama <Bu >uk ortalar) 1 Baiak D'lensov (M S t 2 11 4 2 Di »k Gozen ı M S I 2 12 7 3 A\şe Altınok I M S ) 2 13 66 metre sırtustu (Erkek. Uıçuklerl 1 M Makan I V S ) 102 5 2 CIzıko ( I Y I 1 102 5 3 M Genç IBe<,kozl 1 04 S fi« mt're sırlus'u tBa\an kuçukler) 1 Duvgu Sükan l M 5 ) 112 2 2 ^a;>man O m ( I Y I ) 120 4 1218 3 Fatoş Aıtınck ı M S ) jBaıan ortaUr) 100 metre sırtustu 1 Seçkın Sarıer I M S ) 152 9 2 B lge A l t n o k ( I Y I ) 1 H 4 3 Dılek Go?»n M SS) ) 2 13 3 M 4X66 «erbest ıBvan kuçukler ı (Es»n Ba^ak Tjlm 1 Mnda Dı 0 ) T OS 3 Tulın 2 I Y I (Hılda Gunselı Navman) 5 17 9 PLVcn durumu Bavan orUlar 1 Moda SS p m a n 2 I Y I 32 puvan Bavan kuçukler 1 Moda 80 2 I Y I 5.1 Erkek kuçukler 1 Beykoz «6 2 I Y I 53 3 Moda 29 Dünkü yttzme Amatör atletizm kulübü atl«tleri Yugoslavya ve Almanyaya gidiyorUr Üçler ve Yediler ihtilâfı Uçleıle vedılc ar«s ndak anlaşmaz Meı gridermek iç n çahşaa fu'bol fe derasjonu azaları bugun saat 18 de bolse bınasında vedılerle ko I ışacak ve uçlerln tezlerınl de kendiıerlne Ankara 8 (a a ı Amator Atletizm so\l veceslerdı Bu goruşm» musbe kulubu atletlerı muhtelıf jarışnıa b r ne lceıe vardıgı takdırde uç ku larda bulunmak uzsre Yugoslavja lub ı e vedl kulüb murahhas an pa ve Almanvaya g deceklerdır 15 gun ?arte?l gunu toplanacai olan tertıb maç a n n surecek olan bu sevahate spoıcular komıteaındeedecer.le'd rgun ve saatle nn esb t onumuzdekı hafta ıçınde çıka"aklardır Adana Demirspor takımı Avusturyaya gidiyor Ankara 8 <a a ) Vakı davet jzerıne Adana Demır«pcır futbol takırnı, dort ka'şılama yapmak uzere, Avusturjava gıtmıktedır Kcfıle varın Ankaradan geçerek Istanbula, oradan da Avusturjaja gıdecektır Ankaralı tenisçilerin Zağrep seyahati Ankaıa 8 'a a ) Bu sene ılkbahsıda Anka;a\a gelen Zagrebh tenıs çılerın zıjaretleıını ıade etrnek ve muhtelıf karşılasmalar japmak uzere şehrımız tenn kulubu sporcuları a>ın 19 unda Yugoslavyaya hareket edeceklerdır !a ve TıldKim da »akat oldukların. dan çiAamadılar Bazı mesele er uzTınde konuşmak ic KA>niı'ASA fu'bol takımı peı ıç n dun toplanmtsı beklenen idare v şembe gunu saat 10 da Şeıef stadn Idarecllerden Semıh Turkdogan ır\e 1 bjzun saat 15 30 da toplam^ak da Yeşıldııek ıle bu antrenman na form ^akk nda kısa bi itonu^ma %ap \e ku ub meneje'lıgı ıçm Adnan Ak n çı >apacaktır 1 muetakıben Lulub reısı Sadık Gz *e\a OsTirfn Inc hmn ee'ir lme mese e sml goruşecektır Bu toplant vı mute •k KASr\IP\SA ıdaıe hejetı djn soz alarak şo)le dedl akıb İdare hevetı top uca Kuruçeşme. bu muddettenberı hasta bulunan fut . Arkadaşlar ven sezonunazu şu e gıd p denızcıllk lokalinl gez^cek »r bol Fcderasyonu RPISI Hasan Polatı aııca açaıış bulunuyoruz Galatasa. dır hastanede zjvaret ederek acıl şıfaıar ra\m senelerden ben de\atı eden blr dılemı^tır •«h etı vard r GaKtasarav degerll vc + MILLÎ Baskctbol takımı antıe nezıh b * kulubdur Orda efendi Ik noru ve tek seçıcısı Samım Gortç ve centılmen 1N vardır Ahenk v» «e\ bugun ogleden «onıa bolge bınasuı gi ıe muvaffanivet olur da japacagı bır toplantı ıle mıllı ta Cı Sarav 1 gıerm başında ovunlan, kıma seçtıgı elemanları acıklıjacaknın şahikasına çıkıvor Ikıncı devre tır ise ger !em!\e bsçlnor Formda bulun •k TALLMH\NE Guneşspoıun fe» maMş annm sebc^t de antrcnmanda kalade kongıesı 11 Agustos 1957 ra laxa\di ö u l u n r a a ndan leıi ge i or zar gunu saat 10 da Tak^ım Saasel Bu senekı maç ^ çe ın olacaKtır Bız vıler caddesı No 48 de vapılncak r • hıç b i ' feaakarl ktan çe< nıredıglml ' ?P g c e slzler n dr bİ7e sere^en feda ka'l gı gosteTmeni7i sterlz Galatasarav futboı sezonunu d j n saat 12 30 da ku ub loka ınde yapt gı toplan'ıv a aitrenorsuz 0 arak açt KISA HABERLER G.Saray ile Beşiktaş yeni sezonu açtılar Kampı Eskışehırde k u r n a u du = u . nen idare hevetl bı an aşmaz ık çı>. tıeı Içın bu kararından caımçiır Bu gunku toplan ıda bu husus da go ruşulecekt r Dun kendı sahalarında ılk antrenmanlarını yapan Beşıktaşlılar T BENOkAN Beşıkıaşta Erzın Demır şehmnızdekı bır yarışta tsveçın Kalstad şehrınde vamlan «Karlstad Altın Kupası» fınn jelken vanşlarına Istanbul bolgesım temsılen Galatasarajlı Erzın Demır ıştırak etmıştır 70 musabıkın katıldığı bu çekışmelı yanşta Erzm Demir tam 64 rakıbını gerısınde bırakark altıncıl'gı kazanmıştır Butun Avrupa memleketlerının katıldıkları bu varışlarda altıncı gelen Erzın Isveçte buvuk takdır toplamıştır. Erzın ejlul avı başlarında Napolıde Fınn teknelerı arasında vapılacak Avrupa bır kışılık yelken şampijonasına mernl»ketımızı temsılen katılacaktır. Bu ekıpın kafıle reisı Izmir bolgesı ıdarecılerınden Dr Fethı olacak, jedek >arışçı olarak da Istanbuldan Caler Sevfıoğlu ekipe katılacaktır. MMU ' ırılllllll,!,^ ıtılll ,• || II llıı • I . • ıı D. Y. t. yelkencilerinin dilekleri Geçen senenın *n !vı yelken varıscılarından olan Buvukdere Benlzcılık Yızme Ihtısas kulubu jelkencıleri bu «ene makemf noksanı dolavısıle m n n . b'kolara ffirememişlerdır Bolgece ken d lerlne \er !m s olan teknelerm dlrtkMerı bu sene > en lenmedıgmden derece I alabılecrklerl varışlara katılamamaktan I çok uzgundurler Dun yenı sezonu açan Galatasaray jutbol lakımı Ruhı Sarıalpla bırhkte Ah Samı Yen stadında gorulmektedır ıtiitNmııımiHrıiıuınnikimııuioihiHiııııuııııiuttnıAiuııııııııiMnnmanninmnıiıı ı Beşıktaşlılar dun ^aptüları blr top antı ı e 1957.19^8 futbol sezonunj resmen a<.mışlardı Top antıda ku ub re sl Nu'l Tosay blr »onuşma TÜP nış ve kıaaca ş u n a r l so>mıç lr Yenl futbol »ezonu hep nıo aeurlıi olsun 12 gunlu* blr Is rahat r en sonra tekrar çaılşma a a ba^lı a . cag z Isveç Bejabatımlzde takımmı t, 2 ma?lubıvet 3 g a ı b \ e : aldı Biz bu netıceden menmınuz Ovuncu ara hıç bır dl\eceeırm7 vokrur Sız'erden ıda e hevetı olarak bazı lsteklerımlz vtr ciır Husnunıveî ıvt arkadaşlık ve vı 1 vet Ik nc st de forman z :ç n m*ri dı \e roanevt fedakarlıktır BunUr n 1 ej 1 7 tarafından vapıiacaKinı m< n vorum An reno'unuz es«l m l ı i j r Sadık Gızden son a gene idarecıler ıvimın ve takımımızın sol açıfeı F r»f cıen Mustafa \acıt Ya man AnTeno Pıogram m 1 Id^re he\etltrın n top'u b r h'tlde 1 f Abbas Sakarvadır run bu a n 15 ınde gelmesi lazım ge % edec* ı^tıfa etm*»s haktkı Be\ kozluları zı>a tam olarak ciddıvetle tatblk rken lşlerl 0 du™u ıçln gelemed Ein^ ıe boraların z n go?unu dın'eyer»* 20 sınde ıse muhakkak burda olacam desıle U2^ııuştur o ursanız 1 g erde ıvi bir derece a a . nı ao\ emlş bu zaiıana kadsr da takı Idaıe hevçtı rei^ı \e azaları şahsı < = cseımza nanıyoruz » mı Tugavın çalı='ıracaeını Ruhl S a . lerınin çoklagnniJ )«t fa sebebı oTarak Muteakıben toplu olarak g«ada ıl rıalpin de kultu'f zik japtıracagını be gosteı ı\ orlrtTsa da BevkozJu azalar ık dı nıs ve oadan da Seref ve Husnu lrtt ay evvel % Totıkları kongTede oriaya ıle Refık Osman Top un uezarlan z l . çıkan İkılıg n bu çekılme>ı mevdana vare» editmıştır Kurban kesıldıkten Turga\ Kadr IifendARr Met n sonra da ovuncular Abbas Sakarva Yıldınmın bu ıırrnad «1 bu oplan'ıiı çiKardıgı kans^l ndedır er nezare ınde kıı"urfızlk ldmanı vap muteakıb futl"O cı lar ve idarecı'er Hakıkı Be\ kozlular bllhrssa on be mışlard T Antırnor E=ef ve m»neifr S ç lde b r lokpntada hcn bır ıkte ve «cı çdenb o rı b r an ane halıne gelft T mek jedıler akçam saat 17 30 dan Hı Kundura Fabrıka1:] Mudurunun kulub Kemal de ka'ecıİT avrı blr ça şmaca baren de 15 fu bo'cu B Al Sa m rrisı olm?1;! kofjye»ının bır hlç >uzun tabl TU muş ardır Antrenmanı ka ab* Kaoıü Ondenir Sahm Oncer Is den orlnd n snlkTnı^tna kat v\en ra?ı lık b r taraftar ki'lesl takıb e'mışır 4nır»nmana şu ovuncular lşt rak et maı Suat Envpr TJna Sedat Dut olmıvacaklarını \e bu hadısentn ıvı bır m şlerdır \arol Tamer Oktav Mf. sun Yuksel B"^un Ahmed sekilde kapanacagını \aktn b r /d . tın Yuksel Gurcan Seda Nıprl nw ıda \ap lacak fevkalade kongred* K Ahmed GantF A Ihsan Recfb Rııhl SanalD n neparetlnde Mı S a . 1 1 Yen «tadında kulturfızı e çalıştı. muhalıflrrın de bm uk bır anla\ış gos Coşkun Munır Veriat C I \ Havrul 1 a* Bu antrenırana Turgav b ınmıven *ereccklennı bep bılıkle kulubler n n lah ErdORan Kubılav Sedal T e o . b r spbebten Kaarı ııazerctıne bl daha ıleri\e golUTulmesı \e b^şarı sag man Yılmaz Bahaddin so\lemçknafn lsfeadHar ^nkarada Metin 17 îan H5i ıçın çlışacaklarinı Kam 1 B Ahm"d ve O7can l*e an mırde bulunduklarındaıı Co^\ ın h i s t^dlrler ttunara ç krraTlşlard r Beykozun fevkalâde kongresi IA MAtıt N g^l jf Mücizesi/ WAKUMpompolı gizli oçlu Dolma Kalemlerı piyasoya arz edilmiştir. Çok sağlam veucuz olan bu kalemlerin fıer parçası vıdolıdır ve 1 büiün yadck parcaları mcvcuttur Hc Kırtosıyecıden ıjrorlo ısteyiniz 1M TOPTAN SATIİ tSTAHBUL, SABUHCU HAN CAO | | [ M £ » K f Z (ADflL) HJ>N 12 t Sümerbank Umum Müdürlüğünden 1 Erzıncanda vapılacak ıplık fabrıkasının tevsiı ın;aatı, bırım fıat esasıle ve kapalı zarf usulu ıle eksıltmej e konulmuştur 2 Yapılacak ınşaatın keşıf bedeu (.2 400 000 ) lıra olup geçıeı temınatı (85 750 lıradır Eksıltme evrakı Ankarada Sümerbank Merkez Mudurluğunden, Istanbulda Galata da Sümerbank Istanbul Şubesınden (100) lıra mukabılmde alınabılır 3 Eksıltme evrakı 21 Ağustos 957 çarşamba gunu saat 15 e kadar Ankarada Umumi Muhaberat SerMsımıze tevdı edılecektır 4 Eksıltmeve ıştırak edeceklerın bır taahhudde (1000 000) Jırahk beıi7erı bına ınşaatını bızzat muteahhıd sıfatıle yaparak kabulunu ıcra ettırmig olması şarttır. 5 Banka ışı dıledığıne yaptırmakta \eya vazgeçmekte tanamen serbesttır. (10847) Ankarada bır şirkette calışmak uezre Tuıkreden Frant>ızcava ve Fransızcadan Tuıkçeve gay t ıvı tercumeye muktedır ve suratle m&kıneoe >azan bır sekreter bavan aranmaktadır Muhtasar hal teıcumesı ıle Galata Posta Kutusu 560 a muracaat edılmesı ı r jf IT ıım 13 u ı n w ıı mıı ımut ı \KA\IVOK ı ı ıı ı ı ı Yaz sıcaklartnda fazla güneşte durmaktan mütevellit Baş ağrılarına XXI cî Foire Du Levant 7 25 Evlul 1957 BARİ İTALYA AKDENIZIN DUNYA ÇAPINDAK1 PAZARI Dırekt Havavolları Postaları Muracaat Kamera dı Komercvo Itahana Tepebaşı, Meşrutı>et cad 161 Istanbul Turıstık Muracaat Kontuar Turızm Enternasvonal Travel Istıklal cad 330, Istanbul Parça bez pamuk telefi üstüpü hurda çul kanaviçe ve çuval satışı Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii Miiessesesi Müdürlliğünden: 1 Muessesemızdp mevcud parc,a bez pamuk telefi ustupu hurda çul krnaviçe ve çu\allar 27 8 957 tarıhıne rastla\an salı gunu saat 14 de pazarlık suretıle satıja çıkarılacaktır 2 Malları ve şartnamesını gormek ve teminat \atırmak uzere en geç pazarlık gunu saat 12 \e kadar muessesemız ticaret servisıne muracaat edılebılır 3 Pazarlığı muteakıb fıat arttınlması kabul edılmıjecektır 4 Muesseiemız kat î salışı >apıp japmamakta serbesttır. (11045) ACELE Mukemmelen Almanca ve Turkçe bılen memur aranıvor. ATS Kumbaracı jokuşu 129 K^'ViB lmralı Nufus Daıresınden nluıgım nufus cuzdanırm \e terhıs fzkcrerru zdw ettım 'ienılerını ala c?gırrd 2 n eskılerının hükmü ^ok tur Kadıko^ \ogurt(,u Iramvav duragı karçiBi "\o 4 6 Kddır oglu Hasan Kizan 19^4 Elektrik Sayacı Alınacaktır. Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesinden: Muessesemızce 1000 aded 380 220 Volt 50 frekanslı elektrik savacı satın ahndcaktır Mevcudu bulunanların ^ 7 5 temınatları ıle hazırlavacakları teklıflerını 5 Evlul 1957 gunu akşamına kadar Muessese Umum Mudurlugune vermelerı ılân olunur NOT Muess ss ıhalej ı >apıp vapmamakta ve>a dıledığıne vermekte serbesttır (10786) t ırnnsp Ö 1 ırnîiaı ana 1. nirı n r njıiTincmrıı YESILKOYDE f. HANUMAK marka bır traktor ıle ıkı tclık dolap 20 Ağustos 1957 gunu saat 16 c"a Galata Kemeraltı caddesı 78 82 numaralarda ıcra marıfetıle satılacaktır. Fırsatı kaçırma m Trakför ve Çelik Dolap Satışı 1 Yakacıkta Taksitle SATILIK ÂRSALAR Muracaat Yakdtık Muhurdar Koşku Kadıkoj, Bahame cad acele satüık 225 m2 bahçelı 3 katU apartıman Tcl 36 34 87 Satılık Apartıman MSJLJ* *^*~ Istanbul cıvarında ınşa edılecek bır fabrıkanm kuru luş ve montajında ve bılahare ıs.letmesınde ıstıhdam edılmek uzere IKI MAKINL YUKSEK MUHENDISI alınacaktır Askerlıgını bıtırmış olmak, ıyı Ingılızce bılmek şarttır Yaşları otuz cıvarında olanlar tercih edılır Bır aded fotograf ve kısa hal tercumesüe P K. 1194 Istanbul adresıne mektubla muracaat edılmesı n •»"•» « a » m m. ı ır m , Makine Yüksek Mühendisi Alınacaktır I c 1000 motrekare kö^ebaşı Tathsu Tel 73 87 16 Satılık sı>ah cıns Satılık Ağaçh Arsa «ınır a^'rılarını te«kın eder ^ ^ ^ ^ J bavanların muav)pn /.aıııanlardakı a^n ve sancılarında çok favdalıdır î?ağlık mevzuunda ailenıu en \akın dostuouu doktorunuz ülduğunu UDUtma)iDiz Kurt Köpeği Tel 55 20 21 Muteaddıt genç ışçıler aranı>or ATS, Kumbaracı >okuşu 129 İşçi Aranıyor OPON GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALINABILIR Kİ^IYE K/I$IYE LIRA PARA İKR.AMİYESİ LIRA PARA İKRAMİYE5İ »CIŞIYE Türkiye Cumhuriyeti UZUN VADELİ KREDİ İKRAMİYESİ Zirciat Bankdsı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog