Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

o. CüMHURf] HADİSELER^AKiSLERi Bitneyen Bir Kaynaşma Stalinln Blümünden (onra ' ler Blrllğlnd» baslayan ldareciUr çar) pışması zaman zaman yenl kurbanlar L vererek devam etmektedır Son gunlerde Molotof ve Malenkof | ekipının ugradığı ağır hezimetln k&busu henüz zail oLnıadan sempatık ' fızyononüsıle Hrutçef m yanında pu. \ van toplayan Bulganin'ın ae krıtlk (gunler geçtrdlgi anlasılmaktadır Isımlerının baş harflerinden otürO |BK çıfU diye anılan kızıl Idarenin (lkı otorıtesl eskı gunlerın samlml ) havasmdan hayh uzaklagmıı bulun\ maktadırlar Hâdlselerl uralayacak oıursak. ^Hrutçefın » n olarak yaptığı toplu , temızlikten sonra Bulganinl de za. ı>ıflattığı netıcesme varırız. Nitekım ) 14 gun evvel Moskovada cereyan •( den Rus ve Italjan komunıst lıderlerı ' toolantısına lştırak etmıyen veya etItirlmljen Bulganln geçen hafta cereyan eden Rumanya goruşmelerıne ) ae (Tıto Hrutçef arasmda) gıtme^mıştlr O gunler zarfında Bulganın :n da) h 11 bir hadiseye karşı merkezde kaljdıgı duşunjlmuşse de Dogu Berlıne apılan son seyahat bu ıhtımalı de r ) o tadan ksldjrmıştır Dun Pankow hukumeunln davetllsı ! olarak Dogu Almanyaya glden Hrut; çef daha evvel bu *eyahati Bulga. n n l e bır'ıkte yapmayı kararlaştır ' TUŞ bilahare beraberıne Mıkovan ı \ almıştır Kremlln in bir kaç gun evI vel yaptıjı bir açıklama ile anlaaıMan bu degişlklik blzzat Dogu Al. \ many da da havret uyandırmıştır [ ülra kısa bir muddet evvel heyete ) Huteerie Bulganln in başkanlık e. ı cecek'er resmen »ç klanmış bulu[ nujordu Hadiseler avm yaşta bulunan (62) l Bulganın İle Mıkoyan arasmda bir /«ı'ıbar ve kuvvet değişikllğl» olarak \ v3=ıflandırılabıllr Krerrlın dekl dellsikllklenn bıraz 1 gerisme gidecek olursak Hrutçef \ Bulganln ekiptnln Malenkov u devır. f d kler sırada Moskovadakl muhabırln japtıkları tefslrler aydınlatıcı \rol oynar Hrutçef Malenkof muca, deleslrın gızllden gıılıye ba$ladıgı dtvrclerd* Politbüronun nttfuzlu fahalyetleri araaında da hizlpler tejek. fcül »dlyordu. Bu glıll çarpıamanın garak baalanKicında, gerekse fiddetlendlği devrede. hızlplertn ikUlne de tebesjüm eden. fakat terdhte bulunmıyan nüfuzlulardan blrisı Bulganln dl Bu gunün Rus BaçvekiUnın Hrutçefle mukadderat bırligl yapması Malenkofun ton gunlerıne rastlaznıstı Mlkoyan Ue müeadelenin ilk günlerinden ıtibaren renginl belll etmij Hrutçef safında yerlnı almıstı Geçmtşın bu olaylarını hatırlamamız Bulganin'in diişen. Mikoyan'ın Ise ylikselen itıbarları bakkında blze rahatça flklr verebılir. Son temızllk hareketlerUe bir hayli kuvvetlenen Hrutçef mazlnin aadık dostu Mikovan a mukafatmı vermege çalışmaktadır tkı komunıst lıderln müsavt kuv. vetler taşımadıklan otedenb=rı bılın mektejdı Batı demokras slnden na«ı j blnı alamamı» her rejımde olduğu 'I gibı komunlst ldarede de şeflerın kuv r veti toren kapıla mdan hangısınin evvel gırecegmde aranmıştı Bu olçunun ışıgında Hrutçef Bılgan n Mlnovan munasebe lerını tetk k edecek olursak muadelenın şu ş"kll aldıgırı goruruz B K KB KM Nıteklm Yugoslawada cereyan eden goruşme^raen sonra Be grad sı>ası çe\Telennın, «Mikovan bır başvekalet sandalyeslnl dolduracak butun vasıfları lktlsab eUn ş bu'unuyorı şeklindeki yorumları üikkatl çekıcıdır Hadiselerın ınkış«fından Bulganın m Başbakanllk sandalyesını daha uzun muddet ısgal edemıvecegı netlcesine varmak mumkundur Ancak ıstıkbaı hntn ne olacagını kestırmek guçtur Bır hayli yajlanmş bulunan ve ga. yet pasıf b r makam ışgal eden Voro;lofun tamamen la ra v ite çek e ek Reısicumhurluk kol uğunun Bulganin e uzatılması thtiraal dahllınde oldugu gıbı Mo'otcf grupunun ak be. tıne suruklenmesı de pekâlâ mumkundur Zaman Rusyada yeni \e nuhım hadıselere gebed r D.P. Beyoğlu Kongresi Milliyetçi ve KomMMSt Bir fabrika sarmcında Çin arasında deniz dün iki cesed balımdu dün gece yapıldı mnharebesi Taıpei (Formoza) 8 (R.) Mıllljetçı Çın Deniz Kuvvetleri KumanBu şahıslann yersiz yuıdsuz oldukları, uyumak Kongre başkanlığına seçilen Atıf Benderlioğlu, se danlığından açıklandığına göre. dun, Quemoy adasının guneyınde bır boliçin girdıkleri sarnıçta muvazenelerıni kaybedere< çim arifesinde kongrenın mütesanid bir hava içinâe gede, Milliyetçi Çm ve Komünist Çın deniz kuvvetlerl arasında bır suya düşiıp boğuldukları anlaşıldı cereyan etmesi gerektiğini belirtti çarpışma olmuştur 2 Milliyetçi Çın harb gemısıle 12 Komünist Çın gamAlerndar caddesınde bır fabrıkanın zere mahkemeye başvurduğu geceBır muddet evvel yapüan ve bır dan «onra ilçe ıdare kurulu yülık botu arasında ate? teatisi vuku bultakım ıhtılaflara yol açtıgı ıçın ge faalıyet raporu okunmuştur Bu ra muştur Netıcede 4 gambot batırıl kullanılmı>an sarnıcı ıçmde dun ıkı lerını sokaklarda mahzenlerde gece«ed bulunmuştur lstenılen vard m iirdığı tesbıt edılmıştır nel kurulca ıptal olunan, bu sebeble porda ezcumle şovle denılıyordu mış ve 5 tanesı deyaralanmıştır uzenne Itfaıye müdurlüğunun bır Gerek Mehmedın gerekse hüviyelehır edılen Beyoglu D P ılçe kon«Muhatefet jarının mamur Turk ekıpı evvela sarnıcm ıçındekı suyu tı henuz bellı olmıyan dıger şahsın, gresi dun gece saat 20 30 da Demok yurdunu gormemekte ısrar edıjorsa boşaltmış bılahare cesedlerı çıkar fazla alkol aldıktan sonra uyumak rat Partı ıl merkezı salonunda top bu gaflete ne denılebıUr' Bız Demok mıştır lanmıştır Kongrede Mıllı Egıtm rat Partı olarak hak büdıgımız yolda uzere sarnıca girdıkleri nuvazeneBakanı Tevfık llen, genel ıdare ku ve memleket emrınde jekpare bır Morga kald'rılan cesedlerden bın leruıı kavbederek suja du^up boğulrulundan Auf ger.derlıoğlu, Kâmıl kale gibı yolumuza devam edeceğız » run, Kasımpaşada Zıncırlıkuyu cad duklan netıcesme vanlmıstır YapıBaştaraij 1 ınci stıMedt Gundeş, mılletvekıllerı, ıl ıdare kudesınde Akbab' >oku=unda 4 nuRaporda ımar ışlerıne de jer ve bunun en açık del lını teşkıl ediyor lan muayenede her ıkı cesedde de rulu uyelerı ve kalabahk bır partılı nlmekte ve «500 yıldır ıhmal edıkn Bu ttlmadınıza behemehal layık ol m ralı evd<= oturan Mehrned Şen bır yara bere görulmemıştır grupu hazır bulunmuştur Kongre Istanbul bugun hakıkî bır ımar \e ma>a çalıjacağıı ve mutlaka da ola agaca aıd oldugu a/ılasılmıstır ls a i7 bırıncı baakanhğına Atri Benderlı umran hamlesı ıçındedır » denılmek cagız » Polıs ve savcılık tahkıkata devam pue=uz ve alkobk bır adam olan oglu ıkıncı başkanlığa Hayrı Gonen tedır Başbakan temelı ıtılan, 1*59 kam Mehmedın karısından boşanmak u etmek tedır ıttıfakla seçJmışlerdır Muteakıben delegel^r, ılçe ıdare panjasına yetiştinlecek olan Kastanjo Kongre başkanbgına seçilen Atıf kurulu raporu malî rapor uzerınde nu Şeker Fabrikasımn muayyen mlktarda ışçı çalıştırmakla kalmı>acagını Benderlıoğlu delegelere teşekkurden konusmuslardır. ziraat sarttannı deiıstırecejtnl suratli sonra, seçıme takaddum eden }U 10 D P lı Hayshet t«rakkılere yol açacağını iovledı ve gunlerde Beyoğlu ılçe kongresının Dıyarbakuda Ka^tamonuya Çatalagzından pek ya. divanına verıldı buvuk bır ehemmıyetı olduğunu, kmda bol ve ucuı elektrık verlleceglnı mutesanıd bır hava ıçmde cereyan Dıyarbakır 8 (Telefonla) D P mujdeledı 1 etmesi gerektıgım soylemiştır ıl merkezinde bır muddet evvel vuTeme atma tö'enlnl müteakıb Baş. Atıf Benderlıoglunun konuşmasın ku bulan kavganın tahkıkatı tamam bakan ve bersberlndekiler Taşkopru. lanmış hâdıseje sebeb olan 10 kısı ye mu'erecclhen losaat alanından Baxtarafx l tnci »ahıfede ha>sıyet divanına verılmıştır D P ayrıldılar Başbakan ve berabermdekl. va? iatl&aml edllmektedlr Saf lütun den ıhrac edılecek bu 10 şahsın ısım lers >ol bo\unca goster lea llgi Taş X'losu 120 kurus k»bul edlldiği tak. koprude bir tezahurat haLınl aldı Doğ Baîtffrofı I inei mhtfede lerı şımdılık açıklanmamıştır dırde terevağm kllosu 18 liraya gelmeS ru Beledıye bahçesıne glden Menderes esasına gırınce memieketm hıç bır tedır Narh fiatı toptan 7 llra olan re arkadaşlarının etrafı kalab»Iık blr devrınde gorülmemış brr ıktısadi sa r tereyagın bu fl»ta getirilebllmeıl Iç n halk ku esi tarafından sarıldı smtı ıçmde bulunduğunu fark etmpk içlne turyagı ayran ve nebtti yag ka Taskopnıde ılk konu^mayı Yırcaü teyız Kanaatımce Başbakan belkı far nstınlmaktadır Plyaaaya arzedl en Baştarajı 1 tneı >apı>or kında olmayarak içınde bulundağu nahlut yag toptan kiloBu 4.5 llrava sı Kral Huseyırden 5 yaş buyuk olan mal edlllyor Böylece tüccar kâr ede Ik olarak bır masa uzenne konan dâvânın anahtannı vermıştir » Kraliçe Dma 18 aylık kızı Prenses bilmek içln tereyegm kalltesinl düşü mikrofon başma SıtWı Yırcalı davet Alıyevı gormek uzere tstanbula gel rüyor edi dı DP nin «eçıaı kampanyasmın f mıştır Kraliçe Dına, 3 sene once Een açndıgını gos eren konaşma a. Aynca Ozerlnde durulacak uoktalar DJ> Beyoglu Ilçe Kongresi dun rı ı llk.ni bır ıssemle uzerine çıkiıak (Kral Huse>rn ile evlenmeden) Kasunlardır gece saat 20J0 da Partı 11 merke sureule mıkrofona yetlt^bi'en Sıtkı hıre Unıversıtesınde ıngılızce profe1 Meyv» Te Kbzede olduğu glbt zınde yapıldı Kongrede Mılli Egı Yırcalı yaptı »Otlü maddelerde narh lyl netlc» ver sorlugu japmakta ıdı tım Bakanı Tevfık îleri, Partı « Bugün bizlere iarşı göst«rdlgi memlstlr Dolayı»ile narhm kaldırıl. Krahçe Dına, Yeşılkoy Hava Aia nlz muhabbet Savın Baarekıltaılzin Bastarafı J inct sahıfede ması. Meclısı Uyelerınden Atıf Bendernında Urdun Ana Kraliçesı Zeyn m varm yapacaklan lşler ıçln ne dereoe lıoğlu, "lukerrem Sarol Celal 2 Narh olunc* aütlü mAmtülerln yaverlermden bır subay ve Irak llaj baglandıgını göstermektedir I* ba. vaya kaçanlar çoğalmaktadrr Bonn arzı azalıyor Iatanbul plyasann» ge Fuad Turkgeldı, Furuzan Tekılde konsolosu tarafından karşılanmış r şında bulunanların en büyUk muka. da açıklandığına gore geçen ay »en normal yaf ve peynır mlktarı hâ t hazır bulundular faa ıı 7 sene lk bir ik ıdardan sonra rr>ul «"ılerın savısı yuzde 31 5 artmış Ien on sene evvelkl mlktann aynıdır Kraliçe Dma'ya Iraklıların ÜTdunluKongre başkanhğına seçilen Atıl gonül rahatiığı ile vatandaslarm kar. tır Bu artış Sovyet ıdarecılerının thtiyacı karsılamaktan çok uzaktır lerden daha fazla alaka gosterdıklerı Benderlıoğlu, delegelere teşekk^. şıs Dt çıkabi mektir B z inanıyoruz Doğu Almanyayı zıyaretlerme ısabet dıkkatı çekmı?tır 3 Son gunlerde mal harenînm ettıkten sonra, Bevoglu Hçesm ! • « ki bütun eıerler ve gayretler s zıeri etmektedır danlmaaındakl lebeblerden bırl de Kraliçe DJÎB Irak Baskonsolosunun venı bir hajata sevketmek içindır Yu kı tesanudun bu kongrede goteyalnız mlgros tarafından 48 000 tene Batı Alman ordusn gonullü otomobılı ile Yeşılkoy Hava Alanm runU en jo.un zaüaıet eri olabllır Fa ıılmesını ıma eden bır konuçrra ke beyaz peynlrin plyassdan çekılme kaydediyor dan alınarak dogru Bebek koyunda <a bugun djnkj zahmet e'den ne vapmasuıa ragmen, raporun tcıı demırh bulunan Irak Kralıyet f jün Bonn 8 (a a 1 Batı Almanya Sa sl ve gerlye kalan mlktann da G ma s a d ı ' 2 a Ura 50I vergül ıç n tevkif kıdı babında soz alan del*1 «1 ıır . muzekkeresl kesild g nı hatırlamıyor vunma Bakanlığı ordu ıçm >enıden ve dlğer muesseeeler tarftfmdan top na goturulmuştur Irak Kralı>et Ya çoğu Bevoglu ılçesmde tesanudur musunuz' Turk mllletl geçlci dar ık gnnulluler kfvdına başlandığını lân tan almmaaıdır Perakendeotye mal tında, takrıben 45 gundenberı Irak olmadıgından sık sık bahsettıler ve zorluklan kökünden halledecektır etmiftır Onumuzdekl ekım ayının kalmamıstır Kralı Fajsal, Velıahd Prensı Abduııl 4 MUrtahsil narhlı maddeler l s . B r lktisadı ısuklal mücadelesl lc',n * * * lah ve aılelerı efradı kalmaktadır Ishxa'lne dejız Geçm şteki çalışmalarrojız mu bırmcı eunu orHuva gı>ecek olan bu tlhsa! nden narh«ız madde Vahıd Cebecı adında bır deletanbulda bulunduğu sırada, Kraliçe vaffak olacağımıza en büyük temlnat gonulluler 18 ay hızmet gorecekler ttaymaktadır Sutlü mâmul e'd°n vo ge salonun darbğından ve sıcak Dına nin da Irak Kralıjet Yatında dır Halen Almanjada \enıden beş gurt yapnak cok daha fa \ kâr t e . tır» havada delegelerın bu yuzden s oturaeağı soylenmektedır tam kadrolu ve ıkı dar kadrolu tu mln ettıeinden İTiala'çılar yat pey Namık Gedığın konuşması ntr yerlne yogurt yapmayı tercih et kıntı çektıklerınden bahsettı vt Prenses Alıye, 3 haftadenbey riılMuteakıben m k'olon başma \r lş men teşkıl edılmektedır mektedlr genış bır salon tutulmamasını ten ton Otehnde, oabaannesı Krabçe leri Bakanı Dr Namık Oedlk geldi ve Hrutçef atom ve hıdrojen «ılâhlan 5 Bır takım toptancılar yaS ve kıd ettı. Bu sırada basın masa»ıZeyn ile kalmaktadır Oğlu gıbı, Kıa şu konuşmayı >aptı ile B^tılıları tehdıd etmıştır Konus peynlr lsttnul mevalml olan mart nl nın yakınmda oturan delegelerdcn lıçe Zeyn de Kraliçe Dına ile dargm « Bır memleketın gücü ustunde masmın bır'Verınc'e «Ingıltere Fran san mayıs aylannda mÜ5tahsıldrn vaşayan v»tandaşl»r:n müşterek kud. bır kaçı basbasa vererek sadece olduğundan, Kral Huseytnın refıkamal an toplavıp ancak az bir ksrrını retldlr İktidan dev»ldıgımızda koca sa ve Batı Almanya, atom ve hıdro plyasaya çıkarmskta gerl kalan bu. Toplantı ve gosterı yüruyuslerı sının, kızı Prenses Alıye ile goruşn.e Tuk milletl ve vatanı lbrnal edilmış. jen bombalarının mcnzıllen dahı vttk kısmmı deuo ve buzhan«ler'"« sı, ancak Irak Kral aüesının tavassu kanunu» dedıler ve hernen bırl: r ti Blz bu jkı hsBinentn mesullyetleri. lınde oldukiannı unutmasinlar, Bır saklamaktadır Bunlar flatlar vüksel tu ile ımkân dahüıne gırecektır Ay ermden ayrıldılar rı devralarak bunları birleş ^rip yenl le^ık Amenka da bunu hatınnd'tn cU53 z^man mallan pivasaya arz e t . rıca, Irak Kralıyet aılesının, Kraliçe **• eserier vücuda ge ırdlk Yenl eserlcrm çıkarmasın» dprııstır Daha sonra da Dına ile Ürdun Kralıyet aılesı arusın Enıne boyuna raporu tenkıd e' ıerjjell«rinl attık Türkiy» bugün n». dun^ada hıç bır memleketın guHum I mektedlrler dakı soğukluğu gıdermek ıçın de faa Kendlııle görüştüğümüz İstanbul d r mesud memleket erden blr dir Iç mıyeceğını soyleyen bır delege ıse te huzuru tamdır Dı«ta mazhar oldu !ü mermılerın tehc'idlerinden muaf Beledlye H"'s muav'ni Rlfaf Vardarl . lıyet gostermesı mumkün görıılmeK •bu rapor bır gazetenm baş maka gu »tıi>»r bu;. üktur B.z hükumet ola olmsdığını hatırlatmıştır I og'u denl«tlr kl tedır 'esıne benzıyor» dedı Bunun vze rak iktldanmıza l&yık olan butUc Alnmnvanın bırle=*ırılmeM mev I « Va&feye tâyln edileli henüz Ikl Kraliçe Dınanm, «birkaç hafta» Is rıne Mıllî Eğıtım Bakanı Tevfık vecibele1 yer ne getirm ş mevkldey z zuunda da mese'enın 4 büyuk dev "fln oldu Gıda maddeler! üzennde tanbulda kalacağı açıklanmıştu Ye îlerı yanında oturan Mukeırtm Bunun gerlsmde soylenen'e in hepsı let tarpfından dejıl Doçu ve Batı I etOdler yapmaktayraı Bu arada llgill sılkoy Hava Alanında, Kraliçe Dina Sarola donerek, «Bu zamanda hcA boşur lâfı güzaftır Blzi kurbanlar a'kadasla'la istlçare erde bulunprak ile gazetecilerın goru?melerine raule guzel baş makale nerede bu' ı keserek ba nna basan bu ın'llet hür Alm?n\a srasında halledılmesı ge Snümİ7^eki çtlnlede almacak tedbfr rektığını t^krarlamıstır saade edılmemıştır rlyetstzllkten çik&yetç! aetis'ır Çün. nur» demekten kendını alanudı ' leri tSyin edeceğiz U bütun haklar sıstn bütün bürrlyet Sıvasî çevre'erın k3nTa*İT ne gS* * * Sedat AĞRALI 1 le» slzind r • re fitootcrf, A«*u*Mİaki Bklesik ADığer Sır delege ıse raporu i » roerıka kuvvetlerıni, Bırlesık AmeSamed Ağaoğlu Louujuyor dalkavukluk olmadığı ıçın çok br Dah» sonra Samed Agaoğlu mUro. rıkava gerı eondermek suretile Av Hatayda ölümle, tendıfînı söyTedı ve sbzlerme ( e neticeleT fon baçma dâvet edl dı j& «zcUm e ııupadsn ,3000 mk«B«talVs4atm'ği: vamla kagıd ve murekkebının de şunları soîledl hcdof gutmektedır Halbukl, peyknen 3 kaza çok guzel olduğunu ılave ettı O° • Onünüze »erd'Simlz musbet lerrlen ceVılecek olan Sovyet kuvlegeler arasından «Tabıİ ıthal ma eserlerln b°pami ıniar eımek lateven Hatay 8 (Hususfl Dün vllâyettaıi• ses'erı yukseldı Battarafı I inei »aMfede 7lhn \e,.e karsı hepmızde lnfıal var vetlen Rus hududları bovunca Av*t •< jl; partı lokalı oluşu yuzunden ızın veRevlerin zle onlara Isyan etmek ıste. rupaya herhaneı bir anda taarruza zn üç avrı yerlrde üç kaza olmus, kı l çocuk blr de kadm olmuştur Raporun tenkıdmde en çok KadlginİEİ göılerlnizdeu okuıor z 1 . hazır bekllyecklerdır rılmemıştır Buna rağmen cemıvet «ımpasalı aelegeler soz a dı \c nl»de blr »eç.m bazıriıgı var Ne za Samar'iağ ka7asmın Sabonhık kö. mensublan, basın toplantısmda soyır.an blımlyorum Karar B M M nin. ağır tenkıdlerı de onlar yaptı Ten vunden 7 yasmda Mehmed Bardar yılıveeeklerı sozlerı ıhtıva eden beALT1N Ft * TLARI dlr 1 kıdlerde bulunan bır de'egenm kannak uzere Asi nehnre gırnif \e yannamelerı b=sın mensublarma da8 8 l<t 57 Ha«fln Polatkan kursude azılı konuşma ını gazetecı'eıden bofjlarak o'muştür t'kenderjnun Az. ğıtmışlardır Bej ar.namede, ıstıhsal 11SOC 1RS0 Cnmhumet Daha »onra Hasan Po'itkan kusü evvel kongre dıvanmın alması fanlik k6v(jr<den 4 vaşındaKİ Osmsn bolgelerınden mal ^onderılmemesı 1 IV) 11001 Rtcar' ye geıdi ve çunlan soîledl kongre kâtıblennden Neclâ hanı O kba« kovı n lçne ^vuna duşerek bo. ıçm kendılerı tarafından şıfrelı telı ı on 12000 Hirp â 8 lncı jılda sozumuzu tutma mı fazlnsı ile memnun etnuş oia gulmuştur Adanalı Fatma Çakmak a1O9.X) 10450 graflar çekılmok suretıle sun î bır Gı.lrieıı nra huzuru Iç ndejlz Bizi hep t i s . cak kı kahkahayı koyverıverdı I dmdaki blr kadm DBrtvold^n tsken. 14200 14100 î"gı!ız buhran \araüldığı yolundakı ıddıavlb ederek muhalefetln tezvir ve >a. deruna k=ımvonla gehrken dı.smü'; ve TVffı s^a 115 1720 lanlarını blçe aaymaktasınız Bunla. ların esılsız olduğu belırtılmekte Raporu son olarak tenkıd edrn i koma halınde kaldırıldıtı Iskenderun "Verh 1710 1" 5 rın cev&blarını yarın »aadık başmda pahalılıgın butun kabahatı se\^3r bır delegenm sozlerı bır ara pro Dev'et has'ane^Inde olmüıiur verecek&ın z Huzurunuza çıkicak bl satıcılara juklenmektedır Kabz!m?ltesto ile karşılandı ve dmleyicı sı ze rey ver'reenlz d5rt eene daha slze ların ıfade^ıne gore sevyar «atıcılar hızret edeceğ z dıyecgiz Siz eter ere ralarından da bazı «esler juksel tamamen kontroldan uz»k bulunbakıp rey verecek ve elbette bızı İş mege başladı Tam bu sırada Ea« maktadır Ayrıca perakendecı e^raf başmda tutacaksımz » kan Atıf Benderlıoglunuiı gur se MU*eakıbei konuşan Ka«tamonu mll murakabe edılmemekte ve çıft fası yukse'dı .Harıcten gazpl okun letvekJ. Eiinı Dura »eçimlerin en tura kullanmaktadır Beyannamede maz, hatıbı sukunetle dınleyıgee yedi av Içınde >apılacagmı sov avrıca halın ıhtıjaca jeter derecede nız > ıstenen tesanutte bu ıhtarledi olmadığı tahmıl tahlıve personelı dan sonra kı«;men sağ'=nrr ş ^ldu Menderesın konuşması le motorlu naklıve va«ıtalanmn kıErol Gunun «on konuşmasm 'srar uze. fa\etsızlıgı açıklanmaktadır I rıne Adnan Mendereı yaptı ve ezcum. le ded kl Bolgemıze aıd olup Seref stadında mevcud tel rruı• Söz erlme baolarken kendllerl. nin şabii do»tum olması ile ıftlhar hafaza tertıbatı tamır ettırılerek boyattınlacaktır 2X2 ettığ kardes Ir^k devlet adamlarına n eb adında bulunan panolarm yenıden değıştırılmesı lâteşe^kür eaiyorum Turk mUletin \a zım gelenlerle boja ışı RI2 hesabı ile, tamıri icab edenk ndsn tanımak içln bizımle sevahat lerın ıse aded hesabı ıl* tesbitıle yapılacak ışı mahallıne'm ş er b z n le sevlnmışlerd r Mem Ankarada çalışmak uzere Ingılızce ve Fransızca bılen ve lekftle ne donjnde Türk iıilleunin Ira de gorerek 16 Agustos 1P57 gunu saat 17 ye kadar bolka Arab âlemine müslu'nan alemlne ve sur atle jazabılen bavaı. daktılo aranıvor Ehlıvet şahadetgemız saha tesısler servısme fıat teklıflen vermelerl MUslUTianlıga re derece baolı oldu. name veya bonservıslenle sabahları şahsan Ayaznaşa Gurıca olunur (11136) ?mu lfade ed°ceklern« emmlm Po i muşsuyu caddesı No 24 te Japon Buvuk Elçılıgme mutlkac lar ıktldara gelmeden ko'ay ko racaat edılmesı nuşurlar Çünkü o zaman blr ümittlr ler Iktlda'a venl ge mislerse »ene YÜKSEK MAKÎNE kolav konuşur ar Çunkü gene blr ümıft rler Biz bu Iki safhadan geç. YA ELEKTRIK MÜHENDİSLERİ ARANIYORİ tk Muhalefrte vaad edlyorduk ik. O Fa Dâvacı Hazineî Malıyeye ızafeten zıraat teknısveru Necatı t dara ge'dlk 78devlr de guzeldl »on Ingüızce bılen tecrubeh ıst°klılerın İngılızce olarak kat en güzell sene hızmetten Eker tarafından Almusun Mubat ko\ünden Mehmet o*ld Ah ra blrçok man"e''e karşıiaştık'an, K 63 Ankara adresine muracaatlerı met Çanta alevhme açılan (Gokhuvuk Teknık Zıraat Okuluriu mııcadele er yaptıktan turlj ıanad ıfclr» ve dedlkodulardan sotıra »! mflnmiıımm» üt mm m sebebsız terketmış olması juzunden okuduğu muddetçe har zelı karşıcıza çıkıo goz'erin z" en gü bakıp canmış bulunan vedırme givdırme masrafı 521 51 liranın tah huıur içınde konuşabilmektlr Dava\ı | sılı hakkındakı) tazmınat davasına aıd dâva arzuhalimn t=blığ kazand k Iktiiadl Utlk'âl mücadeleal \ Bayan telefon santralı ve Bayan memur aranıyor nin me dan muharebesnl kazand": edılememesı sebebıle 24 mayıs 1957 tarihlı Cumhurıyet gazete Şımdı bo« bırakılan «iperlen ele gej r | Evvelce santral olarak çalışmış tecrubeli bir santral me I sıle ılânat yapıldığı bu ılâna rağmen dâvalı ^hmet Çantsnın r e i safha»ındayız Sıkıntı sıkınt | muruna ve asgarı orta tahsillı bayan hızmetlıye ıhtiyaç | 20'6 957 gunku duruşmaya gelmedığı cıhetle adına ılânen gı s Sıntı dlyorlar 950 ye nazaran daha 1 vardır. Talıblerm hâl teıcumelerını ve ıstedıkleri ucretı | mı sıkmtı lçındeylz? Bugünkü «ücmtı \ap kararı teblıgıne muhakemesmın 12/9'957 gunu saat 10 a lar 950 dekl hayatımızla kıyaslanır'sa = acele olarak Şışlı Posta Kutusu 242 ye SANTRAL rumuzu | talıkıne karar verıldığımn gıjap kararı yerıne kaım olmak ne mani ifade edsr? S»zi aldatmak 1 ile yazmaları | uzere ılan olunur (11133) ıstlyor ar Bir memleket+e fabrika, vol \ 11. »ıi!irM:jc.ı»:«ıxiiiaı««««»«««Ba»*"mrac»iB«»««««»mmis:!ir!ir srnnımimir ınurını ınn tuımumdl liman yapmadan her hangi blr şei 1 de m~m eketl zengin etmenln ucaz. Istanbul cıvarında ın?a edılecek bır fabrıka sahasmda, luga kavueturmanın serapa yalan dü zen olduğunu hatırdan çıkannsyrnızT Topografik ve jeolojik etüdler S ze bunlan soyleyeclere ve bunları vapnadan re'aiı nssıl kavuşurum di Ithal malı buyuk su sayaclan ve yassı kazan yaptırılacaktır. ye onl'ra scunuz Keke'e ecekler ve camlarımız gelmıştır. yalan «oy'erken suçüstO vaka'andık'a alakalı fırmaların ızahat almak ve goruşmek uzere, Beyoglu n ıçın kaç cıklardır Ikı polltiıîacı HALİL YAZICIOCLU vardır Insaalar da bovlsdir Bın gu. Istıklâl caddesı No 314 e Türkije Şışe ve Cam Fabrıkalan nunü gün etmek dieeri yırını ma. Karakoy, Tunel yanı Bıllflr sok Gul H No 26 Tel 44 58 97 j A Ş. Tıcaret Mudurluğune muracaatlerı rıca olunur mur etmekt r Ba blrincuıne ltlbar e «ejdik, bu;ün üç kuruşluk kahve veja bılnem ne voluna sapardık Ikl yıl evve mıa voktu nal yokta petrol .çın gun 1 buhran varatıldı laatlk yok Fabrıkamız ımalâtına tu Bugun va»ıta eayısı iki mlsline Sayın Müşterilerinin Dikkatine: a ç'k ıgı ha de benzin de var la« ık de başlamıştır Bu levhalar makıne contalarında elektrık Şaraplarımızm gorduğü buyük rağbet" dolayısıle bulunuvor Vatanı baştan basa lnsa ocak ve utulennde, sobalarda h llanılmak ıeın yanmaz ederken btınlara tıkıntı mı denlr? bazı lokanta ve gazınolann 1QO1 GECE şişelerine başka ve mucerrıt en ıdeal bır malzemedır 4 ve 5 m/m A!lah lıllâh aşkına soyleyın» şarap koyarak servıs ettıklerını oğrenmiş bulunuyoruz D.P. seçim işaretini dun Tasköprüde verdi BIR KOKTE1L ELBtSESt Maruf Italvan de=ınatorü Anotelli Romadakı Modaevınde kendmp ai'l modellerden müteşekkıl bır defıle trriıb etmıştır Yukandakı reBimde gorulen ve Romalı manken Grazıa tsrafından te«hır edllen islen mı? lpekten mamul koktevl clbi«e=ı koleMnonda en fazla dıkkatı çeken model olmuştur Kraliçe Dina şehrimizde F. Ergin «Hür. P.» Bir küo saf tereyağın Başbakanın Filyos 18 liraya satılması lâzım! konuşmasına cevab verdi Muhalefet liderleri gelecek hafta Ankarada toplanıyor C. Millet Partisi Baştarafı 1 mct sohı/tde » Muhaleîetler arası ışblrlığl mevzuunjn gdrjşulmesl \e memleketşumul olan bu ıçm sarih \e kat ı bir netceve baglanması ıçin muhalefet partilermm toplarrrası hakknda 5 aSustos 1957 tarıhli tebltS mlzde yer alan davete Cumhurivet Halk Partlsi Gerel Başkanı savn I'^net Inonu ve Hjrrivet Par*ısı Gerel Bpşkanı sayın Feizı Lutf Ka. raosmanoglu sa^ımı ve nazıkâne ıcabet lerınl bıldlrmışlerclır Cumhurıyet Halk P=rtısı Hurriyet Partisi ve Cumhur vetçl Mıllet Partısı mumess llerinm katılacağı toplantınm onumuzdekl hafta başında Ankarada vapılması uvgun gorülmustür > Dlğer taraftan muîterek toplantının gun ve saatı uzerlnde mutabakata varmaK maksöd le gerek şehrlmızde gerek tstanbulda lıdcr erle temasa geçılm şt r Bu hususta henuz n haı karara varılmamışsa da C MP tebllg nde de bel rt ld âı gıbl toplantının gelecek haf Uının başinda yapılması keslnleşmlştır Fuad Arna Inonu ile teletonla konustu Ankara, 8 (Telefonlal Haber al d'gımıza gore C M P Genel Ba^kan VeKilı Fuad Arna muhalif partile ı ışbırlıgı konferansma dâvet eden t^b lığın j aj ınlanmasından evvel Dugu^ı halen îstanbulda bulunan C H P Ge nel Başkam I«met Inonu ile telef on la jconuşmuştur. Fuad Arna ltmet Inonu ile yaotığı bu mulâkat sırasmda, tnonune «.I^bır lığı KonferBnsının) hangı tarıhte \e nerede vapılmasının munasıp goıuldugunu sormuştur C M.P Genel I>EŞ kan Vekılınm bu randevu talebı ıze rıne îsmet Inonu toplantının onumuzdekı hafta ıçmde >apılmsmın munâiip olacagını ve pazartesı gunu de Ankaraja donecegını bıldırmı^ıır Sızan haberlerden anlaşıldıgına «,ore muhalefet partıleıının ışbulıgı ..on feransı muhtemelen pazartesı v a y ı d lı punu >apılacaktır Konferansın "whallı ıco Inonunün Ankaraja 0£ nıe firden sonra tesb t edılecektır Dıger taraftan C M P lıderı Hjr P ile ı gelenlerı ile de bu \olda oır anlaşmaja vamjştır Kongreden notlar Moskovanın Amerikaya tekllfi FEYYAZ TOKAR Kıbrıslı Türkler mücadeleye hazır an evvel Adanın Idaretinı ele geçir. me* Utedlal glzlenetnemektedir Fa. kat Rum tedhisçi teşkll&tının elın. de »ilâhlarl duroıakıdlr ve Ingıllz •mnlyet kuvvetlerl bunlardan pek az nı toplayabllmlft'r D ğer taraftan kamplatdak tedhlş ç'ler n de serbest bırakılmaaı lçm ge Hiş neşlyat yapı'raakta ve Ingıllzler bu yolda da süratle karar almaya da vet edllmektedlr Son haftalar zarfında Kıbnsın Türk kövlcı a'asmda tensaslar artti'ilm ş Te bu a dancı Büirune*l tâkii edecek veni bir tedhl? darbeslne karşı elblr liSlle mücadele hususunda kararlar alınmıstır Larnaka grevi Bugun Larnakada Rumlar BOKA l ı n tal'natına t v ; u n olarak 3 aaat devaja eden uaı \ ı bir grev yapmış. lar ve tedhl«çiiıg» vardım dolayıtlle k^patılan Larnaka Tıcaret Okulunun aç lmasmı ts emişlerdir Emnijet kuv votterl her hangl bir hâdısenln ç'kma aına mâni olmujtur Untventte gençlığinln faalıyeti htanbul Üniveraltesi Talebe Bınıgi yabancı dhde neşrıjata başlamıatır <bni e«ıte fraze'esı) f^nsııca Olar«k bir nusha hazırla''nıstır Bunda Yu nan »'an n tarih bosunca tailb ettlgl (aıegalo ldea) »ıyaaeti bellrtllmekıed r Ma'.arıos bu ay AmeHkava fidhot Mtna 8 (Rl Telhlşç papaz Ma k'rosun 31 agustos a bır Tunan ge m s le Bi'l= lk Amerikaya gldecegl res men tild rilmıştlr Yunan sı\a'i çeve lerine goe Makarıos Amerikada huku met m»nsublar le görüftneler Tapa. ».aktır Papazın Blrleşm ş M l.e'ler kj'u i;nda K brıs müzakere'eri sona * m s e l^dar Neir.York te kalaca gı d a ılav» edlloıekted'r l u n a i stan bu Kıb'is muzakerelerl i • genış faallyet sarfetmeıcted r Ka. ra"ianli3in bu avm 17 sinde Mısıra gldeccgl de zçı\ anrnpktadır Yunan Eaşbakarı M sır Cumhurbaşkam tara fından davet edilm ştir İnönünün demecinin yankıiarı Bu fık rlerin ilerl sürülduğü Hür P 1 merkezinde bu unan Fcrıdun Br 1 gin ıse hiç bır tefside bulunmam ş yalnız mütebeasim bır çehre İle >şa yanı dlkkat bır bejanaL demekle ik tlfa etmiştır DP çe/relertne gel nc* B'rçok DP 1 konuşmaktan 1 kaçıniıakta fakat «Muha efet lşblr | vapamaz denek. ten de kendlni alamaiaa^'adır Iffnl. nin açıklanmaıını lstemeyen D P ilerl gelenlerlnden b rl Inonunün be. janatı ve btlhaasa şahsı hakkıoda asa ğıdaki «itavıskar sözleri eoy emıştlr • CHP kendisml çoi guze top. Iamı$tır Onun düzelmeei mem eketın ıile»3İ içm lyi bir tem naHır Inonü. nün bu konu,ması haikındaki kana. atlarım da şunlardır Çok büyük bır adam olan Inönü ancik boy e konuşa bll rdl GozünJzde blr kat daha bü. y ıdü yaşı çagı ağı ba=lılığı soguk kanlılıfı İle bütün eosval heklmllk va sıfatlarım uzenne top amıştır • tnönü 1950 nin 14 mayısma kıvas. lanıraa, bugün yüzde bin bürümuş. tur • Baştarah 1 ınc» sa>u' de Baştaraft 1 Inci sahUede şa surnektedır » İşletme idarecileri kursu devam etlecek Bastarati 1 ıvcı snhıt"^*» Kabzmwrllar geztci esnafı suçlandırıyor IKL1..Y. işçileriie Hgili açıklama Battarafı 1 »nct sahıfede «Gazetenızın 5 ağustos 957 tarıhınde mtısar eden nushaanda M M V ısçıleri grev hakkı ıstıyor şeklındekı neşnyatm h^kıkatle hıç bır ılgısı yoktur Çunku M M V ısçıleri sendıkasının 4/8/957 tarıhmde Emmoru öğrencı Lokallnde akdetmıs olduğu umumî heyet toplantısmda hıç bır rza grev rrevzuunda konusmamış ve bu hususte da herhangı bır talebde de bulunm='rn'ştır Kejfvetın rruhterem gazetemzın ılk ç'kacak nüshasında bu jekılde neşrını rıca ed^rım » &EKLENEN K/TAP. ı BUGUN CIKTI OKUYUNUZİ. 1 Acele Satılık Cadıllac 951 model 47 bın kılometr=de temız kullanılmıg Muracaat Velıalemdar Han 5'13 Galata ™ * Telefon 44 23 21 1,5 ılâ 2 tonluk tım donemı çalışrra programı h'kkında dun gazetecJere vahat verılmı^tır Mudur Prof Sabrı Ulgen^' 195657 ogretım don»mı ıçerısmie vaDilmış olan uçeı a\lık 2 devre «Isletme idarecileri kurslarına» 1957"q ogretım donemınde de devam edı lec^gmı soUemış kurslara vuksek tah«ılmı bı'ırmış genclerın kabul olunacağını bır oğre m doremı suHürriyet Partisi recek ışletmecıl'k tedıı» *ın= da baş Bastarafı ; ınct «a/ıtfcde an cağ m açıklamı^tır Kabul edı'" musbet bir adım olarak telakMı etmek. cek genclerden 40 kısı\e burs verı t«jlm lec^ktır Hurrıjet Partisinln son teblığlndeki Saat 16 30 da Dıvan otelınde >anı fıkırler hakkında sayın Inonünun yaplan basın toplsntısında konuşan Ul tıgı tenkıd \e malara burada c=\ab genere gore, İşletme Ifctodı Enstı \erecek değılim Zıra uza\ıp g den \e tusu Ford tesı^ındcn sagl?n n 385000 bir türlü bltmiyen bu konudaKi po e dolarlık maddî, Harvard Unıver^ıte miklere bir yenisinl ilave ederek m 1 sının de segladığı tekn T ve ılmî letçe arzulandığı hususunda juphe c z > olmıyan işbırl ğınln tahakkuk etme. kurulmuş+ur Ayrıca, ts| yardunla sı lçln bu munakaşaların blr sebeb oıatinbul Ürner«ı*e":l hutçe^ınden se rak kullanılmasına asla taraftar deg nede 30 000 lıra ve 60 verlı mu»s Um se=eden de s»nede 2500 er lıra aıdat Yalrız şu kadarını ışaret etmekle ıkI saglanmaktadır 40 kıııye, devamları tıfa edecegın Kurucu meclıs ekserıve. sırasında geçım ma^anarını karşıla tın n temln nı hakikaten varld gorm k U7~re «erede 2^00 lıra burs ve mekte>iz »Iıtekıra Halk Part sının muh rılecektir Burslsr 5 senede kucuk telif vüavetlerde yaptıgı korgrelerde taksıtlerle tsletme Iktısadı Enstıtu de jetkilı k m=eler Anayasajı değıştisu"e ı?de edılecek'ır j reb'leceklerınl \e çlft meclıs kuracaki Ülgenerm beli'rh^ıne pore Tuık larını v adetmışlerdır Ancak ezıci bir ış havatının alaydan değıl, cıddî bır ekserlyetle tahakıtuku muırkup olan tahsıl v« te r bıve gormuş, cvakir» [ boy e btr vadın >spılınası tek ba^ına metodu ile munak ş"lı bır şekılde j dahı bu ekseriyetın temm edilecegi h. ve+ı«mıs elemanlara ıhtıyacı vard r ürrahne dayanabılır Aksi takdırde bu vaıde bır cıddiyet atfetmek mumkun ı Nltekım halen 60 kadar muessese olmaz 1 tsletme Iktissdı Enstıtü'üne eteman Şunu tekrar arzedeyım kı Hurroet ıçın muracaat etrrıstır Herhangı bır Partisi ışbirllgınin tahakkuku lçm Ufakulterfen meznn olan vuksek tah'il j rıhı mesulıveJnl mudrik olarak çalısgencı Isletme îktısadı ETistıtÜEt.ne malara hazırdır » devam ıçın vereceğı 7 a\lık zamdnı elde edeceğı tecrubelerden dola\ı •=ağlıvacağı ıla\e kazarrlırla telafı ımkânmı buİBcakhr Ogrencılerı ı mustakbel ısletm» ıdarecı!»rı oHr 1 ıç hîyatının çeşıdlı meselelerı uzerınde etraflı duşunme ve isabe'lı Dıya^bakır 8 (Telefonla) Ç E ve karar alma kabıhvetlerınm gelıştırılme;ıne onem v>=rılecek*ır Oğret'm M adlı ıkı şahıs şehrlmlz saz salonla. programmda, ı^tıhsal fınansrran rmdan buınde şarkı oku>an G aalı evlı ve çocuk sahıb guzel bır kadını muhasebe, malıyet muhasebesı be tuttukları hamamın kbbektaşında oy. seri muna'îeDetle' piva«a teknıği iş n^tırlark°n «ucustu vakalanmışlardır ve ısçı \eren munasebetlerı gıbı derj Tahkıka de\am etmektedır ler bulunmaktadır BE9EH TERBİYES! İSTANBUL BÖLGESİ MÜDÜSLÜĞÜNDEN: DAKTILO ÂRANIYOR Alntus Sulh Hukuk KâkimliğinrieR. 956/41 r l Hamamda oturak âlemi yapmışlar FABRİKALAR İÇİN §f 1001 GECE ŞARAPLARI . Kamyonet alınacaktır. Temız kullanılmış olacak ve lastıklerı yenı bulunmak kajdıle satıcı olanlarm 22 09 04 telefon numarasına muracaatleri kalınhğmda 125X125 crı eb'adında levhalarımız sat>şa âmadedır Sıparışe gore daha kalın levhalar ırralı mumkundur Muracaat Velıalemdar Han No 5 13 Galata Telefon 44 23 21 i " S A T I LI K Stuer marka çapraz kirışlı, demır kadrolu, 3 pedallı iyı bır halde bır pıyano, >er muşambası çift rayli oerde kornışler Avrupa malı lâmbalar Yunkers markah bir şofben vesaire satılıktır. 9 ılâ 1 arasında 22 49 52 No. ya telefon edılmesı. Bayan Sekreter Aîmacaktır Kurulmakta olan bır fabrıkanın burosunda ıstıhdam edılmek uzere ı>ı Ingılızce bılen bır bayan sekreter alınacaktır. îngilizceden Turkçeve ve Turkçeden tngılızceje bıhak kın tercume yapabılecek derecede lisana vâkıf olmak ve daktılo bılmek şarttır Bır aded fotoğraf v» kisa hfil t«" mesıle P.K 1194 Istanbul adresıne mektubla muracaat ı lmesı. Prof. »»bri Clfener lıahat verlrkea Henü« daha yan kaanlığın llhamı çlnde konuşujorlar Fakat sana>l sayı m net celenmek üzere Ne ıcelerı tlân ettıgımizde Osmanlı Imparetorlugu devrt de dahll 930 ye kadar vapılanla rra iktldanmız devrlnde yanı 8 sene. Ilk zaman ıçlnde üç m slınln ba4arıl dıgmı (jîmdlden blld'rmek Uterlm Bu se'er hürrlyet vok diyecekler 950 den evve ki hürnjeti hep blllriz Allah 111. lsh aşkına soyleyln Gazetelerde go rüvorsunuz Bir magdur varsa o d» Iktldsrd'r Ayıbımız hlzmetlmlz m'. dlr bılmlyoruz Çok şükUr kı Tü»k milletl haklkatlerl görüyor ve an.ı. yor » Adnan Menderes ve beraberlnde. kller varıtı Ineboîuyft gldecexelr ve gece muhtemelen Ank«raya dönecek lerdir. 1001 GECE ısmarlı>an sayın muştenlerımizm şışelerın ağzındakı Jelatın ve kâğıd bandrolu kontrol ederek yanlarında açtırmalannı ve bu hususa itina gosterm»lerıni rıca ederız Merkez Deposu Tel 21 17 4 2 P K 130 Aksaray Ist Istanbulda büyuk ve modern bır fabrıkanm makine ve techızatının montaj ışlerinde çalıştınlmak uzere kalıfı\e tesvıy<H;ı ve montaj teknısyenlerıne acele ıhtiyaç vardır Isteklilerın Istanbul, Bahçekapı, Yenı Postahane caddesı, Garantı Han Ko 414 adresinde Elka Elyaflı Plâka Sanayıi T A O. na gahsen muracaatleri rıca olunur. ACELE TEKNİSYEN ARANIYOR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog