Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

DÖKT CUMHUEİYET «CLMHUKİVET» ın letrikası: 8 • ' ıstos 1957 BASBAŞA Hatırınızda olsun | ir Saç vs elbıae fırçjarı arasıra sükeli su Ue yıkamrsa, hem uzeriennde blrlken toz ve kırler taaüzlenmlş olur. heoı de daha dayamklı blr hal a'.ırlar. * Fanile kumajtarı elbıselerin pürüılenmeslri önlemek lç.n bunlar ılık ysğmur suyu Je ve asıdslz sabunla yıkanır * Derl efya «a ıyl, tzî alkoUe slllnlnce t«mızlenır. uzenndekı lekeler çıfcar. Çifte Cinayet Yaran P GORDEAUX £ 14 J Çeviren: MAZHAR KUNT Bakırköy ve iki mesele BckıttoyUnd» ikl tlnema vardır Bu'lardan blrl yaılık dlger hem yazlık h»m dfc kişhktır B« sinfmalarda ki filra gösterilir Birınei fılır hlttikten «onra slnema müşterılen hPinen hcmen Ikinci filmm başlimîn içtn »r az vanm aaat bckierlcr Seb"b b« uzıın fafiladan Istif33° fderek S'nenıa bOfe»Jn<îeW gida madrtelerinl ve meşrubatı müştenlere saıtnVtar barcttİT Slnerrıs bfliMiBli bu ackildc »atıs yapması tabııdlr \t buna V'msctıln bir dlyeceğı • oktur * Fak t tılr bu uzun fasıla rüzflndı'i ikircl Ihni ieyretrr.ek meeburtj'etin de olanlar ıs*c#r!ln g«at b'rinde otf dan avr !m»k »onırtda kahvorlar BakırîtörUnOn dlger bi' mfSPln»! İ9. feb*e »c meyva «atışı yapan dülıkanlardakl flat fatkı v* pahalılığıdır 3ilas«> paıar günl*rl. buralarJa sst'lan «ebze ve meyva fiatlan. Istan bu'? razar&n btr mlsll artış gBsterrrckiedlr K"!v'JmfUf!r bu ikl ırevruu I!e, ÎKtn v* adretlnln açıklanmarn »TZU etTiiven bir olnmıcu Silberin hazin akıbeti Zehlrli, hançerli casus Ocne Venten ormanının ıttihkftm larında kurşuna dızılerek cezasınl çefcmlş îtalyan atıllı bir canıı vırdır ki, tevkifi sırasında bu azılı ajan sı daha kendisinl tevkif eden Paru mustahkem m=vkil mukabü caiualuk te»kU»tı aefi MB«>o PrloUtt'yi tehirlı h^nçerile vıırup öldürmeııne ramak kalmıttı Mosyö Priolltt harb yıUannda Pari^e tok ilup faaliyette bulunan düşman ajsn ve casuslarıle amansız bir mücadeley* gıri|ip MataHari gıbi, Bolo Paşa gıbi. Almanlann «Le Journal» geretesiri »atm alıp başma getirdikleri Pıyer Lenoir gıbi casuslann vatan hairılerini bizzat tevkife muvaffak olmus genc, faal, son derecede jurd ve vaııfe aşıîcı b;r adliveci idi. Adı geçen It?1 an Morl aylarca duşmBn hesabma faahvette bukınup Almanlara bır ha>li sskeri ve ilcti markezint mensubdu ve bu m«rkec arafından Fransaya gondorıbnirtt Yakalandı ve mahud Veruer. ormamndaki istihkamda 1916 yıh aralık ,yının 26 ncı günü kur^una dızüdı. tmparatonade, Parisin cİtalyanlar bulvarinleri» ndekı posta kutulanndan birine. a«k*r! gizll hsberler ta« , şıyan bir mektubu atarken suçüıtü yakalsrımış ve harb divanı tarsfından idama mahkunı edilmişti. Cafljs muhendts ve klmyager Oene avnı ormanda kurşuna dizllen casu'lar arasında eskl Finlandıya subaylanndatı Michel^on da vardır. Harb stiresinde lssy'dekl ' Hariot uçak fabrikalarında mühendıs ' olarak çal'şan bu eski Fin subayı düşmana uçak plânlarmı satınakla auçlandırıimış. 1117 yılı kasımının 19 uncu günü kurçuna d^zilmişti. RıımanyaU kimyager Lıbermann da Almanlann Frankfurt askerî casuslıık merkezi emrinde Fransada çalı^an bır canıstu. Yakalandı v« 1917 subatının 18 ınde mahud Vensen orm9nında idam olundu. F.vvelâ korku, «nora cc^arrl!. Avm yıl içinde gene ayru ormand» kurşuna dizilmis olan İspanyol Gonzsler d* düşmanın Parise vaıife ila göndermiı oldukları casuslann el«baıılarından bir sirra idi. * Naylen orlon rayon gibi. luai kum&slar datma soguk *u lle yıkamr ve ılık ütü lle ütülenlr + Havîu, elbezi yatak çarşafı gibl. çok kullanılan örselenen, çabuıc yıpranan s*yıere dayanıklılık kazarıcırmak için. burüarı yıkarken suya biraz tuz katznak sonra haf J koîadan geçırerek utulemek tavsıye olur.ur, HAYVAN Evlerumzde, bahçelerımızde besledı. ğnnız hayvar.lardan maddi veva manevî fayds geklenz Tavugun yuraur. tasındat», koyunun «ütünden faydalar.ıru; kopek bıza bekçl vey« dort o. lur, kru;lann lakımaıından da ruhumuı zevk duyar. Bu bakımdan, onluı k«nd'.miw da. ima yakm görm*k lıtarıı. Bunun lçtn blz.m de orla~a kar?ı yakin v» dost gorümremu lâumdır Zaman'a bizı ben]m»ıyee«ker, yak'n gor«eeklerdır. Fakat, başUngıçU urkarlerse, tedıgln olurlarsa bu menfl duygu gHglde nefrete dujmanlıga kadar varab llr On. BAKIMI dan sonra da p«k kolay kolay barışmazlsr Me elâ papağan >em konulduğu kafeai, yeni geldlgi tvl baılangıçta yadırgar Blr kö^eye ainer. yemekten, İÇmekten kesillr. Bu çekingenllk devreılndt onu kendi hal.ne bırakmalıdır. Üıerln» âütecek oluraanız bttsbütun Udlrgin olur, Urker. aitl blr dOgman glb! gBrmeye baslar Bir kaç gün h!ç ı'E.ltmıedikten sonra >a\a? yavaş yak laşıp, kafesın dışından ona sç\dğl sey lcrı vsrertk doıt oltnaya bakın. Tedirgin etmeyin! Koko hem>n buldııruldu. Deükanlı Rens'de askerlıl |ini >apmakta ıdı. Kok<. jakalandığı zaman bütün ar| kadaşları hayretler îçinde kaldılar çunki bu çocugu hepsi] seviyordu. •• Çamafir cepetlnln altına. muşam* b», nayior. ortü veya se'!ofn kâğıd yayaıaanu hem çamaşırlar çla teaı.z blx yar sajlamıı. hem da lr.ce elblselerin sepet» takılarak zedeleruneleriu talernlı olursumu. • Kltabiarın arüin» bıraz nafıa.12 Mipecak olurjaruı kitablara larar ve. rtn bficcklerl v« kufU onlemla olur•unuz KBpek «e Byledır Yavru kopek boy. r.una tasma g"Ç»rlp ker.dı^lnı gezmeye fdturOrketı s1re karsı ge'm»ye ça. U|ir Öfldebir «yaklarını gerer yere otunıp, yfirumı«nekte direnlı. Zorla. mavm Z^rlar^an*z sk^ lîeı büsbu'un arttırır. Onu, bir çe\ ver*lrek sevıp okfayarak, kendıhgınden tızınle berabtr gelmsye tesvlk edebıllreınız Gos, terecegmlz bu yakinlık onda su« karji blr ««vgi uyandırır * * * Küme5İerde tavuklann geılndıkleri ytrlnt araaıra tcmızlemek. topragı alt Uıt attnek lanmdır Bırıkcn gubreler alınır, yer.ne b:r kaç kürek t n ç atıUrak toprağa kJriftırılır. Bo>lace hay Tsnın kıreç lht.yacı karşıtanacağı glbı yagjcurlu havalarda topragm çamur Oiması da Cnlenlr. Degıl büylıklerimızln, umum mü4 ( durlerıtnı7in, mUdür'.enmııın hatta< > | ^ vazlfeli ve hlzmttlraınl Ifa ecerler' ^en T,n*>rUı va^ıtaya ıhtli acı olar] butım rr.emurlanmızın blrer renni, otomob lı olmastm arzu ederip*1 den.z Fakat, n.amleketlralztn lmkanlarıj [ malum. D«vl*tç«. mllutçe, lükataıu, kaçnma\a Kendı yağmız'a kav# rulmeia aiddeîle lhtlyacımıı var • (1 * Sünger (sun'l veya tabll) zamanla yumuşar. yıpranır, eıvık blr şekil alır Bunu onleznek veya gid«nr.ek Içln, sunger kârbonatlı suda bir lkl saat bırakılmaiıdır (Suyun karbor.at mlktarı bir lllrty» Uç çorb* kasığı tusbetınd* olmalıdır.) ı Gayet sakin olan nefer Montreuil'e getirlldi ve sorl guya cekıldı Koko ıf&desinde dedi ki: «19 Mayıs 1928 çunü akşamı (vakanm olduğu günü) saat 18 30 da hafI talığımı alarak arkadaşım Payas'la bır kahveye gidip bılârdo oynadık. Saat 22 de eve döndüm Esasen Biget baba ıle tanışırız. Soylediği gibi rastlamış olsa idik mııhakkak kı selânüaşırdık. Hem benden neden korkacakmış?» Koko J ıle Bıget yüzleştirildi, ihtiyar bahçıvan titreyerek: <G*ne yalan soyledım» dedl On bin franklık miikfifatı almak umidde Koko'yu ittıhsm ettlm. Yoksa onu hiç gormuş değilim.» Koko hemea serbest bırakıldı. NE ÛUZEL ÇAYDANLIK İ Mİ ALDINİI7 yO0O..5ADECE FAY İLE TEMİZLEDİM 10 Ekim 1930 günü Derey isminde 20 yaşlarında bir Igenç karakola gelerek «Mme. Wılsonu oldüren bemm, Ibeni tevkif edebılırs:nız> dedi. Sonra da şu hikây^yi an[lattr «1928 de beni Touguet'ye getıren bir Amerikalı ile ıtanışmıştım. Bu adam para mukabüinde Mme. VVılsonu koldurmemı teklıi eth Parasız kalmıştım, kabul ettım...» M arika Temizleme tozu FA Y, yağ, pas ve is lekelerini öyleslne temizler ki FA Y Ue silinen herşey tertemiz, pınl temizlik slz de pınl, işlerine faydalanınız» YENİ GÎBİ OLUR. FATm geürdiği holaylıkttn Koko'nun anlattığır.a göre Amerikalı lle gidip Mme Wılsonun geçeceğı yolda pusıı kurmıışlardı. Sonra bırden Amerıkalmın: «Haydi krdm geliyor, koş» demesi üzerıne ,([Derey meydana çıkmış ve e w j l â bıçağile kadına hücum etmiş sonra boğmustu... *mmm M? FAY, bıçak, çatal, kaşık, yağh ve isli tencereleri temizler. FAY, banyolan, lavebolan, merroerleri, çinileri ve bilumum emaye eşyayı tertemiz ve pınl pınl yapar ''"'"'fâ^ffifâTiiİZfâÂ, hınde aeîıller toplarrnağa başlanmıa va gunün bırınds tevkıfıne karar verıhp bu ı=e bermutad Mösyö Priollet memur edılmişti MösyS Prlollet casusu yakalamak uzere ıksmetgâhına geldığı vakıt Monı kendı eHl» hatırlemif olduğu nefis bir îtalvan makarna tabağına ît'sm hflkmtlnun infaz ohınacağı çatahnı batırmış ilk lokmayı sğzına fiinön sab«hı hCcrp'inde tıyandınlsctürmek u?ere idi. al • d,rr • Hcrif karfinnda genc Franeıt ad nrs o'sn Rirardo Gonzales af taleSoi «enelerde renrti otomobll.erlr • lijecisini görtiice hürmetl'ce bir ma binln Cumhurbaşkanı tarafmdan red J.eep, kaptıkaçtı vtsalra gıbi sımfT lcarns lrkması t»?ıy»n çatalını elin dediirpiş olduStmu biidiren idam •z avrılan arabaıarm gı.n geç# den düşurdu ve ânı bır hareketle hükmü okururken uyku sersemîigl • tkce trttıiı gorulmektedlr. B TW | ceb'ndekı hançere c'?vrandı Lâkln, ıle. bu «af kelime^inî öiümden kur* andan do. < s'kıntısı çeki>or yeJ büâhare şırdetlı bır zehire batınlıp tulduğu seklinde anlayan mahkum ^dek parca bulamıyor. lâ;tn getirte.J açacağı kuçuk b:r yaranın dabi o sevincle hazır bulunan adlivecilerin mivoruz Öte > andan yuraumjza# boyunlarına sanldığı bir sırada. bir durrrfdan dlrılerımeden resmı v e ^ lümle netıceleneeeii anlaaılar, tehırll tercüman kendisine kazi>enın böyta hançerim kın'nian çıkanp çekmeje hu^ı^i arabalar ıthal edlyoruz î ^lmadığırı cezs ?aatınin gelip çattıHfle bazı resnu dfireie^'e UtiîadiJ muvaffak d hi oiamadı genc Fransıı Jını ve öleceğini kendisine ispanyoldevlet te»«kkılllerlna« aşağı yu+ adli%esirin ererjık mukab«l«si kark»rı h»r müdtlrtln blr r«sm! ara.J şısında teslim olmak mecburiyttınd* ca anlatınca herif korku^undan vs heyecanından avakta duramıyacak kaldı. J ba?ı vardır Yukarıda bellrttı hale gelmis, adeta rorln «ürüklenerek ^ glb . bunu mtldürlerlmize çok l t : h a n asıllı Alman casusu Moni Vensen ormanına gotörulmuîtü. • mlıvoruz Fakat, memlek«tırr.ııın^ karşısına çıkarıldığı '"""•^""=» "« Tmal! şartları ve bır çok fedikârlık. ,»•»»'•"'• ,r?*".' u *» 1 mâhkîmede her Fakat idam hukmünü yerine getiI l a n .rab .tt.ren aov z riumr,,, K.. î^yı evvela ınkara kalkıstı Fakat or ları ıcsb ettıren n,,v , recek askeri müfr«ze karşıjında. birtava konan kvıvveth. rtd ve ink&rı kımından, çogaldıkça çog«]an re*.1 denbire kerıdisine pellp bOtün metaımkânsız maddi delıller karsınnda ml arabaların blr tahdıd* tâbt tu' net}ni ve serlnkanlılıSmı elde eden da bo>un eğmek zomnda kaldı ve tulraasım dlleyonıı , Gonzales. orada hszır bulunan asketabiatile idamB mahkum edildt. Zeîs'm ve htlvlyetlerlnln giıll kılı rt birlikleri tanki teftl? ediyormuf hırli hançerı kendkıne gösterlldiüi masını lstlyen ^4 okuyucu ' gibi, sert ve m»tin adımlarla ilerle» vakit gülü:n«emış mi?. gÖ7İerini baSlarmak i«tem«nl| •••••••••••••••••••••• « Memumnuz b«ni sofra ba?ında . ve bfi\{lk bir ee^aretle, oTmeyl bllTıine' Kurtuluş otobiisleri değil de. bcn avskta iken yakalama I mlşti. Öyle ta*ım'n ederlnı k! Isfanouldakl a t»«fbbu« etmn olsavdı, çeVectel en uzun ku>ruk maçlar harlc taat v^rdı! N P çıre kl gaf'l avlandım' Gene lspanyol asıllı Gimeno kadın 18 .le 19 30 arası Türeldekl k'jyrukrur demek sureüle ne azılı bir şerlr ol ! metanetle, ce'aretle ölen casuslar Bılhaasa Tanel Kurtulu? oîobuileri duğunu mahkeme huzurunda itiraf | arasında zikrolunabihr. 1"S7 jılı maku\rngu. Ksymakamlîk b.naiina znu* tan dahi çekinmemiştı. ı ymnın yirmi beşınci günü tspanvavazı o'an caddeyı kaplar da Valensiyada doğmuş olan bu kaMevkııf olarak muhaVemeM sıra ' TMbit eUtglırıe gore ŞıS'l battına 12. dın Almanlpr he'îabına casu^luk ediMaçkaya 9, Levendt 9. Kartuluta Ue sında sakalını uzatıp gtir s^kallı blr saaece 4 otobıls tahsls eıMlmi;tır. Fikat cızvit papazına dönen Moni bır sa yordu. Yakal?ndı ve 15 inci bolg* blz bu 4 otobüs» de raııyıt Ancak oto bsh kursuna dİ7ilmek üzere Vensen askerî harb divanı tarafmdan 61üm bLsıer'n.ız .bılhassa traf.k ke=afetlnın orman'ndakı mahud Mihkâma sev cezasına mahkum edilip 1917 oc«k arttıgı saatlerde aık sık arıza jaftiıt kolunduğu vakıt çok serinkjnh, ken ayının 16 ncı pünü Marsilyada kurşuna dizildi. Gimeno kadın da ölüm larından sadec» bunUrın ıkuı servıste d'sıne tamamıle bâkımdı. Gdzlerini gorünürler karsısmda, bir kadından asla beklede bpğlatmak i'it^modi ve idam muf28 temmuı gunünCn akaşmı >aat 19 nemijtcek bir cesaret ve metsnrt bekledı. > dan. 19^7 ye kadar rnezkur durakta. gösterdi Kendisine refalmt eden otobııs bek'.edlk ve bu arada Şljli, Le. rahibenm ısrarlanna raftmen götleri» vend ve Maçka arabılarının onar kişı Son arzusunun neden ibaret oldu ni baSlatmadı ve dudakiannda tatlı lle hareket «ttlklerlni gorduk $ıı kpndkina sorulduğu vai.it^ bir tebes^üm, kerdi^ine biraı »onra. İ E T T îdaresınln Kurtuluş. Tünel « Mös>o Priollet'n'n tatmaklığı ate« pHecek müfreze>i seyrede ede battı leferlerlnl ıhtiyaca gore tanzım mi dahi vskit bırakmadıiı mBkaına öWü Bu ce'Ur kidm kur?una ci'riletmeslnl d.ierlı. larım ajarında pi«iri1r"i« bır yem#k diîi vakit henüz otnz yajma baymaTarık Yılmaı Kurtuluf Caidesl >errıek İ5terdim ama icinde buhın mışt' VP son derecede güzel, sevimll duğurn şar'lan dü^ürünce, burun yü7İü blr zehirli yılandı. Ankaradaki Tekniker Okiıhı pek de müm'k''in bir =ev olacağını Bityük casus Silber'in harln sanmıyorum' demıs, o korkunc dakive bir temenni aKıbeti Ankartda 3 yıldanberı f««ll»«tte kalard3 blle adeta yaklas"n ölüml» bulunat Atsam Tekniker Okulutn ala> etmı=tı «Casuslar» nasıl ölürler 7 bahsına dt\am (tmekteyim. Bu mOttseıen^n Moni'nin kurşur.a dizilmesi safha alabıldiğıne büyük bir casusun ıbdevam edVtıTere favdalı oldutunda larıru te'bıt mu'aade^mı alan o dev ret verıci h»?ın akıbetile »on verekinısenın şOthesl T >ktur. Ancak r ı lim: Alman casusu me^hur J. C. Silzarl ogretım v« çalışmalar yan'nia rın gilndelık ve haftlık gazeteleri amell ucrsn rm daha \erirrll bır şekle bu çok serırjkanlı, olağanu^tu d?re ber hakkında bakın Fredrık Drach sokuİTis'ı Ir^ıb etmektedlr \ cek derecede metin duşman casu «Gızlı Alman harb resimleri ve olayMese!5 bfn 5 senehk Banat enptltü sumın ılk ysvlımd' olmedığı ve muf ları» adlı eserinde ne diyor: «Bu • U e dovf,rr etmlş. gtlrlük çalışma^ı =n adam pek g»rc yaşırda iken memleamell t«*l:nık l«ler olsn blr kım"p re7e kıımEndanının vkağına sıktığı ke'ını terkedip Transval harbinda knrşund"n sonrs nıh te=l m etmış c'arak bu oktılda da atölye çahçmaIngılız ordıı<;una göniillu yazılmı?, lcnr.a tâl'l tutulmaktavım Halbukı olduğunu V8TSTİ?r 1 Boerlpre ksr<>ı ÎPBİIlzler jafmds hsrb vukfrır » tla belırttlgim gıbi. sahsan Casus bir ırrparatorzade etmi'ti Harbden sonra Amerikaya hcr ftlr fpoişık 1; yerlerınde, çeşldlı Vensen ormanırda kurşıına dijilgıtti Birlesik Amerikada yerle«ti. ntfiiveleıdc e»a«pn bu luımet ve faıH>etlerl Lıtün tatbıkatıle yapmakU mış olan bır E'.rü casus ve vstan Ksndisi çok samimt bir Anglo\ım. Te'Knıl.er Okulunda tekrar bojle hamlerı arasında Meksikah meşhnr Sak'on do«tu. bilb"!«a Amerikabır ktb'^c faalıyetine tâ'ıı tutulmam. S*deno da vardır. Bu Sedano Mek hların havrarıı idi. Sailadıfeı bu ^k ıla 'ndtgim lstırahpt laatlen s ka İmparatoru Maksunılıen'in oğlu tam ve mutlak hürrivet save>=inde rr.. be''n.dp yere c'diırmekted.r Bu idi BibndiSi «ıbı Arsıdük Maksirnibdkırrrî'n < knlıın der^ programlar'r lien, AvustMrva Macaristan Impa hicret eden tüılü mühvetlere rrend*, atHvH faalivetlerlnın.her çeşlrti ra'oru F'onvosa Jozef'in ksrdesı idi iub mıınscirloTîn bir kaç >ıl içinde, büyük bir potad^ erimii çeçidli rna» np v. kıf ı ğrenoılerin bu rîurumlan n go e bir ^(gıçikllk >apılms=!i gerek ve Meksikayı ı=lılâ eden Fr^nsız or derlprın h"l ve hamur olup tek bir dulannın kazandıklan zFfe^ üzerın" nv 1 tı cUr ha'ia halinc ç^lme'i eibi. tam bir Fransa Imp'ratoru Üeüncü Napoleon Zekı Yanık Amerıkan vafndaşı olup çıkmalar» TfkriKfr Okıılu f^encnerlndnn tarafmdan 1864 yıhnda Aîek'ika ln karşısında Silber Anı?loSfkson idapare*oru ı'.ân olunmr'tu. Faka* Tc»nArkara resıne can ve gonülrffn bağlanmıştı. di«mı. halka bir türlü «pvdirrp»se Sular tdaresinin nazarı «Fakat vakta ki, 19141918 Dünya 7 muvaffak olamnan Mak=imi ien 1867 dikkatine Harbi çıktı zaten Frarsa ve Ru«y« Goztepe e«kl Tarıkoev. v*nı Kurt jılır^a patlak ver^n mi"î avsklarm» ıle h >rb halinde bulunan Almanyaderell soKak k«rb*ISya dondü Vakl şl. Ü7Prıne iht'lâlciler tarafmdsn jaka nın boöa7in? b ! r de îngiHere sarıldı, lsnıp t raftarlnrile birlıkte kursuna kâyetlpr faydı vermlvor. o tfiihten itibrren Silbçr bir Alman d'7)lmişti. vatandası ^ıfntile İngıMz riostluğunu Iste S«^ino Meksıka tmparatoru da. Amerika hovranlığım da unuttu, bu M kfimılıerı'in gflvrıme^ru, fakat butıın eıınl» \urduna hizmete seğırt haViki evledı idi 1 D"inva Harbı sıti. rp«mda tspanvada Bsr«*lona şehrin1 2 3 4 5 6 1 8 Arkası var de kurulmuş ol=n Alman ca«u«l«k »•••••••••»»••»••••• \', Resmî arabalar çoğal J[|Sadi gızh habarler ulaştırdıktan <ı,nt ı ra niha>e* şupht uyandırmış, aleydıkça çoğaldı BULMACA B J HERŞEYİ daha iyi TEMÎZLER B 11 DÜYÜLMAMIŞ OERECEDE ÜCUZ FIATLARLA Arsalann tevzii ve iiçte bir bedelle tatişı h?kkmda: BIR EVLİK ARSA 630 756 832 900 1030 1512 LİRADTR. Denizcıhk Bannası Memurları Yapj Koopeıatıfı sahası yanında. İstanbulun müstakbel taoıî lımam olan Kuçukçekm«ce Golunun en mutena yerlnde, 50 metrehk yeru Marşai Eulvarı uzennde Kuçukçekmece memur ve öğretmenler sltesi içinde, bır tarafı yüzlerce donum bağlarla çevrılı butıln pargellerinden denız gorur bu arsalar metjesi 230 300 350 450 500 kuruştan s» tılmaktadır. 375 lirası pesn Bakıyesı a>da 35 lıra takjitle 252 nıetre arsa 756 oeşın 630 lıradır 440 lirası peşm Bakiyeıi ayda 40 lıra takgıtle 252 metre arsa 882 pe;in 756 liradır. 525 Hras.ı pesın Bakıvesı ayda 45 lira t»k «sıtle 300 n^etre arsa 1050 peşm 900 liradır 840 lirası peîın Bakıyesi ayda 70 lıra taksıtle köşebaji 336 metre arsa 1680 hra peşin 1512 lıra 875 lirası peşın bâkiyesı ayda 75 lıra takaitle kvo^sbafi 350 metr» «rsa 1750 lira pefin 1575 lira Pek yakmda bır ecnebi fırma Ue raujtereken mşaat işlerine başlanacağından arsanızı ayırdıktan sonra ev in3aat istek kâğıdlarını ve »ıra numaranızı alınız Arsalar pazar gunu sabahtan akşama kadar, salı, perşembe, cumartesl günleri saat 3 de müesseseden kalkan otobtslerle mahallınde dort koşesinin beton taşları ve numaraları konmuş olarak gösterilir Aynlmak istpnil^n parseller için kaparo almır Her cumartesi günü tapu takrır muameleleri yapılıp tapuları verilir. Mme. Wilsonun öldüğüne kanaat getirir getirmez İAmerikahyı çağırdım. Yanıma gelerek cesedi saklamama [yardım etti. Sonra şehre dönduk ve gece yansına kadar fbir çok yere uğrayarak TÜRKİYE KREDİLİ İHŞftAT MÜESSESESİ ••*§ İstanbul Büyük Postahane karjıa Yeni Valde Han kat 1. (Eskı Vakıf Paralar Mudürlüjünün bulunduğVı daıre) Sabah saat dörtte Parise gitmek üzere trene blndik Ive Amerikalı bana ücretim olan 7000 frankı verdi. ParisTt" ayrıldık lakat Amerikalı bana yakın zamana kadar her |ay 1000 frank gonderdi Bir müddettir haber alamıyorum. IJBelkı de olmüştür, fakat ısmini söylemıyeceğım. (Arkası vnr) Türkiyede ntşri kakkı yaloiK tutttmıt aiMir. SOIDVV 1 K.trıs roeselaal hakkında ge çenlorde Harıoly» Vekilimlz tarfından Vııian elçislne Uah olunan (ikı kellmel 2 Dogum yen Kaysen Servet kazjnma >erl t=e Ad na ol»n Tieslrır bır zengıı urız (iki kelıme) 3 Kur'anm Uçünaü cua ü. 4 Öl çü v r.ısbet (yprı tenm) Fransadi bır şıhır 5 Italjada bır lım ın fi Memleketımızde ç >k defi felâkete SPbeb olnlardan 7 Fasıla. çobsim mantomnun kiımafi. 8 ' Kıla\uzhık eden kımse ri'KVRIDAN AŞ\ftIYA: 1 Orta ç^gda Avrupayı istilâ eden kivımlerden ıçoğul) 2 VUk^ek rtitbeli sub=%lar (eskı u«ul ço , Sul) nota 3 Bır çeşıd musıkı âletj, 1 kötü cına armudun ıki b.jt 4 Tersl 'en n.hayettekı su ç , ğ ı m m â n a m r ı a ikl kchmedır 5 Asvada bır çei \ maddısi bir şey I . degıldir ama Tan n mâneviiırden korumn 6 Yur dıırauz'in baytı kı sıyı saklnierı (çc JUl) 7 ÇevnUnce rtttlkte bu iunmaya davet» hareketi mi"vdına çık r 8 Dunku bulmacanın Her ışı kısa za hall«lilmİ5 şekll marda \apıp beceren kimse (mürekkeb kelıme). , 1 S4ĞA.: • m m 9 I iâri¥O!BUGUNKÜ PROGRAM f:7 Ao'ı= \e prrgr>Ti < 10 Kuı î =ın ı Kcrıın 6 40 T ırk muzığı P4i Pfif ıreloc'ı'er 7 15 BgL"n~ t o \ mınan iirk M" 7 T0 Saz e«"r ie' X 7 4î Hibeler 3 00 c an <rl.p"'ardan t ırer şşkı 8 "0 Çe=ıdll h=f f mtlzlk 9 00 FrogTam ve k. , ANKAKA ISTANKl>L 12 27 Açıhş ve program 12 30 S» lon cKesralsr ndan karışık muz'.k 13 00 Sirtılar Türkin D'7er 13 30 Hıber er 13 45 Slz e«erlfr! 14 C O Orkeıtra mnzlgl 14 30 Şark'lar Na dlr Hllkat Çulb» 15 00 Kapanış 1 16 57 Açılıı ve progrim 17 00 Şar fcı'ar Mustafa Kovsncı 17 30 Ai 1157 A^ı'ış ve prcgram 2 00 *>! ETIIÎ kon£?rı 18 00 Şarkılsr Berrin ve Akkılıçtın tjrküler 12 15 Küç'ıK Erbav 18 20 Beledlye Mbi'ası saatl kon^er 15 50 BPffil^pr ve «rlo «ar 13 25 Dans ve caz müz 61 İS 45 U.l ,T 12 5? feerbest iaat 13 C i B;r va^tıış blr yoltmuç Eflatun Cem O H ıl erler 13 15 Bıgine Bnlerrlir ı Günev 1» 00 Şarkılsr Radıfe Er 1J10 Saion orkp^trifi 14 00 Gcnjl ı '.en 19 30 HaberleT 19 45 ASf »m ı "jz'ği 'Kançık hafıf meloiller) SPv.erder s rkl=ır 14 10 Fı'm mr lodıien 15 00 Gül Balurtin şirkı 20 15 Radyo gazetfs: 20 30 Oporet lar \*e sa* ««erleri l»?0 Hafıf • T melodıleri 30 50 Dered°n tepeıien kr=tra eserîeri v şarkı'Tr IR'CO Cemt] Cahlt Cem 2100 Şarku lar Alfladdln Tavaşça 21 30 Konuı "Pr g'=n ve kapanış mi 21 40 Radyo klâslk Turk musl kul toplulugu 22 15 V.volonlst En 16 57 Açılı ve prcgram 17 00 Daıs ver Kspelmao 22 30 Ooera komerl rrüzigı 17 30 Vedat GOrselden $a n 00 Paul We»ton orkestrası l'ıinı v <ıaz eserlen İS 00 ÇeşH't 23 15 Haberler 23 30 Program i üll* irtSO Mi'allâ Mercandnn şar 53 33 Knrışık eece melodıleri 24 00 kılıır n.JS SPrbP^t "saat 1910 Kapanıj. Hırerlır 18 15 Tnnbten bir vaprpH '<) 20 ^urd(^an «p«lpr 1145 RadvoT kfi> po't:.:ı 19 51! Tjrküler 20 00 B ısan ve yayan Tanm koııujmm: Mr«tafa Salki\a CıımhuriyM Matbaacılık ve 20 1P Seıbe=t ?ast 20 1S Ridio Oa" O»tet°cıllK Türk Anonlm Ş'.rkiM t f f t l M 10 S°rbest saat 20 :$ Küme fa«lı 2100 Konuşma Çettn CağTİnfhj Halkevl srkak Nn ^1 «1 Mt^n 21 15 Caz saatl 2i 45 Haî*»ni'i tuttzrr konuçması H=7trtıy«n SaMfc! Sal(>haddlı Çoruh Sl S5 serbest NÂZÎME NADİ ma1 a 00 Çejrlli müzlk Î2 15 Töi n Ko'nnndan ş.irkılar 22 45 l « a iflerınl fı'len ldare «den Hal prler 23 00 Gece konserı Mea'ul MüdtJr 23 30 Dins müzlği 24 00 Program ve kapatı:ş. A. tHSAN GÖĞÜŞ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog