Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

CUMHTJRİÜi» O Makedonya! 3 Bu iddiasını bir tez olarak saovyetYugoslav hansmMi vunan asü blr hukukçu, en ve Mareşal Tito Ue Sovyet yüksek notla Hukuk DoVtoI idareeileri arasmdaki ani ru» unvanınj almağa uaotoplantüar ı Makedonya Kara Harfe Okulu gösteıi ekipi re Mehter Taknu, vaffak oldu meselejd) etrafjnda yeni tarüşmalara Highland Hafif Piyade Alayuun gayda grupu ve yol açmıştır. Her ne kadar Yunan ba nnı, «böyle bir şey yoktur» diyorta İtalyanın Macerata Ünlverel'esi Hu. bandosu tarafından törenle karşılandı kuk Profesor.eri geçenlerde, bir dok. da, göstermekte olduğu hassasiyet ve tor» tezlnln müdafaaaım dlnlerfcen endiseye kapüması bu deia Yunan Temsilcfler Meclisi ile Senahayll şaşırdılar, haylı düşüoaıek zo menfaatlerine dokunaeak bir (selfde Londra 8, (R.) Edinburf Festiva manına, ü*t guvertede Kara Harb runda kaldılar. fakat neücede. elll kı. termination) plânının Ueri anlmasi line katüacak olan Kara Harb Oku Okulu öğrencileri. alt füvertede da to arasmdaki göriiş aynlıklo aSırhf.ndail vesalkl tetküten hu ihtimalleriııın kuvvetlenmekte oldu lu gösteri ekipini ve Mehter Takı Denir Harb Okulu talebeleri tek ııra kukun bütün incellklerlnl ele »lmıs ğuna işaretlerdu. mmı getümekte olan «Savarona» o ve muntazam bir sekilde riİTİlmiş ol lan bağdaştınlamadı blr mantık sllslleal numunesl tezı dın Makedonya, ezeli bir^ meseledir. kul gemisi, bugün saat 14 te EdLn dugu halde girmiştir. Hingland Hafıf ledtkten sonra. karsılanndail 26 ya. şındalsl genç hukukçuya «doi'or» Un Son defa, tkinci Cihan Harbini mü burg gehrinin limanı olan Leed ı Piyade Alayuun gayda grupu ve nan Washington 8 (AP) Bu sene yavanını hem de ahnabllecek en yük teakib bundan tekrar bahsedilmişti. limanına yanaşmıjtır. Edinburg { dosu tarafından kars.ilannu.rtir. Ban bancı mernkketlere yapılacak yardısek notfa. vermekte tereddüt etmedl. Moskova, Balkan larda komünist bir j Kalesinin topçuları, «Savarona. o do, evvelâ Türk v« bilâhare de In mı kararlaştırrnak üzere toplanan Makedonya de\ letinin tesisl için gay kul gemisinın Leed limanına var giliz millî marjlaruu çalmiftır. Ualıa Âyan ve Temsilcfler Meclisi müşteMacerata Ünlversiteai Proîeaorlerinl ret sarfetmişti. Yunanistaa, mevcud | mak için Firth of Forth nehrinı sonra da, reemî zevat, televızyon vo rek oturumu, dün uzun vadeli borcuzun uzun düşündüren husus karşı. hududlannı geriletecek bu prânâ j çıkarken, tarihi bir tskoçya }ehrı radyo ekipleri Ue bacın mensublan, lar verilmesi hususunda anlaşmaya lanndaki doktor» namzedlnin Kont karşı koymaya çalısnu$, bu gayeyi olan Edinburg'u top atısı Ue selâmlı «Savarona» okul gerrusine girmişıer varılamadan dağılmışür. luk re Baronln» ünvanlarma »hlr> de hedef tutan dahüi harbi İngiliz, yacağını bilmekle beraber, ka; selâm dir. bir asüzâde oluşu değlldl. Aaalet ü n . Münakaşalar, Âyan Meclisinin asAmerikan yardımı sayesinde kazana topu ateşlıyeceğinde mütereddit iaiEdinburg Festivaline katüacak ekıp kerl ve iktisadî yardım için kabul vanın» sahlb olanlar çok gellp geç bilmistı. ler. ierin Başkanı Kurmay Albay •i\u ettiği 3 617.330.000 dolar Ue Temmiştı önlerlnden YAZ1SIZ! Macerata Ünlveraiteal Profesörlerinl Şimdiki vaziyet şöyle; Rusya, YuVaziyet I'arçısmda, Edinburg Kale han Alp, «burada, Türk Ordıısunu silciler Meclisinin kabul ettiği uzun uzun düşündrlren husvıa asılzâ. goslavya, Bulgaristan re Amavudluk sinin topçuları her ihtimale karşı na temsıl vazifesini lâyıkı ile başarnıak. 3.116 833 000 dolar arasında da bir de dellkanlının tez mevıuu olarak arasında eski dostluğu ihya ptmeye zırlanmı; ve icabmda 61 selâm topu en büyük '°mennimizdir« demişti". uzlasr'ü yspılnssını 3nlemiştir. «Monaco Prenallglnln Meşrutt Tarıhn çahşıyormuş ve bunun sonunda da ateslemek üzere tertibatını almıstı. Kara Harb Okulu gösteri ekipi ıle nl »eçmiş olmaaı da. değıldl. En nıha Âyan Meclisi üç acne vade fle Makedonya devleri teşekkül edecek «Savarona» okul gemisınin 21 pare Mehter Takımı, 3 hafta Edinbuıg'ds yet ondan «yvel birçok doktora nam mij! 3 u komünist devletler Yunanis top attığı sayUdüttan sonra, aynı se kaldıktan sonra, muhtelif gösteıüer para vennesi hususunda Başkan z«tll çeşidü memleketlerm «meşrutt salâhlyet vermiştL tanı da yeni devlete arazi .erketmeye kilde eevab verilmiştir. yapmak üzere, Londraya gidecekler Eisenhower'e urlh>» nt *pcelemlşlerdl. KUçücük bır Temsilciler Meclisi iae bunu reddetdavet edeceklermış! ' memleket de olsa Monaco Prenslir«Savarona» okul gemisi, Leed li dir. nin de blr «meşrut! tarlhl» vardı ve miş bulunmaktadır. Bu husustaki haberlere Yunan res «uııııuımnnniMiMiıınınmmHiiHiıiKiııııuııınnmıııı» bunun ıncelenmesl orljlnal blr aras mî çevrelerinin verdikien eevab son Her iki meclis karma bir oturum tırma »ayılabı'.lrdl. derece manidaı. Diyorlat kl; «1924 yaparak görüşlerini uzlaşrtırmağa ç«Macerata Üniversltesl Profeaörltri. yılmda Komünist Balkan Konferan hşmaktadır. ni uzun urun duşündüren husus blr Karşılıksız çek sürmeksı, Makedonya ve Trakya halklarına. Dış yardıma karşı eereyan , memleketln meşrutt tarlblnın tetktkl selfdetermination hakkının tanınten sanık Türk kadını esnasmda ortaya atılan iddlalan ka. Washington>8 (AP) Demokrat ması gerektigi hususunda mulabaka ile Birleşik Amerikalı bul ettlklert takdlrde. SarşW»rındaltl Senatör Lyndon G. Johnson bugün, ta varmışlar ve bir beyanname ncşKont ve Baron Augusto OllTero'T» kocasmın bavullarında, B. Amerika umuml efkfinnda yükretmişlerdi. 1949 yılmda da bu taleb Monaco Prensllglnin haklkl «ahlbl ol lü bir dış yardım fonu kabulü aley880 dolarhk kürkten, mak hüccettni de doitorîuk unTa. f ş t i . hinde gittikçe kuvvetlenen bir cenlle birlikte Teraılş olacsklan vakıaaı Elvis Presley'in plâklaYunan hududlan içindeki azınlıkKonya Milletvekili Himmet Ölçmen, Türkiyeye ansada içkiden öienler çoğalmak | hırsızlık yaparken yakalanmıa ve ıdi Tanl bu doktora tezl kabul edıl. reyan mevcud olduğunu soylemiştir. lar için istenen «kendi mukadderanna kadar, değişik tariır. Neşredılen son st8*'stiklere mahkemede de hâküne, neden hırsız dlgı takdlrde Graee Kelly İle evlene. tmı tâyin hakkı» m Atinah idareciiktisadî yardımın azhğını belirterek: «Amerika bizî gore 1S56 yıl:naa V.tjO kışı içkiden lık yaptığmı şöyle izah etmiştir; rek dünya çapmda blr şöhrete ertşmlş şeyler bulundu ler teslim etmişler mi? Hayır. Bugiın olmuşlerdir. Bu istati3tıkler, iktisadî | « 1953 modeli bir Cadıllac marka olan Prens Ralnıer"!n degtl Kont Te yâd ellerde yeni dostlar aramaya mec; de bunu itiraf edi\orlar. İkinci CiBaron Augosto OllTero'mm hakikl Mo New.York 8 (A P ) Callforr.U h tetk ''er millî enst iosu taraiıfdan ' otomobılim var. Son ikı taksitini öde naco Prensl olduğu bütün dünyaya han Harbine kadar Makedonyada 104 bur bırakmamalı» dedi blr Amerikalımn genc karısı Tanju hazırlanm^tır. Gazetsler ıçkı aJey yemtmisum. Onun için hırsızlık yap Ilân edllmiş olacaktı bini mütecaviz Ulah vardı. Bunlar Dilek dün kefaletle tahlıye ed'lmiîtir. hinde yeni bır kampanya açılmasmı , tım.> Rumence konuşurlardı, Selanikte HBllmdlğı gıbı, Monaco'nun aon hü Kocası hakkında yapılan ithamlan kar ve bilhai>sa çocuklaruıa çarap veren ı *** seleri vardı. Bunlara ne oldu? Lise aynı kürndarı, Grimaldl sülâleslnden U. Kocya 8. (Teleîonla) Memleketl. lefd durumundakl Türkıyenln »ılamak özere Los Angelese gitmeğe baba vç aı nelerin şıddetli cezalan j New Tork'un nufusu azalıyor! Louis kanunl blr Târis bırakmadan ol leri kapandı, çoğu tasfiye edlldi. Ba m.zde tetk kler yapmakta olan 5 iiji durumda olmayan dlğer bazı aıilletler hazırlanmaktadır. dırılmalannı istemektedir or. yapılan araştırmalara gore New müstü Kont Te Baron OliTero'nun ıd tı Trakyadaki Türkler gibi. Ezmekte İlk Amerıkan tlcaret heyetl jehrlmlze d«n daba u yard>m g&rrtUğünü, bu 22 ya?mdak! Arthur Donald Keller York'un nufu.«u 7.772.000 dir. Bu d'.a ettiği ve Macerat* OnİTer»lt?sl gelerek bugün saat 9 d» Ticaret Oda. yaTdımın l«e Türkljen'n sadakat Te Turkiye Millî Gençlik Teşkiolduktan annlıklara, kendi mukad il« 19 ya;mdakl karısı Tanju Dllek muvaffaJüyetle Bir milyonerin boşannta dâvâsı! rakkam 1950 ye göre % 1.5 azalma Profesorlerl önünde deratmı tâyic hakkı yok! Fakat Kıb srnda Konya tüccar Te sanaylcllertnln gayrîtlle müten»»lp olmadığını aöyle lâtı 2. Başkanı Alman gençKeller. Türkiyeye hareket etmeğ«> hamüdafaa ettiği üzere TJ. Louls'nın kı :;tlr»k ettiği toplantıda hazır bulun merikalı rr.'Jyoner Jobn Jacob göstermektedir. ns Bumlan için bu hak tanmmalı! muatur. Bes saatten fazla devam eden ml#Ur. liğine duyulan sevgiye zırlandılkarı bir anda tevkif edilmiszmın o51u bugünkü Monaco Prensl *** Son olarak Türklyenin Kıbns d&va Astor Ill'ün şımdı lrirainle evBu sartlar altında Yunan tezinin na bu toplantıd* OP. Konya mi'letrekl. Rainler de Pollgnac'm Monaco kanua lerdl. Hidlse 31 temmuzda vukua gel. tercüman oldu Moskovada «Rcck and Roll» li olduğu kat'i olirak bi uımemek»ıl muvaffak olabüeceği sorulabilir. II Htamet Ölçmen söz almıa ve dik, tına d» temaa «den Himmet ölçmen, lann» göre tahta culusun» imkân raişrl. bu meselede de Amerlkanın Türk t « . oskovada gençlik dünya festiva yoXtu . telir. Bu mılycneıin medenî duruFakat dikkati çeken en muim nokta, kate deger blr konuşma yapmıştır Ankara 8 (CumhuriyetTeleks) Klra 11e tuttukları blr Cadlllacla ılni de»tekler görünmeoiealnln Türk linm kamaval gecesi olan 3/4 mu son derece karısık bır manzara Makedonya meselesi etrafında çıkan OliTero'nun tezlne göre Mesaco'nun Korede yanyana dövügen lkl mllle. nalkıtu rencldt »töğlnl anlatmıı ve Turkiye Milü GencLk teşkilâtı, bir Birleşik Amerikayı baştan ajajı bera. ağustcs gecesi gençler, Kremlinde haiJkt arzed:yor. bu son tartışmalann «Neden Rusya, tin ber sahada olduğu glbi ticarl v« iözl»rini söy!» bitirmlçtlr: huSümdarlarının XIV ünrü haftadanberi Millî Eğıtiro ve Sanayi berlerlnde 13 vallz olduüu halde geçStalinm eski dairelerinde «Rock and asırda yaşamış Te Caterlna Dorıa Ue selfdetermination mevzuunda Atina ekonomlk sahalarda da lyl münasebet » Ttlrt aalEslnln bu haasaalyetl Bakanlıklarının davetlisi olarak şeh mişlerdi Eş>alarının arasında 8S0 do Astor 1954 yılırda. 10 yıldır karısı Rollı dansmı, Yüksek Sovyet Meclisi evlenmlş olan Antoıne'ın sülâlesinden yı destekliyor?» sualinin cevabtnı leT teals etmeai gerektlglnl be.irt«r»k kaı»ı»ınd« Atnerikanın lâkayd kalamı rimizde bulunan Hannover Teknik lar değerlnde kurkten Evls Preslev'nin bulunan Gertrude aleyhinde boşan «nfinde rumba ve büyük Katedral olmaları gerekiyordu. Antolne İle Ca. vermis olmasıdır. Rusya. Kıbns me sfiz başlıyan milletTekıll ılmdlya ka y»eağına T« onu yad ellerden yeni Üniversitesi öğrencileri şerefine bir en son Rock and Roll parçalsrtm ihtl rr.a dâvâsı açmış ve bu dâvâ da Me» onünde de jitteburg oyrıamışlardır. terina'nın Marc ve Luc lsimll İki oğ dar gerek, husutl gerek restnl gekllde selesir.de Yunanistanı desteklemek va eden 73 plâga kadar deglsik »eyler sıkada Vorara bağlanrms, (ıâicını boarsmağa kokteyl vermiştir. lu oknuş. Marc'm sOlâlesl sondüğa Türilyere AmerTkadan blrçok tlcaret doctlar T» yeni lmiânlar bulunmaktadır Ie ycrın, Makedonya meselesini daha \ sandıklarını ılân etmisd. Fakat şırn için hükümdarhğın Luc sülllesine ln heyetl geldığini. bugüne kadar gdzU mecbur bırakmıyacağın» kafiyetle ln» Alman g»>nclerile tanışmak maksasağtam bir şekilde Ueri sürebileceği göülür, elle tu^ulur T« tıtmh kir n e . nıyor, güTenlyor Te bekllyorum • Tanju DİIejHn avukatı Milton Wln. di eski karası, bn bcjanrna kararının tlkal etmesl gerekmeste idi ni ve bunlar için de (selfdetermiııa ttcelerlnin müşcıhade edileoıedlğtnl Anıerikan ticaret heycti Inı dile yapılan toplantıda Turkiye Milll bütün hftdlsenin «esef edilecek bir yan. usu'jüz olduğunu üeri »ürmekte ve Teze göre bu iklact dereeeli blr tion) isteyebilecek durumda bulunabi soylemiç. ve «Gelen heyetler yaptıkla | Genclık teşkilâtı ikinci başkanı ju liflıktan Ibaret oldu£tmu» söylemi^tir. dâvâ açmakU'du. İddaya gcre, Meksi lstlh'âf:! ve h^kiki hükumdann Ö'.UTJ gün şehrimize geliyor Karı kocanın Türkiyeden para bek kada bosanma kararı verüdiğinde ne leceğinl mi hesabliyor? Muhtemeldir. n tttkıklerl bır rapora baghyor. Bu tarthl olan 1949 dan ribaren bu sü Blr rnüddettenberl yurdun muhte I konuşmayı yapmıştır: !4'.e Monaco PrensUğlne sahlb olmak Turkiye işte böyle bir devletler raporlar İse eserden ve lşten ziyad« llf bolgcierinde tetkiklerde bulunan | «Dost ve müttefikimiı obnası lediklerinl, ancak paranın geciV.tiSinl Astor ve ne de Gertrude M^ksikada tsvslye ve nailhatlerl ıhtiva ediyor soylemljtir. hakkına mlllktl. bulunmuyorlardı. Gertrude uzun takoalisyonu karşısmda bulunuyor. Şunu aeı olarak tekrarlıyalım kl, Türk betj kışilik Amerikan tlearet heyeti , ile ifftihar ettiğimiz kahraman AlKeHer blr dedektlf ile beraber Ca. mandanberi bu kararı Augusto OHvero, çocukluŞundan be bozdurmak Makarios'u Moskovaya davet eden ve mıl'.etinin artıl naslhata degll, dolara bugün ögleden sonra tehrlmlze gele man milletinin asil gençleri; memlellfornia'ya gerl gitrnegl kabul etmUtİT için çalışmaktadır. 1956 yümda da rt al esl içmde bu hakkm b»hU konu cektlr. (selfdetermination) un müdafii ke lhtlyscı vardlT » demlstır. ketimızde, sizleri görmekten zevk Karısı lw annesinin Türkiyeden gelsu oMufunu duymuşJ Daba sorra, Newyork Ali Mahkemesine başvur«ilen Rusya. bu hakkı kendi idareBir hafta kadar îttanbulda kala duymj.ktayız. Türkiyeye gelmek arLondra S (T.H A > Profesyonel son üç sene lçtnde. e«kl veslkaları Daha sonra Amrlkahlarm otaden cak olan heyet pazartesi gününden zularınız kaxşısında nzlere kalbden mesinl beklemektedir. Annesinin bu muş ve bu mahkeme de bosanma «inde bulunan milletlere tanunayı ak gün NewYorkta olacağı zannedilmek. Türk karikatüristlerine Avrupa bası. tetil ke^mek suretile bu doktora te kararmı hükümsuz saymıştı. ündan bile geçirmiyor. Aynı haMtın berl soyleye geldlklerl (zamanı uzatı. mbar"n ls adamlarile temaslarına teşekkür ederiz. Türk gencliği ola tedir. nından cazib tekllfler yapılmaya baş zinl hazırlamıştı Bu arada dı*er bazı nız Te 1 yapnak İçin bekleylnız) lav başhvacak ve AmTikan Konsoloslu? müdafii kesilmiş olan Yunaninan i'yesin» karşı Himmet Ölçmen demiş. Mılyoner, Gertrude'den boşandık ianmıştır. veslkalan incelemek maltsadtle IIon«ı gvmda bır basın konferansı yapacak t rak AvrUpaniH en karakterli gencbizzat itiraf ediyor ki, bundan şu Ur ki: «Slz dünyayı yerlnden oynat. co'ya da gıtmek lstemiş fakat Frara tan sonra evlendiğı Dolores adındaki j leri tanıdı|uni2 sizlerle efendi bir faıgHterenrn büyük gazeteler grupun. hududunda paaaportuaun bazı eksı'ç. tır. kadar sene evvel aynı hakkı Trakya •naŞa çalışırlcn ben köyumde, kasa. kadından da ayrümıştır. Bu kadtna dan birt Ttırkiye mumessiline gbnder. I Hyet pazartesi gOnü »aat 11 de arkadaşlığın tesis ve devamı için ve Makedonya haklanna tanunayı oamda hâlâ kandil yaiarsam, on bln avda 1000 ve bundan evvelki karısı dlgt talımatta. Turk karıkatüristlerınin llklert oldugu lddiasile gerl çevrl'ır.is I alimizdeo gelen fedakârlığı yapm=klerce köyümde meltteb. ıçecei au yok Ticaret Odaaı iteıi geienlerile, gorü»edetmlştir. Gertrude'de de ayda 3.0M dolar 6de eaerlerinl neşretmefc Bzer*r anlasmala» .tl Bundan sonra, vaktlle ecdadn'iin birlnln yapmıj olduğu gibl blr raîı.b fcen. lgneden lrjllğe kadar dışardan şecek. saat 15 te Krorn komitesmde , tân zevk duyarız Lutfen bütün Almektedir. Ve isteniyor ki Turkiye bu Iki yapmasını lstemlştir. Bu cümleden ola kılığında hükmetme hakkına sahib ol aatm almak zorunda olan blr mlllet maden ihracatçılarını dınlıyecektır. | man gencliğine sevgilerünizi söyleyüzlü politikannı kurbanı olsun! Du rak. Turk karikaturistl»rinden Semih duğu toprak:ara girmeyl düşün?n OU *** Amerikalılar 17 agustosta Buraayı ' yiniz.» olarai casıl bekleyebıltrlm?» Balcıoglu. Altan Erbulak ve Nehar vero. sovundan üç klşlnln bıçaklana. yuyoruz ki Makarios bu aym sonun Neden hırsızlık etmiş? Müteasıben Amerikan yardımm» ziyaret ettikt«n sonra Fuann açılıMisafir talebe kafilesinin başkanı da Amerikaya gidecekmiş:Gene bi t»mas eden Ölçmen Nato'nun blr k» şında lzmırc gıdeceklerdır IJirleşik Amerikada Filadelfiyada Tüblek kartkaturlerinin ingiliz basının rai öldürulrnüş oldukîarını da hatır lıyarak bu tehllieli teşebbüsten vaz Jlyoruz ki şu kadar Amerikah Bele > bu konuşmayı samiml şekilde c«•^ 41 yasında Jack Gee adında biri da neşri için mukavele bnzalamışlar. ge?mlşti. muııııılllUltlllllll)liniUinJXBHIIIIIHIIflllltlimıllH dir. diye Reisi Yunantetanm misafiri buı vablandırmıştır. Bugün, doktor Onvan'le blrtUct» Mo lunuyorlarmış! Atina rannedivor kl Ankara 8 (CumhuriyetTeleks) naco Prensllglnin hv :î sahlbl oldu bu faaliyetle Birleşik Amerikanın İç Işleri Bakanhğınca Emniyet müJunu da Macerata Ü.versltesi Prpfe. desteğini sağladığı gün Kıbns kendi dürleri arasuıda yeniden bazı tayin sörlerlne tasdlk ettlrmıs olan Kont sinin olacak! Hergün imha edilraek ve nakiller yapılmıştır. ve Baron Angusto Ollvero: tehMkesi Ue karşı karşıya bulunan Bugün yayınlanan kararnameye gö • Aüem tahtı ele geçlrmek iddla İanlr 8 (Telefonla) Izmir Ticaret Kıbnslı Türkler Yunan eline teslim Izmir 8 (Telefonla) En mutekâmll Londrada yppılan bır karikatür ve arzusunda değiMir Blze bu mâ re, halen İstanbul 5. sube müdürü Odası mecHsı bugun toplacarak Mılll edilecek! feklırl alacak olan 2S ncı Ianlr Enter rr.üsabakaM hakkında y=zdığ;mız fık nevi zafer feâfl» diyor. bulunan Necdet Koray bu vazifeye nasyonal fuarmaa paviycn ve SJS ha. ra rr.alumdur. Yerli. yersiz, haklı ve Amerikalı dostlanmız şunn gayct Konınma Kanunu tadil tasarısı üzerlnAdana 8 ıTelefonla) Bugün şehrlM. Kenan KAN asaleten tayin kıhnmıştır. da Oda görüsunta tesblti içta müza\nizlarinm ınşaatı hızla devam etmeklyi görmelidirler H. bugün Yunanis mlzde ikı kişmin olümune sebeb olan Ayrıca, Emniyet Genel Müdürluğü tedir Eu yıl fı^rda heykcllerle suslü haksız bir çok akısl^r uyandıran bu kerelere başlamiftır Netlcede Odanm tan tarafından ellerine teslim edil goruîünu tesbit edecek bir komisyon iki trafık kaiası olmuştur Yusuf Gider «Dolmabahçe» vapurunıın 3. smıf Emniyet müdürlerinden Fe yeni blr memer havuz yaoılmattadır. fıkrs münasebe*i!e dun İstarbul baadında 12 yaşında bîr çocuk asfalt üıe Kore deijiştirme tugayımızın mek istenen (selfdetermination) sl kurılması pervaaesine halat takıldı kararlaştırılmıştır. Oda ria Sanerk, Genel müdürlük Hu Ayr.ca RJS ve Fransız pav'vorüannda sını karikatürisHpii tarafından gönlâhı hem Kıbns dâvâsını halletniye necllsı bundan sonra «ehrın turUtilc rlnde blr köpronun t:orkuluklarında oilk kafilesi Urla açıklannda taık işleri müdürlüğune, Gazianteb da gejen senelere nLbeten buyuk ye derilmif bir tsvzih mekrubu aldık. Dün sabah Yalovadan saat 7 de sek ve aynı zamanda dünyanın b^şı otel Ihttyacı uzermde durmuf ve Iz tururken Gaıiantebll şofor Hayr. Ue. Bu mekfubda: karantinaya ahnacak kalkar.ik Köprüye gelmesi icab eden Emniyet Âmiri Salih Urgarıcıoğlu niU'ıtler gö2e çarpmaVtadır. »a yeni yeni gaileler eıkarataktır. m..de Hlltondsn daha buyuk 500 den mirbaşın ldaresindeki kamyonun kor I aynı vilâyet Emniyet müdürlüğune, 1 TürMveden müsabakaya gön «Do'mabahçe» vapurunun pervaneslkuluğa çarpmas: netıcesınde aşajı duFran5!i pavyonunda bu sene daha fazla odası bulunan bır otel kurul.vası Makedonya ancak bir başlangıç ola tzmir 8 (Telefonla) Kore değiş Giresun Emniyet kadrosunda Başderilen karikatürlerden sadece ama ne hareketten 40 dakika önce halat serek dlmuştur Dlğer hâdıse Karatç cak.' Amerikalı dostlanmız, kendileri lusjmu tesbit edîlmıstlr. Bu otc! şimyolunda olmus Ismaıl Hakâi ısmnde tirme tugaj ımızın ilk kafilesinin ö komiser Mehmed Kurdoğlu Van, ziyade en'uâ.r'ye yer ve:^r.ıe,:t€dır. îç törlerin knn'otürleri içinde kopya dol'nmiFtır Gemi kaptanı lki tayfa kısı nda Frans.z ş'rke'.lerı tarofından dıkı Tuccar kulubu yıkılarak Bırınci ile birlıkte denize dalmış, uzun bir ni Kıbns ihtilâfnıa kanstırmak isbir soforün idareslndeM kaTnyon Huse. nümuzdekı hafta içinde gelmesi bu Maraş Emniyet kadrosunda vazifeli bugune kadar TurkUede ınşa ed.l.nış lar göriildüeü, çalı?r*adan sonra halatı pervaneden teyen İngilterenin «iyi niyeti. ne de Kordonda açılacak arsaya ınşa ed^le yin adında blr çobana çarparak oldur . gün alâkalılarca bildırilmiştir. Başkomıser Mehmed Şatın da 3. s:nıf ve bun.'.an sonra da ır.şa edüecek tesıscektır Bu mevzuun gorujulmesi aıra2 Profesyonel karikatüristlerin sdkmüştür Gemi bu sebeble aeferini fazla bel bağlamamalıdırİar. muştür. Her ıkı hâdıse hakkında tahSehrımızde dolaşan bazı şayialara Emniyet müdürlüğune tayini fcarar lerle, lıman, silo, ç'nento ve şeker fab. sıcda blr uye Izmlrde otelsizlıktsn | i 20 dpkika rötarla yapmıştır. eserlerinin ise çok beğenilmiş oldu^ Ömer Sami COS\R kikat yapılmaktadır. I gdre kafı'.ede mevcud erattan bazı lastmlmıştır. rlkaları barfjiar, Lıanbul asma kopru ğu. bu husumn Lordradan vollanan kâjet etmlş ve «hâlâ han devrmde ya. laruıda Asja gıipi teşhis edilmiştir. STI ve metrocna aıo. makeJer yer ala. mektubda bilhassa belirtildiği ve bu şıyoruz» demı^tır Sivasta ölümle neticelenen İlgili makamlar bu hastabğın mem Bunlardan başka, Siird Emniyet cakt r 20 agusnsta açılacak olan ve B. Almanyamn Ankara B. müdürü Maraşa, tstanbul Emniyet sanatkârlarU işbirliği yapmak arzuSeyhan nehrinde boğuldu j leketınnze siıayetini önlemek için müdürlüğünde vazifeli Ilhami Aksoy açılmasına 12 gun kalrr.ış ol.m Ianır sunun izhar edildiği anlptılmaktadır. jeep kazası Elçliği müsteşarı Fuarı dah l.nde de Fuar Muduriüğu ta| gerekli bütün tedbirleri almışlardır. Sakaryaya, Sakarya Emniyet müdüBüvük bir hazakatla amellya | Adana, 8 (Telefonla) Serinlemek Biz de fıkramızda amatör karika | Sivas, 8 (Teleforla1 Sehrımizie Bu cumleden olarak kafileyı getire rü Nazmi Sevın Uşak, Usak Emniyet rafından gosterılen fashyet bugonlerde i tımı yspan çok kıymetli ğ Ankara, 8 (Telefonla) Onüraüz için bugün Seyhan nehrine giren Ali ryiden ıyıye hızlandırılnnştır. Bu sene türistlerden bahsetmiştik. Mamafih dekı gunlerde Federal Almanyanın Tanrıbal isminde bir genç iyi jüz I dün bır trafik kazası olmuş, bir kışı cek ol?n Amenkan gemileri önce müdürü Reşad Erozan Kırşehır, Küfuara işılra* edecek o'.an 15 yabancı her türlü yanlış anlaşılmayı ortadan 1 Prof. GIYAS KORKUT'a | Urla açsklannda karantinaya alına tahya Emniyet mudurü Nevzad GülAnkara Büyükelçıliği müsteşarı Von me bilrnediğınden boğulmuş ve ce ! ezilerek olmuşt'ir. devletten ba;ka üç bine yakın da yerli kaldırmak üzere ke\fi\sti bu şekilde | Asistan Dr. MELlH ve Narkczi | I Şoför Muhar.em Çelik ıdaıesinde cak, bura'da hastalığa müptelâ erler mezoğlu Erzincana, Van Emniyet Nostm Almanyaya dönecektir. Vjn sedi sudan çıkarılmıştır fırma yer almaktadır. bir kere daha bildlrmekten memnu | tö. Dr SlMOîTa, yakın alika | tedavi edilecek ve hastalığm siraye müdürü Ortıan Erdem Afyotı Em321 plâka nuraarah jeep Hafık Nos1 z Almanyaya donecektır. Von | 1ınndan dolayı ömür Klinigi | niyet duyuyoruz. Bir adam taşla öldürüldü 'ı ne gitmekte iken yolda jeep'in ıUe»i tinin onlendiği. kanaati»e varıldıktan fıeı.j Başhekimi, doktorlan ve hemsi i tayuı ediıimjtir. Bu münâsebetle Bu niyet müdürlüğune. Kayseri ETnni Turkiye Esnaf ve SanatkârAntalya, 8 (Telefonla) ManavgatJ lerrnın tutmaması yuzünden 75 vaş sonra geminin | relerine teşekkurlerimi lunanm. 5 limana gelmesine yet müdürü Salâhaddin Eaktıroğlu yükelçüik müsteşarı bu akşam olçı^ Jenekolog Dr. AKALTTN | kazasrnın Taşağıl nahiyesine bağlı larında Bahri Erdoğmuş adında bir müsaade olunacaktır. lar Konfederasyonu 3. HVte bır veda kokteyli verrris^ir. ise Erzurum Emniyet müdürlüğune Bü>ukçe köj'ünden Ali Rıza Kapktç. ıhtiyarı tekerleklen alttna alarak j tayin edilmişlerdir. GUNER TÜRKER büyük kongresi köyün Sulanır mevkiinde amcazade feci şekilde ezmiştir. İhhyar hastaha sı Mustafa Kapkaç Ue kavgaya tutıış neye kaldırılırken fazla kan ka>b. ile Sıvas, 8 ^Telefonla) Turkiye Es muş, taş ve sopa ile öldürulmüştür yuzünden ölrnüştür. Muharrem Çelik Şehrimizin ve Ankaranın tantnmıı ORHAN ERDEM naf ve Sanatkârlar Teşkilâtı KonfeKâtıl adalete teslim edilmiştir. tevkif edilmiştir. derasjonunun üçüncü büyük kongre Güzide dâvetliler huzurunda maniftfura tüccanndan si bu yıl şehrnnızde yapılacaktrr. 4 BAHAEDDİN ERES'in Nikâhlandılar. eylulde vapılecak kongrenini hazırlık ruhuna ıthaf olunmak üzere 9 Aguslarmi ikmal için bu komite teşkü tos 1957 bugünkü cuma günü oğle naBeyoğlu 6/8/957 mazım mütfeakıb Şişli Camii Şerifinedılmiş, faaiıyete geçİLrnıştr. de Kur'anı Kerim ve Mevlidi Serif pkuto'acagından akraba, dost ve din asistan Dr Erol Gürseîe servıs hemERES AÎLESÎ Diyarbakrr 8 (Telefonla) Çünküs kazasmın Msngdre köjTinde anh bir katil yakalanmıştır. Zülfikar O?man adındaki bu katil, bir çok bina ve değirmen yakmakla da suçludur. Babam Şükrü Üçokun prostat rahatsızlıfını tek seinsta ameliyat edeYedi kişilik bir jandarma müîrezesi, rek sıhhatine kavuşturan Cerrahpaça bir saat süren silâhlı bir çarpışmahastanesl Belediye kısmı Bevllye dan sonra azılı haydudu yaıalamak Servisi srfı sayın suretile yakalamıştır. Savarona okul genthi dün Edinburg'a vardı Amerikan yardımı karara "Hakikî Nonaeo Prensi Beninı!99 bağlanamadı \2J Bir D.P. miUetveküiıtin Amerikadan şikâyetle?! Tanju serbest bırakıldı Fransada 17.500 kişi içkiden öldü S F Alman gençleri şerefine kokteyl A M Türk karikaturisflerinin Avrupadaki mnvaffakıyetleri Emniyettc nakil ve tayinler İznıir tıcaret Odası Adanada ölümle netiMecüsinin kararları celenen 2 trafik kazası Asya gripine karsı tedbir İzmir Fuarına 3 bin! Karikatüristlerimize yerli fırma katıiacak dair bir tavzih j TEŞEKKÜR î TURKİYE Muallimler, Memurlar Ve Subaylar Bankası A. 0. TÜMSUBANK Diyarbakırda azılı bir haydud yakalandı MEVLİD TEŞEKKÜR FATIH AJANSI Emr in i z d e d i r . Hesap açanlara zengin ve çeşitli hâtıralar AY RICA Zülfikar Osmanla. 45 gün içinde yakalanan firari katıllerin sayısı 60 ı bulmuştur. B n,fiT1, Avlanırken intihar etti Adana, 8 (Telefonla) 20 yasmda Mehmed Söğüd adında bir genç Sahn beylinin Çoralan köyü civarında avlanırken anî olarak bir sinir buhıanı geçirmiş ve av tüfeğini kafasma tev TESÎİ ADIYAMAN VALlSt Adl cih ederek kendisini öldürmuştür. yaman Valilığine tâyın edilen îstan Mehmedın intiharınm sebebi aniaşıla bul Belediye Reis Vekillerinden Ah mamıştır. med Balkan dün yeni varifeslnm başına hareket etmiştir. Yozgatta Hür. P. teşkilâh her türlü deontoloji kaıdesınin üstünde yardım ve alâkasını gördügüm kıvmetli Ürolog Operatör Dr. CAFER YTÎ.DIRAN'a ZENGİN AÇILIŞ HATIRALAR1 1 0 . 0 0 0 L!RA AÇILIŞ IKRAMIYELERİ UMUMÎ YILLIK IKRAMIYELEREIŞTIRAK asistan Dr Erol Gursel «çrvıs hem şire ve personeline en &amimt teşekkür ve mlnnettarlıgımı arzederim Sinir Hast Müt. Dr. Adil Üçok Anestezist Dr. SABAHAT KABAALİOfiLlTna 5OOO LİRALIK HUSUSÎ ÇEKİLİŞ 100 Liraya bir kur'a numarası BLLLNAN KEVÜ s~,«IBlMlZDE TRUPU İLK TEMSlLİNl DÜN VERDÎ Şehrimızde bulunan meşhur bey ! nelmilel «Pîight and Day Follies» rö , vüsü dün gece Açıkhava Tiyatrosun I da ilk. temsilıni vermiş ve çok beğe I nilmiştir. Yukandaki resimde rövünün dansözlerinden BeverlyyJ görüyorsucuz. ı Ö L Ü M Em»kll Veteriner Ali Rıza eçi, Besikta«ı Kız Sanat okulu oğretmenlerind»n Betül Öker ve Yapı Kredi Barkası Parmakkapı Şubesi Müdürü Gökalp ökerin annelen, Fatma Titiz, Muhsine Elleyin kardeşleri, Devlet D Y Hajdarpaşa hireket servisi müfettısltnnden Şınasi Titıc Avukat Güner Tarbanın t«yzeleri. Vakur v« Suhri'n habaanneleri. Muazzez ök«> rin kivmv.lidesi 8 8 S57 tırıhmde Hakkın rahmetine kavuşmuştur Cenazesi 9 8 957 cuma günü (bugün) oğle namazım müteakıb Kadıköy Osmanağa Camilnden kaldınlarak Karacaahmeddekl makberl mahsusuna tevdl edilecelcüfc TÜMSUBANK ADRES: Fevzipaşa caddesi No: 49 tzmlr 8 (Telefonla) Avrupada ve bilhassa Almanyada Turk sarab ve lçkl. lerine karşı rağbet ve ılgınin arttığı T,c.Tet Odasına gelen raporlardan anlaşılmaktadır Son defa Alman hükumeti kcndl ithalâtçılarına Türkiyeden 17,600 marklık şarab, 100 bın marklık alkollü lçkılM ve 672 bin marîtlık da verrnut ımalme roahsus sarab ithal edebllmelerl için kontenjan vermi$tir. Almanya ayrıca memleketunizden taze , kayısı ve şeftali de Ithai edecekür. Türk içkileri rağbette kuruldu Ankara, 8 (Cumhuryetteleks) Hür. P Genel Merkezinden bildırildi line göre, Yozğat 11 Idare Kurulu bugün teşekkül etmiştir. Il îdare Kurvlunda şu zevat bulun maktadır: Salih Demirel, Ahmed Er kan, Behçet Akbay, Yusuf Oğuz, Ha cı Sarıca, Kemal Özsümer, Behcet Uygur, Muhlis Baykal, Muhiddin Özkay, Yakup Yılmaz. îl Teşkilâtının kurulmasmı müteakib merkez Uçede de teşkilSt kurul muştur. Bundan başka, gene Yozgatın Sorgun üçesinde de teşkilât faaliye te geçirümiîtir. İFFET ÖKER HANIM AÇILDI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog