Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET u lenenin karpuzlan, nedense, bana hep oyan oyElbet sizın de çahşmaktan yo malum olduğu için 40 aile (güler) namaga karar vermise ben rulduğunuz .okumaktan bıktığınız, ile başhyan soy adlan almışlar. ziyoriar. seyretmekten gma getirdiğiniz, boş, Tabiat de soy adlarına ilham Bellci başkalannı da tonbomboş kalmak. yahud garib, ma kaynağı olmus. 19 aile soy adı olabastınyorlardır, orasını bnmlyomm. Kendl hesabıma, bn yaz, bunasız işlerle vakit öldürmek istedi rak kaya, 1 aile taş, 3 aile dağ, 5 giint kadaı, agzı burnu yerlnde karğiniz, bundan zevk duyduğunuz za aile bulut isrmlerini benimsemişpuTj» rastgeünedlm. Tattıı tuısuz, manlannız olmustur. İşte ben böyle ler kabak, kelek, hattâ ekşl karpuz yebir^saatimde telefon rehberini kaBazı soy adlan korkunc... tki mektcn karpuzun asıl tadım unuttum nştırdım ve Istanbul hemşerileri aile (yangın) soy adını taşıyor. gibl bir şey. Bereket 4 aile de (su) soy admı nin soy adlannı tetkik ettim. GaEn »on aldıgım karpnz, ekşlllktcn rib değil mi, bu tetkik hayli eğlen taşıyor da endi«emiz hafifliyor. yana. rekor tarmıstı. yazar yetlaebilecektir. Onun şanıiye. celi ve aynı zamanda istifadeli olYesll blr Bazı soy adlan var ki niçin seüney İtalyadaki Alman ko tl Hamlet ile Plrandello'nun «Yalanm. bol tarmın kâse tasavvtır edin. lçlne, biberU du. çıldiklerini kestirmek kolay demutanl, Malaparte'yi Capri sı arasmda, daim» kararaıs, daim» Snyunn da ganice tarşo doldurun. dekl evlnde zlyaıet eder Kavun diye soy adı bulunduğu ğü. ı aile kart, 1 aile kütuk, 8 aile hayalpere«t daima lerke* fakat daım» karpnzu gBzünüzün koyun, dedlgim Bnüne geörmiş vak'a 943 sonbaharmda geç Bu haftanın iki gününde ödeeşsiz kalacaktır. Bu bakımdan, Mala. olurstinuz. nu işittiniz mi, ya kulak, limon, karagöz, 1 aile liman, 1 aile köşe, mektedir. Aişam vaktidlr Malaparte parte için (bir realist yazardır) ve nen miktar 2.5 miloyn lokum, lokmagöz soy adlarına ne 5 aile kolay soy adlannı taşıyorBu torşu kavanozu karpuzu bana nastadır. Guneş lâcivert deniz üze ya (olayları reaHst» blt gözle ince. dersiniz? lar. Flandr cephesinde yuttıığu zehirli gazlar, kâh verem, kâh >rl demek, büyuk j » « n uzaktan ya satan dükkineı, her zaman alı« veriş lirayı aşıyor rinde batmakta, Napoli körfezi yer yer oldugu için, ertesi tutuşmaktadır Malaparte'nin kuçuk Soy adı alırken umumiyetle gu Tarih merakhsı olması muhtekından hiç tanımamak demektir. Ma * kanser aİâmetleri göstererek Malaparte'yi erken bir Şehrimizde imar hareketlerl dolayı. mütevazl Yiilâsıncan esslz btr man gfin rve n$radığı zaman. karpuzu rurumuza yenilmişiz. Bu adlar m e l j aile Kleopatra soy adını allaoarte, greçek mekanından ötede. kaptığım gibl burnnna nzattım. yaşta yatağa sürüklemiş, pek çok çektirmiş, fakat yılsile İstimlâk edllen gayrimenkullerın zara, doguya güneye dogru açılmakta metaflıigin lçınde üir cmythe» dir. kendimizi çok beğendiğimizi anla m ı ş , (Cavallerio) diyip biten bir Bu ne? dedim. bedelleri. sahlblerine muntazaman ö dır. Daha aşağılarda, Şalerno koyunun dınnamıştır. Ölümünden ü<; gün evvcl Çin seyahati hâBıihaM» şohretinrn alrvetlne çıktığ» tıyor. tstanbulda 15 aile kahraman ^ y adının arkasında insan gayrigerisindeki lri dağlar karanSgın içln. denmektedir. 1 mart 1957 tarihlnden bu Hiç utanıp arlanmadan. hattA otuz «La pelle», «Kaputt» gibl eserlerinde, tıralanm bir arkadaşına yazdırnıakta idi. Bu müthiş soy adını taşıyor. 21 er veya tamer, ihtiyarî Rusticana kelimesini arıyana Belediyece İstimlâk bedeli olarak den parlak renklerle heyulâ gibl dikil btt efsâne, bu lejand korkunç bir ş e . lkl dialnl meydana çıkaran arsız bir irade karşısında ölüm sanki geriliyordu. Fakat somektedtrler. Alman generali ise sırtı. 22 keskin, 13 kral, 15 kibar. 17 kı y o r . Rehberde çiçek isimleri de tebessünıle yüzüme bakarak: mülk sahiblertae 26 milyon lira öden. kilde hissediUr .. Curzio, ressam Roua nı bu muhteşem manzaraya çevırrr.iş. Karpuz. efendl. demez ml? lıc, 8 hamarat. 7 atak. 39 dincer, 23 arasıra görülüyor. 7 gül, 3 karanfil, nunda kader Malaparte ustanın da kapısını çaldı miştir seau'nun garıb sihr.ne sanıbdir. tir. Kısa ve kuru blr hoşbeşten sonra Teppmin tüyü attı. Tediyet nakid olarak yapılmıştır. levend, 13 tek, 28 duru var. 1 menekşe var. ToskaDada doğan Malaparte'nin ba da ayaâa kalkar. Yazann zaten Al I Bundan böyle de istimlâk bedellerlnin manlarla arası bır turlü dostâne olma bası Avusturyalı, annesi de hayli Cer. Blr kere, karpuz efendl sensin, 1 aile süt, 4 aile şeker soy adını Maamafih bu adlar içinde mahtediyesine muntazaman devam edi'.e mıştır. General ayrıliTken nezaketen tanda meşhur Paveliç'le karfialsır. Ya sınde olduğunuzu hl&tederslnlz. An. men kanşıgı olan blr Florensalıdır dedlm. Sonra da, dun akşam bana viyet ve tevazu ifade edenler de almış. tsrni olup cismi olmıyan cek ve tediyat basina bildlrilecektir. rı çetecl; yan devlet rel»i bu adamla c&k bazan da hayal re baktkat ara Cuarzlo, fırtınalı ruhuyla daha onyed: karpuı diye verdlgin, üstelik de balsorar: görülmüyor değiL (Küçük) soy şeyler de soy adlığı ediyorlar: 1 Salı ve çarşamba günlerl Belediyece konuşmasmı; Malaparte; «Kaputt» aında bir kıl kalır. Bu inceelk bagda; yaşmd» yabancı lejyona katılarak Bİ. landıra ballandıra mednettigln şu • ETIEIZ pek «eyimll, sız ml yap da analtır .. Paveliç'in »ofrasma hlz bu kıldan ince kılmçtan keskin kop. rincı Dünya savaşma Işürak etti. Flan mendebur turşuya, karpuz demege adını taşıyan 20. çelebi soy adını aile serab, 1 aile de kahve soy adıAyşe Gücüne 134.877 llra 10 kurus. Osnı seçmisler. Münasebetli, münataşıyan 23 aile göriiiüyor. metkârlan blr sepet «Istiridye» getlrir rUde Malaparte slzl süruk'.er; götürür. derlerde gazlanarak ayiarca haatan*. utanmıyorsun. degil mi? man ve Ruklye Tezrike 80 bln llra. Fat tınız?» Malaparte dogrulur; âdeta lsyanla: ler. Curzio; sepetin lçlne dehşetle b» DOşüncnekten kendlnici alamazmnız: lerde kaldı: Sonra İtalyaya döndtt: Kabngnnun içinde cambnl cumbul ma Günele 9.860 lira 40 kuruş. Arşoioz Hayvan isimleri de h?yli rağbet sebetsiz bu kadar soy adı var da « Hayır 6en yapmadım; ben yap kâr: Payellçln i»tlridye diye lıtettlği «Bunlar ya olmusaa: ya gerçekse; ya Blr halk hareketi olarak balııyan f a . yüıen. cife hallne gelmiş peltemsi Kasaboğluna 14,211 llra 60 kurus. İstan. te... 40 aslan. 13 koç. 30 kartal, 32 (halis) soy adını almayı kimse akıl tırmadım da..» şeyier Yugoslav partlzanlanndan »ö. blr gün olursa!. » Bu masalcı oylesl şizmi llk y:llannda tutmaktaydı: Fa. kırmızı nesneye dikkatle baktı, baktı kurdoğlu veya kurtoğlu, 4 kaplan. etmemiş. Ama haklan da yok de bul İkinct İera vasıtasile 57/2159 nuEllle geniş bir kavls çızer; küünüş lnsan gozlerldir! ne cazibdır; öylesine tesh;r edicldır. kat altından Duçe'nin dllctatdfluğü da, kntirip attı: maralı dosya sahibtoe 99.269 lira 18 ğil. maddî. manevl halis ne var ki, ı Ama şu günesl. şu denizl ben 33 karaca. 6 horozoğlu. 1 sülün. 1 lçindf deflldlm ya, ne bilejlnı' Poionyada Kâzi subaylarile lurilan. J. Fayârd; Malaparte'yi Oscar Wıide. çıkınca bıraktı. Basan «uruldü; bazen kuruş. Mustafa Eşref Gülaçara 47.756 yaptrcnl. Şu altm renklarl ben yaptım. bülbül mevcud. Gülmenin faydası, ne kaldı ki soy adı olsun. nâ 1nun derislnden yapılmış eldlv«n. m hayalperest kahrarr.anına benzeür: tevk:î edlldl. Dusmanları İse faşizm Dün akjam bu munasebetsiz lira 60 kuruş. H. İbrahlm Yurdagülere ile tamamen alâkasmın kseilmediğinl Amalfl'y. kadar bir aat 1» , » tngllterede bır kasahada blr adam her Cevat Fehmi BASKUT güler yüzün sevimliliei halkça da 19.370 lira 18 kurus. Hayreddin Ada r e t e d e r ) ş u m o r dağları, şu şarab ıddia ederler. Şöhretinl İtalya dışma şeyl hana «atıncıya kadar içinde İmiş akçam kahrede etrafındakilere evTelsl e;ibl konuşuyordun. Demek ki sonracıya 25 bin lira. Nevin Özensta 86681 j r e n g i koylaTi, şu parlak semayı ben umumî vall Frank İle Varşova Ohetto gece gordüğü lnanılmaz sahnelerl an çıkaran ılk esen .Hukumet darbesinln dan çıkmış olacalnın. tnkâr etme, sundaki Faust'vari dolaamasmı gene lira 83 kuruş. Hasan Tellioğluia 19.561 yapt:m!.» latır. Pari kızları ay ışığında danaet ı teknıgı. oldu. İaminden de anlafüa. sen içinde olmasaydın, bu karpuz <Kaputt» da anlatır. lira 40 kuruş. Kadrlye Uza 110.770 lira Alman generali topuklannı vurur. ^ a o l m i z d l . Do*u cephesinde dondurucu Rus mekte Şatlrler kendılerlne flüt çalmak caiı gibl bu kltab Duce Ue »raamdakl , „ , , e b 16 kuruş, Ibrahım Ethem Özgfre 13.944 Yarı öfke yarı şaskmlık lçeninde ç ; . »teplerlnde lnsan cesedlerlni yol kav tadır. Kasabada bu yalancı her akçam son baglann kopmasma aebeb oldu [ Anladı ml. anlamadı ml bilmem. lira. Hallme Ulualp 13 508 Ura 50 ku.kar glder... şaklanna trafık lşaretl olarak koymai zevkle dinlenir. Adamcagız, bir gece Fransada, avusturyada, Ingilterede Ama yılışık yılışık «ırıttl, defoldu rus. Sekure Çakıra 11.051 lira 85 ktu* * * Udırlar. Baüar güneaine kadar bu hakikaten eşslz blr manzaraya rast. tariçrede seraıtt bir hayat surjseğe Öyle zannedlyonım kı ju yukarıdakl aeykeller ö'.ümün kendllerlnl rurduju lar: D1U tutulur: Ormanda ay ışığm. başlıyan Curzio İtalyaya donünce g e . EitU. ruş. Hüseyin Muzaffer Oka 15.989 lira kuvvetle şekilde kollannı açacaklardır. 50 kuruş, Şaban Çevrellye 3.554 lira 27 hlkaye kadar Ualaparte'yi da; pertler ve Şatlrler. Ertesl akşam ne gflz hapstne almdı. Sava; baflayın •••J.ıî.7 kahvede gene gördükierini anlatması. ca Afrikada. Sırenaika «nezaret altm. kuruş. E. Gabaya 70 bin lira, Ibrahim ızah eden; özetleyen bır işaret bul. Blr gece Malaparte Gomel yolunda. nı lsteTİer. Fakat o, ba«uu kederle da» barb muhabiruğı yapan Malapar. mak guçtür. Bu hikâye Malaparts'»tn Erkdseye 95 460 lira 44 kuruş. Milnir Bakkaldan yumurta almağa gittim. hem edebl hem de haklkl aahaiyeUnl at «ürer. İki yanda telgraı dlreklerln. çevlrir: U 941 yannda Polonya re Ruayaya Tmaztepî ve hlssedarîarına 296.755 lira Aldım. Eve geldlm. tW Uneslnl açıklamaktadır. (Zaten büyük aanat. de lallanan ceaedler aralannda konu. gonderlldl. Fakat Aknanlar da kendl kırdım. 30 kuruş. Sal.h Hayati Zırha 98.584 Jira • Hayır. der. htç, dün gece; hiç çılarda bu lkisl de blrbirüun karısıml şurlar. Suvariyl lânetlerler. Malapar. sine pek güvenle bakmıycrlardı. Blr yıl 13 kuruş, Fatma Nebahat Btlgeye 17,295 Ama buna kırdım demek pek yee durur, olüler suaarlar. Sürer. olüler, blr ıey göroıedlm...» Rua cephealnln cenennemlnde kaldık lira 2 kuruş, Naci Canker ve hissedar ve tamamlayıcıaı değıl midir?..) Cur. ıglıklarma başlarlar... Curalo Malaparte'nin hayal ve anlat tan sonra ervelâ Poionyada. sonra Bal rindr sayılmaz. Patlattım demek daha zlo Malaparte, İki hafta evvel Boma. larına 18.683 üra 55 kuruj, Adll* 02doğru. Cünki, İki yumuttayı blribiBu makabr parçalarda gerçeğin öte ma kuvvetlne zamammızda pek az tık memlketlerlnde ve Pinlânda'da rin^ vtırnr vunnaz. lklsl blrden 6yle cana 14.844 lira. Azmi Sandalcıya 100da elli dokuz yaşmda olmüştür. Haya tı da su yukarıdakl hikaye gibl, hayal .enterne» edildi! «Kaputt. l*imU eserl patlartı ki. çıkan sesten, benlm de bln lira. Zeliha Mehmed Fehmiye ve baklkat içinde; yalan ve gerçek ara Avrupanın bu korkunç yıllarının hl ödüm patladı. 34,001 lira 40 kuruş. Hasan Uza 248 153 smda aranmak: "ru«tüne ennemış su ktyealdlr. Cephe notlarmı Helılnklde Etrafa yayılan kokuyu ne s!z sonın, lira 40 kuruş. Nıkegos Altınparmakya dünyamızda blr düzen peşlnde. Don tamam.adı Nâzılerden, glzll İaveçe ne ben »ayllyeyün. Orkana Qulchotte varl, dlyardan dlyara göv oradan Porteklze .hayırlı blr dlplo Hnj, sonanız da sByllyemem ya! Frankfurt, Ağustos Milletler ' şan insanlann hepsi de eğitün. öğMayuka mekle geçmistir. Onun için hayati gP mat vaııtasüe. geçen bu notlar İtal. Çünki bunu tarif ederek kelime hesrası öğretim teşekkülleri konfe retim ile uğraşan kimselerdi. Bugü 19.272 lira 60 kuruj, Bnlne Nurhayata bı eserleri de, boşluklar; lzao edilme yada hayli maceralardan sonrı bamıla nüz icad rdllmf; dejlldir. derasyonunun kongresi bu rene nün çocuklarını, genclerini. yarının 73.794 llra .Ali Riza Öksüzogluna 19 414 miş kısımlar; billnrneyen paragraflar. blldl. Onua İçin «La pelle» = Derl Keıe kngıdımn İçinde kalan Stekl yetişkinlerini. büyüklerini yetiştiren [^cötisl lBlmll eaerl daha aonra yazılmaaına yumurtalara baktım. „ Vurala 40 bin lTra. Taced. la doludur. Malaparte asnm'.zın Vll. Vurala bin lira. Taced2 ağustosta . Almanyanm Frankfurt' yş b id rağmen «Kaputt» dan daha evvel In şehrinde açıldı. Bu kongrede üzerin insanlardı. Bütün bunlar. bu çeşid ı d i n Atatureye 9.452 lıra 50 kuruş, Dur lon'u bu eçilya . şair'ln modem nıia Hayır, yanlışhkla, bogucu gaı bomtlşar edebılmiştlr. Kaputt, almancada ban fflân depl, basbaytgı yumnrta de durulan konuya geçmeden önce * temasların dünya barışı için ne ka I sun Cuhere 6.972 lira ve Nebahat Bil hasıdır. Şu yukarıdaki hikâye bile ay rı ayrı baskıiarda ayrı ayrı şekilde gö .•nahvolmuş, tahrtb edümlş, l?e yara. almifim. kongrenin tertibi ve hazırlanması j , , . ç^ f a y dah olduklannı bir daha | geye 46.400 llra nakid olarak öden zükmuştur Malaparte notlarmın blr m ı ı mânâsına gelen M başka blr 11. şekli hakkında bir kaç şey söylemeği gösterdiler. İnsanlar. ancak birbirle ı i t i yerinde bu generalln Akjıan Feldma. Ama beninı makfadım. donanma sanda da karşıiıgı olmeyan çok kuv. İki giınde ödenen istimlâk bedeli reşall Rommel oldugunu yazar. Fakat Tinı anlamak. t=nıtmak ve sevmek faydalı buluyorum. Tetll blc lfadedlr. «Kaputt. cseri. ?rresi. kaldırımda cata pata flşençl 2,516.847 lira 66 kuruştur. bazı doatları bu komutanın İtalyada. çılgın Avrupanın. çılgın insanlığın patlatır gibi yumurta patlatıp eglonAlman öğretmenleri, maarifçileri, suretile birbirlerine fenalık yapmak1 muttefik kuvvetlerl baskanı Ame. şu çUı«n «medenlyst. ln blrttrje mek de)tH. >umurta plşlrip yemek kongrenin iyi ve faydah bir şekilde tan uzak k'lırlar. diven filozof ger« J j y e t i r t i l e n S12ir k •lfcan generali Marc Clark oldujhlnu korkung boğuşmasmı hikâye etmek. oldııju lctn. yenl lnfilk tecrübelerine : :: „!, ,,*„„»,ı.,,. n., ı,,, „„!,+„., ™L ^,tı, irr,;= A i t ı e rîi K a a a n g c n n u e n sıj,ngeçmesi için çok uğraştılar. Bu hu çekten çok haklı imiş. ddla ederler. «La Pelle. isimU kltabl tedir. Malaparte buna Isyan etmekte. glrismeflen. kese kSjfıdını kapınca, susta ellerinden gelen herşeyi yap Bizi götüren vapur, hareketinden iın tam metninl okumu; olanlar bu bu maddeten fakat bllhats* mtnen solu.Sn bakkalda aldım. Et ddianm pek de ihtlmal harlcl o'.amı. tılar. Yabancı meslekdaslarını gayet ] u ç saat SOnra St. Goar kasabasına t'sta, dedlm, ıen bana yumurta harab dünyaya bir düztn aramkktatiır. dan getirttıği donmuş sıgır etlerine racağını düşünebllırler; ÇUnki bu kl İnsanlardan umld kesmlş mıdır? Bel deftll. tasffün konservesl vermlssin. mükemmel bir tarzda ağırladılar. j vanastı. Bu küçük ve sjrin kasabs halkın ragbet etmediği haberleri abında, Malaparte. Amertkan genera. kl de... .Kaputt» un büyük bir k ı s . Anlıyamadl: afal afal yüziime bakBütün delegeler için Frankfurt şeh j bavraklarla donanmıştı. Uzerine yetklli bir zat demıştir ki: inl pek de insafh o'.mayan blr şekll. onoda hayvanlar yer alır. Malaparte ö. Ve demek tstedliiml, huzurunrlı c Etlere bilâkis ragbet fazladır. e hırpalamıstı Belkl de bir Acnerl. rindeki otellerde odalar ayrılmıştı. Kasabanın arkasmı tepeler cevirgene kendl hayal alsmlnde bu hajrvan yapaeatım blr tecrübe ile anlaünikBu otellerin adresleri delegelere. da mektedirler Bu tepelerden biHnin Bazı setmlerdeki kasablar donrr.uş Lan aıkerl haplshanelerinl .zly«ret. lann mucadeleslni görür. Ladoga gö. ' tan baska çare yoktu. ha Almanyaya gelmeden önce bildi vamcmda ortsçaSdan kalma bir saetlerden az miktarda, bazı yerlerde tmek istemlyen Malapafte bu hikâye ünuu bu« tutmuş atlan devrimizln Knlları sıvadım. Keıe kigıdından ise normalden fazla almsktadırlar. le lhtiyarl bir degiştlrme yapmış ola edeblyatının belkl en guzel satırlan. lkl yumurta aldım. nretirenln ne o!.ırilmişti. Bu sayede yabancı memle to vardır. A'm*)nl?r. yabsncı memle Günde ortalama elli altmış tcn et ş ılllrdi.. dır. Norveç gollerinde alabalıklar müs e«*ını bildigim İçin. ellerlm lleride ketlere mensub temsilciler rahstça ketiere men.«ııb delegelerin zivareti satmakttyız. Gelen etlerdein şimdtye Ancak bunun önemi yoktur. Önemll tevlı subaylar'.a cebelleşir Dinlester. yerlerine yerlesmek imkânını buldu münasebetile bu şatonun yüksek kadar 56 yüz tonu istihlâk edilmiş >lan Curzlo'nun sahslyetldır. Malapar dekl kısrak: Kursk'ta tanklara atılan jrüzlertm kapalı. teatral blr poz alala r burclinna kureWine havrpklar çekjtir Ikinci parti yolda bulunmakta e'nln ıoa eserleıinde bllhasaa «La Pel ( jkepefcler. Vlpurl'de mart:ftr Maiâ^ftt. rak. iki yumurtayı blrjblr» earptırn. e. ve .Kaputt. da olaylar boyleâe ha s ,,.Bayrağınuz hurada da en flır» te'nin yenl kahramanlndır. Bu konu DUKkinda hazır bulunan mü4terller, Bundan başka, AhnanVar kmıgre al ve baklkat arasntla bocaiaf., pku da. belkl Axel Munthe kadar hassaı dorln lıtr »esirllk, enHn blr tıayrft Lâstik ve demir ile ilgili dökümanları bir araya ge giizel. yerlerden birini almıstı. Ba?ko •ucu aynen Alman generaU gibi hem ve Içli olan Malaparte. yapıcı sahaya Içlnfie. hokknbac PortikalnHana feytirmiîlerdi. Güzel el çsntalan içine memleketlere aid bayraklann en sa Dün Vilâyet Tevzi MüdUrlütünee çaşkmlık hem öfke İçinde kalır. «Bu r'elrrice böcaîamâsîaıSır: 'M»l<j5arVe "bu »«1ı»r «fbi. benl seyrediyorlardı. 14«rdi9 m 160 iç lâstik tevai» »hın Malaparte amma da atıyor .• dlve dü DetegeleT. Vumiırtalar. ntulen patlndı. bakk.il koymuşlardı. yenl düıenln natıl hatta niçln olacağı acl''»"ii(la iken muştur. Unenler çok olmustur Ancak Mala. nı tayln edememektedlr BUyük sanat daMI Mzlrıin. gHzlerlnl fal tası gibi gider girmez üzerlerinde adresleri vapur Bugun, Tevzi Müdürtüğünce. hiç parte gibi •atabildikten» sonra her ik«>n görmü'+ük. tanımıştık. çıların çogunda olduğu gibl bencil, actı. bunınlsnnı tıkadı. yazılı bu çantaları aldılar. Böylelıkle, Bu seneki dünya öğretim meslek lâstik almamış 215 takslnin p'âka nu yazara kurban olmak lâzı.Tidır. Mala Sahidcn dp hokkabaalık rtmi; gibl kararsız. kaorislı ve sebatsızdır. Belkl vakit kaybetmeden işlerine başladımaralan ilnâ edlıecek, bunlar 13. 14 parte, o n&dlr eanatçılardandır ki uy de bunun için cazlotir. Fakat Ma'.a. Idim. lnfilîk övle şiddetli olmıışta lar. Esasen, Alman maarifçileri, ya leri konfeder^syonunun kongreEirc!? 15 agjstos günleri lâstikicrini alabi durrnak haklarıdır Malapartentn kale parte bir Malraux, bir Camu» olama. kl. ortnda vumurtanın ne sarısı kalbancı memleketlerden gelen mestek ögretmen azliüh ve kifayetsizliği ko Rceklcrdir. mlnde masal ve hayal: gerçekten; da. mıstır Ancak gönül. bütün kusurları mıştı. ne beyazı, ne de kabuklannnusu üzerinde duruldu. Kongreye 50 Ayrıca dün Ihtiyac sahibleirne 30 ha gerçek gdzüknielctedır. Gerçek daşlannın işlerini kolaylaştıracak na rağrr.en, bu hay&lperestin etıancle d»n r«<"r. memleket istirak etmişti. 300 temMİci ton da demir tevzi olunmuştur. zakmediği zaman da cazibdlr; sürük. rini. Camuı'nun kvıru ve sihirslı ger bütün tedbirleri almışlardı. Yabancı Sonmdaıı bunlar. elbette bir yerlerkongrede hazır bulunuyordu. Bu cidir. k3ndırıcıdır.. Yalan olduğu. «eflne tereth e'nektedlr... Şişe ve cam işçileri meslek teşekküllerini temsil etmek temsilciler kongrcnin ikinci <5en çıkmıştır nmı, o daklkada hen, günü nu bildiiiniz zaman dahi sthrinien yıımnrtadiin hava çıkaran bir İHÜ7»osendkasımn kuruluşu üzere Almanyaya gelen deleg°1°rın dört komisvona ayrıldılar. 50 memle* * * 'çendinizı kurtaranıazsmız. Fakat Ma tst.mbul Şışe ve Cam Sanayıı işçi laparte'nin kudreti şuradadır kl sız • La pelle», Mvaf lçl ve aavas aonu nl»t mevkllne vtikıelml«tlm Bakkıtoplu bir halde bulundukları "teller ketten ve 70 ösretim teşekkülünden lın yflrüne baktım. Bu yüzün lfaieİtalyuını. harbin ve isgâUn inaml. de fransızca, ingihzce bilen Alm?n öğ gelen raporlar bu komisyonlarda !erı. üür\ saat 16 da Paşabshçede sen bu masalin hakikat olmas:nı bütün dikrf bınasmda toplanarak sendikanın soâuk mangır.ıza rağmen. özlersi. maı »efaletlnl hlkâye eder. Amerl slnde blr hayranlık vardı. Ama heretmenleri bulunduruyorbrdı. Bun ; e s a s ] ) b j r j n c e i e m e v e tâbi tutuldular. 10 k'.ıruluş yıldönümünü kutlarrış niz Bazan da bu yalan size en gerçek kalıların. Napolllerin korkunç aefale nlm hiinerlme ml hayran olmustu. 'A yanında anlayısn* ve lakayt kal vok»a kendl yumurtalannın harikular uzaklardan gelmiş olan meslek I ( j e r e | t jay, g e n ? kse kifayet bakı lardır. • yaptıramıyacağı blr isyana: ail m maıan yazarl çlleden çıkarmaktadır. lftdeliflne ml. pek anhyamadım. rJtler Evet; bu M'aparte'nın hflk'eı. daşlarının bütün işlerile ilgileniyor mından, yeter derecede ögretmen buTemmuzda limanımızdan Her gece «ölümle ve kanlarlle y a n y ı n dır. Gerçek olaylann hiç birl onun Etrafa yayılan kokunıın verdiğl lardı. lunmayışınm sebebleri arandı. yapılan ihracat yatan Vapolller», «kurtuluj» u bekli. «ersemHjH friderdikten conra: aıaaalları. kadar uzun flmurlü olmı Kongre 2 ağustos cumi günü açılGeçen ay limanımızdan on mll yacaklarcır. yen lhtlyarlar. teveklcUlUn ve mlnevi Dünys öğretim teşekkülleri kon *<>n bu kokmuf yumurtaları Cindı. Bu kongrenin açıldığı büvük sa fed"?rasyonuna üve olan memleket yon 573 bin Iirahk mal ihrac edil çözUlrcenin sembo'.udUrler. Sarhoç Savaş içmde yaptığı sayısız seyahat Amertkan aakerlerlnl blrbirlertne »a. rlen tnl getlrtlyorııın? dive tordum. lonun her taraiı yabancı memlket lerden gelen ranorlara göre Baretmen miştir A lîinı. aankl bizlm karpuzcu ile thracatın başırda yüzde 33 ile tif lerden tnrinde Malapaste; Huvatlâ. tan ttalyan yumurcakları, limandan lerin bayraklarile süslenmişti. Tur nzlı&i"'n sebebleri sıra ile şunl°rtik. yüzde 32,82 ile fındık gelmek gemilerl çalan hırsızlar, îecci aaker agız hlrlflrl etmlı gibl: kiye Muallimler Birliği adma ve Ma dır: Öğretmene verilen paranın az tedlr. tflnde dctildim kl. ne blleyim? lerln hoıuna gitmek İçin huıuıl p e . arif Vekâretimizin büvük vardım lıSı. öğrer.ci sayısının günden güne rUk takan kadınlar «La pelle> nln d e m n ml? Kauçuk tahsislerine aid larile bu kongreye katılrn Türk debelkl eglencell taraflarıdır Fakat hep Slrrrtlki esnaf hep b6yle, hlç birl, artmp^ı. sını'*<ıki öerenci sayı^ınırı transferler legelerini en çok sevindiren şey bu al de Malaparte'nin Isyan (eslerldlr. <attı»ı malın İçinde degil. heptl dıcokluğu. 19^0 ile 1940 arasmd?ki doLâstik imalâtçılan Amerikan yardl Tazar lntlkamının yolunu da bu'.ur: «m»a. koca salonda bayrağımızm da bulujuraun azlıeı. ögretmen vetistiren mından faydalanarak 500 ve 350 bi Asıerikan generallnln »orrasına. nâdl Blr bakıma. difinda olduklan i<inuşu oldu. Türk deleşelerini beklemüesseselprin kifayetsizlikleri. öâret dolarlık kauçuk tahsiflerine aı de bir balık diye, büyük blr tajjak ve bet. Mall»r meydanda. ya bir de i c n yen başka bir sürpriz, bu sevinci çlçekler içerslnde bir İtalyan çocug'i. de olsalardı! men olacak genclerin esaslı bir seç transfcrlenn bir an evvel yapılma büsbütün arttırdı. nun olusunu getlrir... meye tâbi tutulmamaları. öSretmen sını i=*emektedirler. Hamdi VAROĞI U hususi Ima'ıâtçılann ifadelerine gore tranı Kongreye katılan bütün delegeler lik m»«:lepHin önemsiz savılması ve Malaparte fransızca olarak da dene fer dcrhal yapılsa dahi ithalât ik hanımlar keşidesi: 5 ağustos pazartesi günü, Alman bu vüzden genclerin bu meslpğe Birne'sr ve plyesler yazmıtUr Fakat hiç üç ayden ewe\ mümkün olmıyacakbirl son iki esermin hizasmda değii meslekdaşlarının davetlisi olarak. , 10 Ekimde ii«t?m»mel?ri. öğretmene verilen tır. Daha fazla gecikmesi imalât: m m e ? . ğ m dir «La pelle» nln memleketlmlzde Ren nehrinde bir gezme yaptılar. Bi i<m agırlığı, ögretmenln gec ve ?üc tam kışa rastlatacdktır k 15.000 lira ancpk yarıaı tercume edilmistlr. .Ka. ı o zama D O Ç EN T zii götüren ve getiren vapurda en çok terfi etmesi.^teftiş sistemleri. ilâh. mevsin geçecektir. öü i d k putt» un Ue tercüme edilen kısmı o dikkatimi çeken şey. dünyanm hor Doktor Baha SEZER Konfederasyonun kongresine gelen Lâ^tikçiler B;,k=ınlıgın bu hususu kadar bile degildir. Belkl memleketl. tarafmdan gelmiş bulunan delege raporlardan 85 i. ögretmen arhğmı , f ^ 'jr" n d f c t u t a c a ^ l n l ü •nid etmekmizde 0 yıllar Mac Carthy'ierin b^l'u OPERATÖR lerin bir anda, pek kısa bir zamanda ekonomik sebebe. yani, öSretmene ı e l r ;u bizleri bu nefıs eserlerin tarr.am:n Muayenehanesini Beyoğlu dan 3i?.hrum etmişti. Aucak bu kltab birbirlerile anlaşmaları. kaynaşma v e r i ] e n p a r a m n kifayetsizliğine, 55 i lann Almanya ve Amerıkada tam o!a İstiklâl caddesi Mis sokak lan oldu. Fransızlar Almanlarla be sınıflsrdaki ö.trenci sayısının çoklu Ağustos 9 Muharrem 12 rak tercüme eiıldıglni ve pek çok BİRGt Apartımanma (Liraber bir masada oturmuslardı. Tatlı ğuna. 52 si. 19301940 yılları arssınaatıldlğını soylersek bu mânajız İş. moner Eczanesi üstü) ne tatlı konuşuyorlardı ve gülüyorlardı. daki doeumlann azhğına, 25 şi öğgüzsrhğînv.z meydana çıkar. Malap3r naklettiğini sayın hastate ne Kaputt'ria Sovyet taraCarı ne Kendiliğinden ortaya çıkan ve hiç retmenlik mesleğinin fazla önemli de >La PeHe» de Amerık tı aleyhtarıdır. larına arzeder. bir zorlf.manın eseri olmıyan bu an bir mp?lpk olarak görülmemesîne, Malaparte zaten h ç bir doktrinln laşmamn ve kaynaşmanın pek büyük 18 i. öğretmene fazla iş verilmesine, adamı olamamıttır. Büyjk sanatı. en bir manası vardı. Vardı: çünkü. bir 15 i. ö*rermenin zor terfi etmesine ?ln. serazSt ruhu buna mânidlr. H a . E. j «47[ 5.03| 8.54]12JOO| 1.45| 7 50 iaparte kotü blr nasyonalıst: kotü bır araya gelen ve samimi olarak konu ilâh, baelamıslsrdır. B U 4 MÜHİM AVANTAJI İSTİFADENİZE ARZEDER llberal; kotü bir demokrat olmustur. TEŞEKKÜR KcMiuntst olsaydı da kötu bir komu Hsydarpaşa Nümune hastanenlst olacaktı. O, ancaS. 8alntKxu «CUMHURİYET» in Tefrikasıö2 ra bir tek horozdan gizlenmeğe kal lardı, ama bir şeyler başlıyordu işte. ' daha iyi gorebilmek için Sülümanın danına davrandı: pery gibi, öünyâmıza bazsn alay; ba Isinda tedavi edildigim müddct Yahu nereye gitsez hep para zan nefretle bakmış fakat hlç bır dâ zarfmda gSrdögüm şefkat ve ih^arDaha önce buraya gelmiş olan Osman yanındaki sandalyeye geçti, oturdu. |timamdn dolayı Baçhekiro ICanapelerden birinde oturup siga ağayla Sülüman, leylekli kapıya dik O da el çırpıyordu. be.. Kesemin dibi çıktı kızım.. O da, ra içmekte olan ipek saçlı başka bir mişlerdi gözlerini. Sülüman Osman Kızlar coşmuştu. Her yanları ayrı Sülümanın zoruyla bir ellllik ba«tı vaya derinden bağlanmamıştır. Bflyuk NURİ FEHMİ AYBERG sanatmı da yapan belki bu bağıms.z. artist: oynuyordu. kıza... iîo asabiye şefi Nuri Pasiner ve ağaya fısıldadı: : lığı bu kıskanç. bencil ruhudur. Haya F;zikoterapi şefi Orhan Rerazı Onun adı soyunmak değil kı Bakam hacı leylek kısmetimize Rakkaseler oynamalarına ara ver tı blr kadın gibl sevms, fakat icabm. Biri gelip Osman ağanm. öteki HüKazancıgil ve ikinci dahıliye zım, striptease sanatı.. dedi. Gü ne gönderecek ilkin.. seyin ağanın önünde diz çöktüler. meden. gidıp paraları orkestra şefine da bir kadın gibi terketmeslni bllmlş şef vekili Senira llhan ve asıslüştüler. Cazın davulu. zili uğuldamağa baş Sırtları ağalara, yüzleri caza karşıy verdiler. Bir zaman ortada dönüp t:r Bütün ömrünce bu kadar «epikur tan Dr. Nureddin Aksoya aleni Tülden rakkase elbisesinin kollan ladı. Aylâ ile Türkân leylekli kapı dı. Omuzlarını titreterek yavaş yavaş dolandılar. Sonra biri Tahirin, biri yen> yaşayan Bu adamm. bu kadar tcşekkurlerimin iblâgını sayır nı çekijtiren Aylâ: da göründüler, koşarak piste çıktı bellerini geriye doğru bükmeğe baş Receb dayının önünde durdular. Ay ıstalkn blr şekllde ölruesini de başka zetenizden rica ederim. türlü Izaha imkân yoktur Flandr Ben hazırım Davud ağabey! lar. Ağaların karşısında durup, misa ladılar. Saçlan ağaların kucağına lâ, omuzlannı tftreterek T h i i göğ f k Tahirin öğ Avukat: Ihsan Mukbil Ber cephPslnde aldı§ı zehirîi gazlar, kâh dedi. firleri selâmladılar. Işıklar rüUerin dökülüyordu. Işık kızların göğüsle süne doğru yaslanmağa. ağzmı deliverern, kâh kanser aİâmetleri göstere Pekâlâ. Sen de bitir işini artık altında çıplak vücudlerini kanlınıh ağzına yaklaştırmağa baş rek Malaparte"yl erken blr yaşta yata pembe rini, göbeklerini aydınlatıyordu. Zeyneb abla duvardaki çıplak Buyurun ağam? Türkân.. Dediklerimi unutmayın!. pembe gösteriyordu. Zeyneb teyze Osman ağa, cüzdenından bir elli ladı. ga »ürükle.niş; çok; çok çektirmiş fa resimlerden ötürü dünürüne «günaha Biz buraya yij'ip içmeğe e e " ya k a t yıldırmamıştır. Maiaparte ölümün çıkardı, önündeki kızın alnına Tahir, kendini tutamadı, kızı y , girıcez, cehennemde yancaz,» diyor. medik aslanım. Bi' beklediğimiz vok i. Çengi gibi oynayacaksınız. Halıyı bağırmamak için başortüsünün ucu.*....,.. ........ tr. J V . «.ıJ.L | d e Q ü ç g ü n e v T B İ n e t e t i k a 8 l l m l ş <ıu KKLENEN KİTÂP. mahsus ağaların koltuğu önüne ser nu ağzma soktu, ısırdı. Amanin, sen parayı sütiyenine iliştirdi, nağından öptü. Kız daha fıkırdak, Birazdan karılarır. çırcıbıldak soyu bizim. Söylen şu kanlara da çıksındirdim. Her birinin önünde a y n ay günah yazma yarabbi.. Bu karılar daha sokulgan oyununa devam etti. rumda Çin seyahati hÂtıralarmı bir y n a y a titriye doğruldu. nacağını bi bilse.. O lar ortaya. oyunlannı göstersinler. arkadaşına yazdırmaktaydı. Bu mUt. rı yapın numaranızı.. Hadi bakalım, çırçıbıldak erkeklerin yanına çıkTahir kıza bir yüz liralık bastı. Sarhoş, sulu gülüştüler. Baş üstüne ağa, şimdi.. Hüseyin ağa hiç tınmamıştı. Sülügösterin kendinizi. Receb daymın önünde göğsünü . hiş lrâde karşmnda ölüm lanki geri mağa nasıl da utsnmıyorlardı. Receb dayı, raflardaki vazolara, Garson koşarak gitti. Üzerinde lıyordu. Fakat »onunda, kader nihayet man gitti, kuhğına fısıldadı: y titreten Türkân, ihtiyarın sakalından Türkân adındaki rakkase, aynanın 'ara bak.. yılışık yılışık gülüyorlardı seramik eşyaya akıl erdirememisti. leylek resmı bulunan kapıdan içeri Para basmazsan kız kalkmaı öptü. AğalaTr bu harekete bayıldılar: Malaparte ustanın kapısını da çaldı. karşısında tülünü başına yerleşüri bir de.. Hsyâ perdeleri patlamıştı Bunlar ne işe yarıyordu ki? Ayıb ol gırdi BUGUN ÇIKTI Sevgili Curzio. aimdi çok aevdiğl Tl ğ Yaşaa kızım, şu t trceb ağayı b baş renyen denizd kenarmda; O mor dağ yordu. Dışinden çengelli iğneyi aldı, zâhir kahpelerin. Hüseyin ağanm yerden, ayıb olur. dedi. masa ortada dolanan siyah rubalı Soyunma yerinde artistlerin bir bir kahkaha attı: Kız iyice yaslanmıstı, başı ağanm ı tan çıkarırsan yok mu?.. diye bağ lann e>teğln.%dlr. Coskun ruhu da ' kansile kızı da utançlanndan yüzle adsmlardan birine soracaktı. Dur kısmı yarıçıplak, aynalarm karşısında Neremizi öptüreceğimizi de söy rini örtmüşlerdi Menekşe. rakkase ' H Ü ^ Ü a kafasını salladı. cüz j rıstılar. bakalım. elbet neye yaradığını gö boyanıyorlardı. Bazısı çene yarıştırı Arkas, var taptıgı parlak Akdenlz gögünde.. leri hırsla, kıskanclıkla süzüyordu le bari Davud ağabi. dedi. receklerdi. yor, bazısı giyiniyordu. Şef garson .kızın kıçına bir tokad Iri gözleri. boyalı dudakları, sarı s?Hüseyin ağaya bir ağırlık basmıjŞef garson: vurdu sakadan, salona döndü. gar ' r l saçbrite basbayağı güzel kızlardı tı. Bunu. sık sık esniyen karısından Çenenize pırni.. diye bağırdı, sonlardan birine işaret etti. Garson bunlar. Tülden şalvarları. çepkenleri bildi: Ayla, Türkân kızım hazırlanamadınız elektrik düğmelerini çevirdi. küçük bir yerlerini gizlemiyordu madem Esneyip durma Ien dürzü! diye mı daha"» Herifler bırakıp giderlerse. ışıldakîar birbiri peşinden aydmlandı. neye giymişlerdi bu urubaları? bağırdı. K°lycmın maymunu gibi topunuza birden yol verir patron.. Ağaların karıları hayretle baktılar Rakaseler, cazın cazib çiftetellisine uyutmak mı beni meramın? Şef garsonun hiddetli erkek sesir.i tavanlara.. Ne biçim yerdi burası. uyarak karşılıklı oynamağa başlamışSonra Osman ağaya çattı: duyan zarif yapılı kadınlardan biri Her yandan ayrı bir ışık peyda olu lardı. Omuzlarını titretip kalçalarını Esnemekten karıların çenesi \Tİcudünü kıremlemeği bırsktı, si veriyordu. döndürerek pistte dolanıyorlardı. ayrılacak. Eyi yer dediğin bura mı? nirli sınirli şalına büründü. habersiz Orkestra şefi, mikrofonda mi«afirSüiümanla Osman ağanm el şsklaÇalgıcıların gıygıyından baska ne içeri girdiKnden ötürü: lere: tarak kanlara tempo tutmasına var burada? Cochon! dedi. Hoş geldiniz! dedi, artraksiyon sonra Hüseyin ağayla Receb dayı da Dur be hçrif. karılar hazırlînDudağmı bovayan artistlerden biri ' lara başlanacağını müjdeledi: tlk ola katıldılar. Efelerin kız oynatması msmışlar taha. Erkenden bastırmışız. isterik bir kahkaha attı: rak meşhur iki raks yıldızı oriantal bundan başka şey değildi ya? Âhir Nerdeyse başlarlar Su frenk orosposuna da bakın Osman ağa elaini çırptı, şef garson koştu, geldi: rılçıplak soyunmaktan utanmaz, f onMısafirler söylenenleri anlamanus j Taiir Meneksenin yamadan kalktı, Soyatllarsıuız l Sehır Milletlerarası Portreler PİSABAH İçinde değildira... =haberleri Büyük İtalyan yazarı 5 ayda 26 mi.yon lira istimlâk Malaparte'nin ölümü bedeli ödendi llllllllllllİHİIIIIHIllllliIIIIHI Yazan: Aydemir Balhan ! ! ! : : • : ! : : : : ! ! ! ! : : ! ; ! ; Almanya Mektubları Dünya Öğretim Teşekkülleri Konîederasyonu Kongresi Yazan: Dr. Halis Özgii AGIISTOS ÇlKİLIŞİHOt EKSPRES BANK KEMALBtiBASAR I OKUYUNUZL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog