Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

ENJEKSİYON Pralikle Tıbbî Bilgiler Yazan: Dr. Adnan Berkiz Halk^nıız kolaj.ca anlayacaktır Enjeksıyon serum, kan v e m e âcıl tedavıler başlıca zehırlenmeler ve muhtelıf hastalıklar hakkında kısa, faydalı bılgıler ıhtıva etmektedır 200 Kuruştur. umhuriyet 33 uncü yıl Sayı 11.865 KURUCUSU:YUNUS NAD! Telgraf ve mektub adresı Cumhurıvct Istatibul Po^ta Kutusıı Istanbul No 246 Teleionlar. Umumi Santral Numarası 224290, Yazı Işlerı, 22429J Matbaa 221290 Dr. M İlhan Başgöz IZAHLI rURK HALK EDEBİVATI (THTOLOJİSİ Cıldlı 3 lud Ahııicd Halıt Vaşaıoglu Kıtab(,ılık Sırkctı lilanbuı tstanbul Inkılâp Kıtabevı Cuma 9 Alusîos 1957 Muhalefet liderleri gelecek hafta Ankarada toplanıyor C.M.P. dün bir tebliğ yayınlıyarak C.H.P. ve Hür. Partisini konferansa dâvet etti, Hür. Partisi Genel Başkan Yardımcısı, işbirliğiııin tahakkuku içın çalışmağa hazır olduklarını belirtti Fuad Arna, toplantının tarihi hakkında İnönü ile bir telefon görüşmesi yaptı; C.H.P. lideri pazartesi Ankaraya gidiyor Inönünün demecinin yankıları Tarafsız çevreler demeci vâzıh ve makul buluyor; ( Feridun Ergin Hur. P.) • Şavam dikkat bir demeç» dedi C H P Genel Başksnl I$mer Iuonu nun evvelltl gun, Hur P ve C M P G«nel Idsre heyetlerı tebiıgıne ışbır. İİKİ mevzuunda ysrdıgı cevab şehr miz tararsız çevrelertnde gajet vazıh xe nakul olarak karşılanmış Hur P çevrelerl ı*« her hangi bir bejanda bulunmaktan kaçınmalarına ragmen •Inonu bu ıçi yokuja »urüyor t de mekten kendüsrini alamamışlardır C MJ» lıler İM hiç bir beyan ve tef. •ırde bu'.unmamışlardır Hur P lıler Inontınun bu içi voku t* »urdugunu soylerken şu ıddialarda bulunmaktadırlar «Inonu bundan ev Tclkl beyanlarında CM P nın Anaya. MVI degLÇttreceglni çok tekrarladı AnıyiBirı deglştirmek içın 3 de 2 ço gunlugu C H P \alnız başına elde ede ceçını dugUnUyor da acaba ışblrllğl \spı!ınca bu çogunluk; saglanamaz mı •aoıyor? Inonu bu lşı düpedüz voku *\R\\ (\DDESl \ t KSfLTİI h o i ! Ak< r V b ı i l l l u l u ı i i < ı ı , v ıundekı kiMm toprak doklurulmak sıırctıle 60 santım vükseltıln ekteoır Resım u ^ rr buraddkı cll tı 1 fialı\ctı \ ı C. Millet Partisi I Hürriyet Partisi Ankara 8 (Cumhumet Teleks) Muhalefet partılerı arasında yapılması du^unulen ışbırlıgı ıle ılgılı meselelerı göruşmek uzere, lıderler kademesınde bir konferans tertıbı ta karrur etmıştır CMP sı, bugun javınladıgı bir teblıg ıle dıger ıkı muhalefet partısının lıderlerını, gelecek hafta içın şehrımizde toplanmaga dâvet etmistır Bahis konusu C M P teblıgınde bu dâvetle alâkah olarak şo>le denılmektedır Arkası Sa 5 Su 3 te Ankara 8 (Cumhurnet Teleks) C H P Genel Başkanı Ismet Inonunun dun Istanbulda gazetecılere verdıgı be>anat hakkında fıkrını sordugumu/ Hur P Genel Ba«kan Yardımcısı Balıkesır mılletvekılı Enveı Gurelı şunları soylemıştır «Sahsi fıkrım olarak arzedeyım Halk Partisi sayın başkanının ışbırlıgı konusunda Istanbulda g?zetecılere \erdıgı bejanatı dık1 katle okudum Hemen şu cıhet arzedevım kı Halk Partısının muhalefet partılerıle goruşmegf hazır oluşunu bu yolda atılmış Arkası Sa 5 Su 3 te D. P. seçim işaretini dün Taşköprüde verdi Menderes, Namık Gedik, Samet Ağaoglu, Ha» san Polatkan, Yırcalı birer konusma yaptıiar Kastamonu scker fabrıkasmın tomcl atıııa torcıuni nuıteakılı Taskuprudc konusmada Menderes dedi kı "Iktisadı ıstıklal muc<< « csının mc\dan nıuharclıesıni kazandık. Şiıııdı bns bırakılan siperlerı cle şcıırmck safhasındaM£» dedi Kastamonu 8 (Ozel suıeıte gıc cn anvRdsşırmz Krizım Kıp telefonla bıldınjoı) Kastamonu Eu gun Başbakan MendereM tezahuratla karşıladı Adnan Mendeıes, Cumhurıjet me^dJnını dolduıan kalabalıga bir hıtabecle bulunaıak dedi kı Kenarda kalmıç bir \ la>cl olaıan ba?ı şıkavcUerlnlî vardır Buna ragIIPII goıu>oıum kı ıkt aarımıza olan ıtımadımz berkemaldır Bu derece tıty betlı bir ku']e olaıvk bızı kar^ıLamanu Kıbrıslı Türkler mücadeleye hazır Rum gazeleleri Ada cennele döndii» diyerek aldatıcı bir hava yaratmaya çatı^ıyor L*fkoşe 3 ıHutuıı) ^uradakı lınde bir makale vavınlamıstır Rum gaMtelen Adanıu [ceantt) bali Bir muddcttcaberi Adtya hikım ne gelclıgıni gostermeye macuf bir neş olan bu aldatıcı «sukun«t Kıbrıslı rıyata glrişmi4İerdır Yunanıstanla il Turklerl çok daha fazla «ndışelcndır halıi temm İçın gayret »arfeden ye a> mektedir Kıbrı* Ortodoks kılı»e»inın nı zamantta kovu bir Türk dusmaniı •rtık tedbif kalmamıatır dly«rek bir ğı yaratmaja çal şan Tyjae» Of C\p Arkası Sa 5 S u . lde tus) adıi Rum gazetes! .Herkes p'.a]m lara gldıvor, Ada cennft dondu şek Arkası Sa 5 Su 6 da Arkası Sa. 5 Su. 2 de Moskovanın Amerikaya N.N.V. işçilerile ilgili açıklama SVBMÇTA 2 CKSED B U L I J N D L D'rı Alınd ula bir fahrık nın farnııında ıkı cesed bulunmu»tur Buna daır h«ber lK"sıncı sahıfcdrdıı Re«ımde, ıtfanenın, cesedlerı çıkarm ak içın sarnıçtakı su\u bosaltı«ı ıor (Vazısı beşıncı Snhıfemızde dır) T u ı k n c a^kcıı • \eılrıı I*ı,ı Sen!= d kalaıı Fedeıas\onu reısı C^m letidın Kanak ımza«ıle şu mektubu ?! dık A ) K a s ' Sa 5 S}i ] fit Osıııaıı Ifiöliikbası rahatsız 38 derece ateşle ten mustarıp yatan C. M P Genel başkanı < kolıt > TEKLİFİ Aıuerika Avrupadan askerini cekers>e Rıısya da Poloma, Ma'diıstan \e Run>an>adakı kuvvellerıni geri cekccekn.is Beılın 8 R ı Bugun Dogu Alman\a paılamento unda konu^an Sov>e+ lıdeu Hıutçef eskı bu tek hfmı tekıar orta>a atmıstu Hıutçef şojle demıştıı «Bıılesık Ameı.ka askeıı kuvvetlerını Fransadan Batı Almanvadan \e Ingılteıeden çektıgı tokdırdp bız de butun kuvvetlerımızı %alnız Dogu Almanjadan degıl fakat Polonva Macaııstan \e Rumanvadan da çekecegjz > sl V\PIIDI Ikı scnedenbnı \apı Komunıst 41m<)iı\adaıı kacanlar' kcngresı dün gece ^apılmıştır Rç^ım Hıutçef ın «cenneU dııe goMeıdıg buhı ı a i D P mılletvekıllerınden Komunıst Alman>adan Batı AlmanSarol vc başkanlık dıvanı gonilmek F. Ergin "Hür. P.,, Başbakamn Filyos konuşmasına cevab verdi Ergin: «Surete bakmıyarak siret Ü2erinde durmak sözü bana Dorian Gray'in portresini hatırlattı» diyor Başbakan Adnan Menderesin FıKosta japtıgı konusma hakkında sohrimizde bulunan Hur P Urfa milutvekıllerınden Feridun Ergin şunları so\lem]stır »Başbakan muhalefeîten bahsederken. surete bakmıyarak siret uzerınde durmak lâzın geldıgını so>lınor Bu soz bana Doııan Gıas ın p o ı t ı c ı n ı hatırlat O'caı Wılde ın bu kahıamanı jevıııı \e eneıjık b adomdı fakat on^t luhunu tems'l eden t?blosu ha\alı 1 nın belkı naj evı cephesinı uu ın çıplaklıgı ne vt r"ehşetı ıle akse tırTipktedıı But,ın LU de suıc! ^ ı dış goıunuşe L Irtivık propagam J j u kamlarının kıinklaıı aldatıcı tes ı • ıını goruruz Fakat sııete vıı 'sın \nkt«ra ü (CuıılıuriM'i Iplek ) CMP genel m»rkez nden bıldirıldıgıne core halpn şehrım'z mpıkei Ce^a c\ nde nıevVuf bulunan Genel Baş<sn O ' * r n Bolukb.151 rahat«lz annıışlır Ikı " ndenoeı a e"ji SS deıeceden a c agı 1ı<m vtn Bolunbn'iinın kohtlen muztoiıb oldugu ogrenıîmışt r Dıger taraftan bıldırılchgine gore « . ıın "^bah Cezaevıne gıdılerek memie. ket n muhlruf ıl \e llçel»rınden O'K1Z11 111 R1I II tKİV OCZEI LİK nıan Bolııkba^ının da\a 9 ında vazıfe KR\Lİt,E«t Bi'le«ık Amorık ıda * M dcrjhde etme* \e nıudafaa'ina ıştıraıc t \ ' " (iı p k n 105 n ı u s a m k ı n k^t 1 eviemek ıcln ^e^iden mıırdcaatte bu. dıg RırU<tk A m c n k a K ı z ı l d ı r ı ' ı Gu lunan pvukatlara \ekalctname tanzim zrî \K Kr r t ]ıcrlıgı mu«?bok ^ nd? "\ u olunacaktıt e q k«1 K'"> Tf mı gorulon l ^ ««ind IKI Dnl rr<; jtnii ^ h o r t hırıncılıçı kî \enı nıuracaal eden avukatların adedı \edı \uzu bulmaktadır D P B E \ O Ğ I l İIC.F hONCRF ]amdrrakta olan D P Be\ og!u ıl^c de d ' n gtct \apılan kongrede hazır CrlSl Fuad Türkgeldı Mükerrenı tedır (YsziBi beçıncı «ahıfededır^ Sa 5 Su 7 de Bir kilo saf tereyağın 18 liraya satılması lâzım! Müstahsil, 7 lira olan narha uyabilmek için tereyağ yerine mahlut yağ satıyor B r a\dan berı sehrmızde sıkıntısı le" \ag \e pe>cır gıbı madae eri fl hı**edılen suMu maiıull o rder \ag pe\ altndan yjksek î atlarla satarak hal ni" nebati yag ve \o^ıi"t son gunler kı zarara ugratmaktadır de busbutun pıvasada bulunmaz ol Alaa.alıların behrttıklerıne gore \ag mustur Bu arada bazı 'ırsaı duşkun pe>nir ve butun sutlu m^muUerm pl \as*dan çekılmesınde bazı ıktı&adı faktorler rol oynamaktadır Bu faktorler şudur OrLalama 15 iilo su ten 1 k lo tere Kraliçe Dina sehrimizde Ko<asıle dargın bulunan Dıııa Ana Kralıce Zevn ile Hilton otelınde oturan 13 aUık kızı Prenses Alijeji gorecek 28 \aşındakı e«mer guzelı uzun oo\ lu ve sempatık Urdun Kıalıçesı Dı na dun saat 11 uo te Kahıı eden gelen bir uçat tan uzerınde empııme . ıob bulundugu halde mutebessım hu çehıe ıle Ye^ılko\ hava aıanına mmı^ tıı Kendısıne, Mı«ırlı çok zengın c ı tuccar olan babası ıle annesı refaK.t PRFN». PH1LIPİN \ \ I > \ M \ D R . I etmektedn Dargın bulundugu k o o NI Y\PTI lngıltere Kralıçe'ı II Arkası Sa 5 Su 4 te Elız ıbeth ı üddetle tenkıd ettıkten sonra tele\ \z\ on vavınında da ozur dıUn ı\ ecegını b<M an etmı« olan Loıd Altrmrbam ı 63 ıa*=larında muh ıfn znkar bir lngılız o an Phılıp Burbıdgc tokd*lamı= \ r «Prens Phılıp ın \ap mak ı«te\iD dc ^ cpımadıgını beı A *p tım'ı demı^tır Tabıatılc Burbıdge In gıli7 kdnuları ıcabı levkıf edılerek mahkenıe\e \erılmı«tır İsletme İdarecileri kursu devam edecek İşletme tktisadı Enstitüsii Müdürii, kurslann gençlere sağlamış oldugu faydaları anlattı Uruveısıteii Iktısad TAkultesıne ba^lı Içletme Iktı^adı Enstıtu"unun kuıulu«u ve 195758 ogıe Arkası Sa 5 Su 7 de Akis dâvalarına dün devam edildi Ankdia 8 ıCumhumetTeleks) şehıımız Toplu Basm mahkemesinde bugun Akıs deıg'sı >=anıklan alevnıne açılan uç davanın duıujma^ına devam edılnııştı Mahkemede «anık Yu^uf Zı\a Ad^mhan ıle avukatı Sahır Kuıutluoglu hazır bulunmuş Metın Toker hastanede oldu,»u içın gelememı^'ıı Sahır Kurutluoglu duıuşmada avukatı bulundugu Metın Toker hasc ta oldugu içın kendı ıle goruşemedıgını ve bu sebeble sa\unm= yapamı^acağını bıldırmi": mehıl ıstemıştır H°r uç da\arın duıusmasi bu ıstek uzeııne ba^ka gune bırakılrmştır Arkası Sa. S Su 2 de Himmel ediniz! V lîlardfltıöerı io/nıı eltıgn te hala ıkmrl nhınduöu ınııjdesıııı aUn (cnğımız Çanakhale abıdesıtun [>ıttnlpbıl»>ıesı çın bir «ııfyon Iıraya duha ıhtiı/nc larvııs Bu haben ga:etemide okuynn Zonguldak cezcevmdekı mahhiun ! e metkullar aralannda toplnrittvinrt 139 iıraj/ı bankn uısıta'tfe Cunıhunuel e yolladıklann' b (dınyorlar Paranın mıktarı dn onhır ıan b tyuk bir şey ama bühussa hareketlermın manasınm dnluı pch. hııyuf oldugunu soylemehy z Çanakkale abıdesımn ıkmah ıçtn gereken parayı terecek bu fclaket^ede tatandaşlara gelınccye kndnr kımler yok° Bir tonhte Basbal an her mahallede l'i mılyonerımız bulvndugundan bahsetmıstı Zonguldak cezaevınden gelen 139 Jıranı» bır muyon liraya ntsbeh ıle larhkh vatanda^larımun senetleTi yanmda bu bır mtlyan !ırnııt7i e/ıem»ııye(ı rıı ıknyese edılecel nhırsa 139 hra dev bır yekun olanık karşımızn dıkıbr ÇnncU ale, bli'/un bu tnpra/ lar ustvvle tıefci «lmamı.t yıyıp Kmcmıı ka^amnamızı *aglayan znjerlenn oncusudur Servet salııbı latandaşlar hımmet edını: Arkası Sa 5 Su 8 de Kabzımallar gezici esnafı suçlandırıyor Bunlara gore, sebze ve meyva pahalılığma sebeb, gezici ve parakendecı esnafın murakabe edılmeyışıdır Tekıibin Tekzibi Bu «hırdp su sıkıntm var mı ^k mıı' Re«ml makamlann Irkzıhlen fot . muhbınmız Salatı^rjdın t.ızın ..(•ktıgı %ukarıdakı fot>.traf«an daha ranlı A alanlanabılır m ı ' Elınd" teneke«ı1> h r boga gurepçısı gıbı arazozun jclunu kestn tcnckesınl dolduran\ atındaş su\a hasretı ı \ccız ve en ku\vetlı bir ıiodetıdır Sebzc ve me\v? fıatlarında zaman sadıle dun sadt 14 te Kabzımallaı /aman gorulen \uk'^lnıeleıın sebeb Cenmctı tarafından terlıbleııen balorını ızah etrnek ve ne gıbı ledbır sın toplantısma toplantı jerının bir lerle onlenebılecegını belııtraek mak Arkası i>a 5 S u 4 t e • •• ) I İS a\hk \\u lrıl\^lı kız c<cu?u Mulicllf bır çılte zatürrı» nodp'ıtKkn * »nra nefts al mdz olrrn = • tu r Annesı ATr*; D^ır^^n DaA drrlıal \a\ru?bnun agzın ı nrf^s atıp \cnnrgp hı<! n ı tıı 10 d^kık^ dr am ed n bo\U bu «,rr,< lıvrdrn scınrj Mıch'lle ok^Tjınugr \c hafıf lı fıf nr/c ,*|n TEA ha*^l mıMır ^ukarni^kı r ^ n ı df Mı I c H dimr^ı ıl*^ bırltk'p b b «ın n kam \onu ı!p S\dn"v drkı Kr?lı\p\. Me\ aııdn hi^tanesıne gctırıldıgl *=ır^dı g orulmektpdır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog