Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

umhuriyet KUBUCUSU: YUNUS KADf Hnrit vil 11 fifil 11.8b4 Telgraf ve mektub adresı Cumhunjct Istanbul Posta Kutustı İstanbul Nrr 248 Umuml Santral Numarası. 224293, Yazı Işlerı, 224299, Matbaa: 224290 Tclef0Dlar: Milletlerarası Miza!k.BirincLı AZİZ NİSİN c'junı \szaiidir 19ü7 Bugün bir Akbaba ahnız H f görüşmege hazırım dedi "AUah münafîklann "Bir Kurucu Meclis olarak gelmemiz mümkiin ve kolaymıs gibi, bütiin tedbir ve ümidleri bu noktaya baglıyarak umumî efkân bir yanlış hayâle sevketmeyi faydalı bulmuyorunt,, ı Ilkonce Hur P genel Idare kurulıı ' tebhgı \e muteakıben de C M P genel ıdare kurulu teblıgıntn son gun. I ,lerde sivası çevrelerl meşgul ederek \e tu lu \orumlara sebeb olarak genlş aklsler vaptıgı malumdur C H P II Başkanı Şemseddm Gu•inllav bu ıkı teblıg hakkında da her hangt br açıklamada bulunma. mıs ve bu açıklamanın halen şehn mızde bulunan C H P Genel Başkam İsmet Inomı tarafından >apılma3i lâ zım geıaıg nl ıfade etmıştı Nihayct dun C H P Geııe] Başkan Ismet tnonu beklenen açıklanıay yaparak fık rlerınl bevan etmıştır Dun »aat 10 15 te Hejbelıada pla jında denızff gıren Inonu denlzder çıkt ktan «onra butıın Istanbul ba. sınını karşısında bulmuçtur Genel Başkan, gazetecılerl evıne davet et K»r»buV 7 ıHıuuıı »ure'te fiden arkadiçimız Kazım Kıp te efonıa bll dırivorj Başbakan Adnan Menderes bu »abah Zonguldaktan hareketınden once Çatala?zına gıderek tetkikler yap tı Te saat 1130 da Zonguldağa dondu Başbakan ve beraberindekiler saat 1145 de Fılyosa muteveccıhen Zon. guldaktan avrıldılar Mendereı Filyos. ta te»U edJIen »tes tuglası fabrikası nı içletmeve açtıktan sonra trenle be rmberındekılerle Karabuke hareket et tl Ancak Kokaksu tgtasjonunda k <n dısın karçılamaya E>n Barttnlıların rikl d*»etınl reddetmıyerek trenden Basbak P.il v d ıştu şerrinden he C.M.P. ve Hür. P. nin tebliğleri hakkında Cumhuriyet Halk pimİZİ korusuil, SUretİ haktail görü" Partisinin görüşünü açıklayan İnönü, ayrıca, umumî efkâr neitlefin Sİfetİne dikkat ediltfz.,, Menderes Fılyosta tesıs edılen ateş önünde, meseleleri tahlil etmeğe de hazır olduğunu belirtti Karabuke geçerek hadde fabrıkasının tuğlası fabrikasını işletmeye açtıktan sonfa temel atma tc reninde hazır bulundu \e temele ilk harcı koydu, bugun şeker fabrıkasının temel atma toreninde bulunmak iızere Kastamonuya gidecek avrılaı Beraberindekılerl* Te otomo. bılle Bartına harket ettı Tol boyunca llgl le karşı anan Menderes saat İS 1de Bartına vardı Ve Bartralıların l s . rsrı uzerıne BeiediTe bln«sının balkc cundan &6ağıdakl konuşmayı yaptı « Uzun zamandır serjrlnl» gelmek Uttyordum Nasıp k ısmet bu sene ıjıl? Bu gellşlm do ayıslle sillerm bir t»kım derdlerinize Te arzularınıza muttah oldum Beledıve reıslnız arzu larınızı ayrıca ilettl Bu arzular verın dedir Çımento fsbrıkası enerjl Te 11. man Bu uç mnsuu aerhal tahak. I Arkost Sa 5 Su 4 te Stevenson'un ılerı surduğu Cezayir plânı Bu plâna gore Cezayıre istıklâl yerıne Fransız Bırlığı içmde muhtarıyet verılmelıdır New Yoık 7 <aa> Buguıı buı=da bir basın toplaııtısı tertıb eden Ue mokrat Paıtının Cumhuıbaşkanı r m zedı Adlaı Stevenson Ceza\ıı meselesıne temasla ^unlan so\lemıştı . Iktısadı vc ıdarı ha\ati beş n ıl jon Fran^ızla ılgılı bulunan bir nıc n Arhası Sa 5 Su 3 te 42 komünist ağır hapis ve sürgün cezasına mahkum oldu Ankara 2 No. lu askerî siyasî mahkemede görülen dâva dün sona erdi Ankara 7 (Telefonla) 1949 vılı mayısında Turkıve Komunıst Partısı kurmak ve gızlı faalıyette bulunmaktan sanık olarak tutulan 167 kışıden 42 sının ylllarca suren yargılanmaları bugun şehrırruz 2 "• nolu askerı sıvaıl mahktfnede net c« lenmlç Te aanıklar muhtelif cezalara çarptırılmıştır Bılindıfeı g bı 9 vıl eTTel gızll partl kurmaktan sanık olarak Natca'ananlsr japılan jargılanmala ı aonıında muh elıf cezalara çarptırılmif a' Te bu C H P G»n*l Başkanı inSntb ifbirUgl jnr\,ıjıi"tU koru™ ^ n Yunan Hükumeti bizi protesto edecekmişî Bir Yunan gazetesine göre, Midilli karşısında tahkimat yapıyormuşuz Atına 7 (AP) Vıma gazetes.ı bugun, Turkıvenm, Yuna nistana aıd Mıdıllı Adasının karşısına dusen adacıklarda alelâcele tahkimat ınşasına gınştığını ıleri sunnuştur Gazete, Tunaclatanın bu tahk matı Nato ka n»li e protesto edeceglnl vazmıstır •iTMue gore Turkıyenın gent Ntto kan»lile giristlgl buna benzer btr t e . sebbü» UMrine Tunanıs *n Leros I adatında bır denız üasu '.nşasını dur ' durrnustu Dlger taraftan Tunan hukumetı dun Turk Yunan hııdudunda Me rıçtc bir sandsld» bulunın lki Tu. b*ıüf<xaın Turulup öldurulsa* leri haaiKSıni prolesto etmışti'Ileri suruldugune gore balıkçılar sılahla tefıdıd ed llnce kacıp kurtul. tnak iç n «uva >t;amif:»r TC yakın bir Jiesafeden rurulmuşlardır m Arkası Sa 5 Su 5 te Ödemiş Savcısı Izmır 7 (Telefonla C H P. Kars mılletvekılı Sırrı AtalaMn Odemıîtekı muhakemesı sırasında beraetını taleb eden sa\cı Emm Akman oğıendısımıze gore Adalet Bakanlıgına ı^ıfanamesmı gondcrmıştır Savcının ıstıfasına sebeb olarak Adalet Bakanlıgınca Odemış savtıbgl uzeııne vapıldıgı ıddıa edılen tıaskı gostcrıbnektedır Hrutçef Berlinde Sovyet lıderi, Batı Almanyaya çattı, bu seyahate Bulganin iştırak ettirılmedi B»ılın 7 (R > Sovyet idarecı!eı bugun Dogu Berlıne geimı^lerd » Prutçcf.n lanında Baçbakan \ardin cılanndan Mıko^an bulunmaktadır Bulgının kcndısı !e rpfakat etmemfk t°dır HJInukı Komünı«t Alman irii rpcılerı o ı h j evve] ^aptıkları açık i m i i a B'.'g^nın ın de gelecegıni sov Ifmıçlerdı Hrutçef ıle Bulganin ara Kıbrıs Valisi Harding Türklere teminat verdi Yali Dr. Fazıl KHÇik ile söıüştü, Makarios Moskovaya dâvet edtliyor! Lefkos* 7 ıHususı) Kıbrıs Turk lerlnın Hderı Dr Fjzıl Kuçük Ada Va l»i Maresal Hard ng Ile gorut muştur Bu toplantı Maresalin dtTeti Verılen lzaha'a gore Vaîi Turklerln Iıdenne temınar Teiıııçtır Val n n ; n \enlden b&şlaması ıht . m & l i UMrtnde de durdugunu soTİemek Arkası Sa 5 Su 2 de uıerine yapıimıstır | Arkast Sa, 5 Su, 6 da Arkast Sa 5 Su 2 de İmar ve istimlâklerle ilgili 2. sora önergesi Goçebe hale gelen l»r kısım Istanbul halkınm akıbetleri hakkında hükumet ne gıbi tedbırler a 1ac ak ? > Ankara 7 (CumhurıyetTeleks> Hurrıjet Partısı Trabzon mılletvekılı Emrullah Nutku, Meclıse, ımar hareketlen ve yıkım faalıyetıle ılgılı, Ticaret Bakanı bugün geliyor 515 mihon liralık ithalât kararı doiaMsıle Izmırde ha7i ıuaddelerın fiatlan yukseldi I7mıı 7 (Telefonla > Dort g j n denbeıı Izmırde bulunan tktısad \e Tıcaret Bakanı Abdullah Akeı bu sabah 9 15 te otomobüle Istanbula lıa reket etmıştır Bakan hareketınden once gdzetecılere Izmırdekı temasl ırından çok memnun olduğunu, Fııaruı açılışı m.unasebetıle 20 agus jsta gene Izmııe gelecegını so>lemıştır Bazı maddclerın fiatlan K\i!>» 1 \HİKİ\ D I R I Ş M \ S I C H p Meclıs uıe>ı Rdtıp Tahır Burık ?'^hıne Ko\ lu gazetesı tarı fınri n \ n a n dâva^a dün devam edıl mı«tı Hepımde duruşmadan bır anı tesbı' etpektedır Yazısı 3 Uncü sayf ıda) Konyaya gidiyor Ajıkaıa 7 <CumhurıyetTeleks> C H P Genel Sekreterı Kasim Oiilek 11 agustos pazar gunu Konyaya gıdecek ve C H P ü kongresınde hazır bulunacaktır Gulek kongrede bır konugma %»ptıktan sonra Ankaray» donecek ve kı«a muddet sonra yenı bır gezıye I çıkacaktır Ağlatan Şarkıcı,, şehrimizde Amerikalı meşhur sanatkâr Jhonny Ray, dun Hıltonda kadınların hucumuna uğradı 18 kışıhk Amcııkan Ha\a Kuvvetlerı Orkestrası ıle şehrımıze gelen Amerıkada tAglatan şarkıcu na Arkası Sa 5 Su 4 te u Ol \ • r FaTÜ\ oolda > arkadası I aıırel ilr Stan Oliver Hardy öldii Kuzev Holljwood Kalıfornıa 7 »A P ) (Hardy) komık çıftının §ışmanı Oliver Hardy bugun hayata gozlerını kapamıstır Oliver Hard\ geçen senenın 12 evlulundenberı mefluc bır halde bulunujordu O zamandanbeı ı konuşma kabılıvetını ka>betmıştı Hardj ka> ınvaldeE^mn evınde obnustur. \enı bır soıu onergesı veınıiştır Nut mkseldı ku Iç Işlerı Bakanı taıafından cevab Izmır 7 (Telelonldi Yapıldcak landırılmasıru ıstedıgı onerge=ınde 515 mılvon liralık ıthalata mukabıl şunları sormaktadjı ıhraç edılecek maddeler lıstesınde > er 1 Turkıjenın het şehrınde mev I alan bazı maddelerın fıatlaruıda de Arkası Sa 5 Su 6 da I Arkası Sa 5 Su S te Bir Rum gazeteci Patrik Athenagoras'ı itham etti Heybelı Ruhban Okulu Müdiırunun açtığı dâvada sanık gazeteci «AtKenagoras, dın ve kılıse kaidelerine riayet etmiyor* dedı «Hronos» adlı \e Istanbulda ıntısar eden Rumca gazetenın sahıbı ve Yazı Islerı Muduru Stavro ZerboDulos >azdıgı bir mızaht fıkrada, Heybelıada Ruhban Okulunu tenkıd etmıştır. Bizde çıkamıyacak antidemokratik kanun Dunlcu Cumhunyefte okuinuşsunuzdur, Hındıstanda antıdemokraUk bır kanun kabul edtlıım Bafcın, bız aramızda bırbtntntze *oyle boyle dxyoruz ama. «osi't doğrusu boyle bır kanun bızde asla cıkamaz Farzımuhal tiUt(Znr rwttst tdarealert karar lerseler de D. P Meclıs Grupu. tttıfal la kabul eUe de hattâ muhalefet onlara. katılsa. da bızim boyle bır kanunu Mechsten çıkmış gormem\z \mkânstzdır Btr kanun hem antıdemokratrk olnın hem bızde ttmdıye kadar hatırlanmamıt b'ilunsun, hem de bundan «onra Ç'fcmrtmnı akıl kabul etmesm . Musaade edın, knnunun mevzuunu loyhyehm ÂmTne hizme'lennde grev yapmayı gaynknnunî saymak salâhıyetımn hukumete tamnması Bizde demoknttk rejıtnlertn temel haklartndan btrt olan gret) hakkı henvz tanınmadı fct tmn ki'men gaynkanuni sayan anhdemokrat%k bır kanun, çıkarabılehnı Grev hakkının fimdıye kadnr Unbul edumeyışrne ınsanın bıt yvzden de haytflanacagı geltyor. zehirlenen işçiler NIGHT AND DAY FOLL1ES REVLSL 9 mıllete mensub 27 aıtıstıeıı kuıulu «ıNıght And Da> Follıes. 10 vusu, bu geceden ıtıbaren Açıxhava Tıyatrosunda temsıllerıne başhj acak tır Resımde, rovu yıldızlarından bu kısmı gonılmektedır (Buna daır haberımız 5 ıncı sahıfededır). B "« Zerbopulo» un fıkrasmda kul and sı «roboti tâblnnı şaJnına hakaret ka. Mud ıru Paoaz Maksımos Toplu B» sm Mahkemesine muracaatla blıOku u dia bul eden HeTbeUada Ruhban mjg A ^ ^J ^ Sa 5 Su 6 da Ankarada su sıkıntısı yttzünden grip vak'aları yaygm hal aldı Mtvki hastanesi başta olmak iizere hastanelerde boş yaiak kalmadı Yazısı Sahife 3, Sutun 2 de Merinos fabrikasmda kalabalık bir ışçı grupu, yemekten zehırlenerek tedavi altına alındı Bursa 7 «Telefonlal Bu sabahın ılk saatlerınde Merınos fabrıkastnda kalabalık bır ışçı grupunun zchır lenmesıle netıcelenen bır vak a ol mu$tur Dun akşam saat 12 de ıse başbvan gece ekıpı, saat 1 de yediKlerı jemekten bır muddet sonra 7e hırlenme belırtılerı gostermege ba«lamışlardır Yemekte bulunan butun ışçılerde a\nı araz goıulunce ısçı'eı cankurtaran arabaları ve fabnka vs sıtaları ıle hastaneve nakleaılerek tedavi altına alınmıstır J Şarkıcı Jhonıi) Rd}, hajranları arasında (defterı ımialıjor) Arkası Sa, 5 Su, 6 da Stavro Zerbopulo
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog