Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

umhuriyet KURUCUSUffTINUS NADf 11 8fi*î ll.OUO Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusiı îstanfcul No: 248 Telefonlar: Umumi Saatral Numarası: 224298, Yazı İşleri, 224299, Matfcaa: 224290 7 AgUSlOS / ASııctrtc îslâm Ansiklopedid 77. Cüz aktt Ansiklopecunin bu, Li'Tii'Tde mcelenen macdeler arasında (Sîck!;&>. Mckteb), (Melaikc\ (Mclifc) jîibi mfducier bilhassa dikkati çekmektedip; Devlet Kiabları Müdürlüğu ile.bütgn yayınev[erıııde ve kitabçılarda "^475 kuruş fiatia satılmaktadır. '• (10876J Zonguldak liman tesisleri ve lavuarı dün törenle açıldı Sanayi Bakanı Samed Ağaoğlu, memlekette bir kömür dâvasının kalmadığını, istihsalin ihtiyaçlara denk olduğunu söyledi, Başbakan ve beraberindekiler bugün Filyosa gidiyor ' tr ' S Birliği air ne dcmis: Herkesın maksudu bir ama rivayet muhtelif Gcrçckten bugıin yurdıımıızdaki durum şu eski mısıaın • izdiği tüblo\u ne kadar da andıııyor. Yedi jıllık Deraokrat Parti ik tıdarının hayal kırıklığına uğrattığı valandaş, bniımüzdeki seçimlerdcn fazla bir şey beklememektedir. Onıın başlıca derdi yarınından eıııin olacağı, belli kimselerin kaprislerindrn u/.ak, insan haklarına saygı gösteren normaL, idareve biran once kavuşmaktır. Seçimleri falân parti filân parti kazanmış, vataııdaş bu konııyu artık fazla onemli bulmamaktadır. Mesele. toialiter ve başma buyruk bir idaBafbakan Adnan MfııdıTfı dün sabah Akdenlz vıpu runı biıırrkrn rcye doğru hızla soysuzlaşan şiradiki gidişi ne yapıp yapıp durdurmaktadır. Muhalif partilerden her biri bu ihtiyacı iyice kavramış görünüyor. İktidar partisine hükmcdcn zihniycti yıkmak. hiç doğilse değiştir<nek için önümüzdeki seçimlerde nralarında bir işbirliği kurulması lümmuna hepsi »yrı ayrı inanıvor. Fakat geigelelim, bo rçbirliğmüı nasıl yapılacagı hususunda her kafadan başka bir ses çıktığını görüyoruz. Halk Partisi Gene! Başkanı teskilâta söz dinletememekAnkara. 6 (Cumhuriyet Teleks) Haber aldığımıza göre ordu yüksek kademelerinde ten korkmakta, bu yüzden tered1 riüdlere duşmektedir. Hürriyet vazife gören bazı generallerin. «görülen lüzum üzerine» emekliye sevk edilmeleri kararla ?Partisi, ilk bakışta pek mükemmel tırılmış ve bu husustaki formalite tamamlanmış tır. Bunların yekunü bir hayli fazladır ve aralarından sâdece 16 albay ile dört ami K'irünmekle beraber fazlaca akaral Emekli Sandığı Kanununun 39. denıik, fazlaca nazari bir takıro maddesinin (B) fıkrasına irtinaden teferrüat üzerinde durarak realiteemekliye se^k edilmiştir. nin riısında kalmak tehlikesine duşmektedir. Millet Partisi her ne Diğer taraftan, her sene temkadar Halk Partisi gihi tereddüdmuz ayınm 14 ünde ordunun n.uh ler ffeçirraiyorsa da. o da kesin katclif kademelerinde vazife görcn rarlardan sakınır bir hal takınmak Arkası Sa. 5 Sü. 7 de tadır. Bu durumu uzaktan sev Zonçuldak. 6 fHususi surette giden arkadaşımız Kâzım Kip telefon'a bil dirlyorı Bugün saat 10 da AXden:z vapurüe İstanbuldan hareket eden Başbakan Adnan Menderes sa«t 18 de ZoneuldaSa vardı. Yeni tesislerin îşletmeye açılması ve temel atma rö renlerinde hazır bulunaoak Başba kanın seyahatinde Adalet Bakanı Hü seyın Avni Göktürk. Devleı Bakan: Fatln Rüştü Zorlu. Maliye Bakanı Ha san Polatkan. İç İşleri Bakanı Dr. Naı.Tiık Gedik Sanayi Bakanı Samed Ağaoğlu refakat etmekte idller. j | • Arkası Sa 5 Sü. 3 te Notlar Başbakanın İstanbuldan ayrılırken rıhtunda bulunan halkın gösterdiği ilgi İstanbuldan emin muhalefet partiterini dikkatli olmağa icbar edecek şekildeydi. Fakat D. P. nin kalelerinden addedi1 len Zonguldakta karşılama İstan, buldaki samimi, fakat tertib eseri olmıyan uğurlanışı biraz arattı. ' * ** ı Basm işlerini tedviıe memur Devlet Bakanı Fatin Rüştü Zorlu yol boyunca hep gazetecilerle ah' pabl;k etti. Uzun boylu hasbı| haller sırasında gazeteciler hakkında çok iyi intıbalara sahib ol' duğunu sanıyorum. Çünkü sofrıı da solunda Sabri Esad oturuyor ve Zorlunun her söylediğini candan tasdik ediyordu. I Yenıekteki hasbıhal sırasında Bafbakan. diktatöriük konusunj tamas eMı w «öyie dedi: «Dtyoı> lar ki. diktatörlük var. birleşelini: ve önümüzdeki seçimde yıkalım.» Açılış töreninde hazır bulunacak zevatı Zonguldağa getiren vapur İstanbul ile Zonguldak arasındaki mesafeyi 7 saat 50 dakikadaı katederek erişümesi güç bir rekor tesis etti. * ** ı Yemekte B?şbakanın hemen so| lunda oturan eski bakanlardar Sıtkı Yırcahnın mazhar oldi'su' il'if^f dikkati çekmiyeeek gibi değıldi. Ka/.ım KİP ' KlftKlS TÜRKTt'R 2 gün öncp. Kıbrısın Ar.adoluya bakan sahillprinds bulunar. Poli kafaha«ında yapıliiı 56.000 lürkün katıldığml bildirdijimiz nıuazzim mitinge katılmak üzetPl.efkoşcdcıı hareket eden bir kafile. Bazı generaller "görülen lüzum,, üzerine cmckliye sevkedilccck Kıbrıs Genel Valisi Hardingle mülâkat îngilterenin, kabul etmiyeceğimiz bir Kıbrıs anlaşmasına katılmıyacağını açıklıyan Harding, «Ilgili herkesin, taksim plânını reddeden bir hal çaresi üzerinde mutabık kalmalarını temenni ederim» dedi (Dün Ivefkoçeden dönen Ö. SamT ' tngîliz valisi bu cevabı verirken, ların hazırlanmasında mühün rol oyCoşar yazıyor) sualde mündemiç Yunan hükume nıyaıı bu zat. Türkiyenin k.?bul t Yann İngiltere ile Yunanistan ve ti> ve 'Ortodoks kilisesi» tâbirleıini debüeceği son çare olan ı Taksim plâortodoks kilisesi bir IKıbrıs piânıi ' kuUanmamaya bilhassa dikkat et nıi aleyhindedir. Bundan • ?n \''ü iizerinde mutabık kalırlar ve Türiîi mişti, Kanaatimce tâbiri üzerinde "hal çaresi. diye bahsetmekte ve hatye de bunu reddederse ne ola;vık? de ısrarla durmuştu. tâ böyle bir yola gidilmc^iniıı ?tra trgiltere. Türkiyenin muhalcfetİTe Kıbrıs valisi ile yaptığım müla tejik mahzurları olabilecetini söy rağraen bu plânı tatbik yoluna so katın ortaya koyduğu açık bir rıa lemektedir. İngiliz valisine ,TC. stra kacak mıdır? kikat şudur ki, Adanın idarpsinden teji bakımından Ada bölüiıivıpn.e'i Kibrıs adasınm köylerinde uzun ü mesul ve bu mesele ile alâkalı plân Arkası Sa 5 Sü. 4 te ren bir gezi sonunda Lefkoşede ziyvp.' ettiğim Vali Mareşal Hardi.ı^'e S'jrduğum bu suaiin cevabı şu j)du: « Kanaatinıce. Türkiye tar>f;iıcisn kabul pdilmiyecek. Kıbrıs sda .«ının beynrlmilpl statüsüne dair ner hangi bir anlaşmaya. İngiliz hüku metinin katılabileceğini tasavvur «Îdemivorum.» Diğer taraftan bu sene yaç hâddinî tJolduran 8 tümgeneral ile 5 tuğgeneral emekliye ayrıldı reden vatandas, muhalif partilerin meydana getirdiği tablnya üzülmekte ve bunların birbirlerine karşı birer arkaniyet besledikleriııden şiiphelenmektedir. Oysa vakit dardır. Üç yıldanberi jrittikçe kısılan hürriyetler sonunda önümiızdeki seçimlerin rtormal ve eşit şartlar altında yapılabileceğini iddia etmek çok Rİiçtür. MuNADİR NADİ Arkası Sa, 3 Sü, 5 te Su, elektrik ve muhalif milletvekili İmar faaliyeti dışmda İstanbul ıcm yapılan işleri azımsıyan Hür. P. milletvekili Feridun Ergin i/:tidar gc^ele'eri tarafından göridTiemiş şekilde hücuma uğradı. îddialarını yalantamak jirere Istanbul su ve elektriğindeki istiJtsaf islihlâk arttştm gösteren rakamlar günlerce gazete başhklarını doldurdu. Su ve elektrik hnddizatmda tekin olmıyan tabitıt kuvvetleridir. Bu iki kuvvet' üstelik İstanbullu da olunca onlarla kolay kolay btışa çıkılamaz. Sılek.im yaz geleliberi musluklardan çekihneğe bnşlayan su gazelelerdeki bu kampanynyı nüteakıb bvsbütün akmaz oidu. Elcfctriğe gelince evvelki gecedei tibaren o da malum muzibliklerine girişti. Sanırsınız ki ifcisi bir• cn ımılıalefet nıiKeti'ekiItni teyid ve tasdika başladılar, Feridun ErK)in hakkında yazüanların yakında onlar hakkında da tekranndan korkulvr. Durum bu halde iken iktidar partisi gazetelerinde dün İstanbul su ve elektriğini arttırmak üzere yeni tedbirler ahndığı havad'.si nkmaz mı? Bu neşriynh iktidar (tazetelerinin de Feridun Ergini tcyide başladıkları manasına alan'nrla hfnıfikir değiliz. Olsa nlsa istanbul hemşerisinin lizik bilgi'onntn değiştiğini söyliyebiliriz. Bir şehrin suyunu arthrnıak üzere her tttman yeni bendler ve yeni arttziyenler, elektriğini nritır?'iofc iizere de ypni fnbriknlnr kur"lak lâzım değildir. Bazan bir mıı balif milletvekili hepsinc kâfi ge YIKTIRILACAK BLOK BahvHkapıriA Wnicami yanındı. usma'ıı Banka?:r.ıtı bulunduğu blok da yıklınlicak ve kıymetli anıt bütün güzelliğilo crtava çıkınış olacaktır. Resimde yıkı'scak olan Osmanlı Bankası ve nu aı.'.dikı binalardan bir kısmı gıırülüycr. Ticaret Bakanı dün İzmir esnafile görüştü Abdullah Aker, darlığı h issedilen maddelerin ithali için tedbirler alındığını, ekmek gramaiının arttırılıp eksiltilmıyeceğini söyledi Gökaym gecikeeek Vali ve Belediye Başkaııı. ••Gbkayı Sevunler Cemiyeti» nin kurulması teşebbüsiindeıı vazgeçilmesini istedi Zürih 6 (T.H.A.) İstsnbulda •Gökayı Sevenler Cemiyeti» adında bir teşekkül kurulacağı yolunda çıkan haberler hakkında fikrini soran Türk Haberler Ajansının bir muhabirine Prof. Fahrettin Kerim Gökay şunları söylemiştir: "Muhabbetin ölçüsü olmaz: hisse dr.yanan her şey gibi onu duyur mak doğru değilcir. Arkadaşlar'n ve hemşerilerimin r.ecib hislerinc teşekkür eder, bu teşebbüften sarf; nazara etmelerini rica ed'''m » Arkası Sa 5 Sü 7 de İzmir 6 (Telefonla^ Çeşidli sahalarda çahşmakta olan İzmirli esnaf temsilcileri, üç gündenberi şehıimizde bulunan İktisad ve Ticaret Bakanı Abdullah Akerle bugün yaptıkları toplantıda. sıkıntılannı ortaya dökmüşler ve hükumetin tedbir almasını istemişlerdir. Baştan sona kadar alâkalı geçen bugünkü toplantıda esnaf tarafından ehemmiyetle belirtilen başlıca yokluklar şunlardır: Kamyon lâstiği. yedek parça. bahkçı ağı, iplik ve iğnesi, berberler için traş makinesi ve üstura. marangozlar Arkan Sa. 5 Sü 5 te îskeçe. 6 'Hususi) Yunan baskısı altında ezilmekte olan Batı Trakyada bir Türk kövü daha kaybolmuş ve bu köyün topraklarına Rumlar yerleşlirilmiştir. Bu köy. İskeçenin en güzel köylerinden Tıkızlıdır. Bura daki Türkler bir müddettenberi çok şiddetlenmiş olan Yunan baskısına tahammül edemiyerek Türkiyeye giç etmekte ve buradaki mallarını ve mülklerini yok pahasına elden ç:karAnkara 6 (CumhuriyetTeleksi re heyetinin tebliği üzerinde konuşmaktaydılar. Bu köy nihayel geçen Cumhuriyetçi MiUet Partisi genel tuğumuz İstanbul C. H. P. il başkanı hafta tamamile boşalmış ve okulu. idare kurulu tarafından dün yayın Şemseddin Günaltay şunları söylecamii, vakıf üç dükkânı i!e 33 dönünı lanan tebliğ hakkında bugün fikrini miştir: sPartinin genel başkanı buarazi İskeçe Türk cemaatıne devir ve sorduğumuz, Hürriyet Partisi ikinci rada iken benim konuşmam doğru teslim edilmiştir. Bu Türk köyüne. başkanı ve Balıkesir milletvekili olmaz. Fakat C. M. P. tebliği bende Yunanistanın başka yerleıinden gc T. H A. nin Atinadan bildir* Enver Güreli bize şunları söylemiş iyi bir tesir bıraktı. Diğerleri nasıl tirilen 115 Rum ailesi de.hal yerleş (Jİğİne J.'ore, Bayar niCsajindfl, düsünür o ayrı iş» tir: «Benim söylediklerimi tirilmiştir. Daha sonra Günaltay, «Bütün il Türk Yunan dostluğunun «C. M. P. nin işbirliği hakkınBugün bu Türk köyi'mde yaînız bir diizeltilmesi yolunda miimde aynı şekilde radyo daki tebliğini okudum. C. M. P. ni:ı başkanları konuştu. siz neye konuşr tek Türk ailesi kalmışiu k', o da o tebliği işbirliği mevzuunda yapıcı b\ muyorsunuz?» şeklindeki soru üzekiin olanın yapılmasını ile yaymak cesaretini derece fakirdir ki, bütün rrzusuna zihniyet taşımaktadır. Şayanı şük rine demiştir ki: rağmen Türkiyeye göç edememek istiyor «Her biri bir kafadan söylerse randır ki. işbirliği fikri bugün artık Demokrat Parti göstedir. siyasî partilerin program ve düşür o zaman anarşi olur!» Atina 6 (T.H.A.) Diin uçakla Son haftalar içinde Yunanlılar öaterebilecek mi?» celerinden çıkıp millete mal olmuş Şehrimizde bulunan İzmir C. H. tı Trakyada Türk köylerinden Kıı İstanbuldan buraya gelen Yunanis ve milletçe arzulanan bir mesele hs P. il baskam Lebit Yurdoğlu şunları line gelmişTir. Genel idare kurulu söylemiştir: Ankara 6 <CumhuriyetTeleks» sarıca, Karapınar ve Müsellimi ha tanın Ankara Büyük Elçisi Pasmaz Arkası Sa 5 Sü. 6 da ı Arkan Sa 5 Sü. 4 te • «Genel merkezler fikir birliğim C. H. P. Genel Sekreteri Kasım Gümuzun tebliğinde de belirtildiği üzere. Hürriyet Partisi bu konuda temin etmeli ve umumî esasları tes lek Sanayi Bakanlığının İstanbul C. hissesine düşen hamleyi yapmağa bitle durumu umumi efkâra açıkla Savcılığı vasıtasile gazeteleıe gönmalıdır. Vatandaş muhalefete rey ver derdiği ve radyolarda da yayınlanan hazırdır.^ diği takdirde. r.eler yapılacagı umu tekzibi üzerine şu derneci vermiştir: Günaltay ne diyor? mi efkâra bildirilmelidir. Seçim tat cÇaycuma kongresinde kömür ve Hür. P. ve müteakıben C. M. P.bikatmda ise vilâyetlere çok iş dü işçi konusunda söylediklerime Sanayi genel kurullarımn yayınladığı teb şüyor. Vüâyetler anlaşırsa iş kolaj j Bakanlığının cevabını gördüm. Paliğler şehrimiz siyasi çevreleıinde lasacîk. Bence en realist usul bu zar günü yapılacak Konya kongredur. Biz İzmir C. H. P. lileri olarak mizde buna tafsilâtı ile cevab verebüyük yankılar uyandırmıştır. Dün yayınlanarı C. M. P. ganel ida Arkası Sa 5 Sü. 6 da ceğim. Bu mesele ile ilgili bazı ekonnmik ve sosyal konulaıı da ele alacağım. Bugün öğle üzeri Devlet Radvosunun 1520 dakikası bu cevaba . 'isredildi. Aeaba benim söylediklerimi de ayı şekilde radyoda vermek cesarei"i D. P. gösterebilecek mi? Bun Arknsı Sa 5 Sü. I de İnönü, tebliğlere dair fikrini bugün açıklıyor Gülek'in cevabı Yunanistan Türk köylerini siliyor Ukeçenin en güzel köyü Tıkızlı boşaldı, buraya Rumlar yerleştirildi, altı Türk köyünii de »ilmeğe hazırlanıyorlar Şsmseddin Günaltay C.M.P. tebliği hakkında: Üzerimde iyi tesir bıraktı» dedi; E.Giireli de Yapıcı bir zihniyet taşıdığım» balirtti Bayar'ııt Kral Paul'a mesajı 4000 ton kahve eylulde geliyor İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1000 ton kahveye aid akıcditif muamelesini bitirmiştir. İthal edüecek kahveierin 2000 tonu eylul ortasında. ıkiııci 2000 tonu eylül sonlarında mem leketimizc geimiş olacaktır. Yurdı muzun yıllık kahve ihtiyacı 6000 ton olduğuna gore, gelccek 4000 ton kahve 8 aylık ilıtiyacı karşdıyacaktır. Ulus ve Yeni Gün aleyhine fakibat Kasım Gülek ve Levend Esmerin dün ifadeleri alındı Ankara, 6 ıCumhuriyetTeleksi Karikatürist Halim Büyükbulutrn. Ulus gazetesinde yayınlanan bir karikatürü dolayısile takibata geçil'Ji il idjrr hryrii rtün şrmîtrcidln nuıı.ılt.ı\ m rcisligindp hir toplanlı | ğini bıldiı miştık. vapmıştlr. Resimde Başkjıı ve ıı>elrr gorulmekledir Arkası Sa 5 Sü. 6 da VİKk IZCtLKRt KRALİCE ElJZABF.THlN ÜNl'NDF, Dünvanın "?• nnp.ı w l ı n ı tcnınl edpn 2.600 irri. lnşillP'prif Wnrkwickshire Vilâyetl•ıııı Suitoıı Colfirld kasabasında açıl ın bir t^ynciır.ıir] kampa katılmakUd:r. Ingıiıoi'e Kraliçesi Elizabeht ve koJi Prcns I iılüp. . Sııttnn Cn'rifielcTj ziyarct. ttlıkleri zaman. 2.<W) izci. önl«ritıdf V»! r:=mi gcçid yipmıU:'di . "yukarıdaki resimde. Türkiyeyi t?ntç«1'n r zır bulunan izcüerimA Kraliçe ve Prensi, selâmlarken görüinr kfrlırîeı. , ••• C.M.P
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog