Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

•MMta TEKNUC SANAT VE ALMAN NEŞRİYAT BÜROSU ANKARA CADDESÎ No: 119 TEL: 22 13 45 UUCU J l l LtSAN ÖĞRETİCİ KİTABLAR u m h u r i yet KUBUCUSU! TUNUS NAOf 11 fifi9 11.004 Telgraf v« mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu İstanbul No: 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 224298, Yazı İgleri, 224299, Matbaa: 224290 Abdülhâk Şinasi Msar Boğaziçi Mehtapları Fiatı 300 Kuruş FAHİM BEY VE BİZ Fiatı 175 Kuruş ALİ NİZAMÎ BEYİN ALAFRANGALIG1 VE ŞEYHLİĞİ Fiatı 125 Kuruş HİLMİ KİTABEVİ Sah 6 Agustos 1957 51.5miIyontutarındakiÇ«N.P« muhatif partileri ithalâta dair tenkidler acele toplantıya çagırdı Ticaret Bakanı Âbdiıllah Aker, ithalâta konulan asgarî C.M.P. tebliğinde deniliyor ki: «Muhalif partilerin, büyük vatandaş hadler yüzünden tnuayyen bir zümreye iş yapma imkânı verildiği yolunda tenkidleritı yersiz olduğunu söyledi kitlesile birlikte bir MİLLÎ HÜRRİYET CEPHESİ kurmak yolunda İzmır. S (Telefonla) Cumartest ak manında llânını tasvib etınis., flat ve' rakılmasını temennl etmlştir. »ammdanberi Izmlrde bulunan İktisad primlerin de isabetle tesbi; olundugunu ' Daha «onra konusan diğer ihracatçı ve Ticaret Bakanı Abdullah Aker bu. bellrtitkten sonra. geçen seneden ka lar da aynı noktalara îjaret etmişler. gün tzmlrli ij »damları ile temaslarma lan 15 bin ton üzüraün ne olacağını »or lnce üzümler için İnhlsarlar İdaresinee başlamıstır. İlk toplantı saat 10 da lh. : muştur. Ayrıca Ambalaj sıkıntısının tesbit olunan flatın az olduğunu İleri racatçılar blrliğinde yapılmıştır. Önce da hâd dereceye vardıgını söyleyen Ba sürmüşier. pamuk ihraç rejiminin blr konuşan Kuru Meyva İhracatçıları Baj : kioğlu, ambalajlık malzeme Hhalinde an önce ilânını istemislerdir. Temenni kanı Knver Bakioğlu, yeni rejimin za ; fiat tasdikinin İhracatçılar Birliğine bı . Arkası Sa. 5 SÜ. 2 de işbirliği yapma ları, artık kaçınılmaz bir vatan borcu haline gelmiştir» Kasım Güleğin kömür mevzuunda ileri sürdüğü iddialar yanlıştır, hatta yalandır, Sanayi Vekili Samed Ağaoğlunun cevabı San»yl Vektlt Samed Ağaoğlu, O . MUddeiu.numiiiği fcanallle, Bajm ka nununun 18 uncu maddesine daya. narak yukandaki başlık altında ju tekzfbl göndennlştlr: • C.H.P. genel »ekreterl Kaıım Gü. lek'ln Zongu'.dakta Çaycumada kendl partlalnln blr t«plantı*ında kömür Istihaall re kömürle alâkalı bazı me. »eleler hakkında »öylediklerinl oku. dum. Hemen açıklıyayım kl, beyaııat Arkast Sa S Sü. 1de C.M.P., seçimlere girip girmetne mevzuunda da birlikte karara varılmasını lüzumlu görüyor Ankara, S (CumhuriyetTeleks> C.M.P. genel idare kurulu, üç gün denberi devam eden çalışmalarını bu gün bitirmiş ve şu önemli tebligi yaytnlamıştır: « Cumhuriyetçi Millet Paıtisi genel idare kurulu, 3 ağustos cumtırtesi başlıyan ve 3 gün devam fden fevkalâde toplantısmda, gündemhıdc mevcud iç ve dış politika meselelerini, parti genel başkanı Osman Bölükbaşuım tevkifi ile hâsıl olan aurumu, seçim işleri ile muhalefetin ij Arkası Sa. 5 Sü. 7 d» Basbakan Zonguldaga bugön gidiyor Menderes dün Vilâyette Izmir D. P. il başkanı F«mk Tunca ile görüştü SUNA KAN PARİSTEN DÖNDU Panste Mılletkran.sı bir nıüsabiD M b nıü kada beçincj müküatı kazanan Stna Kan <*Un «Adana vapuru İle Fransadaa dön|R4ftQj, Suatk&rift yıpttfımız gönUmeyi beşinci sahi/e.de Sanat «Ütunında bulacaksınız. Resünde Suna Kan. vapurdan çıktıgı sırada gbrılüyor. Rusya Suriyeye teminat vermis KKALİÇE EI.İZABETH t TENKİD istiklâllerini, hüEDEK AMI.ZADE Yukarıdaki re letlerinin simde förülen 33 yaşındaki Lorri kümranhk haklarını elde Altıfchim, bir haftahk mecmuaya efmelerine ve aralarında vaz'Jıjh yazıda, Kraltçe Ellzabeth'e birlik kurmalarına yartiddutlt hdcum etmiştir. «Bugünkil Monarsi» adlı makalede, Kraliçenfn dım edecektir» dedi «ensesinde b>r agrı var gibi konuçtugunu» ve sözlorinin de ırukalâ ktr Şam S, (APı Şamda çjfcan io» nvklcb'i kızınkine» benzediglni yazmiştlr. Ayrıca Kraliçe Elizabeth'in y«ll»t tn.nayüüü bir gazetenln bugün çef ^urlyenJn gü»enliğınl teminat al. tına. »Jmıştır». Gazetenln ilire ettlğlne göre SOT. jretler Blrliii, Suriyeye Tâkl olacai blr tecaTüıe müsaade etmiyecek »ey» musamaha göstermlyecektir. Bu haberl, Surlye heyetl İle Mosio raya gitmiş ola.n gazetenln T»zı Işlerl müdür muavinl rermlştır. Hrutçef. Sovyetlerin^ Arab devletlerine yardımda bulunacajnm söyledi Moskova 5. laa.) Halen Moeko. Hrulçcf, «Rusya, Arab dev Kvvtıkl gece lsvlçrcdfn donrn Hür. P. Oı.' Raşkam F. J,. Karıosmınoglu (ortarin) dün Genel lndre Kurulu tnplantısına rfyaset ettl Şehrlmlzde bulunan B*$»*l£ah Ad boyie ««ıretının çahsıyetine dayannan Ucnderu dün VllayecU bir mud mıııı cerektığini'Hsve etmiştir. der meşsul olmus Te bu arada İzmir D.P. I! başkanı Farui 1\ .."l tabul Rörüsmüstür. Ba?bak»n bu «abah Tjpörl» Zongul daja harejtet edecektır. İnönü, Hür. P. ve C.M.P. tebliğleriıti tetkikteıt sonra konuşacak Şahrimizde balanan G.H.P. Meclisi üyeleri din Jsmt İnöHİnitı bafkaılığında »oplanarak Hif. Parlinin teMîğiııi görişfiiler İmarla Hrutçef'le mülâkat \enl Sovyet diktatörü ile konuşmaya muvaffak olan bir Amerikalı gazeteci, Sovyetlerdeki son değişikliklerin iç yüzünü açıklıyor ı imtihan talimatı dün tebliğ edildi Son sınıflarda belge nsulönün kalrfırılması kararından 48.000 ögrenci faydalanıyor önerge Trabzon Hür. P. nıilletvekili Nutln, Başbakanın cevablandırm?sını istediği bir önergeyi Meclise verdi Ankara. 5 (Telefonlat Trabzon Hur. P. Milletvekil Emrullah Nutku bugün Meclise imar faliyetiyle llgüi bir soru önergesi vermlştir. Nulku, Basba kan tarafından sözlü olarak cevablan dınlmasını istediğl önergesinde funları •ormaktadlr: lı Hummalı blr icraat halinde devaır •ttirilen imar faaliyetlerl sebebiyle ge çen senedenberi İstanbul ve Ankarada. kaç adet bina yıktm'ımıştır? 2ı Bu binaların şagillerlne yeni mes ken veya dukkân temin edilmeden 24 saatlik mehillerle tahliye ettirilip yık tınlmasındakl ölçusüc isticalin sebebi nedir? 3) İmar sebebiyle yıktırılan binalar İçin keşif halk İle meskün mahallerde vaiandaşın maddî ve manevi hu'.urunu ihlâl eden hallere, dinamlt attırılması na, neden müsaade edilmektedir? «ı Dinamlt patlatılması yüzünden kırılan camîar ve vuku bulan zararlar ne suretle ve hangi makamlar tarafın dan tazmin edilmektedir?! Hür P. genel idare kurulunun yayı.ıladığı tebl'â şehrimiz siyasi parti çevreierinde dün günün mevznu olmuştUT. İhtiyatla hareket eden parti çevreleri C M.P. genel idare kurulu tebligi yayınlanmadan Arkası Sa. 3 Sü. 3 te her hangi bir beyanda bulunmakUn kaîinmlşlardjr. C K P . Genel Başkanı İsmet İnönü dün sabah denize girdikten .vnra saat 17 de parti merkezine gelmisiir. Bu arada gB'ctecilerle bir müddet hasbıhal eden İnönj. C. M. P. nin rie toplantı halinde oldıjf(iaıu ve bir tebliğ yaymlanacağıvıi ç ıziîtelerden okuduğunu, bu •ebli? de yayınlandıktan sonra fikirıcrinı açıklayacağını söylemiş ve "»azîteciler? döiıerek' «Hürriyet Partisi.ivn teblıg:nd«m £İz ne anladımz?» sualinı sirmuştur. Bir gazetecinin «Biz hiç bir şey anlamadık» şeklindeki cevabı üzerine İnönü, «Gördünüz mü siz dç bir şey anlamamışsınız. iyice tetkik edeyun de sonra görüşürüz.^ den'iftir Daha sonra İsnıtt İnönü. s«'tlec'lerin muhtelif sua'.leri karşısıncia, gülerek, «Hiç uşr^ön'pyın. bugün Evvelki gece Ankaradan sehrimi?" gelen MillT Egıtim Bakanı Tevfik 31 »en» evvel Stalüı'den mülâkat İleri dün »abah Milll Egitim Müdür•Lmağa muvaffak olan ilk Amerikîlı 1 lügiinde bir müddet çalışmış ve mun gazeteci, hâlen Yale Üniversitesi »os \ telif mevzularda ilgililerden izah3t • yoloji profesörlerinden Jerome Davis, ı alnııçtır. Keıdist ile görüştüğümüz Mill! Egıkısa bir müddet evvel tekrar Mos kovayı ziyaret etmis, son tasfiye ha . tim Bsksnı Tevfik İleri. muhtel<f reketinl müteakıb, iç politika oa'tı |Madiif mestleleri hakkında izalmt mından «en civcivli» bir sırada yeni vermisHr. Bu izahata göre. Tophane Sovyet diktatörü Hrutçef ile konuş : S^r.ct Enstıtüsünün yıkılmasına y ı kında taçlanacaktır. Bilindiği gibi, mağa muvaffak olmuştur. ; Maçk da bulunan ltalyan KonsolosEdremid D. P. kaza idare lıeyeti Ş.Ş.C.B. nin kapitalist âjemde sulh luğ'ina aid binanın Sanat EnstitüiU perver esaslara dayanarak yeryd !olarax krllanılmasına karar veril C. Müddeiumumı'.ıği kana'ile Ba5)n ründe •beraberce yaşama» arzusun t miîjtir. Binnnın tadil ve restorasyonu kanununun 19 uncı maddesine dayadan bahisle söze başlıyan Hrutjef: için W h:n iiralık bir ödenek aynl narak yukandaki başlık altında IU Arkası Sa. S Sü 5 te Arkast Sa. 3 Sü. 3 te «Ayni seyyare üzerinde yaşamak rorundayız> demiştir». Yalnız, bu.ıun için atom tehdidini ortadan kaldır mak lâzLmdır. Ş.S.C.B. atom ve hidrojen bombalarını menetmeğe hazırdtr. Halbuki Amerika evvelâ bunun Ispatini istiyor, sonra itımad göstereceğüıi söylüyor. Bu, imkânsızd'.r . Bu «beraber yaşama» konusunda dürıyanın en kudretli iki devletinin ticari münasebetler tesis edemenıiş olmaları Hrutçefe göre. «olacak şry değil» dir. Onca «vaktile tüccar, her Hazırlanan plânda, Rusya ile Birleşik Amerikayı îstarbııl 5 (a.a.) Milll Savunına türlü tehlikeyi göze alarak diyar d<Bakanlıçms asaleten tâyin edilmi» çahştırmak için TelAviv'dek« Sovyet sefaretinin olan c k i Devlet Bakanı Şem'i Erginin yar dolaşır, attâ bu uğurda canını bombalanması ile, Selw>n Lloyd'un ve Eisenhobakma'ia ııldugu Tapu Kadaütro. Top Arkası Sa. 3 Sü. 2 de rak ve lskân Umum MüdürlüklPTİ wer'in özel temsil cisi Eric Johnston'un işleıini tedvire Devlet Bakanı Celâl katledilmeleri bulunuyordu lYardımcı. ınatbuat i^lerini tcdvvp de D?vlet Bakanı Fatin Büştü Zorlu (Tazisı S tnel Mbifemlcde) mcmuı edüıniş bulunmaktadır. Edremid D. P. Idare Heyetinin açıklaması Arkası Sa, 5 Sü, S da Naskat İmanu, Amerika ve Rusyaya başvurdu lıınnü, dön C. H. P. 1 merke/t nde gızetecllerle konufurken 1 Âsi aşiretlere karşı kat'î laarrıza haıırlaM» İngiliz piyade biriikleri ileri mevzilara g«çti Kahtre. 5 (a.a.t Kahire radyosurrjn len haberlere göre. «Venomjlar. daha verdiği blr haberden özrenildiğtne go 7iyade de\Tİye ve keşif uçuşları yapmıs re. Umman îmarmnın Kahiredeki tem lardır. Püotlar, İzki kasabasmın knze silcisi Mohammed Harsi, bugün Birlc yindekl bir çok bölgelerde. Sultan Bin • sik Amerika ve Sovyetler Birliginin Ka Taymur'un kırmızı bayrağının dalga. hlre Buyük Elçilerinl ziyaret ederît landığını görmüjlerdlr. i kendileriPe. ••Ingilizlerin girişükleri Diğer taraftan 2 gün önce Umman taarruz hareketinln durduruiması hak ev Maskat Krallığına girmis olan İnkında» Imam tarafından hazırlanmış giliz piyade biriikleri. ileri mevzilerde olan muhtıraları sunmuştur. yer almaya devam etmektedlrler İngı. liz piyade biriikleri, yakında Sultaİngiliz piyade biriikleri ileri nın kuveüerinin. merkezi Umman ve mevzilere geçti Bahreyn 3 IR.) Umman ve Maskat j Maskatta iptidai asi asiretlertn genel Sultanına karşı ayaklanmış olan ipti ' karargâhları olan Nucva şehrüıl ele dai âsi aşiretlere. Kraliyet Hava Kuvvet geçirmek için girişecckleri taarruzu dea leri tepkill av uçakları yeni taarruzla: tekliyeceklerdir. İngiliz Kara Birllkleri yapmışlardır. 2 askeri nakliye kamyonu tanklarla da mücehhez bulunmaktadır nun tahrib edildiği açıklanmıştır. Verl lar. Ortadoğuyu kana Basın işlerine Kıbnsta her Ruma 1 bulayacak tertip Zorlu bakacak dönüm, her Türke 3 döttütn arazi düsüyor Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Sekreterine göre, Kıbrısta ziraî istihsalin yarısından fazlası Türklere aid topraklardan elde ediliyor Kıbnsta her Ruma 1 dö'.ıüm arazi düşüyorsa, her Tüık» 3 döniim arszi isabet etmektedir. Adadaki tapulu arazinin 35 inci .uz daiıesinin kuzey kısmında bulunan yüzd» 40 ı Türklere aiddir. Kıbrısukı zir.>i ısHısalm yarısından fazlası, Türk'ere aid toprakların mahsulüciür. Kibrısın en mühim döviz kay";:?! olan keçıbrynuzunun yüzde 70 iııi Türkler yeliş Fatsa yolunda bir kamyon devrildi sekiz kişi öldü Ordu 5 (THA^ Cv«martpsi günü saat 10 sualarında Fatsa kazasının Çamaj nahiyesi (Corpan yolunda devrilen kamyon, içiadekı yolculardr.n sekizinin ölümüne, sekizinin de &ğıı yaralanmasına ses»o olmuştur. Ordudan hareket «ttirilîi sağj.k ekipi hâdise yerinOeki yaralılan ais rak Ünye sağlık merkezine nakletmiştir. Kaza ile ilgili tahkikata devam olunmaktadır. Arkası Sa 5 Sü. 4 te Üçlii konferansa miisait zaman ve zemın aranıyor Kıbrıs meselesi dolayısile , 1 , , , tehlikede da İsmail Gümüş isıııinde Bigadiçli bir hoca ile Bişadıçte sürgünde bu i Kman Mehmed Güden i?minde bir ' L r " l 1 " '.. ( « ' ~ D . 1 ? I , s , l c r l B a k ; r , . . . . , , . . , , , lıgı sorcufu bugun. Ingıltercnm Ansabıkaü, ıçınde 7 k.lo afyon olan k a r a L c n d r a v e A t i n a a r a s l n d a t , c l J bavulla Sırkecıde mu.ten ararlar b l r konferins akdi için hazırlık!.,r Amman, 5 'A.P.) Ürdün Kralı ken kaçakçılık m)sası memıu'ları ts yaptığı. lıattâ alâkalı devletlere re«Hüseyinin öldürüldüğüne dair bu rafından yakala.irrıişlardır. Sakallı men daveliye gönderildigine daır gün Ortadoğuda çeşidli şayialar rinhoca ifadesinde, Mehmedin kendirini Yunsn basınmda intişar eden ısrariı laşmıştır. Saray Nazuı Talhuniyc kandırdığını, afyonlnn Toprak Mah habe'Iorl tefsir etmiştir. göre Kral, bugün Ziraat ve Nafıa Na ŞozcLlnün aç.klad.klarma göre. tn ARTEMEL TOPRAĞA VKRİLDİ Türk tiyatrn âlemlnin büy k kaybı. değerlt ajrtör Taiat sulleri Ofisinin îstanbu: şubesine zırları ile görüştüğu sırada bu şaywAricmelin cnazesi dün «abah Boitancıdnlri evinden aiınarak Şehlr Tiyatro«uns |}«tlrilml» v« erada kı*a rir . , .. .. ... .. , . . . giltere lıukumetf. Kıbrıs meselegın' ları tebessümle karşılamıştır. Tathutorenl müteakıb Şiçli Camlinde Bgls naman kıl:ndıktan «onra dostlannın re hayranlananı g6ı yaılan araaında sataak ıçın getırdıgını soylemıştır. b i r „,, ç f | , e g i b u l m a k ü z e r e m u h t e l i f nl, şimdiye kadar da bu gibi, şayisMrkezeferdi mezarhgındaki «İle Vıbristamn» defnedilmlsHr. Torun sahbi olan VB nwli vazıyctı m o m lrUrı yollar hakkında son hafla lann defaatle ve kasden Bilindigi gibi. merhum TalAt ArUmrl. g'çenlerde Boluda flira çevfrraekt* iken Nr kalb kriri geçlr oldukça iyi bulunan hoca ile *uç , Ur zarfında diplomatik yollardın hatırlatmıştır. mtj, ikincı bir kriz sonunda hayata vcda etmittir. Retim, cenazc torenin den bit |örjinü«tü»ı vo Yunanistan hükumetlerl mijlerdir. »rtağı sabıkalı, adalet* teslim edil iI TürHye Arkast Sa, 5 SÜ, 6 da Afyon tarikatine mensub 5S yaşınkaçakçısı hoca Uşşakî Muhafazakâr hükumet Kral Hüseyin BAGDAU PAKTİ VETERİNERL LKI b'gd.ıd P.V.Uıu 'nensub v;krinerlor di*n saat 1^ da Taçlık I cknik Üniversjte bınasmda loplanmışlardır. .'5 delegenin içtirak ettigi toplıntı bir haft ı rişvam cdecek ve galgıfl hayvan haptalıkları mevzuu müzakeıe edıl^ccktir Resim dünkü toplantıya k«tıl«n delegeleri «östennektedi..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog