Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

Ekrem Muhiddîn yazdıjı Yegen En aon Alaturka ve Alafranga YENEK ÖĞRETİMİ Umum yemeklerin tarifi ile kalori ve perhiz yemeklerin listesi ve bilumum DÜDÜKLÜ TENCERE de pigen yemeklerin öğretimi u m h u r iyet KUSUCUSU2TUNUS NADf HnrH avı ayi 118fi1 İİ.ÖOl Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İfitanbul Posta Kutusu İstanbul No: 246 Telefonlar: Umuml Santral ICmır.m 224293, Yazı İgleri, 224299, Matbaa: 224290 T^fnnlar Um,™l Kantral Numarası: 2942011 V a ,, t e l«ri 2242BÜ Matbaa: 224290 PAJATİPHİ tdUIWbl \ 0 AfllKıfK ftgUSlüS 1Q^7 IJJOI Anadolu Tüccarlannın R U B O Markalı İçi Kürklü Nazarı dikkatine DERİ CEKETLERİ Konfeksiyon hârikasıdır. Toptan satışlara başlanmıştır. Adres: RUBO Giyinıevi Mahmudpaşa cad. No: 34/36 İstanbul İNKILÂB KlTABEVl Hür. P. "yuvarlak masa,, 6000 den fazla Kıbns toplantısına iştirake hazır Türkü dün Lefkoşe'de Dört gün süren çalışmaları sonunda bir tebliğ yayınlayan Hür. P. Genel İdare Kurulu, demokratik rejimi kurma yolunda, muhalefet partileri arasında işbirliği yapılmasının zarurî olduğunu sebeblerile belirtti bir mitİng yaptı Baf'ta bazı hâdiseler oldu, ingiliz Emniyet kuvvetleri Adanın taksim şeklini gösteren pankartları toplamak istediyse de Türkler bunları vermedi Tebliğde deniliyor ki: "Hür. ParTisi, işbirliğinin herkesçe bilineıt hukukı ve tiilı müşkiiUerinin, büyük milli bir vazife ifasının şevk ve gayreti içinde bertaraf edilebileceğine inanmaktadır.,, "] ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Muazzam topluluk hep bir ağızdan "Türkiye ile birleştnek istediklerini,, haykırdı Mrşl Tito Hrutçef mülâkatının yankıları Bazı komünist liderlerin tasfivt'sinden sonra, Belgrad Moskova arasında yeniden bir yakınlaşma hayret uyandırmadı Londra 4 (R.) Sovyetler BirtİRİ Komünist Partisi birinci sekreterl Nikita Hrutçef İle Yugoslavya Devlet Başkanı Mareaal Tito'nun Rumanyada bir mahalde buluşmaları, Washington resnd çevrelerinde hlç bir hayret uyan dırmamıştır. Bazı komünist liderlerînin azllnden sonra, Moskova ile Belgrad a. rasında bö.vle yeniden bir yakınlaşma. nın beklendiği de açıklanmışlır. Sovyet basınının Yugoslavyaya karjı bir müddettenberl tatlı bir dil kullanması ve Rusyanın yeniden Yugoslavyays iktisadl yardımlard» bulunması gözden kaçmamjkta idl. Yalnız Birlegik Amerika Dis İsleri Bakanlığında bu hususta hiç bir ko. manter bulunmamakUdır. Buna rağ. men siyasi cevreler Mareşal Tito'nun Yugoslavyanın istikliline her şeyden Arkan Sa. S Sü. 2 de Dört gündenberi şehrimizde topşehrimizc lanan Hür. P. genel idare kurulu dün akşara çalışmalarını bitirmis ve bir tebliğ yaymlamıştır. Pariı Genel Başkanı Fevzi Lutii Karaosnıanoğlu dün gece geç vakit Zürihten döndüğü için son toplantıda bulunamamıştır. Tebliğ şudur: Arkast Sa S Sü. 1 de Omer Sami COŞAR bildiriyor Lefkoşe 4 Altı blnden fazla Kıbns Türkü bugün Adanın Anadoluya bakan sahillerinde büyük bir miting yapmıslar ve Türkiyenin Izinde gitmek, Yunan çirmesi altına düşmemek hususunda and içrolşlerdir. Sabahın erken saatlerinde Lefkoşeden yola çıkan mo. toslkletler ve otomobil kafilesi yolda ve civardakl Türk köylerinden gelen kamyonlar ve otobüsler ile uzamıj v« nihayet ögleye dogru ikl buçuk kilometre uzunluğundaki bu kafile Poli kasabasındaki toplantı mahalllne ulaşmıştır. Resml makamlar çok sıkı tedbirler almışlar v« kasabanın bütün Arkası Sa. 5 Sü 5 te C.M.P. bugiin bir tebliğ yayinlayacak Genel idare kurulu, dünkü toplantısında, işbirliği ve seçimler mevzuunu görüştü «î YILA HAHRt'M 1924 de Bobby Franks adh birini öldüren Leopold o î»man ?5 Eeneye mahkum edilmiçti. Halen Amerikada tllinois'daki Eyalot Cez;evinde bulunan Leopold geçenleije b;r baün tcplantı»ı tertib edcrek dâvaya yeniden baktlması için hayatımn ronuna kadar mücadeleye devrm odıceginl »öylemiştir. GREV HAKKI tanınmalı mı? Bursa tütün işçilcri kongresinde D. P. li milletvekilı grevin zarariı olacağını söyledi; Hür. P. li milletvekili ise aksi tezi savundu Bursa 4 (Teleforıla' Bugün şehrimizde japılan Tütün isçilen sendikası kongresinde Demokrat Pa'tiden Bursa milletvekili Ali Ferruh Yüıel ve Hürriyet Partisinden Bursd millet ; vekili Sabahaddin Çıracıoglu konuş! muşlardır. Ali Frrruh Yücel kon'.ş1 masında, son tamanlarda Kapanan federaıyonlar münasebetile pendik^ıların hür bir«r teaekkül olduğtınu. fakat «yn ayrı branşlarda çpli5«n Mndikalarm Wr konfeder<.iyoıı ç?1ı?ı altında toplanmalarına kanuni imkân bulunmadığını belirtmiîLİr. Milletvekili. işçiye grev hakkının tanınacağını. ancsk Bugün s*ndıkal?r'n mali imkânlarının işçiye ıavcu sşelayacak duıumHan uzak buıundu: ğunu izahla bunun şimdilik z=rsr doguracağtnı. Demokrat Partinin prensip olarak bu hakkı kabnl ettiğini. malî imkânlar müsaade erler etmez derhal tatbik sahasına konu[ lacağını söylemiştir. ; Arkası Sa S Sii. 8 de Hfir. P. llderi F«v»i Lutfl Karaosmanoğlu dün gece Vrşllköy hava Manındı kf.ıdlslnl karşılıyan Cıhad Baban ve Enver Güreli İle görüşüyor MILLI SAVUNMA işçilerinin istekleri F. Lutfi Karaosmanoğlu dün gece Zürihten döndü Hür. P. Genel Başkanı: «Bütün hususlarda tebliği haanrlıyan arkadaşlarla hemfikirim» dedi, Enver Giiıeliye göre, muhalefet, seçimlers girmemek hususunda da işbirliği yapabilîr. Ankara 4 (Tekfonla) C. M. P. • gettei rdere kurulu bugttn rte GcBel DHri kongıelerini yâpan işçiler, bir yıllık maaş Başkan vekili Fuad Amanın başkantutarında emeklilik ikramiyesi ihdasını istediler lığında çalışmalarına devam emıi?ı tir. Kurul toplantılannda, dün de büdirdiğimiz gibi, Bölükbaşınm tevğu, emeklilik ikramiyesi veı ılmesini MiUl Savunma kifinden sonra ortaya çıkan meseleyıllık kongresi dün «aat 10 da Emin ve mıktarmın da bir yıllık maaş lerle muhatefet Dartileri arasındaki işbirliği ve yaklasan büyük seçim önü Öğrenel Lokalinde yapılmıstır. tutarında olmasım istemişlerdır. Kon Yıllık faaliyet raporunun oiunma grede hazır bulunan Mılli Savunma lerle ilgili hususlar konusulmaktaj dır. C. M. P. genel idare kurulu ya sından sonra söz alan üyelerden ço Bakanlığı Sosyal İşler müdürü Muhiddin M. Morova faaliyet rjporunı rın da toplanacak ve bir tebliğ yayın da belirtiten dileklerden bazılarının layarak görüşülen rneseleler hakkıntahakkuk sahasına girdıginı söyleda varılan kararlan umumî efkâra miştir. Önümüzdeki günlerdt, yemek Arkast Sa S Sü. 4 te ücretlerinin tayininde esas olan çalışma saatleri başına 19 kur>ış zam Arkası Sa. 5 Sü, 6 da Demir Perde gerisindeki Miislümanlar Miislüman Birlikleri Federasyonıında, Müslümanlarla Hris yanlar arasında komünist aleyhtarı bir birlik kurulması istendi Birkaç hsftadanberi Isviçrede bulunan Hürriyet Partisi Genel Başkai? i'evji Lutfi Karaosmanoğlu dün gece saat 21 .tc da uçakla yurda dönmüitür. Yeşiîköy hava alanında Hilrriyc.l Partisi men8ubları tarafından karşılanan Fevzi Lutfi Karaosmanoğlu uçaktan Ineı lnmez partilerarasi duniTU sormus ve Hürriyet Partisi Genel kuruljmın tebliği kendisine okun Genel Baskan gazetecileria «Tenlig h^kkında ne düşünüyorsunuz?» sualini şöyle cevablandırmıstır: « Tebüg. benim şu anda toplu bir ha'de bir araya getiremiyeceğim iç ve dıg mesıleleri ihtiva ediyor. Aynı zan:anda Hürriyet Partisinin e«a« fikirlcri ve umdelerl de bu tebliğde bir defa oaha izah edilmektedir. Bütün hususlarda tebliği hazjrlıyan Ak Sa 5 Sü. 8 de Talât Artemel bugiin gömiilecek Cenazesi saat 9.30 da evinden alınarak Şehir Tiyatrosuna,; getirilecek, Şişli Camiinde namazı kıbndıktan sonra aile makberesine tevdi edilecek Sehir Tiyatrosu sanatkâriarından Talât Artemelin Boluda film çevirirken bir kalb krizi sonunda, genc de j nilebilecek bir yasta ölümü sehrijniz j sanat muhitlerinde büyük teessür j uyandırmıjtır. Sanatkârın cenazesi dün sabah Bolu Memleket hastane j sinden alınarak şehrimize, Bostan ! cıdaki evine naklolunmuştur. Bugün saat 9.30 da evinden alınacak olan ce [ naze Şehir Tiyatrosuna geiirilecek, burada kısa bir töreni müteakıb Şişli camiine götürülecek, ögle namazından sonra Merkezefendi mezarlığmdaki aile makberesine defnedilecektir. x Talât Artemelin ölümile, Türk tiyatro âlemi, yeri kolay doHurulaArkası Sa 5 Sü. 6 da I SCHUBERT'İN BtR KOKTEYL ELBİSE^t Rortıada Colosseum'un önilnde piz veren bu model, meşhur kreator Emüjo Schubert'in yenl bir kckteyl elbisesini teşhir etmektedir. Leylâk renkll kokteyl elbisesi Italyada çok bcğenilmiç'tir. Umman ve Naskat isyâıu sonuna yaklaştı Işçi Sigortaları yeni sağlık tesisleri kuracak İngiliz piyade birlikleri ile Sultamn kuvvetleri kat'î taarrnz için hazırlanıyor Detroit 4 (AP) Demir Perde gerisinde 40 milyon Müslürnarjn esır Bir Amerikan hava Albayı diyor ki: «Sinkiang da bulunduğunu Sfcyliyen Datroit'de dahil olmak üzere Türktatar bolgesi gün geçtikçe toplantı halinde bulunan Müslüman Birlikleri Federasyonunun liderleriniçercek istiklâle doğru ilerlemektedir. Bu büyük den birisî, Müslümanlarla Hıristiyanbölgenin Batı Türklerine mütemayil ve muhtemelen lar arasında komünist aleyhtarı bvr onlarla birleşecek TürkMüslüman devletlerinden birlik kurulmasını istemiştir. birine vatan olması kuvvetle muhtemeldir» Eski bir Yugoslav olan Ş kagolu ve Islâm dini üzerinde geniş bilgisi Washington . (Fred J. Zusy bildiri sinde fevkalâde ehemmiyeti haiz bir olan Şeyh Kemal Yusuf, «Iilâmiy^t, Arkası Sa. S Sü. 2 de yor) Birleşik Amerika hava kuv durum işgal etmekte olduklarını ilevetleri mensublarmdan Albay Charles ri sürmektedir. Albaya göre bunun Warren Hostler'in yeni yayınlanan sebebleri: (1) Bu halkın stratejik kitabı «Türkçülük ve Sovyetlcr» bakımdan fazlasile ehemmiyetli mpv Rusya hududları içinde Türkler'e ! kilerde yaşamakta oluşu; (Z) Hedef meskun bolgelere dikkati çekcrek, ! birliğine ve nisbi bir vahdete sahib bu bölgelerin Sovyetler Biriiği için oluşudur. birer zaaf noktası teşkil etnıskte olHostler'e göre: «Sovyetler Birliğiduğunu ortaya koymaktadır. nin Türklerle meskun bölgeleri 5ÜpTürkçe konuşan halkın geniş bir hesiz bugünkü Sovyet idarecilerilc tetkikini yapmış olan Albay Hostîer • onlan takib edecekler için birer d?rd bunlann bugünkü dünya muvazene Arkası Sa. 5 Sü. 7 de Sovyet Rusyada Türkçülük hareketi ORlJİNAI BİR MAKYAJ Parisin meşhur ter/ılcrinden Lucille Mangain'ın hazıı^adığı yeni bir pardesü için, Parisin en meşhur modellerindpn biri orijınal bir makyaj yapmıştır. Milll Savunma işçileri kongresin de bulunan işçilerden l>ir kllml Batılılar Komünist Çin ile Yunan elçisi ticaret tahdidlerini gevşetti Atinaya gitti KoMÜnist Çine makine âletleri, nakliye techizatı, gemi, : çisi George Pesmazoğlu, Kıbns meselesi hakkında hükumetile temanJ larda bulunmak üzere dün sabah kiayevi «addeler ve madenî mamuller satüabilecek uçakla Atinaya gitmiştir. Washington 4 <AP) Müttefiklerinin baskısı karşısında B. Amerika, Batıh devletlerin Kızıl Çinle yapacakları ticareti daha serbesi bırakmayı kabul etmiştir. ı Dış Işleri Bakanlığmdan aldıkları talimat dahilinde hareket »den B. | Arkası Sa 5 Sü. 3 te Yunan elçisi, gazetecilere 15 gün zarfında tekrar Türkiyeye döneceğini ve iki memle.cet arasındaki dostluğun Kıbns meselesi yüzünden sarsılmaması için »linden geleni yapsı; cağını söylemiştir. Yunsnistanın Türkiye büyük el Londra 4 CRA Dünden ltibaren m Umman ve Maskat Kralhgının topraklarma girmiş olan İngiliz piyade birlikleri ,Sultamn kuvvetleri ile birlikte | girişecekleri taarnızun hazırlıklarını ; ikmal etmek ür.eredırler. Sultanın kuv ! vetlerine. Glubb Paşa ile birlikte Ürdünden çıkarılmış eskî Arab lejyomı nun subaylarjndan Albay Pat Waterfield kumanda etrnektedir. I Yapılan hazırlık. Sulun Bin Taymur'a karşı ayaklanmış olan iptidai asl aşi. 1958 de 11 bölgede işçi hasta retlerin, Umman ve Maskat Krallığının Nucva şehrindeki genesi; 14 ü yataklı, 29 u yatak rr.erkez kesimindekar;T girişilecek müs. nel karargâhma sız 43 dispanser inşa edilecek terek harekât ile ilgiiidir. Kraliyet hava ku\\etlerinin de destekliyeceği İngiliz tşvi Sigortaları Kurumu 1938 sene ve Sultan piyade birlikleri iptidaî asî si içinde beş sağlık tesisi kurmak aşiretleri Nucva'dan kaçırtmak üzere nl için gerefcen hazırbklara bişlamış hai darbeyi indirmek inyetindedirler. ür. Açılacak saŞlık tesisleri şunlarKraliyet hava ku^etlerine mensub dır: «Venom» tipir.dekl tepkili avcı ueak. 1 400 yataklı Buca işçi hastane ları, bugün lpüdal asi aşiretlerin ellerinde bu'.unan topraklarda roket v« top ve sanatoryomu. taarruzları ve ke;if uçuşları yapmış. 2 Anadolu yakasmda 400 ve Bc •ardır. Pilotlann bildirdlklerlne gore. yoğlunda 500 yatakh iki hastarw> önü Nucva şfhri civarındaki 4 köyde. îımdi müzdeki günlerde ihale edileccktir. tekrar Sultamn kırmızı renkli bayrağı Arkast S a . S S ü 1de Arkası Sa. 3 5u. S d* AzizNesinin yembaşarısı Italyada tertiblenen beynelmilel müsabakada hikâyesi birinci mükâfatı kazandı Bordigheıa (ltalya) 4 (a.a.) Beynelmüel ?Jiıah Yaıarları Biriiği tar.iMAIILVN MONBOE ÇOClClNü AI.DIR'I TI Rcsimde. Maril.vn Mon fıncian teriıb edilen bir hikâye mürof çorufcunu aldırtmak üzere nedycile hafl^ııtye geüriiirken görülüyor. sahakasında, tanınmış Türk hikâyeSıyah f zlüklü zat ise 13 aylık kocası mfshur pıyeg »JUharriri Arthur ci«t Axix rif«rn birinci mükaiatı ^a Milleıciir. • ^ Televizyonlu bir otel inşa edilecek Tarabyada televizyonlu bir otelm inşasına yakında başlanacaktur. Ögrendiğimiie göre, Miami'de bir o'eli bulunan ve aslen Tüık olan Lui Arlon adında bir Amerikalı, dün ak ?am geç vakit şehrimize gelmiştir. Lui Arlon. anlaştığı bir Türk if adamı ile otelin insasına derhal başlayacaktır. Otel, 200 odalı olacak ve «rka kısmında tstanbula neşriyat ja|j8bilecek biı televiıyon istasyonu buKATLEDİLEN CIMHURBAŞKAM 1( İN AĞLUANLAR Gualrnı.ıl;ı lunacakhr. halii JS temmuzda öldürülen Cumhjrbaşkanı Carloi Castillo için büyük Otelin iki senede tamaralafia«jagı biı eenaıe töreni tertib etmiştir. Heslaıdc, 'M temmuzda yapılan cenaze törenî etnajıad» aüıyarJar <<jrülmeiteaif.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog