Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

giıli otl» Oolmo Kalcmleri piyo»oy» or»ejilml»ılr Çok .o«lom »• «•» •'<"• t« lot Itrîn K»r parcasi vîdoîıdı' n b< K y«J«V portoları «ıvtut J üÜ •E»u «Atsuı «A» ' r« > 33 lincü yıl Sayi 11.860 u m h u r i yet Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posts Kutusu lstanbul No: 248 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 224298, Yazı İşleri, 224299, Matbaa: 224290 ILIADA Ahmed Cevat Emrenın eski Yunanca metinden doğrudan doğruya yaptığı tercüme Varlık Yayınevinin Büyük Eserler Kitablığı serisinde 4 lira fiatla çıkmıştır Her aydımn mutlaka okuması gerken bu eser ilk defa olarak düimize çevrilmiştir. Pazar 4 Ağustos 1957 Işbirliğini önleyici tedbirler alınıyor Bir parti listesînden milletvekili seçilenler istifa suretile başka partiye geçtikleri takdirde milletvekillikleri zail olacak İsmet înönii: "İktidar değiştirilmeli,, diyor Mrşl. Tito Hrutçef mülâkatı 1948 denberi Rus Yugoslav miinasehetlerinde en önemli hâdisf olarak vasıflandırılan bu görüşmede «işbirliğinin nıüsbet şekilleri» üzerinde anlaşmaya varıldı Mareşal Tito Eayseri C.H.P. İl Kongresine gönderdiği nesajda, "hesabını bilir bir idareıtin, menleket kaderini salin bir iyola yöneltmesi gerektiğinin belirtti Kongrede konuşan Gü lek. muhalefet partileri nrasmdaki işbirliğinin millî bir vazife olduğunıı söyledi ve partileri imkân aramak üzere görüşmeğe davet etti. Prof. Turhan Feyzioğlu da biı konuşma yaptı Kayseri 3 (özel surette giden arkndnşımız Vurdakul Fincancıoğlu ielı;fonla bilr'irıvor) C. H. P. Kayifri ' İl kongreti ougün 590 kadar delr'ee i ve lOOf o ,\ükın dinlcyicinin iştirakıl» K'ingro h şkanlıgına sr^iicn Prı>f. Tiiihaıı Ftyzioğlu. sab&h toplantıım.l^ îsnet infinunOn kongreye gönderdigi şu mesaj. ckudu: «>^a.v!"ri kongresi. hüyük »eç'nlerden öne yapılan önemli toplannlard n bind.r. Sevgilerimiz vc dık ka*lerinin:iz Uzerinizdedir. K»yeen'i •atf ndatlarımız. memleket öl ^sünre r*ri .olan vatandaçlardır. Arkası Sa S Sü 4 te yapıldı Menderes istişare ediyor Muhtelif 11lerden şehrimize gelen heyetler ile yapılan görüşmeler sonunda seçimlerin öne ahnması hususunda kesin bir karara varalacak DP. İI»rl gelenlerlnln, »onbsharda tenel Melmlet» gldllmeci konuaunda ke»ln lcarart T»rdıialn »nlaşıtaıakta dır. Aldığımız malumat* göre, muhte lif tllerden jehrlmize gelen D.P. 1 1 heyetler, ayrı tsn Bsşbak&n Adnan Menderes Uraımdatı kabul edJlmekte »« kabul aırannda secim tarUılnln öne alınıp alıcmaması hususunda ts tisarelerde bulunufcnaktadır. Bu faali y«t cumleılnden olarak Başbakan dün Amasya heyetlnl kabul etmlgtir. İstl aarl temuların netlcelenmek üzere ol duğu Te »eçimlerin öne ahnması konu «und» kesin karara vanldığı sannedil mektedir. KvTelet d« bildlrdlğimlz glbl, M«n Arkast Sa S Sü. 3 te Ankara 3 (CumhuriyetTeleks> D. Parti istişari kongresinin ağustosun 20 sinden sonra bir toplanü.ıi çağmlması katiieşmiş gibiiir. B M. Meclisinin toplantısındaD evvcl yapılacak olan istişari kongrey? illerden ikişer delegenin kahlacağı 1 ve gündemin çenel seçimlp'le ilg' olacağı söylenmektedir. Bilhass. hizibleşmeler meselesi. iscıssrî kon grenin görüşeceği konulann başında gelecektir. Bu cümleden olarak kongrenin, hizipleşmeleri önlemik için adaj yoklamalarını yaptırmak v?ya v^ptırmamak üzere genel merkoze yetki vermesi hususunda kuvvetli bir cercyan vardır. Eğer böyle bir K rara gidilirse genel idare kurulu ıizibleşme gördüğü vilâyeller için Joğrudan doğruya merkezden aday gösterecek ve buralarda yoklama!ar yapılmıyacaütır. Arkası S a 5 S ü . lde Hür. P. Genel İdare Kurulu tebliği bugün yaymlanacak Ani ve şaşırtıcı atom ve hidrojen bombası taarruzu Karaosmanoğlunun başkanlığında bugün yapılacak sotı toplantıda, alınan kararlar gözden geçirilecek n^ Londra 3 (A.P ) Yugoslav Devlet Reisi Mareşal THo ile Rus Komünlst partisi şefi Nikita Hrutçef, lki gün mud detle peyk Rumanyada glzli görüşmeler yapmıs ve Moskova radyosunun bu R«ce bildirdiğine göre .işbirliğinin miis. b<?t şekilleri» üzerinde mutabık kalmışlardır. CM.P. de beliren kanaatc göre işbirliği zarurîdir Bildirildigine göre Rus ve Yugoslav hükurnet ve komunist partisi şeflerl are imkânlan araştırılmalıdır. Yapılamadığı takdirde rasında perşembe ve cuma günü yer PRENSF.S MARGARET VALt OLAalan bu rnüzakerelerde So\T5t Başbaka CAK Lo:;dra basını. Prenses Maıbugünkü mevzuatla »eçime girilmemesi nı Nikolal A Bulganin hazır bulungaret'in Kanada Genel Valisi oUbli mamıştır. leceğini bildirmektedir. llâve edilgerekmektedir. diğine göre. haiihazırdaki Genel Va' Moskova radyosunun yayınında şun linin müc'deti sona ermek üzeredir. lar denilmiştir: «tki heyet, partiler ara; Prenses onun halefi olacaktır. YukaAnkara, 3 (Cumhuriyet Teleks) Cumhuriyetçi Millet Partisi sınüa işbirliğinin miisbet ş"ki]Ier ve rırhki re<jimde Margaret. tngilterede. dalmi bsğlar idümeslnin 1 ı:mıı üzeCambridge"e yaptığı ziyaret sırasında, Genel İdare Kurulu bu sabahtan itibaren toplantılanna başlamıştır. rirde mjlabık kalmijlardır Bu tenıasihtijar düpkünler için açılan «Lang i Üç gün sürecek olan bu toplantının günderninde Osman Bölükbaşı Arkası Sa. 5 Sü. 1 de rioıı House» isimli bir bannağı açar i l'.e llgilı hadiseler, lç politika hadlse ken görülmektedir. i lerinin ıon günlerde taklb ettlği SF ylr ve slyaBl partilerin dururmı. Işblr liği meseleBİ ve partinin i?blrllği hak kmöaki görüşii. genel »eç! I ler mese I le«l gibl maddeler v«rd:r. BugUnkU toplantıda CM.P. Gen»l ' Başkanı Ttr~tlgitt meaeieler blüıasaa. müzakeıe konusu oimuş ve daha »on. r» diğer partllerln durumu, lşblrliti üzerinde durulmuştur. CM.P. dc beliren kanaate îorp. bu şıınku ouMim karşısında i;bırllği la ZF.TI ve zaruridir. Ve bu birli£ln yapıl ması imkânlan araştırılmalıdır, Ancak İşbirliği yapılamadığı ve :k tidar da seçîm kanununda latenilpn değişikhklert yapmadıgı takdirde rr.ıis terek bir karar'.a seçim» glrilmemesi 3er?kmektedir Rizc CM.P. il kongresinin kararı C.N.P. Genel Idare Kurulu dün toplandı BatıIrakya BÜTÜV AMKHİKA MTAS1N1 U O8U\ Al'AK İSTASVON Vukand ki rısımde Kuzcy Kutbunuıı en sog'.ık bir bölgfsirde karlar ve buzlar atnsında grrülen «Dewlinea isimli raclır is'asyunu. bütün Amerika kıtaEinı. Kuıey Kıstbj üzerinden yapılacak oi1 hava tauiruzuna karçı ihtar edehilccık kaı :>.5itedcdir. 3.0O0 millik bi; bölgeyi k»plıyan bu alürnı Fisttı.ıi. Bir'.eşik Anıtrika Savunma Bakanhğı na 600.000 KMl dolara mal olmuştur. ' Talât Artemel dün vefat etti Türk sahnesinin bu büyük kaybı, her tarafta teessür uyandırdı Şehir Tiyatrosunun kıymeth sanat^ârlarından Triât Arlemel diin Bo'ıı Devlet hajtar.esinJe vefat Bundan bir mıiddet evvel Üoluya film çevirmek üzere giden değcü sanatkâr perşembe günü bir enfarktüs krizi geçirerek Devlet h^tanesine kaldırılmış ve durum ailesin€ bildirilmistir. Dün sabah lilesi Boluya gitmiş ve Talât Arten\;l dun Değerli sanatkânn genc yışta öl'.i b ü y ü k b manevî baskı yapılıyor Yunan hükumeti, ırkdaslarımıza milli şuurlarını kaybettirmek için arab harflerile Türkçe bir gazete çıkarttırıyor Ankara S ıCumhuriyet . Teleksı ! Bi'indiği uzere. Yuran nıahalli ma. Gazetemizln ikl gün evvel. Gümulcinır. ••amları Garbi Trakyadaki Türk ekal. yetinl memleketimize ve Inkılâbîarıde çıkan .Akın . gazetesinde neşrediler bir yazıya cevaben. Yunan Devlet Ns Tiıza aleyhiar bir kütle haline getire. îlmek ve bu suretle ırkdaslarımıza 7irı Coços'un bu gazeteye gönderdif lilli şuurlarını kaybeltirmek gayesile mektubu mevzuu bahis etmiş ve Bat Trakyadaki Yunan resmi nıakamlarını:ı .'evamlı gayret sarfetmektedir. Son Türk ekaliiyeti aleyhine senelerdenbe. i an.anlarda açıkça görulmektedir ki bu süregelen manevî baski kampanyasına gayrellere Yuniiı hükumeti de katılson günlerde Yunan hukumetinin de jînaktadlr. Bir misal olsrak, Yunan hiifi'len ve alenen katıîmış oldugunu be kumeünin Garbi Trakyada Arıb hatflirrmişti. I Arkası Sa 5 Sü. 1 de ^ u Hür. P. Genel Idare Kurulu çalışmalarına dün de geç vakte kadar devam etmiş, gündeminde bulunan meseleleri müzakere ve karara bağlarmştır. Bu meseleler arasında parti teşkilâtını ilgilendiren hususlar, iç po litika hâdiseleri gözden geçırilmi^ ve seçim meselesi enine ve boyıına müzakere edilmiştir. Toplandda bilhassa işbirliği mevzuunda ehcmrniyetle durulmuştur. Bunun dışında, toplanlı sırasımia bazı üyeler hayat pahalılığı üzerinde de durmuşlar ve imar hareketleıinin şahsî bir politikadan dogduğımu ifade etmişlerdir. Londradan NewYork'a dönen Genel idare kurulu, mevcud seçim Oulles, evvelki gün Silâhsız kanunu ile yapılacak seçimler meaelanma Tâli Komitesinde açık lesini incelemiş ve neticede 52 iide lanan Batı plânınm, Üçüncü teşkilâtı bulunan Hür. P. nin seçimlere girmesinin Dünvt» harbi ihtimalini son bit edilmiştir. normal olduğu teîderece azaltacağını açıkladı Arkası Sa. 5 Sü. 2 de New York 3 (R.) Birlesjniş Miüetler silâhsızlanma tâli komitesinde, anl ve Sajırtıcı bir atım ve nidrojen bombası tecavüaine karçı havadan tef MAMSADAKİ TATBİKAT Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Tunaboylu Manisada topçu er eğitim tlş ve karadan kon trol hakkındaki alayını teftiş etmiş ve teftiş için hazırlanan harekât ta bulunmuşurr. Resim harekâttan bir ânl gösterB»tı plânlarını amektedir. çıklayan Blrleşik Amerika Dı? İşlerl Bakanı John Aksaray pazarı, o civarda Fosler Dulles. bu gün uçakla Lonbaşka bir yere nakledilecek. dradan New.YorDulles ka dönmüştür. Washingtona hareke tramvay depx>su öniinde tinden önce NewYorkta bir televizjon 100 dükkânlık çarşı mülâkatı veren Dulles demiştir ki: «Eğer gizliyeceği şeyler var»t. kurulacak Sovyet Rusya Batı tekliflerini ıeidedecektir. Eğer gizliyeceği şevlet yoksa, o zaman Sovyet Rjsya Batı Vaîi vekili dün bir arkadaşımıza. is Bu yüzden Kıbrıs Mahalli Hiikmetinden ihtar alan tekliflerini kabul edecektir.» timlâk seb?bile dükkânları yıkılan es2 Rum gazetesinin ilâve ettiğine göre, İngilizler, Dulles'in açıkladığı Batı plânına nafa yer temln edtleceğini blldirmiş ve göre, Sovyet Rusya teftiş ekipleri. demiştir ki: Türklerden müteşekkil bir tethişçi Birleşik Amerika ve bütün NATO « İstimlâk edilen yerlerde dükkânı teşkilâtı kuracakİDrmış dahilindeki müttefiklerinin topî akla bulunan esnaf peyderpey yerleştirilrı üzerinden uçakla uçabileceklerdır. mektedir. Lefkoşe. 3 (THA) Kıbrıe mahalli dir. Rıımlara bu lşi çabuk bltirmele Karadan da, istedikleri böigelerde Mbhrukatçılar için Hürriyet Tepesi hükumeti aleyhinde cereyan doğurmB ri veya aksi h»lde bütün gün orada harb hazırhğı yapılıp yapıi.ı.adığır.ı civarında muvakkat bir yer ayrılmıştır. sı muhtemel haberler neşrettiği için; çaiıştırılacakları ihtar edilmiştir. kontrol edebileceklerdir. Batılı konKasımpaşadaki odun ve kömürcüler ik| Kıbrıs Rum gaze'.esinin sahibleri Yoldan çevriienlerin hepsl. ltirasaız, Arkan Sa. 5 Sü. 5 U Arkası Sa. 5 Sü 5 te ne ihtarda buiunmustur. duvariardaki: »İngilizler, buradan ay Bu ikl gazete, İngiüz reami makam. rilacağınız gün yakındır.'. Teya «Yol lannın Kıbri8ta bir Türk tedhiş hare Arkası Sa. 5 Sü 5 te Setl kurulmaaı yolunda faaliyete gec tiklerl Te bu maksadla TUıkiyeden •! lâh ve »ubay getlrdikleri yolunda Atl H& mahreçll haberler nesretmektedlr ler. Kıbrı» mahallî hüiumeti sözcü«U bugün. haberlerin katiyen doğru ol. madığını «öylemiçtlr. Hükumet sözcü. suntin belirttlğine göre, buna benzer ZLYTINBURNUNDA ARTE uydurma haberlerin yayılmaaı Kıbrıa Washington (Fred J. Zusy bildirl. Mısır ve Suriye askeri heyetlerlnin Mos ZIYEN KUYUSU AÇILDI mescie«inde bir anlaşma zeminı hazır yor) Faristeki NATO karargâhından kovayı ziyaretlerile ilglll göstermiştir. Şehrin muhtelif semtlerinde açıl lanmasını çok daha guçleştlrecektlr. L«fkoşcnin duvarlan verilen malömata göre Fas, Tunus ve i Muhabire göre NATO'nun en yüksek ması kararlaşan arteziyen kuyularınLefkoşe 3 ı AP) Polis bugün, meç Ankara, 3 fa.a.) Tica.et Bakanmuhtetnelen Libyanın NATOya alın eviyelerinde konu ciddiyetle letkik e. dan birincisi dün Zeytinburnu Telsiz maları ciddiyetle bahis konusu edil riilmekte olup Suriye Milli Müdafaa mahallesinde yapılan sondajı müte hul şahıslar tarafından bazı blnala. lığmdan bildirilmiştir: Vekili Halll El.Azemin Moskova ziya akıb halkın hizmetine girmiştir. Re rın durarlarına yazılan İngiUz aieyh Ticaret Vekâletince yap.lacak 51,5 mektedir. tarı tekerlemeler «ilminceye kadar, Bu haberler. Washlngton diplomatik retinln hemen akabinde Mısır Milli sim. arteziyen kuyusunu ve önünde Lefkoşenin en islek meydanma çıkan milyon liralık ithalât ve iiıı acatla ilgili şarllar, banka teminat mektubu mrhfılleıince sürpriz olmak vasfını mu Müdafaa Vekili Abdülhakim Amer'in toplanan halkı gösteriyor. de Sovypt başşehrine davet edilmiş oi. rt^rendlgimize göre şehrimi/dr artf 4 an» caddev; bir saat rr.uddet'e tra ve mukavelename örnek'Fii, OHa.'aı h.Rfaza etmektedlr. flg* kapatmıstır. Memurlar. lslerine Haberi Christian Science Monitor mas; NATO mahıillerince bir So\>yet zlycn kuvn'arının arttırllrtı»«ı çalı; giden Kıbrldı Rumları durduı>.nuı. el Birliği ile İstanbul, İzmiı, A:ıkar» İBİm'A nüfuzlu Boston gazetesinin Parl»Mısır . Suriye askeri isblrliğine hszır. mnları H'rlemiştlr. Yakında yenl lerine «Upürgc T« üstupu dayıyarak ve Mersin Ticaret Odalaı:adan temin muhabırl ortaya «rmıj ve bu konuyu i Arkası Sa 5 Sü. 4 te kuyular açılaeakUr duvarlardakl Tazılan temlzl«tmlsler. ulunabUır. Diikkânları yıkılanlara yer temin edilecek Ürdün, Suriyeye ültimatom verdi Amıııan, Suriye basınında ÜrHün aleyhine girişilen kampanyaya son verilmedi^i takdirde, Şam ile diplornatik münasebetlerini keseccğini, hattâ askerî kuvvet istimaline başvuracağını ihtar etti Şam 3 ıR.) Suriye Dış Işieri Bakanlıgından bugün arıklandığına gore. I Ürdün. Suriyeye bir uitimatom vernuş. | tir. Ürdün: eğer, Suriye basınında Kral Hüseyin ve Ürdün hükumeti ve ordusuna karşı girişlen hasmane neşriyata yarına kadar son verilmezse, Ammanın Sam i!e diplovıatik nıünasebetlerini keseceğini ve hattâ askeri kuvvet istimaline başvuracağını ihtar etmiştir. Bu münasebetle bugün Sîrnda yayınlanan bir hükümet tebliginde. ültimaıo mun Ürdün Dış İşleri Bakanı Samir El R:fai tarafından Ammandaki Suriye Kırılvkalede vuku bulan maslahatgüzarı Ahmed Rahbi kanalı korknnç cinayette 1 kişi ile şifahi olarak 3 gün önce Şarr hükumetine ulaştırıldığı bildirilmektedir. öldii. 2 kişi yaralandı Tebliğde ilâve edildiğine göre. ültiAnkara 3 (CumhuriyetTcleksl Arkası Sa 5 Sü. 4 te Bu sabah Kınkkaiede köpek yüzünden korkunc bir ;inayet ı;Ienmiş, bir kişi öldürülmüş. iki kişi de yaralanmıştır. Kırıkkale kazasının Aydınışık köyünde oturan Duısun Öztürk adında bir kÖ3'lü tarlaya giderken çoban köpekölerinin hücumuna uçr>unış ve köpeklerinin hücumuna uğıamış ve çırmıştır. Bir müddet sonra Dursun Talât Arlrmrlin en «on r^&imlerinden blrl Kıbnsa subay ve silah gönderiyormuşuz Köpek yüzünden cinayet Diyarbakırda ısı 47 derece Diyarbakır 3 (Telefoııla'» Bugün şehrimizde senelerdenberi görülmarüiç bir sıcaklık hüküm sürmüş. ıne"eoıcloji istasyonunun verdiği mHİuınpîa göre, suhunet jölgede 47 derrceyi bulmuştur. Bu yüzden hayjt fc.ee tıjıam.^, mubtelif semtlerde 5S sşi iv.yılrMştır. Sıcaklar, Egede acaib hadiselere sebeb oluyor İzmir. 3 (Telefonla) Sıcaklar bütün şiddetile devam ederken holge Arkası Sa. 5 Sü. 2 de Fas, Tunus ve ıttuhtemelen Libyamıt NATO'ya alınmaları üzerinde duruluyor 51,5 milyon liralık ithalâtla ilgili Bakanlık tebliği Arkası Sa 5 Sü. 4 te Bursada bir gazeieci cezaevine konuldu ! Bursa 3 (Telefonls) Dün şehrimİ7.de bir gazeteci Cezaevine konulmustur. Dört ay evvel şehrimîz Topiu B«*sın mahkemesince Büyük Doğucu Necib Fazıl Kısaktıreğe ncşren hakarette bu. lunrr.aktan 5 ay hapse mrhküm olan Çivi gazetesl Mesul Mudürü Yalcın iim LAsTİK GELDt Şehrimi.» 41 A) "l'.nn.,ıl ve '»..«^.»oıı L. L.^I &;Kava. o zaman aldiEi 4 aylık mühlet miç, Tevıi Büroju depolanna ist ; f editmıştiı. Jhtiyacı olan ııoförlere : ••TOna erdıgınden bugün m»\kui«n Ce kınd* lâ«tık dagıttmına b«uj!«nacak dr ReüimdP, gelen lâstıklerden ofr zaevine gönderilmistir. kıimı gorülmektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog