Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

umhuriyet 33 UnCU 3 3 flnfö lVÎ »JI 11J?87 1J.ÖÖ/ KLTfcUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf ve mektub adresı: Cumhurıyet Istaabul Posta Kutusu İstanbul No 243 Teleforjlar: Umuml Santral Numarası: 224298, Yazı İşlen. 224299.Matbaa ^42JO f ı l m o r f p î **! AgnctfK l i 7 UlHarte 1 Öl AgflSlOS 1.0/ of Türkiye Kıbrıs için söz hakkına sahib değilmiş! Bugün Birleşik Amerikaya hareket edecek olan papaz Makarios, Kıbrıs meselesi yalnız Kıbrıs halkı ile tngiltere arasında halledilecek bir meseledir» dedi Atına 3J (Hususî) Yarın buradan Amerıkaja hareket edecek olan papaz Makarios buyun Yunan hukumetırun davethsı olarak Yunanıstana gelmış olan 50 yabancı gazetecı onunde konuşmuş ve Kıbrıs ıçin soz soylemek hakkının yalnız kendısınde olduğunu ıddia etmıştır. Makarıot Ing,rerenln Turkiyeji one •urdüğünü ve Turkiyenin muhalefe. tlnden îavda'anmaya kalkıştığını da tddia etmla *e Türkive huiumetlnln >j meseıede soz «ahlbl olamıvacağını kavdederek şunları ıli^e Amerikan dış yardımı dün kabul edildi Eisenhover, 1 milyar dolar kısılan yardımı tatminkar bulmadığını söyledi Ürdün Başbakanı, Ürdunün Bağdad Paktına girmiyeceğini açıkladı, Loy Henderson Beyruttaki temaslarına devam ediyor Arkast Sa 5 Su 3 te ((Zafer))in muhalefete tehdid ediyor • Pravda», Batılıların konuşmalan uzattıklarını bahane ederek, Silâhsızlanma Tâli Komitesini terkedebileceklerîni ima ediyor LoBdra 30 (R ) Ruiya bugun konuşmaiarı uzatmanın \akıt kojbından başka bır şeye yaramadığını soylev»rek Londrada toplantılar yaomakta olan Blrletm^ Mılletler sılihsızlanıra Arkan Sa 5 Su 7 de I HÜCÛMU Ankara 30 (Cumhurivet.Telek») 30 Agıutos Zafer Bayramı dolayısıl* ' Zafer gazetesinln bugünku n y u m d ı yayınlanan »Büyuk Zaferin yıldonü. 30 Ağustos Zafer Bajramı munasebetile dun Taksim mejdanmda >apılan geçidde denucilerimiz 30 Ağustos munasebetile yayınlanan başyazıda, iktisadî kalkınma hareketini tenkid edenler Millî MUcadeleye karşı koyanlara benzetil Arkası Sa 5 Sü. 3 te mektedir Waihington 30 (R) T»m»llcıler Mecl'.ii bugun. Birte«lk Amerllfanın dünya çapındakl dı« yardımını flaan se edebılmesi lçın 3 435 000 000 dolar. lık para sarfelılme&ine dalr Cumhur. başkanı Elsenhower'e »alahlyet veren tasanyı kabul etmlçf.r Aynı tasarı, djn aksam da Ayan Mecllalnde kabul cdllmlş Te temailcller meclUlne gön. denlmlştl Tasarının vururluge girebılmesi ıçm. Elsexıhower tarafından tasdlkl gere*mektedır 3 435 000 000 dolar Cumhurbaakanının taleb ettigmden takrıben 1 milyar doLar ekslktır Eısenhower, 3135,000 000 dolarlık dıs yardımı tatmmkâr bulmadığını so>le. mıştlr. Ancak veto edecegine daır de hıç bır alamet joktur. Arkası Sa. S Su. 2 de hastane kapısında MJIU MUcadelede Ankarada ı!k sefa İşçİ SİgOrtalan KurUITlU, e n " tesıs eden oagımBiz Aiganusıan oı taıarın suratle muavene ve r«ı ^'" " bağ.mBiz Afganutan oi taların süratle muştu Kardes Afgamstanın ılk Büvük . • . . . . ..., * . , Elçtal Serdar Sultan Ahmed Han dı Resım 1021 seneısımn 21 hazıranında * C t I a v ^ s . 1 . ?. cl . n tedbirler alindl Atarürkün (okla lşaretll) Afganistan BUvük Elçılıgınin Haeı Bayramdakl ğını bildiriyor; şehrimizdeki binasına Afgan bayrağını çekmesıni gostermektedır * işçi hastanelerine bir haftada Zafer Bayramı dün bütün yurdda heyecanla kutlandı Ankara ve İstanbulda büyük geçid törenleri yapıldı, Dumlupınarda Zafertepede şehidleriniz saygı ile anıldı ' T S n h î Dir rSSlHI re Ankara 30 (a a ) Son gtınlerde bazı gazctelerde Çalışma Bakanlıgı İşçi Eskışehır 30 ıTeleforlal Muhalefet Sıgcrtalar Kurumu saglık tesıslerınde ırdıhojrı bulundugu \e hastalann partllerı arasındakı ışbirlıgımn teşklsıra btklcmekte oldugu jolunda ha lâttaki ılk neticesi bugun şehrimizde berler çıkması üzerıne malumatına alınmıştır müracaat ettığunız Kurum Umum MüC H J1 , Hur P ve C M P ıl başkanları dürü tlhan Altan a?ağıdakı ızahatı ıl« ldare hejeü azaları saat 19 30 da ^ennıştır basın mensublarının da dahü bulun. t Bır rnüddettenberı me\cud grı dugu br vemekte ısblrllğiıun tahakpal enfeksıjon sebebi ile bütün ıhtı kuku üe teşkılâta duşer \azileleri mallen goz onünde tutan Kurumu müzakere Te mjnakaşa etmlçlerdir Ankara 30 (a.a) Afgan Kraîı Majeste Mohammed Zâhır Şah mut, iplcrın muntazam bır şekılde Netlcede işblrligi huausund» tam bir tle Cumhurbaskanı Celâl Bayar, refakatlennde maıyetlen erkâru ile Sa. 5 Su 7 c> mutabakata vanlmıştır Dış Işlen Bakan vekılı Ethem Menderes bulundugu halde bugun saat 13 te hususi trenle Karabuk ve Zon r guldaga gıtmek uzere Ankaradan ayrılmışlardır. Ankara garına geldıklerı zaman istas>on meydanını dolduran kalabalık bır halk kutlesı tarafından hararetle alkışlanan Majeste Kral ile Cumhur Arkan Sa. 3 Su S de Âfgan Kralı dün Karabükü gezdi Ordu terfi 27144 kişi müracaat etti İşbirliğinin ilk neticesi 30 Agustos zaferımn 35 Incı vıldonümü bütün jurdda oldugu gibı şehnmızdc de sevınçle kutlanmıçtır Bu mutlu günüıı şerefıne bütün ana caddeler \e baslıca me\danlar ba\| raklar ve dcfne dallanle donanmıştı Torenlere saat 9 35 te Bırınci Ordu Müfettışı Orgeneral Nazmı Ataçın askPıl erkanın malul gazıler \e eskı muharıblerle hükumet erkanının tebnklerını ordu adına kabulü ile baslanmıştıı ORT\L1ĞI BtRBİRİNE KAT*V HIR8IZ tzmırde Ahmed Tuncer adında bir hınızın Jandarmanın elınden kaptıgı silahla karakol kumandanının ve Pınarbası muhtannın flzerıne ates ettiglni bıldirmıçtık ReArkası Sa 5 Sü. I de sunde azılı hıraız gorülmektedir Misafir Krala Cımhurbaşkanı refakal ediyor listesi Hür. P. il kongresi bııgiin toplanıyor Emekli aylıkları yüzde S arttırılacak Emekli Sar.dığı Umum Müdürü, Sandığın otel yatırımlanndan geniş ölçüde kâr sağladığını, em ekli aylıklarına zam için Hükumete teklif yapıldığını söyledi Bu otellerden Emekü Sandığı Genel Muduru Nurı devam olunmaktadır Kınık dun saat 15 te Hılton otehnde baska Bursada \e Eskışehırde yaptırbT basın toplantısı yaparak Emekli Arkast Sa S Sü. 3 te Sandığının ın?a ettıreceği yeni oteller hakkında aşağıdakl ızahatı vermıştlr « Memleketimlzın buyuk bır ıhtıvacına cevab verecek ve Emekli Sand'ğmca yapılacak otellerden temel at. ma sırasıle ilk kısmını teşkll edenler şunlardır Izm r otelı Ankara otelı Duncl AnAnkara 30 (Cumhurıyet . Teleksl kara oteli Istanbul otelı, Florya otelı Bu otellere atd ışletme mukavelelerı Ulus gazetesı sahıbi Kasım Gulek ile hazılanmış. taraflarca imıalanmış ve Yaü Işlen muduru Ihsan Ada ve kankatunst Halım Buyukbulut aleyhıne hukumetımlzın tesdıkmdan geçmlstır Arkan Sa 3 Su S da E&kışeh'r \e biraz sonra ızahatını ve• recegım Bogaztçı otelınin mşaatıaa Zonguldağa hareket etti Saat 10 da kalkması gereken vapur, saat 13 te rı.ıtımdan ayrılabildi B r ınuddetten berl şehrlmızde bu. Unan CHP Genel Sekreterl Kasım Gu e\ Zonguldak II kong'eslnde lıa 21 bu'unroak uzee dun saar 13 de vaourla sehrlmızden avrılmıştır Kasım Gulek 1 Zonguldak a goture ce< olan Ordu vaouru saat 10 da kalk ması cab ederken saa 1 o5 de vapu Bınbaşüığa >ukselen pıjade vuzbaşüan Na« r l Barkal Huseyln Kumaşç oğ. lu Haikı 9ağte,r Abdulvanjt D1U1 ^ p fctanbui n koagrest bugun I Haîil Demirel Ismall Of H Zlva u a , 1 0 d a n ,tıbaren Tatsim Beledıve Anar M Ragıp Bılsen Taşar Krdlr I g,sinosunda ça'ışmalar na başlıvaca* Neclp Ulaş, Sabahaddin ÇeliXhan Ne t l r K o n g r e d e hazır bulunmak üzere Çelilchan Ne ca'ı Onaran, A Cemil Omay, Nacl Po Partinln butun liderlerl şehrlmıze gel zan All Unlutepe Osman Adalıer ™ ^ ^ Bir müddetten beri Hviç. han Gokaan, Hasan Gokmen M Vahoğlu da dun sabaha karşı h AlküSl Sa 5 Su 4 te donmııç bulunmaitadır rede b u ! u Karaosmanoğlunun üçüncü gün yapacağı konuşmaya önem veriliyor Kongreye 260 delege latlrak edecek. t r Bu delegelerden 40 ı kadındır Ogrendlğimize gore bugun ilk »er. bes» konuşaıayı ürfa MilletTeklll Fe. ridun Ergin yapacaktır Kongrenın ikmci gunu Clhat Baban üçuncu gu nü ıse Genel Başkan Fevzi Lutfi Ka. •aasmanoglu konuşacaktır i Urdun eskı Kraliçesi Dina, dun şeref tribununde geçid torenini takib ederken °" PeTZI LU K f Arkası Sa 5 Su 7 de Esede oamuk mahsuUi büyük zarar gördü Bazı bölgelsrde istihsalin dönüm başına 1520 kiloya düşmesinden endişe edilmektedir İzmir 30 (Telefonla) Soke ve civarından gelen haberler pamuk mahsulunun bu yıl buvuk bir felâket geçırdiğinı ve he ' men hemen \ uz 40 nısbetınae mahvolduğunu gostermektedır. Bundan 10.15 gun once blr hafta devam eden ş dde'lı s caklar bllhîasa ma ıs dıklml mahsulunu tamanen si lın «apurmjştur O sun errie devamlı re ş.ddetll esen po'raz bazı araside celî kadar lrıleşmlş bulunan mahsu lü blıe dokmüşrur Avrıca Sarıkemer mıntakaB nda 100 bın donujı arazi üzenndekl bi» «ahanm eklnı de anıı Arkan Sa 3 Su S da Ulus aleyhinde yeni bir dâva Arkası Sa 3 Su 4 te G.H.P. Bartın kongresine mâni olundu Bartm 30 (Hususl) Tarm aabaiı saar 10 da yap lacak o'an CHP B»r t n Merk'z Bucai Kons'es ne Uç gun ev»el Kamakamlıktan nıusaade a' "mış oliıasına ragmen bugun Em. n vet Âııirligınln gonderdlfl bir vazı 1 e manl o unmuştur B lindiğl gibi Karaderüzde «eyaiate ç kmış bu unan CB P Genel Sekret* rl Kasım Gulek de bu kongreye katıl mak üzere vsrın sabah Bartma gele. cekfi Men kararını ogrenen teşkılât ü °lerl ltıraz için hg.H mercllere mü ra'aat etmek lstem elerse de bayram ırjnasebetlle reamı dalıeler kapalı ol duguraon aıusbet ce'ıce alamamiçiar dr 28 Agustosta basla^an Venehk Füm Feotıvalıne d'd üzun aıuddetten b»rı bu kongre ha bır yaüyl bugun 2 ncı sahıfemızde bulacaksınız Rep z^r ıkları İle meç^l olan t ekl â^ ve 5imde, festivale kaülan meşhur Frausız rejısoru Rene Claır ile Yugoslav artıstlerı «Excelsıor» otelındf b'taraf çevele kararı hâ'te'le kar. 1 goruşuyorlar (îlamiEİardır Rus ticaret heyeti şchrimize geliyor Ankata 30 (Cujjhunyet.Teleiai SOTyetler Blrllgl Ticaret Odaları Ba| kanı Nestoroî'un başkanhğmdakı tica ret he^etl mensubları bu akşam y a . taklı ekspre«ie Isranbula muteveccl. hen çehrlmlzden ayrılmışlardır Bilindlgl gıbı 19 ağu/tosda Istanbu. la gelen Sovyet ticaret bevetl ü>vle. rl, Izmir Puarını zıvare* etmişler, I«. tanbulda bazı temaalar vapmıslar Te büihare şehrlmlze ge'mişlerdl Burada Ticaret Bakanı Te lş BaB. kası ldarecllerl'e t«ma«larına deTajn «den Sovyet heveM mensubları gorüf melerlnl tamamlam şlardır Bı'dlrlldıgıne gore Tarılan an'aşma »a nazaran kurulacak cam fabrtka»ı tesplt etmek üzce eylul n m blr mütehaasıslar grupu a y l ı ç ı n ( ie | nıem'eketimize gelecektır C.M.P. Genel ldare Kurulu genel kuru^u bugun şehrlmızda fevkalade blr toplantı >apacaktır Butun CMJ> lıderlerının bu sabah şehr rmzde olma5i te lennr>ktedır Bu toplantıda ı^bi'lıgi konleı psında alı. nan kararların venıden goıcen geçirıleceği \e 3 eylulde yapılacaK son 15hrl ği konfe'an=ına bj toplartıda a'ı. nacak jem ka arlarla gıdılecegı tahmın I edılmektedir. 18. Venedik Film Festivali Emekli Sandığı Umum Muduru (soldaü) düîiku basın toplantısında izalıat verlr\en
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog