Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

Alaturka Alafranga YEMEK TATLl PASTALAR FAHBİYE NEDLM Tur£ yemekleri ne kadar lezzetiı ibo hazırlanması da o kadar hiıner ıster. Altı kere basılmasıle beğenüdiğini isbat eden bu kitab size de faydalı olabilir. Cüdli 400 Kuruştur. İNKİLÂP KITABEVİ 33 üncü yıl Sayı 11.886 u m h u ri yet Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet Istant>ul Posta Kutusu Istanbul No: 248 Telefonlar: Umumî Santral Numarası; 224298, Yazı İşlerı, 224299. Matbaa: 224280 KUR'ANI KERÎM'in Tercüme ve Tefsiri T A NR I ÖMER RIZA DOĞR'JL Ahmet Halit Kitabevi İstanbul Iki be7 cild 25 Lira fuma 30 Alustos 1957 30 Agustos Zaferi'nin 35. Yı törenler yapılıvor Türk milleti. kahraman orduya şüktanl&rın! bildirecek, aziz şehidlerini saygı ile anacak Bugun, 30 Agu&tos, Zaferırun 35 incı yıldonunvunu kutluyoruz. 26 ağustosta sabaha karşı fcaşlajan Bu\uk Taarrz, mtıazzam bır suratle gelışerek j0 ağustos 1922 de iAımlupırtarda kat'i şekılde lehızime netıcelenmış ve Başku'nandanlık Mejdan Muharobesı parlak bır azfer'.e kazanılnıı^tı. 30 ağustos 1922 bağımsızlığmı elJc etmek ıçin yeniden jalılanan Türk nulletiııın gın^Uğı İitıklâl Mucadelesinin do | num noktabinı teşkı] etmışür. Buyuk Kurtarıcımız Ataturk, 35 >ıl önce 30 ağusto^ için şöyle1 demişti: ı < Tarıhte bu tarz gaj reti, bu • görulrnemiş şevk ve heyecam tekrarln acak bır mıllet joktuı Onun ıçn dıvorum kı ey Turk ArTcan Su 5 Sü 1 de Bugün bütün yurdda büyük Kıbrıstaki Türk memurlar süratle tasfiye ediliyor Bu gidişle İngiliz mahallı hükumeti yakında bir Yunan idaresi halini alacak ojununda omuz omuza diışmanı Lefko;e 29 (R ı KıbrısUkı Ingj! z mahalli hukumetı. ılerlde TiUtlik IU. lette gerçfklesttrmegl kararlaştırdığı ve Turkler ıçın bır ıdam kararı olacak muhîar Idare ıçın. daha şimdıden ha. zırlıklara ba^lamtfa benzenekted'r Ileride nıcjul rr.eyküerı ı u ı ! «lcceh • elemsnlan vetfşrirrrıefc TtialSadHe tıwr len pîâulı şekildc Kıbrıs mahalli hukuıneîıncıekı nıesul me\kı!ere Rumlan i )erleştırılme*ıne buyuk bır hızla üstime getirebiliriz!,, Birleşik Amerikanın Basra Körfezi Filoları Komutam Âmiral Briggs, dün gazeîeraize verdiği demeçte, atom silahlarile mücehhez Amerikan Klolarımn kuvvetini belirtti Gazctemize biı dcnicç \ercıı Amerikanın Basra korfozi filosu Korautam Amiral Briggs Amcr.kanın Oıtadogudaki Basra korfezı fılolarının kumandanlığına getır len Vısimarıl Harold M. Brıggs. dun Cumhuriyet > e verdıgı bejanatta. sor zamanlarda Amerikan makamirım bır ha.\H duşunduren Rus denııaltı tehlıke A.fcosı Sa. 3 Su. 6 da toplantıya Bagdad' ıHususi muhab'Tİmlzden> 29. (a a ) Irak D's Işien Bakanlıgı sozcusu. Bagdad Paktı devlçtlerlrln Su r t\e durumunu lncçlemek üzere ac.l bir toplantı yapacakları hakkmda bazı ıab?ncı a}anslar tarafmdan va. ymlanan habe'eri resmen tekzib e t . Moskova 29 (AP1 So\\p Dis Bnkanlı^ına mensub kaynaklar dı r şarıda Bulgamn ıl« Hrutçef'in Su » Arkast Sa ü Su. 6 do Zahir Sah Konya iakr i hemsehrisi Konya 29 (Tlefonlı) Memleketımlzln misafiri bulunan Afgan Kralı Zâhır Çah beraberlerinde Cumhurbaşkanı Ce111 Bayar Etem Menderes. Refik Koral. tsn vc maiyetı erkinı olduğu halde saat 11 30 a dogru Ank=r»dan uçakla şehrı. mlıe gelroiçlerdir Hava alanında merasimie karşılanan ve olğe y«n«ğmt Meramdakı Vah Konagında >ıyen nusaflrler şehrın tarthi yerlerinı. Mrvlâni Muzesını ve Harayı gezmıçler ve saat 18 e doğru aynı uçakla Ankataya ha. r*ket etmıslerdır Bulganin ile Hrulçef'in Suriyeyi ziyaret edeceklerine dair haberleri Moskova tekzip ediyor Ruğday fiatları Hükumetin fiatları 4041 Arkast Sa 5 Su 8 de kuruşa indirmesi üzerine Ticaret Bakanına bir telgraf çekildi Arkast Sa 5 Sü. I de Ankarada üç basın dâvası Avukatlar silâh taşıma ruhsatı istiyecck! İstanbul Barosu, bir avukatın uğradığı tecaviiz dolayısile İçişleri Bakanlığına başvuruyor 1 Orgeneral olan Fazıl Bılge 2 Tumgeneral olan Rifat l/lpenalp, 3 Tuğamiral olan Afif Tuğrul Kocaaydm. G 4 TümamiraJ olan Tevfik Sargut. 5 Tumgeneral olan Kemaleddin olan Fuad Önler Burdur 29 (Telefonla) Buğ"Bolükbaşını yanyor» diye day fiatlannı ilgılendiren son debağırarak gazete satan bir ğişıklıklerle alâkalı jenı çıkan humüvezzi de yargılanıyor SONR\ kumct kararnamesı uscrine Hur.P. SIR\SI OULIND4 «Teda\ ı» makAnkara 29 (CunıhunjetTelek*) mıüetvekıllerinden Fethi Çehkbaş padılc gıttıgı lskenden>ede Nâsırla Şehrimı?. Toplu Basın mihkemesinde ile Behçet Kayaalp Iktısîd ve Tı bol bol kucdklastıktan sonra mcınle bugtln. Bssın Kanununun 19 uncu ketıne dfncn Surıve Cumhurbaşkanı caret Bakanına bır telgraf çekmış Şukıa El Ku\\etlı şımdı de oğlur.u maddesıne muhalefet ıddıasile. ıkısl Arfcası Sa. S Sü 7 de Arkast Sa 5 Sü. 3 te se%gılc op\i>or Gülek bugün Zonguldağa GİDİYOR bugün yapılıyor ] lstanbu' Earosu, Kurtu'uçta vazıfe sır«sında tecavüze ugnjan ve dovülen A\ukat Ümıd Erkın hâdısesı uzerındp ehemmıjetle durmaktadır Ba~o Rcısı Orhan Arçal dun bır basın toplantısı yaparak demıştır kı « Bana o>le geloor ki, gazetecı ile avukatın müşterek kaderı dayak \emek c'mustur Omer Cemıl evvelâ mahkeme huzurunda tokat yemış, I ? sonra sokakta tekmelenerek oldürul o U n mu^tur Karsbct Ersana jıletle bü ' cum edılm.' Atıllâ Aşıroglu arkadaş'nrz p. gozu ıatlamıştır Yaptıgımız re«ml müracaatler bu C. H. P. Beşiktaş kadınlar hadıselerın tekerrurune mânı olama, mış. artık Hak kolu ilçe kongresi ile Hür. müdnfılerınınsabrımız ta=mıştır sagla1 emmyetierım P. Beyoğlu ilçe kongresi Arkasi Sa S Su 3 te ı Peynir de bu şehirde mühim bir duva oîdu Aiâkalılara göre, Belediye, salâh'yetlerînî kullanarak buzhaneleri kontrol etse, 150.000 teneke beyjz peynir derhal piyasaya çıkacak T u ğgeneraı0 | y n a n 1 0 özgil. 8 ~ H i | C'J ' 85 Tabib jaıbav olan Xecib Haydaı Alkor, 11 larba.v olan İsmail Hakkı Egc Oza>dın. 9 Levazım olan Hahl \ucel. 12 Üç gundenberi şehrimizde bulunan C. H P Genel Sekreterl Kasım Gule"< Zonguldak ıl kongresınde hazır bulunm?k uzere bu sagah ssat 10 da vapurla şehrı. rr'zden ayrılacaktır Gulek Zanguldaktan sonra Ankaraya geçecektlr C.H.P. ve Hur. P. ilçe kongreleri C. H P. Beşıktaş kadınlar kolu ilçe Ordu yüksek kademeSerinde değîsikük Korgeneral Seyfi Turagay Malzeme Korkomutanlığma, Hava Korgenerali Sabri Göknaıt Hava Kuvvetleri Kur. Baskanlığına tayin edildi Ordn terfi afbayl Bu ç^hırdt pojnir de artık bır fiatlarla, t^nıdıklan kımselere pey\arbay «dava'i halıne gelnnş bulunu^or tlgılı nır ç,,tmaktadır makamlar. sık Eik. ahnan \e dlınaPı\asada \aptıgımız te«klkl"rden \c cak tedbırlerden bahsereler. Takat. ılgılıleıle temaslardan ogreııdıklenne jazık kı lifla peynır gemisi >urtı mız şudur rnüjor Kaşar pejnıri \e bevaz pe> Tuccar %? perakendecl. bugünku < nır almak içın bakkal bakkal dola«an narh fıatıle pevnır satı^ımn kendıhalk elı bos e\ me donüvor Bu arada lenne kar bıraknıadığım ıleri surebizı p"r=ık"nderıUr • ' .1. ırin »• , • Arlnst Sa 5 S ü fi da • listesi Terfi eden kara, hava. deniz suba> larımızın listesini neşre devam ediyoruz Genelevde bir cinayet islendi Bir genc, çenelev kadınını 13 \erinden bırakladı. aynı evin I hizmetçisini üldürdii Haftan'n 3 urru c n v » ' l dOn o ; . le uzeı Ga'it»dak> senel'Tlerden hı llrde lslenralstlrT 24 ıa«>rtda bİT sen, munasebette bu unturu bir eenel ka I dmÎA n \jrii»kf>cf( sTrrsır>üa OTIU bı çdkla 13 'ernöeıı ,'aolimış. arava KI ren r evin hi.m;tcıs'n, de bir bıcık [ dfl ry^lle vt^îııderj vurarak oldur. [ rauştur | Glrcsuniu 2* \anl !>san Dîman I oun sAa. 11 "0 su'sr'"^» GaUtüda Ku ju sok^'i">^a 12 nu'îi^ralı geTVÎeve gıtmlşHr B'j"ada Gu'hani"i D?IÜC ısmindeV e'nel ksrtınm odîjına çı <aTi H»!»n üzni'iı, kdınla odada faz îa kı>lm?k Wt;y!nce aralarınd» müra 1 kaşa başlatnKt'r R ! n^?dq. Gu'han'm R a a n n b>iM *e1ı~.'e vu"mr> hâ<i| «e büTUmu; bırag;"! ce v a n cenc c"e , nel ksdını kol Te bacsklanndan ol 1 mak ü î c e 13 ferindçn ^sralamıştır I Haıan '•»»! nın f»»'«d'") 'ı«jıı re Arkası Sa 5 S'i 7 de Arkası Sa S Su. 6 da Yeni ilçeler Aj>kara » l ı a . ) Bujuk MlUet Mecltaınce kabul edllen bır kanun geregınce bu yıl yemdsn 22 raorkezde ilçe teşkılitı kurulması kararlaşmış ve bu hususUki hazırlıklar lamamlanmıs tır Onumuzdekı pazar guııunden ıtıbaren fı len teşktl edllecek olan yenı ılçeler junlardır: Adanada Kajataş Amasjada Sıvıova. Anktrada Gudul ve Yenlmaha.le Ay. dırda Yenıpaşzar, Gazıaut«bde Araban Gıreeunda Esplye Hakkâr de Uludere Arkası Sa. 5 Sü S te ' Baro Bajkaııı Uıhaıı ArsaJ Ex\elkı gun jayınlanan crdu terfi lıstçpımn neçrıne dun baçlamıç, bırer derece yukselen Generallerin ve Am! rallerm Tuggenerallıge jükselen çetıcelendlrtlnıtş ve Şura faallyetıne son «d!ı sınf Alba\ların Albayhfa yükAnkaa 29 ıCumhurKet.Teleksı Odu \uiMk kad«melcr'nde bazı a ! . vermıştir selrn topçu. tank, \eteriner. tabıb Dun. Şuramn Başbakanın başkanl. eczıt.' \e p'\ade kurmay Yarbavlann. gisıkhkler yapılacajını e»\elce blldırgında toplanacagı bildırilmlş Ise de su\jrı kurmaj Yarbajların îEimlerını mıçtlk. Ordu t«rfı HstEİerınin ilanı l'e bir. Mendere» rarıatBizlandışından bu topvermştık. Ukte Yukaek Komutaaa lapılan tâytn lantıya katllamamlşv.r LiEtcnın neşrıne de\am edıjnruz. ler de peTderpcy tatblk edtlmek'e Te Tahminler hılafına. Şuranın bu Alba.\lıga A ukselen su^ari llgüılere nakledıidıklerl mahaller t e b . toplantısında. sadece terf.ler goruşü jarbaylan Ierek karara baglaK.nijtır lıg edniıektedir All Kıratlı Saadettln Erokav Bu cumeden olarak, Korgeneral Sey Alba.\lı;a yukselen ordonatım ft Turagay'ın malzeme Kor Konutan jarbayları lıgma, Ha»a Korgenerall Sabri Go'K. Muharrem Gorener, Sule man Alpte nartln da Hava Kuvvet'ert Kurmay kln Zıva Toksoz. Cevaf Gülen, 1«. Başkanlıkiannı tirln edlldUlerl oğ. m»ll Hakkı Akamner Cemal Erturk; renllm ştlr. K&mll Türksov Saadettln Ulusoy. Ne Askeri Şura çalışraalan cip Kuçukmete. A Ulv( Sllmen, Zıya Arikar*, 29 (Cumhuriyet.T€İek«> Ankara 29 (Cumhuriyet Te Omay. Alhajlıga vuksrlen le\azım YükJek A»keri Şura bugun og'eden leks) Mabye Bakanlıgı ile Sararba> ları aonr* toplamrak çalışmalarına deram Ce'âl Ozben, M Alı Erkorku», r e h etmlştır. Şursnın bugunku toDlantı»ı nayi Bakanhğmin muştereken yap İle gundemlnds bul'jnan konular n e . I Arkast Sa 5 Sü. 3 te Sa 5 Sü. 4 te İlk madde indirimi uygulanacak maddeler peynir satan bir bakkal dııkkânı onünde halk, saatleree kujruk •\apiyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog