Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

umhuriyet 11 CCQ KURUCUSU: YUNUS NADf Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kulusıı İstanbul No: 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 224293, Yazı İşleri, 224299. Matbaa: 224290 Ç 0 CUK KLÂSİKLERİ Varlık Çocuk Kiâiikleri bütun yocukİErın zevk ve merakla okudukları en zengin çocuk jşerisi haline gelmiştir. Ancak dünyaca |ln almış en güzel ve faydalı eserlerin içevrilerinden meydana gelen bu seride şimdiye kadar otuz kitab çıkmıştır. Her kitab 1 liradır. sabah tahliye edildi EİÇİH1İZ BİTgİ İle görüştü Çaycuma C.H.P. Kongresinde konuşan Gülek: "Bizim hazırladığımız plâna göre kömür istihsali şimdi 10 milyon ton olmalı idi, halbuki 5 »ilyon ton civarındadır,, dedi Halil Sezai Erkut dün Dulles dün Londra Büyük Saygı Nasıl liorumır? Rire C. M. P. İl kongresi dün yapıldı. Genel İdare Kurulu üyesi Suphi Batur, fikir adamları üzerindeki baskının tahribatına işaretle: «Bunların değeri her halde bin fabrika ve bin barajdan daha üstündiir; dar ve inhisarcı zihniyetle mücadele etmek hepimizin vazifesidir» dedi Hiçbir resmî açıklamanın yapılmadığı bu mülâkatta, Birleşik Amerikanın Dış İşleri Bakanı ile Londra Elçimizin Kıbrıs meselesinde ki son inkişafları müzakere ettikleri bildiriliyor âklmlerin dürüstlüğü hakkında şüphe uyandıncı yayında bulunanları şiddetle cezalandırmak maksadile Basın Kanununun yeniden değiştirileceği söyleniyor. Adalet müessesesinin kutsallığuu halk gözünde korumaya yarayacaksa biz böyle bir kanunu öpüp başımıza koyarız. Gerçekten, bangi rejimle idare cdılirse edilsin, bir memlekcün huzur içinde yaşayabilmesi, her şeyden önce o memleket halkıuiD adalet muessesesine sonsuz bir güven duygusu besleınesine bağlıdır. Hâkimlerin kararları iizerinde gelişigiizel tartışmalarda bulunnıak, ileri geri sözler söylemek, beğeuilmiyen kararlan haksızmış gibi göstermek, halkın adalet müessesesine kar§ı beslediği saygı duygusunu zamanla aşındırır; vatandaş hakimden ve onun vereceği kararların âdilliğinden şüphe etmeğe başlar. Bir defa böyle bir şüphe kurdu halk vicdanına girdi mi. artık o toplıun iç huzurunu kaybetmeğe mahkumdur. Yiirekleri bir karanlıktır kaplar, kimse kimseye inanmaz olur. Boyle bir durumun nereye varacağı da hiç bilinemez. Londra, 2 (R.) Birleşik Amerika Dış İşleri Bakanı John Foster Dulles, bu sabah Birieşik Amerikanın Londra Büyük Elçiliğinde. Türkiyenin Londra Büyük Elçisi Muharrem Nuri Birgi ile görüşmüştür. Dâvet, Dulles tarafından vâki olmuştur. Ereğli (Karadeniz) 2 (Telefonla) C.H.P. ilçe kongresinde yap Mülâkatı müteakıb, hiçbir resmî açıklama yapılmamıştır. Faedildiğine tığı konuşma sebebile tevkif edilen Halil Sezai Erkut dün gece saat kat siyasî çevreler, Kıbrıs rneselesinin mevzubahs 21 de elinden alınan hürriyetini 970 dakika sonra bugün saat 11.30 da . muhakkak nazarı ile bakmaktadırlar. tekrar elde etti. Erkut adınj bu «abah saat 9 da adliye mesaisine başlar başlan.az avukat Suphi Konak ve Ata Germen, Sulh ceza hakimlnin kararın* a. cele yolu ile itiraz ettller. Verilen itiraz dilekçesinde ?u hususlar bellrtilmekteydi: Erkut hakkında ihbar yapanlaıdan Eyüb Yaman. İnönüye hakaretten evvelce bir sene hapse mahküm almuştu. Bu ?ahis. ayrıca Çalışma Bakanlığı Umum Arkast S a 5 Sü. l d e Dulles. Birlpsmiş Milletler Sllâhsıj;. lanır.a Tâll Koraltesinln çalışmaları. m yakmdan takib etmek üzere, pazar tesi gününden ltlbaren Londrada bu lunmaktadır. Blrleşik Amerüa. 3 Nato âzas: Tu. nanistan Türkiye ve İngiLtere arasın da mühioı blr ihtilâr mevzuu teşkll eden Kıbrı» meselesl İle yakinen a.a kadar olmaktadır. Nltekt.n, Kıbrı» m» «e'.esile '.Igill olarak Türkiıe Başbaka. nı Adnan Menderes ile Dulles arasın da s:k sık mesajlar teati edildiğı da ha önce Ankarada açıklanmıştı, Ayrı ca Blrleşik Amerl'Ka, mesele eylul ayında Bir'.eşmls. Milletler Genel Ku ruluna gelene ksdar İngilterenlu Kıb KONFERANSI Amerika Dış tşleri Bakanı, Londradaki Tâli Komitede Batılılar adına, âni bir atom veya hidrojen bombası laarruzunu önliyecek plânlan açıkladı Arkası Sa, 5 Sü, 6 da Londra 2 (R.) Birleçmiş Milletlerin S âzah SilAhsızlanma Tali Komitosi. 3 defa tehir edilen toplantısını. bugün öğleden 6onra akdetmiv Bîrlesik Arr.erika D15 lçleri Bakanı ALD0Ğ4N. GÜNALTAYI ZİYAItET F.TTl C. M. P Gcnel Kurul Foster Dulles bizzat, Batılılann, ârıi jzası Gencral Sadık Aldoğan dün saat 18 de C. H. P. Il Başkanı Şembir ttora ve hidrojen taarruzuna s>rd «edrlin GOnaltayı makamında liyarct etmiş,Güni ltay ve İdare heyeti üv=çckmek üzere. karşılıklı havadjn ı e r i u e bir müddet görüşmüştür. Aldofan. bu zıyaretten «onra konuştugu Bu kötii ihlimali önlemek niyeti tcft:ıj ve karadan kontrol projelerini gazeiecilere, Günaltayı tcbrike gPld'gini »öylemfkle iktila etmlçtir. Re Arkast Sa. 5 Sü. 7 de , simde Günâltay ile Aldoganı bir arada görüyorsunuz. iledir ki, Cumhuriyet Türkiyesi daha başlangıçta çıkardığı kanunlarla bir yandan hâkimler teminatını Rağlanuya çalışırken, bir yandan da yürürlükteki davalar hakkında uluorta fikirler ileri sürülmesini yasak etmiş, mahkemeler üzerine dıçarıdan her hangi bir şekilde baskl yapılmasını önlemek istemişti. Ancak baskı derken gazeteleri, va da bir takım zümreleri değil, elinde devletin mukaddcratını tulan hükumeti de unutmamak gerekür Hâkimler adalcti ne hiiku u met adına. ne de iktidar partisi adına dağıtırlar. Adalet müessesesi Evvelki gün şchrimiz il merks melen yarın akşama kadar cievam •millct adına işler. Böyle olduğu zinde toplanan Hür. P. genel idare decek ve yarın şehrimize geiecek oiçiıı de hâkimler hiç bir kuvvetin kurulu, çalışmalarına dün ;io saoah lan Fevzi Lutfi Karaosmanoğlunun «•tkisi altına girmeksizin, ele aldıktan akşanıın geç vakitîerine kadaı da iştiraki ile yapılacak son topıanlan davalan korkusnzca görebiltıdan sonra bir tebliğ neşredilrı:^* devam etmiştir. mcli, yargılarında yalnız kanunun Öğrendiğimize göre genel ıdare ku tir. Öğrendiğimize göre genel ıdare rulu dün, iç politika. scçim meseleve vicdanlanmn ışığından ilham alleri üzerinde aluiiiıası gereien kava£ kurulu dün, Ereğlide tevkif edilen mahdirlar. Halil Sezai Erkufa bir geçmiş olve tedbirleri görüşmüştür. Ne yazık ki Deraokrat Parti iktiBir ara işbirliğine de temas edil sun telgraf 1 çekmiştir. dannın ikinci dört yılında tutulmaya Hür. P. teşküâtlan miş ve müsavi şaıt prensipinden asbaşlanan yol hâkim teminatını tehAnkara. 2 (CumhuriyetTeleks' la fedakârlık yapılrruyacağı tekrar Hürriyet Partisi teşkilâtlanmağa delanmıştır. likeli bir şekilde sarsmıştır. Adalet Arkası Sa 5 Sü. 6 da Genel kurul, çalışmalarına rauhteBakanına Unınan 25 yıllık hâkim «PartiWin hükmî şahsiyet leri re'sen emekliye ayırmak yetkisi olarak sıyasi mesuliyetleri ile vatandaş yiireğinde huzursuzluk partililerin tîmıamen ferdi yaratımştır. Üstelik bir müddettir olan siyasî mesuliyetleriııi bazı iktidar yazarları. hattâ sorura birbirine karıştırnııyalım» lu devlet adamları beğenmedikleri NADİR NADİ Bilindiği gibi, Fethi Çelikbaş. bu Arkası Sa, 3 Sü, 5 te hafta başında yaptığı bir basın 1oplantısında işbirliğine de temas ede rek fıkirlerini söylemişti. C.H.P. Mec lis üyesi İlhami Sancarın, Çelikbaşın sözlerine cevab teşkil eden beyanaü Kazanclar, bu fiatlarla aralarındaki yarışı çoktan Başbakan konuşmasını hazırlıyor Umumî seçimlerin öne alınacağı haberleri üzerine tzmir D. P. teşkilâtında kaynaşma basladı Başbakan Adnan Menderes dun öğleden evvel Vilâyetteki özel daitesind»'. 23 ağustos Urihlnde topianacak D.P. :1 lcongrnînde söyleyeceği nutkun hazırIıkları ile mesgul olmuştur. Aldığımız malumata gore, Başbakan yapacağı konuşmada muhalefet partt. leri ileri gelenlerinin çeşidli vesilelerle ortaya attıkları tenkidleri cevablandı» racaktır. Menderesin cevabının rakanı. istatistik ve mukayeseli bilgilere dayanacağı bildlrtlmektedir. İzmir D.P. teşkilâtında kaynaşma İzmir. 2 (Telefonla 1 Milletvrkili genel seçimlerinin öne alınacağın^ dair bugünlerde çıkan ısrsrh haberler karşısında D.P. İzmir 11 teşkilâtında da bir kaynaşma göze ç rpmak tadır. Üç senedenberi bir türlü yapılarru yan D.P. İzmir İl Kongresinin ö'^ümüzdeki günlerde yapılacajı beyin edilmektedir. Bu yüzden ba?.ı hirip ArJoosı Sn. 5 Sii. 7 de KÖPRÜ ÖNÜNDE BAIAK MOTÖR ARANIVOR 20 gün önce Haıiscie Koprü .ınleıinde balan Kav.Ahdere motörünün çıkarlılmjsı çaliFmalar'na dün başlannuştır. Dalgıgl^r r.ıot iriin yerini bulmuşlarsa da d"nü d&lgalı olduğundan büyük vinçler ku!l:<nıldığı halde motörü çıkarma^ kabil olmamıştır. Resimde moto.'l kurtarma çalışmaları görülmekted;'. Hür. P. toplantıîarına yalrın Karaosmanoğlu da katılacak Çelikbaşın I. Sancara cevabı Egede kuraklık ve şiddetl i sıcaklar Bazı dereler kurudu, binlerce döniim pamuk mahsulü ciddî bir tehlike karşısında, îzmirde sıcaklardan delirenler var, Adanada suhunet gölgîde otuz sekiz dereceye >ükseldi Izmir. 2 (TelefoK'.a ı Eçe bo':ge »ini tchdid tdrn kuraklık vatum bir hal almağa başlarmş'.ır. Menderes nenriiıin suyunun vekil. nıesıle Sokede pamuk müstahaili cid di bir tekiike ile karşı kaışıya bulun .naktadir. Bundan başka, Bahkesir. den aiınan bir üabere göre. Bandırma da Manyas golünün bir koiu o'an Ka radere tamamen feurunıuştur. Bu dc rccie bulunan 60.70 kllo ağırhğında ki balıklar karaya vurmuştur. Köyiü ler balıkları top.ayarak gübre yerine kuUanmaktadır'.ar. Deıenin suladığı arazi 300 bin dönüme yailaşmaktadır. Bu yüzden de bu miktardakl ekl'.i arazi clddî bir kuraklık tehlikesl ile karşı karşıyadır. dıgından turistik bir bolge olan mes hur Kuş Cenneti buyük bir tchlıkeye mâruz kalmıştır. Bu arada birçok köy susuz k"'n.a end.şesS:e düş.Tiüştür. Buçunle ^' yaâmur yagmadığı tak dirde bu Kuraklık tehlikesinijl dah» d» vahim bir hal alaca^ı ifade olunmakta dır. Gelen haberlere göre bazı böl. gelerde müstalısil yajmur duasına çıkmağa karar vermiştir. Sıcaktan delirenler İzmir, 2 ıTelefonla) İciudc bıı Iunduğumur (eyyamı bahurl İzmir. deki »ıcaklıkları taha.nmul edilmcz bir hale getirtniştir. Suhuoec bugun de güneşte 64 dereceye kadar yük. •elmlştir. Sık sık görüien bayılm», ha« tslanma vakalanndan ba;k& son gün Gene Manyas gölü suları da bu ku lerde dellrme hâdiselerınin de arttıgı raklık neticesinde iyiden lyiye alçal i Arkası Sa. 5 Sü 5 te Genel İdare Kurulunda dün işbirliği görüşülürken müsavi şart,, prensibinden vazgeçilmiyeceği belirtildi Diyarbakır D.P. binasındaki miiessif hâdise Tevfik İleri ve bir D. P. müfettişi, parti yönünden tahkikat yapmak üzere Diyarbakıra gitti Diyarbakır 2 (Telefonla1 Geçen cumartesi günü şehrimiz D. P. binasında vukubulan müessif kavganın parti yönünden tahkikatını yapmak üzere bugün Millî Eğıtim Bakanı Tevfik İleri, beraberinde D. P. mii fettişlerinden Abdurrahman Bavar olduğu halde uçakla şehrimize şelmiştir. Parti binasmda uzun bir konu«ma yapan Tevfik İleri, D. P. nin icraa Altın ve eşya fiatlan gene hızla yiikseliyor kaybettiler, 1950 deki hayat standardını idame etmek istiyen bir ailenin bugün ödemesi lâzını gelen yekun hakikati açıkça gö«rteriyor da tesir etmiş va fiatlan çok yükseltmiştir. Umumiyetle esas alınan 1950 senesinde 36 lira olan Reşad altını, 140 liradan muamele görmeğe başlamıştır ve gittikçe de yükselmeğe istidadlıdır. Arkası Sa. 5 SÜ 7 de VİVİEN LEİGH Marul Ingllız f?hr»e ve perde sanatkârı VivıJn Lı i.ch yukarıdaki resimde. Ingütf1re Imar N'''Zaretinden çıkarken ^ağ gözlinde bir band bulundugu ha'de efiı jlmekteHİir. Aktör Sir Laurence Oli\':er'in karısı. Londradaki tariM St James Tiyatrosunun istimlâk edi'. • meti kararını protesto için bir kampanya açmıştır. Dün Fatihte iki işçi toprak altında kaldı Kanalizasyon çukuruna diri diri gömülen işçileri kuriarmak için halk da seferber oldu Fatihte, Küçükmustafapaşa sem tinde çalışan iki kanaiizasyon işç;?i. dün saat 14 te toprağın ka>nı?sı ile 3.5 saat yıkıntı altında kalmıştır İşçiler, toprak altından. halkın, Emniyet memurlarının ve itfaive ekipinin gayretile kurtarılmıştır. Küçükmustafapaşa, Haliç caddesinde. müteahhid Mustafa Erbaşa aid Arkası Sa. 5 Sü. 2 de Arkası Sa 5 Sü. 3 te Eylulde ne var? 1000 ton kahve aldık. Fylulde gelecek. Ldstifc bollaşacakvıij. Fafcat eylulü beklevıek lâzım. Piyasada bulunmıyan tlholdf moddeleri için elli milyon verildi. Eylulde bu ithalât tamivıen yapılrru? olaeak. Bir çofc temel atma törenîeri tertibleniyor. Banlar eylule doğriı gitlikçe kesafet peyda zdecek. İyi ama bu. zylul ayında ne var? Neden ağustos oeya ekim lcğil de eylul? Mıîâdt. nnnî, arabi tafcriın ierde hiç bir hususiyet ta.yımıyan bir ay. Ayrıca ramazan gibi dinî bir vıahiyeti de mercud değtl. Olsa olsa sonbaharm boîlcnçrıcı diyebiliriz ama sonbaftar ıte de bu anlattıklarımızın hiç bir vıünase' beti yok. Şu Halde eylıil ayttıdo fte var? Safcın seçimler olmasın? Bu tckdirde uzun bir zamandanberi bütiin memleketi meşgul eden bir 7Tiuoıntnontn aydmla?ıacağı ay olmak ittbarile eylul, artık JcenJisinde başka hususiyet aranmastna lüzum fcahmyocafc kadar büyük bir ehemmiyet kazanacak demektir. Bu arada yukarıda verdiğimiz müjdelerin kerametini ey'.'ilde iramamak icab ettiğini de bğreneceğiz. Hele su eylul bir s/elsitı bakalım! Altın piyasası son günlerde tekrar harareüenmişür. Mühim bir kısiin ithal maddelerinden abnmağa başlıyan yüzde 20 ilâ yüzde 40 nısbetinde hazine hissesinden sonra, buğjay fiatlarma da 10 kuruş zam yapılması. diğer isühlâk maddeleri kadar altı la "Japonyada basın serbesttir,, Tiirkiyeye gelen bir Japon gazeteci, hükumetin Japon basını üzerine tazyik yapmadığını söylüyor Japonyanın 4 milyon tirajlı Yomiuri Shimbun gazetesinin hususî nn habiri Mr. Minoru Hirano, Türkiye hakkında makaleler yazıi.ak .izere gehrimize gelmiştir. Japonyada gazetclerin tırej 111ın her sün biraz daha arttığını ve 7 nııl yon tirajlı iki gazele huUuHİu*'jnu Mr. Minoru Hırano C.N.P.İ1 Başkanı dün gazetecilerle görüştü 19SO de KAZANCINIZ 8UKA0ARS, BU KAOAR KAZANMA ı kanalizasyon tertibatı yapılnıakta i ken, toprak birdenbire kaymı; ve 4 metre derinliğindeki kanalizasyon çukurunda çalışan Hilmi Erdoğan ile Osman Şiıüı, üstleıine yığılan top rağm altında kalmışlardır. Hâdiseye şahid olan diğer ışçiler ve halk derhal kurtarma faaliyetine %?ç Yetkili makamlardan aldtğımız miştir. Cibali karakolu. vak'a nıaht.1 malumata göre bu seneki parıcar ve linde ikinci bir çöküntüye sebeb ol koltesi 2,5 milyon tona baliğ olmuşmamak için, halkın kanalizaiyin çu Arkası Sa. 5 Sii. 7 de A.rkası Sa. 5 Sii. 2 de Bu seneki şeker istihsali 370375 bin ton civarında Sövlemezoğlu, «Bu şartlarla seçimlere iştirakin fayda yerine zarar doğuracağı kanaatindeyiz» dedi v işbirliğinin millî bir zarurel haline gcldiğini söyledi 45 günlük EÜrgün cezasını Kütahya da tamamhyarak şehrimize dönen C. M.P. il başkanı Hüsnü Zeki Sövlemezoğlu. dün il merkezinde gazetecilerle görüçmüştür. Sövlemezoğlu, işbirliği mevzuunda demiştir ki: • İşbirliği, Türkiye muhalefel pnr tilerinin yıllardanberi tahakkukuna çalıştıkları bir ideal vasfmı kat^n mıştır. Hâdiselerin son günlerdeki inkişafı, işbiıliğini, demokratık harekeiın hayatiyeti bakımından mü;.tacel b'r zaruret haline getirmiştir.. Söylcmezoğlu seçimlere de temas etmiş ve 'Bu şartlarla seçimieıe iştırakin fayda yerine zarar doğuracağı kanaatindeyiz» demiştir. Bilindiği gibi, C.M.P. genel idars kurulu bugün Ankarada toplaııaral son hâdiseleri gözden geçiıecektir. Arkası Sa. 5 Sü 7 de Prof. Gökay hakkında çıkarılan söylentiler Vali ve Belediye Reisi Gökayın önümüzdekl günlerde şehrinıize döneceğine dair söylentiler devam etmekir?cir. Iirarla bel;rtıld;ğine göre. Güıiay. B»lfdiye Meclisi üyelerinden bazıiarı ta. raıından çağrılmıştır. üene aynı çev'relerden bildırildiğine gore, Gökayı • T.L.I 7 5 0 \wZWâ^mrr için 1957 de ne Arkası Sa 5 Sü. 3 te \\ 1350 dekf hayat standardınızı mııhafa73 pd kadar kazanmanız gerektlgcııl gosterir Arkası Sa 5 Sü. S de İH lfçinln dlrl 41ıi fcmuldugu kanalizasyon çukunı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog