Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

ya ğJrteller •emiılenir. OnCD yil u m h u r i yet KURUCUSU: T U N U S NADİ 11885 U.ÖÖD Telgraf ve mektub adıesı Cumhurıjet IstaDDui Posta Kutusu tstanbuJ No 246 santral Numarasa 224298, Yazı iglerı. 224299 Matbaa 224290 T e ı e f 0 D İ a r : U m u m , Porsenıbe 29 r«l^BJHU« t.1 Guneş dun\ a\ ı uasıl a^ dınlatırsa Mecmuası da sizin iç duıyanızı ne 4 eyle öyle t aydmlatir! 1957 BUCİN CIKT1 Kıbrıs statükosunda bir değişiklik halinde taksimde ısrar edeceğiz Washıngton, (Fred J Zusy hıldırıyor) Btrleşık Amerıka Ba?sehrının en çok okunan akşam gazetesi Evenınc Starn, Dı» lşlen başyaıan Constantın* Brown, ju sıralarda Turkıyevı zıvaret etmış olup gazetesıne Istanbul mahreçlı ınakaleler \ollamaktadır Bu makalerden 21 ağus'js tarıhlısınde Knna meselesım ele alan muharrır oyle yazmaktadır •Başbakan Adnan Menderes Kıbrısın Ingıbz ıdaresınde kalmasını memnunlukla kabul etmektedır Pu na karşılık, kendısının Sovjetler tarafından mulhem olarak mutalea dış baskıla Ada j.tUısunnp Lettığı bır değışıklıgı zorlarsa, Turkıve Adanın bolunmesı hususunda ıs rar edecektır > «Muhabırımıze Kıbrıstan bah<=e derken vuzunden genış tebessuıııu «ılınen Menderes burada kaldıgımı?| muddet ıçınde, gerek basmda ge rekse şımdıkı seçım kampanyası nutuklarında Kıbrıstan pek Danset medıgımızı muşamde mi; olnirf lısınız demıştır Bunun sehebı b rım bu konuda kat ı Wr karar? varmış olmamızdır *ı ılız djıe.1, altında kaldığı muddetçe bız Kıbrısı Cumhurıjehmızın bıı paıçd1halinde gormek dava^ında değıtız Ordu terfi list dün gece neşredildi giindemi 1 , ^m^^mı^r • ~ı' « r Başbakan, bir Amerikan gazetesine verdiği demeçte: İngilizler Ankara 28 Adadan çekildiği fakdirde, 120 bîıt Türkü kuzey kesiminde topluyacak Bui.uk Mıllet<'Cumhuıı\etT»lek«> Meclısı toplantı tarıhının \aklacm15 bulunması sebebıle çevrelerıne gıden mılletvekı ve bu kesimi Tirkiyenin bir parças< vefoprağı halinegetireceğîz» dedi seçımşehrımıze donmege başlamışlar lerı 1 Sozlu soru ve bnergeler arasmda, toplattırılan gazetelere, hayat pahalıhğına, kapatılan işçi sendikalarına dair soru ve teklifler de \ ar 5 Korgeneral Orgeneral, 2 Tümgeneral Korgeneral, 24 Tuğgeneral Tümgeneral, 1 Tümamiral Koramiral, 2 Tuğamiral Tümamiral, 1 hava Tümgenerali Korgeneral oldu Kıbrıs haritası için dün 1 5 0 «enc kan verdi Arkası Sa 5 Sn I de Bu yıl 62 albay tuğgeneralliğe terfi Arkası Sa 5 Su 6 da Henderson dün Lübnana gitti Beyrul basını ona «Casusfuk uzmanı diye çalıyorŞam Hrutçefin Suriyeye geleceğini açıkladı Beyrut 28 (AP.R) Turklvedt 3 gü» d«7«m eden muzakerelerde bu. lnrnıu? olan Loy H»nde'»on bugun burava gelmla »e derhnl Lübnanlı ldaredlert* Surlyeve dsur mUzakerelf r1ne b&slamıştır Henderflon huraya TI rdığtnd* Tıirkiyedekl temaslan haUund* hlc bir şe» «öyleme>nlştlr Amer kan Dı» laler! BaktnlıŞının Or tsdoffu mUıaTİrt Beyrutt» 3 gün k» lacaktır Henderaon PTT«H LUtman Dıs B«ka n Charleg Malık T* daha lonr» Lüb. nan Basbakam 8aml Sulh lle gSrü?. m ıstur Henderaon Lubnnn Cumhur. ba^kanı tarafından d» kabul »d'.lmlç tir I abnan ha»ım catıvor Lllhnan baaım Hender«ınu s ddetll Tuıkı\e Mıllı Talebe F«ıt a'jununın \uksrk t^lısıl C ' a > rHs = dçtığı kan kampanyasına dun saat 11 ten ıtıbaıen Fedeıas>opo r vapıUr bır TLKFI EDENLERDEN BAZ1LABI 1 Tumamıral Şeref Karapınaı l fugamıral ^lahaachn K«r tı ırır " Tuggenprdl Memduh Tdgmaç, 4 Amıral EyubOner (Yargıd 'orenle başlamıştır 10 Albay Şukru Kızıltug i Tuğgeneral Irfan Bastuğ 6 Tuğgeneral Selım Türkkan, 7 Tuğgeneral Cemal Oztaş, 8 Albay Zekı Okçu, 9 Albav Mustafa Pek çe Ipek §al uzerıne ışlenen K'orıs b? • Ankara 2* (Cumhurıvet . Teleksi rıta^ı gençler n kaıı'ı>iıe kap aııa Ordn terf hatelerı bugıin \ uksek taicaktır Kampanu ıçın ılk o'aıak kadıka lktlran etmıştır nı alınan Federa»>nn 2 Laskanı Buna gore bu yıl be; korgenerJİ or. •Gençlerden alınan ou krfn sen.bolık generaUlge ıkı tumgenpral korgenebır mahı\pt arzptmcktedır Ccnçlık rall fe yırmı dort tuğgeneral tumgeKıbrıı meselesı Turkıy* lohıne te nerall Rt bır tumamıral koramıralccllı edınceje kadar hıcbi" itdaVaı 1 s*» Ikl tııgamlral tvım»TniraUığe bır lıktan kaçınmıyacaktır 'e son dcmhnvs Hımgeneral korgenerallıge altmıs la kanını dahı feda "tnı^g^ ^ıı ant.rt ikl albay da hıgEenerallığe terfi ettıbır kere daha and ıçmış buııınujor» r ım çtır demıçtır B er \ıst deifcfve terfı eden »PTI«Kampan>a 5 ffun a^vara edecık ve ral erın ve albayların ısımlerı şıınlardır hfr gun saat 1417 >ioS nda (loktor Orgcnrralh Je \ukselen \e hemşıreler nezjıetıi'fle kan alıKorgf nrrallrr nacaktır Gençler, / 'leıasvon taıaO^nıan Gııra\ Vedad Garan Salâ "i u/.l.aşıııga Irrh eHe n K, n ıl fından kan vermege d vc* e 'üue\Ankara Beledıyesı, Zâ hnddın Selışık Taiı\ Bllge Cemar 11 Albay \uLf Ard^, 12 Yaıba\ Şukru Ormecı, H Yarb«y Demırel (snlda). L stegmenhge tedır îlk gun 150 4ençt«>n k,w ^1 nGurFel hir Şaha Ankara fahrî Arknn Sa i Su T d* Fethı Arseven, 14 Yarbay Kasım Aipar terfi eden Ihsan Tur (sagda) Arkası Sa 5 Su i te Afgan Kralı Harb Okulunu ziyaret etti hemsehrılığıni tevcıh etti Makarios İngilizlerle nlaşmayolunagırdı Amerikan yardımı kısılmıyor Senato, Temsiiciler Meclisi tarafından yapılan kısıntıların üçte ikisini iade etti Ka sena osu b ızun toplanmıs ve RP ^PI »rde T»m8ilcıl»r Mecllsl tarafın. dan Ameri\an '•ırdım proçramında va pı m 5 olan kesıntllerln üçte lkvınl l»de etmlft r Baş*.imn Lararh t»leb ' lerl tizerıne Sena o 25 e >"rsı 62 revle bu hususta karara t « n ır S^natonun tasr.b et^.^1 tahiiaat n 600 m l'on dolardan bı*az fazladır Bu Ba karm bidaette lstediglnden az. dir l"Vkat TemsüciV«r MeclM tara fmdıa yapı :nış olan kesintllerlıı Uçte < »! bu sekıtde l»d« edllmlş olmakta di' Sımdl Senato I'e Temsllcller M»c'l »1nın muşterek bir komlteat toplana. calc ve kat ı karara Tarmava çalışa. cak'ır Başfcan Eı»enhower bu husu»ta çoy » demıştlr « Dunva barıjı İçin e' zen olan bır vardım mevzuunda S^ natonun bu kararm n »uratle ta«vib int umuyorum' NPft.Yor< 23 ( R t B l ^ l e ş l k <niP Lefko*? 28 ıHususı Ortodolcs pn paBi Makarıoa tarafndftn bueiin v* ll#n b » bevana' Kıbn» Ingılız raavo •u tsrafmdan rtfıum verie T»Ticlan maktad r Makarioa bu be\aca nda datal 1 muh arl\e' plan ar nı kabule hazır oldugjnu sç klan «tır Beva Moskova 28 'AP) Sovvet Ru«ya, nat Kıbrıs rad\osunun bır rnuhablri 1 \enı kıtalararası roketlerını ve hıdre ve llTil : r rojen bombalarını Ortadoğudakı lende Kıbrıs halk na M I • Makanos \n durunı ve Akdenızdekı harb uslerı Sumenın Savunma Bakanı \ekılı Ha «kendl m ıkadderatını tavtn bakkl. nm tnnmacazına dalr temina' verlldl hususunda Batıva karşı bır ıhtar Ud el Azm evınde tertıblemış nlclugu 41 takdlrde Ingi izler n dahl ı m u h . olarak kuUanmaktadull^V^T^Zl.îT^ tanyet planlarını gorıışecesınl ve k a . Kızıl donanma ve hava kuvvetlerı l m z a l a r a n t l c a r » t a n laşma S ım o vap bule ha73 olduaunu bc ır'mlç'lr nın resml organı gazeteler bugun m I , t ı Arkası i a 5 Su 6 da yayımladığı bır yazıda «Amerikan Arkası Sa 5 Su 6 da Kr?l ogleden «onra Dahilî muhtariyete razı olan papaz bizi dc "kuvvetimize mudıırlugunu 7i\oret Hrfrıtd Umum etmış, B M Mech";ı Reısının şerpfıne verdıgı bulunmustur aygun bir sesle,, konuşmağa dâvet etaeğe kalkı$ıyor ça\da Arkası Sa 5 Su 2 de Ankara 28 fTelefonlal D<>4 Af gan Kralı Majeste Moammhed Zâh ı Şah bugun saat 1113 te Harb oku lunıı zı>aret etmıştır Töıenle kar»ı lanan Krala Harb Okulunun kuru luşu çalışmaları ve egıtım «ıstem hakkında genış ı?ahat verılmıştır Zahır Sah Afgan Harb Okulunun tunc armasını Harb Okulumuza he dıve etm ştır 6*7 eylul hâdiselerinde zarat görenlere bono tevzii pazartesi başlıyor Istanbul Defterdarının i 7dlıatına gore tevziatın bu kadar gecikmesıne bazı nmessese ve sahısların hâdiseyı bir istısmar vesile si \apmaja kalkışmaları sebeb oldu S7 eylul 1955 Urıhler nde vukj bulan hadıselerde 7arar gorenlers \ p rU lecek bonolar hakkında Istarbul Defteroarı Şefık Kaıım Yur dun b r ar kadaşımıza asagıdakt beyanarU bulun mustur « S 7 evlul hadlsele ırd» «ra' gorenlerln tesblt «dılen zararlarını î evfıl 1957 pazartesı »abahından ıt baren oderney* baslıvoruz Odenıe 66S4 savılı kanun geregınce bır ?ene \adelı natıa muharrer Hazın» bonnlarıle v»t>ılacakt r Bu bonolar vatlfleri »onund* nakden tahsıl «d lcbllecekleri gıbl »lradıden haklkl v« hülcmt fahnlsra da clro ed lebılır Rusyanın İhtarı r Arkası Sa 5 Su 5 te Kahkahalı dram Hür. P. il kongresine Menderes dâvet edildi İşbirlığının son topla'ılisını muteakıb 3 muhu't Arkost Sa 5 SH S de İYİLEŞTİ Bolu ormanlarında 48 saat dola^tiKtııı muteakıb Şehnn buyvk hunın hastantpartinın genel sekreterlerı muştereken biryuu lennden btnnde uç dort gu* k"dar yattîkton tonm çtkon genc gezisı ı çıkacak inr arfcadaj dun Haıtanede odafcomçum4 p Hur. P II Kongresı h«zırlıklarına devam edılmektedır rupfllt genc bır tunst \dı deriı. Kongre salonuna asılacak dovızlerın hemen hemen hepsı tamam Hastaltgtnı tordum Strkectde kaldigt otelde ılk gece oyle bır tahutlanmıştır Oğrendığımize gore on bm davetıye bastırılmış bun (curusu hucumuna ugramif, bu Urdan bın! muhalıf portllere gond* nlîn ştır îcretcr tarafından oylesme ı«Bır muddettenbert A\rupada bulunan rtltnıjfctbır fcan rehırlenmemnFe\zı Lutfı Karaosmanoglu bugun den korkarak hemen iolugu Ha«şehrımıze gelecektır Genel sekreter («nede ılnıı Ibrahim Oktem de >arm şehr mıze Bu »ozlert dmhyen arkadailargelnı ş olacak \e cumarte=ı gunu kondan btrı dehkanlıya çıkiftı Arkası Sa S Su S te Mekteb talebelenne i'artncaia kadar şehrvmıze gelen her ecnebıyt hakkımızdakı /tlctrlert tct» ıshnteka cekmtstnı bıltrnmz Btt ıdama tvmm davarnız hakkında Sağlık Bakanlığı, aehumız Sağlık ne dufunduğunv, nıçın »ornuıdııt' Mudurlugune bır tamuıı gondere ek B« muhavereye Jtendımızden ne salgın halinde buiuııan gr pın ıh tklestk fazln olacofc, deptl ntt' barlı hastalıklara dahıl edıımcjım ve ıstatıstıklerın deıbal Bakaı Iığa gon Sehrimizde » Asya gripi genişliyor Bolu Emniyet Müdürü sarhoş bir polis tarafından öldürüldü Silâhsızlanma olacak mı? Eisenhower, «teklıflenmız incelenmeden reddedılirs" netice fecî olur» Washıngton 28 (R ) Bdşkan Eısenhower bugun vaptıgı bır konuşmada sılahsızlanma muzakerelerı ne temas etmış ve demıştır kı tSılâhsızlanmava daır yaptığımız teklıfler Rusya tarjfından incelenmeden reddedıhr^e bunun netıcesı ••• Arkası Sa 5 Sü 3 t t Asya Gripi hakkında açıklama Sağlık müdürlüğü. her ateşli hastalık Asya gripi değildir. diyor İttanbul VHâyetınden Sıhhat T» tç tlmal muarenet mudurluîü lfadesıie gonderilen 28/aguatoa/1957 tsrlh 86246 s»7Hı yazı Te eki Ineelendl Gonderilen vazının Ba«ın Kanıınu. a j n muaddel 19 uncu maddest mucl lynce neiırl ıçln kevf \e'ın Cumhuri. reVzpzeteâl'Vâzı'Iserr'mudur'lügune tebüglne karar »erlldl | «Muhterem srazetenlzln S» »ilrttp» 1957 tarlhlı nu»ha»ınTn 1 meı mhlfe 1 nct »Utunund» (I*tanbu1d« 5 W bln ktsi A»ya grupınden vatıvor) haç 'ı*ı a'tmda In is« ed»n re a âsa ıla (.AR.Ş1KAPI CINA1ETIMN FA1LLİ.KI Evvelkı Çarvl ıfartesme atfrn sehr miHİe A»v. k H a 3 a b a h ç l kahvelerınden bırınde sarh«,luk \uzunden çıkan kav nden j0 b n ki,tnın ratmakia "u ' * • * ı , , ı t d b kh luritluguntı"" biirt!r»n \»n dairrnizM ] sonunda b'r kahvecı ve çırfatnLi plnmır l netıcelenen vak ajıın faıl, lle * Arkast Sa S Sü. 2 de I len aun Adlıyede (Yazısı 3 aahıfede). Arkası Sa S Su S te Ankara 28 (Cumhurlset. re'eksı Halen Ankara Merkes Cesa»rındı mevkuf bulunan C M P Genel b*şi» nı Osman BdlUkbftşınm kolit'en n u ı darib olduğunu ev»elce bt'dınnlştlk Oarendıg'nıs* «ore Bolu«.b»şının ateşl normale dü?aıü« »e tımımea ıiıleşmlşttr Bolukbaşıvı ıtnuttunnak ıstıyorlarmış Ankara 28 (Cunhurve* T«lek5t Keskın \gııceza mahkeroesınüı or gun d»nberı \aslet B?kanlıgı mjfettışlrı tarafından teftlş edılmekte oldugu bıldir lmekted r Teftışı bır basmufeıtış lle lkı motetCina'seti muteakıb kaçan \e 22 saat Bolu ormanlatlş ıdarc etmektedır rında dolasan katıl polis, dun baslayan durusmaCMP geıısl merkezıııc* basına ıtsında «bu işi sarhoslukla >aptım» dedi \e «deli rılen bıl ende lçel»rden ko>lere gonaerılen DJP mensub jrı \e jandarnıa. olduğunu» iddia etti lar \a ta^ıle kcıy muht=>ıla ına <O n B^l ıkba^ıoan b^h P ı w ı n va a<» m Bolu 28 (Husust surette gıden arka nun gecesı ışlenmıştır Koraltanın ko •dılnıgl seklınde t'bhgat >apıldıgı b 1daşımız Muzaffer Celâ=un bıldırı>or) runması ıçın Bolu Valısı Ahmed Te dif lniPrviedır Bolu Rnnıyet Muduru Nejad Batkal, kelıolgu tarafından vazıfelendlrılen Ne^yrıca C M P Wn grelernde Oigeçen pazar gununu pazarte»ı>e bag Jad Baykal gece saat 24 sularında Va man Bolukbasıd«n bahseden hatıbie'e layan gecevarısı emrind^ çalışan » t . ı m m m a kam arabasıle evıne gıderken polısl»rtn nıudahale ettıkleri ıddıa ohoç bır polis memuru tarafından so Bolud» Venı \nkara» volunda I0OT1 1 jnmaktadır kak ortasında 4 kurşunla oldurul piakalı trafık arabasıle kar^ılaşnııştır B ı m ına p^erlf1 O ıpın Byl ı^ba ' ın mustur Pol s memuru şofor Mehmed ArslaSa S Su 5 !e Katıl polıs cınayetı muteakıb kaçtıgı Hrkav ^n S S'ı, 7 rte İç n hadlsenın neşn Bolu su!h ce7& hSkımlığınce menedılmış fakat faılın 22 saat sonra Duzcede >akalanıp ada iete te»Hm edllmesıl» bu karar bugun Bolu agırceza mahkemesı tarafından kaldırılmıştır Ctnayet B M Mecllsı Reısı Refık Koraltanın Aband golune geldıgl gu\akalann katil pubs memaru \edcn çıkarken duruşmasını Dövülen avukat işini Baro dün ele aldı Sa\cılığa yapılan ınüracaatte âmme hizıııeti goren bir hukuk adamının vazife basında ugradıgi tecavuz dolavısile aııınıe da\ası acılması istendı (Tazuı 5 tnel uhifenuzdel i Maktul EnınJjet Mııdurunnn kız ksrdeşı (on<)ek<)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog