Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

CUMHUBİYET 28 Ağustos 1957 Yüzmelerde 3 rekor kırıldı YıİMaz Özüak, Selma Hassan ve Ülkü Anlrenman maçında TekinyeniTürkiyerekorları tesis etti Erkek bü'ukler ve ba>an bu\ukle' arasındaki vuane yarışları dın saat 17 de Moda yuzme havuzunda }ap ! mıştır Blr haftadanben ıstirahat eden yuzucjlerlır z bu lstıraha* esnasınds çalışmalartnı da aksatrnadıkJarından bu yarıjlara ı\i hazır anmıs olarak çıkmışlardır Dünku yarışmalarda ga ^et <\i mu^obakalar çıkartan yüzucu lerımız üç de Turkoe rekoru kırmış Hltın yiizükler iltın kalbliler 6. Saray İzmit Kâğıdspora 51 galib geldî Galatasaıay dun saat 17 de Tura»\ın nezaretınrie \I"cıdı\eko\ «taında antrenman >apmıştır Ilk ev \ela kultur fızık >apan futbolculaı j ıa sonra Ga'a asara\ın eckı o\unl?rmdan Necmının antıenotlugunJ apnakta olduğj Izmıt Kagıdsporlf ıtıenman maçı japmış'aıdır Maça Sedad Saım Ahmed Kâmıl B AIı nal Yıldırım î<rmaıl Suad Kadrı, • lım (Emeı) tertıbınde çıkan Ga> ıtasaray «Kenan, Alı Osman, Hu\ ın Sahabeddın Necdet, Mustafa \bdurrezzak, Necmı Ahmed RemKadrı tertıbmdekı lz.mıt Kâğıduorla japtığı maçı 51 kazanmıştır Msçın bırıncı devre«ı Kadn Saım jenaltıdan), Yıldırım, Saımın golleı ıle 41 GalatasaraMn lehıne bıtmışt r îkıncı devrede Enverın avağından bır gol kavdeden «ankumızılılar sahadan 51 galıb avrılmışlardır Kâl^tanbul pıofes>onel futbol lıgı, gıdsporun golunu ılk devrenın başmda sol açık Kadrı atmıştır Maçı bugun Dolmabahçe stadında saat 16 30 da japılacak tstanbul«porEmTurgay ıdare etmıştır «jffHk tU ı I "I I !1 Jl ! [fl II 1 It 1 K. III IH II 1110! 10 ^ nıvet maçıle başhvor Bu mun=sebet]e lıgın butun profesjonel takımlara uğurlu ve başa; rılı geçmesını temennı ederız. 1 lsfendnar senı vazıfeve davet i Geçen pazar gunu Ataturk kupaj edıjorum ve b€klı>oıum | Semih Turkdoğan f sında Fenerbahçenın takvıjelı genc takımıle 33 berabere kalan I^tan» »w ı m i t r ırm « ı Profesyonel Bugün Başhyor Cama gunu ılk lığ niaç nı Beikozla o\navacak olan Vefa futbol takımı dun kendı «aha^ında bır antrenman I \apmıstır Yeşıl besazlılar bu sabah da kendı s=halarında tekrar çalıtıktan sonra akşam Kadıkoyde kampa gırecektır Vefa kampa giriyor F Bahcc profesyonelın genc takımı ile yaptığı maçta Şerefin bır akını F. Bahçe profesyonel!eri gençleri 60 yendi Sarı lâciverdliler. Beşiktaş maçı için kampa giriyorlar İstanbulspor Emniyet bugün karşılaşıyor Altm yOzüklülcr tnpUndllu Kırc. lerdb bunltrt Bunlaj. maddt hıc biı fedtkSrlık beklernedfn »k»ıc» madd) f«dak&ıl hl«r \aparsk Fen«rbahç«ve 50 bin 40 b'n 30 bin v» «n «ıınd»n 20 bln fasılasıı hlnıne» etml* vefakar v« emektar insanlardı 18 V!jl idiler Hepıl bu kadaı mı ldlT Yuzuk tajıvanlar belH bu kadardı u i ! Tenerbahç* kulühünt bu «ekUdi bü\ük çapU hljm»t edeo tsı] kıvlardır rretler ^uz'ftri bTilıiTdu BunlariD h«r 7 . 8 eylulde Kan da yapılacak Ordu b rl de altın vüzug» ırukabıl daıma lararası Dım\a Sampt^ona^ına ıçtırak F*nerbahçe Tenerbahçe» dive çsrcaB edeck olan Yılmaı O'uak 200 metre altm htrer k Ib tasıvorlardı «erbest yarışta 2 20 4 10 Ile yenı bır O gıinkü tooiantıyı (sfirmeU Idlnlz O Turk /e rekoru kırmıştır Ba\arlar ne t.miıtıl ha\« 1dl Herkesln tek dü. ara<iindakı 1500 metre yarışta Seltıa çıjrcesı 5 a td Fererbahçepin «elâmetl 1 Has^an (Moda^por) 25 29 ile yenl blr menfaatme konuşuyorlardı Acık kn. Turk.ve rekoru kıarak re.orların» blr n u ^ o r l a r d ı Hakıkl blT k u l i b ^enısın daha ı'S\e etm ştır aşkımn hevecanıle çırpmnorlardı O 200 metre kelebek kjrbağalamada ,a r d l r a r a % l p b u ı H , , ha. Moda=Dordan Ulkvl Tekın 3 55 7 İle mu 1 1n nlha\et bulmuşruma m a BuB wb«rralı sabakala'm <on rekorunu tesıs etmış ı "fıa\ avı ^çlme çeke çeke goz'ermı ««ıl' 400 metre ferdı karışık \arışta da v nçten \a5ararak e\lm« dond(ı6ıJm Engın Unal rakıblerlnı g l s erek 5 43 1 zaman kul ıbümıln ttikbali hpijımm. Ip b r n c ge'rr «t r ! dan m 1^ er h ıdim ümidlt Id m Kuv• etle ve kat netle iman ettlgmn gtbl ^ bu sltın >lı?uklüler bu altın kalbbler sag \e var oMukça onlar 8>lece elel» \ e r i k ç e sevgili Fenerbahçe kulubt m dünvs'ar durdukça uuracak (anıoa la. v k blr sekl de da'ma ııhhat re «elâ» netle ebedlven yaşavacaktır Bedri GL'RSOY Alsancak stadı kapatılacak mı? îzmır 27 Aldığımız bszı haber» ler, Alsancak stadında bu »ene bğ lerın ovnatılması çüphe'j görulmektedır Bılındıgı gıbı stadı tevgı tde^ek olan muteahhıd, yaptığı muka velede maç oynanmasını şart kcç« rıuştu Geçen hafta da wıha. aifük muteahhıdın rızası İle aıinmıj bulunu>ordu. Yazifeye davet ( Fenerbahçe profesyone] futbol Ukımı dun saat 17 de genç takımı ile bır antrenmdn yapmıştır Molnaı'ın İdare ettigı bu maça Fenerbai'çe «A'vberk, Nedım, Avnı Akgun, Nacı, Basıı. Tuıhan. Şeıei, Can, Erçun, Nı>azı teıtıbınde genç takınv ise «Sukru Yaşar, BeTz^d. I a^ar Ismaıl Çetın Okta\, Ajsel, Receb Turgud Engın çekl.ndp <;ıl mıştır Maç. tam bır antrenm^n. havası ıçınde cer«"\ an etmıs, Molnar, Mzun ?aman OMinu keseret bır çok hatalar' göstermıştır. Fenerbahçe profesyonel 15I sıkı hı tarak ıki devrede de genç kaSpor Ojunları Federasyonunun | «lt olmak uzere Turk takımı ü * 3 lesını, sıkıştırmıstır îkınri devre Beledı>e neıdınde japtığı teşebbjs defa karşılaşacaklardır Lefteı ın de takıma jırmesıle bu» uzerın* Spor ve Sergı Saraymın taBu maçları tertıb etmek ıçın ku butun açılmıs, netıced» Can ('\ Nı mlrı, Turkıye Humanvı basketbol rulmuı komıte, on gundenberi faayazı <2*> ve Basrmın Bollerıle fnhamaçlarından sonraya bırakılmı^ır l n e t e geçmış olup butun hazırlıkdan 80 gahb avrılm'ştır Bıîhassa iSon defa Sofvada vapılan \v1up3 ları tamamlamak uzeredır. kıncı devıe Lefter Can Easıı, çok 5ampı>onasında beşıncı olan RumsnDıger taraftan m îli takıma çağı ıjı o\namıslardır Fenerbahçel 1 »r o yalılar, Yunanıstanda yapacaklaıı tel bulabıldıklerı taKd r o bug'in Be ba^ketbol maçlarından sonra uçakla rılmıs olan elemanlar, antrenor.erı memleketımi7e 9 «Mulde gelerek 11 Sam m Goreçın nezaı tı cltında çaçıktaç maçı ıçm kampa tın galobelerı 12 \ e 14 e\lulde b ı u mıllî, ıkısı tem lışmalarına devam «*me'<tcdır >dır Türkiye Rumanya millî basketbol maçı yapılıyor bukporlulan doğrusu lıg ıçın Kıç de olur h ı hazırlanmış bulmadık TransferBu karşılaşmajı îzrrır hakemlennden, ne zararh ve ne de kârlı çıkmı den Fe\yaz Tuğrul ıle Istanbul bolj a n s a n sıjahlılar geçen mevsım gesınden Tevfık Parlar v# Kâzım hakkıle elde ettıkleri üçunculuk Arkal trıyo^u ıdare edeceklerdır. formundan hayll uzak gorunmekteBu maçtan evvel a>nı sahada her dırler ıkı rakıbın genc takımları saat 14 30 Emnijete gelınce, gcçen senekı da j e n ı kurulmu? olan Gencler lıgı kadrosundan Dur=un Nedım Fahır ıçın karşılaşacaklardır H. 8. Gurkan va Muammer gıbı en ı>ı elemanlarını trantferde başka kulub yn ınnnn MnnHnnııııınKftıniisnnııııınnnııifRntıiHnnB ^ lere kapürarak çok zavıf bır durum go«termektedır Transfer ettığı oyuncular daha z n a d e ı«ım<!iz genclerdır. \1lma7 ü / u a k bır jarı^ta geldıkten «onra bırınci IKı rakıb profesjonel lıgın kurulduğu gundenberi 12 dcfa karşılaşmışlardır. Bu 12 karşılaşmadan 9 tanesını İstanbulspor »ırasıle 42, 1 0, 5 0, 3 0, 1 0. 1 0, 42, Bolg« Hakem Komitesi s*çlml«rl 30 S 0 kazanmı; 3 tanesı de İ 17 30 da Dolmabahç» 00 11, 11 beraberlıkle sona er I dun laat = »tadı boks salonundâ yapılırıjtır = mıştır ; Geçen swıe s«ı,ıleıı sahıslar bu Her ıkı takımın bugurıku durıım f seçıırde de ittlfakls wcılırl|Ierl a n n a gore îstanbuplsporluların ka = dır Seçılenler junlnrdır Remzt zanmak şansı Emnı>ete nazaran çok s Tos>alı Frhmı Tuna Feyzl Ufazladır Beıaberhk \ e \ a Emnıve man, Zı>a Kuyumlu bu^uk bır sjıpıız % 11 ıı 1 iıırn ır 1 n « 1» ı ımunnımımmiıııııı > 1 ıı ı iS J Bölge hakem ; \ komitesi seçildi »İ hııgın l nal dunku j a r ı s l a r d a gorulujor ıııııııımımnıınuifiıııiıiıııniiuı«mıuuuıımıı»ıııi!iınımımmi)itııııııınıııiı; Pnkara Ticaret Öğretmen Okulu Müdürlüğünden: Okulumuz 19ö7 19J8 ders y ü ı için, aeçme fanbbanı ile b u n l u \e \atılı ogrencı alınacaktır S<=çrre ımtıhanla, 1 20 evlul 1157 t a r i h ı ^ e vapılacaktır Namzed cgrencı kavıdları Î0 a^ustoc 1Ö57 salı gunu bajlıyacak \e 30 evlü] 19ı7 cuma g o r u «ona erecektır. (.ETIRILECEK BE1.GELER : 1 Okula dı'ekçe ıle muracaat olunur 2 Namz»rf ogrencüer dılekçelerın» gşağıdakı ve>dkalarl ekliveceklerdır a> Tıcaret Lısesi veya hse bıtınne imtıhanları u ı l l a r ı veya muvakkat belgs, b^ Nufus cuzd«uıı aslı ve^a sureti, 12 aded 4X6 eb adında fotoğraf, d» Aşı kasıdı, 1 e) Saglık raporu (Tam teşekkulki hastahanedetı almaeak f) Tahsıle ara vermış olanlar Içın hüanuhal kağıdı v« meçguîıvet belge«ı (11827 > V I M ile YAĞ LEKELERİ SİHİRLİ gibi zayil olur VIM, «n sabit yağ bubşıgmı bır lihır gıbi temizler, tcnocrcl«ri cn kıs* zamtnda pırü pınl parlaor. Nemlı bır bez toenne biraz VTM ko>Tip azcık oralarsanız kap kaçak, banyo, favan*, vsğlı boya tertemız olur pınl pınl parlar. Teklif Isteme Ilaııı Kauçuk Sanayii T.A Ş Umum Müdürlüğünden: Bedell ICA kredılerınden ödenmek ürere, FOB 350 000 dolarhk ham kaucuk ve eene 50 000 dolarlık Corde bezi ıthâl edilecektir Bu mallara aıd şartnameler, Umum Müdürlüğümü71in Ankara Parıs caddesi No 12 deki bürosundan beaelsız olarak temın olunabılır. Teklif vermek istnen fırmalann 20/9/957 günü akşamına kadar teklıflermi Umum Müdürlüğumuzde bulundurmaları ılân olunur Şırketımız ihâleyı yapıp yapmamakta serbesttir • (11822) Sayın Meslekdaşlarımızın âmade olduğumuzu Yenı Telefonlarımızla emırlerıne arzederız TELEFONLARIMIZ: 22 10 39 22 53 44 Ankara Ecza Deposu TÜTIC Limited Şirketi tahriş etmez ve çabuk temizler | Tercıhan, Caddebostan, Pendık = = | \e Ka\narca>a kadar Anadolu | sahılmde veja Burgaz Buvuka| da ve Yeşılko> sahılınde kaın | hususi planı mevcud mobılyalı . = veva mobıKaM? lukt bır f YIM Yalıköy kum ocaklarımızda foprak hafri Yaptırılacaktır Alâkadar Buldozer sahıblerının Türkive Şlşe ve Cam Fabnkalan A S Paşabahçe fabrıkalan îşletme Şeflığlne 15 gun zarfmda müracaatleri rıca olunur. Aşırefendı Caddesi Ankara Konya Han ISTANBUL TECRIT MANTARI50 mılımetre kalınlıkta plâka halmde tecrld mantarı \e 5 mıhmetreden 15 nıılımetreye kadar Avrupa plâka mantar gelmıştır Satılık Konkasör ve KOMPRESÖR Dr. SUPHI SENSZS I KAHVE TİRYAKİLERİNE MÜJDE.. Kahve yerine MILKA MILKA MILKA lçebılır MİLKA ( ^ lıifit w ıı V İ L L  ıı ir n ı m s nıuBU! m if IE <i"immı "ıı n if* ldrar Vollan ve Tenasul Hastalüclan Mutehassısı Galatasaray Lısesi karşısı Postane <nr?sı Tel 44 53 67 NİLK İÇİN1Z. tamamen kab\eden farksız ve aynı lezzettedır bütun Avrupa ve Amerıkada kullanılmaktadır. 4600 kalorılıdir. Besleyicidir; hastalar dahl Muracaat: • O Y A T i c a r e t h a n e s i So Knstal Han No 206 |M Tahtakale Yavaşçasahin | iatın alınac<ıktu = Tekhflerın (Vıllâ) rumuzıle İ Be>oglu 279 \ o Iı posta kutu= I su adresıne Nazılma^ı 1 Macar Malı Konkasor 30 Beygırlık Dızelı ıle Komple = çene 35 cm J 2 Atlas çıft dabancalı Kompresor. Muracaat Tunel No 68 Galata Telefon. 44 65 50 B iKimııjıııınn s ıı n ı ı w IIIUUffilKII] lllllbl AEISl II 1 II I Ell I I T.E. Muharipler Bankası A. 0. Bahçekapı şubemizin hususî keşidesi Mançuna menşelı bır nebattan çıkarılmaktadır YARINDAN ITIBAREN MİLKA 100 gramlık kutular halmde bakkal ve bayilerde satışa arzedılecektır Muracaat Bejoğlu, Kaljoncu Kulluğu C 11 K I. TELEFON İmalâthane 44 45 53 Yazıhane 44 92 22 Taşra ve şehır acentelıkleri venlmeğe devam edılmektedır. KIRAUK KAMYON 16.9.957 Pazartesi giinü yapılacaktır ENFLUCIDE URAS KORUR Dort tonoluk kamyon şoforü ıle beraber aylık kiraya verılecektır Isteklilerin Posta Kutusu 455 Galata adresine mek tubla müracaatleri rıca olunur. 1 Bu keşideye işlirak için Son Para Kabul Tarihi 3.9.957 Pazartesi (Her 150 Liraya Bir Kur'a Numarası) Hesap açtırmakta Hesabınız var îsc kur'a adedını arttırmakta acele edımz Husus' keşideye ıştırak eden muşterilerimiz ayrıca umuml keşıdelerımıze de ıştırak ederler. \ \ *\ "*" \ Uçağa binerken çantanıza bir PEREJA Lımon kolonyısı almif Uçak tıtma Ijnn» ryı gelır. Senenin İkinci Umumî Keşîdesi 36 EKİM 957 Tarıhmde yapılacaktır tzahat içm Şube ve Ajanslarımızdan brojür isteyınlz. T.E. Muharipler Bankası A. 0. (MUHABANK) PEREJA llMON KOLONYASf nııktarları hızalarıncU Aşagjda ısımleri yazılı kooperatıflerimızde mevcud ve sostenlen 1956 mahsulu çuruk ve kusurlu ıç fındıklar 4 Ejlul çarşamba gunü saat 15 te mahallerınde depo teslımı ve çuvalsız olarak kapalı zarf usulu ıle Gıresundakı Bırlık Meıkezınde satılacaktır Şartname Birlık Merkezmden tedank edılebılır Kooperatif Muhtelif Vurgun Kınk Buruşuk Çuruk Ince Adı Kusurlu Ton Ton Ton Ton Ton Ton 3 ISTANBUL ^ 6 4 KOCAELt 1 ^ 44 12 16 6 AKÇAKOCA 27 8 5 1 UNYE 6 26 16 5 7 FAISA 63 22 16 1 PERŞEMBE 3 2 55 21 ORDU 8 14 31 13 BULANCAK 10 53 75 7 GÎRESUN 50 1 4 14 KEŞAP 11 8 TIREBOLU 10 14 2 2 GORELE 5 3 51 20 TRABZON 22 5 4 • 4 137 1 «.4 243 36 FINDIK TARIM SATIŞ KOOPERATIFLERI BİRLİĞİ UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog