Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET BEŞ Örnek Seçebilme! •C Amerika Suriyeye şiddetle çatıyor BOStaraft J inci sahifede IttttJnal joktur. Fakat «erekiıae, böy. Son lamanlarda sahid olduğumuz? tsviçrenln en çok ttraj sahfbi meclAslandınnakta «dugunu aöylemUtlr. !• »lr aeyahatl Tapacktır Büyttk Eçi mualanndan blrisinln son sayısında bir hadise bu tejekkülün rasyonel'H Dulleaa göre, Surlyedeki Sovyet harb | ^ « 2 ^ Z ^ ^ J ^ ^ l . Türklye Ue Ugfll bir röportaj çıkh. bir kafaya doğru kaydığıru göster/( yoktur. Durum malzemesl, enternasyonal komünl». lı bir tel&şa kapılan Surtyenln kom. Uzunca br müddet memfeketimizi mesi bakımmdan ümid vericiydL mln menaublan tarafından ldare «dll sulan lle temaata bulunup, malum&t Türkiyenin davetiisi olarak geçen'jj dolajnuf olan yazar, Tflrkiyeyi çemektedlr. yaz memleketimizi ziyaret eden iki f Suriye h&kkrada mutaddan çok aert toplamaga çalıjmaktadır. şidli cephelerile tetkik ettikten sonŞam Orta Elçinıizin temaıları konuşan Dulles, Birleşlk Amertkanın ra yazdığı makalesinde, Adriyatik Alman muharriri, her cephesile bizi A Şam 27, (B) Türklyenln Şam Or özel temsllclsl Loy Henderaon'm An. seferi yapan vapurlanmızın mükem aksettirecek olan bir kitab yaracak| karadaki temaalarını tamamladıktan ta Elçlal Adnan Eural, vakl dâve: melliğinden b&hsediyor Te bilhassa lardı. Almanyadaki resmî temsilcile(( sonra Lübnana da glderek tahklkatı. üzerine bugün, Suriye Dıa tsleri Ba rimizle Basın Yaytn arasında cereyanj yçmeklerin nefasetini uzun fcoylu na devam edeceğlnı açıklamıstrr. Dul kanı Genel Sekreteri Sal&h Terazl eden üç aylık bir yazışıp çizişmeyeU nlatıyordu. lea'a göre, D15 İşleri Bakan Yardımcı lle blr görüşme yapmıştır. Toplantı. rağmen Almanların biletleri gönde| aınm Beyrutta,, Ortadoğudakl dlğer dan önce Terazl gazetecllere. «Türkl Türk vapurlannın Adriyatik hatBlrieşlk AnKrila Büyük Blçllerl bir yedekı durum hakkında Orta Klçl lle rilmeyince adamlar seyahatlerinden U tında Işletilmeleri kararlaşünldığı toplantı yapmaaı ihtlmalı mevcuttur. bllgi teatl edeceğlz» «eklinde konuş. Tuggenerallıge terH edon sırada, endişelerimizin basında; ttal vazgeçerken, Basır. ^Ataşesinin şahsî Dış İşlen Bakanı, Suriyeye gönde. muştur. Slyaal çevrelere göre Suriye bir mektubile Bankanın genc bir]Y Tevfik Dogantan yanların yapacağı rekabet neticesi rilen çoi mlitarda Sovyet harb mal I Hukutnetl, Adnan Kuraldan, Loy Hen zeaıesinin. Şam hükumetlnin tecaTüz I derson lle Igtanbul ve Ankarada yapı volcumuzu kaybederek hattı İtalyan idarecUi permileri yolladı ve Alman ( imkânlannı bir hayll arttırml» oldu. lan gorüşmsler hakkmda Izabat late vapurlanna terketmemiz geliyordu. larla yola çıktı. mlştlr. ğunu da ıddia etoniştlr. Nitekim şu günlerde basılması dau Bu yolda işliyen vapurlanmızm Diğer taraltan, Suriye Dış tflerl Ba 1 Dulles'a göre, Ortadoğu mütehasaıaı zaman zaman rarar ettikleri söyle bitmiş olan kitab Türkiye hakkmda ' nın Suriye re Mısıra gltmeılne pek kanı Salah Bltter, bugün gasetecile. re, hâlen Ankarada bulunan BlrleıUc ulmekteyse de bugfln için sebeb yabancıların yazdıkları eserlerden J Amerika Dı» İglerl Bakan Yardımcıaı Bastarafı I inci »ahifede ttalyan rekabeti değil doğrudan doğ en dolgunu hüviyetini slmağa lâyık | nın Şama davet edilmlyeceğlnl blldir Iildığına göre, bu yıl terfle müstahak Şark Şarktır, Garb de Garbdır ikisi birleşemez derier ruya döviz güçlükleri neticesi Tür muhteviyattadır. mistir. 189 albay bulunınaktadır. Fakat, bun. ama Arnerikanm bl ri Şark ötekisi de Garb sahllinde kiyeden dışarıya çıkış imkânlannın Propagandanın kıymetini anlıyabil' lardan aneak 5 te biri terfi ettirilecekAkdenlze giren Sovyet filosıı ikl küçük aynı günde baçlannı derde sokmanın yoızalmış obnasıdtr. mek için illâki siyasi veya sanatkâr < tir. ı Londra 27, (B) Bazı İngiliz gaze lunu buldular. Bunlardan birincisi (solda) Şark sahilinde Rhode Isiand" da kaybolduktan sonra Providence telert bugün, Bovyetlerln «Kuduzof» şehrl tarihinin en geniş araştırma gayretlerinin sonunda basını soktuğu İkl duvar arasında sıkışmış bulundu. ttalyan firmalan büyük bir mfl olmak gerekmediği geç de olsa artıkJJ Şuranm toplantısı bu gece de devam eadele azmile işe girişmişlerse de bilinmelidir. Zira bu mahud kelime J etmlşür. Muhtemelen yarm sabah ter Bastaraft 1 inci sahifede destroyerl lle refakatindekl munribln ötekM. Califomia'nm San Diego şehrlnde baçına geçirdiği bir demir çem berden kafasmı kurtaramadı. Ana Türk vapurlanrıa darbe indireme yi kullandıkça kimimizin aklına çofi eden sutoayların listeleri ilân o'.una imtlhan verml? olacaktır. Devrenln müonkün mertebe glzlenmeğe çalısıp babanm. konu komşunun gayretleri de para etmeyince, bu gibl hallerde yangında oldugu gibi, yardıma koşan ltfalyenin demlr testeresi lmdada yetişti. tnuvaffakıyet durumunu lstatlsttkt ;e. Cetoellltaffik Boğazmdan geçerek Ak mişlerdir. rablarını çeken Hollywood münte / enlz göre. bu yıl hava ordu \ kilde"teSbît"edeceğiz. Blr "hesaba" göre ? * girmelerlni Süphe lle karçı. Midesine en az bizim kadar düş sibi, kimimizinkine de «yeter» diyen. yardım muzda terfie müstahak oUnlardan ba 40.000 ögrencl bu yeni durumdan faykün Avrupahnın Türk vapurlarında prrti afişi gelmektadir... oldugunu llert atlr. zıları belll olmuştur. Bunlardan duru : dalanmaktadır. Bunun yarısı muvaffak ki unutulmaı hatıralarının başında, Bu ne atalet mu tebellür edenlerin lslmlerini ve ter ! olsa 20 000 öğrencl içln 20.000 aene Gelecek ay lçinde Blrieelk Amerika umumiyetle vapurlarımızın dolgun Son seneler zarfında yavaş yavaş kazenılmış olacak. Tabtl onlardan son. ve İngilhs Donanmalanrun iştirakile fi derecelerinl blldiriyoruz: ve ÎPZİZ yemekleri gelraiştir. Hava generali Enver Akoğlu (jet pi. ra gelecek SğrencHer İçln de tahsil hn DogTi Akdenlzde blr Nato derüz ma. gelişen, son günlerde de birdenbire Şefik kaptanlı. Necdet ustalı bir kuvvetlenen Rus Suriye münaselotu) Korgeneralliğe terfi ettirllmistir. kâm bu kadar genlşlemiş olacaktır» nevraaı yapılacaktır. Manevra sahası Ankara vapuru derha] şöhretini yap betleri, haklı olarak hür dünya baTuğgeneralliğe terfi eden hava albayMemleketin her tarafında ele alınan na, Türklyenln kontrolu altında bu. Baştarafı 1 inci sahifede mış. Adriyatiğe yeni çıkanlan bu sınını endişeye sevketmiştir. larından bazıları ise şunlardır: Kurmsy eğitim faaliyetinden bahieden Tevfik :unan Boğazlar da dahlldir. haczetmek üzere icra memunı ile bir zarif silüetli gemi Türkiyenin yuzen Albay Nevzad Göker. Kurmay Albay İlerl, Ankarada Yenidoğan ve Altındağ Roslann, Suıiyeye verdiği silâhlar likte dükkâna giden avukat Ümid Pek nadir hâdiseleri ririnci sahicivarmdaki yüzbinlere yakın nüfuslu Londra 27 (AP) Buradakı dlplo. Sadi Atikkan. (halen hava kuvvetleri bir propaganda dairesi olmuştur. felerinde manşet olarak vermek itiHarekât Başkanı) Kurmay Albay Nec. i bölgenin çocukları için yabancı dille matlk kaynaMarra tahmlnlne jöre, Erk, borçhı berberle karşılaşmış ve Ankara'nın yaptığı şöhret hemen yadında bulunan tngiliz ve Amerimi Akyıldız, Albah Mehmed Ali Pekiögreüm yapen bir Millî Eğitim Koleji Ruglann Surlyede hâlen 350 aakeri hacze geldiklerini söylemiştir. İcra Baştarafı 1 tnci sahifede naşan Sovyet bandırab cKırım» geher işimizde alısılan tepkinin aksine ten gazeteleri Suriye vaVasıru bı< memuru da kanunî vazifelerini ifa misi ile, Odesadan 5 ton muhtelif man. ' açtlacsğını müidelemiş ve İstanbuldaki müşavlrl bulunmaktadır. eriailmesi gereken bir örnek» ola derece mühimsemişler merkezî AvBu arada. Kars Tümen Komutanı 1 Robert Kolejin millileştirileceğini söy. Sovyetler son Bamanlarda, Surlye etmekle mükellef olduklarını bprç mışlardır. Hükumetten alınan mü emtia gelmiştir. rak ele aünmış ve diğer vapurlan rupa matbuatı geniş. tefsirlere başl muavini süvari Kurmay Albayı Avnl leyerek bu hususta şu lzahatı vermi? ordusunun teçhlzi İçin, SÜTeyş olay. luya bildirmiş, bunun üzerine Trasi saade üzerine Moskovaya giden temKaytıan SAĞLAMF.P mıza da Ankara 'ya benzeme, daha lamıştır. Okyay da TuSgeneralHğe tcrfl edenler "r: lan .ırMinda rerdlklerl 58 mllyon do vulos, avukatın üzerine hücum ede silciler, Kremlin edına Rusyarun ihSvrrei Tkaret heyeti Ankaraya 1 llJt 1I4ha ioğrusu Ankara'nın muvVBffakıye Robert Kolej içln hazırlanan ve. " • H»'*ten. 83 milyon dolar rek vurmağa başlamıştır. Ortalık bir racat işlerile uğraşan 510 müessese arasında b'jhınmaktadır.. Avnl Okyay Mutad olduğu üzere. dış politikal inden daha da fazlasına erişme bir terflini mtlteakıb. Tümsn Komutanlı. ni rtatüye göre Kole] bir mötevelli km 5 ™ e « E d e •'»«> yardımmda bulun. den karışmış ve o ânda bu semtte sile temaslar yapmaktadırlar. Mutaîzmir 27 (Telefonla'» Fuarın açıoturan Rumlar hepsi birden avu bakata vanldığı takdirde yapüacak ii lışındanberi şehrimizde bulunan Sov şaye hslir.e gelmiştir. Nitekim bazı lan belirli prensiplere bağlanmış her ğma asaleten tayin olunacaktir. heyeti tarafından ldare edllecek ve ^'~fl katın üzerine çullanmışlardır. 10 dalan bunu gerçeklestirmiş, Adana son ' memlekotte, salahiyetli ağızlar SuHava Ordumuzda yüzbaşılıktan Bln« « , « * mUdür « * yet Rusya Ticaret heyeti bugün ur i e n i n c J k lr kika kadar siiren arbede esnasınds hslAt, 8X1937 tarDıU Türk Sorret bir sene zarfında kaptan ve perso ^ geçirmekte oldugu bu kabuk basılıia yükselen subaylar şunlardır: »'"^ b"" d"e t ' r " î e k nuııur =»em«l için t«nk, S0 otomatik top 200 zırhlı ^ ü l t u r ucıucn ıv" ticaret ve kliring anlaşması çerçevesi çakla Ankaraya gitmiştir. Heyet üyeenl bir tefsirlerini Nazif Akdag İzzet Köî (jet pilotu bu. , > müdür muavinliği ihdas olu ş l t j 1 J 0 , , ! , „ t o p u (122 mm lilt). 20 Ümid Erk, yüzünün muhtelif yer nelinin gayretini adamakıllı artan \ değiştirme devresinin lerin bir kaç gün Ankarada temasdahilinde olacaktır. lerinden yarnlanmıştır. lunan İzzet Köz halen M. S. Bakanı , snacaktır. Mlllilestlrme hareketinden a d e t 1 5 2 xn m . l i k gaj,^ t o p u 1 0 0 a u e t kaliteli yolcu adedile görmeğe baş yspmaga başlamışlardır. o n r a larda bulunacak ve sonra lstanbula Inın yaverliğini yapmaktadır 1. Mecid Kolejde, sadece zengin çocuklan 37 mm. İlk uçaks&var topu. 60 adet Sözcüniirı ilâve ettiğine göre. tem Hâdise diğerlerinden evvel bizi alâj Hâdiseyi duyan poliâler, vak'a ma'.amışür. geçecektir. JGezer. Seyfi Eken (Hava Kuvvçtlerl "^SH memleketin muhtelif bolge:erlnde 85 mm. lik uçaksavar topu, 70 Mlg15 r d cilciler, fırmanuı teklif edeceği vc Gemilerimiz yekdiğerinden 5rnek ' ^^ « e«k durumda |Komut?nının yaveri). Cengiz Kutluoğ. °kuyan ve ınuvaffafkıyet göstermls ve Mlg.17 av uçağı ve aayısız torpl halline gelerek berbcıt, avukatt ve icra memurunu karakola götürmüş hepsi de halen memleketimizde daralarak daha iyinin mücadelesini ya rağmen, Türkiyenin iç polıtıka prob1 lu. Orhan Coşkıın. Orhan Çeükok. Şe Bğrenciler de burslu olarak ö|renim ya dobot bulunmaktadır. lerdir. Avukat, dövüHü^ünü iı'.dia lığı hissedilen istihsal veya istihlâk oarken, meşhur Denizcilik Bankası lemlerinin bu derece çetın dış mese6. filo, hazırol emri aldı caadd'.n Saltı. Emin Karaya\iız. Unvan pabllecektlr. Ayrıca Robert Koleje ParLs 27 (AP) Amerikan Büyük etmişse de, kendisini geliren şofor maddeleri üStiyaclannı karşılayacak nın da gemiterinden bkmarak vt 'elerini bile kulak arkas. etmesı Kirişçloğlu. tbrahim Uıuner (levazım) baglı mühendîslik bölümünün yüksek gencleşen yeni idarecilerile toparlan şimdilik sadece hüzün vencıdir. Muammer Uçar. thsan Avdan, Nu. olması sağlanacak ve böylece raenın. ElçlHğlne mensub bir kaynağm teyid den başka ijahid buiuncımsmıjtır. A 10 muhtelif fabrikadan biri için, Rus masını temenni etmek durumundaBugünün manevi ıstırabının burfl man Topa. Yakııb Karabflut (hâkim), larının sadece tltr İçin Amerikaya glt etrtlğine göre Amerikan ahıncı fllo vukatın üzerine çullanan Rumlar ise hükumetinin göndereceği makine, meIeri (hikim), Fahri Kılkıs I »nlenecektir' aunun ban blrllkleri Akdenlzede blr ortadan kaybolmuşlardır. teçhizat ve teknisyenterin karçıhğı numuzun ucunda gelişen kızıl sivılj Zühtü Kıral Dt er erde Baftarafı 1 inci sahifed yız. (hâklrn» yarbaylıga terfi edenler ara i * taraftan Tevfik İleri. aanat 5bulunmak üzere emir almışlar olarak uzun vadeli kredi açmasıru muhUra ile rnuhalıf. partiltri yu B l V T l n a b Sahsl dostluklanru ve kulüb fe. ceyle maddî üzüntüyü icab ettireceka smda bulunmaktadır. okuilarının bütün memlekett* Inkljaf | ^ ™ ^ f™f |5»**«>«t sağlamağa çalışmaktadırlar. Rusya lak raasa toplantıs'na davet ettij, daklrlıklannın sigortası halinden, bir çıkıntı haline gelmemesini, he \ beklenen Salem kru Ayrıca Müli Savunma Bakanlığı l a r ı n » Çalışılacağınl, İstanbulun Ana. zlyaretı dan yapılacak ilhalâtı, veya komple seçim için yapılacak işbirliğine Köj Denizcilik Bankasının kurtarılması men her işimizde olduğu gibi şimdikij Temsil Bürosunda varifeü Yüzbaşı | d o l u ykasında ve Yıldız bölgesinde vazörünün de Elyaret bir tesHn inşası için vanlacak karan, lü Partisi tüzüğünün rrüsaid olmaBedrl Çakır (mill! hakem) ile Yüzbaşı , kararlaştırılan sanat okulları İçln faa lerln maktadır programı lptâl edllml» biraz da geciken bir zaruret halin halde sadece temenni edeceğiz. 6uıun ete ayrıca Türk hükumetinin tasdik et dığını söyledikten sonra, genel başFEYYAZ TOKAR) Muammer Olgaç da btnbaşıh|a terfi ''yk i geçilmekte oldugunu, Kadıköy. dedir. kan sözlerine su şekilde devam etetmlşlerdir. 1 d e Kız Sanat Enstitüsü için blr bina mesi gerekmektedir. miştir: Bir tâyin jtemin edildiğinl. Moda K.oleji arsasında yakında bin öğrenciyi barındıracak « Ubirligini, yamız bugünkü ikTemsilcilerin takriben 6 ay önce Ankar? z7 (Cumhurlyet . Teleksi Ba?tarafj J inci soMfede y e m bir Öğrendiümlze g8re. Genelkurmay BasP^viyonun temell atılacagını. Ankaradaki vazifesine başlaması Ue tidan devirmek şeklinie aniıyuılar, 5 k ı z kanl.ğı Lojutlk Baskanı Korgeneral ^ J " " öğrendlere de Kolejde mukavrme» hareketinln bir teıjkllâtı birlikte Kremlin'in Türkiyeye karşı layıfların kuvvetlilere il(\hı»k eîmeHamd'jllah Suphl Göker İzmJr Hava okuma imkânının sağlanacağını söyle. dır. Bugün için hâdiselere intizaren Birkaç gündenberi şehrimizde dev aessiz boklemektedir. Tedhişçiler, In iktisadi ve siyasî sulh taarruzuna leri veya desteklemeleri. lızanmalaEğltlm Kor. Komutanlığma tayln e. miştir. rına imkan vermeleri ve buna mu'İOII! Biltlm Bakanı Tevfik heri B ! '** üt?.\ «clenlerimizle, Irak ve Ür gilİ7İcrin dikkfitini dağıtnr>k ve bun Siris/tiği Sovyet Büyük Elçisi Nikita kabil de bazı menfaatler aağlamaları dümiçtlr. fı 1 inci mhijede Baftarafı 1 inci sahijede i nümüzdeki ders yılı için ögretmen ve d u n l l d e r l e r l l e goruşen Amerikan lan Türklcrlne pegine du>iirmpk içlri Semyonoviç Rijoff tarafından Meh gibi hodbin hesablara kapılmışlar • Koroeneral Hamdullah Suphi Goker rını lblâğ eder. milletçe ızdırabmı [ yanacak ve Kıbrıs jençlı4'ı« E"ıde ifybaşından itibaren yeni vazifesln» idareci nakillerinin tamamen hazırlan. D ^ ' Ş l e r l Bakan yardımcısı ve OHa bu Fnhto beypnrı^meleri bizzat haiır med Kavala firmasına yapılan bir dır. mif oldugunu bllcUrmij. lstanbul Ku doğu işleri mütehassısı Mr. Loy Hen lamaktı ve dnftittırmn'KtarlırUr. çektlğraıta acı günlerl unutturacak ! rilecektir. Kampanya, ir hafta de başlayacaktır. davet üzerine Moskovaya gittlkleri İşbirliğini aynı cinsten olmıyan dün sabah temaslarma devam .bahın arlfealnde oldugu . v a r r l edecektir. Bayrak için kın velsesinln eski müdürü Falka Onanın Dieer t.1 "ftan Bünlcnlfnhcri Kıbnr öğrenilmişiir. nurlu bir kıymetlerin bir araya getirümesi ve tekrar aynı llse müdürlüğüne getir:ldi et»nek üzere 11,30 da uçakla Ankara Rum muzu blldirlr, hasretle gözlerinden j recek gençler, her gi'm »aat 10 dan g (zetolerini^ «Türklerden Öte yandan, Merkeî Bankasının böylelüde herhangi bir yekuna va ad»ya bomrıs ve pilA.b ppliyor» şekiingitmiştir. ginl. Çamlıca Kıı Li»esi müdürü Nu. 17 ye kadar Federasyonun C'aSaloğöperiz. riyenin Ankara Kız Teknik Öğretmen Loy Anderson'un gazetecilerie gc • de h'hcr vt'rmel«ri dikkr.ti çekmi? ayhk bültenlerine göre Türkiye lle rılması rannedenler elbette yanlış Suphl Batur. Enver Kök. lundaki Merkez binasına nıür.icai.t Okulu Müdürltlgüne. İstanbul Kız U rüşmemesi için bazı tedbirler alîın tir. tneili' hî>''.f'mpti hu y.ılin v e * h Rusya arasındakı dî^ 'icaref hâcmi, yoldadurlar. Bu gibi basit yekun heC.M.P. genel idare kurula toplantısı edeceklerdir. sesl Müdürü Ferasetin de Çamlıca Kız mış ve kendisi otomobilden encnit u rik etiiri n pivnt * go7 vumrrktadır' 1954 te C.MJ?. genel idare kurulu azasın İMagusada «Meçhul Asker» âhidesi 24.062.000 iken 1955 te sabları yapanlar, dillerine c^oladıkları ^Lisesi Müdürlügiine tayin ediıdikl'jrini , çağın ÖBündc inrriştir dikilcıek dan Suphi Batur ve Enver Kök. 37 897.0ÛÛ. liraya yükseimiştir^Aqçak, rejim dıjvaisını rjal pesinde olmadık Vapılan haksız!ık!ar! Baştauıfı wici saiıiftdt .açıklamıştır. i ' larıhı, yamız bugünkü iktidarı decumartesri günü Istanbulda yapıla Ankara, 27 (CumhuriyetTeleksl llerd.. Kıbns ad ısında bütün işlerin 1954 ve 1955 e aid rakamların. 1936 virip yerine geçmek emelnde bu cak ve partilerarası işbirliğini m j Öğrendiğimize göre, Magusalılar. Kabre gelişinde. giriş kapısmda Dış !j Tevfik İleri öğleden sonra Barsaya Rııml.ır t;n;ifındnn yapılmas:nı ang ve 1946 senesine aid rakamlarla lunduklarını açıkça göstermektcdirK T O R zakere edecek olan genel idare ku Kıbr.sın 1570 1571 yılırda Türkler işleri Bakan vekili Etem Menderes. inerek ögretmenlerle gcrüşmüştür. lam.'k maks dile Ri^temli bir şekilde mukayesesi yapılırken. 1936 dan bu ler. Ne yazık ki, Türkiye, 195B se Çuknrova Koleji lıazırlikları bitti rulu toplantısında bulunmak üîere sırasında şehid dü Garnizon Ku. Tümgeneral İhsan fa;!liyot KöFtTiit1:?; rte anlasılmfk yana. Türk lirannm değerinden as çimleri fırsatını da politikacıların ki Karadeniz seyahatinden dBnmüşler I şenler için bir •Meçhul Asker» âbi Bingöl. Cumhur Başkanlığı Muhaiız r e tAdana 27 (fua.> ÖnttmUzdekl ög ' | tadır. tngiliz idjresl. memuıların tâ jgarî 10 mi«U kaybettiğini hatırda i m (ayetsizliii yüzünden, şimdiden taydlr. 1 yînı vı ya yetıştirilmesi hususurıda | desi dikürmeyi karariaştırmı^ ve ge kıtaları Kumandanı Albay Bohaeddin : u k u r odöneminde faaliyete eeçecek olan Ş v a bulundurmak lâzımdır betmiş sayılabilir.» Koleünln rekli hazırlıklara başlamışlardır. Eu Ertürk ile D15 İşleri BâkanbğT'Rro Ce b u a r a d = ö ğ r e t l m bütün 0 ! hazırlıklan | I Deri ve îührpvî Hastal'klar | jkarnr vermpkle aalâhivetli bir seçim v adr U t a m a m Tahsin Demiray, müteak'.ben muhBu tfskilât mum Vevsel ^ " I Parmakkapı duragı karşısı 5 i kuruiu te«=hıt etmiştir Aynca dün tstanbul Umanma yateşebbüs memleketimizde. bilhassa tokol Dairesi mum müdürü Veysel A d a n a d a tan.:milr Rumlirın krntrnlu aitındatelif suallere cevab vermiş, pertisievleri | Motehassıs' tstiklpl Cad karşılanmıştır. gençlik arasmda büyük bir memnu Versan taıafından semtinde öşreltm yapacak olan Çukurdır. Btırlnr bilhnrsn Kıbrıs Tapu ve nin bir seçim partisi öeğii. fikir parN o 6 6 I e J 4 4 1 0 7 3 niyetle karşılanmıştı^ Buradan korte] halmde Aslanl. y o l ; o v a K o!eji içln yeni bir binan.n inşa \ I = KPÜ51".. D iresini eii" g^çirmeyl hetisi oldugunu »öylemiş, bir sual üBu münasebetle, M.T.T. Birliği, dan agır ağır ılerlenerek iç a v l u y a | 5 1 n a yakır.da başlanacaktır.. [ rrtimillllllin!llllllllllllllllimHlllllimilltll!HIHIIimif d"f ittihnz etrriplfr ve ilerde bu çu »fcinci «ahifeden devam zerine sözü gene işbirliğine getire Magusadn yapılacak âbidenin tenıe ve oradan da mozelenin bulundğu beyi idiir» ed^cek B Rum gtncini tahmuş... Meğerse ilk işarette de düşma rek demiştir ki: pil için L^r,dr"ya yollamışHrdır. Bunnın mevkll 150 mll »imalde deiil, ce. line karıştırılmak üzere, Tüık genj AnıtKabre varılmışür. « Heybeliadada fikirbirliği yarıın liginden kan toplıyarak, âtideyi <?ikİJrırı araFina bir t(=k TUrk dahi giıenubda lmiş... Majeste Mohammed Zâhir Şah, bucelsede halledildi, kontenjan meseletirmekle vazifelendirihııis olan heye rada beyaz Bİayöl ve karanfillerden memiş. meccr.nilik h..kkı alam.ımıpI si ise günlerce uzadı. Bu da gosterıt:r Bu Rtkilde mrrnnilik hakkı alan Artık vaelyet 0 kadar nazlkdlr kl; I t e gönderecektir. Bugün M. T. T. Bir vapılmış çelengi kabre koymuş ve y 1 mct »ahifede 1 yor ki. işbirliği seçim için yapılmışRumlsrdan muvaff:ık olimıyantann BismarS akşaaıa kadar yakalanmazsa liği başkanı, bu hususln ;lgıli çu be Atatürkün man<.'Vi huzurunda s^ygı tır.» yerlne gınr Rvım göndorilmckt<?dlr. dOşman. Alman tayyarelerinln hlma. yanatı vermiştir: duruşunda bulunmuştur. MüteakıBu tcfkilrtiın ilcride Kıbrıs idare sının LŞiğı altmda» öurumu incele j Seçimlerin ötıe alınacağını rannetye aahaaına girecek ve tngllizlerin avın • Türk gpnçliği olarak, Magusalı ben AnıtKabir hâtıra defterini imfind^ki bütün Türk memurları tas mekle vazifelendirdiğini aç'klamış miyen genel başkan, Köylü Parti öan kurtulac&ktır. Üatellk bütün İn. kardeslerimizin. Kıbrısın fethinde şe fiyp eritc gine muhHkkak nazariie ba tır. giliz geroileri altı gündür Bisx^ry:n hid düşen aziz atnlanrır.z için Meç z^layan Majeste Mohemmed Zâhir ' sinin «iktidann dümen suyunda askllm.ktadır Ahmed El Cami. İngiliz uçakları la gitmediğini. »özlerine eklemiştir. peşlnde koşdutarı İçin marotlan da hul Asker âbidesi diktirme teşebbüs Sah, şeref salonunda bir müddet istükenmek Uzeredir; bütün İngiliz ge nın Şukeyr şehri ^e civarmı bom tirshat ettikten ve AnıtKabir haktktidarm gidişini de tenkid eden Bıınalıp teVaüdlüğünü isliyen Türk bâTrdunan ederek insan ve ma] koy mllert kabak gibi denlzln aathında lerini büyük bir sevînç içinde (iâ kında izahst aldıktan sonra ikamet . Tahsin Demüay, bu seçim kanunurenmiş bulunuyoruz. Bu h;ı?kinm ve triFfiyenin rn güzel haresetelz ka!aca.klardır. nun ergeç D. P. yi kökünden deviömfğlni g"ne T^pu DairP^inie cere S'na sebeb olduklarını söylemiştir. Bundan do'.ayı Amlral Fraser d«rhal Kıbrıs uğruna, canlarını seve seve etmekte olduğu Hariciye köşküne Maslahatgüzar, İngiliz uçaklarınu. receğini, Türkiyede benüz basın hür yaıı eden Mr h*dise vrn^Pktrdir. 3r umuma blr te'slz verdi: verecek Türk gençliği olarak. kar dönmek üzere kabirden ayrılmujtır. c ^nedcnberi ori'i^ çV.ışmskt} olpn bir 14. 15. 16 ağustos günleri de Yemen rivetinin olmadığını söylemiftir. Düşmanın meTkiı şuradadır; bu larını döken aziz şehidlerimiî Majeste Mohemmed Zâhir Sahın jçin Ttîk mfmur, çali'kanlıgın.i iktidinr.a topıaklarmı bombardımsıı ettiklaı.ni | öğrendiğimize göre, Köylü Partisi gemlnm batırılması İngiliz bahriyes: dikilecek Meçhul Asker ^bidcsinin AnıtKabri ziypreti esnssırda Cumnin bir şeref mevzuudur. reğmne terfi ettirilmemiş, devarrlı hns geçen hafta içinde bildirnıişti. 1 30 vilâyette teşkilât kurmuştur. hurbaskanlıtı Muhafız kıtasından bir Bu emrl alan her fllo 0 tarafa doğ temeline karıştırılmak üzert, anavakı Pltncia lutıılmus. isîer ona yıgılmış ; ru twnn yolla koemaşa baçladı. Bla tandan asla ayırd etmediğ miz Kıb merasim hülüğü selâm resmini ifs ve ni\ vpf bu mer.ıur da t^kaüdlügünü nıark evvelâ tayyareîerin hücumuna rıs uğruna gerekirse bizljrin de kan etmiştir. i«>»mi=;. tıhbî muaypnes'nin yapılmamâruz kaldı. Peş peşe dalgalar haün. : larını dökerek dövüşebileceğırr.ız Afgan Kralı nın Türkiyeyi ziyareti ı>ını tıleb ptmi«tir. GünlerdTiberi de tayyareler BUmarka blr hayli bom hususundaki »ndımıza nişane olarak, Rum 1 idsrpsi dcktorlara tPİefon PtP. T. T. Umum Müba ve torpldo issbe; ettlrdller. Paka* Türk gençliğinden toplıyacağımız ka mekt». . hu memuru lekplemeye çahçgemi batmak b'.lmlyor; ağırlaşmas:na nı göndermeyi kararlnştırmıg bulu dürlüSünce biri 45, digeri 25 kuruş makta ve tekaüdlüğünün verilmem*değerinde iki puldan ibaret bir seri raîmen yolana devam edlyordu. Bü nuyoruz. sini snğlsrrrîya çRİi'maktadir. ES.TS hatıra posta pulu bastırıhiıaktadır. tün Alman bahrlyellleri heyecanda gıycnin. bu Türk mpmurunu dair*>de Bu vesile ile de, Kıbrıs uğruna Kralın resmini taşıyan pullar 1 eyldSler: Eğer ortalığm kararmasına ka rutmfiU dcj>tl fükht yerine bir Rum dar bu bombalara mukavevnet edeblllr burunlan kanamayıp da hak iddia lulrie satışa çıkarılacaktır. yetisi' oiyf k^d.^r onu orada muhalerse. muhakicak Burette kurtulacak. eden hayalperest palikaryalara hn fszı etmrktir. Basks Türk memurları Şehrimizde tâklar kurnluyor lardı. Çünki erteal asbah Alman tayya tırlatırız ki: Toprak. eğer uğrunds Revizyon işlerînde çalıştırılmak Ozere imtihanla Sanat da aynı v::ziyettedirler. Bunlar tekrr Afgan Kralının ziyareti münaserelcricin himayesine mazbA rolacak ölen varsa. vatandır.> teker iftjfsya mecbur ettlrilmek isOkulu mezunu Tesviyeci ahnacaktır. Liyakat dereceSÎne betile Gülhane Parkı önünde, Eminlardı. Farıl Küçük, bu sabah Ankaraya tenmektedir. göre ücret verilecektir. İsteklilerin 10 gün içersinde önünde, Vilâyet önünde, Taksim *** gldiyor Buna r2grtıen tngiliz Valisi. TOrk Beykozda Müessese Personel Şefliğine müracaatlan ilân meydanında ve Dolmabahçedc 5 tak İşte böyle kıltik blr anda tallnaiz ; Dr. Fazıl Küçük. hükumet mpmur'pr^n bir cemiyet kurmalanna ileri olunur. 12111 kurulmaktadır. bir teaadiif geminln dümenine bir gelenlerile görüşmek üzere bu sa ve haklprını bu şekilde korumalanna Aynca, caddelerdeki elektrik dihâlâ musaade etmemektedir. torpido isabet ettirtl; dümen blr ta. b a r ı k i uça^\l Ankaraya gidecektir. ra:a dönük olarak kaldı ve gemi de rekleri Türk ve Afgan bayraklarile oiiuğu yerde dönmeŞe başladı. Stokholmda 11 inci Milletler arası cilt hastalıkları süslenecektir. Bu tali'hsi? ârıza İngiliz muharebe Celâl Bayann Zâhir Şah gerefine kongresine cildiye cemiyetimiz delegesi olarak iştirâk eden gemisi (zırhiı) fllolarındân bir tane verdiği yemekte soylediği nutuk Dermatologlarımızdan ainln BUmarks yetirmeaine sebeb o! BaftaTajı 1 inci sahifede Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, büdu. Geııi, İnşiliz jırhlılanndan da batıda şüphe lle karşılanmıştır. Rua Dr Osman Kâmil GALATALI bir hayli merml isabeti aldı; gene febllglnln. bu silâiın deneıne!er!nin yük misafirimiz dost ve karde? AfYurda Donmüş ve hasta kabulüne başlamıştır. Beyoğlu batanak lstemlyordu. Nibayet İngllla b«»anlı olup olmadiŞını «cıkça kay. gan Kralı Majeste Mohammed Zâhiı İstiklâl Cad. 7981 MİM Han K. 3 No: 24 Tel: 44 05 83 (Lâle Amirali torpltobotlarma emlr v«rdl: işaret ediltr.ektedlr Sîh şerefine bu aksam Çankaya Blsmarkı batırınıs. Bnştaraiı 1 inci sahifede Dlfer tarsıtan bugfin londrada s!. Köıjkünde verdiği resmi yemeğin so sineması yanı). Çünki Bismark toplan artık «u« îâhsızlanma müzakerelerl Ruaya ta. lardan biri motörün 56 yaşmdaki muştu. Oldıığu yerde bareketsiz ka rafından tam bir çıkmaza soXulnıuş nunda bir nutuk irad etmiş ve dost sahibi ve kaptanı Mehmed Tunçallan bu kahraman serni, bir muhri. tur. Rus delegesi bBt;1ıları .yeni bir ve kardeş Afgan Kralına hoş geldinız pın 18 yapır.daki gene aynı ismi tabln alacağı tek torpito ıle kolayca ba harb için hBEirlaaıakla» «uçlandırr,ı.a dedikten sorra sfolerine şöyle devam şıyan oglu. diğeri de 25 yaşındaki tınlabilirdi .Gemi, kendl bahriyesinin ya kalkışmıştır. Süâhsızlanma müzaie etmiştirr tayfi Mustafa Kayadır. Bunlann şerefine yakışır şckllde kahraman Aml [ relerinin tekrar kesileeeği anlasılmak öldükler' z&nnerîilmektedir. Beylerbeyinde vapur iskclesine üç dakika mesafede çam cHaşmetmeab, ralı ıle blrllkde aulara gfioaüldO. i tadır. ZARAR 2 MİLYON! lık ve denize nâzır satılık arsalar. Müracaat: Galata KaTürkleri Afganlılara Irağlıyan dostZamrın takrlben lkl milyon Türk luk ve kardeşlik bağları çok samimiraköy Palas kargısı No: 84 İBRAHİM TAŞÇIOĞLU lirası cfvannda olduftı soylenmekdir. Bu dostluk, kuvvetini maziden tedir. Kendisi ile gcrüştüğüm Mphve tarihten almîiktedu. Her çeşid med Tunçalp. motörün çalışması ik tesirden masun. heyecan ve hayabrrlikte yangının vukua geldlgini Asgarî saatte 1000 KG Buhar verecek bir tiyetini her zaman muhafaza etmişmotörünü 8 yıl önce 4fi.000 liraya s? tir. Biz. hürriyet ve istiklâlimiz için tm aldığını. çimdiki degerinin dı Çünkü kullandığı FAY Te200 000 lirayı geçtifini söylemlştir (ölümkahm) mücadelesi yaparken BLHAk KAZANINA İHTİYAÇ VARDIR Motör sigortalı degildi. ilk takdir ve tssvib hareketini. asil mizleme Tozu sayesinde, Gece E3at 23.30 da Boğazdakl manMüracaat: Ala Mayacılık ve Kimyevî Maddeler Sanayi LTD. Afgan milletinden gördük. Milli hütemizlik işleri onun için bir zara şöyle idi: kumetin merkezinde ilk sefareti teOrt Mısır Çarşısı 62 Tel: 22 86 011 •Cemal Uyar» motörü korkunç in. oyuncaktan farksız oldu. sis eden müstakil Afganistan olmuşfilâklarla. etrafa alevler saçarak Beytur. O raman Ankara semalannda Puro Sabun Fabrikasında koz ile Çubuklu arasında yavaş ya. Etiler Kooperatifi mahallesinde bıçak, çatal, kafik. hir dostluk sembolü olarak şerefli vaş seyrediyor, akıntıya kapılmıı hususi bir formüUe imal bayrağmızm dalgalandığını hepimiz tencere ve taoalan ysnar bîr sda halinde Karadenlce doğru gidiyordu. Boğaz halkı da samuhabbetle hatırlanz.» edilen FAY TEMİZLEME tertemtz yapar hîllere dökülmüş, bu yanar adanm Bundan sonra iki kardeş memle• TOZU yarı gayretle ve yagidişini seyrediyordu. ketin dostluğundan ve bu dostluğun Ana cadde üzerinde 5 şer odalı 2 daireli ev sahibi eliyle banyotan. lai'abolan, Yangın çıkar çıkmaz Osküdar. rıyarıya az zaman zarfında tezahürlerinden bahseden Celâl Basatılıktır. Tel: 21 31 86 Beykoz. Çubuklu ltfaiye ekipleri hâ. mermerleri ve çimleri yar sözlerine şu şekilde son vermişherşeyi tertemiz, pırıl pırıl, dise mahalline süratle yetiçrr.işlerdir. temizler ve parlatır tir: Fakat yanar adayı takib etmek vayepyeni yapar zifesi. İtfaiye Müdiriyetine bağlı İs. «Şevketmeab, tinye deniz itfaiye eklpl motorlerlne Bu duygularımızı bir kere daha verllmişti. Gece geç vakte kadar bu izhar etmek firsatmı bize bahşedep motörler «Cemal Uyar» ın KaradeMOBİLYA CİLÂS1 bu riyaretinizden hepimiz şeref »e niıe doğru kayan enkpzmı takib «t. bahtfvarlık duyd^gujBmu *ekr»T Renksiz, parlak ve dayanıklıdır. Çahşılması daha komljler ve devamlı olarak su sıkmı?ederken zatı hümayunlarının şahsi lardır. Korkulan, bu enkazın sahile laydır. En acık renkli mobilyalar için hazırlanmıstır. CiHERŞEYİ TEMİZLER Şehrimizde bulunan Beynelmilel Avukatlar Birliği üyeleri dün de saadetlerinin devamını, büyük Afvurup yalılardan birini tutuşturması lâ, vernik ve yapıştırıcı maddeler sanayiî müessesesi. muhtelif temaslar yapmışlardır. Resimde yabancı avukatlar Türk gan milletinin refahı ve teallsini dive yangının da etrafa yayıiması idl. Toptan satıg yeri: Galata, Tersane caddesi No: 65 meslekdaşlan ve İstanbnl Baro Başkanı Orhan Arsal ile lerim. Bu tehllke geç vaklt önlennü^ ve Telefon: 44 15 32 mottr yana, yana batmifUr. bir arada görülmektedirler Dostii Türk ve Afgan daiml bâd.> Askerî terfi lisiesi bugün neşrediliyor Ist. Roberi koleji ntillîleşHrüecek Basları Derdli Yaramazlar Kuritıluşia müessif bir hadise Rusyada temaslar yapan Türk firması Politikacı olmadığr söyleyen parti lide 0. Böliikbaşîna çekilen telgraf Gençliğin Kıbrıs kampanyası Loy Henderson Ankaraya gilti Kıbrısfa Türklerle uğraşanlar Afgan Kralı Anıt kabri ziyaret etti Tamk Im Krb?k3n| Denizcilik bahisleri İngilizlar Yemeni bombahyorlar mi? SÜMERBANK DERİ VE KUNDURA SANAYİİ MÜESSESESİNDEN Sovyetlsrin yeni silâhı Seykozda fflin geceki infüâk Satılık ArsaSar SATILIK KALORİFERLİ EV I K
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog