Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

DÖBT CUMHUBİYHT Batan Geminin Estan Yazao: P. GORD«AUX * 1 4 I Çerlren: MAZHAR KON1 Confidentia] Rezalefi Yazan: M. K. KAN 4 Hollywood Araştırma Şirketi Rob«rt HarrUon'la rezalet kumku \ edemedikl«ri haklkat Hollywood"un uau dergtstnin yazı lslerl nrüdflrü dataa T* dalna yenllik *r»dı|ı, ar»Kowaru Rushmoart yarulmBmışlard'V raaf» macbur oldugu. ancak bu yani. Manhattan'd» ucur» kiralsnjnıı ik. Ug* blr d* sahtiyet katabllen klmsey» odalık bir daired» bayatlamış havadis şan. leref. şohrct ve aervet yolunun ;eri çirkefe bulayıp tazelemek. polis '. açık tutulabilecejl haMkatldir. Bu yüz. dosyalanoı karıytırmak. arada »ırada ; den de Ho!!ywood çlçeg! burnunda. Hollywocd dedlkodularını günd«Hk söhret veya marlfeti kendindtn menkul y«ti?tlren «schretU» muhar herejlllerlt utramaz. aradıgım «n az !(*ndl stttunUnnda yaz yuzde »5 nlsbatlnd* hazır bulur. Sah. mats eesar«t edvmedlkleıi y«nl yeni nede bulur. gec« kulübü dlye dllimJrezalet ktrıntıları toplamak ve bütun ze geçmlj eelenee Terlerfnde bulur; bunları altı yed! müstear imza ile tah radyod?. d», plakta bulu», rik edlel blr OslObla slslrmek suretlle. cenubî Aınerlkada bulur: !k: seneden biraz fâ^la bir zaman îçinbaıan meüelâ Lar.a Tıırcıer'in dude »hakikatler: oldugu gibl yazan. isim rurtıur.da olduğ\ı gibl San Francisco'cia vtnr.skten de çeklnmlyen» Conflden. Amerîkan urjlü b!r mahaneblci dükkâtlal'l 2 ırîlyon 230 b'n satan blr mec nırtda tezgahm arkasında bulur. r u haTlnc çefirmeje muvaffak olmuşnM Bu vflTden d« her Tannnın jrtraO Holljrwood'a akın eden ««ansinı den*. !re» meraklıları. fabb'tle. daha ıtiH| O'.m'jslsrJı arna Harrison hem doymafc blimlyor: «TlraJımiT 4 rrllvon! yoîarm kapıianndan dahi ieer! plr. : d»ha da yüVçelteceglz!. d!ye bBbürle •"»9e vsMt ve '"nkdri bulamadarı »lleJ | n!rken hlç dejîlse bu raVarr.a yaklas r?n ?<tt ı>ar»Tl tnfcrttrier. Pfk aı akll ! irr.ak istiyor. hem de okjyucusura: . ^ti.r.âi oVvSu !c r. £>er!=ln geriye *v. i .Bak bunu h!ç duymamııtıın» dedirt ! eSiz'ne dSner. Pek çogu 'se bunu ut8rıe i mek arzusl> yanıyordu. Eskl dergiler k^" 1 i slrmls. Içlerlrden yalnız blr tanesi ^ "'vi>Tflk. ! •Wh!sper» atkll degistlrerek «manset »»htartık e < rfY kamırı doyurmının d j lerde gflrdOklerinlıin an:a»ılmıyan hl «reslnl «rar Bunlar lcln *v fecl duı ksyelerl» ni sunmak lddiaslle Confi ! ™rria oterA; tbaret Plsnl»rdır. BBy'e. • derîtİBİIn yoluna katılmı«t: Btr taj r?ftan iki mtcmuayı hemen birblrinîn '•rl^'.n blr kısmı viimıdlerinl Ikram »t» *»çı! su^jmı» m modem k^rsılılı ! avrı küTiufla faVat defi'llt hâd'^elerf s insTirîar. C'ra»m çirag'.nd=!n ! ele alan y«ıılarla dc'.durmak. dijerak h<9rhane! blr stfldvo 11e ?Î4. ! tarsftar. tm>ı BevoS'.'jr.da scılan bir | rr.ah?lİPVc: dOkkânmın civar?nı üç kucaSa doltsırlar. cokhık «Call. beş lan» daha rra^ü'îbicinln kusatrrası, b!r ktırduracı magszasınm safm gril» denilen. telefonıı açar acmaz yükda soîunda dl^er kıındrr^cı maŞaza ?ek 'lcretl muksbilinde gece arkadsslarınn Hireme'i. bar,kların adeta s s ' hsünde blrb!rler!nin yanma d!z!!m«I Ti'k'a «ercek yollanni bulrrnı* oiurlar. tç'erîr.rt"! nşd'ren hîr Iklsl ır.»»el» blr tnflı ve tsVld! kSrlı bulan boy boyfrrol Flvnr'ln Irjep'jra »tılıverlr, b'.m r ? reni raklh'ert de atlatrr.sk. •aküd de dan { a b^*^z r>e dede gBr'lnTrek ba» gll. nümure. »«il il»r*k baîta kalmak •*!tT*!n b?l?1V** olamıyBca'tm anîa~ 1 vınca hle d«fll«c dava «tmek şantaicı ! edlyordu r Muh»rrlre. nnııhbire bol bol verilecek 1ile blr eyl«r koparabneeeitri um»r, ı para temln »dllmlstl ya. burjdan sonra bu da para etmeylnc* art'k ok yayI rasra'^n kaçmmanın manası yoktu dan çıktı dlye açar davayı, beni lgfal î Bes hıreayıp on be? ktunmak da tatlı etrl 1dd1a"!!le sJnema yıldııını »runler. [ şpydl. Böy'ece Hollvwoo<!'u gtlnbegrün ca mshkeme huzunında T* gautalertn okuyucularına anlatan muharrirler ara blrtnd »ahife'.erind» terleterok hıneını smdan bururları çirkef kokuçrmu ça a l l T buk alsnlsr. bu kokuya tahammül Bütun sermayMerl ed»rek levsl dese!eyeb:lecek ksblll Ihsret olanlgrdan dl|er blr kımıı ! yet*e olanlar secüerek bunlarla anlaı Hanya İle Konyayı daha Jlkten anls'mEİar yapıldı. Unitei Press'in AHnt yacak kadar »zelcidirler». Böyleleri fu! Mosby'sl Daily News'in Florabel Mu huşım Hele Ho'lywood'da maalesef j tr'! I!e serbe=t muharrir Der^nls Morrt cok kazsriclı oiduBrımı kavramis^ar. : ! scn müstear ifimlerle • Confldenttsre kend l*rl^» ne kadar yök»»k blr ftat yer.l yeni ne7^1et havadlöeri uçur »tlketl bl««rlert«, o nisbetu fyükuk sojyete» de dolajablleceklerial. aranımafa basladılar Bu da Tetmeymee. ««nede 24 defa l!r rreta cıkan ırıecmuasında en az 60 Hollywood dlr realetl hikâyeslne Ihtlyacı olan Harrl. Itt» b u iki trup Med T* Mjriorl» son. m»lzemes!nl kaynsgından saîla M e a d e çi(tinir. enrnvlhlmlstlhbant kay mak tnaksadile yejenl Marjorle Me. ragıdır. Bunların di|ir,da hevesiert !ç. ad*n« onun kaeaıı Fred1 batıya g8n ı»rtTide fcalmif, «;lerl gflrferl dans sahdtrerek Holiyvood Araftırma Slrketi nelerlnde. harcm aahntlcrlnd» vOcud. satafath adı sltırda anihtar dellkle. : er lnl teşhir etmekten ilerl glrmlyen fl. rln« güz uydurmak suretlle arsçtırma pt>anlar vardır. Ayrıca Hollywoodın vapaeak blr yardımcı .rıOesMie» kur > o f J M dOnyanm en kıskâne röfusu ioldufunu. ç»m«ıır gö>! deiM»tlrll»B ka. Bu tarz arapınr.aya yeryüzünde en | rı kocaların dairaa blrtlrlerlnln g«tmüsald yerlerdm blri de Hollywood'dıı\i*lerlni oymak lç'.n ftrsatHİrolUdıklarını Tannnın h«r günti, dünyanın her \<5 j da gBzBnünde tutarsanız Mesde çlfti. şetlrdçn b'nleTce Insan »çansını de | r:!n ayda va?arl 10 bin dolar »deyefelt "emelt" U?ere Hollyvrood'a ükm ederler. kadar »lstlhbarstı bollufun» jnSmiildük Bunların klrrl mekteb müsameresinde lerinlo sebeb: kendlll.îlnden ortaya çısahneye çıkmıştır. kıverlr. BtinTn bunlara blr de Los ! Kendisinln an az 7rı?selâ Laurence An?e1es ve havaMsl fBMtelerir.m yen! ] O!lvi«r lcadar kablliyetli bir aktör y«nl didlklenmef» baflayan anivlerlnl. ı oldutuna lnsrır Klmisl blr kasabanm Hollywood'da pek bol olan humst d». jyatlık bahçes'.nde tertibleren dans tekt!fl»rln dosyalarını ekleylniz. Hfls | müfabakasını kazanmıjtır. cinsiyetlne bu senuneulsn se« eıkarmadan T*»lm j S«r» Svd Charlsse'e yahud Gene Kel. çekhtren yel»k e»bl fotograf maklne» ly*y« der? verpbUeeegine kar.Idlr. Her , terin!, geçealerdo gene bu silhır.larda | yüzme yarışır.ı kaıanan gene kız X«n oî»:ilkler:nd(?n bahsetmiî oldugumuz i 11 kanpatince E?ther WHH'm«'tan. pa. P adım uzskt^ki hnltıyı alıv«ren >ol O •enlerile btız ttstünde durabilen he? . saatl büyükiürinde ve »eklindeki yeni şlrin kadııcık Son?a Henia'den daha ' dinleme cihazlirm! da verinlz. Böyle. a|»|' d»?i:d1r. Bu çeçld mlsalleTe »a ce, defü Holl%wood'da dünyanm h'e hlfe'e» •niıı.u devam etmek mümktrr.. blr tnrafırda yatsk odisınıis dahl mah dOr. HoüvBrood'a «?an»Iarır<ı denemeki remUgi kalmaı. Harrison. Hollywood Araştırma 5ir> zOmre daha vardır ki bunların aradık kef!T1i Vrurmak suretüe Honywcc»d'un larj şö'nret? ıılsîablîır.ek içln güven ratek odaltrını d> fcthermcyl kafaaır.a dSkleri tek silâhlgr: «adere ve sadece koymuı ve bur.ia da mnalesef muvaf. Sfl»i:ikleriair. Bıı bfn'.erce zavallının fîk olmuîtur. bfr türlü kavrayamadık'arı ya da Devam ı var detruluSuna inar.mağa gönüllerlnl razı Yarın: ISMARLAMA RÎZALIT. REKOR KERAN BİNBAŞ1 Balonla 30 kuorr.eıre yüksekliğe çıkarak dünya yükselme rekorunu kıran binbası David Simons hususî 'bisesı içmde Fezaya çıkan 50.000 KADEMDEN ÇEKİLEN FOTOGRAF i'ukarıdakı resıra, baıon ıie düııya yüks«ğe çıkma r«Korunu kırmı$ olan Birleşik Amerika Rava Kuvveı'.erine measub Binbaşı David Simons tarafırıdan 50.000 kademden çekilmiştir. Minr.esota ve Dakota •yaletlerinin kuzey bölgelerini kaplamış oİ3n firtma bulutlarııu göütermektedir. Husus! bir cihazla çekilen fotograhn ss§ tarafındaki ?ekil. balonun gondolasıdır. Binbap Simons'un rekoru, 102.000 kademdir. Bunun üzerine Roger Londrsya döndü ve «aile» siie Groydo^'a yfleşti. Tişborn'lar Boger'i evvelce o kadar sevmiş olduğu Katerin'le karşıkştırmak için tertibat aldılar. Gür.ün birinde Katerin'le kardeşi Lüsi'yi Croydon'a getirdüer Katerijı ajağıda beklerken Lüsi Roger'in yaruna çıkanldı. Roger Lüsi'yi görür görmer "Nasılsmız Katerin diye hatırını sordu... Aya yakın seyyarelere gitmekten b ahsedildiği şu günlerde, Amerikan Hava Kuvvetlerine mensub bir doktor 30 kilometre irtifaa yükseldi :îade Ay çibi dünya etrafında döne 2 metre yüks^y.liğinde, 1 netre tekrar yükselebilrmştir. Bu es'ia labilmistir. Bu konudaki cek bir peykin göklere salıverilme ' genişliğirdeki 5epet> ) jksek 'sz ia balon, hareket Joktasından 240 «ine göre; «Göklerde şimşeklerın sinin, aya, hattâ diğer seyyarelere yiklere dayanaca!î, r. . zamanda kilometre kadar oz >klaamıs < lu çakı^^ he!e kuşbaKisı fevkalâde bh ı 1 gitmenin çok çok on sene ijinüe Dr. Simons'un devamlı sureUe y c ouyordu. manzara» imiş. mümkün clacsğının. bahis kü ıusu yüzü ile irtibatını r " ıvacak aErtesi sabah « a t 9^0, tekıa: R.dyo irtibah vasUasils miileedildiği şu sıralarda, Birleşik A habere imkânlarile ^çhiz edilmit rr.adiyen yeryüzündeki arkaiaiları yükselen doktor Sujons «11S b ı i merika hava kuvvetlerine rr.er=ab şeküde h~.z:i*İRnmıştır. Müt?adJ!d ile görüşmekte alan dok*or Si k"deme ulastım. Bcnim için bu doktor Binbaşı David G. Sımons, ! tazyik denerneleri yr; .u:..r; e cn mcns, bu irtifadan di''ıyanm yu kadarı yeter. Merak etmeyin, falıususî bir balonla 3u kilometre ! nihayet 20 aâustcs 1957 günü Uoi varlakl.ğının müko•r.melen fsivüle yet rahatım. Keyıf'.e manuray irtifaa yükselmi? ve yeni bır rekoı I tor binbaşı Simons, Mınr^j ı a • • bildiğini. yıldızların iîı». riünyadan seyTediyorum> dem?i re S0 ı»ai tesis etmiştir. förülc ' valetinin Crosby şehririL bir degorüldüğü gıbi, îîik'arınm titreg hsvada kaldıktan sonrm, 1 siızüle yerjnJzüne c ^!™ înnvğr Dr. Simons'un bu yükselişi bir mir madeni kuyusu dibindoı, mediğini »öylemiştir. başlamıştır. rekor kırmak he/eslnin eseri de helyum dolu bir balona asıiı olaBir ara esnemek*.e olduğunu bilAtmosferin d a kıyısmd* insa' gildir. Göklere bir peyk saUver rak göklere yükselmeie baş «mijdiren doktor Simon?. kısa bir za vücudünün tahammül dereresini mek, bundan asK^rî ma'^S3dlar!a tır. man sonra da tatlı ve rahat bir şe hassaten süzülmemrç koTm'.k şua • faydalanmak, hattâ gereğinde aya 15 saat sonra 100 bin kadera ulaşmak mevzularım bü>ük bi. yahud takribîn 30 kilomeırc kerleme yapmış oHjğunu söyle 'ara karşı nasıl bir tepkl HÖstereciodiyetle ele almij oian Birlejf rtifaa ulaşmış olan daktor Si mi^tir. Bununla berabc, knra ilr ceğiııi tetkik maksadıle 3apılan b Amerika hava kuvvctleri «tez<> nons, gecer.in soğuğundan baloo hemen mütemadî ıı.uhr.berrsi, ci • deneme de böjlec= m.nvtîîMyetlr sayılan irtifaiarda insanın IRSI aki helyumun sıkışması yüzüııden hazlarmı mükemmeien ve ı'evnmlı r ırui ernıistir. jartlar, ne gibi müsküllerle kax;ı Peyderpey, emniyet düşünceleri• ukuta başlamış ve 68 bin kadem olarak çahştırrmş o'rası. doktoıun laşacağını öğrenmek, bu uug.; ien daha aşağ: iüşmemek 'çi:ı 50fazla bir yorguuiutra maruz Val r.in müsaade ettiği nisbette •sçıklagöre gerekli tedbirleri alrruk ga kilo kadar kursun külçesi halüıde marm; oldu.Şunu a»lirtmı»*ir. nacak olan neticelerden gerçekt.n yîsile Dr. Simons'un uçuîunu teı> ığırhk atrr.ıştır. îkir.ci akşam, tekror 68 bin ks fezaya uçmanın mümkün olup oltiblemiştir. Bu rekor irtifaa Jİa Ertesi sabah güneşin sıcaŞı ile dem irtifaa düş«n rtoktor, o e«n« mıyacağ; yakmda anîaşılacaktır. şi!maîdan evvel aylarca hazıruklar balondaki gazlar gene yayılmsğa tia gckleri kasıp kav^rari' bir Nakleden: y?p:'rr.:ş, balona asılacak ı M. Kenan KAN başlamsş, fcöyiece doktor Simon?. fırtmanm hemen üzerinde ka Halbuki brrar sonra Katerin yukarı çıkınca ona da Lü diye hitfib etü. Artlk kimsede şüphe kaİTnamıytı: Bu adari Roger deği'di. Fakat avukat Holmes köy sakinlerine biraU: ikram ediyor ve bu sayede onların Kastro>u RogeT olarak kabul etmelerini saŞhyordu. Böylelikle zabıtlar tutuluyor, tamaml ar. ı vor d u. LUKS Sineması r LUKS SINEMÂSI BULMACA 1 1 1 1 1 z 3 4 • • 1 * 7 a 1 i Yeni sezona bugün başlıyor. • m • Bu arada evvelce Roger'in ijlerile meşgul olan avukat Hcnpkins de «ski raüvekkjlini tanıdığını beyan etti. Aynı beyanatı banker Bulpet, Aibay Lusingtön da tektaf 'Çttiv ' " Yavaş yavaş bütün asılzadeler, hattâ Roger'in evvelce teğmen bulunduğu alaym subayları biie Kastro'yu Roger olarak kibul etmeğe baçladılar. Artık tara babadan kalan mirası Roj»er'« iacteini temin etmeğt gelmiçti. Hoimes vakit kaybetmeden' rr.ahkemeye müracaat ederek Roger'in hüvivetinin tesbitini istecli A'kes' v»r Ü LÜKS Sinemasında Amerlka ve Avrupa filmciliğinln en »eçıne eserleri nl göreceksiniz. tHKHKKHKKKKKKKHKKKKKÎÖ SOLDAN SAĞA: 1 Yurdumuzun da bazı yerlerlnden görillmüB olan yeni bir yıldızın çeşici. 2 Eaas ve temcl teşkil eden belirtiler (iki kelimoı. 3 Gelecek hakkında iylmserlik beEİİyenlerin kaltindekl duygulardan. 4 Kır çiçeklerlnden. 5 lyi cinsten oldugu belli bir çeşM mobiîya ağac clns: (iki kellme). 6 Rayiha r.eşreden ruiubot (tki kelime). 7 Erkek. idare âmirlPriırizden birinin yansı. 8 Dişîeme hnreketinin neticesi hasıl olcıuş olan. sad'k fakat aynı znmanda riyakâr mahluklardan. THKARIDIN AŞAfilTA: Türkîvede ntşri hakkı yataı» jaıetttüu ntağltıb edilmeliılir< «O LUKS Sinemasında Beyaz perdenin en şöhretii yıldızları Ü LÜKS Sinernasında Yeni sezonun en muhteşem sinemaskop ve renkli filmler Ü LÜKS Sinsmasında Seyircinin konforunu temin eden en son yenilikler Doğru ve Hassas Amplifikatörü ile Garrard Pikap'ı ve diğer mutbah elaktrik cihaıları SATILIKTIR Her gun saat 19 dan ionra Kişantaşı Eytam Cad. Mim Kemal Öke sokağında 10 No. lu Arel Apartmanmın 1 numaralı dairesine müra caat olunması 1 Başında tüylü deriden serpuş Yeşilköyde Ote! veya Villâ Yapmağa ••l Devlet ve mıüetçe »u karaborsa şöre ayoın'.stılrr.o?ını rica ederimbulunan kinıse. 2 Fınna verümPzse ekır.ek çıkmaı, telefon parolası. 3 denilen ejderi. bütün tedbir ve gay Saygıli'.rımla.» Elverişli Satıhk Mutena, Sahil Arsası Urr.um Müdür Gayet uypal ve sevimli. 4 Bir çeşid retlerimize ragınen bir ttlrlü mağiub Yeşilkövde İstanbul Caddesinde, yeni açılacak sahil yolu ••••••••••• top'.uiugvımuzu kenrren » • • • • • • • • • • içkinin yarısı. gcizleri görme kudre fdemiror, tlnden rrahrum n?ft>r <iki kP'.ime). bu mıkrobun kökünü "Dir türiü kazı • üzerinde 28 metre eephesi ve 73 metre derinliği olan. mun i Çalısma Vekâletinin yamıyoruz. ltiraf tdelim ki. bu haV S Büytîk Alhıh tazam beton rıhtımı üe Dinlenme Evi, bahçıvan odaları, te (mürekkeb keliccmiyetlmiz için bir «cizdir. dikkatine!... lefonu. kuyıı ve motörü mevcutl. bahçesir.de mi'tene\\'i çam me). 6 Sık ıık Z^ruri gıcla maddelerinden tutun. lan bulunan ve etrafı muntazam duvarla çevrili 2. 137. Meıiç nthn vt tabilorlntn ıfdevrüip lnsan ilâea. cama. kapı tokmagına. jilet lahı insaatında çalışan iççilerder, kaybar.a sebeb oM2. l'k her türKl inşaBta müsaid arsa satıhktır. bıgağın.i kadar lıergey karabomanın ye.H imzalı bir m^ktuh 8lmı« bulan. 7 Gemile••ltain altındadır. GÖRÜLMESİ İÇİN: Yeşilköy, İstasyon caddesi 76 numa luııuyr.ruz. Bizde 38klı olan bu re mahsus ista?Bir t:ıkım tedbirlerle. te\Tİ usulıerada Mehmed Aktaşa müracaat edüebilir. işçıleı »Itâyetlerinı yonda yapılmı = •ile. karaborsa denilen belalar belâ ••mektubda. • olar. hane (iki ke•mn ortadan kalkacagı artık bekle • ( u E l ı r e t l e hülâsa ediyorlar: lime). 8 Başi " .ıemez. Maalesef ticaret iilemizi:ı 4 pazar gUnleri de çalı«tıgım:z < na ve sonuna biDünkü Dıılmacanır çarfi v pazarlanmızın içine çorek • ve Gür.de. 14 saat mesai yap « |• rer harf getlrtnce hallpillmis »ekli lenip oturdugu anlaşılan bu yılanır. • tıgımız halde fazla çalışma üc ( | SUtHHG iplik tııusrı olur. donuk renkte. kuvvctli ve ciemir gibi ell^rle yuva j reti alamamaktayız. lî icabı «ından sökülüp atılması, işportacısın i inçast mfthallinden uzak yerlere ı . Grup halinde kâra iştirf kli Hayat Sigorta Poliçalannın sedan. en büyük tacirine kadar bu ka ^ gittiginizde kanuncn bize ödennelik keşidesinin 25.8.957 tarihinde Beyoğlu 4. üncü Noteri raborsa yılanına şerbet verenlerir • mesi lâzım gelen yol parası ve J [ önünde. Şirket Merkezinde yapıîdığı ve kur'anm 27472821 ALTIN FİATLARI kafalannm, hain blr katll gibl. mem • s:.i zaruri m = raf veri'rr.emek3056 4186 5141 5227 7062 7290 7304 27 'S 1957 leketini satan bir CÜRUB gibi ida: J tedir 1140011425 • îş Kanunur.un icab ettirdiği ' ' sehpalarına te»lUr.idir. 7768 7879 7883 8060 8106 8216 numaralara Camhurly"^ k 1370013750 Reçad liâv' y ° ' bcyaz peynir yok. çay• tar=ılıklı haklara riayet edilmeisabet etmiş olduju saym %igortalılara ilân olunur. GABBV 113001165C yok, igne yok. jilet yok... Bütün bur. f diSi hskkmdski şikâyetler üzeHamid 1070010710 İann hepsi var. Var ama, koraborsa î rire. bur:da çilıçan arkadaşlar. ( , Guiden 1390014000 da. Karaborsacı, bütün sehirlerimiz ^ dcrhal içlerinden atılmakta ve tngilia 16701675 Dofnı?sa de, cadde ve sokaklanrr.ızda elir.': • bcylece diğer işçilere göz dagı ] [ 16701672 kolunu iallıya, •«Uıya geımektedir j verilmekiedir. Yerli K4h bir kısım toptaneı. kâh bir b i r a X Bu »ekilde hakkını anyan. peııkendeci, kâh bir kısım seyyar kanun hükümlerir.den istifade1«S T. TJrssile satıcı halinde ve hemen her gtir ; miz yclur.dakt teşebbü=lere glrl , , fiirtiiyettedir. ...ar 22 45 Haoer.er 23.00 a;c« i sen birkaç nrkadaçımıı Mr «or ISTANIH'L Konser'. 23 30 Dsns mjylğı 24.00 Dtvlet ve milletçe elele vererek ^ gu ve suale tâbi tutulmadan Iş | ' PEREJA kolonyalarmı doldurma ve ambalâjlama işlerin 6.27 Açi'ı; ir progrtm 6.30 Tur ?.ogram ve karjsnıs . cemi\et:rrize kasdeden bu k»r«bors;i • lerinden a*ılm3lar. haklarmı de kullanılacaktır. ^ ^ jjü'.er 6.45 Haflf melodller 7.15 âfetini mağlub etmeliyiz. Bu müeadek • alamamışlardır. ANKARA 8sz e»er)tri 7 30 Sab»b müElil ••• Müracaat: Bomonti Fırın sok. Şişli Tel: 47 39 6b • • artık müll blr vazife halinl almt|tır • Çsl.şma Vekâletinin ügisini, , 7 45 Haberler 8.00 8annUcârl»rdan 12 27 Açılış »e program 12 30 Ka î^im ve adresi mahfus J çekmenizl dllerlz. birer şarSı 8.30 Çeşld'.l hafif m'i. rış:k Saflf yemeS raüziğl 13.00 Şar S G ü ». blr okuyucu kılar ESrem Kongar 1330 Hebeîler zlS 9.P0 Proırem ve kspanıs. kafüf *••••••••••••••••••••• 13 45 Türttütfr Fatma TilrKân Şehiıde neden bira bulunmaz! •• • 11.S7 Açılıl »e profrtım 12 00 1400 Küçuî; konıer 14 30 Şariıla* "înhi.arlar Umum Mud.iıiüğunden Edirne verem pavyonu şu mektubu aldık: BizAr, Edirr'e Devlet hastsnesine Bıi'.y Fekstlne'den rcelodtler 12,15 Ali P.ıza K5prülil!«ro:31u 14.45 H« İngilizce ve Frans:zcaya bihakkın vakıf Daktilo aranmak (tî.Iuhlertrn g?.zeteni«in 6 8 957 ta b.ğiı Kıyık verem pavyonıında yat Küçük konser 12.30 Beraber « so flf çjrkılar 15.00 Kapan;ş. * Tafsüat: İstaiüUİ Ekspıes Se Udır. Ücret tatmuıkârdır Müracaatlar |»hsen Beyoğlu Tiirirrl rUfhanr.ın 4 üncü snhife 8 ncı maktnyız. rakat bu pa^cn büyük lo farkılar 12 55 Btrbtst «eat 16.57 AçıHş ve prosrnEn 17.00 yahat acentası. Btygjlu, Lâle pütunund? (Ş.'hird» neden bira bu |jjT ; n male terkPdilmis durumdadır 13.00 «aberter 1S15 K«m»l Karstü nel, Kedivyal Palas kat 1 Xo. 26 ya yapılması. 17.1S Sinen»«ı yan.ı. Mim Han, No, lunmez") başlıgı il« lntişar eden ve jı B ,tlara iyi bakılmadı?'. gibl. verilen leTCnanoğlundan ttlrktller • 13 30 Sa Di«ey Gilleaple orke*tr«»ı Kuzguncukta enıekll komi=er Galih yemekler de mnnles°f çpli'Se drikül [on ort;ç5rras: 14.00 Münir Kured Radyo ynrdiin sesler ekipi 17.4S 79 Tel: 44 64 42. melodiler • • Sln T* koravundaD (arkılar 14 30 Dans ır.üziğı ve hafif Snnnip tarafır.dan yazılmış ol&n çik5.8.10 Mu3»?.fa yet mektubu okunmuş ve keyfiyeiin Dcvlet, vatandaş saglığı için bu gibi P'.yano I> caz 14.45 Nurhayat Ün RadyoŞarkılar oriestrası Ça'lar00 1830 sa'iOn 19 Radyo amıtıriakl f»k11d» tavrth •dllmeal uy <«,ı»ior vfleude leetlrmek Oıere fedakâr sa'.dı ve Cema!e3dln Ev'.rgsnden ?3r icüıne fasıl heveti 19.30 Haberler r YAZIHANE OTEL ve GAZİNOLAR gun görülmü^tur. lıkisr ynpmskta. bilhassa verem gibi ic:lar İS.ÛO Gençler İçln müzli 19.45 Ralph F^nagan orkestrası BAHÇE bir âft'tten vatandaslan konıyup 15.30 Eddle Wamer orSestrası 16.00 20.00 Saz eserlerl 20 15 P.adyo ga. Bira fai.rikalanmızın imalâtı ya? için hususi olarak yaptınlmış muhtelif renk vc eb adda Pragram T kapanıı. « aylarında lstihlâkln f»ılı.lı|ı muva kurtarmak içln yeni yeni tedbirler düt Işparta halıları 29.8 957 perşembe günü Sandal Bedeste 18.57 Acılıs ve program 17.00 Nu eeteal 20.30 Şarkılar Afife Eciisoş'u eehenlnde yurd ihtiyacına k»fi gelm<* ılmnktnn gerl durm"maktad:r, buluşlaı 31.10 Şartu ninde satılacaktır. Hal böyle lken. Edlme gibl her reddin Çamlıdağdan türküler 17 15 2100 Yen! Giivenli 21.40 İ'ıham Her aradığınızı OrtakSy Ankara mektedir. Dolayıstle bu aylarda bülar Gülseren yflk «ehlrlerimizde bilhassa bu lenr ilrltl gıda maddesl lstiheal eden bir Eddle Calvert Te trompetl 17 30 İn Oençer v« arkadaş'.°.n 22.00 R.iyo bahçesinde bulabilirsiniz. Şehr.ar fai'.ı 18 00 Dans ol^ug'u gibi fazla »ıcaklarda bira ye ildekl verem pavyonu kontrnlmzluk 18.20 Konusma 18.10 Cev oda ortteatrası 22 40 Gece müziğl tiıtlrllme»! gOçleşmektedir. ;y yOztinden hastalanna dogru durtlst det Bolvadlnden aarkılBT 18.55 Ser 23.15 Haberier 23 30 Prosrrarr; I W B Dj ı i i iUnh beıt » t t 1900 Haberlar 19.15 Ta 2S.S3 Dans müEiğl 24 00 Kapan.ş. blr yomefc verememe^tedir Mümcaat: Ala Mayacıhk ve Kiınyev! Maddeler Sanayi LTD. Bu pavyoida yatan haıtalar rlht«n bir yaprak • 19J0 Turddan Ort. Mıtnr Çarşısı 62 Tel: 22 36 01 palı b?yllerimize muayjen nltbetler = 3iler 194Î Radyo k8y poetası Bjsan ve yayan adma 3 lmıalı bir dilekçe dhilint!e tevıl etınekte v» bu tevziat 19 35 TürMler 20 00 Spor haber Cumhuriyet Matbaacılık ve ınemurlanmız vamta«lle de kontrol !»rl SB.05 Çlşan me'.odüert 20.15 Gazetfcilik Türk Anonlm Şirkjrl Romada yapılacak olan Beyr.e'.KAYIB Şebekerr! zayl ettlm. Radyo gazetesi 20.30 Serbeit »aa*. edl'.mektedir. milel Diştabibleri T* mümessiHiikmü yoktur. Cag»ıif?lu HalkPvl snkak No 30.41 20 35 Oda IEÜZ1*1 31.00 Kahra. Bu münpsebetle, Umum MOdurlU!1 bulunduğu Sahibl 393S JJeılhe Tunçay man'.ar geçiyor F°rldun Fa»ıl TUlbent füraüzo vaki müracaat v» talebierin Vltalllum Libontvvarlan Edeblyat Jakültesi NAZİME NADt çi 81.15 Plyarıc solo'.an 21.30 Ser hiç blr znraan «gaynmepul ktm«elerle kingrelerine iştirak etmek üze Kazı işkrını fritn idare eder. Firmamız anlaşmalı taütün memleketlerden her türlü eınB türK hallcdiimeal» şeklinde cevablandınl ZAYl 80475 kamyon No. lu tra b«at asat 2135 Erktkltr toplula re İtalyaya hareket etmiştir Mes'ul Müdur ıi tia ithSlatı yapacaktır sayın fabrika mümessillerini AntalyaJ mamış olduğunu da işaret eder muh flk ct'zdanımı kaybettim. Hükümsüz Şundan çarkîlar 22.00 Ç*fidll jnö ziS 22.15 Alaadün Tava?cadan şrr Fikriye Abay terem g.zetenlzde keyfis'etin bum dtlr. A. tHSAN GÖ6ÜS posta kutusu 5 müracaatlan rica olunur. ~ RAHOOLPH SCOTı ROBERT RYAN ANNE JEFFREYS İsfanhdl Umum Sigorta Şlrketindsn GEORGE HAYES JACQUEL!NE WHITE IŞŞI K I . M ARANIYOR i: l! BÖGUNKU PR06RAM Izmir Fuarında DAKTILO AEANIYOR Diiz Halı üeraklılarııta 1 II ÂGUSTOSl A Fidanı fidancıdan al Osman Ârcak 1 Bot Damaeana RSIfbayaa Ediiscektir Fabrika nranessillerinin nazarı dikkatinsl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog