Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

1057 CUMHURÎYET tfç ttnlerdenberi Yunan baaını, Atina radyom Batı Trakyada Gümüldne Türk Cemaat Baskuu Cumaovasındaki büyük Kahve alıyoruz orman yangını nihayet dün söndürülebildi M a d d î z a r a r Asya grıpı İzmirde de salgm halinde Izmlr 27 (Telefonla) Blr müdc"ttenberi şehrimize de slrayet eden A«va gripl vak'alannın ruar münaebetile gittikçe arttıgı ve blr «=>lgın halinl aldıği doktorlar tarafından if ade edilmektedir Sadece blr mensucat fabrikafinda çalışan işçılerden 300 ünün haptalanarak istlrahat aldıgını bclirtmek. galgının ehemmiyet derecesini tâylne kâfi gelmektedir. Hastunelerde Asya glrıpi için aynlan yataklann tamamen dfldugu ve her nr»hallede ç"k sayıda gnpli hastanın v?*tıgı ilgilılpırp belirtilmektedir Diğer taraftan gene Fuar müna«ebptile hr"5talıfîın civar kaza ve vılâvPtierv. dt slrayet ettıgl, buralarda da «algın ha'e gplmege bagladıgı alıl l k t d Mo da JaMrio, 1T (AJ.) Dııi»Uri R.k.niığı kaynaklan, dün bir Tİrk a«r»tinrn 4.000 tan daha kahve almaga çaliftıfını •Sylemiglardir. 9.000 toolok kahv* için bir anlafmaya T*nİMf olduğunu ıBylamittardir. efcafmda geniş propagmnda yapmakla meşguller! Hattâ son zaman Urda Kıbrıs adasındaki Bum basuu da bnnu ele almıs, Türk gazeteleri taiifından Batı Trakyada durumla olarak verilen haberlerin , oldnğnnn bn beyanatla ispata İzmir XI (Telefonla) Cumaovasına baglı SandıkkBy ve Efemçukuru mevktlerlnde dün yenlden çıkan ve çok tehllkell blr hal alan büyük vangın, yüzlerce mükellefin ve askerl blrllklerln devamlı mücadeleierl netlceslnde bugün ögle üzeri «öndürül Bu »ene memleketlmizde çıkan en Bunlara göre, Bab Trakyada ya büyük ve en korkunç orman yangını clarak vasıflandınlan bn yangın nepıl&n «eçimlerden t o n n Gümüld tleeıinde 500 hektara yakın bir arazi ae Cemaat Başkanlığına getirilen tat, Knzey Ynnnnistan Valisine bb: e o«d« Tnoan idareölerinin, «Baü Trakya TnrUerine fiili yardımlardan dolayı teşekkürlerini sanmn}!ı Bu yardıma bütün Batı Trakya Türklerintn mütesekkir olduklarmı söyiemiş! Yalan haber vermekle biri itham eden Yunan basuu, Kıbru adasındaki Bum gazeteleri bakın ne yapıyorlar? Bnndan tam iki hafta evvel Batı Trakyada intişar eden Türk gazetelerinden biri Atina radyosunda oknnan, Yunan resmî haber bultealerinde yer alan Gümülcine Cemaat Başkanının bn beyanaO için 107le yanyordn: «Bn sözler havret •yaaMhnmştı. Cemaat Başkanı da üreıindeki agaçlıklann tamamen yandıfı v» 15 milyon llraya yakın maddl zarar humıle geldigi tahmln «dilmektedlr. BflmdiŞ' gtbl bu yangının birlncl mcrhaletinde dOrt de «rimiz îzmlt XI (Hunul) fecl aurette yanarak fehld olmoftu Bugün »öndflrolen bu yangından •on D ra, lklsl Bomova, digeri Güıelbahçeo r m a n de olmak üzere fene üç yenl t m ^ r yangını kaydedllmlşbe de alınan t«d y r blrler »ayesmde faıla genlslemeden söndürülmüçtür. İzmit Bclediye Başkanı çekildi Vaziyetlnln et trtidar bantu. Basbakana «lkâyet edlldl OazeteleTden YAZISIZ... böyle seyler söylediğinden haberöğretecek 5 dar değü. Yalnn valiye bir nezaket Londra, 27 UA.J .) Londraya yenymreti yapmıştır. O kadar! Yunan tıi ge'en bir Türk dıplomatmın k a hükumetinin fiilî yardımlaırna te rısı, Ingıliz ev kadınlarına Türk yesekkür ettiğine dair hiç bir söz sar meklerı öğretmek istemektedir. Londraya yeni gelen Tıirk sefaret fedılıueuıiştîr!» mensublarından Yusuf "^ardinin ka Yunan resmî haber servisi de, A rısı Seniha Mardın, Ankarada iker tina radyosn da, resmî çevrelerİD yabancı dostlarına yaptıgı gibi Lon Myduıduklan bn haberi ele almı?' drada da Ingiliz ev kadınları için lar ve bana tekziblere rağmer» Türk usulü yemeklerin nasıl pi|irilgüderce yayınlamışlardır. Hattâ diğıni gosteren toplantılar «ertlb »t hâlâ yaymlamaktadırlar. Bununle mek istediğini soylemîştir. K e l e s İlçesine bağll 7 k ö y d e •• eide etmek iatiyorlar? Bat> . . . . . Trakyada TürkJerin mesnd oJduBursa. 27 (Telefonla) Kel»s k a . rasına ba?U 7 köyde pazar rünü y». pılan muhtar seçlmlert netioelenml» Te bu netlceiere göre 5 köyde D P 1 BMa» 4e, afeyhimizde yapılmak köyde Haft PartUl. 1 köyde de mflj takll adaylarrn kazandıgı anlafilmı*. ta olsm W tfüra kampanyası, bn tır. takrik kanrpaaryan De hiç bir mülaliMiıı ohoadığından, orakjkrie aeffrol olaeak Wç bir haber a»erkeznmı i e bnlunim ymbm neşriyatla eUe ediy^rlar. H>kikatl«r bttifli ttnhnanÂM. 3cm! GÖrâyomz kf, Kıbn» adaanfe tartSşar eteekte gsseteierimizdaı biri, Atina YayiBİanan bn yalan haberi ele ateıs, Gömnlcine Ce^lriım» veryansın ediyor. IttHJtttlS" jahmm dayalı bn kanapanyaGimiilnne acçıımıeK ıs* rey aağlayanaBatı Tnkya Törklöeânön MiiBt •« ııfnliııiııi aaruııaBİar i?k a ^ n eHm\tti. ^aadi •oUrta da l ı a ı u ı afaaya, aaları da bize kötâ Mr fekSde giMenneye çahşıyarlar ve Baalesef ralan haberlerle de ba kedeie ranyoriar. Kıbrıs Tirrk gazetelerİBİB Gümükine Cemaat çataa yazılan bona ifayalan kaberlerie biri pacçalaarak için teskilatlanmıç. Fakat Turkiye, hakikatler kendi tarafmrfa •imasma rağmea, bn yalan akifrimn zarar yermesme rcâni obDBtyor. N e B « ı Trakya Türkleri ranmda r e ne de K ı b n s T ü r t k r i nezdtnde girnü gfinüne haldk s â e r i Tfirkryeye, dünyaya ulaçtın e a k bir haber merkezi var. Bn ihmalimrzdir k l Batı Trakya Türklüğü v e K ı b n s Türkleri ile alâkalı hâdiseleri dünyaya Yunan caviyesİBden tatntıyor. ., Omer Sami COŞAK ( m bir kaç lrîsiyi daha inandırmak, dinrym efkân tmramiyesini haltikaâerden nzaklaştırmak. Bursa, (Telefinia) Ankara . [ k , z ı a «ılka'ı tahklkat »on» tnnl», Bursa İzmtr arajmda lhda» edll'în Hayriyenln blr «lnlr buhr»nı netlo». yeni uçık aeferlerlne bugün başlan alnde »nneslnl boft»r»k ÖJdüffdüJü mış Te bu münasebetle şehrlmiz Ha sonr» da kendialnl penoereden »tarak vtL alanmda blr tören yapılmıştır lntlhar etttgl »nlaçılnııjtır. Seferler ıalı, perşembe Te ctrnarte Burdurda yılın 40 ıncı sl günlerl olmak üzere jlmdlilk haf *ada üç güa yapılacak blllhare uçak Imkftnlan elTerdlft Te rağbe gördü. hannan yangmı fi takdlrde »eferler her güne çıkanla Burdur. XI (Huaosî) Bu yüın k » ciktır Bursa . Ankara ara»ı yolcu ta 5ima ücrett 70 Hra, Buraa tzmlr »ra kıneı hannan yangını dOn TefHorada aı lee 55 11»» olarak te»blt edlîmlftlr. olmua T» Ibrahlm Çakar*ın harman ]»n TUBUİ Keakin admd» bir tarafından kast«n yakilmı«tır Çıka. Bir diplomatımızın eşi . nlan yangın «onund» S t<n bu?d»y 'ngİIİzlere T ü r k y e m e g i n t Tanmıı bannan kundakcm yak«!an. mıştır Ankara Bursa ve İz Anasını boğdnktan mir arasında uçakse sonra intihar etti İzmir, XI (TV.efonl») Ödtaaleln Kaymatoçı m«Tkllcd* 01ü ferleri ihdas edilfli Ayşe T* Hayrlye l«lmlerrndeklbulıvnar, an» Aiyon 27 (a.a ) M<11I mücadeltmlade büyük taamızun eşıgl T» be aljl olan Afyonharablsann 3>. yıldfcAnkara, 27 (ajı.) Tıb Fakülteai nümfi. bugün «aat İT.SC da meratlmlr ikind cerrahl kliniğinde agır bir a kutlanoıiftır. Aiyon kaleainden atılar: Meraatm. meliyat geçirerek hayatı tehlikeye toplarlî baslamıa «ehre giren tem«tll giren Akıf Blrbllen iaimli bir çocuğa, aıllla kuvvetlarl T« aakerl blrilkler Ankara avııkatlarından Nureddin tarafından Kukumet konagına ganh Benlloğlu tarafından derhal kan bayragımız çekilirken. Yedek Subay verllmlı ve çocuk saglık v» hayata Okulu tarafından (Onderllan bar.do da mlllt mar^ımızı çalmıştır. kavuşmuçtur. Çok bCyük tezahürata vesile clan Ayrıca, çocuk kliniğinde yatan v» merastmdo, Afyon mllletvekllleri Vall, hayatmden ümid kesilen Manolya Relai. aivll ve askert erkân Dövencüi isminde 17 ayhk blr yav ' fle on blnlerce Afyonlu hazır bulunruya da, müteahhid Öısan Sertoğlu j muştur. tarafından kan verilmistlr. Haber ] Bu münasebetle, mill! mücadele «<almdığına gflre, yavnmun Bhhatt Mdlertmlzin rubuna lzafeten Afyon Gençllk Dernegl tarafından Gedlk dflzehnlf bulunmaktadv. Ahmed Paaa Camllnde blr Mevlld F u a r d a yankeSlClllk okunmuştur ölüm tehlîkesile karfilaşan iki çocugun hayatı kurtanldı Afyonun 35 inci kurtuluş bayramı r, kuru üziini ve palamut İngilterede 1 milyon cinsî sapık varmış! oudrada .Med'.cal Defenw Cnlon» teaklıitı senel n*|fteT muavinl Dr Bodney H. N. Long tarafından bil dlrUdiŞtne uazaran halen İngllterede hemen hemçn bir m.lyona y»km clnal upık bulunmaktadır. Doktor. bu gıv.lertn tedavUı Te nor mal hayata ücaı İçin huaual blr kll. r.lk lhdaaı taTtlyeslnde bulunmuçtur * * * Paristekl kuyumcuya altm dif takımı ısrn^rlıyan şeyh! \ y e m e a ' l n en zengln Şeyhlerlnden I Abduu»h. p&rnm en me»hur ku. yjncuianncîan Armand Clere'» »ltıc blr dlş ukımı alparlş «tmlşUr Şeyh, ön dlşlertn altınının dljerle. r'nden p»rl»k oısıaamı lttemiştlr. * * * Btırau çarpılan Kadına uızminat Sngl'.terenin meş^ur plpo fabrikası İMhlbi mutereff» Mr». Dunhül, blr otomobll kazası geçlnrlı T» bumu jarpıîmıştır Kadıs, kazayı yapandan 5000 İnci11» llrai k tizrclaat letemlf. Londr» cH^h Court* ma^keme»! kendlslne ancak 2S0 Ura tazmlnat tahalı etmls tir. * * * tlk def.ı olarak «ansere karıı «!>iklotron> knllauıldı allfornty» OnlıerHtesl SİMotronl» 'v. blrl kan»e'e k»r»ı kullanıl ımştır H&alse, llk defa rukua gel. mektedlr Me^Sur ttnlTeralte laboratuarı Pro fejörü Dr Comellu» A. Tobla». anı. iarındü meme kanserleıi bulunan 30 Sastaya bu tedarl usulünün tatbtk adilmi; oldugunu T« kanserln gellş. m?üTil bıziandıran bası hormonların Tertmerinln durdurulmu» oldugucu, I bunun, büyük blr mO}ö> teşkll ettl. ! glnl, fakat netloe hakkmda nesüz blr ! müulead» bu1unm»ıcıyac«ğmı blldir. BaştaTafı 1 tn« sahifede L bir şebeke yakalandı famlr, 17 (Telefonla) PuardaM zlyaretçl kalabalıgından latlfad* «d». r»k fa»^y«t göateren yatn»,n blr feb* ke meydana çıkarılmıatıı. 13.15 yaa arasındakl çocuHara 1» gördüren bu aebeke yanktalcUlk »ur». t!!« bugune kadar « ı u » m Turfrun Isr yepmı», nlhay«t bugfln 13 yaaradakl yank««lcl Muatafa Tıldız admda kl ç c n ğ u n demiryollan p&Tyonu ön«nd« blr {ihsın ceblnden ÎO«O llra çarj»na€md«m aonra ympılan tabklk&t netloealnde a«ydana çıkarılmi|tır. S* nıkUr T&kalanarak teTklT olucmuf. lardiT Ali Hamn kardeşi Sadreddin Han evlendi muhtar seçımlen BeUerive, Isviçre 27 (AP) AU Hamn kflçük kardeşi Prens Sadredj dln bugün t runmış Londralı modellerden Nina Dyer ile nikâhlanmıstır. Nikâhı bizzat belediye reist kıyrruatır. Dinl merasim bir kaç gün •onra yapılacaktır. Nina ile Sadreddinin düğünleri Ağa Hanın Slümü dolayısüe geri bırakılmıjtı. Nina 750 dolar 2 boğulma hâditesi kıymetinde Christian Dior tarahnDly«rb*kır XI (Telefonla) dan dikilmiı olan gayet gOzıA gfll şehrlmlBd» lkl bofulm» htdtaeal ol rengtnde bir gellnlik giymekteydi. aıuştur. ögretmen okulu t. »mıf ö t Hür. P. Karamünel rencHerlnden Hakkı SekiEnı rMrlnl*. mek Iç'.n glrdlgl Dlde nebrlnd* **Julmustur. teşkilâtı kunıldu Dlger V>«uHna htdlaeal BlamU te. tzmlt. 17 (Hvvutf) İEmlt, Sao dıra T« OOIeükto& •onra HOr. P aİB mmızm Oelgldiel* köyünd* Tuku bol kl» EanmürMl teakllatı d* kurulmuetur. mu», 8«a4«t Kam adındakı blr Bu gttnlerde S « b u teaEütının da yüetnek İçin glrdlfl Ofli»ü nehrlnd» boSuImuatur laailyet* g«çeo«ği blldlrllmektedlr • . ,, ... .. a y r ı y e r i e r d e t e c a v u z edııdı B«rdnr, 17 ıHmus!) Gfllhlaar 11çtünln Maçta kOytlnde aynı rQnd= İki ırza geçm« bftldaeaı olmuatar. At m«d ad.nda blr köylünfin 13 yaç'.ndp kl kızı TO harmanda Orban adındblrtai tarafıcdaa karırüarak mın geçllmlftlr. Aynı adamm kızı 10 ya ı şındakl N Q. aynı gün «vde kîmsent' bulunmadTgı blr sırada Rlfat Te Ibr nlm admda lkl laham tecavazOoe u rayarak klr'.etl'.mlsttr Irs Bir köylünün 2 kızına ayrı , Sııtulan KOnderllnıemeai rlcannd» I bulunmuştur. I Sözcü, Prense» Margaretbin klbrit XoUekslyonu yapmakta olduğuna dalr blr gazetenln rerdlğl haberden berl. . Prenseatn Dtamjrt «tmekte olduğu Clarence House'a hergün paketler do Iu»u klbrlt kutulan gelmekte oldugn nu. Pren»e»ln burüan görıderen'.ere teeekkür ettlğlnl. fakat artık bu lrsa latm keallmeal rlcasında bulundugu. nu blldlrTjalşt'r * * * Hlndistan Maliye Vekâleti. A | a Hanm rnirasından veraset verjrisi alacak lndı»tan Malty» Vekiletl. geçen ay Tefat eden ASa Han'ın m'.rasmdan veiset ver^lsl almay! kararlaştırmış V9 bunu *^nin lç'.n Aia Hdn'dan ka lan maV.arın tesbltl lçm Mısır. Pransa, Ineilten". Isvıçre Te Blrleşik Amerlka Hükumetlerlne müracaatta bulunmu» rur. * * * Posta vasıtasile cinayet işliyenler merlkad» posta T&sıtaaile cinayet 'jlcyenler bundan böyle ö'Um ce«a aına garptınlacaklardiT Fl'.haklka. Tosa paketleri Içlnde boıuba, zehlr elb' öldürücü şevler göndererek cina yet lîierenlerln Blüm cezaama çaıptı rılması hakkmdakı blr kanun tekllfl dün Ayan Mecltsl tarafında.n tarrlb »dr.miştlr. Ölüm cecasi ş>ndlye kadar aadcee uçak postalarmı cinayet Tasıtası ol» rak kullananlara Terllmekteydl. Bu ye al kanunla bundftn böyle. öldürüeü paketler göndermekte *ren T» otomo blllerden Ktifade edenler de aynı «e. i'lde cezalandırılacaklanlır H Sun'î kahve tsmlr. J7 (Telefonlaî Bulg»ri«t»ndan TVlrkıy^r' ge'en gOçmenler. den Hüaeytn Cebbar lsmlnde blrlnin | »ıtı iene çalı«tıtt»n aonra blr kahTe ımallrje mırraffak oldufu avnı büd(rl>3iektedlr. maddele Rü»eyln CebD&r rln taınamen nebatl oMuJunu aöyle. oıekt», fakat formtlrünü Termeraekte dtr. Sun'l kahvt mucldl satıı müsa. »ded İçin altkalılar» mOraeaat tir. s' hususunda bugün blr karar yayın lıp.mıştır Bu karara gore 1957.58 mahsul yı pda bonmlarda 9 numaralı çeklrdek ".z lîuru üzümün kllosu 110 kuruş, ı6 A) nurcara kuru lncirln klloeu 75 kuruş. Inclr burdasmın 35. Kge Bolge 51 Akala (1 A ) preseM pamuğun 350 kuruş ÇukuroTa Bölgeeı Akala fl A) Preaell pamuSun 340 kuruş fla» seTl yeslnden aşaŞı düçürülmemeal uygun g6rülm>l«für Bu maksalla bahls ko nusu blrllkler lehlne Zlrıat Banka. 8:nci 500 milyon Uraya kadar kredl aç:labl]'ece>ct:r ÇekirdeVsiz kuru iızüme ve tncira odenecek fiat farklan Ankara 27 (Cumhurlye^. Teleks) thraavtın ve lertlnsaln korunman İçin Ziraat Bankasmda lbdas edüen tevrin fonu l!e llgllı kararnamed» bazı deSlslk'ilç'er yapılmıstır Bu de5:şlkllkler cümleBİnden ola. rak. 1957'58 ıhracat jıevsİTol zarfmda, çek:rdrksl? kuru uzüm, kuu lnclr Te kurj lnr,r ezmesln? cienecek flat fark'arı >su şekılde esbıt o'uimuştur Cek!n1' fc5'z kuru ürUTi'erln 7 8. 9 numara^rınır beher safi ki'asu hesa 1 biîe F O B psaîina çore serb*» dolar, süarUn Te BPTJ parr'3 mukafclll lhracmda 60 kuruş, d'?e^ k" r'ng an laşma para'.arı mukabill lhracmda 40 kurus. vabancı maddeden ârî ve to leranssız olduğu resmî konTO' teşkl litırca tesblt e d t a e k şartile aynea 5 kuruş TUt farkı ödenecektlr Kuru lnclr ve kuru incir ezmeslnln beher safl M'osu h"îabile F O B esa sına göre »erbest dolar. steriln Te IPU paraları mukabül lhracmda 25 kuruş. dlğer kllrlng anlasma paraları mukabtlı lhracmda lae 15 kuruş 6de necek'lr Fmdık alımı ile ilgili kararname Ankara. 27 (C\MihurlyetTelek«) 1957.58 mahsul yılmda mübayaa edl lecek fmdık mahsulü bakkında bu gun blr kararname yaymlanmıştır Bu karara gSre, fmdık alımı İle Glre m n fındık tarım aatış kooperatlfierl blrllgl Tazlfelendlrılmlştlr. 1957.58 yılı manaulü fındık alımla n 121958 taıihlne kadar deTam ede. cek, yalnız mUatahsillerln kendl mal. lanna munhamr kalacak. tüccar elln dekl fındıklara tesmll olunmıyacak. tır Tözde 50 randıroanlı kuru değlr raenhk tombul kabuklu fmdık 310 kuruştan muamele gflrecektir. Dlger taraftan, bu mskaadla bahls konusu blrilk lehlne Zlra»t Bankaaı nezdlnde 1S0 milyon llraya kadar kre dl açılabllecektlr Bu kredller banka ea tertlb Te temln olunacaktır Blrilk mübayaa masraflanna kaTfilık olmai Itoere mübayaa bedellerlnln azaml yüzd» I al nlabetlnde komlsyon «la blleeektlr. A Kr SAYIN OGRETMENLERÎ 1957 1958 ders yılı için, Maarif Vekâletinçe kabul edilip, TebUğler Dergisine alınmıs oîan der« kitablarımızı saygı ile sunuyoruz. «İyi bir kitab, dünyaya bedeldır., Çocuklarını zın başarısı ve sizin en jüksek randımanı eld e edebilmeniz de evvelâ en lyı, en güzel kıtab ları seçmeflize bağlıdır. .ATLAS YAYINEVİ, damgası size bunları garanti eder. Bunun için sizden, kitabiarımızı görüp incelemeden karar vermemenlzi rica ederken candan bemm ç,,«..! ı.:.. >«tu: n » iftiharla tekrv>rlıyoruoz: ~~~~ nn sediğimiz bir prensibi gene SÖZ ÖÖ Ğ R E T M E N L E R İ N D İ R Sınrfı 4 5 i 5 4 5 4 S 4 S 4 5 i I D III I II III I İ L K O K U L L A B Yazan İ Ç İ N Nimet Çalapala Nim»t Çalapala Nimet Çalapala Nimet Çalapala Nip1 Çalapala Nimet Çalapala Rakım Çalapala, A. h.jrem lııal Rakım Çalapala, A, Efaern Inal Nimet Çalapala, Rauf Scymcn Nimet Ça;apala, B v ı f Sevnıen Hasan Âli Yacel, V ™ Çalapala Hasan Âli Yucel, 1 Kim Çalepal* Nimet Çalapala O B T A O K U L L A R tÇtN Tahir Nejat Gencan Tahir Ne]at Gencan Tahir Nejat Gencan Err.Ln Oktay Emin Oktay Emin Oktay Rauf Seymen Rauf Seymen Bauf Seymen Dr. S " m Erinc, Sami OngSr Dr. Sırrı Erinc, Sami Öngör Dr. Sırrı Erinc. Saı:ıı Ongor H. Erker S. Eğilmez R. Baykal Ş. Egeli H. Erker S. Eğilmez R. Baykal Ş. Egeli H. Erker S. Eğilmez R. Baykal Ş. Egeli Fazü» Çalapala Fazıla Çalapala Camille Bergeaud, S. Nazif Oıank»ffl V'ictor Coudert, îzzet Hamit Ün Victor Coudart, Izzet Hamit Ün Victor Coudart, îzzet Hamit ün Tarık Rona, Prof. Sabahartin ö b L İ S E L C R t Ç İ N Emin Oktay L İ S E L E B İ İ Ç t N Fazıla Çalapala Fazıla Çalapala Fazıla Çalapala Kitabm adı TabUt Bilgiai Tabiat BUgisi Aritmetik ve Geo^setri Aritmetik ve Geometrl Aile Bilgisı Aile Bilgisi Tarıh Tarih Coğrafya Coğrafya Yurttaşhk Bilgisi Yurttaşlık Bilgisi Güzel Alfabe (yardımcı) Dilbilgisi Dilbil&isı Dilbilgifi Tarih Tarih Tarih Coğrafya Derslert Coğrafya Dersleri Coğrafya Dersleri Coğrafya Coğrafya Coğraija Matematik Matematik Matematik Fizik Fizik Fransızca Ders'erl Fransızca Dersleri Fransızca Dersleri Tarrm Bilgisi Tarih Fizik Fizik Fizik FUü 120 60 70 70 75 60 70 80 110 Kuras 100 110 LTO T5 * * * Ailemizln «•vglll büvüJHl pek kıymetll Taş ve tuğla olnalar <aıihe kanşıyur BEDRtYE MERSİNLİ sırlardan berl yapı malzemeal ola Hanımefendinin rai kullanılan tas. tuSla, »IT» y«r ) lerrnî aHmlnyum. e»m, brons. nlkel. vefatı mürnsebetlle cenaze merasipaalanmaz çelik T* porselene terked* mlne bizzat lytirak etmek suretile rek tarihe Sanşaoaktadır. Amerlkanm \"eya ziyaret, mektub. telçraf ve tebüvük sehi'lerlnde, porselen Te ma lefonla elemirplzl pavH^arak bize denl levhalardan yapıhn:« buvflk bl. tesf'.H veren sevgill dostlanmıza ve I nalar şehırierln çehresim deŞlştlrme, degerli me<sai arkadaşlanmıza bütOn ! T« renklendlrme^e ba«lamış:ır. Tah. kalbım'zle teşekkür ederiz Hepelne ı mlnlere göre 10 sene sonra butün bu andan çchfsn ulaçtırmamııa lmkân memekette her yenl dört yspıdan UçO | olrmyan bn hiflerimizl duyurmaga madent levhalardsn înşa edllmeye sayın ffazctenlzln vasıta olmannı rlea bcş'.anacalitır. edlyoruz. N'eiv.Torkur; meşhur korjser salo. Evlâdlan nu Carneeie Hall» de yakmda y;kı lacak Te yerine 44 katlı porse'.en kap U "çeılkten muazzam blr blna yapıl» cakt.r ÖLÜM Jlgilılerin •nlıtilsalarma göre bu Knnya eşrafından Hacı Ahat ogultlp h.naısr işçill»; az?lttıas! Te yer den tas^rrul sebeb'.le a'r.ştaış uğia | lanrdan ve Konya özel Muhasebe ve taş blnalTd'.n ;o<t daha uuia mal Baskâribi emeklilerinden Nedira Birolm.itadır Ve büiıaîsa suîıımet de. kon ve Abdülahat Birkon babalan "'Ifmeî'rlnın e^ s!ddîTil h:ssdUdlgi, ve Tevfik Saatçioğlu. Kasım SaatçlTükive. lngi'=re. Is^anra. Yunanls oglu. Tevflk Tolluoglunun kayınpettn. Bslçlka ve Holardî'da Tenı tar» derleri , TEŞEKKÜR A İzmir timanmda bir yangin başlangıcı İjrnjr, XI (Telefonla) Bı*run 11. manda tehllken blr yangm baelangı a olmuç, Ordu •apuruna yüklenmek te olan pamuk bslyalarmdan bin WT slgara îzmarltlndan tntuşarmk yan. nuığa baş'.amiJtır. Tangm. buyumeden yetlşen ltf»ly« nln mudahaleall» AHMED BİRKON . . . * * * Prenses Margareth'e artık kibTİt kntalan göndermej iniz! ucklnghaaı Krall Sarayı aözcüle. rlndes blrl h£lia h.'aben geçen rlndes blrl h£lia h.'aben ha?:a lçlnde yay.nlanığı bevacname. de, Prenses Margareth'e artık klbrlt vefıt etrrİFtlr Cenazesi 28 8 9S7 bogUnkü çarşamba günü Feneryolu Muhtarp3?a korusunda Kasım Saatçloglunun evlnden ahnarak Kadıköy OamamSa Camünde ögle namazını mtiteakıb namizı eda edllerek Karacaah] med ırezrlılhna defnedllecektlr. MevI lâ rahmet eylesin. Uykuda gezen bir fecf ölümü DlyBTbakir JT (Telefonla) XMn gece »abaha karjı j«hrtnjl« otellerln. den blrtnde fecl blr k u ı oimartur. Sülsyman Tamaa adıntU «rurt«Mr nutalıgına müptelâ blr »ahı* yatmak üsere çıitıŞ; otel danunda. uykuda geeerken •okaga rak fllmtJjtOr... i A f i l HAN BU MODERN NEFEKTÎTİ tLE NİŞ4NXI İMİ8 Mısmn çok okunan haftalık gazetelerlnden Ahbar El Ye^Tn'ln iddiasınd göre ! V Aga Han Mona El Bed ravt lslmli 17 yaşındaki genç kızla glzllce nişanlanmış lmi? Kahirede verilen blr ko«tüınlü baloya XVIII FlravunUr «ülâle«irden Amenhctepln krall绫i ef sanevl güıel Nefertltl kıyafetinde ' gelen Mona Mısmn zengtn blr allegl nln kızıdır n m ı n m 111 n i T ORTAOKITL smıf n m ra tııra II 80 105 105 140 130 185 115 125 115 115 125 115 165 165 190 155 155 145 155 115 190 250 195 , 130 100 B SABAH YILDIZI SAYIN ÖĞRETMENLER Geçen yıl okuttuğunuz lat.nbul trikotaj imalâtçılan v« «1 aanayll erbabı, Sanayl Odanna kayıdlı ianayicller glbl kendllerbıln de ham madde tah=lslerind«n faydaj lanmalannı lntemektedlr. I Halen tftanbulda sayısı 4000 Jn 11»j tünde o!an trlkota] lrnalâtçılanndan I bir kı«mı. maklne ak?amı ve ham | maddegizrlkten lmalâthanelertnl kaI parr.ıa. bu imalathanelerde çahşan Mr 1 çok ktmse de işsi» kalmıştır Trikotaj imalâtçılan ham madde sıkıntısı çekiyor n • III T A R İ H Yazanlar n I II III İ f TEŞEKKÜR S«'glll eşim T İ C A B E T Prof. Hayri Dener'in • • I I I I ğ | | | | İ MEFKÛRE OGAN'ın ebedlyen ufulü dolayısile cena I zepine iştlrak ve muhtellf gu f retlerle tazlyet lutfunda bulu | nan akraba ve ehıbbaya ayrı ayrı | tev kküre durumumuz müsald o l 1 modığından muhterem gazetenl» | vasHaBİle mmnet ve aükranla 1 naıı srzederim. İ Dr. Abdll Ogan I Dr. HlMMET AKIN M. ÇAĞATAY ULUÇAY Çapa Eğ. Enst. Tarft öğretmeni Kitablar Maarif Vekâleti yayınevlerinden veya doğrudan doğruya Yayınevimizden te min edilebüeceği gibi. bulunduğunuz jehrln kitabçılan vasıtasiyle de tedarik edilebüir Siparişler, mutldka okullann resmî mühürlü blr mektubu Ue, fu adrese yapılmalıdır: ATLAS YAYINEVİ Nuruosmaniye caddesi, Mengene sokağı No. 9. tstanbul Telgraf adresi: A T L A S Y A Y I N İ S T A N B U L Bütün okuUara. Maarıl Memurluklarma ve Maarif Müdürlukleıbı* nümuneler gönderilmiştir. Herhangi blr »uretU bu n<taıunelerf alamıyanlar lut<«n biz* bildirirler Orta ikinci sınıf F I Z IK kitabının Maarif Vekâleti Müfettişi Yıllardır üzerinde çalışılmış büyük bir titizlikle hazırlanmış olan bu kitablar 1957 1958 yılından itibaren ders kitablanna katılmıştır. Bütün öğretraen arkadaşlara tetkik edebilmeleri için nümune gönderilmiştir. Fiatlan: I. Sıruf 120 H îıtnf 115, m . Sınıf 155 kuruştur. bu yıl üçüncü sınıfı da cıkTnıştır. Bu kitablarda. müfredat proğramı ve hitab ettiği seviye datma göz önünde ttıtularak, konular, mümkün olduğu kadar, kolayca hazırlanabilecek cok basit deneylere ve günlük gözlemlere dayanarak incelenmiş. açıklamalar. basitUk ten ayrılmadan, bugtinün ilmlne göre y«pılmış, böylece firike yenl beslnyanlara, dah« baftt basit, fakat ciddi blr bllği v«tır rllmeye c«li5ilıW5 Bütün ftğxetm«ıler« v« okullara nümuneler gönderilml| tir Lütfen tetkik buyurmftdan karar vermeyiniı: TEKNİK ÜNİVERSİTE Ma«lta Vılrfıı T E K N İ K O K U L Gırış ımtıhanlarına hazırlama kurslan 2 Evluldr b.»lı r or Kaytlara Basianmtstır INKILAB K KİTABEVİ ATLAS / l YAYINEVİ HER 100 AYRI INKILAB KİTABEVİ GÜVEN DERSHANESİ Beyojlu. A$ac*mi> yan, No 3 BİR 15TIMK Hesabınızı açtırmakta acele ediniz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog