Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

tKl CCMHUBtm I Sosyoloğ gözüyle memleket meseleleri I Bir muamma amarf eamvr nerlndeB n k maddrtn, «mçtt f tasyik «SlUnoe, saga «>la fıskınr. Ablâk sabıtuuıa. son zamanlarda, »vneu lçme tastınp fazUea tasyik ettitl «Tunif kadınlann d» Istanbuld» nef« darlıgına ugraidıkKı» lçln. memleket lçerilerlne dog' ru smsmaga başladıklannı işltlyoru*. 1 BH »ekllde «m«nslc, lstanbnld» sapmaga çalıştıkları murdarlığı Ana254 kamyonla 365 taksiye 1 dolııya nvastınnak olacagı lçln. AhEn çsğlann lâk zabıtau. «lmdl nefes nefese. |eh!r 6 gün içinde lâstik dağıtıl tutun eski günümüzfin toplumlarından da en ileri topdıjına kadar peslerlnden itoçmag» lumlanna çıkın, hepsinde birbirlerile mecbur oluyor. mış olacak hürlüğe kavusturucu» güclerin haçabjan uzlasan bir çok gflclerin butnsanlara kadmlı erkekll blr hal tkttaad ve Tlcsret Bakanheınc» VI lunduğuna gorfiruz. reketb bir dengesidir. Günümflı baö oldu. lâyetın talebl Uzerlne yapılan tahsistoplumlannda geleneği temsll eden Bunlardan bazılan toplumu donTarih. lnsan toplnluklanna, «aman Bugün aydınlanmızın başlıca ödevi, yenilik getirici, ler ve alınan tedbirler neticesınde çeşidli durdurucu, geri götürücü zaman Mr takım ahlâk sapıklıklanTevzı KomtJjronu lâstik tevziatına durmağa, katılaştırmağa, ona düzen yaratıcı, ilerletici giiçleri, yani bilimi ve felsefeyi, güclerin başında din gelirse; devrimı nın Snz Oldufunu kaydeder. Fakat hız vennUtlr J54 kamyon ve kaxnyo vermcğe çalıçır; bunlara statükocu, bunlar hemen daima mevzll kalmış, durdurucu, netl= 385 tcksiye daha lâstik vcrlldık gelenekçi. frenleyid, gelenekçi güçleri yenebilecek bir mertebeye çıkann temsil eden çeşidli yürutücü, ilerle memleketten memlekete, kıt'adan tici güclerin başında da bilim ile ten sonra 195« 1957 yıllannda lâstik hattâ geriletici gfider diyebilirsiniz. kıt'ava yayılmanıntır. almsmıs toksL dolmus. kamyon ve Bazılan da toplumu hareket ettirfelaefe gelir. caya kadar var kuvvetlerile yaymak olmalıdır. Çlmdl surat asnndayn. Kıt'alar kamyonet kalmamıs olacaktır. meğe, yürfitmeğe, ileri g5t0rme|8 tşte batının modern toplumlfinnda arasında mnafe kalmadı. Dünyanın Plâka numaralan lMn edll«fl 254 yarar; bunlara da Isterseniı devrim' I din düşünüşüyle, bilim Te felsefe bugunkü manzarası, sehTet glrdabıkamyon ve kamyonetle 365 taksiye na yakalanmıs. tek blr nokta etrafınbugün ve yann 2, 3, 4, 5 eylul fünle ci, yenilik getirici, yaratıcı gücler başma değişmezlik, ne de tek başına bazan devrimci, bazan gelenekçi bir düşünüşü arasmdaki btı çatLşma deyiniz. 1 değişmedir. Belkl aynı zamanda her anlam kazanabilir. Meselâ günümü daima bilim ve felsefenin zaferile da fınl ftnl dBnen Mr beserlyetten nnde lâstiklerl verllecektir ibaret. Tevzı komısyonu bundan sonra da tste bütün topkunlar, bu gelenek ikisidir de. Gerçekten toplumun zün en ileri toplumlarına kadar u neticelendiği için bu tophımlardn O kadar kl. taş devrinden, demir otobtiilerin lâstik ihtiyaclannı karçl ve flerletid gflclerin denge (mu özünde, bütün olaylannda hem bas zanan büyük dinler, Uk doğdukları ilerleme hiç eksik olmaz. Toplumun devrinden, alan devrinden »onra geBiityacsktır Lâstik almamıe otobttssürat dfvrl, atom değiî l«ı bn dfvre, vazene) sinden meydana gelen ha kı, hem hürlük. hem değişmezlik, nralarda o devrim toplumlarına ye hareketi gerüeme yönünde lenn tesbitine başlanmıştır. devrl (ribt lflraler aramak rahınetlnc Yeni yapılacak tihrıslerle fabrlka reketli ve organik birer bütündürler. hem de değişme aynı zamanda var nilik getiren devrimci bir karakter daima ilerleme yönünde oiur. Kısa girmrden çıplaklık devrl dlylp Uin ve Is yfrlertnln aervls arabalanna. Toplumlar hareketsiz birer denge dır. Başka bir deyimle, bütün var taşımaktaydılar; ama bugünkü mo sı, din hayaü bütün c^^i yaşar lçlnden çıkmak daha yerlnde olacak. müteakıben de husust otomoblllere sistemi olsalardı, drfismeden can Uklar gibi toplum olaylan da deiis, d«rn toplumlarda aynı dinler gele ama toplum gene de iterler. Hattâ Kalça. eöîüs. bacak mü'satıakalan, !â=tık vprilecektır blıktan yoksun katılaşmıs bir takım me içinde bir değişmezlik, ya da de neği tetnsil eden güclerin bsşında betı toplumlannda gelenekçi eücle bütün dflnya gaıetelerinln: ttriptiz, Dığer taraftan dün 110 vasıtaya 230 varlıklar hallnl aürlardı. ğişmezlik içinde bir değişmedir; bas gelir. rin başında gelen din düşünüşünün yan çıplaklık. tam çıplaklık. bStün dıs. 25fi lç lâstik, muhtelif ihtlyac dflnyı eğlence vfrlerınin ateslt bflse, kı içinde bir hürlük, ya da hürlük çok yerarh bir görevi bile vardır cılsınca deraguşbütün dünya rkranOerçekten toplumlann bir yönü Böylece ilkin; düzen ilerleme ya sahiblerine de 9 ton demir, 4.000 metiçinde bir baskıdır. Onun için de da baskı hürlük kutublan arasın denebilir; bilim ve felsefenin aşırı lannın ba?liea kazsne vasıtası oldu. rekare cam, 700 kllo çi\i v» «0 kllo bize gelenek. düzen gibi gBrünOne; kalay daftıtılmıstır bir yönü de yaratma, dçğiçme gibi toplumlann hem önceden kestirile da oynayan sosyal olaylann düzen yeniliklerini frenfer, toplumda denKadın. anadan do£ma soyunmak: erkfk de onu taklld etmek Içln tck gözükür Toplumlar bir yandan ü bilen, kuralla, kanunla belirtilebilen ya da baskı kutublarına yaklaştığı ge (muvazene) yi rutar. ve son blr Isaret bekllyorlar ırlbl. Yunan Elçisi 2 eylulde yelerini din, hukuk, shlâk kurallan düzenli bir tarafı; hem de hiç bir oranda gelenekçi; ilerleme ya da * Klmln klml azdırdıtını tâyin rtTürkiyeye dönüyor gibi önceden bilinen katılasmı; bir suretle önceden kestirüemiyen, ku hürlük kutublarına yaklastığı oranBize gellnee: ilerletici güclerin ba mck zor. girmiyen da da devrimci olabileceklerini: sonBlr muddertenbc'rı memleketindp takım düzentere uymağa zorlarken; rala sığmıyan, kanuna şında gelen bilim ve felsefe düşünüİilncl Dünya Harblnın en can alıcı .gır yaraladı Klng Gıorge'da bulunan Ankara Bü bir yandan onlara bu çefid kuralla düzensiz bir tarafı vardır. ra da herhangi bir sosyal olayın şü henüz gelenekçi güclerle boy 61 Kdch y*rtnl. el ayaaı kadar bez parvak'alanndan blr tacesl de BUmark lnglllı Amlrall. yalnı» bajın» BlKnark bulun ın Yunanistanın çaslle Brtmekten lbarrt olan Blkfn! Euper «ırhiıamın baurılmasıdır. In lle becelleşmegl göze alamadl; dlger yük Elçisl George Pesmazoğlu'nun 2 n yıkıp atmak. onları aşmak, böylece çağlara, toplumkra, hattâ aynı top çüsebilecek bir dereceye ulaşamamış mndası. **er Blklnl'de patlıyan atom Bu bâkımdan, din, hukuK gibi son e gllız denlz kuvvetlerinin bundan da İngllij zırhiılarmın gelmeaine T ye eylftl pozprtesl günü saat 16 da tAda onlara yenilik getirmek, yarstmak derecede kaülaşmıs kurallara bağlı, lumun belirli tarih safhalarma göre bomba»ının. hava tazyifclle. Insanı sotır. tıa kuvyet re kudretU bir nrhlıya tlsmealne intlzaren bu dev düfnıam na> vapuru lle AttnRdan dönecegl vup soSana çevlrditinln Ifaılesl lsf, imkânını verir. Başka bir deyimle önceden kestirılebilen sosyal olay bazan devrimci, bazan da gelenekçi malık olmamaaı dolaytsile Bismarkm gozden ayırmamağa karar verdl. Ta. hilrilrllmektedlr Öyleyse bugün aydınlanmızın başbir yandan Oyelerini nkı bir takım larda bile az da olsa yenilik getirici bir kıhğa bürünebileceğini belirttik Uca ödevi: Yenilik getirici, yaratıcı, Ilfrirlr patlarılacak mrsrll blr hldrobatırılmMi. bunlara büyük blr seref kın mesafeden Blsmarkı kolluyor Te Esnaf dernekleri başkanlan iesı bom*>a*ı $ereflne de, onun patlaonun mevkllnı telslzle dlger T"g'"« payı ayırmıjtır. kuraüara uymağa zorlayarak baski bir unsura, ya da bir değişme kı ten »onra, bu görüşü ilerletici gücleri yani bilimi ve fel tıldı^ı atfflva lzaf^ten flnıdATi dO|IIM& her ay toplanacak Bismark 1941 sencslnde Alman b»h rilolarına bildlnyordu. altuıa alırken; bir yandan onlara rıntısına rastlamak mümkün olduğu ileri toplumlanna sefeyi gelenekçi gücteri yenebilecek »finıek nlçln moda olmasın? Istr.nbul Esnaf ve Sanatkflrlar der bütün bu kurallan yıkan aşan K»n gibi; bunun tersine olarak, en hür rlyeslnln hlzmetlne glrdl: bu femlI bir mertebeye çıkanncaya kadar var Hab*r verildijHne Köre. Adanadan. nln tkiz kardeşi olan Tlrpltz Super O «tnada meydana gelen kAimnbk nekleri Bırllgi baskanlar mecllsl her sanılan yaratma olaylannda da, az suz bir hürlük verir. Kısas toplum Günümüzün modern toplumlan da, ' zırhhsı da altı ay »onra hlzmet* glr» ve pusulu hava Blsmackı İnglllzlerln ay tcıplanacaktır. yaymak olmalıdır. O t«k("n(1rri!nd.in. tzmirden, Antebden çok geleneğe dayanan değişmez bir her Çâğın toplumlan gibi devamll zaman batının bütün modern ve filSo. kartın dellâllan 1lı" bar tahlblerl. oeStl Fakat bu lkl geoılnln ne tam. gözünden kaçırdı Şlmdı ber lki tara. Bu toplantılara aynca Belediye Za olaylan ne tek basına gelenek, basko«a kosa tstanbula eellyor. kadın da kullanılması lâzım geldiğl mesele fın amlral g9mLBlnde münakaçalar olu bıtası MüdürO, îktisad MUdüru. Be kı, düzen, ne de tek başroa yarat tarai görmek mümkündür. bir çatışma halinde olan statükocu, «lâık» toplumlannda olduğu gibi, artlit iatın alıyor. oralara KOtunıtl uzun zamandan berl Alman denız. yorau. Almanlarda: ledive Sağlık MUdürü, Belediye ve ma, hürlük, ilerlemedir; ne tek Şunu da belirtelim ki: hiç bir sos gelenekçi, frenlevici, durdurucu, gobiz de din Ijlerıni korkmadan cema vorlarmıı Bu TÜrden cüertn! meşgul ediyor ve sert müna tstanbnld^kl Kurmay Başkanı Amlralin yanına Vılâyet encCmeninden temsilciler d " < ,al olay mutlak anlamda gelenekçi, riletici bir kelimeyle «düzenleyicikaşalara mevzu oluyordu. Bundan do •okuUrak »azlfesl olan tekllılnl yaptı: lçtirak edecektir. ate aktarabiliriz. Ama memleketi hafif raesrrb kndın plyasa«ı vfiksrlda devrimci diye vasıflanlandırı baskıcı» güclerle; yürfltüeü, ileri gölayı gemlnin hlzmete glrmeslle be. Sayın Amlrallm; zâtıâllnıze don B ıçkanlaı meclisinde esnafın dllekmizde bilim ve felsefe: dinle boy m1«. oralarda da plya^a di!<;miis. lamaz. Hcrhangi bir sosyal olay bağlı türücü, yenilik getirici, hamle verilaber deniz kuvvet'.erl kumandanı uegı teklU ederlm. Çunkı Biamark za lerı ile umuml meseleleri görüsüleKadınerkelı nıfinasebetlerl. beşerlölçüşebilecek bir dereceye u»şmaHASAN ve GÜLSEN Amlral Reader lle Donaoma fcumands I !er kazanmakla beraber kendisl de cektir tlk toplanta 2 eylulde Ennaf bulundugu çağa ya da topluma göıe ci, yaratıcı, bir kelimeyle «devrimciyetln krndini blldlei tarihtrnberi çödıkça da din işlerini hükumetin kon »ölomemls b!r arabsaçıdır nı A'mlral Von Leutjen araaında soy j Blr merml lsabetl almıştır Bu ıaabe. Birlıği bmasında yapılacaktır KAZANKATA ' nın 1« blr muharere eereyan ettl: I tln en fena teslrl mazot larnıcın.n trolundan sıyırmcğa kalkışmak, çok Kndın soyunıtln mu. glvlnsln ml? Dün limanımıza gelen ithal deılnmeslndecilr Gex,l, gertjslne dog. Bir kıı çocuklan dunyaya tehlikeli bir teşebbüs olur sanırım. Denl» kuvretlerl kumandanı. Donan ı Glylırtk kadın daha faıla merak ma kumandanını Berllne çağırarak nı oa, onbef mll uzunluğunda blr malian ve ailki «cker Mdia'ü nmumly<"tle geldi. kendlslne BLsmarkm yapaeağı vazlfe | mazot lzl bıraiıyor Sabab olunca bu Dün 6 vapur ile, lim<ınınııza muhtehaklı g6tflkı<r. Fakat etrafima bakılzler İngillzler taralından gorükcek lif memleketierden çeşldll İthal eş : Istanbul haktand» tallmat rencek lstedl: 27 Ağustos 1957 TE3EKKÜR yorun. rrkekkadın Bismark hİBtnete glrmlstlr Bu ve blzlm yakalanmamıza sebeb olacak yası gclmiştir. Bay Nizameddin Orkrn. Bay ve Szamt drrcrfde Iptlzslf nfradıSı bn gemlyl İngiltere donanmacına karjı Ur. «Malatya» 852 ton çelik çubuk. 98 Bayan Rıdvan Orkon ve bütün ak devrin Röriinüsu. o Iddiavı çürütuvnr. İşte ben de bunun lçln yoluma ton ham kauçuk, 94 ton transformadegll de İnglllz tlcaret yollarına k»r Kftrtının alibildiMnr «ovundulhı Mr rabalan çok «evglll e?l, annelerl ve deTam etmek tstlyorum. Geçen haxe. tör, l"H ton çellk bonı. 769 ton muh«ı kullanmak latlyorum. çaM.ı yas>rtı£urti7a (Sre. merak vr ikrabalan Ben de aynı flklrdeylm KkselAna: katta Dfiyle blr yara almadığım IÇJI telif esya: tSlberville» S4 ton saç *l*kıı araiınıılı AriM miydl? ;ızenau ve Şahrnhorst kruvaaör. lrvha. 255 ton yün, 913 ton pamuk Blrincl DUnya Harbtnde Alman donan Bayan MARİKA ORKON'un O hnldf. bu askınlar. baskınlar, Iha'e gerlye donmüştüın. Bu «eler yo yağı, 20 ton muhtelif eşya; tYolaç». ARTIK maaının İnglllz tlcaret yollanna kar. vefatı dolayısile. cenaze rnerasimınde Betler. zina suçundan tnhkfjneye altında 165 ton çimento fabrika malzemesl. sı kullanılmam&Ai Almanyaya pek aa luma dtva>.Ti edip lşgallmtz blzzat bulunan, çelenk gOnderen, dflsmeler. clnayetler neden" TERLEMEKTEN bulunan blr Fransız llmanınm gide. 48 ton yün. 56 ton muhtelif esya rarlı oldu. çelenk yerlne hayır kurumlanna te randevn evf bnlluSıı. hn tnrlsBn eglm Sizln bu gemlnln kullanılmaaına «Otranto» 140 ton bo» fıçı; «Rodopl» berrudı bulunan. telgTaf, telefon t | k KORKMAYIN Ingüızlerde: otrl lptlzall nlçln? dalr blr pl&nınız rar mı? 14 ton otomobil Iflstlgi. tKınm» da 5 veya mfkrubla taılyett* bulunan ve Donanma kumandanı Amlral Traser ton muhtelif esya boşaltmıstır. Glylntk kadırun peşlndrn. bıyık bö Domnuu bu gemlyl yalnız ba büyük acılannı paylaşan bütün dost kere*c. fBx tflzerrk. salyasııu akıtatına degil de, e*l bulunan, Tlrpltzle malyetıne toruyordu: Dige. taraftan Italyan bandıralı va akrabalara a y n ayn tesekkür et rak knsan rski lamanın yılışjk rrberaber kullanmak nlyetlnde... O M Blsmark gerlye ml dönecek; yok. *San Marco» vapuru ile dün saat 12 m"ge teeseürlen mâni olduğundan. keklei yrrine. soTunıık kadını. tlmdl man bu lkl gemlnln teşkll edeceğl M blr Fransız llmanına mı gıcecek? de 52 yolcu. 85 turlst ve 82 ton da mlnnettarlıklannı gazetemiı va«ıtasile kapınca da^a kaldıran rrazll bolluBlr veya dlger tezl müdalaa edenler kudret pek muazzam olacaktır. ytlk gplmiçtlr takdlm ederler. tnna srhrh ne? Ama; Tlrpıtzln hlzmete glrmesl. arasında blr ekserıyet teskll etmek lki esrar satıcısı yakalandı , , 4 Bu cnk sualll. hiç revabsu muamma n« daha altı ay ^var.,. Bu, müddet mUmkün ol'aıadı Halbukı ChurChıll. Gpziantebden esrar getirip şehrf** lçlnde Inflllzler' yeîıf oeş* taiıe' 'süper Hoej" « n l t t t i ı t r CfciutfitaaJl dolayıslle Çok sevgili e». peder. oglu, karde, "=• «Sra.maktansa. «caba. kadmerkek salyan hallne gelen İnglUz caebaslan mizde satan Gaziantebli Zlya Akyof zırhlıvı hlzmet« so'Kacakiar... ve akrabam.z Tnuna<*,,tler1 dtye blr mrsHeye yrr DEODORANT İKİ MİSLİ KAZANMA ŞANSI . bile vermiyrn ban mnnlrkrtlcr ırlbl, Fakat. tels blr BLsmark da, zatı na, çok kısa zamanda lntlkam »imayı ile Mehmed Balaban dün suçüstü yaA F Ö 8 T O L V E L I S A R İ O S Un k^dına da. erke»e de.ne halinlz varsa »llnlzin beklefllSHyr flttiC^yr^'Va'. »44«Mx^tl.BuDâand»l«Ti İnglH» do. kalnnmı^ür Üzerlerinde v«eT^rind#« YALNIZ TÜRK EKSPRES'BAKKTAÜIrV" ruoma kumandanmın ellnde Chur. yapılan aramada esrar bulunmu». maz. görün'» divlp hepslni baçı bos bırak(Eelktrik malzemesi taclrlerinden, mak mı daha rfnitnı nlnr d»rgtn1»' Donanrma kumandanmın bu sert ce cıllln kısa blr emrl vardı: Her ne h.V'^nndi tskibata başlanmıştır. Yıldız ve Ortaklar magazalannın hanımlar arasında hıısusi .lasına olursa olaun Bismark yaka. Tabı denlz kuvTetlerl kumandanmı Fransız kızı dün camileri Hamdi VAROĞLU sahibi) ainlrlendinnlştl. O. münakaşayı kıs« Lanacak ve ba .r. ^ca&tır... çekilişiu bu defakl ikramlgezdi * * * vefatı doiayıslle. cenaze merasimlne kesmek latedl: Nice Radyosunda Tdrklye hakkında bizzat lstirak edPn. çelenk gönderen. yesi 15.000 liradır. Eger BUmark gemlslnln. A>man de. O halde bn gemlnln kumacdaaı. çelenk yerine hayır müesseselerine nı slz blzzat alırsınız; yanınıza blr nlzcllerlne yakışmıyacak blr haflfllğl sorulan 15 suale doğru cevab veren GÜZİDE TOPÇUOĞLU aynca 30.000 lira çeşitli teberruda bulunan ve büyük acımızı de krurazör verlrlz. Bu auretle geml olmasa Bismark rahat rahat Pransız ve bu baçansı dolayısıle BasınYayın ile lımanına •ulaşallecek Te Churchillln Umum Müdürlüğünün davetlisl bulupayiasan bütün dost ve akrabalara büyük muvaffaklyet kazand.nr para Ikramlyeleri. nn Mithele Tramini dün camileri, bu vaadl yerlrıe gelemlyecektl: en samıml teıekkürlerirnızi takdirr. * * * AHMET AFŞAROĞLU 1957 yılında Bogazda Apartarada Süleymaniyeyi gezmiştir Traederlz. ! Berlinden kalkıp BUmarkm dlrekla Denls kuvvetlerinln bu kealn emrl mıni cuma günü tAnkara» vapuru lle Nişanlandılar. Kedeıil esi: Marfka Vellaarios donanma kumandamnı blr hayll üz. rlne ulaşan telslz mevceleri İnglUz mn''fk<tİT dflnecektlr man, kıymetli arsalar ve 1e ve evlâdlan Yorgi ve Katina ı dü. Amlral Leutjen denlz üssüne döc gemılerin.n Blsmarkı kaybettlğlnl ha zengin para ikraıniyeleri. ber verlyordu. Bu haberl alan Alman Kederli anne«l Anastasıa Ve I dilğü zaman Kuraay Baskanma üzun Zafer Bayramı hazırlıklan Amlrall hemen teîsizle cevab Terdl. llsarios, kardeşleri ve bütün | tüsünü »öyle Uade ettl: 30 A£uto« Zafer Bayramı hazırlık Çok yakınımda Inglliz telslz nnu. lanna hız vertlmlştir VUâyette teşakrabaları Denlz kuvvetleri kumandanı ya habereslnl duyuyorum pılacak harekâta benl memur ettl. kıl edüen bir komisyon. programa İşte haflfilk de burada ldi. Eğer Bls son sfklıni \ermekle me^g\ıldür Bu öyle blr hal tarzı oldu kt, bana, her türlü münakasa kapısını kapadı mark bu telsizl Termeseydl İnglllzler Bayram münasebetile Taksimde yaArtık ıtiraz edersem. Amlral Leutjen Almanları yakahyamıyacaklardı. Fa. pılicak merasim sonuna kadar Beykendl baaiEdan ye ölümden korkuyor kat Alman teLslzi İnglllzler tarafından oglu semtinde Şişll. Maçka ve Kurtudiyecektl. iamlml lekelemek igteme. da kerterlz edildl ve böylelikle Bla. luş tr.rnvaylan sabahın erken saatmarkın bulundugu yer yenı baştan tes dlm. ölüm muhattak ve raiat glde lerinden itıbaren çahşmıyacaktır. blt edildl. ceğlz. Taksim civanndan geçen otobüsler Yıllardanberi Kitabevi mize gösterdiğinİ2 ilgi ve * * * * * * de trafik memurlannın gostereceği İnglhere bairiye nez^asU telslz yolu takib edeceklerdir Merasim so1 Blsmark zırhlıaı. refakatlne vtrllen teveccühten cesaret alan müessetemiz, okul kitabbulduğu nıında nornal sefprlprp baş!Tn»caktır Pren» Eujen kruTazörüe birllkto 18 ma kerterlz aletlerl vasıtaaile M U M bütün vücut ve ter yı» 1941 de Şlmâî denlzlne açüdılar. Blsmarkm mevkılnı Donanma kuman lanna ilâveten 1957 1958 ders yılında Maarif kokulonnı önler tzmir Fuanna gfidecek Rus Eğer Şlmâl denlzınln kuzey tarafında danına blldlrtil. Bu mevkl iumandan gemlslnln haritasına kondugu Eaman bulunan İnglilz karakol hattından mu Vekâletince ders kitabı olarak kabul edilen yeni sanatkârlan M U M tesirini 24 saot vaffakiyetle eeçeblllrlerse, aldık'arı Btsmarkm, Inglllz gemllerme nazaran Tanıinmış Rus sinatkârlanndan 150 mll şlmâld» olduğu anlasıldı Aml vazlfeyı nlspeten kolaylıila başarabl. 16 c' • ' ' bını dah^ lıstesine eklemiştir. • muhaiozo eder leceklerdl Bu füoden daha evvel de ral derhal bütün gemllertne emir ver müteç^kkil blr grup Izmir Fuannda 1957 temsilVr vermek üzere bugün sehAtlantlğın orasma burısma lkmal ge dl: M U M cildi ve ter bezRemzi Kitabevi sa>ın kültür aileslne bu yeni Blsmart gerl dönmüştür; tam rünizdPT geçecektlr. ARSA mlîerl yollanmıştı Bismark fllosu ne lerini tohriş etmez Sanctkârlar arasında lıina Meslentarafa glderse eitaln mazotunu ve yolla ŞimâJe koşunuz... eserleri sunmakla iftihar duyar. APARTMAN lkmal u r ' • iı»m:ıyacak blr Halbuki ıkl saat sonra uçan bb tay nikovd, Vladimir Otdelenov, Sofia M U M elbiselerinize hiçt gemtsl bnlabllecektl. n i o • yare de pu«u arasındtn Blsmarkı gör Gnlovnika, Leonid tdanov ve Galia PARA bir şekilde zarar ILKOKUL KİTABLARI Teç flyorc. , l ı ; !çıerlnd«) en müş ve onun İngillz gemilerlne naea tzmallova gibi söhretler bulunmakion lkmallnl yaptıktan sonra İnglilz ran 150 aıll şlmâlde defll. bllâkıs 150 tadır. 80 vernıez YENİ COĞRAFYA IV Hidayet Gülen mll oenubda oldujunu büdlrmlstl. Bu gTupa aynca kemanlst Hallda karakol hattına doğru yol verdl. 90 Bu lki sıt haber İnglllz donanms ku Ohtiamova ile piyanist Naum Walter YENİ COĞRAFYA V Hidayet Gülen Pakat Inglllzler de A'jıan ıllosunun 80 mevcudlyetlcden habcrdar olmuşlar mandanını bir hayll saşırttı: BlsmarS de dahildir. AİLE BİLGISİ IV L Eydor O. Eğilmez T« karakol hattmı Hood Te King Glor nerededlr: 1S0 mll »imftlde ml yoksa 60 AİLE BİLGİSİ V L. Eydor O. Eğilmez ge lalmh ıkl muharebe gemUl ve al. 150 mll c«nubda mı?. A6USTOS 28 SAFER 2 Bu meseleyi hal edecek yegâne u n . tı kruvazorle takvlye etmlşlerdl. DlŞer ORTAOKUL KlTABLARI Inglliz füolan da bu lstlkamete doğ sur gelen haberlerln başdan lncelen e mesl olabülr: O ana kadar İnglUz ku ru gelmei üzere emlr almıştı. I Hilmi Oran 125 landan gemislne gelen haberler blr o TARİH Bismark, İngllla karakol hattında O O II Hilmi Oran 125 Hood v e Kıng George zırhlıianndan araya getlrilerek başun gözden geçl. TARİH rlldl. Blr de ne görülsün? Seylr suba mürekJcep İnglilz fllosuyla karşUaştı. ijde emnijet ve sür'atı III Hilmi Oran 175 TARİH V . J 5 23112.15115 58 18 49 20.2S| 3.35 ı büyük blr yanlıçlık yapmış: düç. G«mlnln muazzam toplan beç daklia I H İnandık E. Tümertekin 105 SİK »KlSTOLMrtRS MAMULÜOÜt COĞRAFYA :narm mevkfnl haritaya yanlış koy lçinde Hood zırhlısını denlzln dlblne E J1O.33J 5.25 9.09 1200 1.37] 8.45 II H. İnandık E. Tümertekin 105 COĞRAFYA yolladı: Klng Glorge zırhhsını da Arkası Sa. 5 Sü. l d e Gazetelerin birind sahüelerinde hayli merak uyandırıcı bir lerlevha: «Antidemokratık kanunlardan Fransa halkı da şıkâyetçi!» Allah Allah su hürriyetin beşiği bildiğımiz Fransa ha! Bu hükmü veren de rastgele bir adam değil. Beynelmilei Barolar Birliğiain îstanbul toplantısına katılan Fransız delegesi şohretlı avukat. Alâka ve hattâ neyecanla serlevhanm altmdaki yazıya sarılıyorsı.nuz. Delege, bu antıdemokratik kanunların esbabı mucibesini izah ediyor. Çunki cemiyet hayatııuii tekâmülü şahsî hürriyetlerin trenlenmesini ıcab 2ttirıyormuş. Ha meselenin şekli değişiyor. Pekı bu antıdemokratik kanunlaı jsiı şeyler acaba? Delegeye ruyorıar: Fransada hâkim teminatı vat nudır? Hem hakira, hem de avukat teminatı vardır. Bu mevzu münakasa dahl edilemez. Fransızların hürriyetsizlik »ik* yetlerini eskidenberi ' Uiriz. Alı? tığı marka kakaoyu bulamıyan midesine düskun zenginin «ikâyetierine benzer. Meselâ aıvla gelen vt gelmıyen bütün hurriyotlere •ahit olduğu halde hürriyetsizlikten dera yanan Fransa gazetecisinin şikâyeti basın davalarında jüri bulun • mayışıdır. «Çünki hâkim, hüku metten maaş alan adamdır Tesir altında kalması muhtemeldir. Bundan basm hflrriyeti rencide clur. der. Fransız delegesının bahsettiği antidemokratik kanunlar da herhalde bu neviden şeyler olsa gerek Aksini iddia ederlerse anlaşmak ' kolay. Bir zaman için bizimkilerle | değijtiriverelim. Biz nzyu' Cevat Fphml BASKUT DEĞİŞTİRNEYE RAZIYIZ! =hsberleri Toplumları durduran Lâstik tevzii ve ilerleten güçler Yaxan: Hureddin Şazi Kösemihal fpEHİZCİLİK BAHİSLERİ] Bismark Zırhlısı nasıl batırıldı? Yazan: A. Biyük Tığrıl SABAH YILDIZI MUM SAYIN ÖĞRETMENLER tkindi tmsak Yatsl I TURK EKSPRES BANK •Cnmhuriyet» in Tefrikası: 11 Claude ona son derooe f reket, bir sigara taDlası kuilanmak eteş aiı dudaklar fazia etlı ıdı.Hâlâ müş, heyecan vermış, atta onu şa zahmetine bile ginneden, arasıra. karyolanın ortasına uzanmı§ yatan şırtmıştı. Bu sarışm ingıliz kızı, ken külleri, gece dolabınm mermeri üze Claude'un dudaklarına ulaşmak için ayaklaruıın ucuna basarak yükselen di memleketi olan Kent'te hiç bir rine silkelemekten ibaretti. zaman bu kadar fevkalâde kız gör Yatağa uzanalı belki yirmi dakika sılüet, uzun boylu değildi ama, mümüş değildi. Florence,, ergeç kanad kadar olmuştu ki, koridora açılan tenasıbdi, tombuldu da, fakat aşırı lartnı kavuracak olan ateşe sürtün kapıda hafif bir tıkırdı duyuldu. tombul değildi. Zayıflık bu vücude mekten kendini alamıyan pervane Claude, yerınden kımıldamadan: yakışmazdı. Eller oldukça küçük, agibiydi. Sonra da iki genc kidının yaklar biçimliydi. Buna mukabil, bidağy ollarmda dolaşmalannm ne za Gir! dedi, leklerde hiç zarafet yoktu, bir çaKapı, sessızce açüıp kapandı. ' rarı olabilirdi? maşırcı kadın bileğini andırıyordu Hakmız var, Georges, yarın gi danm içine süratle süzülen bir göl Topuklar da fazla iri idi. Mariette, ge, karyolaya yaklaştı. deceğim. arzu uyandıran, güzel bir bayağı Claude'un hâlâ ifadesiz duran yü mahalle kızı timsaliydi. H:ç budala * * * 1 züne doğru ığildi. Esmer kızın göz değildi; zekiden ziyade hilekâr olduMisafirler gittikten sonra, Cîaude leri, sanki oriaya giren bu ınsan kenbir müddet meıdıven başında dur disini hiç ilgilendırrr/yormus gibi. | ğu, ayak takımma has bir aklı selim muş, uzaklaşan arabarun arkasından hep tavana dikili ıdi Attın sarısı hâ cilâsı altında, cehaletini gizlemeğe bakmıştı. Sonra, mihanikî bir hare reli bir çift elâ göz, esmer kızjn göz gayet muktedir olduğu seziliyordu. Yirmi iki yaşmda, vücudünden haketle, bir sigara yakmıştı. 'erinın ıçıne dalmağa uğraşıyoru Şatoya girerken, fıldışi renkii yü Kızıl bir saç yığmı, ğa ıanrr.iF yat ve genclik fışkıran bir kızdı; heı zünde belli belirsız bir tebessüm var vucudün üstüne, küstahça seıpilmek 1 şeyden evvel, kendisinı peşkeş çekdı. Dosdoğru yatak odrsna çıktı, çiz ıstiyor gibiydi. Afurlu, gevşek bL meyi bilen bir mahluktu. melerile, battaniyerıın t • ıne uzan korsaj, ui ve katı bıı goğsü ysa> nıe;. Hayli küstah bir eda ile: dı. Tavana doğru dalgo dalga yük danda bırakıyordu. Tomoul yanaklaı Demin niçin gelmedin? diye «orselen sigara dumanlarmı seyre daldı ve gerdan, süt beyaz cüdile ıştiha du. Bir, iki, üç sigara, arahksız, birbirinı verici idi. Kıvrık uclu burun, zeka Misafirlerim vardı. takib etti. Claude'vm yaptığı tek hn ^an ziyade küstahlık edası tasıynrdı; Biliyorum... Pek camnı sıkan in değil mi? Üç sene sonra benden kur yordu... Esmer kızın kor gibi yansn sanlara benzemiyorlardı! Yakın bir çocukluk arkadaşımı tulmak seni rahata kavuşturacak de gözleri, azar azar, altın hâreli gczğil mi? Bilmis ol, lnsan, »ırf baska lerin içine dalıp erıdi Claude gevjegörmeğe hakkım yok mu? Arkadaşın mı? Ona aldırdığın bir kadın gördüm diye, metresini di. Mariette, bir kaç stniye içinde, yok senin! Sana karısı lâzım! Ben böyle silkip atmaz! Ben, seninle dü karşisındakinde arzu uyandırmayı bıseni büirim. Kadını gozlerinle yiye şüp kalkalıberi, isteseydim on defa liyordu. cektin... Hoş, o sarısın kadm, güzei evlenırdim. Ama evlenmedim, sırf. Bilhassa, zarif ve asil bir Claude seni sevdığim için! GeL.. ce de, ama yavan... de Vareze'in, asağılık şehvete karşı Daha ne kadar saçmalayacaksm? Gitgide daha ycltaklanıyor, yara olan îuursuzca temayulünu biüyordu. Claude!. düışındaki bütün nefsaniyet istida Bu onda, bir nevi d'çilma, bayağıKızıl saçlı kız yatağa atılnuştı, dını ortaya döküyor, uzun boyile ona laşma ihtiyacıydı. Bu hal, aynı «afakat Claude birderibire doğruldu, hâlâ tepeden bakmağa devam eden manda, tabiatin bır nevı öc alması onu huşunetle itti. Şimdi ayağa kalk Claude'a doğru kollarını uzatıyor, bir değil miydi? Tabiat, bı rıoğuştan k.'şi nus, karyolanın solui'da duruyordu. kere daha kendini peşkeş çekiyordu. zadeyi, irsî gururundan sıyrılıp sşaMariette, karyolanın üstünde sızlaKızın ateşli bakışı, şiddetli arzusu ğılık hislere zebun olmağa 7orluyornıyordu. derhal tatmin edilmek isteyen dişı du. Claude, kendisir.a U*lim olmak Bu yaptığm şey hainliktir ama! nin bütün hayvanî ihtiyacile durma isteyen bu vücudden yüz çeviremcdi. Bırak benim yakamı! Yabıız dan «gel!« diyordu... Bu arzu iltima îki ağız birbirine yaklasiı Ayak takalmağa ihtiyacım var, anlamıyor larının arasında, çelik gibi scrt ve kımı kız, o sabah olduğu gibi gene musun? Bu yapmacıklardan artık süratli, haince pırütılar bir tutuşup tam manasıle metresu. Üç ssneripnbir sönüyordu. Mariette, isterse, ço> beri buna muvaffak olmuştu, rakib bıktım!. Dün böyle demiyordun. Hattâ bu zalim olabilecek gibi gözüküyordu kadınlara rağmen, meıres ola'ak kalClaude, üzerinde henüz kendi vü mak istiyordu. sabah, o kadın buraya getaıeden evcudünün izi bulunan yatakta, ki7in Tel de böyle konuşmuyordun. (Arkan var) Seni rahatsız ediyor, değil mi? bu kıvranışlarmı sükunetle seyrediÇünki onun hiç değılse samimî olduğumı hissedıyorsun, değil mi? PROP. NİMBÜS'ün MACEK ALAKI: Mariette, yatakta gerinmeğe başlamıştı. Müstehzı bir gulüşle: Ne biliynrsun? dedi. Kocası va/! Sana aldırıs bile etmiyordur!. Uzun sürmiyecek, merak etme, ben söylüyorum! Sen f*e çık git buradan!. Beni kovuyor musun? Tehlikeli bir iş yaptığmı düşuı.müyor musun? Ben o kadar çok şeyler biliyorum KI. Claude, elile onun ağzuı örttii Sus! diye bağırdı. ğzından bi' ^ey kaçınrsan seni fldürürüm: Anladm mı?. Aikla tehdld Hsen daha iyl COĞRAFYA ORTA MÜZİK Örnekleriyle Prof. Örnekleriyle Prof. Örnekleriyle Prof. BİOLOJİ BİOLOJİ III H. İnandık E. Tümertekın 105 I 3 E. Zeki Ün Tahir Sevenay 155 LİSE KİTA^ARı TÜRK ve BATI EDEBİYATI I S. Kemal Yetkin S. Arıkan TÜRK ve BATI EDEBİYATI II S. Kemal Yetkin S. Arıkan TÜRK ve BATI EDEBİYATI III S. Kemal Yetkin S Arıkan I Bedii Tardu II B. Tardu M. Adil Binal 190 210 290 175 230 Nümuneleri bütün okullara ve öğretmenlere gönderilen ders kitablarunızı incelemeden karara vanlmamati rica oluuur. REMZI KİTABEVİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog