Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Yunlüleriniz k U I % d ile yıkanılırsa uhafaza eder. yumuşaklığım ve tazeüğini umhuriyet RURucusumımfs 11 8 8 1 11.ÖÖ4 Telgraf ve mektub sdresi: Cumhuriyet ief0Dİftr: C m u m î S a n t r a l N u m a r t B 1 : Te tstanbul Posta Kutusu istanbul No: 848 y a z ı i s ı e r i | 22*299. Matbaa; 224290 2 2 4 2 9 8 ı 1957 Ruhi Dervişoğlu taıafjndan düımize çevrilmiş olan. Fransız klâsiklerinrten Renanın bu değerli eseri. İstanbu] Devlet Kitabları Müdürlüğü ıle bütün yayın evlerinde ve kitabçılarda 280 kuruş fiat la satılmaktadır. 10876 COCUKLUK VE GENCLİK HATIRALARI Seçimlerin öne alınması Beykozda diin ihtimali çok zayıfladı geceki infilâk Bcnzin ve motbrin yağile yüklü bİT motorün alevler içinde akıntıya kapılarak Boğaz sahillerinde ilerlemesi büyük korkuya sebeb oldu, halk hâdiseyi geç vakitlere kadar endişe ile takib etti, motör mürettebatından iki kişi kayıb, zarar iki milyon lira civarında . Bogazda oturanlar dün gece yarı tına. dogru, etrsfa korkunç alevler uc>n blr «danın yavaj yavaş Kara. Aenlze dogru akıp gitmekte olduğu. au hayretle görüyorlardı. B*ykozdtücl Şhell kumpanyaaının depolarmdan Trabzon lcln 5 5(|O te. neke re 1500 vartl benzlnle 3 000 T> rll motorin yağı yükleyen Ereğüye baglı 17S tonluk ıCenaal Dyar) rr.o. toru aaat 20 7i beş geçe, tam hareke te haaırlandiKi »ırada tutuşmu» »e müttokj lniilâklar vukua gefcnljtr. Süratle yayı'.an alerler etrafı tehdl. d« başlamıs, lskelede dem'.rl! bulu. nan (Europe) isimlî İtalyarı bandı ralı bir tanker İle motorin yağı yük lü Denizcıiik Bankaaımn blr lay*.erl derhal hadlse mahalllnden uzakia. farak açığa gltmlşlerdlr. Çok çlddetll Infllâklar bütOn B«y kozu ayaga ka'.dırrnı?, Boğazın karfi sahillnde de evlerde ıjıklar yanmı», halk aahlle koşmuştur. TANGIN GENtŞLlYOR Fakat yangının Jnt başlamaıı jüründen oradan kaçamıyan Denizcilik Bankasın» aid ve içerisnde 1900 varil motorin yagl bulunan mavnalara da ates «irayet etmiç ve bunlardan ikisi hemen batro:ştır. 1900 varil motorin de yanmaga baçlamıştır. HAdisede «.Cemal Uyara mntörünün * kisilik mürettebatından ikisl kaybolmus. ikisi ağır sekilde yaralana | rak Hayd&rpasa Nümune haptane »ine kaldlrılmııj. ikisi de hafif sıy' nkUrla kurtulmuçlardır Kaybolan İç politikadaki son inkişaflar ile dış politikayı ilgüendiren hayatî mevzularda girişilen teşebbüslerin bunda âmil olduğu belirtiliyor MilletvekiUerinin 1958 yılı ödeneklerinin diinden itibaren tediyesine başlanması siyasi çevrelerde ilgi ile karşılandı 0. Böliikbaşına çekilen telgraf Karadeniz gezisinden dönen Suphi Batur ve Enver Kök, J intibalarını C. M. . . liderine bildirdiler C M.P Genel İdare Kurulundan Cuphl Batur İle Enrer Kök, dün Os. BAiülcbaaıııa au tel§r*fı çekmlşlerdir: • Karadenl* Tİlâyetlerirıde yaptığımız aeyaintten d8nmus bulunuyoruz P»rtimlzln bu mvntakad» heısün »r tan blr tempo ile lnklşaf ettiglnl mı hsUen müsahade ettik. Partill »rka. daşlannıızU geçirmekte oldugunuz rrtevkuflyet hallnde müteesalr Tatan dMlaıın Bize hildlrllmek üzere bl» rpvdl ettiklerl muhabbet Te selamla Ankara 27 (Cumhuriyet Teleks) Bugün [ hitlerden sızan haberler bunu teyid eder durumden itibaren milletvekillerinin 1958 yılı tahsisat ! dadır. Bir tar&ftan iç politikadaki son inkişaflar, larının ödenmesine ba$lanmıştır. Hatırlanacağı • diğer taraftan dı^ politikayı ilgüendiren hayatî üzere, eylul ayına kadarki tahsisat. Büyük Millet mevzularda girişilen ve çok kısa zamanda müsbet Meclisi tatile girmeden kısa müddet önce ödenneticeiere vanlması pek mümkün görülmiyen çamişti. Milletvekilleri 1958 ödeneklerinin tediyesine lışmalar D.P. iktidarını kendisi için avantajh olbaşlanması Ankara siyasî mahüllerinde alâka ile mıyan erken bir seçim macerasına atacak vazikaıjılanmıştır. Umurai seçimlerin mutad tarihinyette değildir. Herhalde 3 eylul salı günü topladen öne almarak 1957 sonbaharında yapılması ihnacak olan Meclis bu hususta kesin bir karara timali bu haber karşısında çok zayıflamış bulunvaracak ve seçimlerin tarihini kat'i olarak tesbit maktaöar. Esasen D. P. sözcülerinin ;On beyanlaedecektir. nndaki kararsız ifadeler ve iktidara çok yakın mu Gençliğin kampanyası Arkast Sa 5 Sü. S da K IBR I S Afgan Kralı Anıt kabri ziyaret etti Kabre çelenk koyan Kral, Atatürkön manevi huzurunda saygı duruşunda bulunda Cumhurbaşkanı Bayarın kıymetli misafirimiz şerefine verdigi yemekte Türk Afgan dostluğunun değerini belirten nutuklar söylcndi Ankar» V (n ».) Memleketimir.in bfiyük miMfiri dost Aifan Kralı Majeıte Mohammed Zâhir Şah, bu sabah n a t 10 da ArutKabri ziyaret ederek, Atatürkün manevî huzurunda nygı duruşunda bulunmu; vc kabre beyaz flayöl ve karanfillerden yapılmı;, buğday basaklarile ' »üslü. üstünde Afgsn Kraliyet arma* ve Afgrn milH renkleTİni havi bir kordelâ bulunan çelengi koymuştur. Majeste Mohammed Zâhir Şah, refskatindeki zevatla birlikte Anıt Sa S Sü. 1 de Askerî terfi listesi bugün neşrediliyor Bu yıl terfie hak kazanatı 169 albayın ancak beşte biri terfi ettirildi Ankara 27 (Cunıhuriyet Teleks» DtpuletıbeTt toplanmakta olan Yüksek Ajker! Şürads. bugün ögleye kadar generâlliğe terfi edecek olan albay. !arııı sicilleri okunarak letkik olunnıusnır. Öğleden sonra ise, bunlar arasından terfle lâyık olanlarm seçimi yapılmıştır. Slıan haberlerden an'a tpek bir bes üzerine resmedilen Kıbrıs harttaşı egnçüğin kanı ile boyanacak: Magrusada «meçhul asker anıtı dikiliyor J\ ^'' Dün haat 11 de Türkiye Mîui Talebe Federasjonurıda yapüan bir nte rasiınle, Kıbri! Türklerinin lideri Dr. Fazıl Küçük'e Kıbııs Turklerine dağıtılmak üzei'e ijçi Sendıkaları Dırhğinın de yaıdunı ile toplatlırıian 414 aded Türk bayragı ılc Atatmkün ve Fatihın 858 vesnıi levdi ed'lnv.^tn. Bayraklardan biri 6X9 m. büyukîuğunde olup biizat Dr. Küçük'e veıilnıiştir. Türki.ve Milli TaleDe Fedeı>:ivo joııu, Türk YükteK lahsil getn'lıgi arasmda bugünden itibdien K'brıs içui bir kampanyd içrr.aga karar ver miştir. '•; • • İnönü, Heybelide istirahat edecek ^ n m m n n bulunan C.HJ. . başkanı îsmet İnönü, dün hususî ziyaretler yapmıs. saat 14 vapuru i.e Heybeliadaya gitmiştiı. Kendisile görüştüğümüz İnönü, Me.lisin «çılışına kadar Adada İBtirahat edeceğini söylemiştir. İpek bir bet ' fifcevii»!v i*esmedı!e?ı Kıbrıs haritası. gençliğin <nn ile bo Arka$ı Sa S Sü. 2 de Arkan Sa 5 Sü. 3 te Sovyetlerin yeni silâhı Moskova, kıt'alararası merminin dcnemelerini yaptığını açıkladı GARİB Vl'MVRTAI.AR iznı rde * SoTyet hükftmetl fcir temnin Uvnta yukandaki rwim b u g U n »•»rettiftt blr tebllRde, iıtalar r M 1 l«rde J»röldü»O »ekilde garib yumur , * merxlnln dfnemeierinı yapmıa taUr yumurtlamaktadır. Şimdİy. ka l o l < l u * u n « «cıklamışt.r. Bu Soryet »I 1 4 h l h a k k l n d £ İ 1 1 ı;k Bar bu t«Tnk, nomal deneeek ru I «•">• malumat P a r U 7 ( R ) Kıbrısta Türklerle uğraşanlar Bir taraftan Rum ı ' tedhi.Tilerin, diğer tar*ftan İngiliz idaresinin baskuı şiddetleniyor Lcfkose 27 (Hususi) Kıbrn Bum terihfçpiler. Türkleri müfkül duruma düşijrmek için sistcmli bir faaliyeto girismişierdir. Magosa civarımia EOKA'cı'arın *Volkan bpyanname'er'i dağıMıklan görülmüstür. Volkan. Türk ; i ı Arkast Sa 5 Sü. 6 da BiTirta rmrmrHtınamıırtır, | Arkan Sa. 5 SÜ. 2 de Rusyada temaslar yapan Türk f irması Rus Hükumetile görüsmelerde, uzun vadeli kredi ten.in.ne çalışılıyor Türk Sovyet ticarî münasebetleri, tkinci Dünya Harbinden önceki seviyesine ulaşmak istidadındadır. 1938 Eenesinde, 2 memleket arasındaki dı$ ticaret hacmi 11.031.000 lira iken. 1946 eenesinde 114.000 liraya düşmüştür. Bize verilen bir habere göre, İş Bankası heyetinden »onra, şimdi de diğer bir Türk firmasının tam jetkili temsilcisi takriben 15 gündenberi. ithalât ve serbest sektörı açılacak uzun vadeli kredi meselelerini müzakere etmek üzere Moskovada bulunmaktadır. Firmanın bir sözcüsünün dün bize anlattıklarma bakılırsa, temsilciler, münhasıran halen memleketimizde darlığı hissedilen istihlâk ve istihsal maddeleri üzerine dikkatlerini topla Arkast 5a. 5 Sü. 7 t'« TKRlİ KUEN SIHAVLARUAN BAZ'l.AKI E n v e r Akoglu (Korgrn. r^tüg. ). N.vzad Ookcl UuggonPialliğe) Sadi Atikhan (Tuggenerallige). Yak jb Karabulut (Yarbaylıea). Bedri Çak.r (Binbasılma), lzzet Koz (Bnbasıhga). Muammer Olgaç (Binba»ılıga). Seyfi Eken (Binbasılığa). Ih.an Tur ıüf«e|menlığe). İncir.kuru îst. Robert kolej üziim ve millîleştirilecek palamut Bu mahsullerin fiat seviyesinden aşağıya düşürülmemesi için Ziraat Bankası 500 milyon lira kredi açacak Ankar», 27 (Telefonla) Kuru üzitm lnclr ve pamuk mahsulleri Içln müdahale müayaa'.annda bulunmak ü«ere İzmlr fjzüm, İncir. Pamul vt ÇukurOTa Pamuk Tanm Satış Koope. ratineri Blrliklertnln vazlfelendlrilme . Arkast Sa. 3 Sü. S de Bir avukat, vazife esnasmda Rumların tecavüzüne ! uğradı Kurtuluşta müessif bir hadise Amerika Suriyeye şiddetle çatıyor Fazıl Knçuk. Kıbri'.a ieöndrril mek ıı/rr. jpncler tarahndan kpndisinr veri len hnyrıklaria Tatavla Rumları. vazife göreıı hir I avukatı. dün sabah caddenin orU sında. biv berber dükkânında bir hayli dövmüşlerdir. Hâdise. Kurtuluşta. 1 rber Tıa:ivtılos Simoncuoğlunun dükkânında cereyan etmiştir. 1000 liralık bir alacak dolayısi'.e. borcunu ödemiyen berberin malmı Aaerika Dış Bakanı, Henderson'un AnkaradanBsyruta gidcceğini açıkladı çton 27. ıRı Bir!e>ilc An\E rika Dış İşlerj Bakaııı DullfB. bugün. i kit ba«n toplantısında. Suriveyt cön deriîmiş olan bjviık mikv?tstaki Sov j ve: harb malzem?sinin. Şam hükü. j me r tnln komşularını ciddi SUFPITP te Hazırlanan statüye göre Kolejde sadece zengin çocukları değil, memleketin muhtelif bölgelerinde başarı gösteren öğrenciler de burslu olarak okuyacak lîludağ 27 ı'Arkadaşımız Vasfiye Özkoçak telefonla bildlriyorı Milli Egitim Bakanı Tevfik İleri. Bursa Va1 lisi İhsan Sabri Çağlayangil berabe. rinde olduğu h»lde bugün Uludağ 'Dinlenme evi ve U Bankası fikir isçileri paviyonunu gezmiş. dagda kurulmus olan öğretmenler kampını ziyaret etmiştir. Bakan Uludağda. kendisine sorduğum soruları ce^abîandırmı?. muhtelif mevzularda İ7*hat vermiştir. Tevfik İleri. orta öğıetim imtihan yönetmeliğinde yapılan değişiklikle güz de\Tes:nd« itihana girme hakkı kazanan öğrencilerin durumu üzertnde dejmlstlr ki: | t İmtihan ve neticelerini yakından ! takib ed«ceğim. Bu devreda almacak [netice il« yönetmellkteki değişikllk d» Tahsin Demiray Arkast Sa, 5 Sü, 6 da Arkası Sa S Sü 4 te Başka tedbirler lâzım Ynnnfci gazetelerin tnünrfertcattnı bugünden bilir gibiyiz. Parti tartışmalart, se/ıri»ni;e gclen emeb'ierin b'Zİ övcn dcmcclci ni^iHnfl oriııon j/flnçftixlfîrt. trojik kntalan. Milli Knrunvıayn veri~ len muhtekirler. basdvn otellerde ynkalanan uyffunsuz kadınlar ve birti. Ah. hrie bu stmuncular Hergün yııkalananlunn odedine bakarak kıya^ayaı'rk oluT3cni2 $nnırsınız ki İFlc'bulda 100.000 muhtekir re 2Q0.<m hükumet kontralunrhın kcarak <~al'.şon /o/ıtşe uor. Elbetie bvna ihtiîual veHlemez. Ynkalnıı'J'iloT pct az istisnosı ile evvclee yatclnni'itş ve bir mıiddct smıro )>erbes( »calmı» nlanlnrdir. Bnylece hir drtridaınıdtr gider. Deıi'efc kvr.nnlır l?C' rfepil. denıvk alınınuı icnb ed'n bo.«(ta ferfbirîer vıır. Bunlar ta»nndt biraz dvsuıuck ya... t KDÜN KRAI.İVET AİI.ESİ YJ'I grı,irmok üzrr»1 hır nuiddcttınberi »fhrimirde bulunan Ürdün ana KTalice»! Zeyn dün *ecr 19.4S te u^akla Ürdünc müteveccihen çchrimizden ayrılmiştır. Ana KTMIİÇP il<" birliktr Ürdün Kraliyet aMeeinden Prenses Fatma. Prens Muhamnıeri. Prfn» Hasan, Prenses Besma ve Prens^s Alıye dfl memlekctlerinp donnıüşl^rdir. Küçükeu kasrında ıkamet etme Itte r\an »abık Kraliçc Dına. bir müddp* daha İRtanbulda kalacaktır. Hesimde Prenses Aliye (kucaktakıı ve Ürdün Kralının erkek kardeji gorüHiyor. Tieareikvnr re o(el bam ba& ' İstavbııla chıısknılar şehri diyn | yımi bir ramf kfsumdırdık. Air.fi j | ılamiamUah ne muhtfkir. ne de U2 knrl'rt. dorlıpi mevc'.ıi. | j İngilizler Yemeni bombalıyorlar mı? Kahiredeki Yemen işgüderi Ingilizleri itham ediyor Kahir», V (a.a.) Buradaki Y«m«n maslahatgüıarı, bıgiliı hava kuvvctlerin* mtnıub uçakların dün 1 Tamcn Kmalannı ihlil •• ban m<«M M 7trl«ri kenfeMrdıiMn «Mklertei bildirmistir. Maslahatgüzar Ahmed El Cami hükumetinin kendisini H ırumdan Mısrn haberdar etmek ve «Mısır Yeraen kartdsMı savunrrn an'.aşma Arkan Sa. 5 Sti I de 1 Arkast Sa 5 Sü. 4 te Politîkacı olmadığını söyleyen parti lideri T.K.P. 0M«I Başkanı işbirligine hücum etti Tahgin Demiray, Köylü P;<ıtisınin memleket mesclekıini vs n'illet dâvalarmı »eçım atıııosCcrı ve endi^c leri dışında Lnu«3İea etmegi prenaip bildigini, 1955 yıhnda yaymiadığı lır MERLK OBERON GK/İVOR Bf=in<l knLafi Meksik^lı mıI.v«n«T Bruno Fagliani II» birkat gnndenberi çehnmi?ri<" hulunan Mer!e Oberon dun de Kspalıçarsıdan ahaveria etmis v » ng|fd=n «nnra egi 11e Küyosa < gitni?tir E^ki »ıneraa ylldızı. bir paraym bahçefinde kocasına po* verirken gcrülüyor. Türkiye Köylft Partisi genel başTahstn Demiray, düıı saat 17 de bir basın toplantısı yaparak işbııliği meselesi etraiında fikitlerini a çıklamıs v» politikacı olmaoığtnı i İade edereJc sözlerine son vermiştir. Arkan Sa S Sü. 8 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog