Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

Alaturka Alafranga TEMEK TATL1 P A I I A L A R rAHRİYB KESİM l'uric yemekleri a t ksdar lezzetli ise hazırlanman da o kadar hfin«r ister. Altı ker» basılmanl* beğenlldiğlnl isbat •den bu kitab ain d« faydalı olabilir. CUdli 400 Kurujtur. İNKİLAP KİTABEVİ u m h u r i yet r ş* TEKNIK SANAT VE Lisan Öğretici Kitablar ÂLMAN Neşriyat Bürosu Ankara Caddesi No. lliTEL: 22 13 45 33 üncü jnl Sayı 11.883 KURUCUSU.'TUNUS NADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu tstanbul No: 249 Telefoniar: Umuml Santral Numarası: 224298, Yazı tgleri, 224299, Matbaa: 224290 Strlı 27 Aiustos 1957 Zâhir Şah Ânkarada törenle karşılan Dost Afganistan Kralı ile refakatindeki devlet adamlanna Ankaralılar b üyük tezahürat yaptılar İran, Afganistamtı Bağdad Paktına alınmasını istiyor Ankara, 26 ıCumhurıyct.Ttleksı Usraniatan Krslı KlmuttT«kkil Alsllth \'.k Hazret Muhammtd Z»hlr Ş»h, bu ."in n u 17 de uçakla çehrimlze gel. Hmisttr. Ek«elân« Z«hir Şahı Esenboğa hava »ianınd» Cumhurb»sk«nı Ctlal B« sr. Büyük Mıliet Mecllsl Baçkanı Re. f;t Koralıan. Başbekan Adnan Men. atrts. Bakanlar. AfzanLstar.ın Ankara Büyük Elçlsl İle Kibil Büyük Elçl. , m:z, milletvekilleri, Generaller vt • m'llkl erltan U« protokole dahll dljer zerat karşılımıçlardlr Uçaktan evrel» Zahlr Şah Sntniş ı* Cuınhurbaskanı Bayar refakatlndek! r.atı Ş»ha, Şah d» maiyetl crkanını Bayara takdim etmlşlerdlr. Bandonun çaldıgı milli marşlar dln Hâkim teminatı meselesi Şehrknizde bulunan mefhur bir Fransız avukatı «Bu mevzuda münakaşa dahi edilmez» diyor Milletlerarası Avukatlar Bırliği Umumî kâtibi ve Paris Barosu idare meclisi azasından. dünyaca tanııunı; avukat Clude Lusson dün idam ce7asının alenî olup olmaması haJtkındaki fikrini şöyle belirtmiştir: «Ben idam cezasırun alenî olmasının aleyhindeyim. Zira idam bir sahne oyunu olmayıp ciddi bir cezadır. İdamın aleniyeti iyi bir tesir yRratmaz. Çünkü esasında tabiate aykırı bir harekettir. Fakat idam eezasının mevcud ol B<Mİ Aff»ntmn Kralı Zahlr Şah. Cumhurbaşkam Bayarla birlikıe Tclci..ıt.' CUMHURİYET: Ankara Istanbul Ankara sokakla nnda Yiiksek Askeri Şura toplandı Bu yıl yüksek komuta heyetinde bttyük değişiklikler yapılacagı ı •öyleniyor inönü dün gece Amerikan yardımı şehrimize geldi arttırıldı Erzurumdan ayrılmadan önce basın toplantısı yapan İnönü: "Seçimi ağırlaştıracak tedbire kimsenin aklı ermez» dedi Senatonun komitesi yarım Arkast Sa. 5 Sü. 2 de hususî bir milyar Ankara 26 (Telefonla) Yüksek Askert Sura bu sabah Millf Savunma Bakanı Şem'l Erginin başkanlığında toplanmıı v« çalışmalarına bajlamıştır. ' Sabah aaat 10 dan 12 ye kadar devam eden llk toplantıda. Şurada görüşülecek meselelerin tesbit olundugu ve bir gündem hazırlandığı haber veriünektedir. Bu toplantıda Şem'i Erginden başka Genelkurmay Birinci Baçkanı Orgeneral İsmail Hakkı Tunaboylu, îkinci Başkan Tümgeneral Sslih Coskun, Deniz Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sadık Altıncan, Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Fevzi Uçaner. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgene dolarlık bir ilâve yaptı TCRKİYEYİ EN tYt TANIYAN FRANSIZ Fransa Nioc Oniversitesi Edıbıyat FakiHtcsinde okuvan ve memlckf timiz h^kkında sorulan tuallere dojnı cevab vcrerok 15 gün için Türkireye davet edilen Michele Tramini dün saat 10.30 da Türkiye Milli Talcbe Fedterasyonunu ziysrct etmis ve idarecilerle talebe dâvalan hakkı nda uzun müddet görüçmüştür. Re«imde Tramini, Dr. Fazıl Küçükle bir arada görülüyor. Arkast Sa. S Sü 7 de Arkası Sa 5 Sü. 8 de C. M. P. büyük kongresi toplantıya çagırılıyor tayı. Hür. P. ve C. M. P. büyük kongreleri toplanarak işbirliği meselesini görüşecekler Wa.ihington 26 (R) Senatonun hususî bir komitesi. bugün Birleşik Amerika dış yardımına 500.000.000 dolarlık bir ilâve yapmağı kabul etmiştir. 500.000.000 dolar. Temsilciler ; C.H.P. oeıifl Başkanı I. İnönü diın Meclisinin Cumhur Başkanı Eisen| uAl 21.20 At uçr,k':s Şehrinnlze gelm.$ re h»t» slnnmda İl ıdJre kurulu üyt how*r'in taleb «ttiği miktardan yapleri T« gasctecHcr taralmtfıa'^ur;ll&Q . mj», olduğtı Inıaggtın. yüsde 60 ını mı^tır. ' teskil etmektedir. Ga7et*cüer* ««yahatlnln çak giız«l Halbuki Başkan Eisenhower hugeçtiğinl söyleraekle Iktlf* tden İn önü. hav» alaaından doğrucm T»çlılc. sufâ komiteden, Temsilciler Meclısitakl evine glfmijtir. Arkası Sa 5 Sü. 3 tc Henderson, temaslarına dair tebliğ yayınladı Amerikatun Ortadoğu işleri nötehassısı, İstanbuldaki konuşmalar neticesinde görüş birliğine varıldığım söyledi Arkası Sa 5 Sü i te Adliyede nakiller Yargıtay Başsavcı yardımcısı Fehmi Tüzün raportörlüğe nakledildi Ankara 26 (Telefonlai Haber aldıgımıza göre Yargıtay Başsavcı yardımcısı Fehmi Tüzün bu vazifesinden ahnmış ve Yargıtay RaportörMKIÎI.K OBKRON Mesjhur filni lüaune verilmiştir. Dığer taraftan. Ankara Cumhuri yıldjzı M^rle Oberon dün çehrimizde turiçtik yerleri g*»zmiştir. Rfpimdp. vet Savcısının başyardımcısı Sevket çarşısı lokantasında gnTue de Yargıtay Bassavcı yardım "rüynnıunuz. (Haheri 3. sahif^mızdecıhğına layin olunmuştur. dir) Eylul içinde C.H.P. kurul j Ankara 26 'CumhuriyetTelekst C. M. P. büyük kongresi. kısa müddet evvel Istanbulda yapılan işbirliği görüşmelerinde varılan kararları müzakere etmek ve bir sonuca bağlamak üzere. eylul ayı içinde fevkalâ de toplantıva çağırılacaktır. Gnl. Serof'un Ortadoğudaki FAAÜYETİ Suriye hâdislerinin, Sovyet Gizli istihbarat şefinin eseri olduğu iddia ediliyor Amerikan Dış İşleri Bakan yardımcısı ve Ortadoğu işleri mütehassısı Mr. Loy Henderson dün Ameıikan Başkonsolofluğunda çahşmalanna devam etmiştir. Mr Henderson, Amerikan Büyük Elçisi sabah Ankaraya hareket etmed»n evvel kendisile tekrar görüşmüştür. Dün Amerikan Başkonsolosluğu tarafından bir tebliğ yayınlanarak Henderson"un temasları hakkında kendi ağzından şu açıklama yapılnııştır: Arkası Sa S Sü. 4 te . şen vaziyeti göıüşnıetîc geldun Burada çok faydalı temaslarda bulundum. Görüşmeler neticesinde Ortadoğudaki durum ve doğurabiieceği neticeler üzerinde bir görüş birligine varılmıştır. Ortadoğu seyahati çyk yerindedır ve bu sayede Amerikan hükümetinin aydmlanması mümkün nlmuştur. Ayrıca yaptığımır temaslar neticesinde Amerikan görüşünü Ortadoğu temsilcilerine açıklamak unkânım elde ettim.» Akşam saat 8 de Amerikan Baş•İstanbula. Amerikan Büyük Elçisi ve Ortadoğu memleketlerinin konsolosu ile birlikte Hilton otelıne devlet adamlarile Ortadoğuda deği Arkast Sa S Sü. 4 t« Tarihî Kocatepe ziyaret edildi Atatürkün düşmana taarfuz emrini verdiği yerde saygı duruşu yapıldı Hür. P. liler Namık Gedike cevab verdi «tşhirlikçilerin tek emeü, kendilerinin vaad ettikleri halde kurauıadıkları demokrasi cannetini kurmaktan ibarettir» İnönü dan gece ufaktan Indikten sonr» Bursa 26 'Telefonla> Hür. P. merkez kara kongresi bugün Tayyare .«inemasında yapılmıştır. Konffre münasebetile şehrimizde bulunan Hür. P. milletvekillerinden İbrahim Türkiye Malul Gaziler Birliğinin müteakıb Malul Gasiler Yurdunda Öktem. Sabahaddin Çıracıoğlu ve Raif Aybar da kongre sonunda koşeref gtlnü rfün saat 17 de Taksimde bir kokteyl verilmiştir. Istiklâl anıtı önünde yapılan askeri Kocalepeyi ziyaret nuşmuşlardır. 1954 te Demokrat Parbir torenle kutlanroıştır. Merasimi , Afyon 2fi (a.a.) Milli Miicsdele ti milletvekili olarak Meclise giren ^ , mizde büyük taarruzun bajladığı ta her üç milletvekili de o zamanki | rihl Krıcatepe, hugün Afyon milletve1 A r k a s t S a 5 S ü . lde killPri'.p Vali. General. askerî vp sivl 4rJ,r/,<;? Sr .î .Vtj K da 'r Türklere, Kıbrıslılık fikri mi aşılanacak? Ingiliz Maarif İdaresinin bu nıaksadla yeni karma okullar açniağa hazırlandığı bildiriliyor; Adada EOKA yeniden tedhiş hareketlerine başladı Lefkoşe 26 (Hususi* Kıbrıs Ingillz • hükumetl, eskidenberi maarif sahasm ] da takib ettiği baskı siyasetind». yeni talctik>re bsışvurrnays başlamıştır. Tak 3İm fikrinin gerçekleşmemest ve Rumların lehinde olan blr idare şeklinin | tatbik edtlmesi içln ortaya attıkları I vKıbrıslılık» fikrini genc dimağlara da yerleştlrmek maksadile geni; bir faali. Prof. Sani Yaver Hür. P. ye girdi 194* l!e 1950 arasınd» D.P. Kadıkoy İlçe baçkanlığı »e D.P. İl müteçebbls hey»tı başkanlığı yspmlş olan Profe. gor Dr Sanl Taver dün Hürriyet Par tl« ne ln'leap etmlştlr. Dr. Profe. »or Sanl Taver Xendi»ile şbrüşen ga. tçtecllere Hürrtyet PartUrae lntlaabı. nı şu suretle »nlatmıçtır: • Dsha Demokrat P»rtl men*ubu »« m«bu»u l*en partinln totalit«r blr rejims doSrıı iaymakt» olduğunu hi» •ediyor T« dokusuneu devre «riadajla nmdın b»»ı!»n il« D.P. yl bu?ün içind« bulunduğu çıkm»2dan ktırtar. Arkast Sa. 5 Sü 7 de üatlarında indiıme oluyor \ Hükumet, ilâc fiatlarını Bir kamyon dereye Fransada ilâç yuvarlandı Arkast Sa 5 Sü 3 te Salihli Turgudlu yolunda vuku bulan feci kazada 6 kişi öldü, 8 kiçi koma halinde yaralandı Londra 26 (a.a.'> İngiliz basinı Londraya gelen son haberlere is'inaden. Suriyede cereyan etmekte olan Hâdiselerin Sovyetler Birliği Gizli İstihbarat Dairesi Reisi Geneıal Sprof'un eseıi olduğunu ve reumaüeyhin temmuz ayında Şama \v.ptığı kısa ziyarettpn sonra meselenin oatlak vermiş oldvğunu kaydetmektedir. Bu hususta News Chronicle. gazetesi şöyle demektedir: Sulh zamanında harb genıisi inşa etme ölçülerinin .Sovyetler Birliği gizli istihbarat üstünde faaliyet gösteren Sovyetler Birliğinin, dünyave emniyet teşkilâtı Reisi Gener.ıl nııı ikinci büyük donanmasına sahib olduğu açıklandı Serof Şamda yaptığı temaslar sırı5inda Ürdünde bir r.ükumet daıbesı hazıılamak, Haşimî hanedanını y;kl«ndra 26 (R.'> Sovyetlerin en ler, .Kuduzof> ve beraberindeki ınuh mak, Ürdünün dış politikasını Ş«ım büyük harb gemilerinden biri >^)an ribin, Suriyedeki son gelişmelerie îive Moskova hükümetinin tesiıi al • Kuduzof • destroyeri, refakatinde gili olarak mı Akdenize giıdigi etıatına almak imkânlarını tetkik etmjs bir muhrib olduğu halde, dün gece fında herhangi bir vor'im yapmaktir. General Serof bu hususta Üı hiç bir işaret veımeden, sessiz »ada tan Vaçınmıslaıdır. dünden Suriyeye ilt'ca etnr.s olan sız Cebelitarık yolu ile Atlantikten Rusya, dünyanın en kuvvetll ba7.ı şahıslaıın yardımlarmı iemine , Akdenize geçmiştir. «Kuduzof» ve denizaltı filosona sahlb! çahşnııştır. Bu arada, Şamda gizli ' refskatindeki muhrib, geçen bafta Birleşik Amerika Deniz Haırkât olarsk geçirdiği bir kaç gün /.aıfında Baltık ve Manş denizlerinden geçmiş Dairesi Başkanı Amırdl B'jrke, LuFuad Nâsır ve Abdullah Rımavî adın lerdir. gün California'da yaytığı bir konışda iki Ürdün komürist lideri İU t e Moskova radyosu, «Kuduzof. de mada, Sovyetler Birliğinin, İngülegörüşnıelerde bulunmuştur.» beraberindeki muhribin, Arnavudlu reyi üçüncülüğe atarak, Birleşik A«Daily Mail' gazetesi ise şunları ğa bir «dostluk ve nezaket!' ziyarcti merikadan sonra dünyanın. ikinci bii Arkası Sa. 5 Sü. 2 de Arkast Sa. 5 Sü. 2 de yapacağmı açıklami|tır. Siyasî çevre Rusların "Kuduzof,, destroyeri Akdenizde Tramvay seferlerinde değisikNkler yapıldı I.E.T T. tdaresince tramvay teferle. rlnde bazı dejŞişikliklerin yapılması lü lurau hasıl clmustur Buna göre: I Bu sabahtan ittbaren OrtaîtSy Bevazıd t'^mvayları Farihç kadar w>feıyapacaklardır. S Bu haltın tskvıyesı için Orta. koy ve Sirkeci ara^ında da tr'mvay seferleri yapılacaktır Arkast Sa 5 Sü 1 de Gazllrr dun Tak;lmde istlklfcl «nıtını (elfnk ko;duktan «nnra Turgudlu 26 (Teleionla» Bu sabah Salihli Turgudlu şosesi üzeyüzde 7 düşürecek bir rinde saat 9.30 Ja feoi bir tıafik kazası vuku bulmuş'.ur. W kilcır.etre kararname hazırladı süratle Simava gitnıekte clan Cemil Uygur idaresindeki kamyon, ön teParîs 25 («.a.) Bilcümle ilâçların i fiatlarınm yeni baştan tesbit v« tan. kerleğin dingjJden cılnııasile cereye zlml için hazırlanmakta olan karar yuvarlanan kamyonun i^erısırıoeki 36 naıne hükuınetçe tetkik edılmcktedtr. yolcudan 14 ü koma h.'lmde hastahun1u'dan b tı Maüye Vekili Gazier'nın baş'tanlı neye kaHtnlmış, çınaa topianan heyet perskpnde satıs maale?ef oknüştür. Oieu k^l.ıı ve er«fEFt ROBERT L.4KRENCE GF.LDİ Önümüîdelii kons«r mevnımındp Ankara 'Bıyaseticumhur fiatlannda yu^de 7 rishetindç Hir lnkekleri büviye'lerilc hildirı; urum: Fılârmoni Orkestrasını İdare edecek Amerikalı tanınmıs kompozitör ve orkestra ?efi Hobert Lawrence dün 19 yaşında Selim Zeybck. 28 ya »Ankara» vapuru ile şehrimize gelmiptir Bir opera. birkaç senfoni bestelemiş rlan Lawrence 29 Agustoeta ' drmenin aElanm^M içın çalışmaiarda ı bulunmaktadır. . . J Arkası Sa. 5 Sü, 6 da Ankarayı gidecektir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog