Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

AIA CUHHVSim M Ağustos 1İ57 Atatürk Kupası,, Beykozun oldu ProEesyonel lig başlarken Kasımpaşa Emniyet Beyoğluspor Adalet ls'anbul profe*yon.el liglnde Kasım paça lle Emniyet altışar Beyoğluspor 11« Adalet beş«r defa, yer almışlardır 1<>Û2 de î 3 beraberlikle biten dıinkü maçlar neticesinde Xn. ENTERNASYONAL ISTANBUL TENİS TURNUVASI KASIMPAŞ\ O G B M A Y P 14 2 1 11 12 33 5 10 8 13 10 11 22 34 14 20 13 33 13 1 2 11 1952 de 14 13 34 4 (Sekızınci) Ankara 25 (A Y u . 1952.1953 de 18 0 0 13 S 72 0 e»lman blldınyor) (Onuncu • Gala'asaray iklnci ma 18 0 1 17 1953.1954 de 7 53 1 ç nı bugun Hacette. (Onuncu) p« 1 e vaptı Ka ite 19541955 de 18 2 9 T 13 31 13 bakrmından duşui (Yedıncl) ;eç*n maç ha^emın 19o5.1956 da 18 2 3 13 12 51 7 ter» kararlan T« »er (Onuncu) llge muıama'iMi ne 1 9 J 6 . 1 9 5 7 de 18 1 8 11 15 45 8 tıcesınds çıgnndan Onuncuı çıktı ve bâzı ovuncular »akatlanaraic BEYOĞLISPOR Mhayı terkettıler 1 9 J 2 . 1 9 5 3 de 18 3 3 12 19 47 9 T»4ımlar maça | u tertlblerdskl kad (Dokuzuncu) rolaril» çıitılar1953.1954 de 18 3 1 14 21 46 7 O Saray Turgay Saim Ah Ti*»d (Dokuzuncu ı 19541955 de 18 1 7 10 17 47 9 Ismall Ergun Unal . Kamıl Coj (Dokuzuncu ı kun, B All Kadrı, Salım 1955.1956 da 18 3 4 11 13 40 10 H Tepe Şuk'U . Ilhan Tayyar Necdet, Ilhan Cahiî . Oktay Kâzım (DOKUZU1CU) 1956.1957 de 18 4 2 12 15 41 10 Hayrl Oktay, Tımuçın (Averaja doku/uncjt Karsılıklı akınlar arasında baş! an ADMFT ovunun 14 u n c l dakikaaında bır H a . O G B M A Y P eettepe akımnda bıleç.nden sakatla. I')a2.1953 da 18 7 5 6 23 18 19 nan Turgay ç karak yerlne Yuksel gır ıBeşinci) dl 17 TB 18 .ncl dakıkalarda H a c e t . 1953.1954 de 18 S 4 9 33 35 14 tepelllerin kaçırdıkları ıkl muhim fır (Seklzlnci) » n a n »onra 23 üncu daklkıda da 1 « J 4 . 1 9 5 5 de 18 8 S 5 37 11 21 Kimll golluk blr pozıayonu heba e ti ıDorduncu) Bunu 33 ınci dakikada Sallmln aaiar 1955.1956 da 13 6 6 6 31 26 18 lanması taklb e t r San.kırmızılı t s . (Averajla beşınci) kım aolaçığa EnTerı aldı Devre kar 1936.19Î7 de 18 S 6 6 29 26 18 jıhklı akınlar arasında golauz beraber (Altmci) Haluk SAN Ukl« nüıavetc erdi G. Saray diin Hacettepe ile berabere kalde ı Yedmcl) 19o2.1953 de 18 S 3 (Seklzmcı) 19o3.19M de 18 9 3 (Averajıa ııltmcı) 18 2 3 1954.1955 d e ı Onuncu) 18 5 3 1955.1956 da Averajla sekızıncı) 18 3 4 1956.1957 de (Averajla »ekızmcıı ;EMNİ^FT O G B 32 2ı 35 7 38 13 35 10 M A T P Galatasaray lkıncl devreye Saıml «an'rafora Buyuk Alıyl sagaçıga On derl de Mftbcke alarak başladı B n ı n et dakika henuz doVnamıştı kl topu kapan Kadrl Hacettepe kalestne sarıt t! ve aşırtma b r şutla takımmı ga 1b duruma yukselttl Maglub duruma du^en HacettepeU l»r sa rete ge dılprse de GalatMarayın canlı ovunu karşısında blr netıce a a mıvorlardı Ancak daklkalar llerledık çe SanJkırmızıIı ar vorulmaya b a ş . ladılar Bılhasea forvet hattı topa gırememeye başladı 29 uncu daklkada »nl olarak hücum» geçen Haeettepe ll'er Galatasaray kalesmin onu k a n ş tıgı blr anda sasaçıkları Oktavın aya gından beraberllgı temin ettller Hacettepe oundan »onra aal bıyetı kovaiamava başlad l»e de Yukse! I» mall ve Dnalın gavretll oyunları kar Eisında buna muvaffak olamadılar ve maç da 1.1 beraberlıkle nhaje'e «rdl •MMtmRPBnıııınııııııınnmuıııiHiıınıınnnDnınıı Mllll Turk Talebe Blrllğı tarafın. Jan profesyonel h g m 4 t a i ı m ı «ra ?mda tertlb edilea A atur* kupaaı naçlannın sonuncuları dün D o l m a . jahçe atadında vapılmıstır Her ik karşıla?mada 33 beraber. *le aona erdıgınden Beykoz en va u n Ikı rakıblnl 1 puvan geçerek ııuazzam A'aturk kupasmı kazandı Beykoz \efa Gunun ılk kar,ı aşması Cıhat E r . gunün haketnliğmde Bevkozla vefa arasında vapıldı Isabetll tranaferler yapmıs olan her Ikl rakıb de zaman zaman blr bırle. rinden güzel ovnadı Maç gollenn karşılıklı vapılması yuzunden çok he yecanlı geçtı B nncı devrenın ilk varısı Bejkozun lkınci yarısı da Vefanm ua^unıuaju alunda geçti Son »ani ede Vefalı a rin gebeo vet verdıklert penaltıvı E^erbıçer n fena blr vuruşu y u z u n . den Ozcan kurtardıgından devre go suz kapandı I k ı n a devrede h»r ıkı raklb de « r ı ı* nlarla blr b.rlerlnl tehdld edlyor lardı Bevkozlutar enerjık oyunları ve Vusretın şahaı dalij a n sayeslnde 3 «s* uncu ve 15 lncl da tıkalarda ıkl gol kazandılar Beykozlular »Ataturk Kupası» onunde Vefa ı ar bu gollere 21 ıncl dakika 1a Bulent ve 29 uncu daklkada Isme nun ve "nevstmın en guzel goîunü ya oglu Aydemlr, Güngor Salıh llhsan) tln vapt gı aayılarla mukaoe e ett I T parak Ataturi kupaıını Istanbulspor Yukael Yeş.l.Bevazhlar 31 ncl daklkada Hll dan alara* Bejkoza hedlye e t J Ovun HASAN mı vasıtasıle ga lbtvet golltrınl v a p . da bojlece 3.3 beraberlikle aon buldu Ataturk kupası pııan duruma tılarea da bu durum arını muhafa'jı F Bahçe Mehmed Necml B e h . O G B MA Y P edemedıler ve hemen bır dakika s o n . zat Orhan Erol Çetln Oktay Er Beko» 3 1 2 0 6 5 4 ra Nusretin attıgı goi e tekrar bera. gun Turhan Can Aksel Is'anbulspor 3 1 1 1 9 6 3 beruge razı oldular O>un da boylece I Spor Sablh Kenan Merıb Fenebahçe 3 0 3 0 6 6 3 3.3 bfaberl kle »ona erdl Kamll, Kadri, Erhan (Sallhı Kasas Vefa 3 0 2 1 6 10 2 Bejkoz .Necmı Eıdınç (Rauf) I» me . Hasan Ekerblçer K Erdogan Zıva Gunav N ı w e t , Mustafa, Ab. dul'ah Vefa Ozcan Arıf MuhtereTi OZPD Eşref Nejat Ozcan Saml Hl nıl Erd w Ismet Btılent Fenerbahçe Istanbulspor Günun ve turnuvanın »on maçırı Sulhl Garanın bakerall? nde Fener. bahçe lle Is anbulspo vaptılar Gelecei pazar gunu Beş ktaşia v a . pacaxları lıg maçı dolayıslle Sabaya Beşılvtaş profesyonel tdkımı 3 un ğından 4 uncu sayılarını kazandıl<ır Genç takım kadrolar nı bazı profes. cu hazırlık maçını dun saat 17,20 de Bovlece oyun Beşıktaşın 41 cahbı vorel futbo cularla ta*vlye etrnls ola Seref stadını dolduran kalabalık bu jetıle sona erdı rak çıkan Fenerbahçe'ıler butün oyun sejırcı kutlesı onunde Ankaranın Hakem Halıd Uzerın ıdare ettığı müddetlnce ahenıcll, ınslcamu ve Gune,sporuna karşı japtı ve 41 ga maçta taraflar sahada şoyle jer alenerlık bır ojun çıkardılar I s anbu »porıular l»e nedense dagınık oynadı. lıb geldı Oyun, bazı anlaşamamaz dılar hklar yuzunden 20 dakika geç baş r Be^iktaş Varul (Oktay) Kâmıt 'Metın>, Ahmed ıMunır) Gurcan Oyun başlar ba^tamaz blr fır'ina ladı ve karanlıkta bıttı glbı dolan Ftnerbahçelller Onn va Cuma gunu Bulgar Lokomotıf ta Ozcan Sedad Coşkun Nazmı K as.'e 2 ncl daklkada ı k gollerlnı kımma karşı çıkard.kları guze! o Ahmed Receb Eı dogan kıaanduar IstanbUısporluIar 4 uncu vunlarını dun de Guneşspord tatbık Gunesspor Mehmed ıCevad) < kada Salıh ın 6olu lle beraberliçı eden Sı\ah Beyazıılar, bılhas^ Ihsan, Aykut Guneı A>dın IHatemın e M ı k t e n sonra 27 nci da* kada hra), Mumtaz Zekaı Hakkı, Hu \ydemırln Şutuyla galıblyete ulaştı. Asaf AYÇIL lar Devrenln bu netlce lle blteceeı kım olduldr ve bu nuddet ıcjnde bu sevın, Safa Cahıd Beşıktaş gcnç 1 Sarıyer 1 tahml nedi.dıgi bır sırada Can 44 5 çok fırsatlar kaçırdılar lncl dakl&.ada iklnci Fenerbahçe g o . Beşıktaş Guneş maçındjn evve] Sahanın en ı>ı ıkı oyuncusu B e lunu attı ve devre 2.2 berabere ka şıktaş takımının ıkı j j n hafı S e oynıyan Beşıktaş gc ıç oa ı>er pıo pandı dad ve Gurcan ıdı Ilk devıp^ı 3 1 fesvonel takımları aıasınciakı m u Düncl devrenın 7 ncl daktkasında galıb bıtıren Be"=ir.'>sın 3 golunu, sabakR 11 berabere uetıcelenmış Kasaboglu Sıvah.sarılıları tekrar ga 9 15 ve 39 dakıkalafda K Ahmed tıı b duruma getlrdi lse de, 22 nci da attı Guneşsporun jegana sayıs n: da k kar'a Penerbshce s i z i c ı z ı O1?*1 / £U W**f**#s**»° 29 daklkada Zekaı yıp'ı Ikıncı de\re>ı rahat v= 'ıakım oj nıvan Sn^h Bejdzlıla, ROI adedını fazlala^tuacakldiı beUenırl.en zıvadcsıle pa"=laşmala ı \ uzunden «ncak 80 ıncı dakıkaaa Erdog^nın aja «Cumhuriyet Kupası» nı Şilili AYALA kazandı lstanbul Enternasyonal Tenıı Tur I nuvasının on ıkıncı yıl müsabakalan ı dun Tpnıs Eskrım Dagcılık Kulübü | n\in santrkortunu dolduran kalabalık bır meraklı kutlesı onunde \apılan fı I nal kar>i]la«malarıle nıhavete erdl Fınal karsılaşmaları beklenen çekiş me vc hrvecan Içınde cereyan etmedı gınden sevırcıler umdukları zevkı maalcsef bulamadılar Bunu da tumuva bıdavetındekı surprızlerın blr eil \ esı oljrak kabul etmemız gerekır Tek kadın finalt Günıln ılk karşılasması tek kadın finali ıdı Bu maçta AvustraİTalı Hel lyer ıle Mok«ıkalı Reves karsı karsıva geldıler İlk setı 2 6 veren HelHer mü teakıb setlcrde açıldı ve çıkardıgi gu zel ovun netıcesınde Reves i 6 2, 6 4 venerek «tek kadın> sampıvonu oldu Tek erkek finali Büvük bır ehemmıvet taşıyan tek erlck nıaçlannın fınalınde Cenubl ^ merıkanın ıki genc raketi Şliıli Avala ıle Meksıkalı Controras karşı karsıva geldıler Ayal<ı nın f«ıkı\etı altında cerevan eden maçta Contreras bütün gavretıne ragmen bır sct dahı aimav a muvaffak Tİımadı Hpr halıle rakıbine faık oldııgunu go'teren Şılıli Avala maçı Oç •=ette de avnı netıce lle (6 4 6 4 6 4ı lehıne çevırmesıni bıldı Bovlelikle (tek erkekler) şampıvonluğunu kazaıan Avala «tek erkekler» galıbıne veAyala kazandıgı ıılm k üzere ortava konulan «Baçba ; MuhUlıt fınalı ıle sona eren maçları k^n Adnan Menderes» ve «Cumhurı vet gazeteM» kupalarının sahıbi oldu muteakıb XII lstanbul Enterna«vonal Tenl, Turnuvasmda derece «lan mU ( Ift erkrk finali p l Müsabakalar dün sona erdi Beşiktaş, Güneş Sporu 41 yendi kupalarla bırlıkte «abıkların mukâfatları kortla \ ^p ian blr merasımle verildl Ve turnuva da hovlece sona erdl Çıft crkok maçlarının fınalınrie !n , l l e r ı n Bccker Knıght ek.pı ıle Da Mdson (lsveç) Stholl (Alman) eklpı karşı karşna geldıler Çok aniaşmiR hır ekıp olarak goze çarpan Becker Knıght hu maçı vc çıft erkeklerın şam pivor ugunu lehlerıne çevırmekte zor luk çekmedıİT 6 1 6 2 6 2 Mııhtelit finali Gıinün vc XII Ist^nbul Enternasvn nal Tenıs Tıırnuvasıntn «on karşıla; m^ı rpuhtelıt finali ıdi Rose Bud dıng ile Gıbson Courtıc muhtelıtlerını karsı tjr>na getıren bu maçın ılk SP tınde Gıb>îon Courtıe faıktıler An cak »onradan açılan Rose1 Buddıng nıulıtelıti bııncı «ftını 4 S kavbettıgı m *^m ıkınıı setını 6 1 ü^üncü setıni de 6 2 kazanarak sampıvonlugu e r geçırdıler i Türkiye baltrap grup birincilikleri Bursa 25 l n a l Turkıve afış baltrap grup bırıncılıklerı 1 cvlul de Ei7urum Elazıg, Eskışehır, Çanakkale Çankırı ve Ispartada yapılacak tır MusabjkdUra 33 boİEe ıstırak ede oektır Gıuplarda derece alarak seçı lenler, 7 e\ lulde Mamsada Yıvlı sılâhlar 28 e\ lulde Iznıırde >apılacak Bdltrap Turkıve atış bırıncılıklerıne ıştırak edeceklerdır Pırı Reıs kupa«ı nın ıkınct vıl ya nşmaaı d u n Peneroahçe Kalamış Yas*. Slvrl Hayırvz Kaıacnı; Buvuk' ada Meandro Sedef Bostancı vorta. nası ve Fenerbahçe rotasında vapıl. mıstır Taknben 55 mll tut«n bu r o . ^dakl snücadele 10 saat surmuştur Zaman zaman şıddetll Gundoguau poyrazda yapılan musabakada Ikl dra gon yarısı terfc etroış'er blr drago. nun da armaıı hasara uçramıştır Çok zevklı ve çekişmeU blr ;ekllde cereyan eden musabaka çu şekllde ne tlcelenmlstir 1 Iîtanbul Yelken kuluOunun •S»def> Ulmll draşonu (Ozcan Ozye. mişçl, Denız Durmay Oktay Tanca) 9 saat 44 daxıka 2 Galatasaray ku ubunun «Dum. upınar» lsiml dragonu (Mun r A t a . san Dogan Ulu'ay Enver Atakan) 8 saat 50 dakiıca 33 s a n ı v 3 Galatasaraj kulubjn ın Plrı cıs» İ5imll drasronu (V va7ı \takan, Kadlr Yalçmt 10 saat 25 d3kıka "Pirı Reis Kupası,, m ı. Özyemişçi kazandı 4 Fenerbaiıçe ku ubunun «Gal p bey» Ofrnll dragonu (Zekli Ttıkcr Hll aıl Tuker Sumer Dem r) Tevz 1 mukâfaat roeraslml çaraamba ıcunü eaat 17 30 da Utanbul Yelken Kulübunde yapılacaktır Gençlerarası Türkiye atletizm birinciligi Canın IvtanbiıUpor ötr hucumu. Ahmedın yaptıoı tkmct Beşıklaş golu Ankdia ^5 (TclefonU) Dun b a | lıvan gençler arası ferdî atletizm Turkıve bırıncılıgı muabdkaları bu gun sona ermıştır Bugunku musabskalarda şu netıceler ahnmıştır 200 mctre 1 Gungor rtkan (İ t) 23 6 10 800 metre 1 Guneş Tecellı (Ank ) 2 01 2 3000 » e t r e 1 Şukru Sdban (Ist » 9 11 400 engellı 1 Motın Uçenellı Qz ) 1,01 6 Uzun atlam ı 1 Turgay Kurt (Adanai 6 33 SıAksaııv 25 ( a a > Şehıımi7de rıkla atlama 1 Işıl Ozışık f Ank ) bugun vapılan A k s a ı s y gençlık k u 3 25 Gulle atma 1 Zafıroğlu (I«it > lubu ıle Bor gençlık kulubu arasın 1189 Cırıt atma 1 Oztekın Unvav dakı hususi maçı Aksaraj gençlık (Zon ı 45 52, 4X400 karma bajrak: 1 Istanbul takımı 3 411 62 kazanmiitır Aksaraydaki f utbol maçı "iı»nıwwmnnııııunwıiNniMiıımıınmmHinıımnffliıınnmmnııınHnHiniiHMtıuMimMiuiHiııınuhiııiH/tiHWıiiHnııiHHUiııınrm Odamı?a Kıyıtlı Sanayicilerin Nazarı Dikkatine Tlcaret Vekâletının 647 sa>ıh sirkulerıne gore Doğu Almanyadan taleb edıltcek >edek parça ılk madde ve ışletme malzemesı ıçm hazırlanmış olan beyannameler Odamızdan (3. uncu kat N<v 16) alınarak 15/9/957 tarıhine kadar proforma fatura eklcnerek ajnı kat 24 No lu odaya verılmesı ve proforma fatura alınamadife> takdırde Doğu Almanya mumessılınden alınacak belgenın beyannameye eklenrresı lâzıradır 15/9'957 gunu akşamından sonra suretı kat'ıyede beyanname kabul edılemıyeccğınden beyannamelerın 15 Evlul 1957 akşamın»> kadar verılmesı ehemm!>etle ılân olunur (11862) Amerikaya en âlâ yol ı .ı.ııııııııı KELEPIR KATLAR Nısantaşının en mutober \e çok sevılen Emlâk caddesınde bırıncı sınıf malzeme ıle ıtınalı japılmış asansor, kalorıfer sıcak su tesisatıarı mevcud salon ve >atak odaları tamamen parke kapl. 6 odalı ve geniş verandalı şahane bır aparlımanın guze' katlarının 160 000 lıradan satışına devam edılmekteaır Gezmck. goruşmek ıçin Nışantaşı Iş Bankası sında Orhan Dınçele muracaat Tel 47 44 74 sıra KARTAL MALTEPESİNDE ^ ^ « SATILIK BÜYÜK ARAZİ Başıbuyuk mevknnde Sure\\apa^a Çıfthgı bıtişigınde ve asfalt yolo uzerınde bırı 52895 dığerı 86013 M2 1 ) kadastrosu vapılmış, ıfraza cok elverışlı ve fevkalade hâkım manzaralı ıçınde akaı su\u da bulunan arazı satılıktır Muracaat Pendık Ankara caddesı 237 Ak Iş Emlâk Burosu TEL 36 07 75 İSTAMBUL SANAYİ ODASI Teklif Isteme Ilâıtı Kauçuk Sanayii T.A.Ş. Umum Müdürlüğünden: Bedelı 1CA kredılerınden odenmek uzere, FOB 350 000 dolarlık ham kauçuk ve gene 50 000 dolarlık Corde bezı ıthal tdıleccktır. Bu mallara aıd garnameler, Umum Mudurluğumuzun Ankara Parıs caddesı No 12 dekı burosundan bedelsız olarak temın olunsbılır Teklif vermek ıstıven fırmaların 20/9 95'ı gunu akşamına kadar teklıflerını Umum Mudurluğumuzde bulundurmalan ılân olunur. Sırketımız ıhaleyı yapıp yapmamakta serbesttır (11822) KIRALIK I l I II KAMYON Dort tonluk kamyon şoforıı ıle beraber aylık kıraja verılecektır Isteklılerın Fosta Kutusu 455 Galata adresıne mektubla muracaatleri rıca olunur ^ lstanbul Aksaray Akşam Özel Lisesi j Yatılı Yatısız j Kız Kış Somestri kayıtları Sartlar Lıselerden Yaş a>rılmi5 başlamıştır. naklen gelenler, , 22 Tel OKULU) olanlar Erkek j I = | | ; S belgelı ayrılmış olanlar kabul edılır. haddı sınırlandırılmamıştır. Aksaray taşkasap Molla Guranı Cad (GAZETECILIK Adres T.C. Ziraaf Bankası Umum Müdürlüğünden Bankanıız matbaas'iıda bastırılacak 1958 yılı cep ajandaları ıçın 56X80 ve^ahud 57X82 eb'adında 4550 gramajh (1200) top bırırcı hamur kâğıda ıhtıjaç vardır. TaliDİenn Ankaıada T C Zıraat Bankası Umum Mudurlugu Levaiim Mudurluğune, Istanbulda T C Zıraat Bankası Galata Şubesme muracaatleri. (11691) Pan Amertcan'm "Super7,, Chpper'lert % 28 daha sakındır. çünkü motorlar kabinin daha uzağına gerleftlrılmiftir 21 17 61 Kiralık Kat ve Odalar Galata Bankalar caddesınde HELIOS bınası resmi daıre ve şırketlere elverışlı asansor ve kat ve eenış odalar kıralıktır. Sıgorta şırketine. uzerınde kaloriferlı Guven Muracaat Galata Sumerbank bması üzeruıde Knuçnk Sanayii T. A. Ş. den Antdljadakı Kauçuklu Eşya Fabrıkamızın havaî hattı ve trafo postası ıcın 19 kalem muhtelıf kablo ve elektrık malzemesı teklif yolu ıle satın alınacaktır. Teklıfler malzemenın heyetı umumıyesı veya bir kısrru ıcm verılebılır Malzemeje aıd Spejifıkasjonlar Şırkctimızın Paııs caddesı No 12 Ankarj Merkezınden temın olunabıl'r. Tekldlcıın 4 Evlul 1957 gunu akşamına kadar şirketınıızde bulundurulması (11873) Pan Amerjcan'ın "Super7, Clipper'Ieri, dünyanın en sür'atli ve sakın, okyanus aşan uçaklarıdır. Bunlar her ıki islıkamette de Atlantıği fasıiasız aşmak üzere bilhassa ımal edılmışür. Douglas yapısı bu son model uçaklardan dığer havayollanna nisbeten Pan Americanda çok daha fazla vardır. Bız "Super7,, uçaklarını bır seneden fazla bır zamandanberi kullannıaktayız. Bu pnlıahıçılmez denızaşın tecriibeden, yalnız. dflnyanın en tecrubeh havayollaruıda istifade edebılirsnız. Yer ayırtmak için Seyahat Acentenıze veya PAA Bürolanna muracaat edıniz: İSTANBÜLDA: Hılton ANKARADA : Ankara Otelı methali, Palas Tel: 47 45 30 (3 h=>P 1368i Otelı, Tel: Türkiyede İlk Açılan ve Muadeleti Olan Iıtsnbul Gazetecîlik ve Ticaret özel Okulu Kabul Kış somestri kayıdlarına başlamıştır şartları. a) Lıse ve muadılı okul mezunları, lıse son sınıftan bir dersten butunlemelı olanlar ıkincı devreye (Lıse üstu kısma) a Orta okul mezunlarıle lıseden naklen gelenler ve beş yılhk meslek okulu mezunları bırıncı devreje (Lıse kısmına) kabul edılır Aksara.v Ta^kasab Molla cad 22 Tel 21 17 61 ^ ^ ^ K I Z E R K E K •DÜNYANIN EN TECRÜBELİ HAVAYOLLARI TradeMark, Pef U S Fat Off. AMERICAIV
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog