Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

İS Agustos 1957 CUMHUKÎYE1 Benzer problemler, değişik davranışlar Radyo, secelerdm berl hajledneml ederek slyasî bayattan ayrılmamakta Ijyen blr d&va olarak «üc *ık karfiznisa Larar «dişinln teJc sebebl, «Almanya. yı bürrlyetine ve sağlam blr ekono. , çıkmaktadır. Demokratüc hareketlerln başlangıcı miye kavuşturan adam» vaaıflanna, » tekaddüm eden devreye, yanl r»d «birleşmsyi temln eden» sıiatım da ouun siyaaî partilerin propaganda or ilâve edebllmei lçlndlr. Biihaaaa 15 eylfil seçlmlerlnde Al 1,'îam olarak iuUanıimasına kadar, rad I royla llglll müşlfü'.ümüz programlann man halk oyu Üserindekl teslrlerj bl linen birleşememenln, Adenauerin yal ' »tmlnkâr olmayıtındaydı. Alaiturka . alafranga mücadelesi ya nış dış politikasınm neticesi oldugu ıında uzun siyasî haber büitenleri komünist propagandanm en kuvvet 11 sllâtndır. ' laiml tartışmalara yol açardl. Esuen Rus llderlerl Hrutçef Te MI. İlk demokrası hareketlerlle blrllkte koyanm blrkaç gurc errel Dogu Al. nuhalefet partlîernin de radyolardan •manyaya yaptıkl&n ziy»ret. Adenau stlfade etmesl temln edlllnce, radyo üzerindekl tenkld •eslerinln çoğun. erin Boçım sanstna darbe lndırmek uŞunu partllere ayrılan zaman aürele gayelermln güzel misâUerlnı verdl Alman uaauml efktrının kendilelni !nin uygunauzlugu teskll etmeye bas dlkkatle takib ettiğini bllen KomunLst adı. ldareciler blrleşmenln tshakkukunun Bllrndlgl glbl bu mücad«le her ge. Dogu Almanyayla yapılacak müzakere •en gün blr&z daba alevlendi. Radyo, ler» bağlı bulunduğunu tekrarladık. 'S d«mokraslsinln blr nevl miyarı tan aonra, Rusyadakl Alman esırleri j'ıallne geldl. mevzuunda da pek çok Umid kapılan BIB mubalefet hatlblerfn* tanınms. nı kapadılar. i 'an löz bakkınm mücadelestnl yapar Batı Almınyada yapılan hesablara ;en garb demokraaılerlnde Ise, b:ra göre hilen Rus kamplannda 80 bln cl • alyssl partllertn konuşma lmkan. vannda Alman esiri bulunması <cab n IJ'annı ,tek başına dahl mubalefet ya edlyordu Fakat Hrutçef Te Mlkovan ,1 Tan ferdierln onOn* televlzyon «k. bunun doğru ofcnadığmı eslrlerln hep l/ranlan konulur oldu. slnln Oldüğünü açıkladıkt&n sonra, İngllla Krallçeslnı tenkld eden Adenauer'ln halen Rusyada harb eslr ord kuvretll tenkid cümlelerinl, be leri btı1"""*'••' «*"'""Tiesinm venl fenmezlli lıaie eden mlmlklerile blr harbe hazırlık olduğunu, günün > 1 B.C. nin ekranından , mllyonlarca blrinde bu ealrleri kurtannak lçln Al asana aeyrettlrtp dlolettlrdl. | manyayı harbe sürükllyeceglnl ıddia Bu bldlseden blrkaç gün, «onra Oç ettller. ay nrfmda İngllterede blr mllyon KomünUt baskanlann bu tthamlan ] radyo aboneslnln. radyolanm kapattı kaç klşlyl lnnndınr oraaı malum. Tinı büdlren gaıeteler, aebebln mu | Ancak bundan sonrası oldukça en. "ıallflere verllmeyen tAz hakkından ! tereaan zlra her iklsl de İfclncı Dün. f'lerl geldlğlnı yazulardı tabll herkea ya Harblne ptlot olarak lştirak etmiş <ahtahalarla gülecektl... Bir ml'von oğullannın hava muharebelerlnde ftl \ İnglUz sadeoe B.BJC. programlarroı düklerlnl fakat çocuklarını din ola Sieğenmedik'.ert lçln Myl« blr boyko. rak tesüm etmeslnl Adenauer'den la ( taja gldiyorlardı. temediklerini söylemişler Eu sütunlarda tema» etmlstik, tep Stalln re Malenkof devlrlerlnde. Rus l vere>"me haktkaten blr sanat, bem llderlerl, az konuşan. anob re blraz ie pek lneel. da ürkülen tlplerdi. ÇocuKan korkut mak lçln çlzllen öcü portre'.eri glbl.. Mechn] evlâdlar Federal Cumhurlyet Şansölyesı Ade Hrutçef saltanat:nda lse ta>:namen ai blr 'nauer, 83 yasını aşmış üçüncü ve teh »i oldu, hayvanat bahçelerlnlnbenze. ell blr zatürreeyl geçlnnlş bulun. nevl güldürücü mensubeynlne dller Şunun bir ortasını bulabUseier, Jnuın> ragmen Oç bafta »onra glre. belkl kendüeri de Dünya da kurtu. *?1 ç«tin blr Mçfcnrn propaganda Ucak. eTreslnde bulunmaktadır. FEYYAZ Sacsölvenln sıhhatinden fedakftrlık Kıbrıslı liderin kendisini susturmak istiyenlere cevabı Bajtoraf» I i»ıci lahifcde lemHtlr. Dr. Küçük, bunların adada Iki cema. atin yanyana mesud yaşayablleceklerlnl ispata çaliîtıklannı. bu iddialarını reddeden haklkatlerin de ortaya c5kulmeains son derece sbıirlendıklerini bellrtmiştir. « Ben hıç blr zaman yanlış ve asılsız beyanatlarla Kıbrıstakl ikl cerr.aat arasında gergrnlik ve huzursuzluk yaratmak yoluna gitmed:ğün gîbi bundan boyıe de bu kabil tehlikeli oyunlara tevessul edecek değılun» dıyen Dr. Fazıl Kuçuk, Rum basınının ıftlralarına 5 U sekilde cevab vermiştir: « Bu gazeteler taksimin istisna5iı olarak, bütün Ada Turkleri tarafından benlmsenmesıne ve azmedlL mesine tahammül edemiyerek işi mu galâta ve safsatalarla dünya umumî efkânna başka cephesinden gdsternaek se\dasındadırlar. Kıbrıs davasmdaki tezlerlıün yanl ENOSIS'in tarıhin en karanlığa gömüldüğünü goren bu ga. j zeteler, adeta kudurmuj bir haldedırler. Türk cemaatlne yıllardanberi reva gordüklerl vahset. mezalim v« l;ken. celerden bahsetmemize tahammul ede. | jniyorlar. Bu efendiler. yaptıkları her I barbarlık ve vahset karşısında gizden n« blr ses, ne de bir feryad işlülmesırj : lsiemlyorlar Zlra. ortaya koyduguıcu2 baklkatlerin. davalannı iflâı ettlreceği ni gayet lyı biliyorlar.» «Bunlar çıkarmakta oldngum gazetenm kapatıbnasiBi ve benlm fihgOne ' gönderilmeml ısrarla lstlyecek kadar | ileri gitmelrtedlrler Türklyeye gelışlm üzertne de. blr haftadanberi çıkan yazılarında Türk Rum dostlugunu ren. dde ettlğiml. Türklye hukumettnta bana lâzım gelen dersi vermestnl, aksi takdlrd« dosüugun tamamen bozulacağını lddiaya başlamıslırdır. Halbukl bugün* kadar Türk İngiİU dostluk v< lttHakını bozabllecek hareketlerden daima sakındık. Kıbrıs Rumlarıcın bütün arzosu. nlsbl muhtariyet perdesi altında on, on bej yıl sonra Kıbrısı tamamen ken dilerins kopannaktır. Humlar Türklerln taksımden baska blr hal çanst kabul etmiyeceklertnl Uan «tmeleri karşısında, şlmdl d« blzleri bir taraf. tan İngiltere hükumetine. dijer taraf. tan da Türk hükumetine jumal ederek, muhtrlyet kabul ettlrmeje (alısnuktadırlar. İnönu Erzurum îl kongresinde konuştu Bajtaraft 1 ind »ohifede Bu sabah saat 10 da başhyan GH. P. il kongresinde konuşacak olan Iiıönü, kısa bir istirahati müteakıb saat 15.10 da, Erzincan CJLP. ü baska nı tarafından idare fcdilen kongreye geldı. Kongrenin yapüdığı sinemada 1000 ki§ilık yeri 3000 kışi ısgal etmiş, salon hıncahın; dolmustu. Aynca sinemanın civarı ve inü, înönüyü gonnek için toplananlarla geçid vennez hale gelmiştı. Buna rağmen köşebaşlarını tutan elleri coplu polisler, tezahürata seyırci kaldüar. Bu suretle sinemaya giren İnönü, kalabalık yüzünden mikrofonun öulunduğu kürsüye 11 dakikada jjele bildi. Erzurumluları seiâmladıktan sonra, 20 dakika kadar süren fu konuşmayı yaptı: « Sizinle memleket derdlerini görüşmek istiyorum. Söze böyle ba?lamak gücüme gidiyor. Gerçekte derd yoktur. Her cemiyette olan «iyasî münakaşaları derd haline, siyaset adamları getirnuşlerdir. Uzunca bir gelişmeden sonra tek dereceli seçimle, kadın ve erkek vatandas,Urın iştırakile demokratik rejımi kurduk. Bunda iktidarda ve muhalefette bulunan bütün ^yasi partilerin zahmetleri ve emekleri vardır. 1950 de bütün dünyaoa vatanımıza siyaset adamlarımıza şevef veren bir halk idaresi itibarmı kazanmıştık. tktisadî imkânlarırruz gönilmemiş bir ölçude genişlemışci. Feyizli bir istikbale emin adımıaıla ilerliyen biı halk idaresi yerine 1957 senesinde insan hakları üzerinde çekişilen bir idare, malî ve iktisadî kaynaklan ziyadesile daralmış bır ccmiyet haline geldik. Demokrat ıdarenin t i r cok gayretleri bu Kadar hayal k ı n a bir merhaleye varmamalı idi. Saym Erzurumlular; önümüzde seçimler olduğundan en sal&hiyetli resmî ağızlar bahsederler. Bu seçimierde memleket kaderi tamamile seç menin eline geçecektir. Erzurum llinin seçmeni memleket kaderi önünde mes'uliyetini bilecektir. 1950 ve hattâ 1954 seçimlerinin şartları içinde değüiz. Vatandaşla konuşma ve vatandaşa fikirlerini söyleme imkânı yalnız iktidar için mümkün, ko lay ve tehlikesizdir. Bu şarüar içinde hakikati bulacaksınız. Basın, yaramaz olmuştur.Cesaretle hakikatleri yazanlann hali hiizün vericidir. Bugünkü halimizde hakikatlerin bilin mesinden korkanlar rahatlık içinde hakikatleri bilenler ve söyliyerler maddî ve manevî eziyet çekmektedirler. Kusur, esas itibarile mevzuattadır. İyi niyet sahibi bir idare dahi yanlışı himaye eden mevzuatın mahzurlarını tamamile tamir edemez. Bugün iç politıkada mevzuat bir türlü düzelemiyor. Her gün vatandaşlar arasuıda kırguüık ve uzaklaşma oluyor. Demokrat iktidar iç pr> • ütikaya huzur getirmek istidadını kaybetmiştir. tnsanlar gibi heyetleı de, vazifede yapıcı ve düzeltici mızacı kaybettikleri zaman âmirlerı tarafından değiştirihnek icab eder Ba gün o durumdayız. Değişecek vaiife sahibi Demokrat iktidar, değiştne cek âmir seçmen vatandaştır. tkti sadî durum, çok ıztırab vericidir. 1950 denberi bir çok yüz milyon dolar dışarıdan girmiştir. Bugünkü para ile büyük bir hazine. Erzurumda bunun haklı payı olarak ne var? Hesab sız bir gidiş; bize yaşanmaz bir dar uktan ve pahahlıktan başka bir şey getirmedi. Hesabsızlığı sabit olan bir elde kudret bırakılmaz. Bu, seçme nüı vazıfesidir. Ayda 300 lira gelni olan bir namuslu insanın bugünkü hayatı 1950 ye nazaran pek sıkınuli olmuştur. 300 lira aylık gelir, yani senede 5 kişilik bir aileye 3500 ura varidat bizde ehemmıyetli bır ka naklederek cbiz de kendisine soralım» cüman olduğunu bildirdi. demüjtir. 1950 de mevcud olan hOrrlNamık Gedik, fsbirligme karşı yetlerürizden hangisini redelemediniz, tedbir almacağmı açıkladı tzmit 25 (Telefonla) Demokrat hangisıni kırmadınız?» Prof. Feyzıoglu Parti Kocaeli il kongresi bugün eski bundan sonra. 1950 deki sartlarla buHalkevi salonunda yapılmıştır. Kon günü mukayese etmiş ve iktisadî kalgreye İç lşleri Bakanı doktor Namık kınma konusuna temasla, Türkıyenin Gedik. Maliye Bakanı Hasan Polatkah. iktisadî kalkınma davası bir siyasl D P. genel idare kurulu azasından A partinin değil. bütün milletin davasıtıf Benderlioğhı. Kocaeli Valısi Ek dır. Her Türkün ideahdir. Bugünkü mel Çetiner, Cumhuriyet Savcısı, Ko enflâsyonıst politika ve aşın borçlancaeli mllletvekUleri İle delegeler ve ma milll kalkınma hızımın tehlikeye çok kalabalık bir halk topluluğu ha düşürmüştür. Feyzioğlu muhalefet partileri arazır buiunmuştur. Kongrenin sert ve tartışmalı geçe sında isbırligınden bahsederek demişcegi unıulurken. aksine olarak dele tir ki: « D. P. ucuzluk vadedip, pahalıhk geljr yalnız muhalefete hücum etmlşyarattı. Bolluk vadedip darlık getirdi. lerdir. Hürrıyet vadedip, hürriyetlerimizi Polls, kongre binası etrafjnda olaganüstü emniyet tedbirlerlni almıştı. kısb. Tenkidden kaçtı. Şimdi de Türk Kongred» isbirliği mevzuunda muha mil'etinl gerçek hürriyete, refaha ve için muhalif lefete sert hücumlar yapılmıştır Ne huzur,ı kavuşturmak dim Üstün isminde bir delege, gazete partilerin ve bagımsızlann bir milli ve mecmualardaki çıplak kadın resim cepne halinde işbirligl yapmalanndan lerlnden şikâyetle bunlann ahlâkı endışeye kapılarak tehdidler savurubozduğunu iddia etmls, aynca Anaya yor. Dava adamları tehdidden yılmaz sanın ikincl maddeslnin de kaldmlma D.P nın Kastamonu gosterisi sırasınsını istemiştır Baska bir delege de gfl da sozcülerl şöyle diyor «Medeniyet zelllk kraliçesi müsabakalannın ya isteyenler gelecek seçimlerde D.P. ye rey versinler. Kalkınmayı istemiyenler sak edilmesini ileri sürmüştür. Kocaeli milletvekill Sadeddin Ya muhalefete rey versinler. Biz de şoyle lım muhalefete şiddetle hücum etmiş' diycruz: Bugünkü adalet, hürriyet «Bugün nazıl İsbirliği yapıyorsunuz? buhranının devamını pahahlığın art SOPHİA LOREN'İN DUBLÖRÜ MEŞHUR OLDU Yukandaki resim de görulen 19 yaşuıdaki Italyan aktristi Scilla Gabel, çok benzediği Hesab verin bize!» diye bağırmıştır. masını istersenlz, D.P. ye rey verin Başbakanın fikirlerine de tercüman Aksi halde muhalefeti destekleyın.» Sophia Loren'in bir filminde, dublör olarak rol aldığı zaman şöhret kaBundan sonra Remzi Tüzqnkan, Orolduğunu sflyleyerek kortusmaya başhan Birgit ve Said Sakarya konuşmuş zanmıştır. Fakat Scilla Gabel, Sophia Loren'ı beğenmediğıni. daha gelayan İç lşleri Bakanı Namık Gedik, muhalefetln işbirligl hususunda hü lardır. Emniyet kongre çalışma rapo nij ihüraslara sahıp olduğunu açıklamıjtır. Halen, baş kadirı rolünü kumetin gErüşflnfl llk defa Izmitte a runu 11 başkanı Ali DJkmenliden istekendisi oynadiğı 2 film çevirmiçtir. Yakındg çe\Tilecek diğer bir film çıklayacağını belirtmis, sert ve asabt mla ve raporda yazıh olan bazı huiçin de, İtalyan direktörü Roberta Lattuada ile dolgun bir kontrat suslar hakkmda idare kurulu hakkınbir hava içinde şöyle demistir: da takibata geçilmlştir. imzalamıştır. « Günlerdenberi muhtelif yerlerde konaklayarak kâh Adada, kâh Tas Kasım Güleğin Sinobdakl konuşması Sinob, 25 (Telefonla) Sinob C. Ukt.i Qç bea kiştnin milletin gözünden uzak köşelerde yuvarlak masa etra H.P. il kongresi, şehrin tek sinemafındi yaptıklan işbirliğl nedirt Iş suıın verilmenüş olmau sebebile bir blrliği yapmak iateyenler klme karşı j tütün deposunda, bugun saat 10^0 birleşiyoriart Kimin malını paylaşı1 da 300 delege ve bir o kadar davetyorlar» Demokraalnin havariliğini •linin istLrakile toplandı. Toplantıda. yapmak iddiasında bulunan insanlann Sinob milletvekillerinin hepsi, SerBa$taratı J ' n « sahifede mtllettei] uzak bir yerde yapmak is ver Somuncuo|lu hariç olmak uze Boatarafı I ,nei Kih 1e«U Bizim vazıfemiz. Sunyej'i emperyatedikleri bu isbirliği neyi lfade edilıstlere karşı müdafaa etmektir. Bana başkanı Ercümend Basa tarafından yor' Bu konuşmalann çoğu meçhul re, hazır bulunuyoriardı. Eski Sinob milletvekili Muhtar A kesilmiş ve işbirlığı hakkında vaı • kalırsı. cnce trrperyalızm ve siyonizm Arada bir takım malumlar da var tehlikelenni bertaraf etmemiz, daha carm başkanhğmdaki kongreye Ka lan kararların ne olduğunu parti 11 sonra da başka mescleleri düşünmeBunlann karşısında biz de elbet bir sun Güleğin gelişi oüyük tezahürata derlerinden başka kımsenin bilmedi mlz lâzımdır » takım tedbirler alacajız» Namık Gedik daha sonra şByle de yol açü. Delegeler Kendisini daki j ği belirtilerek, rivayetlere dayanarak Genelkurmay Başkanı aynca, Surlkalarca alkışladı. miştir • ' konuşma yapmasının doğru olmıya yenın kapltalizm ve komünizm olarak c Onlara göre millet artık DeGülek, aynı şekilde tezahüratla küı cağı belirtilmiştir. vasıflandırdıgı iki bloktan hiç birine mokrat Partiye itimadını kaybetmiş süye gelerek çu konuşmayı yaptı: d=»lıil olmadığını ve «aktlf bitaraflık» tir. Gazetelerde, toplantılarda,. her poîitikafinı takib ettifini söylemiştir. Aldoğanın konuşması « Sinob deyince diima ak'ırıa yerde, hattâ Mecliste bunu kerTatı a iki sene önce burada tevkifim Bizrl, Lübnana şiddetle höcum etmiş, te diye beyan ettiler. Amı Demokrat İdare heyeti seçirmerindea sonıa Suriyeye casu? ve canller göndermekPartinin millet itimadını kaybettiğl bir câni gibi tstanbul» götürülüşüm konuşan Sadık Aldoğun, övıce seçim ! le ltham etmiştir. Son olarak da, ashıkkındaki iddialanna bizzat inan gelir. Tarih bunları karanlık sshi sisteminin aleyhinde tonu^ııuş. bi ' kerlerin Surıyenın mukadderatmı elmıyanlar gene bizzat kendileridir. De feler olarak vasıflandıracaktır. Bizim lâhare de isbirliği mesel»aine temas 1 lerlne aidıklannı reddetmlş, tbiz parmokrat Parti millet Iradesini kaybet gittiğimiz yerde arkamızdan jandarlamento rejımi ve Suriye Anayasasına ml?«e, neden teker teker boy ölçmO ma gelir ve halkı dagıtır. Onlarm ederek demijtir ki: »«yp gösterıyoruz» demiştir. yorlar da blrleşik halde karsımıza çı bir devlet bakanı «eıiiği zaman jar • Biz, Mecliste, t?k parti hâki El Kuvvetli, Suriyeye dondü kıyorlar? Cünki kazanamıyacaklannı darma köylere saluııp halk toplanır miyetini yıkmak içjı bırleşiyori'Z. Şam 25 (A P ) Suriye Cumhurbaşanladıklan. korktuklan için birleşi Radyo bugün devletin mdyosu ve Demokrasıyi sağlam »emelier üz. ri kanı Sükrü El Kuvvetli, pazar günü yorlar. Millete hizmetten zlyade ikti D. P. nin bir propaganda âletidır ne kurmak azmindejiz. Bunu behe Şama dönmüs ve hava alanında kadara geçmek hırsile çalışanalr bunda Radyoya inanmayınız. Hele seç:m mehal yapacağız. Biz ederiz, Liz ya bine üyelerı ve yüksek rütbell ordu as!a muvaffak olamıyacaklardır. Mil zamanı hiç inanmayınu. Seçim yak parız, bizden başka bilen yoktur... Bu subaylannın alkışlarile karşılanmıştır. let iradesini bunlpra terketmek son de Cumhurbsskanı, Suriye ile Mısınn rece tehlikelidir. Bu milletin buna asla lasijor, ekimde olacak gıbi iktidar kafayı değistinnek lâzım. Böyle se emperyalıstlerden gelen her türlü bastahammOlD yoktur Bugünkü teşeb telâgtadır. Seçimi kaybetmekten kor çim sistemi olmaz. 3,5 milyon rey al, kıya karşı koyacagını söylemiştir. kuyor, ödü kopuyor. Iktidar seçim 25 mebus çıkar, yarım milyon re\ bO«l<>ri tamamile sahtedir.» El Kuvvetli, Nâsır, Kral Suud ve Sözlerine devam eden Iç lşleri Ba de baskı yapmağa tesebbus edecek al 4 mebus çıkar. Olmaz böyle şey... kendisi arasmda bır üçlü görüşme yamiş. Milletin kamı buna toktur. Bas Yağma yok... Evvelâ kafayı değiştikanı şöyle demiştir: pılacağı hususıında Moskova radyosu« Krntenjana tâbi tuttuklan şey kı dediğin seçım günü zordur. Erte rip, oyle demokrasiye gideceğız. nun imal ettığı haberi reddetmiş ve nedir? Millet lradesi bu şekilde yu si gun kimin işbaşına geleceğı bı • İsbirliği yapamazsınız, size mâni bir şey bilmediğini beyan etmiştir. varlak masalarda tecelli edemez. 1948 linmez. Seçimlerde mılli iraoenın Yüzü günesten bir hayli yanmış olan facialsrının bu memlekette tekerrür tecelhsıne engel olacak. İdare ânıi olacağız, diyorlar. Elinizden gelenı Cumhur Başkamna, Mısırdaki duruetmeslne artık imkân verilmiyecektir ri, hâkim ve memur en a^j «ekil ardınıza koymaymız. Kanun mu çı mun nasıl oldugu soruldugu vakit, Mağşu» bir npetodla blr seçim neticesi de cezalandırılacaktır. Ju yola sa karacaksımz, baskı mı yapacaksınız, «Suriyede oldugu gibi iyi ve mükemMilletin meln demiştir. elde edilemez Anayasanın hükümleri pacak kimse tasavvur etauyoruz. ne yapacaksanız yapuuz. karşısında dahi bu tesebbüsun sahte Fakat edecek olanlaruı kulaKİarına iradesi önünde tepetaklak olacaksı El Kuv\'etli. Şama dBnmeden önce, tesebbüs olduğuna şüphe edilemez.» nız. İnsan haklarmı dinlemezmişsi Kahirede Mısır Cumhurbaskanı Nâsır Dcktor Gedik. Basbakan Adnsn da küpe olsun. Tekaüdlüğünıü alıp niz... Dinlemeyiniz efendiler... Ana ile uzun bir görüşme daha yapmıştır. Merdcresin isbirliği mevzuu içln «bu kenara çekilirim, diy.; dü^urmesın. yasayı çiğnermişsiniz... Çiğneyiniz e Cumhurbaşkanı. tam bir hafta önee, tesebbüs milli Iradeyi tagşiş etmek isSeçim yaklaşıyor muhalefet parti fendiler. Ne yaparsanız yapmız, mıl Suriye Eirlesik Amerika münasebetteyen münafıklann teşebbüsüdür» leri isbirliği için bir araya gelmişler let kararmı vermiştir. Milletin ekse lerinin çok gergin b>'r safhaya girdigi dediğni sözlerine ilflve etmiş ve Ino dir. İsbirliği mutlaka iktidar değılriyeti 3 partinin yolundadır. Hiç Dir sıradı. Mısıra gelmiş bulunuyordu. nünün Kars nutkuna temasla «MuhAynı tarihlerde Suriye ordusunda ve terem Inonü kendisini hâlâ iktidard.i dir. Hele bizim için tek başımıza ik kuvvet, bunun önünde duramaz. tkti idarecileri arasında büyük bir temizsanarak seçmen vatandailara Demok tidar hiç değildir. Çoğunlukla iküda dara biz değil, miliet gelecektır.> lik hareketi olmusru Rivayetler daha rat Partıyi seçmeyin diye emir veri rı muhalefet alırsa basın, seçim, top zıvade. Cumhurbaşkanının tarflye eyor. Bu milletin reyi emirle verile1 lantı gibi bütün kısınblı antidemok Çelikbaş ve Kayaalpın Bordurdaki dlldigi ve memleketine dOnmiyecegi m»>z.» dcmi^tir. teroaslan ratık kar.urlar derhal kaldırılacak: noktasında idi. ÎC lşleri Bakanı konuşmasını söyle Suriye Rusya anlaşması or. Eğer üçte iki çoğunluk elda edil:r Burdur 25 (Hususi) Şehrimizde bitırmiçtirdeğişecek, Lkı Meclis (nılunan Hür. P. mılletı ekıllertnden 1 Şam 25 ( a O Sunye îktisadt în« Neden Demorkat Partl bu bir se Anayasa kişaf Konseyi Başkanı Hasan Cebbar, leşnfler karşısında telâşsızdır' Çün Ansyası mahkemesi kurulacaktır. In Fethı Çeltkbaş ile Behçet Kayaalp, basına bir beyanat vererek. Sovyet şallah bu seçimlerin sonucu bu mil parti i'.eri ge!er!eri ıle koy ve ılçelere Rusysnın Suriyeye yardımı hakkında leti Demokrat Partid^n kurtaracak p:derek kongrelerde buiunmakta ve iki memleket arasında akdedilmlş olan kurtarmalıdır. Muhalif laıti'.er ısbl.saydığı. bir ibadet telâkkl et tır. isbirliği iktid^rı telâşa düşürdü. konuçma yapmaktadırlar. Bugün de prensip anlaşmasının teferruatını teslıği yaparak seçmenlere hakiku^i an tigı Türk rriiletinin huzuruna çıkaBucak ilçesine gıderek bırer konusma hit etmok Czere üç güne kadar latmağa karar verdıler. caktır Bu millet ırndesi onları mut İsbirliği âcizdır. dı;. orî?rlJ?r. Mi'lî ira yappn Çelıkbasla Kayaalp hükumetin kovaya gideceğini söylemiştir. Mos1 Erzurumu bir defa gozönrnc. geti lak bir ?cze mahkum edecektir, ve o deyi zorlsmak diyorlar. Neye olsun" lcraatını tenkid etmi"'erdir Hı:r P. riniz. Burada Halk Puitisi, Hüırıyet zamın il.inci. üçüncü bir devir açıla İşbırliği tabıi bir hakt'r ve dünyann 111er başta mllleUekilleri olmak Uze. |I jBnmiT'iıı ıi'im n • » I T P • ı ataınt'» ırTmrır™% 1 • Partisi ve Millet Paıtısi isbirliği caktır » her yerinde vardır. Muhalcfsti işbir re. yakınds torlan?cak ola il knngresi Bundan »onra Maliye Bakanı Hasan liğirs D.P zorladı. kabahnt var?a on yaparlarsa seçmeni nerhiilde ? ' dın• çalısmaUrır.a bu> uK bır hıı vermış. latırlar. Derdlerımız t::d;:vı kanul e Pol.tkan konuşmuş ve kalkınma ha lard^dır. İç ve dıs dusmaniarla işbirli den konulardır. Demokrat iktidar, bu reketlerinin rakamlarla bir bilânçosu ği^^en bahsedjyorlar. nu çizmiütir. sene değişırse ileride daha tecıübeli ES^r on uf?k d°lilleri varsa tnkibai olarak gelir. Bugün giimek kade Yeni idare heyetine Ahmed Kuş. ö yapcmlar. t°kibıt yapmıyorlarsı vm\i mer Ccbeci. Sdık Tanajdın. Mustafa NİGHT AND DAY | rinden mübalâğa ıle müteessir olma Gebes, Sürey>a Sofuoğlu, Ercümend teri dıırumdıdırlar. Bu sartlar Pltında malıdır. Hak etmiş iken ve zaman Koçer. îreet Dalar, Numan Güneş vc içbirhgi vetanl bir vszifedır Cn'Pvioi Tectübeli Muhasebeci FOLLÎES | tedhlr aiacakl&rmış Alırl'r^a kerc*ı gelmişken gitmek yenne sun'î çare Hüseyin Ozgen seçilmişlerdir. İyi bır ticarî organizator ozararlanna olur Her tedbîre kTM'ıV lerle kalmağa çalışmsnm fajdası SON H A F T A | mukabil bır tedbir bulacpğız îçbirlan ve 15 sen^lık ıneslekî ıhtiyoktur. Hesabsız malızurlan vardır. ı lnönunün Malatya il kongreslne 1 gönderdiji mesaj liğine samiml olarak inanmıs bulunusası ile vergi mevzuatına bi Sevgili Erzurumiuıar: memleket AÇIKHAVADA | yonı Bunu yHrüteceğiz SenmlTİ ishakkm vâkıf nulunan tecHtbeli baştan başa iküdarı değiştırmek aı ; Malatya 25 (Telefonla) C H P. il tPdıkleri ziman yapsınlar Esaeen se = muhasebeci ış aramaktadır. Ciaikongresi bugün saat 9 da toplanmıç. zusundadır. tktidar ıesmî vasıtaıarı, ç'mi gecik'iri'lerFe dıha çok hpticak| Bıletler: j rantı ve teminat verilir. Mürakendi gazetelerini ve haksız, tek ta [başkanhğa Malatya milletvekili Nüvit lardır D P nin sözü^e artık ne memI I AÜas Sineması ve Açıkhavadı I |Yetkln gttirilmiştir Saat 15 e kadar :aat: 22 05 21. raflı radyoyu kullanıyor. lz'aıub çelekett" ne de dışnnda kimse inHnmıeden kongrede İ I ken halk kütlesi, büyük çoklukta fasılasız devam ve polislerden hüku yor Sanayi Bakppı goçen hafta tsmet komiseri başka dir. Siz devlet ve millet işlerınde Vali Nazım Arda da hazır bulunmuş tinbulda gene bır tkım rpknmlar gün görmüş vatandaşıasmız. Erzu tur. Hatibler, hükumetin iktisadî poli saymış. Ne yapalım sinncH bir de rakam enflS>;yoru biFİadı. Cesaretleri rum, her büyük seferde kahramanbk tikasını tenkid etmişlerdir. yarışı yapmış, fedaıcâılıklirm önü Yıllık faaliyet raporunun okunma var mı. bizim cevablanmızı da r>dyone geçmiş, her niısabakada şeref sından sonra parti ve memleket me da okut.mnlar Okuturlarsa ormn cvabını da verelim. Sinobda D P iktipâyesi kazanmıştır. 1377 de E^zurum seleleri müzakere edilmiştir Bu arada dannın sekizinci valifi bulunuyor ve çetin ve muzaffçr b ; ı sefer veıdi. yaptıgı konuşma dolayısile bir delege duyduguma göre b=zan D P Ba«kanı Ticaret servisimizde istihdam edilmek üzere asgari lise 1914 ve 1919 üe 1920 de büyük feda hakkında zabıt tutulmuş ve suçüstü ı»ibi hartkPt ediycrmuîi Kpndigine mezunu ve İngilizce, Alrpanca Fransızca lısanlarından bikârlıklarla beraber büyük zaferler mahk€mesince ifadesi alınmıştır h.itırlatınm, D P den vefa yoktur. !•=rine vakıf bas an sekretcr arıyoruz. Dolaun maaş verileKongreye Genel Başkan tnönü de tanb ıl Valifinin halini gozonüne geiçinde yaşadı. 1939 d&n, yani İS se cektir İsteklilerin 7 Eylul 1957 tarihine kadar Kazhçeşnedenberi ordugâh hayaıı geviriyor. bir mesaj gondermiştlr Mesajda şöyle tirsin » Şerefler sizindü1. lsabetli reyler de denilmektedir. me MENSUCAT SAKTRAL T.A.Ş. Personel servisine <t Şehırde ve köyde vatandaş pahasizin olsun.» müracaatleri. lıhktan ve yanlış iktisad! tedbirlerden Büyük tezahüratla sona eren bu şikâyetçidir. Pek çok sıkıntılar lüzumD O K T O R konuşmadan sonra inönü, tehacumc suz yere çekilmektedir. Geçim darlıksebeb olmamak için sinemanın arka lan doğru tedbirlerle az zamanda dükapısından dışarı çıkarıldı. Buna zai zelebilir. Hesabını bilir bir idare lcurDahiliye Mütehassısı ü men salonda bulunan halk derhal d: mak lüzumunu bir türlü anlatamıyoŞişlide 10 daireli kaloriferli 55 bin Hra gelirli. Şışli Hasad sokak No 26 şarıya fırladı. tnönü, bır otomobile ruz. Bu vaziyeti ancak seçmen vatandas düzeltebilir Zira ucdan uca büm Saravı İrfan Bilik Tel 44 76 74 22 63 09 Telîon: 47 39 41 büıdirilerek meydandan uzaklaçtı tün memlekette seçmenler bu kanarüdı. attedirler. Malatyalılar bu kanaate tnönü, istirahat edeceği eve gel önder ve örnek olacaklardır. Sevgili diği zaman, Sinob CHP. il başkan Malatyahlar, bütün muhalefet partileri lığından, seçün kampanyasını Sinob memlekPtin siyast ve iktisadi derdleda açmasını taleb eden bir telgraf al rini tftkık etmişler, teşhis koymuş1 Yıl ayda en a? dı. tnönü, bu telgrafa müspet ce^ab lar. seçmtne vaziyeti anlatmak için isbirlifi ytpmağa karar vermişlerdir verilmesini beraberindekilere oıl Bu i=birliğnden faydalar ve isabetli dirdi. tedbirler doğacak ve nihayet memleBu gece İnönü şerefıne büyük bir ket idaresincie vatandaşı memnun edeLira ziyafet tertib edildi ve bütün idare cek s&ğlam bir hukuk ve iktisad niâmirleri davet olundu Ancak bu da zamının kurulması müyesser olaeakSize YİRMI YİL boyunca AYDA vete Vali Nureddın Aj"iulf.î gel tır» miyeceğıni bildirdi. Hatırlanicagj üC.H.P. Kastamonu kongresi lliks zere, Vali Aynuksa, Bşjıkesirde v^ lâmbası ışığında yapıldı zifelı iken İnönüye tezahürat japılLiradan masını şiddetle mene mişti. Kastamonu 25 (Telefonla) C H P tnönü, yarın öğleden sonra uçaMa il kongrest bugün 326 delege ve 500 e Ankaraya gidecek, oradan du Istan yakın dinleyicinin iştirakıle Yeni sinemada yapılmıştır Elektrik ışığı kâbula geçecektir. Diğer taraftan Malatya il kongre fl gelmediğinden, lüka lâmbası kullaLiralık si bugün yapıldığından, evvelce Ma nılmış Hür P ve C M P temsılcıleri latyaya gitmesi kaıaılaşsn İnonü, şimdilik bu seyahattor ra.geçmıştir. GELİR Kazandınr.. r a p o r u n d a , CeIâl Nutku diğer partiler nasıl Bayarın C.H.P. Genel Başkan vekili karşıiadı? | ^ e n teşkilâta bir tamim gondererek Bugün tnönünün nutku hakkuıda ' înönünün Türk tarihıne yaptıgı hizME MEN fikrini sorduğumuz D. P. ıl başKa».'. meüeri övdügü ve şayed resimleri inbeyanatı tetkık etmidığıni, oevsb' dirılmiş ise bunlann yenne asılmasmı r i c i 9= ancak yarın verebileceğını oıldırdı. s a v ettlgı nakledilmiş. buna dair 1 0< >H tjmim buyük ılgi toplamıştır. Hür. P. il başkanı Tıırhan Bılgin ise Rapor üzerinde goruşmelerden sonra şunları «öyledi: AÇTIRINIZ davet edilen Feyzioğlu. Baş« Bizim fikirlerimize de tercü Kürsüye Kastamonu konuşmasına cebakanın man oldu. Tek kelime üe, nutuk v a b w r m l , t i r . r e y z i o g l u , Menderesin İKastsmonnda «1950 ye göre bugün C. M. P. başkanı da nutkun butun ; h u r r i v e t i m i z i n hangi noktasında bij 122 muhalefet partllerlnln hiasiyatına ter j n o k a a n hlaaetmektesinü:?» dediglni ! G. M. P. Beşiktaş Kongresi yapıldı Suriye komünizmi tehlike addetmiyor RUH! Zâhir Sah bagün Niçin kaza yaparız? geliyor BAHİSLER Baftanfı 2 nci sahifede casınrn elbisesini yakar. Bu çegid kazalarda kadının kocasına karşı, ötedenberi veya o anda beslediği duygular önemll rol oynarlar. Sık aık aynı kazalan yapan bir kadınm kocssmdan memnun olmadığını düjünmek bu bakımdan pek de yersiz otmaz. KabahaÜUik, suçluluk duygusu da bazı kazaların olmasına yol açabilir. Kendisini kabahatli, suçhı, günahkSr bulan bir kimse cezalanmak Oıtiyacıru duyar. Bunun neticesi olarak yeni yeni kabahatler yapar, suçlar işler, canıru yakar. Yolda yürürken, merdivenlerden inerken ayağı kayar, düşer, bir yerini incilir. Tıraş oRırken yüzünü kanatır. Tırnaklarını keserken makaa par»agına batınr. Tırnaklar kesilirken makasın parmağa batırılmasjnın başka ve orijinal bir sebebi de olabillr. Annesinin, babasının zoru Ile veya başka sebeblerden dolayı istemiye istemiye nişanlanan, evlenen, nişanlısından, eşinden memnun olmıyan bir delikanh, gene kız, erkek ve kadın bu çe§id kazalan sık sık yapabilir. Tırnaklanru keserken nişan veya evlilik yüzüğünü taçıyan parmağmı kanatabilir. Nişanlılıktan, e\4ilikten fazla memnun olnııyanlar zaman zamar yüzüklerini parmaklarmdan çıka nrlar ve takarlar. Bazan da bu yüzükleri kaybederler. Tahlilî ruhiyatçılara göre, bu hal memnuniyetşizliğin, nişanı bozma ve bekârlığa dönme arzusunun bir ifadesi olabilir. Nişan veya evlilik yüzüğünün Ibulunduğu parmağuı tekrar tekrar ! zedelenmesi de aşağı yukan aynı manayı taşıyabilir. Ruralar. blz Türklertn ileri sürdüğü, İkl cemaatin bir arada yasamalarma »rtak lmkân bırakılmadığı kanaaüni kamufle ederek, dünyayı aksi kanaate sevketmek ve bizim de muhtariyetl ka. bulümuı içln üzerünizd* diğer dev'.et. Bajtararı 1 tnci sahijede • lerln tazyik kullanması politikasını taEkselâns Zabir Şab ile refakatin kib etnıektedirier. Halbukl Türk ve Rum eemaati bugttn İkl dusnun mev. dekileri Ankaraya getirecek uçak, kimdedirler.» saat 17 de Esenboğaya ınecek ve de ğerli misafirımiz Cumhurbaşkanı BaDurgunluk devam edecek yar ile Basbakan, Baıcaular ve protokola dahil diğer ievat tarafmdan Dr. Fazıl Küçük. bugunkü durgun. mgun geçicl oldugunu, Rumların İlk törenle karşılanacakür. Ekselâns Zahır Şalı, 27 ağustosta fırsatta eskl duşmanlıklarına dönecek. yabancı misyon şeflerını kabui ede lerlnl kaydetmij ve demıştlr kl: cek, ertesi gün kendisine Ankara • Blr Rum bu hususta «dua edin, sehri fahrî hemşehrüiği verilecektir. IngUlr^er Kıbrıdan glsnesin, gitttği Misaiırimız, 28 ağustoita, ayrıca Harb gun kanınızı lçecegiz» detniştl. Son üç Okulunu ziyaret edec*'* ve tertible yıl içınde Türklere karşı girişilen ve hâiâ da Içten lçe devam eden vahşı. nen gösteriyi takib eyliyecektir. Afgan Şahı, 29 ağustcsta Kon>?yı yane harekeüer bir dostlujun lfaded dyaret edecek, aynı akşam uçakla mldlr? Böyle cn nazlk bir yyrntnrf^ benim Ankaraya avdet edeccktir 30 ağustosta Şehır Hıpodıonıunde sumıam, vatanıma ve davamıza karjı askeri bir geçid resr.u yapılacak ve en büyük lhanet olur. Eğer benl îngi. öğleden sonra törenle Zonguldağa ha liz dercıokraslsi. cemaatımin haklarını reket edilecektır. Akşarn iizeri Kı korudugum için susturacak olursa, burıkkale askerî fabrika v tesisleri zi nun da cevabınt elbet tarlb verecekyaret olunacak, ertesi gun saat 10.30 ttr. Türk cemaatinin Rumlar tarafmdan da Karabüke varüacîktır. Bujada demir ve çelik fabrikalan, gezildik uğradıgı haksızlık ve gayrlinsanl mua. meleleri slmdiye kadar oldugu glbl ten sonra Zonguldağa gidilecektır. 1 eylulde misafimu ve Cumhur bundan böyle de. vesikalara dayanarak başkanı Bayar "Gayret> muhribi ile Kıbrı» hükumetine vs dünya umumî efkârına dıyurmak en esislı vazifele. Istanbula gıdeceklerdir. runden birı olacaktır. Taksun, Kıbrısta 2 Eylulde Metris Çıftliğinde atış sulh ve huzur demektlr» gösterüeri tertıblenecektir. Yuz ylrml bln Kıbrıs Turkunün 3 eylulde Mudanyaya ve oradan da Burssya gidilecek, 4 eylulde de lıdari blr suale cevaben de, «Kıbrıs vapurla Izmire hareket olunacak ıu\ taksim edildıği takdırde .taraflar srasmda mubadelenın mecburi olmıyacağı 6 eylule kadar, orada kalacak olan ve bu glbi kamseler lcın Türk. Ingiilz, mısafirlerimiz, o gün Istanbula hareket edeceklerdir. Afgan Şahmın Ruj ve Amerikalııarın iştirakile kuruı resmî ziyareti 8 eylulde sona erecek lacak b.r bankanın gerekli malî teml. ve fakat misafirimiz îstanbulda özel natı sağlayabileceğmu açıklami'tır. Öte yandan, dun saat 11 de Turkıye olarak bir müddet daha kalacaktır. Afgan Şahı ile beraberindekı ze M11U Talebe Federasyonu, İsianbul Üvat serefine, memleketimizde kaldık nıversitesl Taleb* Bırligl. Teknik Uni. ları müddetçe Cumhurbaşkans. Bış vertlte Talebe Bırlıgi, Yuksek Okullar bakan, Meclis Başkanı, Dış lşleri Talebe Birlığı idarecilerl Park Otelde Bakan vekıli. Konya. Ankara, Zon Fazıl Küçüğü zlyaretle kendislne otu. guldak, îstanbul, Bursa ve tzmır za yakın. ıkırmızı . beyaz» çiçeklerle Valileri tarafmdan ziyafetler, çay donanmıs buket vermişler ve «Türk ziyafetleri, kır yemekleri verilecek gencliğinln Kıbrıs davası halledilinciye kadar hlç blr fedakârlıktan kaçınmıya ve resmi kabulle' ter»'H(?neeek*ir. cagını» beılrtmişlerdlr. PARİS REVÜSÜ j Romada şortla dolaşmak yasak Roma : s (a.a.) Italyada son haftalar içinde çıplaklıklarla şiddetli bir mücadele açıimış bulunmaktadır. Emniyet Umum Müdürlüğü geçen hafta yayınladığı bir tamimde ahlâk ı kaidelerine mugaylr her türlü kaıde[ lerin şiddetle önlenmesi lüzumunu j bildirmiştir. Bu cümleden olarak şortlarla dolaşılması, ahlâka mugayir bir hareket sayılacak ve bu şekilde dolaşmada ısrar edenler takib edilecektir. BAYAN SEKRETER ARAÜIYOR «İdealtepe prevantoryomu» açıldı SEYYİD ABDÜLLAH EL SÜNUSÎ GELDİ Basbakan Adrtan Menderes tarafından memleketirnize dâvet edilen Dost Libva Kral Hanedanma mensub Ekselâns Seyyid Abdullah El Sünusî dün saat 13.45 de uçakla şehrimıze gelrad^tır. Millî kıyafeti il« uçaktan inen Ekselâns, hava alanında Adnan Menderesin temsilcisi ve memleketımizdeki Libya Sefiri tarafından karşılanmıştlr. El Sünusî dün kendisüe görüsen gazetecikre iki memleket arasındaki dostane münasebetlerden bahsetmiş ve iki memleket arasındaki kültürel münasebetlerin geli^mekte olduğunu ve Libya'nin kendisine örnek olarak daima Türkiyeyi aldığını söylemiştir. Blleclk miüetvekill Dr. Talât Oran, bır sene suren çalışmalardan sonra Idealtepede bir prevantoryom açmıştır. ' fidealtcpe Prevantaryomu» adını a. dım alan ve dün hizmete giraa bu sağlık müessesesinin açılış töre nında îstanbul Sağlık Müdürü Doktor bdurrahman Bayraktar, AdH Tıb meclisi reisi Prof. Dr. Cahld Ören, Haydarpaşa Numune hastanesi baş hekimi Dr. Nuri Fehml Ayberk. şehri. mi7m tanınmış doktarlan, basın mensubları ve davetliler bazır bulunmuş lardır. 1 Kamza Z. Ayberk L f Safılık Konfcrîu 500 120,000 Küçük Tasarruf Hesaöı İngiliz Imparatorlıık Savunma Kolejine mensub 11 kişilik Wr yüksek rütbeü subay kafilesi dün hususî nçakUrUe gefarimize gelmiştir. Kafile şehrimizde 2 gün kaldıktan sonra, Ankara, Diyarbakır re Enunana da ztynvt edecekdr. EMNİYET ^ S A N D I G I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog