Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

0ÖRT Afcusto» 1&57 LIK RADYO PROGRAMI Sanatiârlardan blrer şarkı 8.30 Ç« şidll hafir mtlzlk 9.00 Program ve kapanıç. BAfBAŞA 2b AĞUSTOS PAZAETESİ i e r e 43 Hîftr melofliler 7.15 Sa»; çük konaer 12.30 Oç sesten eserler: 7.30 SaBeh müzifi 7.45 lar ll.Sf Serbest saat 13.00 Ha Habfrier ve nava raporu 8.00 Sa berler Tt hara. raporu 13.15 Fran. tifkârisraan blrer şar*: S.30 Çeşid sız Caide'den melodiler 13.30 Salon 1: hafif raüzik 9.00 Program ve ka orkestrası 14.00 Dündar Balkandan panış. şariılar 14.30 Fllm yUdıslanndan * melodller U.00 Nevllı ln»m"öen 115" Açüış ve program 12.00 şafkılar 1S.1S Mustafa Oeceystmaz Prark Sinatraflan melodiler 12.15 dan tfirküler 1S.30 Msrk Dabtılvt. Küçuk konser 12.30 Beraber ve solo ran ve mÜSlgl 16.00 Program ve şarkılar 12 55 Serbesı saat 13.00 kapanış. Haberler 13.15 Salon müziklerı 16.57 Açılıs ve program 17.00 İ n . 13.40 Haflf şarkılar 14.00 Oonül cesazdan RaJt faslı 17.30 Dans mtl lofit.ert 15 00 Knel OülBev ve Ve. \ k lg50 H a y W l S r l . KorU5na oat Gürsel Aia ,arkUar 15 30 B o . > m l y e t i a d l r , 9 S o n u ş m f t 1 8 55 a.f bert Valentlna orkestrası 16.00 Prog b e > t a t l g M H a t M r l e r 1 9 1 5 T a ram v. icapaaıs. ı g K BtrX>mx ^ r l h t ^ b , r y s p r a k „.„ , . f. n 19.3© lladyo ile İngill»ce 19.45 16.17 Açllıı »e profram 1TJ0 t b . R a d T O ^ ıg j, ^ ^ ^ o s t a s , ,5h:m Soîmsz ve arka«aşaı. 17.S0 ; ,"„ ™ ™ ; w,»vı « . . v . w İnceiezdan Sultanipegftb fasli 20.10 Türl tnüzlîl 20.ll Radyo ga 1800 AmerikftJlın lesl rsdyosunââ ha 20.30 Serbest saat 20.35 z:rian?.n şar'K: ve dans program: Edebiyattan guzel sayfalar ÎÎ.OO 18.20 Konuşma 18.30 Sevirr. Çağla Saz eserl«rt 21.15 Ann*ler saatl • yandan S3.rkf.ar 18.55 Serbest saat 2130 Müzik severlerin kö»e«i ^ Î1.4İ 19.00 Haberler 19.15 Tar:ht«n Fikret KoBlnoğlundan ssrkılaT elr y&prak İ9İ0 Turddah gesler 22.00 Opera sevenler sa»t! 22 45 Ha 1945 Rsdyo köy postası 19.55 Tur berler 21.00 Operanln devamı küler 28 00 EŞitim ıtonuşmaeı 24 00 Pro?ram V kaparıış € 2i.10 3erbe£t saaî 20.19 Radyo ga 30 AÖUSTOS CUMA zetesi 20.30 SerSest s&at 2C.35 7.27 Açılı» vç program 7.30 KaSenfonlk müzlk 21.25 Eerbest saat 22 00 ÇeşidH mtlzii 22 ;5 trfan anı ierim 7.40 Türk müziğl 7^5 DojrusotSen şarkılsr 22 45 Haber haberler 8.00 Marşlar 8.15 Ser. ler 23 00 Oece konserı 23.30 Dans hat türSüleri 8.30 1 K»t» w Arda. anüBiğj 34 00 Prc^rarn ve kapanıs han Ekiplerinden oy Jn havaları ' 9.00 Zafer Bayramı munasebetlle ko. 27 AĞUSTOS SALI r.uşma 9.15 İncesazdan oyun hsvs 6.27 Açıiıç v« program 6.30 Bağ iarı 9 30 Banatkariardan blrer f*T lamalarla oyun havslar: 6.45 Haftf kı 10.00 Rlyaieticumhur arrconl mı aelodl>r 7.15 Türküler 7.30 Sa aıiaaı 10^« Senfonık müstk B*n mütlfl 7 45 Haberler 8.00 11.00 Zafer Bayramı oîe! îür pro»ratnı Sanatklrlardan birer sarkı 810 Çe 11.30 Turddan sesler özel prograraı şidli haflf müzik 9.00 Program ve 12.1) KOçtHr kon«r 12.30 Bera ber ve solo şarkılar 12.55 Serbest 11.57 Açılış ve program 12.00 Ne saat 13.00 Haberler 13 15 Aliye zahat Bayrsmdan tttrkOler 12.15 KU "ıkkılıçteo türk'Jler 1S3? Salon or çilk konser 12.30 Vç sest«n şarkı 'Ç'rası 14.00 Nesrin Sipahlrien f»r lar 12.55 Serbest ssst 13.00 Ha x:lar 14J0 Vals, polka ve pasadob. ıerler 13 15 Doris Day'dan melodı le:er 15 00 Necdet Tokatlıotij ve ler 13.30 Sa'.on orkestrası 14.00 ülviye Heümciden sarkılar 15 30 İs B»hive Aksoydan şarln'.ar 14.30 Ha panyol müzik'.erl lfl.00 Pregram T* flf Fransız şsrkılan 13.00 Aflfe kspanıs . BfliBoğlundan şarkılar 15.30 Pery Faith orkestrsuu oalıyor 18.00 Prog 16.57 Açılıs ve program 17 00 ram ve kapacıe. D«BS müflgl 17.S0 Tusuf Dülden şark.lar ve sar eserler! 18.00 Çesid * 16.57 Açılış ve program 17.00 N l . U melodlier 18.20 Konusma 1B.30 ee Dagastlno ve arkadasları 17.30 Müzehher Guyerden »arkılsr 18.55 All Carscan rüriüler ve beğ'.amft ta Serbest sast 19.00 Haber'.er 1915 kımmdan oyun fcavalan 13.00 Al Tsriht«n blr yaprak 19 20 Turddsn len Rotth ve Harry Horllck orkestre. sesler 19.45 Radyo köy postısı lan 18.20 Konuşma 18.30 Gül 19.55 Türküler 20.00 Tanm Sonuş Baru'dan şarküar 18.55 Serbest sa ması 20.10 Serbest saat 20.15 R*d at 18.00 Haberler 19.15 Tarlh yo gazetesl 20 30 Serbest saat ten bir yaprai 19.20 Afyonun kur 31.1S Radyo gazetesl 20 30 Serfcest tulus yıldönümü münasebetüe Afyon saat 20.33 Htrb Okulu dlplona to aıebusu Rıza ÇerçeUn konuşması reni röporta]ı 21.00 Konufma, 19.30 Radyo İle îngiUace 19.45 Rad 21.15 Caz u n a t ı 21.46 Haft»nm tur'Jîm konuşına*ı 21.S5 Ssrbest yo köy postası 19.55 Türküier 20.00 Dlnl.ahlâkl müsahabe 20.10 saat 22.00 ÇesldH müzlk 22 15 Türk rnüsiği 20.15 Radyo gazetesi Mualll Mukadder Atakandan safkılaî 20 30 Serbes; saa; 20.35 Kiâsik Türk müzifı 21.05 Temsli 22.00 îzaîıl: müzik 22.45 Haber.er 23.00 Oece korıseri 23 30 Dans müziğl 24 00 Pro^rarr. ve kspsnıs. St«n Bcaton OAMtruından caı mü «1«1 17.15 ŞarkıUr İT 45 İspanya dan mei3dl'.er 18.00 Sakkı Derman fc«ü heretl 18.30 Dan» müzlgl 18.50 Konujm» 19 00 fierl TUrk mü ilkisl toplulufu 19 30 Hab»rler 1»45 Pl»* «ölabından 20.15 Rad ro gazete»! 1030 Şartılar Bı»a Rlt 21 00 Spar B»»6liıa::«ı) 21.15 Şar kllar Pcrihın Böaerl 2145 Şllr ve melodl 22.00 Senfonık müzik 32.30 Plyano r*slt*ll 23.00 Hafif ge c« mel6dll«rl 31.lt Habtrler 23.30 Program 23 33 Deas milfj^l 24.00 Batan Geminin Esrarr! Vazaa: P. GORDEAUX [12J Çrrlren: MAZBAR KUNT 27 AĞUSTOS SALI 12J7 Açılış ve profram 12.30 Kü çük orkestra 13.00 Şarkılar Şük. ran Örer 13.30 Haberler 13.45 Saz eserleri 14 00 Karışık orkestra müziği 14.30 Şarkılar Kigaf Uluerer 14.45 Haflf melodiler 15.18 Ka. panış. * 16.57 Açıll| te Jtrogram 17.00 Şar kılar Sevfcn SU«r 17.15 Dans müzi ğl 11.45 Şarkılar Nurten Sürelsan İ3.00 Amtrliadan dans müzlft 13.15 Aaırlar boyuaca müslk 13.40 farkllar Perihan KBrenç 13.55 Tra fik saati 19.00 Radyo ktloıe fasıl be yetl 1930 Haberler 1*.45 Her za man »evllen plâklar 20.15 Sadyo ga zetesi 20 30 HollTUt B'.üdyo orkestra sı 20.50 Ordu saatl 21.00 Şarkı lar Receb Birgit 21.30 Şlir dünya. m:z Behçet Kemal Çağlar 21 40 Şar kılar Şayeste Acar 22.00 Haftanm müzik soabe"i 22.45 Viyola resltaü 23.00 Nat King Cole trtosu 23.15 Haberler 23.30 ProgTam 23.33 Ka rışık baflf müzlk 24.00 Kapınış »I V Artık o civarda herkes Roger'in dondüğünden haberdar olmuştu. O aralık Bowker isminde biri tvvelc» gayet iyl t«nıdığı Roger1! Eİyttet etti. Fak»t blr türlü tanıywnadı. 28 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 12.27 Açılış ve prognun 12.30 Ka rişık aaflf yemek müzlği 13.00 Çar kılar Ekrem Kongar 13.30 Haberler 1345 Türküler Fatma Türkâr. 14.00 Küçük kon;er 14 30 Şarkılar All Rıaa Koprulülero#lu 14.45 Ha flf şarkılar 15.00 Kapanıç. • 16.57 Açılı» ve progncn 17.00 Dızzy OiUeaple orkestrası 17.15 Radyo yurddan sesier eilpl 17 45 Dans mUılgı ve haflf melodller 13.10 Şark:lar Mustafa Çağlar 18.30 Radyo sa'.oa crkestrası 19.00 Radyo 19.45 Ralpb F'*nagan orkestrası 20.00 Saz eserleri 20.15 Radyo g a . zetesi 20.30 Şarkıîar Aflfe Edlboğlu 2100 Y?nl buluşlat 21.10 Şarkı lat Oülseren Oüvenll 2140 İlham Oeoçer ve arkada»lan 22.00 Radyo oda orkestrası 22.40 Gece müzigi 23.15 Haberler 23 30 Program 23 33 Dans rr.üzlŞi 24.00 Kapanış. NÜfujB 4 b:nl bulan Kü;ük^kaı«ee. lehrlmlzln sayflye yerterlndell blrldlr. Burada müstakil blr beledlye yardı». Fakat afikta lfade etmek lâıımdır kl. bu tesekkUl. encümen Uyderinln bir takım anlaşmaalıkları jrüzttnden mu. hlt». ferektlU kadar faydslı olamanukUdır. KUçükçekmecedekl esnafın layıklle kontrol edilmedlkleri ssik&rdır Cun. kl. fida maddesl satan dükkaniarın çofunda etlket uıulüne rlayet edllmedigi göriilmektedlr. 6t:ket koyan bir kaç dükkân da. maliyet faturasını Ib. rat etmemektedir. Bu yüzden KUçOJtcekmectdek! «cbtt vt m«jnra flâUatı. $ehre nazaran yüksektir ve halk bu farttl kontrol etmek lmkftnındab mah. rumflur Küçükjekmece »e havallsindekl. gaı!n», pla] V» ottllef, s ı t tık Jandarma ve polls eklpleri tarafından basılmak. ta, matleMf bunlirdan batılarmm fuhut yuvuı olduklkn iiUasılmakUdır. Burada oturanların gözünden kaçmadıfı Uı»re bu uygunıuı hareketler dalma devam etmekte oldugutıden labıUmıIIB bu mevtuda ısrarlı b!r vckilde bu fuhuı yuvtlannı takib rt kohtrol et. mMinl rica ttmtkterlt. Turlrtlk Wr >er olan güıel KUçükçekmeceyl. muhteklrlerten T« ahlak dOfunlerlnden korvyup kurtamak lâ. nmdır. Allkalı ınakanılarâsn bu mev. rularla Ugllenmelerin: dileriz. İrtm v» h(jny»«ntn •çıklanmasını arzu etmly«n blr okuyucu Kiicükçekmecenin derdleri Confidentia] Rezaleti.4 Vamn: M. K. KAN 2 Yeni ve tnüthiş bir mecmua tipi yaratılıp ortaya konuyor. Robert Harrison çıkaracağı derle miyor mu? Bu kâfi! Ama diyeceknip toparlanrnBSi, basılıp yayıltnası sinte ki bunîerı Amerikanın gündekolay, maliyetl hayli ucu2, cazibesi lik gazeteleri de «Otun »ütun yazıbu kolaylık ve ucuzluğun kat kat yor. «Artlst meraklısı mecmuası» üstünde olacak BMCmuB Upini kafa j diye anılan çeşid çeçid mecmualt*sında canlandırraakta güçlük çek da da sahifeler doiıtsu reMmle bu medi: CUrmü, rezaleti, şehveti mec malumat reriHyor. Fakst nnubnıjramuasırıa sermaye edinecekti. Tabia | lım ki Harrison cürümden, rezalet» tile cürüm, rezalet, şehvet gene de ten, şehvçtten bahsedecek. Kimllı rnilyonlarca okuyucu bulmağa kâfi ne kazandıgından bahgederkerı. o değildi. Her giln, her yerde cürürn gayrirneşru kazanç arıyacak, kımln de, rezalet de işîeniyordu. Sadece kimle nerede öpüştOSü.nasn bahseşehvete dayanan mecmuaların an derVen o kankoca, yahud nişfnh cak muayyen ve rnahdud bir oku değil. linanın tlk adırntnı atnuş «yueu zümresini alâkadar ettiğini ise laniarı bulaeak. kimih ne <iyp ne Harrison bittecrübc biliyordu. Asıl çıksrdığTnı anlatırken o modadan »1mesele cürüm, rezalet ve fehvete yade giyllfne elbisenin hangi iltîfat şöhreti eklemekte idi. Işte Herrison ücreti oldugtmu arajtıracak, çıkanbu yoiu seçti ve mecmuasına da lan elbiseden îijrade clbistii otnu • Confidential = Mahrem» isrnihi ver rundan, göğsünden sıyrılmış, etekdi. Bu ismin peşine bir de tavsif, ÜŞInî ruzgârm savurmus olduğu me| terif edici cürale ekledi: «Vakıaları hur yıldızlann o hallerile resimleolduğu gibi anlatan, isim rikretmek rlnf çekmeğe çabalıyacak, hele şam ten çekinmiyen mecrr.ua»! panyanm »u fibî aktı£ı partilerde Her memlekette cürüm, her mem neîer olup neler bittlsinl anlatırken lekette rezalet işlendiğine, her mem kimlerin kimlerle geldiğjni, yıldız lekette şehvetin tahrik edici bir ko ların neler giydiŞini değil. kimlerln nu olduğuna göre, memleketler ca kimlerle üst katlnrda kayboldujhmu, tniası, koskoca bir kıt'a muadili Bir ^tdızların içki ve ihtirasm tesirine lesik Amerikada da bunları bol bol kapılıp ü?t!erinden neler attıklarııu buîmanm müşkül olmadığı âçikâr yaîacak. dl. is curme, rezalete, sehvete söhret (Devmmı var) eklemeğe kalıyordu. Harrison butıu bulmakta ise hiç güçlük çekmedi: Yarın : Hollyvood. Zor Işl kolay haşarnıinm nsullcrl Vaktile arazinin bol ve ucuz ol duğu sıralarda, projektörlerin he nüz bugünkü kadar geliitirilmemis olduğu devirlerde bol guneş arıyan film âmilleri Los Angeles yakmla 1 7 rmcîa Hollvwood isimli bir kasabaya I yerleşivermişler, bu küçücük <tasabanm admı da bütün dünyaya «Si": i nema merkezi» olarak tanıtmakta fuçlük çekmemiŞlerdi. Bugün bizati w hi Holl\T\ood'da eadece Paramount. Columbia ve Rko Şirketlerinin bu * lunmasına, MGM'in, 20 th Century Fox'un Batı Los Angeles'te War m ners'in Burbank'ta Universal'in U m niverjal Ciry'de oîmasına, jöhretli sanatkerlınn ise Beverly Hllls gibl, u Sar.ta Monica gibi. Ferr.ando VnHisf <ibi. Van Nuys gibi civar şehir ciklertte yat«maUnn« rağmen hllâ : | D«vlet Demiryollan Umum MüdürlüPnün dikkatine!... )) 29 AĞUSTOS PERŞEMBE 28 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 6.27 Açılış ve proşram 6.30 Ttlr küler 615 Haftf melodiler 7.15 Saz eserlerl 7.30 Ssbeh müîSJİ 7.45 Haberler 8.00 Sanatk&rlardan birer şarkı 8.30 Çeşldll hafif m ü . zlk 9.00 Prograrr. ve kapanış. • 1157 Açılış ve program 12.00 Bllly Fekstlne'öen melodller 12.15 Küçük konser 12 30 Beraber ve so lo sîrîcılar 12.55 Serbest saat 13.00 Eaberler 13.15 Keraal KarasU le^manotlundan tüfkülsr 13.30 Sa Iun orkestrası 1400 Münlr Nured dln ve koroaur.can sarkılar 14 30 Piysno ile taz 14.45 Nurhayat Ön saldı ve CemaleddlE Evirgenden şar k:lar 15.00 Gerçler lçin müzik 15.30 EJIle Warner oriestrası 16.00 Pıöeram ve kapan:ş. ıÇılış ve program 17.00 Nu t.ompe.t dtt s,r S l lar 17.30 In 18.30 Oev 18 55 s . 12.27 Açılış ve program 12.30 Ha flf melodller dans ve caz müfclgi 1300 Beraber tarkılar 13 30 Haber ler 13 45 Baa eserlerl 14.00 Ögle konserl 14.30 Şarküar 15.00 Ka panış. 16.57 Açılıj ve program 17.00 Ka nşık müBik 17.30 Türküler 17.45 Dans Te eaı ssrkıları 1800 Kayıb 22.45 Ba berler 23.00 Gece koa mektublan 18.05 Şarkılar Afltab seri 23.30 Dens müzigl 14 00 Prog Karacan 18.30 Dnutulmayan sesler ram ve kapanıs. 18.50 Ayın sanat hareketlerl 19.00 31 AĞUSTOS CUMARTESİ Melodl kervan: 19 30 Haberler 6.27 Açılıj ve prograan 8.30 Bag 1945 Radyo erkekior fasıl heyeti lamalarla oyun havalar: 0 45 Haflf 20 15 Radyo gazete«i 20.30 Şarkılar melodHer 7.15 TtlrTcüler 7 30 Sa Mustafa Kovancı 21.00 Bir bikâye balı muzlSl 7 45 Hâfcerler 8 00 mlz var 22.00 Şarkılar 22.30 Sanatkârlardan blrer sarkı 830 P» Henk Drteasenle onbes daklka 22.45 şldll hailf müsiîç 9.00 Program v« Konaer salonlarından 23.15 Haber ler 2330 Program 23.33 Dans mü kapanıs. zigl 2400 Kapanış. • 1157 AçıUş ve pro?nun !2 00 Rl 30 AĞUSTOS CUMA yasetieuttıhur ırmonl m'.rıküs: 1230 Üç sesten sarkılar 12.53 3er I »27 Açılış ve program 8.30 S»bs,h i müzigl ».00 Haberler 9.15 Oyun best saat 13 00 Haberler 13 İs • Turban Karabuluttan türküler havaları 9.30 Dans mUzigı ve ha 13.30 Cjmartesl kmıseri 14.15 Ka. ! fiî melodller 10.00 Radyo yurddan dınlar toplulutundan sarkllar 1445 i sealer eklpinden türküler 10J0 KU Konuşma 15 00 8adi Hosaeaten »ar çük armonl mızıkası 10.45 Karışık kılar 15.30 Amerikatfa lıaeırlanaa sarüıar 11.15 Kabramanlık şılrîerl özel haflf müzik prograını 16.00 11.30 Orkestra müzlgl 12.00 Ko. ; Kayıb mektubları, program ve kapa nuşma 12.10 Radyo i'.isik Türk mu slklsı toplu.ugundan köçekçeier ' nış. 16 57 Açılıç ve proşrm 17.00 Rad 12.30 Karışık haflf oğle mUalğl çocuk saati 18.00 Erol Pekcan 13.00 Şarkılar 13.30 Haberler ls 5 5 Kâstro, namı diğer Roger bu hâdİ£Cden memnun oimamı«tı. Kuzerü Katerin'in d« kendisini uyaret* geleceğini duyunca heanen pılı pırtiBinı topladı, otele borcurıu ödedi ve Londraya kaçtı... Tatllden isüfade edcrek 4 öjretmen arkadaş, doîu ülerirnlıden baIzılarını zlyaret etmek arzuslle Hay: darpaşadaa kalttan Doğu Ekspresine blndik. BiletltnmU 2 nci merki kuşetll kompartımancl!. Fakat İs. fanbuldan ltlbarco kumptrtımanırmzm baçka yolcularla tıklım tıklım dolu oldu|\ınu g6rdQk Bu yolcuların Uçüncü mevk! bllet ald.k. İarı, fakat gellp, I ncl mevk: kompartımarı i$gal ettiklerl «nlişılı. yordu B'z. döri arkadaj ayakta kslmıjiık. tkl saat sonra gelen kondüIrtBre. durumu anlattık. fcn küç(i»r blr llgi gösterroedl Kendlslnden tekrar riet «ttlk. Bu defa: ŞikSypt ederslnizl dlyerak yanımızdan ayrıldı. Bu razlyet kar$i9inıla. ellmlzde 2 nci mevkl korapjırtımah blletleri oldufu halde. korldorlarda. syak üstü sehayat ettik n kondüktörün bu h»reket tarzı. çektiSlmiz bu zâhmetlt yolculuktan fazla bjit UzdU. Devlet Demlryolları Uır.um MüdDrlüğünün dikkatin; çekroenlzi rlca e d e n t Seyfeddln Ta, Hidayet Pa»in, Veli Özbüyükkaya. Aytekln Akbas BULMACA 1 1I MskH »« !• ! $ : • •' • 1 •i • • sinema denince, Kinema aktör veya aktrisinin evi denirce akla Holly wood gelir. Hotl^vood. . Sessiz lilmin çeşid çeşid miUi^etli, çeşid çejid mjzaçlı sana*k?n»ı: bir arsyn getiren. o ı,ı Roger oradan Gravesend'e gitti. Esasen karısı ve çocuğunu orada bırakmıştı. Bu seferde haklkî Roger'in üç dostu: Grosford ve vasiyetnameöinl verdiği iki arkada^ı gelip kendisini görmek istediler. O sırada Roger evde değildi. Az senra şişman bir adam geldi, arabadan inerek hemen eve daldı. Üç arkadaş bu zatı görmek istediler. Fakat mümkün olamadı .. Roger kendilerinl o sırada kabul edemiyeceğini bildirdi. ••arr?k 19 20 Serbest ! e melodller 19 45 »ı 19 55 Muzaffer 20.15 î; lar Suzan Güven ca! müziği 15 30 Rad 19 30 I yo Daglama ekiplnden oyun havala. n 15 45 Güniln sevilmış melodlleri 16.15 Şarkılar 16.45 Tangoiar Konservatuar fo'Jılar tatbi. 1 seri 14.30 u t f î U k^fpcl 19 45 Radyo köy post ^0.35 Oda müüigi 21.00 Kahra. manlar geçlyor Fertdun FMII Tülbent çi 21.15 Plysno »ololan 21.30 Se* , best saat 21 35 Erkekler toplulu 1 lundan »atkılar 22.00 Çesldll mO 1 I » 22.1S Alâaödin Yavaşçadan şar kılar 22 45 Haberler 23.00 Gece konseri 23 30 Dan» müzlg, Î4 00 ^ 0 0 rŞ I ^ 3 5 * £ £ * dan, »arkUar 2 2 45 Haber proeramı Beledıye zabıtası saati 18 25 Dans UsJ 13.45 Saks,.'on» t Nlhad 1 9 0 0 ^rkUar Ahmed U«. N ev7n infm 18,0 Marsşm DivtnU m«halle?inde 135 kra tahmln ve tasavvunın üstünde numarslı blr sokak vmrdır. Şehrin e g . bol para veren. so!;aV!arırıda yıîcızlence yerlerine bu !slek sokaktan ge ların köpek yerine panter dolaştırçilmek suretile gidllir. dıkları, ef=anevî masbi rr.indeküer Fakat, bilhassa geceleri saat 23 ten fibi yerine göre kırk gün kırk gece sonra bu sokak ve civarında oturanlar döîtin yapılan cünbüş jehri.. fleyaı İçin lstirahatln ve uykunun imkanı perdede. milyonlarca kişinin g&ıü 6yoktur. Çünkl. e|lence yerlarlne giden nvinde en gizli kalması gereken yerveya oralsrdan dönenlerln. batırıp ea. terine kadar açılıp dökünen dansözti'TiS]ar\. sarkıiarı. naraları sabaha lerin, gece Slemlerine cusiş kattigı kadar devam eder KüfOrler v« kırgıyer. . Sampanyanın banyoları doldular da i;ln cabasıdırl. Şehirlerde. muayyen saatlerden son. racak kadar bol sarfedildiği sonsuz ra halkın rahat ve huzurunu kaçırmak eglence diyarı... Sanatkârlarm gömsuctur ve ceza kanunumuzda buna daîr lek değiştirir gibi karıkoea defiî I miieyyideler vardır. Hal bfiyle Iken. tirdikleri tahrlid=İ7. avıbsız serbest • scn yıllarda blzlm Mara|ta ve bilhassa aşk yuvası... Vizonun Çincilerinin, er i ikamet ettlglmlz sokakUki bu sükun midenin modası geçtikçe hizmetçüere j i ve âmme lstlrahatlnl selbeden bu vak hediye pdildiği tükenm^z servet kay : Bİara sık sık ve hemen hemen her gece tı rndil!a'"'lfira ışTiprlsma pli« rastlanmaktadır. Royce'lerin. Dusenberg'lerin, Con Maraj Vsllliğinln hadlse lle llgiltTu tinental'lerin, Cord'laruı tercih edümesini rlca ederiz. diğl nev'i jahsma münhasır ruyalaf Mara;lı İki okuyucu »lemi... Maraşta bîr sokak 29 6.27 A«üı> ve program 6.30 Bağia Haberler 13.45 Saz eser'erı 14 03 31 AĞUSTOS CUMARTESİ ttalîrta oyun îıavaiarı 8.45 Haflf ÖŞ!e Ronsert 14.30 Bera>^r şark:lar ı2 27 Açılış ve prograaı 12.30 Ka ttelodl>r 7.15 TUrküler 7.30 Sa 1500 Knpanış. rişık hafif yemek 'jnuziği İ3.00 Tür bah manjl 7.4Î Haber.er 800 16.57 Açılış ve progratn 17.00 [iüler Muzaffer Akgün 13.20 Marlo Lanzadan İki şarkı 13.30 Haberler l T ı:. J ;ıaı'i',j;ı:'i«™»ııii:.i 13 45 Şarkılar Mefharet Yıldınm 14.15 Dans ve caz muzigi 14.45 Sa« eserleri .15.00 Boston Promenade or kestrası 15.20 Haftanm programı Nişantaşında. 7 kat. yedişer odalı. kalorifer. parke ve İ 15.30 Berabr şarkılar 16 00 Cumar asansörlü boş teslim apartmanın Uroamı 1.000.000 liraya | tesl konseri 16.39 Türk muslklsl Sâtılıktır. Kat. kat da sstılabilir. Avgar Emlâk: 44 92 37, i dtnleyıd ist«klerı 17.00 Haftf me lodller 17.15 Oyun havaları 17.30 Taksim Meydanı Taksim Sarayı kat: 1 No: 18 | Amerikadan caz müziği 17.50 Spor postası 18.00 Fasıl heyetl 1B.30 Dans müzıfl 18.50 EŞHlm saatl .9.00 Sabahaddln Volkan ve arkadaş İarı 18.30 Haberler 19.45 Trio ile yeaıeit müiigi 20.00 Neveşer Ko*. 200.000 liraya Ayazpaşada 4 katlı, dörder odalı desten şarkılar 20.15 Radyo gazete apartıman. sl 29.30 Dinleylci istçk'.eri 21.00 140.000 liraya Bebekte 5 katlı % 10 iradlı satılık ;axk:lsr Nadir Hilkat Çulha 21.30 Karışık hafif mUslk 21.30 Konus apartıman. Avşar Emlâk 44 92 37 Taksim Meydanı .Tia 22 O Şarkılar 23.30 Cumar ü Taksim Sarayı kat: 1 No: 12 tes; gecesi için müzik 23.15 r . ı er ler 23.30 Program 23.33 Dar» müelSİ 24.00 Kapanıç. PERŞEMBE RŞEMBE 2« 15 Radyo 20.30 30 ağustos zafer bayramını İ s . tanbu.üa kutlama töreninden ropor. taj 20.50 Sciıbetler 21.00 Şarkı lar 21.30 Dünya hikâvelerinden or nekler 21.40 Radyo klaslk Türk mu 26 AĞUSTOS PAZARTESİ i slklsl topiulugu 22.40 Caz dünya 12 27 Açılış ve program 12 30 ;sı 23 00 Piyano melodileri 23 15 Dans muzigi ve haflf meiodller Haberler 23.30 Program 23 33 13.00 Şarkılsr AylJ Doğanay 13.30 ;Dahs r.ıuzlği 24.00 Kapamj. Orhan Eyüboğhından rica ediyorum!. İSTAMBUL SATILIK APARTIMAN 1i Rıı hayl: inadcı oian Gosford bir müddeı sonra tekrar eve i. Bu sefer Roger kendiaini kabul etti. Fakat sahte Roger, Gosford'un kendisine hatırlatmak istediği bszı hfidiselerden ' haberi dahi yoktu. Hsttâ çok sevmesi gereken iki köpeğinin isimlerini bile hatırîamıyordu. Hasılı maziye aid herhanei bir suale cevab vere«niyordu. Sizinle iki sene ewe~[ bir aksam ÜZ' ri Ü!>küdar araba vapuru lskelesinrie görUfmastîlk Rlcam. Kadıkoy, Suadiye ve bilhr.psa Bagdad caddetl Ozerindeki traflgln bilhaüsa fecelerl eBSSII bir kontrola tâhi tutulması İdi. j Çtlnki. bütOn vasıtalar. stop lâmbala ! rını yakmıyorlardı. Taksl. husust ve 1 kamyon gibi çesidlt motorlfl vasıtalann trafik kaidelprir.» riayet etmedikleri gcrültiyordu. iFtırlnmım ürerine. bir rr'Jddet pkipier kfintrollanna devam ettilerse de : az sonra mıır.^kabe tq\i«adı ve böylece ,. I sürtlp gitti. \\ i Knntn.l fkiplerinUln Br|atdıı iik sık. | hatiâ ıprnrlı bir sekilde tefti'leTine devam Pttik'erini goruyoruz. Dileğim. trafik ekiplerinin biraz da Bagdad cöddesile mesgul olmaiandır. Sayfilanıtıls... Niyazi Sezer Ktiçukyüh. Ba|dad raddesl No. 17 tşte seıslz filmdenberi dünyanır. dSrt bvıca*mda halkın hayalinde yaîattıgı Hollvwood manzarası. Bu rüy»1ar Sleminde milyonları kazananlar sabahın ssat altı buçuğunda iıbası ederlerrnis. perdede üç beş saniye sürecek bir sahneyi gerektiğ; Kibi fiime zaptedebilmek için saat lerce, baıan günlerce ter dökerler miş. kime ne? Halk klmin ne kaîandığım, kim'n kiminle nerede cpüştüğünü, kimin ne ?!vip ne çıkardıfmı. bele şam panypnın sıı gibi ektıfı partilsrde neler olup neler bittieini merak et ÜOLDAN SAÛA: 1 lngilt«reden satın •idıfııru» dfirt • av.ış gerr.lsinir. cinei. i Birdenblr* etrafmı çevinne hareketi (iki kellme). 3 Karçısmdaklnin kabahatinl g6rrnçmek isteyenln gBzlerine tatbik ettigi harcket. 4 cBInamn Oîerîne kurulacEgı yerl haıırlal» manasına nttrekkeb bir etnir. B Kırmızı renkte kalbur (iki kellme). 6 Tenrt Mlsınn ilk çagdaki baıkentlertndendir. blr din« mobilye afact ve rengi. 7 Birrin le Galatasarayın rakibinln birlnd* de Hura Patrikhanesinin bulundulu yer. S Ça'ışamaz halde olanl bile geçindirir. tersi «çofoun aksidir. YCKARtbAK AŞAÖITA: 1 Halk dllinde alay ve parlayan kibrit msnasına gelen keilme. t Bufday tozunu kalburdan geçirme hareketli (iki kelime). 3 Epeyee kud ret sarfedilerek yspılan gayrpt. 4 Kadınlan stlsleyen malzemelerden. blr ır.alin satış degerinir. yarısı. 5 Müzavede veya B'.lnakasa sonund;^ tsıliblerln ÜEFtinr yapılanlar (çoJııl). 6 Temlz cerpvan eder duDünku butmacanın rumda (iki keli hall^tlmlş »ek» Defa. 8 Hisne sahiblnin İsm e ı ,7 tediği. hayvanlann tabil ziyafet sof i Bjsan ve yayan Cumhurlyt Matbaaoılık ve azpt»ci!1k TUrk Anonlm girketl âgnlrıHn HslWvt »nkak No 30'*' Bambi NÂZtME NADİ V:ıfi Işlcrlni fı'len idare eden ^^p••u! MOdOr A. İHSAN GÖĞÜS soğuk algınlığindan mütevellit ağrılara karşı Safılık Kelepir Aparlımanlar Kaılıköy Rıhtım caddesi Sayın gszeîenizin 29 7 1957 tarihli nüsh?pında intiçar eden «Kadık&y Rıh | tım carideüi» başlıkh yszı hakkında KsdıkBv BPlediye Şuhc MOdOrülğtlnden alınan malumBta (öre: «Bufnır. durumu epn'en MUdOrlOfümürün dikkatinl çektifinden tlzerinde hi«!aMyetle dunılmaktadır. ITrruml olarak temizlettirürr.iş ve takibi için de alâkalı memurlara emlr verilmlstir Aynca gHnün erken »aatlerinde MödnrlOkçe de burs«ı kontrol prillmektpdir Çöplerin gecenin geç saatlerindP muhit halkı tarafından d!5ktlldügil tr=bit edildiğinden bu hu?ıı?ta da tertibat alınrr.ıstıf.» 55 66 75 SO ve 160 Bin Liraya Maçka. Nişantaşı, Şişli, Cihangir. Ayazpaşa ve Sıra ' T selvilerde; dört; beş: altı ve 5 edişer odalı tam konforlu ' katlanmızı görünüz. Sür'atle satılmaktadırlar. Avşar Emlâk: 44 92 37. Taksim Meydanı Taksim Sarayı kat: 1 No: 12 SÜNNETÇİ A H M E T T E M İ Z Bu /!6rüşmenin vuku bulduğu günün ertesi Kastro Lon•irada bulduğu Ho'.mes isminde bir a\nıkatla Parise gitti. Beyazıd Tel: 22 56 16 V E F AT Bay ve baysn Riy?3i Barnatan, dul Sayan Sara Ar:ette ve çocukları f i s . rael!. b»y David Barnatan, t s y ve ba. "an Gabriel Yakoe'. ve çocuklan (Ml. !Sn). dul bavan Röne Barnatan (İsra. el), bay ve bayan Anrl Russo. Bama. tan. Azîrta Kohen, Aber.yaka, Ovad ya, Lombrozo. aileleri, anneîerl, kiE kardeşlerl. büyükar.ne'.er'; teyzelsrl ve akrabpları 0Î3n FINDIK TARIM SATIS KOOPERATİFLERİ BİRLİGİ UMUM MÜDURLÜdÜNDEN: Aşsğıda isimleri yazılı kooperatiflerimizde mevcud ve miktarlan hizalarında gösteriler! 1956 mahsulü çürük ve kusurlu iç fındıklar 4 Eylul çarşamba günti saat 15 te mahallerinde depo teslimi ve çuval 5 ız olarak kspâlı larf usulü ile Giresundaki Birlik Meıkezinde satılacaktır. Şartname Birlik Merkezinden tedarik edilebillr Muhtelif Kooperatif Buruşük Çürük İnce Vurgun Kırık Kusurlu Adı Ton Ton Ton Tori Ton Ton İSTANBUL 3 1 KOCAELİ 4 6 AKÇAKOCA 27 18 44 6 12 6 1 8 5 ÜN^YE 63 16 2fi 5 FATSA 7 S 22 16 PERSE1MBE 1 ORDU 8 21 SS 2 10 31 13 BULANCAK 14 50 73 53 GİRESUN 7 11 4 KEŞAP 1 14 TİREBOLÜ .^ GÖRELE 10 S 14 t 4 20 TRABZON 22 5 61 • vefar. etU5tnı ve cenaze merasimlnln varın pazartes! 26 aîıstca 1957 saat 13 de B'irük Hendek Keneset İsrael 81. nağo#ı;nda lcra Oülnsca6ı teessOrle bildlrlllr tlbu ilân hususl dlvettye yerlne ka. lmdir. Dul Bayan VİDA BARNATAN'ın e a 10 ocak 1867 de Parise gelen KaitrO Lille otelin* yerlefti. Ertesi sabah hâdiseden haber alan Henriyet oğlu sandığı Roger'e birini gönderdi. Roger hasta olduğunu söylemesi üzerlne bu cefer kendisi otele gitti ve Roger'in odatna girdi. Oda karanlıkça idi, Kastro'nun yüzü d« duvara döntiktü. Henriyet yatağa yaklaştı, oğlu sandığı Kastro'yii öptü vt kenol kendine «n« kadar da babasına benziyor» dsjdi. K««tro'y« fclinee « nçtnedı. Arka«ı var , İLÎNLftRINIZ ! ANKARA 1 I | | OPON, baş, diş, adale, stnir, romatizma ağrılarmı teskln için faydalıdır BÜROMUZ Etnrinlzdedir. Ankara Bürosu [ | | I Cumhuriyet Gazetesi \ n İzmlr Cad. Kocabeyoğlu I | Apt. Tel: 29544 | 24 187 31 2C4 248 36 Türkiytde nt$ri hakkı yalaız* {ttetaüu 6ÜNDE 0 AOET'E KADAR ALINABİLİR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog