Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

İ6 Ağustos 1957 JUMHURÎYE1 © O Misafirimiı! C u m a o v a s ı n d a Umberto 20 bin ağaç yandı Saba Gorzia, ttalya 25 mif Itahan yazarı lıkta 20000 1 mttteeavlz rr.jhtellf agac Saba, pazar günü tımamen yanmi( ve 10 ınilyon Uraya ölmuştur. Sanatkâr yakın maddl zaar hugule gelnüştlr. BOtBn tebllj vt Ika2larm ragrnen hı; bir kftylü mükellef yangın >findUrme »meüyeeine ijtlrak etmem]?tlr. Yangın «ır»sında yanan 4 erin cenazeleri di Ga. zlem'r Ulaştırma okuiunian merasirale kaldırıtaustır. Tahklkat yapılmaktadır. 1 3 JR JU Macar mültectsi meğer Kızılordu subavı iıniş! Mülteci diye Amerikaya giren subay ve ailesi hudud dışı ediliyor Baltimore (Maryland) 25 (a a.) Amerikan muhaoeret servisinden bildirildiğine göre, eski Kızılordu subaylarından olduğunu itiraf eden ı Macar cmültecisi» yüzbaşı Jyula Paktroviç, kansı, iki kızı ve baldıa ile birlikte tevkif edilerek NewYorka gönderilmiştir. Aüesile birlikte hudud difi edilerek Avusturyay» gönderilecek olan Paktorovlç, Amerikadaki komünistierle müaa«ebette bulunup bulunmadığını eçıklamamış, fakat g«çen sonbaharda Amerikaya gelene kadar komünist parti fiyelerinden oldnğunn »Sylemistir. Bakımevhtin temeü atıldı Ankara 25, (a*.) yilâyetinüzin Altuıdağ kazası Aktaş yetistirme yurdlan sahası içinde, MiUî Eğitim Bokanlığının kendisine tahsis ettiei arsada, Türk Kadınlar Birliği genel | merkezi tarafından işçi kadınların ço 1 cukları için yaptırılacak olan çocuk ,' bskım evinin temeü. bugün saat 17 30 , da törenle arıbnıştır. • Törende. Çalınna Bakanı. milletvekilleri. Millî Eği'ım ve Türk K=dm lar Birliği mensuV.n ile kalababk bir halk toplulugu hazır bulunmuş'tur. | Çelışma Bakanı. kısa bir komırma yapmış ve 150 çocuğu barmdır?cak olan bu yuvanın memlekete hayırlı j o'ması temennisile temele ilk harcı k ovmuştur. ^ ^ temellerini böylece atmışb. Faket Nadir Şah bn temeUeri istediği sekilde kuvvetlendiremeden, kahbe bir suikasde knrban gitmiş ve 1933 yıImda da yerini oğln, şimdiki Afgan Kralı Zâhir Şaha terketmiştt Çok müşkül şartlar altmda ve genç yaşında tahta oturmasına rağmen. li beral bir programla hemen babasının yoluna koyulan Zâhir Şah. ilerlemiş ve Afganistanm beynelmilel müvazene içindeki durumunu daha da kuvvetlendirmiştir. İzmir 25 (Telefonl») Cnmaovannene 1922! Ankarada, Hacı Bayram mahallesinin d« dün çıktığmı bildlrdigtaı orm»n yangını bugün taat 16 da uktrt blrtozlu jokaklanna bakan llklerln gayretlle »andürülmüştür. F». mütevan bir evde oturansüanz 39 saat devam eden bu yangın. lar bizimle derdleniyor, biziınle se bu rnevslm yurdumuzda çıkan orman viniyor, lstiklâl Mucadelemizi aynı yangınlarmın en mühlmmi olarak ka heyeean, aynı hırsla taklb ediyorlar bul edllmektedlr. Tangın netlcesinde 400 dı. Halbuki onlar uzaklardan gel hektar arazl üzerlndeki ke»iı o^In^^mişlerdi, yabana bir dtvletin '*«nsüeüeri idi. Afganistan deyince her Türkfin aklına, Hacı Bayram'daki ak biua gelir. Yunanistana ve gerisindeki emperyalist kuvvetlere karşı giriştiğimiz kanlı ve âmansız mucadelede BcLŞtarafa 1 inci mhifede (Büyuk Millet Meclisi hükumeti) rajhnen bağtmsızlığına giden bu yolda ni ilk tanıyanlardan biri Afganistan yürümekte devam pdecektir» olmuj, Ankaraya tlçi gönderen Ük lngiliz basınına göre Surtye memleketlerden biri clarak gene OEU hâdiseleri gdrmüştük. Onunla akdettiğimiz ilk Londra 25 (T H A ) Bugünkü Inmuahedenin tarihi bile mânıdar; 1 mart 1921: Buyuk Millet Meclisinin giliz gazeteleri Suriye durumunu yorumlamaktadırlar Bu arada muhafatasdik ettiği ilk muahede de bu.. Afganistan bize, müradelemize, çok zakâr «Sundav Times» gazeteginin yazdığim gore. son zamanlarda Surivede müşkül ânlarda itimad bağlamıştı. vuku bulan gelismelerin Ortadoguda Bizim kadar o da, muvaffak olaca Batı dava«ıia indirüen bir darbeden ğınuzüan emindi. 1921, İzmitin, Af başka bir çey olmadıgını tasavvur etyonkarabisarm, Adapazann Yunanb mek beyhudedir Ruslar Suriyeyi tam lar tarafından işgal edildiği sene'. Bü bir peyk haline getirmeğe derhal teyük taamız ancak bundan bir sene şebbüs etsin veya etmesinler gimdi sonra başhyacak ve Anadolu da, fevkalâde stratejik ve siyasî bakımYunanistanla, İngilterenin yayılma dan çok mühim bir mevki kazandıklanna şüphe yoktur. emellerinin mezarı olacaktı! Şlmdi Ruslar Iraktan Akdenize naİşte bu kara günlerinüzde, Afganlı dostlanmız aranuzda bulunuyor zaran petrol boru'.annın tam yanıbaçındrdırlar Uçaklan tanklan ve teklar, Eskişehire vanp da (Hedefiniz Ankaradır) diyen Yunan Kralı Kons nisyenleri Bigdada gelen boru hattı tantin'in gösterdiği başkentimizden kenannda ve Türkiyenln hemen hududu yanındadırlar AJanlan ve proayrümıyorlardı. pagaidacılan Arab dünvasının lçlnde Türkiye, Afganlstanın bize gös ıleri bir Osse mallktirler. terdiği bu yakınlığı cevabsız bırakGazetenln iddiasına göre, bu raziyet mış değildir. Daha 1921 yılında. ük Batı devletleri lçın fırsatlar yaratmnmuahede aktedilirken ve Avrupa tır Egrr bundan istlfade edilemiyedevletleri Türkü esir etmek icın A cek olursa Ortadoguda durum kâmilen nadoluya silâh, asker yığarken Af degl?< bilir Suriyede bu hafta cereyan ganlı dostlannuz bize şöyle d>yor eden hdiseler diğer Arab memleketlelardı: Bize kültur >ardın» ya rinin gBzünü açrmştır. Bu andan itipm, dğretmen, doktor, ubay gön baren Ruslar emperyalizmle ltham edi derin!» O derece, Lstıklâl Mucadele lecekler ve ?imdl Batılı propaganda«Ha düşen vazlfe bu hususu durmamizden muzaffer çıkacagunıza ina dan belirtmektir nryarlardı. Türkiye, en müşkül yıllarda dahl verdiği soze adık kalmış, subaylannı. öğretmenlerini, doktcı53 senelik kumarbaz! larmı Afganistana yoUarruşhr. Afganistan da talebelcrini askeri mckParis: 25 (a.a.) Touquet gazinosu teblerimize göndermlş ve böyleiikle iki memleket arasmdaki bağlar daha kumar oyunları müdavimlerinden 97 yaşında Whiteman adında bir lngiliz da geniîlenüştir. Memleketimrizin misafiri Afgan 1304 senesinden beri kumar kartına Kralı saym Zâhir Şahı karşılarken 3ahib bulunmakta olup, Touquet mev bu eski hâOralar canlanmaktadır. A siminde baştan sona kadar kumar oy sırlar boyunca bir tarafmda Rus, r.amaktedır. diğer tarafmda Lngiliz empcryaliz minin karşılıklı menfaat çejtjşmeleBucak ilçesinde bir ev rine sahne olan Afganistan Istiklâline scsanuş, güç şartlar altmda bu yandı mficadeleyt yürütmü; ve nihayet hür devletler arasmda haklı yertni Burdur, 25 (HususD Bucak il işgal etmlsrl. Bn hedefe vanJmasın çesinde tbrahim Gülşen adında bır da. saym Zâhir Şahm babası Nadir şahsın evı ve eşyaları yanmıştır. Yan Şah büyük rol oynamışhr. 1929 yı 8uı, evde kimsenin bulunmadığı sılmda, yabancıdan para alrp memlerada ocaktan çıkan bir kıvılcımdan kerte isyan çıkaranlan devirmıs. idnreyi ele almış ve yeni devlerln d» çıkmıştır. (AP.) Tznınv« |air Umberto ialb sektesınden 79 yaşmdaydı. Kremlinin gülünç yorumları Baştarafi 1 tnet sdhifed* Hârun. Emlne tarafından kovvriunca onu öldürmeye karar vennis va dün saat 16 ya dogru tekrar Taşbtarlaya gitmiştir. Evde hiç kimse ohnadıgı için kan kooa arasında cereyan td«n konus BaştaTafı 1 inci sahifede ma ve münakaşavı tesbit etmek müm S inci üsten Bnb Namık Özatağ dör. kün olamarruştır. Sadece saat l t su düncü olmustur. larında arka arkaya duyulaa 7 siHer yıl hava kuvvetleri avbombarlâh sesi. komşulan meraka düştirmüs, dıman üslert »rasında yapılan atıs ve odada bombardıman musabakalarında ferdl içeri girildiğı zaman küçük tasnifte birinciden altıncıya kadar kanlar içinde yatan Hârunla &ninederece alan pllotlar bav» kuvvetleri nin cesedlerile karşılaşılmıştır. atıj takımını teşkil eder ve NATO çer 36 yaşındaki genç ksdın karyolaçeveslodekı musabakalara katılır. Bu nın, kocası ıse kapının önflnde ölü yıl bazı teknik sebeblerden NATO ati| olarak bulunmustur ve bombardıman müsabakaları yapıla t Hâdıseden derhal Eyub Savcun mıyacaktır Fahri Ar v« zabıta haberdar edilmiş " t tir Oddda yapılan aram?da katil v« 50 kilo ağırhğında dolu müntehir kocaya aid iki tsbanca buPekin: 25 (a.a ) Yeni Çin ajansı lunmuştur Aynca Hârunun cebinden un bildirdiğine göre, 11 ağustosta içi kezzab dolu bir şişe çıkmıstır. Adalet doktoru Izzet îjcan tsrafın Lingjiu bölgesinde başgosteren çok şiddetli bir sağnak sırasında 50 kilo aan yapılan muayene sonunda Emine ağırhjında ve bir metrç çapında bir nin 6 kurşunla öldürüldüğü. Hâruk dolu parçası düşrnüştür. Aynı sağ nun da ikinci tabancayı alnına sıka nak sırasında normal büyüklükte do rak intihar ettiği tesbit olunmuştur. lu taneleri yağmaktaydı. OdBr.ın dağınık bir vaıiyette bulu nusn karıkoca arasında bir mücade Trahoma yeni bir tedavi lenin geçtiği kanaatini uyandırnuştır. Görülen lüzum üzerine cesedler usulü bulundu morga kdldırıtmıştır. Tokyo: 25 (aj.) Japonyada KiFaciaya kurban giden âilenin biri yusu Üniversitesi ve Tıb Fakultesi Profesörü D , Shigemi Tamura, Tra , « ; homa karşı çok müessir bir tedavi " /"","'" •' , v ı.U ıju, »«,«, ^ 6 seneden beri arne ve babasırdarf, vaşıyordu Rafi lie annesıle usulü bulmus ve 969 ağır trahom vak »=""= asından yüzde 88 ini kesin şifaya raber tstanbul belediyesi fen işlerinde us kavuşturmuçrur. ta olarak çalutan Harun. 2 seneden Diğer taraftan gene Japonyada Ku beri kansına nafaka vermekteydi. Ka mamoto Üniversitesi Tıb Fakultesi •ısı Emine ise Evübde bir doktorun GSz Hastalıkları Profesörü Dr Yuvanmda çabşıyordu, kiniko Mitsui'nin dahi trahoma karşı Muhi'inde n&muslu olarak tnnman çok tesirli bir ilâç bulduğu bildiril Eminenin ölümü. bflyük bir teessür uyandırmıştır. Hâdiseyi haber alan Rahmi dün aksam saat 20 sulannda Melun, 25 (a.a.) Fransanın Chan ve baygmlık geçirmiştir teloup'daki en büyük hayvan yetiştirme çiftliklermden birinde bulunan 1200 vızondan 1150 si teshis edilemiyen bir hastalıktan ölmüştür. Veterinerlerın bütün gayretlerine rağmen hayvanların çogunu kur^ınıak Baftaratı 1 inci tahitede mümkün olamamıştır. Hastal5* mubu kavemet eden 50 vizonun şok teda Talebe Birliği Genel Başkanı, visi ile kurtarılabileceği uor.id edıl gün Valiye bir mesaj göndermiştir. mektedir. Zarar 40 milyon frank ci Bu mesajda şöyle denilmektedir. vanndadır. cZatıalinize bu mesajımızı, »u gün lerde Kıbnsın taksimi aleyhindeki ve TürkKum cemaatlerinin bir arada yasıyabileceklerıne cair muhtelif beyanatlannu! üzerine, Türk gençliği olarak gSrüşlerimizi birkaç satır•labelirtaefc içir. gönderiyoruz. Turk milletinin, son fedakârlık ola rak razı olduğu taksim tezlnin aleyhinde bulunuyorsunue. Sayın Vali haıretleri: Şunu kat'iyetle büıniz ki. taksim yedisinden yetmişine kadar kalbi Kıbrıs için atan ve millî dâvala rının peşinde inadla, sebatla koşmaktan derın bir zevk alan, hiç bir zaman millî menfaatterinin alenen selbcdılmesine, hak, adalet ve insanlık prensıbleri ile kabili telif olmayan ıhanetlor karsısında pasif kalmağa as la tahammül edemıyen Türk milletinin son fedakârlığıdır. Asil Turk mil letinm evlâd'arı olarak, taşı, toprağı, atalarımızın mubarek kanları ile sulanmış ve anavatana 40 mil uzakta yeşil dıyarın bütününün y»d ellere gcçrnesıne asla razı ohnayacağız. Buna bütün dünya huzurunda bir daha and içıyoruz Tiirk Hava Kuvvetleri 1957 yılı atışve bom bardıntan müsabakası Bir göçmen, 20 yıllık karısını öldürdükten sonra intihar etti İstanbnlda 50 bin kişi Asya gripinden yatıyor vanın serinlemesini müteakıb sıcak. larm yedden arbnasile Asya grlp. vak. alan da çoğalmiîtır. Umunıiyetle haflf geç.lrilen bu haMallk yüzünden telefon memurlarının %67 si yabnak.. tadır. Hastaların ikl gun yattıktan sonra İki gün de evde lstlrahat etmclerl taraamen iyllesmelerıne kâfc gelmektedlr. Hasta olanlardan ziyade. bu has. talıga henuz yakalanmamıs olanlar konıyucu ilâçlar alroak üzere ecıaneler» hücum etmektedirler Bazı yerlerde eczan* kapıl&rındaki kalabalık o k?daı fazla olmaktadır ki pollsrn mOdahaled ieab etmektedir. Bir gemide Asya gripi LJzbon 25 (A.P.) Akdenlz limanUnodan orta Amerikaya yolcu g^nlr. Inekte olan SurrenUno adlı Italyan ge•üalnde Asya grıpi gSruldügü haber Terildlğl İçin geminin Lizbon rıhtınuıu ^anasmasma mü»ad« •dilnvenuj, açifa « i l i PortekU makamları ganlnm Llzbondan yolcu almauna v* yolcu lnülrme•ina de izln vermemntlr. Şale Kcşkünde dün de ıttiihlm lemaslar oldu Bostarofı 1 inci sahUede Elçisi hazır buluranuşlarHır Mülâkat p^nasında Surivedeki son hâdiseler den sonra Ortadoguda hâsıî nlan kri +ik durumun ve bu arada Ürdüniin Bağdd Paktına girmesinin müz»ke re edildiği tahmin olunmaktadır. Ürdün Krslı Majeste Hüseyin mfllâkatı müteakıb saat 13 30 da uçakla İstanbuld^n ayrılmıştır. Kral havi alanırda Ürrlün Ana Kraliçesi Zevn. Basb^kan Adrsan Menderes ve iki mırnleket üeri gelenlerinden müteşekVil bir Brun tarafından uŞurianmıs*ır. Kr^l HSseyin, Romadan sonra îfppnyava 15 ^""'ük husua bir Baştarafı 1 inci sahifede TURİSTİK OTELLERDE Vallahi billahi biz evliyi z yahu! lltllillllllltllllllll Pazartesi Konuşmaiarı Fransada ölen vizonlar! Tiirk gençliğinin Harding'e mesajı Saym Vali hazretleri: Beyanatlarınızın birinde de, TürkRum cemaatlerinin bir arada huzur içmde yaşa KAHVEClLEB DERNEG1NDEN 9 ÜYE İHKAÇ EDİIİVOR Kah d'klarını buyuruyorsunuz. Ruhanî va veciler Derneğinin fevkalâde Kongresi dün Eminönü öğrenci lokalin zifelerinin huiudunu pervasızca aja de toplanmıştır. Bu kongrede, geçenl«*rde ara!armd»n ayrılarak liman rak, hiç bir dinî prensible kabili t«lokantasında yaptıklan toplantıda idare heyetini kahve tevziatında Hf ohnayan tehriklere, tedhi« ve anar insanlık yolsuzluk yapmakla itham eden 9 üyenin dernekten ihraç edalmesi si hareketlexine girişen, düşmanı kızıl Makarios'un hergün kararlaştırılmıştır. işlettiei saysız cınayetleri mi sakla mak istiyoısonuz? Kıbrınn Yunanistana iltihakı hususundaki arzunuzun ifadesi olduğuna inandığıruz bu beyanatmTü, realiteden tamamen uzak Bastaralı 1 tnci sahifede tır. Türkiyede bulunan Rum annl'k lannın her türlü refah ve saadet Bu gazetede belırtildiğıne göre, 7u Yıllardanberi Kitabevimize gösterdiğiniz ilgi ve nan Ba^bakanı ile Bı; I^ierı Bakanı içinde, yannlarır.dan emin olarak ya Kahirede «gerektiği şekılde» karşı teveccühten cesaret alan müessesemiz, diğer kitab ••'malarına mukabil, Yunanistandaki lanmamıslardır. Gazeteye gore, tam Türk cemaatinin çektiğî işkenceleri Karamanlıs'in ziyaret' esnasında El isitmivor mu5unuz? Buna rsğrnen lanna ilâveten 1957 1958 der» yılında Maarif Musavat adlı Mısır gazctesinde Is ; hâlâ Türk Rum cemaatlerinin bir lâmiyetin hırıstiyanlıktan üstün ol Vekâletince ders kitabı olarak kabul edilen yeni •rada huzur içinde ysşıyabildiklerini duğunu belirten ve buna göre Ka iddia etmenire hayret etmempk el16 kitabı daha listesine eklemiştir. ramaiılis'in karşüanraasmı tavsiye eden geTmiyor. den bir yazısı Yunan Başbakanuıın sonük bir §ekılde ıstıkbal edılme Remzi Kitabevi sa>m kültür ailesine bu yeni 1 ! W IIT" . V ı i " ' ' v v ' "'ı << 1 sıne sebeb ölmuştur. nin başkanlığında bir heyeti Kıbneserleri sunmakla iftihar duyar. Dığer taraftan Yunan gazeteleri, sın Yunanis*ana iltihakı için İ"<^1te Mısırda yaşamakta olan yuz bin karpye eönderdiginde, o zaman tnçildar Rumun «ıktısadi durunılsrn ile ÎLKOKUL KlTABLARI tere K^rioiye N3zın olan Lord Ssîisalâkah olarak Mısır Cumhu.başkaburi'nin heyete Devleti Aliyeye i!° tn YENİ COGRAFYA IV Hidayet Gülen 80 nınm yalnız tath vaddlerde bulun B'lteıv» devlpti n^vcud oldukça Kıh YENİ CÇĞRAFYA V Hidayet Gülen 90 duğunu, fakat hiç bır andla§n.aya ns af'ası hiç bir vakit Yunaniılara AİLE BİLGİSİ IV L. Eydor O. Eğilmez vajılmadığını da kaydetmektedır Mı80 1 aid olamaz» şekllnde verdiği cevabı sır, ı îmleketın iktısadî hayatına n l r AİLE BİLGİSİ V L. Eydor O. Eğılmez 60 h'hrlarsırız. mış olan bu Rum kütlesinın bazEvet sayın Vali hazretleri: Kıbrıs malla.ını ve muesseselerını umuıru ORTAOKUL KlTABLARI devletleştirme kanununa tâbi tut a^la Yunanlıla'm deSldir. "akat tak TARİH I Hilmi Oran 125 muştur. Karamanlis'in, buniara istis>im. vurdda sulh, cihanda sulh pren TAEİH Hilmi Oran 125 naî bir muamele yapüması hususun^ibini ittihaz eden Türk milletinin TARİH Hilmi Oran 175 daki teklıfi nazarı itıbare alınma Dünya sulhu nSmma yaptığı son feCOGRAFYA mıştır. H İnandık E. Tümertekin 105 dakârlıktır. COGRAFYA H. İnandık E. Tümertekin 105 Atına basını simdi de ou me&ele Mesaiımıza nihayet verirfcen. TOrk nin beynelmilel bir ıhtilâf haline gcCOGRAFYA H. İnandık E. Tümertekin 105 eençliği olarak, kat'iyetle belirtirb tırilmesini ve Yunanıstanın resmen ORTA MÜZİK ı 3 E. Zeki U n Tahir Sevenay 155 kl. insanlık hak ve hflrriyetleri için şikâyette bulunmasmı istemektedirKorede ksnlannı sevt seve döken ler. LİSE KİTARLARı Türk miH?ti. Kıbnsta hörriyet aşkı Örnekleriyle TÜRK ve BATI EDEBİYATI I ceken 120 bin Türk kardeşlerinin is 'kbaline bigane kalmamıstır ve asla Prof. S. Kemal Yetkin Ş. Ankan 190 Dul Bayan Brigitte Stcckman, Dul kaimıyacaktur.»» Örnekleriyle TÜRK ve BATI EDEBİYATI II Bayan Zoi A. Stockman. Dul Bayan Prof. S. Kemal Yetkin S. Arıkan 210 Eleni Varsaki ve kızı Marika (Atina) Örnekleriyle TÜRK ve BATI EDEBİYATI m Bay ve Bayan Aleko Façio ve evlâdI Avukat Rasim Cenani lan (îtalya), Bay ve Bayan Emanue] Prof. S. Kemal "Yetkin S. Ankan 290 Varsakis ve evlâdlan, Bay ve Bayan BİOLOJİ I Bedii Tardu 175 | tarafından hazırlanan Andon Jamgoçvan. Bay JorJ Cani, dul BİOLOJİ n B. Tardu M. Adil Blnal 230 Bayan Sevastı Cani. eşL evlâdı ve ak| THE TURKÎSH rahalan Büyük devletlerce ideal sömurme bölgeleri» diye adlandmlan topraklarda mücadelenin bayrağını ilk çekenler bizler olduk. Diğer taraftan bölgenıizdeki devletler arasında cı kan ihtüâflarm da gene bu bölee devletleri tarafından halledilmesi hasusunda da Zâhir Şahm nıükemmel j bir roisal verdiğinl nnntamayız. fcıından 23 yıl evvel Zâhir Şah, daha yeni memleketin idaresini ele almış ücen, Afgan tran hudud ihtilâfını Türkivenin arabuluculuguna tes'im etmekten çekinmemiş, dördıincü bir devleti araya sokmamıştı. Bundan da iyi netice alınmışb. Edimeden Doğuya yayılan geniş topraklarda yaşıvan milletlerin hu gün de bu hâdiseyi hatırlamalan. bundnn ders çıkarmalan ne kadar favdalı olur. Sayın misafirlerimize hoş gcldintz deriz. Ömer Saml COŞAR Alina Mısıra çalıyor SAYIN ÖĞRETMENLER 1 n ra ı n ra VEF AT (TÜIk Philip T. A. Ş. Röntgen knmı memurlanndan) vefst ettigıni teessürle bildirirler. Cenaze merasımi bugünkü pazartesi günü 1t aguEtos 1957 saat 15 30 da Feriköy protestan mezarlık kilisesindc ıcra olunacagı ilân olunur. Isbu ilân davetiye yerine kalmdir. Cenaze tşlerl Sen.'isl M. Kollaro Telf: 44 12 29 Bay MAX STOCKMAN'ın Nümuneleri bütün okullara ve ögretmenlere gönderilen ders kitablarmnz, incelemeden karara vanlmaması rica olunur. ! COMMERCÎAL CODE English Version | Müracaat: Taksim Sarayı î 3/7, Taksim. ,1 Tel: 44 93 80 REMZİ KITABEVI Dürkü BörüeT"<ılerip ikinci sma YıldızHa PS'e kSskünde dçv^m °dilrr.T« ve CTrrrhurba'kam Cel^1 B"var ssat 1^ 4S rle sabahleyîn Ürdün Krslı Hüse^'n ile mühim bi' »nrüş me vapan Amçr;lc=n Dışişleri Eakan YaHımcisı I o v Her"3°r<nn*u kabul Bruksele g»lır ge:mez aliı da bır yor. Belçıkalıl:rla anlssak da biz ;< f! yağmur! . Ns kadar sürse bcğe onlara bol bol mavi göndersek bol »tm > V» Arr^r'itan Se ' i ile birlik nirsıniz? 14 gün 14 gece!... Cığerı keseden gökyüzünden. Onlar da ;?^Vî,vn A^nin Menderes mize ışledi miıbarık. Hem o bızım bize gönüllerinden koptuğu kadar bu1unmu«tur. bildiğimiz, ab;tığımız, arsndığtnız, yeşil bağıslasalar... sonra aynı zev?t Sâle X5ş yoluna kurbanirr, adtna adaklar, Mntîe birkaç saat süren bir toplantı * * * adadığımz yağmur)ardan değil. Öryapm'şlardır. Toplantıda Herderle davulla. zurnayla, paldır küldur Brüksell ortasından bölen ana <wn'un ATie^ikn Haricivesinin yeni gelen, astığı astık kestiği kestik; Hür. P. Antakya merkez saltanatlı yağmurlsrdan değiL Bir yollardan bazılanru 1958 sergisi için OrtrtîoŞn si^^setini Türk dpvlet altüst etmişler. Bu işe bundan dört a<??ml?rına açıkladığı ilçe kongresi dün yapıldı sinsi, bir uyuz, bir pısırık, bir sü be« yıl önee koyulmuşlar. Sergi şeh birlikte. vaziyetin daha ve kendisile kritik bir ha Antakya 25 (Hususl) Hürrıyet nepe bir kflle? yağmur. Öylesine rin kenarındaki uçsuz bucaksız park le girmesi ksrsısında alınacak tedbir Partlai Antakya merkez ılee kongresi gessiz sadasız, 03'lesine «ha varmif birisinde açılacak. Biz öteden leri görüstüSü tahmin edilmeVedr. bug3n Hatay milletvekiH Şeklb Inalm ha yokmuş» gibi ki yerliler için park ve orman ü?tüne çalışan S.zan haberlere göre, NSsır blokunreislığınde toplanmıştır. Hür. P nin hava hoş!... Ama bir de biae, îstanHatayd ^ ilk ilçe kongresi olan bu kon bul yazını, Buıgazını, Boğazını ya insanlar ohnadığımız için ? buna or dan birkaç sv evvel avnlan Ürdünün man mı demeli, park mı diye şa cV dünkü Hüseyin Hont'erson m~greyı kalabalık bir vatanda; toplulugu takıb etmlçtlr Soz alan delegeler Ikc nda bırakanlara sor. sırıp kahyoruz. Bizim Gülhane par lâkatından sonra Bağdad Paktına çir Bir ynz geçti dar partısini, icraatını şiddetle tenkid krndan yüz tanesini birbiri arka me«i rpuhtemeldir. etnişler, muhalefetln Işbirlifrı mevzuiı Dışımizdtn tımnoiTruzuOH sına ekl^rseniz adıns kolav kolay ürerinde ehemmiyetle durarak içoirAmerikan Sefarethanesi de dünkü Aîı c! rroru mor park diyebilir misiniz? Sergiye heliglnin tahakkuku temennisinde bugörü ı meWle alâkah bir tebliâ yavm Nefes nefete bir va* men hemen bütün durvı milletleri lunınuslardır. Ne alı ne moru!... 14 gün 14 gece katıhyor. Her millet kesesi ölçü Uvarak Kra! Hüsevin Henderson Son konuşmayı yapan BUr. P. Geve Bayar Menderes HencVrfon ıslak ıskk, nemli nemli, yapıjık sfinde ver ayırtmı?. Rivayete gore nel îdare Kurulu flyesi Şekib înal rrftlâVatlsnnı açıklami'rtır Avru t«b demlştir ki yapışık yağmurun içinde yfirü baAmerikalılar ilkönee bu is için f Memleketl kara günlere dogru bem yürü Sonra rahmetle anabilir yalnız bes milyon dolar ayırmi'lar. li§de Henderson'un diğer Ortar'nsıj götürmekte olan D P nin iktidardan mpm^Vetlerini ziyaret p^offrarp'mn mutlaka uzaklaştınlman lâzımdır Bu sen an bakalun mübarek yağmuru. 1 Sonra Ruslann bu konuya elli mil olaylar'n seyrine tâbi oldusu ve Ar"« Öyle acsyıb bir yağmur ki bu in yon ayırdığım anlar anlamîz onlar da ancak mnhalefet partilerinin 1«riksn Büvük E'cisinin bu >;abph uc^k birligile mümkündür. l'.:tidar par"si. sanın yüzune gozüne değil, içine da bir o kadar daha eklemişler. la Ankaraya döneceği bildirilmekteisbirligi karşısında endieeye düçmO? içine yağıyor Hani tombul lâstikli Sergi yeri şehirden oldukça uzaktür1» kolonya çişcleri vardr, ıslatmaz püs ta... Sergiye gidip gelme rahithğı Dün w e W jtöriişmeler Kongre, »eçimleri müteakıb sona erkürur. Yağmuru gözle görebilmek birinci plâna almmı?, o canım yolteiştlr. Yıldızdaki Şâle köskünde diinVü c5 için koyu bir fon üstüne aktarreak lan çorab gibi soküp yenibastan rfiflneier Bece 21 30 a kachr devam lâzım. diledikleri gibi onanyorlar. Sergi etmi«t'r. Cumhurbaşkanı Celâl BaYeruler, yağmuıla senb benli ol ı parkmın giriş yerinde Belcikalılar yar, Henderson'dan 5orra ecce îr?V BÜLBÜLÜN PERtN muslar. Çoğunu açık yakalı gom dev boylu bir arut hazırbyorlar. Kralı F?vsal ile trak Veliahd Prersî ile leklenle bu sınsi ysğmur altında Konusu: Atom. Adı: Atomyon. Her AbdüliFah'ı kabul ederek k»ndileril» Yük. Ins. Mühendisi aheste bcsifi giderken seyrederse biri kocman bir odayı içine alacak uzun müddet pörüsmilsHir Basb^kan FARUK BtLEN niz havada yağmur diye bir jey ol slüminyırmdan pınl pırıl toparlak Adnan Menderes bu görBsmelerde âs duğuna ınannıazsınız. Odamızın lar atom çekirdeçini, kuruhıçunu biıır bulurmus+ur. Nişanlandılar. pencereleri küçücük bir gole bakı belirtecekler. Demoklesin kılıcı gibi tstanbul 24 8.957 yor. Taksıın gezısınoen daha büyük dtinyamınn tepesirde sallinan abir su birikintısL Babacan ağaclarla t°m picünü, 1958 >ılmda bilmemezçepeçevre kuşanmış. Ana yolla su likten gebnenin imkânı var mı? ÖLÜM Heybeh Gazinosu sahıbı >feşet Cl arasında o" nıetre genişliğinde bir • Sergiyi tertibleyenler. bütün dünyagürün kuçuk kardeşi, Başvekâlet Özeı çayır var. Suda ordek filolan tekiük ya sunu hatrrlatacaklar: Kalem Şefı Adnan Zafir. Ankara he kuğu parıltıkn suyun kıyısında Şu dev anaa toparlaklar yok kimlerındtn Münim Zafır ile Yuksek pazar gi:nleri yüzlerce balıkçı peyda mu' Buna atom gücü derler. Bu Deı izcıhk Okulu Müdür veklli F^iıri Kemalın jeğfnleri. dPnız yarb.'ylıgın oıuyor. Yedisınden yetmişine kadar. toparlaklnr yok mu" Bunlar ya brr Onar metre ara ile yerleşiyorlar. solukta dünyamızın tiftiğini havaya dan emeklı Babk "pot'.eri. makaralı kam:şl:r, uçuracak, ya da hepmİ7İmi bugüne SEDAD ÜLGÜR'ün ghmiyen gene yaştT dün anl olarak Heyb lide ;.i>ecek sepetleri ve hepsinjn tepe kadar rüvalarrmıza bile vefat ettigl teessürle ögrenilmısir. sinde kocaman b!r şemsiye sabahın bir rahatlığa ulaşüracak. Mcrhumun cenazesi bugün Hey^eil sltısındr gelivcr. güneş batana kdar 1958 Brüksel sergisinin konusu şu: deki evinden alınarak oğle naı lazın Evlan.orlar B'J havuz azmanında Ey inssnlar! Dünyanın dört dan sonra Heybell rile kabristanna defredilecektır. Mevlâ rahmet eyleye ne avlarlar diye merak etfim. Yan bucağma dağıbnıs bütün insanlar. lanna 5okuW"m. Adamın biri iki Ne idik, ne olduk? Nerden geliyoüç kilo ağır'.ğın'fa bir turna çek ' ruz nereye gidiyoruz? Ba;langıçtan mez mi?. Adrmcağız böylesine pek bugüne kadar daha iyi, daha rahat, olnad:9ı için bir telSşlandı daha insanca yaşayabibnek için negömeyir". OU'dan kurtulan bah ler yaptık? Elbirligi ile şunlan yanğın elind'pn ka;maEİle burnunu su yana sırakyalım. Insanın lyiligl ARTIK ME V L İ D ya doğnı çe\nrmesi bir olunca adam, , yolunda neler yapılmıı ve daha TERLEMF.KTEN karısı, çocukbn hep birlikte babğm ler yapılabilir? kızunız üstüne çullîndılar. Yoldan geçen bir Al aana öyte bir sergi konusu ki KORKMAYIN GÜZtN ATIL (ESEN) faı kaç areba durdu Herke? canavarı Âdem Babadan Atom babaya kadar ölümünün yıl dönümüne ra*t. görmeğe 'aştu. B?hk daha <rnk gebnişimizi, geçroişimizi ve gelehyan 27 ağustos 1957 »alı gttat canlı müşteıi buldu. ikl yür ceğimizi içerisine alıyor. tnsanlann itîndl namszmı müteakıb. Lâfranga satıidı. Bizim para ile elli daha rahat daha iyi yaşayabilmelell Camllnde r^.un» Ithaf edllira'... Meğer meraklılir bu suda leri için başlangıçtan bugüne kadar m«k Ozere Eafız K&nl Kanea. a Hafız Z*kl Altın taranannd»n balüt avHyabilmek için betediyedsn ; nerelere başvurduklarını sergi koMevlldl Şerlf okunacak. Fatlhll yirmi beş liraya bilet alırlarmış. A ı mitesi büyük çizgilerle belirtecek. •z»*'eT taısfından H&hı soy leneceğınden akraba. doet Te dln ralarında yalnız çerçer üstüne ça Bundan başka her millet kendi ökardeş!«rlnln teşrtnerl rlca oiu Uşan çocuklar için oldukça pahalı z e l paviyonunda bu temi «leyecek. nur. bir eğlence deeil mi? Burdar torîk Neler yapmadik rnsanttfe ictn Selim BBen, Neblle Esen skmında tstanbula davet etmeli! Kttnimiz öldüfc aevt »tv« Derya kuzulanru fmndan ekmek KimtTTttz öldüHildiifc. cıkarır gibi çektikçe deli divane Insanm aklına ister istemez harbME V L İ D olurlar değil mi? ler geliyor. Sergi bu temi olduğu Bşlm ve babamız Kasımpaşa Bcza. Belediye her yıl bn küçük göle ele alabileeek mi? Eğer harb bahk tohumlan atarmış. Yetişen | V e sulh temi tam manasile işlenirse neal sahibl Ecz . Klmyager " Mabmud KâmU ÇELİKER'in balıklar arasında on bea yirmi kilo ' bu sergi dünyamızın en 1 luklan olurmuş. laylarından birisi olacak demektir. ölüa ınun kırfeıncı gtınune nıüsadlf 27.8 957 yarınkı »a!ı günü ögle nama. Meşhur romancılardan birinin şu zını müteakıb Şişll Camil şertfinde sdrünü hatırlıyorum: mertıuınun ruhuna lthafen memleke. Briiksel. bizim bflmediğimiz çapta, Savaşm tam ortasında iki ma tlmlzln tanın'.Tiış eîı'.l Kur'an ve Mev Hafız Esad Gerede, elabildiğine geniş yollarla dilim dilim bed. Her ikisinde savaşanlann en l'.dhanîanndan dilinmiş. Parırtc pabuçlan dama a yakmları çocuklarının yaşamalan Hafız Zekl Seslı Haf.z Azlz Bahrlvell ve Hafız Ercumend Demirerlr. oku'a. tılan tramvaylar burada inadına İçin dua ediyorlar. Yani her iki ta jcalüan Kufanı Kerim ve Me.iıdl Se revaçta. Bereket versin tr<amvslyar raf da AUaha şu dileği sunuyor: rtfe arzu eden airaba dost ve din nüıat ve bizim otobüslerden daha «Benim evlâdım öhnesin kar?ı ta SaTdeş'erin teşr^lerı rlc^ı olunur Eşi ve çocukları elire çabuk. Brük'el yer yer Parisi, rafın çocukları ölsün.> Londrayı, bezı Ahnan Holanda 1M8 Brüksel sergisi bütün insanşehirlerln! hatırlatıyor Yapı bakı lığı bu konu üstünde düşündürmeTrafczon Pındıilı eşraîınian mer. mındsn yüzde yfiz Belçikalı olan ğe zorlarsa ne mutlu!. hum Hüseyin Avnl S?ğro:lunun eşi, lan bulmak kolay deSl. j Tureut, Hâle, Teoman SaSiTOŞ'.u. Ja'.e M U M bütün vücut ve ter Beyfonun sevgi'l annelerl, Zuhdive, Genişlilî, düzen. ferahlık. ve göz kokularını önler I Enyer. Niyazi, Munlr, Kâmran. Su'^n, kamsî'ınıa bakmıından Arrpanın Tahsln, Aum Saiıroğu 'arının <Ata M U M tesirini 24 saat en büyük şehirlerilf elele başbaşa Sanı ngeîerl Doğan Bey^onun ka Genişlik ve ferauılıktan yana inmutrafaza eder ei' Ssllha'i msvandan sanı en çok saran parklar cluyor. NACİYE SAGIROĞLU J M U M cildi ve ter bezNe güze çayırları, ne al?b:l i|ine I 25 8 957 günü Haikm rahmeme ka lerini tatıriş etmez serpilmiş. görmüş, geçirmiî ağacları vosmuştur Bu ismi tasıyan yazı serivar. Toçil'eri ne güzel sıraİEmışlar. Cenazesi 26 8 957 pazartesi günü Su M U M elbiseierine ^iç• mızi bugünden itibaren adlye Ayşe Çavuş Sok 19 sayıh evın. Yeşil mi istedin' Begen begcndlbir şekilde zaraı 4 üncü sahifemizde den alınarak oğle narrıaz'm müteakıb ğini aL | Şişli Camünde namazı eda edildlkten vermez bulacaksmız. Yesil yeşil yeşil j soııra Pertkoydekl aile makberesme Allah sizden razı olmn I defnedıl«cekttr. Mevlâ rahmet eylesin Btzden deâit Brfkselin yağmuru bu ulu ağacAksarayda iki mühim faaliyet!... lan herdem yeşil rutmak Için îcad 1 İMAF 2. HALÎ DOKUMA edflmR Biz yağmurdan bunaldıkça afiacların birbirlerine bakıp: Buniara da ne oluyer? Alan Halı Mağazası razı veren razı!. Diyen bir haHeri var. Ataturk Bulvarı Aksaray Brüksel ye«il olmasına yefü ama maviden yana «ıetellge kurfun «4ı ISLAK GUNES Yazan; Bodri Rahmi Eyiiboğlu üliMMMif}f(Hf:î:. ; ÖLÜM CONFIDENTTAL REZALETİ DEKOR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog