Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Utl CUMHURİYEî üiıııtmumnuuumnımnn •• •• Enflâsyonıı Tokat milletvekılı Hasan Kan min etmezdik. im ae derse desin: Tedagal, evvelki gün Adnan Menderese Daha seçimlere yıl var, sonra viye, âcil tedaviye, hem çektiği telgrafta, iktidar basınının muhalif yazarlar bir iki değil, tüde dağlama usulile tedalisanından şikâyel etmiş. «Vatan menle, bir yazar için bu sıfatların viye muhtaç bir cemiyet daş bu gazeteleri çocuklarının o yalnız bir iki tanesini kullansalar yarası karşısındayız. kumasından üzüntü duyuyor» di da eUerinde biraz sermaye kalsaym Kurtardığı fvi. au uımcui™ şe Ayda, yüda bir duyulurkeu, gıtAfgan milletinin Afgan devletinin sayın Krah Zâhir yor. Mt M7 " • »urı*runsı dı olmaz mıydı? e Şah, Türkiyeyi zijaret İçin çok m refli Ustad, bir gün daha sabredip bu Türk demokrasisinin tarihini yaXflZflV8» HaSatt Afl * IlCCf ^hüIia oturduktan sonr» Na tecavüz hidıdir hanın ilk verdiği emir, Beççe xj\dAı h e Asya gripi n kadar süratli bir r güae bme manab ve tarihî bir günü seçmiştir. e gazetelerin dünkü sayılarına bak zacak kalemler yarın D P . basınıSaka'nın dinsizlik yayıyor diye ka jayuma istidadı ile oradan oraya Bu incelik. Şarklı ruhunun asil bir saydi iddiası ve talebi için en mü nın sahifelerı üzerine eğildiklerı çnyarak sürüp gidiyoı. pattığı okullan sçtırmak olmustur kemmel delili elde etmiş olacaktı. vakit karşılaşacakları rnanzaradan tezahfiru sayılsa yeridir. GencliğinKasabada, testisini doldımnah icın Ona demişlerdir ki: «Nasıl açarız. Hüseyin Cahid Yalçın, hava herhalde hayret ve istikrah duyade Fransada tahsil etmiş. 193S yılınAfganlı kardeşlerimiz bizim için karagün dostudurkitab yok. kalem yok. hoca yok. ço suya giden Ayşenin; köyde, davarımeydanını şeh'e bağlıyan yolu be caklardır. danberi Afgan devletinin başında cuk yok. hiç bir şey kabnadı». Na nı otlatmak için kıra açılan tatğenmemiş. Iste bundan bahseden lar. fstiklâl Savaşımız «ırasında millî Türk devletioi Bu bir araba galiz kelime yerimemleketini her yönden ilerletmek iktidar basınının, cn yaşlı gazeteci ne «Hüseyin Cahid Bey yanılıyor. dir Han'ın cevabı su olmustur: «Der mauın; jehirde, al^verişe çıkmak için çalı^mı? bu bilgib ve zarif hüilk tanıyıp siyasî müraessil gönderen, bu kahraman miz için dün kullandıkları Keli Bu yol dünyanın en mükemme] hal açınız. Ancak ondan sonra bu için dolmuşa binen Eminenin peşinkümdar. aynı zamanda güzıpl sade. aç kurtlar gibi gözleri dönmüş Dış piyasalara bu yıl da, natlarla uğraşan, resimde ve bilmeler: yollarmdan biridir> denseydi, bir yokların hepsi var olur!» insanlann devleti olmuftur. ;ı?sın berifleı dolajıyor. «Mej'um adam. mütemerrid tah îki resim kcnsaydı, garb memleAfgan parlamentosu (Surâyı frigorifik vagonlarla taze hassa minyatürde behre ve maharet Bu mevzuda yazdığım blrkaç vazı rikçi. mniteri saçından «ofcoltn ketlerindeki yollarla mukayeseler Millî) de onun eseridir. Onun ce uzerine hir hayli mektub aldım. sshibi bir artisttir Yüksek şahstyedan utanmıyan adam. hased, Jcin yapılsaydı ve hattâ hiçbir şey yabalık satılacak saret ve vatanseverlieini şu hikâyp iîunlardan büyük bir kısnımı lizütini ve şahsmda kardesimiz Afg'n ve gnyz krizleri geçiren iurnalci, oılmayıp da hüküm doğrudan doğmilletini candan, yürekten »elSm ların kurtardıklan bu yurda giri kurucusu Ahmed Şah Baba, bugün de görebiliriz: Nadir Han, kurtu lerek okuduğumu soylemek isterim. kalbsiz. vicdansız, korkunç parti ruya o yol üzerinden geçeceklere Meınltketlmizden Avrupaya frigoriku hanedanın en büyüğü Fetih Han lugtan sonra Dukalim mevkiini iş' yorlar. t Bu mektubları yazanlarm birlcşznn, millî kaysiyetten uzafc bed bırakılsaydı acaba tesiri bundan fik tertibatlı vagonlarla taze meyva lanz. bahriyarlıklarmı bahtlyarlığı I Tarihin aerefli tesadüflerinden gibi Afgan tarihinin en yüee sima gal ile kışla yaparak yerlesrneye kal Okleri tek nofcta, umumiyetle, ka baht utanmiz!» mız sayarız. daha fena mı olurdu? sevkine devam edilmektedir Bu sene. lanndan biridir. Nadir Han, 1919 dan kan İngiliz »skeri kıt'a kumandanını dıııın kabahatli, erkeğin mazur olbeheri on ton meyva alan vagonlarla Hasan Kangal .Vatandaş, iktidar Kral Hazretleri. Türkiye topraâı biri, Afgan ve Türk milletlerinin Üctidar basınmdaki israf hikâye 'azetelerini çocuklarının okuma22 vagon mal gönderilmiatir. thrac na 26 aSustosta ayak basıyorlar. 2H mukadderinde apacık görülür. 1919, sonra bir ikinci defa daha Afganis çağırıp oradan çıkmalarını söyleme Juğ oiylîıisl, tovırian harekeUerile; insandır. leri ötedenberi dillere destandır "ndan üzüntü duyuyor» demis. | edilen meyvalar Münih ve Vıyana pi aSnstos Tflrk milletinin knrtulu' her iki milletin esaretten kurtulmak taru felâketten kurtaran Fakat bunun neşriyata da sirayr °eki vatandaşın kendisi bir şeyler 1929 da Beççe Saka adlı bir serse sini o zaman Dıs İşleri Bakanı olan s e r b e s t | . ğ l ı a < . l k s a c ı k h ğ 1 Ue Kadm, yasasınd hiç bozulmjdan çıkanlmakCdür Canını vererek. ka"inı için. günün en müeehhez istilâcı ve bizde senelerce elçılık etmıs bu etke~ kaçırnıa l a h r i k ettikçC k a d m ettirilip basında kul'anılabileceJ Juymuyor mu? Ha. belki de «o bu 1 ta, alıcılar tarafından çok beğenilmek prek dövü^+iifü düsmanı Türk ordularına karşı silâha sarıldığı bir rinin hükumeti eline geçirdıği ve lunan Feyiz Mehemmed Har.'a em v e l r z a t e c a v ü z s u < ; iannuı pek tatedir Verilen malumata g6re yakında hütiin küfürlerin böyle bir günd' gazeteleri okumuyor ki. denecek yıldır. Afganistanda genc Kral Ema memlekeü yüzlerce yıl gerilere göiki v^fon meyva daha gcnderilecek o gün yere sermis ve sonrı İTnir bir tek adam icin sarfolunacak de O da doğru ya... reder. Bakan, kumandanı çağırıp 48 biî olarak devam edeceğini sdyüyen , I tir Ticaret Odası tarafından. Batı Al kıyılprından dı»nize dSVmüstür Baş nullah Han. Tüıkiyede genc kuman türdüğü sıralarda Pariste sefir olan saat içinde o yeri terketmelerini. bu ınekruhlann sahiblerl bu zihnıreeeye vardmlaeaŞını do?nısu tahOvııt Fehmi BASKUT hasta yurduna maryaya 34 086 liralık taze şeftali ih Irumandonlık Mevdan Mnharebesi o dan Mustafa Kemal, yalnız kendi Nadir Han, hasta aksi takdirde ates edileceğini söyler. yeüerile, beni derin derin düsüıı racı için menşe şahsdetnamesl veril ?ün kesin ü?rünliiŞürü bulmus ve milletlerinin hürriyet duygulanna 1 kosmuş, etrafına topladığı terakki Kumandan böyle « y olmıyacagını dürdüler. Onlann namraa ben u miştir. r dayanarak, istiklâl savaşlanr.a baş taraftan vatandaşlarile bu gerilik o pü" zsfe in mutHıltıeıınu Huvrau«Tazc balık ibracı lamıslardır. Afgan istiklâl savaşın mümessili âsiyi yere sermiştir. Afga tekrarlayıp durursa da Bakan aldı • B u n e a | , , k l , a b d a n ı m e d c n ı v e , , „ . interfrigo Şirketlnın vagonlan ile tur. Esirlik zİTiciri. Afvon da fiilî Başkumandan Nâdir Han, nistanı bir yıla yakın inim inim in ğı emrin bundan ibaret olduğu ce | u n d a b u n c a i| e r ı e meden, aayal anAvrupaya bu sene de taze balık ihrac eöl^pşinde n eün kinlm kopanlm'ş vabile yetinir. Kumandan, kalkar. lay^mujda bunca değişmeden .onedilecffktir Alâkalılar tarafından ve o eün. hir milletin vasams. var ol Kralraı bile dinlemiyerek tngilizleri, leten, her meden! harpketi suç SPrilen malumata göre. balık mevsımi ma hakitı Hakkın inaverj ve Tür Türk tstiklâl ?avaşında Başkuman yarak müteşebbislerini öldürten, zin Nadir Han'a ba«vurur Ültimatom r a < c e m i y e t tçinde bâlâ bn zihniyetiıı eylul sonlannda açılacak. ihracata kün küvvetile gercpklesmistir Emi dan Mustafa Kemal. bütün dünyaya danlara atan bu mecnun, Nadir Han dan Krala şıkâypt eder. «Bu nssıl yaşıyahildiğini görtnek, nsanı iimid! 1 ekim ortnlarında baçlanacaktır. nim ki. Dek <&vır> 7 ^ r S"* hsstsmeydan okuyarak Yunanlıları yurd | olmasaydı, kim bilir, bu rulümlerı olur?» der. Nâdir Hanın sakin sakin sizllk veriyor. G«çen sene, btherl 10 ton balık ] Son tecavüz hâdtselerinden biri, I o ordunnun Bp*Vumandanı Mu«taf> Urından çıkarmışlardır. Nadlr Han, daha ne kadar ve nerelere kadir verdiği cevab: alan vagonlarla Avrupaya 1400 vagon Hariciye V«iri size yanb» söy «".hiyeti itibarile, »tekUerin hepK«rrı^] olmak fi7ere bu muhteaem jbugün yurdumıi7a s»ref veren Zâhir | sürdürecekti? Bundan sonra Nadir taz« balıfc •evkedllmlştlr. Bunlann o I Han, istemediği halde Kral olup dev lemiş. Ben ona 24 saatte cıtaamz •«"<«I r daha çirkin.e k z b yüzde 43 ü Yunaoisıana, yttzde 30 u melhameTim ?ehi<f!prirı# ve eî"7Îlerin Sahm muhterem babasıdır. Hl tera an t için emir vermistim!. ., ^ . " ' , ^.lmed, g . İtalyaya, yüzde 14 u ise Tugoslavyaya huşu ile fatihalar ithaf ederek, onO Nadir Han ki, Afgan istanm I letin başına geçmiştir. v için dogru olduğu anlaşılan bu lıautılmıştır. 1933 te bedbaht bir elle jildürülen j d b f c x ü r k , y e hakkında kitab yazFıigoriflk tertlbatlı 3 gtml şehid Nadir Hanı, sayın oğlunu mu mak üzere memleketimize selen alınacak * * * * * * habbetle kaı|<ladığımız bugünde bir Amerikalı kadına. bindiği arılıaKt ve Bir çocuk. günün birinde, yemek düsürebilir. Çocuk da büyükfcr gi Norre«t«nBalık Kurumu tarafuMlan, Frfgorlf:k tertlbatlı gemıler rahmetle yâd etmeyi vazifelerimizin nın şoforü tarafından reva gorulen yerken su bardağmı yere düşürOr bi, kendisini sevmiyenleri sevemez. satın alınması hususunda teşebbüsbaş,mda sayarız. , tecavüzdür. fle d a h ' tutaıakUn ve kırar. Bir delikanlı, genc kız. Kendisine karşı iyi hareket etmi lere geçUml^.iı. Aniarada 1 cereyan Afganb kardeşlerimiz, bizim için ^a"" evli bir kadın. erkek tırnakkrını yenleri sevindirecek şeyler yapa eden müzakereler müsbet nettc* Ter karagün dostudurlar. istiklâl Savaşıkeserken elini kanatrr Bir adam maz. Tersine olarak, onları üzecek. melc lızeredlr. Önce bir gemi aluıa mız sırasında milli Türk devletini ilk cak, büâhare lkl gemı slpari? edllecek ••rs olurken yüzünün bir tarafın sinirlendirecek işleri yapmaktan tlr Bu getr.üer 750 tonluk olup, öı« tanıyıp siyasî mümessil gönderen, bu Üstellk de, burayı gezip gonnelc, keser. Bir kimse, yolda yürürken, uz<ık kalamaz. memleketlere yaş «ebze T« meyr» İle kahraman üıssnlann devleti ohnuş bizim hakkımızda vazı yazmak, asıımerdivenlerden inerken düşer, bir Bütün yaşlarında ve çağlarında dondurulinuş balık lhracında Jcullam tur. Sonra da bizimle dostluk and lardanberi dünyaya yayılaıı ivi çohyerini Incitir. Bir kadm, ütü yapar insanın en çok istediği şey kuvvetli lacaktır. laşması imzalamışlardu'. Bunu bü retlerimize gözlerile şahid olup bizi ken kocasınm cocuğunun elbisesinj görünmektir. Önemsizlik. değersizyük Atatürk, Büyük Millet Meclisi övmek ıribi iyi niyetlerle Belmi^. yakar. Bir işçi çalıştıfı atölyede. lik duygusu insanda önem kazanMisafirperverliğimizi. merdltğimiYıldönümü Münasebetiyle nin üçüncü toplanma yılını açarken fabrikada kullandığı bir aleti bo mak, değer sahibi olmak, başka bir Mensucat Santral fabrikasının siyasî anlaşmalar bahsinde şöyle ifa zi, dürüst insanlar olduğuınıuu. biTÜRKİYE İŞ BANKASI zar, düsürür, parçalar. Kullanılmı deyişle, önemli, değcrli görunmsk işçi diulenme evi yıktınlacak zimle dostluk tesis etmenin ia>dn!ı, de etmişti: yacak bir hale getirir. Biz bütün arzusunu yaratır. tsan, hayatına bu şerefli bir hareket olduğunu yaz^cah. Kflltfir Yayınları Serisinden '• Mensucat santral fabrlkaaının, ijçl «Bu gayeye doğru yürürken ilk bu olaybra kaza diyoruz. İstanbulda dola^mak. sehri ve induyguya uygun bir yön vermeğe lerıne dlnlenme yurdu olaral talula muahedenameyi Afganistan hüku ^ arabasına hiııg ö r m e k icia Evet, bütün bu işler birer kaza uğrasır. Tn«anı bir nn»m ve değer etciğl Ü&küder Paşa limanınd» koru ( meti Islâmiyesile 1 martta Moskova diği ilk adam, yaıii kendisine Hi dırlar. Bundan hiç şüphe etmiyo kazanma mücadelesine sevkeder. Bu !uk lçlnöekl blnanın yıktırılması ka da akdettik (alkışlar). Bu muahede m a d ettiği ilk Türk. nırnsub olduruz. Ancak. kaza deditimiz şey de mücadele aktif veya pasif bir ma rarlaşmıştır. Fabrikanm 150 den faz namenin tatbikatından olmak üzere ğ u milletin, başta bu misaftrperverbir olsydır. Bövle olunca, kaza bir hiyet taşır. Saldırganlık halinde la lşçUİ her sene İki ay İşçi çocukan ise 15 gün raüddetle dinlenm» yur. Afganistan geçen yaz Ankaraya bir ' Uk, merdlik ve dfirfistlük meziyetleri neticedir. Bu neticeyi var eden, ortaya çıkar Gizli bir mukavemet dunda »tirahat etmeiteydüer. İşçlle takdim eder heyeti sefaret gönderdi. Bu kardeş I olmak üzere bütün ha^latlannı avakmeydana getiren sebeb veya sebeb kılığına bürünür. Çocuk, kızdığı, rln Utırahat müddetince fabrlkadail devletin sefiri Sultan Ahmed Han ı lar altına alıp, misafir Amerikalı ler vardır. Bu sebeb veya sebebler nefret ettiği babasına doğrudan doğ yc^aılyelerl tam olarak lçlemekte ve * (alkışlar) Ankarada cümleraizin kadına, azgm bir canavar gibi sal dlnlenme yurduna yemek ve yatma ise çoğu zaman şuuraltı adile anı ruya karşı gelir. Bunu yapamadığı KIBRFS MEKTUPLARf mahbubı kulubudur. Afganistanda dınyor. lan insan ruhunun gizli, karanlık zaman babasmı üzecek beska çare ücretl ödememekteydiler. Türkiye hakkında kitab yazm.ik iibir mümessilimiz mevcuddur. NaDlnleame yurdunuB yık.tırıl&cagı bir yerinde saklı bulunmaktsdır. lere bajvurur. Yaramazlık yapar. HıssnÂli Yuctl mıdar ricalimizden birinin tahtı ri Itetem e gelen bu muharrir kadının. öğrenci ise derslerine çalışmaz. Ba haberı Menaucat santral lşçllerl »ra Çocuk kendİFİne verilen, her zaman B * ANADOLU MANZARALARI »ıada uzılntü uyandamntır. Bı«ün * ' k e H n e döndükten sonra Mze yasetinde bir heyeti sefaret dahi önüne konan bardağı beâenmediü. Ibasını zarara sokar. Yemekte, ta M.T G T. mensublanndan bir grup, dair yazacağı sahrlar arasında SeHikmet Birand sevmedigi için düsürebilir, kırabi b'k. bardak düşüriir. kırar. şçl dlnlenme yurdunun yıktınlma bugün de Kâbıle müteveccıhen yola h i r o r tasında bindiğim arabamn *oÎLİMDEN BEKLEDİKLERÎMİZ lir. Yetişkinler gibi çocuk da, hoşuçıkmak üzeredir. Şevketlu Emiri Af föni beni nasıl dağa kaldırdı!» başBu şekilde hareket ederken çocu islnin durdurulmaaı İçin tavassutta Bertrand Russeü'den çeuiren: Avni Yakaltoğlu buiunulmasını Istemek üzere VaU Ve na gitmediâi şeyi elinden çıkarmak. ğun güttüğü amaç, babasmı baskı gan Hazretleri tarafından Büyük lıklı bir fasıl bulıınursa. yüzü kızakUl K«mal Hadralı ile konuşacaktır. yok etmek ister. Bu lstek türlü şe vasıtasından. kudretinden NEDİM'in DlVAN ŞlÎRÎNE GETİRDİĞl YENİLİK Millet Meclisi Reisine hitaben bütün racak oTan'ar bizler değil miyİ7? mahnım killerde gerçeklesebilir Bu sekiller etmektir. Onu kendisi için zararDoç. Dr. Hasibe Mazıoğtu Beserlyetin, müzmin hazı aastaîık Türkiye halkım gönderilen necabet Bir kadın kendi&ini den biri de bardağj düşürmek, kır sız bir hale getirmektir, zayıf düve samimiyetle müzeyj'en namei gi ları kökünden iyi etıtıek için hulılııMEVLEVİLİKTE RESİM ve RESİMDE MEVLEVİLER denize attı maktır. şürmektir. ranbahayı emaretpenahi, ki bir kaç ğu en eski, en tesirii tedavi u«ulü Şahâbettin Uzluk dağ'amadır. Biîdieimiz gibi. çocuk her seyden Diğer tarsftan, kınlan bardak baİstiayede Çayırbaşı caddeslnde 22 İğrenç nıhlann. •.»ndilerınce kiıııöncc. büvüklere, ağabeylerine âb banın yerini alabilir. Çocuk kalbini numaraiı evcie oturan 45 yaşında Sl rnüttcîikan ve hararetle alkıalanmış bilir nasıl müsaid bir emln buiarak ATATÜRK ve DEVRİMLERİ BİBLİYOĞRAFYASI lalanna hele annesine. babasına kjranları kırrnak arzusunu duyar ! nem Çakir lamlnde bir kadın. kocaal acığa vurmağa basiadiKHn b\ı ij Orhan~[>urusey~i>e ttuzaffsr Gtkmen benzemek ister. Otılarâ behzefîSrrfr Bunu dilediği tarzda, doğrudan doğ le yaptığı münakaşadan sonra. kendi mevcud revabıt uhuvvetkâraneyi bir renç temayülü kökünden kazımnk slni denıze atarak inUhara kalkışmıj, inanabilmek için onlar gibi hare ruya yapsmadığı zaman dolam yeUjenler Urarmdan kurtarümıstır. EDEBİYAT TARİHİMİZDEN... kat daha tahkim eylemiştir.» İçin cezrî bir tcdbir aramanm zamaket etmeğe kilkışır. Onlann yaptık baçb yolkrdan sağlamağa gayret Hasan Âli Yücel Sevgili Atatürkün dile getirdiği bu nı geldi de geciyor bile. larını yapmak kullandıkları eşya eder. Saldırganlık temayülünü daEvvelki gece arama tarama Amcrikalı misafir kadına tecavüz güzel duygular, çeyrek asırdır, Türk ları kullanmak çarelerini arar. Ye ha zayıf varlıklara. eşyalara y6nelATATÜRK'ü ÖZLEYİŞ yapıldı milleti için kahraman Afgan mille eden soförün elinden ehliyeti alın mekte, büyük kardesleri, ablaUrı, tir. Ancak, daha zayıf ' varlıklara, mış. Elb<>tte. kanııni takibat da ayRuşan Ejref Onagdın tine karşı duyulan yakın dostluğun annesi babası gibi oturmak onla eşayİPra saldırırken çocuk gerçek 1 Kmnlyet teşkllâtı evvelki gece şe nca yapılmaktadır. tarihî belgesidir. İşte pek sayın rın kullandıkları çatallarla, kaşık hedefine, babasına saldırmış gibi hlrde umumi bir arama tarama yap Bütün memleketin yüziinü kı?arhükümdar Zâhir Sah'ı bu hislerin tacak kadar rezilce suç işliyen hdylarla yemek yemek. bardaklan su iç olur. İçinde bir rahatlık hisseder. :nı«, 1 kişlde tabanca, 8 kişıde bıçak, 1 iişlde kama bulunarai mundere coşkunluğu içinde karşılıyoruz. Baş lelerine, yaşadıklan bu medeııi dünmek hevesine kapılır. Kendisine öcünü almış olur. edümlştlr. Ruhaatsız silâh tasıyanlar verilen bardağı, bilhassa, başkalata kültür ve medenivet davasını ele yanın medenî ceyaiannı değil. kabil Şimdiye kadar yayınlanmış olan eserler: Bazı işçilerin çalıştıkbrı yerlerde hakk.nda taktfcata geçllmlştlr. rınkinden farklı, küçük, gösterişalmış bu millet önderi, milletle olsa da, enkizisyon de\ri cezalann siz olursa, beğenmez. Bu bardakla kullandıkları tezgâhlaıın, makinerimiz arasuıda daha tslâmdan önceki | d a n b i r i n l t a t b i k «debüsek. Düuya Barolar Birliğinin diğeri arasında bir münasebet bu lerin bir yerini bozmalan, kırmaCELAL BAYAR'ın SÖYLEV VE DEMEÇLERİ ATATÜRK'ten D O Ş C N C E L E R devirlerdcn başlamış tarihî beraber ! Altmcu Şube tarafından verilen konferansı lunduğunu, önem verilmediğini, kü lan, hattâ yangın çıkarmalan yu19201953 Prof. Enuer Ziya Karal liğin önemini yüksek takdirinden ' e n I İ J'e*le beraber, asıl. tabiatin onkarıda belirtmeğe çahştığunız psiçük görüldüğü için kendisine böyle Duı.ya Barolar BlrUginin bu seneki uzak tutmamış, bizi bu kurtuluş gü lara verdiği ehliyeti geri alabilsrk! gösterişsiz, küçük bir su bardağı kolojik yaşayışla, mekanizma ile, Baro konferansı bugiin Istanbul BaroCELAL BAYAR'ın SEÇİM KAMPANYALAtYİ VATANDAŞ, M İNSAN Hamdi VAROĞLl! nümüzun yıldönümünde kıymetli verildiğini düşünür. Bu düsünce o sebeble izah edilebilir. sunda toplantılarına baslıyacaktır. RINDAKİ SÖYLEV VE DEMEÇLERİ HasanÂli Yücel İşçi, şu veya bu sebebden dolayı Toplantılara iştirak edecek olan Av. nu üzer, hırpalar, ona ıstırab varlıklarile bahtiyar etmiştir. VatanZarfçıhk suretile 1100 V UZÜLÎ İLE HAnZ ARASINDA verir. Bu bardakla her su içişinde nefret ettiği şeflerini, patronunu zor rupa memlekeUenne mensub 10 hu CELÂL BAYAR'ın T. B. M. MECÜStNE larının her köşesinde izlerine rast lirası çahndı kukçu dun şehnmire gebniştir. BİR KARŞILAŞTIRMA ortaya çıkan bu ıstırabdan kurtul duruma düşürecek işler yapar. KenYAPTlGl KANUN TEKLİFLERİNİN geldikleri eserlerin sahibi kardeş Sirkecide Aşirefendi c. dde^indm iki gun surecek toplantıran llk güc c m e k t p o l a n manın yollannı a*ar. Günün birinde disine teslim edilen tezgâhın, maDoç. Dr. Hasibe Mazıoğlu ESBAB1 MUCtBELERİ Ahmed Altıntas fcminTürklere bağışladıklan bu yüksek S bu bardağı, sebebini bilmeden, dü kinenin bir yerini bozar, kırar. BT nunde avukat Necdet Yelmer «Ecnebi de bir şahsın 2 klçi tarafından zarfçıhk YENİ TÜRKİYE, BİR GARP DEVLETİ şeref, bızım ıçm unutulmaz bir ha , TOretile 1100 lirası çahnmıştır.. Polis, üârtıların infazı» mevzuunda bir rapor zan da, karşılaf'rğı tepkilerden ürşürür ve kırar, yok eder. CELÂL BAYAR'ın SÖYLEV VE DEMEÇLERİ okuyacaktır. üra olacakur. zarfçılan aramaktadır. Ge»rges Duhamel'den çeviren: Can Yücel Ekonomlk Konular Yalnız burada önemli bulduğumuz kerek bu şekilde hareket etmez. Tezgâhın, makinenin bir tarafım kırbir noktaya işaret etmeği faydalı ŞARKTAN HABER Kaçak bir mahkum CELAL BAYAR'ın SÖYLEV VE DEMEÇLERİ buluyoruz. İnsan denen varlığa aid maz. Duyduğu saldırganlık ihtiyaIkbaiden çeviren: Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan şehrimizde yakalandı Dış Politika cını kendi varlığına yöneltir. Bir bütün olayları değerlendirirken çeVUNANLILARIN TRAJİK ÇAĞINDA FELSEFE jidli sebeblerin rol oynayabüecekle tarafını incitir, yaralanır. Böylelikle Esrjr kaçakçılığından 5. Asliye CeCELAL BAYAR'ın SÖYLEV VE DEMEÇLERİ Friedrich Sietzsche'den çeviren: Susret Hızır rini Gözönünde bulundurmak bir patronunu zarara sokmağa uğraşır za mahitemesince 3 sene 39 gün hapse 19481930 Onu, gereken tedbirleri almamak!? mahkum iken Edime Tantn Cez?evinzarurettir. Yukarıda söz konusu oZABIT VE KUJL\NDAN İLE HASBIHAL den kaçan Neıir Köse. evvelki gece lan misaldeki çocuk kendidne karşı uçlandırmasmı sağlamağa çabşır. SON NÖBET DEFTERİ iyi davranmıyan annesine, babasına I Bazan bir kadın, ütü yaparken ko 2. Şube memurlan tarafından şehrimizde yakalanmış ve adalete teslim öfkelendiği, kızdığı için bardağuu 1 Arkası S a . S Sü. l d e edilrriçtir. =l",rterleri Büyük m .satir m:zi karşılarken nıiılininııııııuillııniHiımı MEVZVLARI rSÂBÂHJ 26 Ağustos 1957 Dağlamak lâıım Avrupaya taze meyva ihracı fevam ediyor İ RUHÎ BAHİSLER j Nicin Kaza Yaparız? Yazan: Dr. Halis Özgii 33. yeni eserleri 0 0 DELiKLiÇINAR Şubesi SABAH YILDIZI •Cmnhnriyet» in Tefrikası: Ağustos 26 Muharrem 29 § V E. î TÜRKİYE |Ş BANKASI 33 senedenberi halk hizmetindedir 0 Bugün hizmete girdi. 26 AĞUSTOS 1957 0 s ) 5J!l!12.16 | 16.00 ( 18.52|20Jl| 3.32 ]1023( 523 9 08|12.OOj 1.381 8.39 Bir an içeri girmeden, eşikte durdular. Florence'ın, daima uyanık olan hass?slığile, bu odarun, nüfuz edilemez bir sırn sakladığını. salıibinin heyecanlı yüzünde zaman zaman sezilen gizli elemi aksettirdiğini anlayıvermesine, bu kad3rcik duruşu kâfi geldi. Od<!nın içinde. kadınlara hâs hiç bir perişanlık görülmüyordu. Ne bir tııvalet masası vardı. ne bir kuvaför: herhangi bir mase ürtüne oturtulmuş ayna da yoktu: bir tek fotograf. hele çiçek n=mına bir şey görülmüvordu. Esasen, koca berhanenin hiç bir tarafında çiçekten eser yoktu. Belki de, her tngiliz evine, zaruti hususiyeti veren sayısız çiçek demetlerine alışık Florence'ın asıl dikkatine çarpan da bu oldu. Vrreze'in her tarafında. yalnız. hepsi biribirinden daha kasvetli erkek ecdsd re simlerinden başka bir şey voktu. Claude, kapıyı hızla kapıvarak: Gelin, dedi, çıkalım. Size ahır tepe üzerinde mola vermenin ne emsalsiz bir şey olduğunu göreceksuıız. Atımızın vücudünden terler akacak, ağzı köpükler saçacak, siz kendinızı de değişmemiş göreceksiniz.Mesut ve hür hissedeceksiniz! Kaos halındekı kayalar âlemini temaşa ımkânını bu lan tek insan olmanın verdiği sarhoşluğu duyacaksınız. Bu kayslar, atınızm nallarına kadaı öyle bir kargaşalık içinde ulaşacak Ki yedı ı<chxnin iblisleri kayalar drasuıdakı bu kavgayı görseler ağızlaraıı.ı suyu akar! Siz kendinizde, dünyan.n en eski çaglarından kalma bu v^lkanik naynaşma hâtırası karşısmua. bir nebze şaşalayacaksınız! Bu dağ girdabmm Binerım... Hem de bayılrnm! larımı göstereyim!... Bu sözü çocukça bir gururla söy Birlikte bir kaç gezinti yapsak. insan üzerinde yarattığı yüce heyecalemişti. Öne düştü yürüdüler. Av ister mısiniz?.. Bakın, şu küçük kıs nı benim gibi sizin de duymanızı ludan geçerlerken, Claude, Geor rak tam size göredir... Çok uysal i ne kadar isterdim! Sizin kendi rcenıleketiniz olacak olan bu yerleri, anges'un otomobllinin yamnda bir an hayvandır, adı da Krizantemdir... cak bu sayede anlıyabileceksüıiz. Hoşunuza gidiyor mu? durdu. Florence... Bu heyecanlı anları be Son derece! Sizin otomobil, hiç değilse spor nimle birlikte yaşamak istemez mi Öyleyse, bundan sonra sizin siniz, söyleyüı? araba! Son zamanlarda yapılan o f zla genis otomobilloriep n*>f" * emrinizdedir... Sen, Georges, şu ata Lâkırdısı bitmişti. Ingüiz kızmdan ediyorum. Süspansyonları gevşek ne dersin? Mükemmel hayvandır bu müsbet cevab bekliyormuş gibi, .luşeyler Pek pek, kadınların kulla Vigouroux. dakları aralık kalmıştı, titriyordu. Georges: nabilecegi ar=bal^r! Bakışında da sonsuz bir yalvarif var Belki inanmryacaksın ama, dedi, dı. Vareze sü'âlesinin son varisi; galiburadan gittiğimdenberi hiç ata bit Claude de Vareze, o anda, arkaya ba kendini kadından saymıyordu. toplanmış gür saçlarile, hâlâ, ateşli Georges. Florence'a söylemışti; a meflim. Yok canım, sahi m i ' E peki, ve heyecanlı bir dille tasvir ettiği hırlar çok bakımlı.vd;. Cloude'un hârikalan görüyormuş gibi hayran h^kiki ülkesi orasıydı Genc kız. bu tngilterede ne yapıyordun? Çalışıyordum .. Arada sırada da ifadeli solgun yüzile Florence'a, şaşıbiricik gayesile de iftihar ediyordu lacak derecede güzel gözüktü. Genc \hırda. altı tane, harikulâde at var golf oynuyordum. kadın kendini tutamadı: Ne sıkıa fey! Golf. spor değil, dı. Dağınızı ne kadar çok fceviyoryorgun erkekle^e mahsus bir oyun Işte benim gözdem «Oberon^ sunuz!. dedi. Georgesia aranızdaki dur .. Hem caha bu yasta. erken b ) arkadasl'ğı şimdi daha iyi anlıyoıum. ledi... lıu.dcının biridir, ama atla lamışsın! Sen hil'rsin. Kprınla bine İkiniz de aynı ırktansmız, ben de bumada eşsizdir! Votandaşl rınızın ço rim Olur mu. Florence? rada her zaman yabancı olarak katu gıbı siz de at» biı>~riiniz, d»ği Hay hay! lacağım diye korkuyorum. "niî Florence? bir yarışmadan sonrn, biClaude heyecanla mukabele etti Bu dediğiniz kat'iyen olmıyacak, yim? Ben Oberon'a bineceğim, Madçünki biz sizin yanınızda bulunaca mazel Krizantem'i de yedekte getireceğim. ğız. Öyle değil mi Georges?. Georges: Georges sükunetle cevab verdi: Florence'ın araba ile buraya gel Dünyanın en güzel memleketiade, tabiatı seyrederken doğan böyle mesi daha iyi olmaz mı? dedi. Katbir dostluğun ancak devamlı olaca ranlı yol üzerinde, at sırtmda, boşuğını, her ikinize faydalı da olacağını na yorulmana mahal kalmamı; olur, biliyomm. Sizi buraya getirirken, en Claude. büyük temennim bu idi, Florence .. Gel, şunun doğrusunu söyle! ItiAramızda artık hiç bir anlaşmazlık raf et, Roguevire ahalisı. karmla beolmıyacak. nim çabucak dost oluvermemize akıl erdiremiyecekler diye korkuyoı sun Genc kadın hararetle itiraz etti: Ama, sevgilim, eskiden de hiç değil mi? Hakkın var. Bu adamiarbir anlaşmazlık olmadı ki... Daha da zayıf insanlara lıâs ':ötülük vardoğrusu, sizinle benim aramda ol dır. O halde yarın sizi burada bekmadı!. Vaktile. Claude'la sizin ara lerim, Florence. Erkence gelebilseniz. nızda gelip geçmiş bir anlaşmazlık gezinti daha zevkü olur. Ata binmek varsa, onu da bümemeyi tercih ede için giyeceğiniz var mı?. rim. Bir jodpurs'um var. Size çok yakısır!. O halde, yarın Esmer kız. Florence'a uzun uzun buluşacağız, demek. baktı, sonra: Hiç bir şey geçmedi, dedL Araba avluda yürümeğe başladığı Arkadan, hemen ilâve etti: zaman Claude, hâlâ sevinç ifadesini İlk gezintimizi yapmak ıçin, at taşıyan yüzile haykırdı: ları alıp Roquevire'e saat kaçta ine(Arkası var) YAPI VE KREDI BANKASt SABAH YILDIZI PROF NİMBÜS'ÜD MACEB A±ARI:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog