Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

umhuriyet KUBUCUSU: T U N U S NADİ SAFAHAT M E H M E D lcrirti eskideıı basılan A K İ F ve basılmıyau DOĞRUL, bc Büyük sairinıişin uiitiiıı maıı/um e j r r bütün şiırlerini OMER K1ZA bır şairin tarihi. edebi tikri şahsivetıııi araya toplaımştır. nbir il mukaddeme ile birlikte etr 33 uncu yü Sayı 11.882 Telşraf ve mektub adresi: Cumhurıyet Istanbul Posta Kııtusu tstanbuj No 24Ö TeJeionlar: Umumi Santral Numarası: 224293, Yazı İşlerı, 224299, Matbaa. 224230 Pazaıttjsi 26 Ağastos 1957 INKILAP KİTABEVİ Şale Köşkünde dün de İnönü Erzurum i l iıiühinı temaslar oldu kongresinde komışüı DP, Henderson'un, Ameriha Hariciyesinin yeni nin eKndeki imkânları hesabsızca israf ettiOrtadoğu siyasetini Türk Devlet ğini belirten C.HP. lideri: ((Memleket baştan adamlarma acıhladtğı tahmin editiyor başa iktidarı değiştirmek arzusundadır > dedi Dün memlcketimizden ayrılan Ürdün Kralı ile Henderson arasındaki mülâkatta, Ürdünün Bağdad Paktına girmesi ınevzuu görüşiildü Ortadoğu hâdiselerile ilgili olarak Amerikan hükümeti tarafından gön derilen Dışiçlçıi Bakan Yardımcısı ve Ortadoğu işleıi mütehassısı Mr. Loy Henderton'un iştirakile şehrimizde mühim görüşmeler cereyan et nıcktedir. Diin sabah ilk olarak Ürdün Kralı Majeste Hüseyin, şehrimizden aynlnıadan evvpl. Hilton otelindeki daire sinde Mr. Hpnderson'u kabul etmiş, uzun Kiren bir görüşme yapmıstır. Bıı mülâkatta yalnız Amerikanın Tüv kiye Büyük EIçisi Flcchier Warr»>ı ile nremleketimizdcki Ürdün Büyük Arkcsı Sa. 3 Sü. S de Zâhir Şah bugün geliyor Değerli misafirimiz saat 17 de Esenboğa hava alan.ada Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafınctan karşılanacak Ankara, 2" ıCunuiu:ıyeıTclcki> .ı Afganistan Kralı Elmütevekkil AlâlUh Alâ Hazret Muhammed Zildr Şaiı, Türkiycye resmi bir ziyareite bulıınınak üzeıe, yarıiı uçâkla ?ehrimize gelecektiı. Zaiıır Şalıa, Başvezir yai'dımcısı Scrdaıı Alâ Aii Muhammed, Baynıdırlık Veziri Muhanınıed Kabir, Sağlık Veziri vekili Dr. Abdülzahir ve bir heyet refakat etmektedir. '•• Arkası Sa. 5 Sü. 2 de İzmit D.P. il kongresinde konuşan İç İşleri Bakanı Naıtıık Gedik, işbirliğine karşı tedbirler alınacağını açıkladı Erzurum sinde bir 25 (Arkadaşımız Said Arif yaparak iktidarın telefonla değişmelan hararetle kaışılandı. hrç bir İnönünün şehre giri^i müdahalede bulunultakib eden bolmüdabugüne oildiriyor) Dün öğleden sonra Kars il kongrekoniişma sine ve Karstan mışa kan. her işbiıliği mevzuuna ayrıldı. İnönü uğranılan temas eden C.H.P. limüteveccihen SarıkaBaşkalabalık civarına tarafınitibaren bir ilinin sırasuıda memuru Vasıtalan hale poüsç« madı. Ancak Kars kapısında vazifeli bir emniyet Gsnel Baskanln otomobilini ikişer, üçer otomobillik göre, kafilelere deri, bu sabah saat 7 de Erzuruma Karstan kadar otomobillerle yerde dü. Şehir dahilinde olmadı. tedbirlerinin mahsus olrnak bundan başka hiç bir alınabilmesi poliste Arkası izinler Sa için uğurlandı. Genel büyük Oğrendiğime lâyıkile üzere sadece, emniyet kaldırılrruş. tarafıncian selâmlanciı. Erzurum yaklaşıldığı zaman Hür. P. ve C.MP. liler 5 Sü. 4 te Kremlin'in giilünç yorumları Moskova radyosuna }>öre, İstanbul görüşmelcrindc Suriyenin bağımsızhk yolunda ilerleyişini durdurnıak için plânlar hazırlanıyormuş l.^ndra 25 IA.P.I *M<ıskova radvostT" bıijfünkü ar^bca nesnyattnda BirlPfik Am»rikanın Ortadoğu Mütehassısı I.^y H* nd'jrEun ile Türk dcvlct adsmlan ararndd Istanbulda yapılmakta olsn Inplantılar. «Suriyenin bagımsızlık ynltındaki ilerleyişini durdurmak için plânlar hnzırlömak» maksadını güttügünü foylcmistir. Fsdyoya Rörc. Ürdün Kralı Hüsryin v? Irak. Krah Faysalın da i$tirakıl<* pazartesi gtinü Ankarada yspılarnk ol^»n tfplantı da. aynı gayeleri gütnifktfdir. Mopkpvanın yaptıgı bıı yorunı. KSUrivrye karsi yeni komplolap» başlıgüiı tammaktaydı ve ?u sokilde sona eriynrdu: «Büiün bu planlar kum ÜPtünf çizilmt ktffiir. Suriye h.ilkı her şo.vt Arkası Sa. 3 Sü. 2 de URDÜN KKALI GİTTİ Üruun Kralı Kuicyın uuıı uçakja İspanysya hareket etmiştir. Resimde Kr?.lın Başbakan Menderes tarafıncian uğurlanışı görülmektedir. Kıbrıslı liderin kendisini susturmak istiyenlere cevabı Jurnal edilen, siirgüne gönderilmesi ve gazelesi de kapalılmak istenen Dr. Küçiik: Şu sırada susmam dâvaya ihanet olur dedi Suriye komünizmi tehlike addetmtyor Tasfiye edildiği söylenen Suriye Cumhtırbaskam El Kuvvetli dün Kahireden Şama döndü ve tezahüratla karşüandı : Lfiıdi'.iZ? '.R.J S u r i y c m n ycnı C"."j nelkurmav Başkani Arif Bizrl. bujttin yaptığı hir ha^ın toplantı?ında. Suriyenin güvenligini tPhdid fden tehlıkrnin. komünizm degil. Piyonizm oldııgtınu açıklamifctır Suriyenin bagım^ızlıgının nrr*>d^n gelise gelsin hor türlü yabancı tehriide karşı k<»runması zanıreti üzerinde ciuran Bızri, şunları ilâvç etmistir: <r Bizi ortadan yok friip. yerimirc .liytnizmi yprlestirmek istiyen bir takım kuvvctltrt karsı ölüm dirim nıilcadelesine girişmiş hulunuyoruz. Knmünizm bizim güvenliğimizi. siyonizm kadar tehdid altında bıılundurmuyor Arkası Sa 5 Sü. S de Vtiııa Mısıra çatıyor Nâsır, Iskenderiyedeki Rumlara istısnaî muamele yaprrayı reddetmiş Atina, 25 iHususiı Daha b u n dan bir kaç gün evveline kadar Yunan Mısır dostluğundan bahsetmekte olan Yunan gazeteleri. bir den ağız değiştirmi^leıdir. Atinada inlişar etmekte olan Nea adlı gazetede Mısır Cumhurbaşkanı aleyhinc'c bir yazı çıkmıstır. Arkası S a . 3 Sii l d e iNGlLtZDEMOKRASİSt BENİ, MAATİMİN HAKLARINI KORUDUÛUM İÇİN SUSTURACAK OLURSA, BUNUN DA CEVABINI ELBET TARİH VERECEKTİR> Sfhrimızde bulunan «Kıbrıs Tıirknır Partisi» nin v* yüz yirmi bin Kıbrıslı Türkün lirîdl Dr Fazıl Küçük dün yap tığı basın konferansında. adada Türk. lerl? Rum! r nr"M"daki huvjmet havasını kendisinin yarattıgi yolunda çıkarılan şayiaları şiddetle reddermiş v« Rum basınınm Turklere kaışı bır iftira kampanysına giriîmis oldugunu soy. 4WcaJn Sa 5 SÜ 3 te Yiiksek Askeri Şura bugün TOPLANIYOR Bu yıl sadece bir terfi listesi çıkarılacak Ankara, 25 (Cumhuriyet Telcks» Yuksek Askeri Şüra yaıuı 5abah trp lanacak ve ordu terfi listebi h?kkmda nihai kaıarı verecektır. Bu yıl terfi edecek yÜKfsk rütbfli subaj'larla diğer ^ubaylü'a aid lis teler tamamen hazırlanmış bu! ınmak tadır. Verilen bilgiye nazaıan, bu defa sadece bir terfi listesi çıkarılseak ve geçen yı] olduğu gibi n.üteaddid terfi listesi ilân edilmiyec«ktır. Zatıir Şah Odasıııa girildiginıle Harun bu \a/i\ette cansız yalıyortiıı Bir göçnten 20 yılhk karısını öldtirdtikten sonra iıttihar ettî Arka arkaya duyulan 7 el süâh sesi üzerine odaya giren komşular, Harunla karısı Eminenin kanlı cesedlerile karşılaştılar Dün akşam Taşlıtarlada bir âüe fâciası olmus, bir adam 20 senelik karısını tabancayla öldürdükten son ra kendisi de intihar etmiştir. Köşkü caddc?i 89 numarah göçmen evinin bir odasında cereyan etmiştir. A s l e n bir usta. 4 seneden beri ayrı yaşadı ğı kansı Emineyle banşmağa karar veımiştir. Evvelki gece, kaıısının oturduğu ev» barışma teklifinde bulunan Arkası Sa. 3 Sü. 4 de Ankara. 25 ıCumhuriyetTeleks' Kıbrıs Valisi Sir John Hardingin Ankara: 25. (a.a.) M.S.B. Temsil Başkanlığınds n bildirümiştir: taksim aleyhincteki sözleri ve tutumu Her yıl yapıtmakta olan hava kuvvetleri milli atış ve bombardıman ile Türk ve Rum eemartlerinin Kıb!T>ii?3bskalarına bu yıl birinci hava 9 uncu üslen Bnb. İzzet Balıktı ü. rısda bir arada yaşıyabilecekleri hak kuvvetleri kunıandanı Tümgeneral Snkındaki beyanı üzerine. Milli Türk ver Akoslunun S ağustos 1951 giinii •imcü "st 14 teki konuşmalarile başlamışnr. Arkust Sn. 3 Sü. 3 de Arkası Sa, 3 Sü, 4 te Miisabakalara, av bombardıman üsle. rinden seçilmiş taklmlar katllmıştlr. Müsabakalar NATO ve milli talimat. Nr çerçevesinde muntazam surertc yapılmış ve aşagıdaki netlcelîr alınmı^tır: Usier 3rasmdaki yenel lasnifler: 6 ncı üs: 5565.9 pu\anla birinci 9 uncu iis: 537.V3 puvanla ikinci 1 inci iis: 5.373.6 puvsn'a üçiincü 8 inci iis: 5255 puvanla dördıincü 'Jİmuştur. Filo kumandanlgr: araçmdaki tasnifle: 6 ncı üsten Bnb. Mustafa Özkul biıinci 1 inci üsten Bnb. Ahmed Özturk ikinci bardıman 1957 yılı atıs ve bommüsabakası Türk Hava Kuvvetleri Harding'e mesajı ••İıısaııhk hak ve luirriyetleri için Korede kanlarını seve seve düken Türk ınilleti. Kıbrıstaki yüz yirmi bin Türkün istikbaline bigâne kalamaz» Türk gençliğinin Dr. Küçük Parkotelde T. M. T. F. temsilcilerile CM. P. Besiktaş Kongresi yapıldı Aldoğan: Biz değil, miliel ikKdara gelecek dedi Dün yapılan C.M.P. Be5İktaş üçe kongresinde konuşan Mehmed Bağrıyanık adında işçi bir delege, işbirliğinin aleyhinde konuşmuştur. Bu işçi delegenin sözleri kongrt Arkası Sa. 5 Sü. 7 c> Bulgaıistanın Prevedi kss^ Zabıta tarihinde ilk defa olarak iki bası halkından olup göçmen olarak gidsrek tabanca kullanılmsk suretile meyda İştanbula gelen ve Taşlıtarlada İdna gelen bu âile faciası, dün akşam ris Köşkü göçmen evlerine yerleşeıı saat İS sularında Taşlıtarlada İdris ,44 yaşında Hârun Atılgan isminde Istanbulda 50 bin kişi Asya gripinden yatıyor Bursa, Balıkesir ve civar illere şehrimizden doktor gönderildi Asya grİDi şehrimiide salsın hallnl Balıkçsir ve civar vijâyetlere yardımcı almıştır. Alâkalıların ifadesıne naza. doktor ve hemslre göderilmiştir. ran halen şehnmizde 50 bin kiji grıpİtalyada Asya gripi çoğalıyor ten yatmaktadır Dığer taraftan, eöniNapoli 24 laa.ı Son Eiinlerde halen lüzum üzerine. İstanbuldan Bursa. Arkası Sa. 3, Sü. 5 te 38 jajındaki karısı Emine.M oldurcn Harun Izmitte bir treıt kazası Yoldan çıkan bir vagon, I kilometrelik hattı bozdu ve gidişgelişi 14 saat aksattı tzmit 25 'Tclefonla) Dün gece sa at 22.10 da Köseköyde makas başınria hareket halinde bulunan marşandizin vaeonla::ndan blri yoldan çıkmış v« hartın 1 kllornMrelik kısnımm bozuL. m^sıns ?eb»b olmustur. HaydarpasadaTt kalkan Yatakh ekspres. Doğn ekspresı ve Erzurunı postası îzmitle: Ankarad^n gelmek'ç oUn Anadolu ekspresi, Yataklı ekspresi. Guney ekspre=i ve dli»r postalar Arifiye. Sapanca istasyonların1 da 14 saat beklemi;lerdir. Çekoslovakyada kar yağıyor Bu mevsimde böyle bir hâdise hayretle ' karşılandı Prag 25 (a.a.) Çekoslovak basııı ajansının bildirdiğino göre, merkezi Çekoslovakyada Begutinne Lazi havalisinde 840 metre irtifadaki böl , gelere kar ysğmıstır. Kalınlığı iki On iVincl îs'anbul r'Vrnasyon»! Ten1« tııvnuvarı diin sons enni|tir. Dün santimetıçyi bulan kar tabakası bir yapılan »Tek erkckler. fr;;lir^c Meksikalı rakibi Contrcrası'ı iıç setfe kaç saat sorua erimi|tir. Ajansın S *. 6/1, 6.4 mağlüb edcıı Sillli Ayaln şampiyon olarak garetemizin f>rtaya ılâve ettiğine göre, bu irtifada bir koydugu Eümüş rCıımhuriyrt Kupası ' nı kazanmıştır. Yukand*ki resımde. yağması •Ti«5bakalardan sonra yapılsıı m»rasimrie AyaU, ••Cumhurivet Kııpası > nı yere. bu mevsimde kar «lırken goıulmektedir. (.Taiöilât ve dığer ipor haberleritniz son sahtfe , Çekoslovakyada göıülmemij bır hâ nnzdedir j dise değıldir. CUMHURİYET KUPASI Nl AYALA ALDI C.M.P. Befi^tef Vonrrtsindp hiı konuşma yapan Sddık AIdo|aa
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog