Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

tfeşeli günter ***>. G/&BS He baş/ar /* *+ "S u m h u r i yet 33 üncü yıl Sayı 11.881 KLTRUCUSU.'YUFfUSRAOİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet Istanbul Posta Kutusu Ijstanbu] Mo 246 Telefonlar: Umumî Santral Numarası: 224293, Yazı İjleri, 224299, Matbaa. 224290 HERGÜN SERV İL, IOO3 »RtMLERl Pazat 25 Agustos 1957 Handerson, Suriye buhranı ile ilgili C.H.P. lideri ((Huzur ve emniyet, ilerleyiş ve yükseliş, kalkınma, istişarelerde bulunacaglM, Amerikanm bu vatandaşın geçim darlığından kurtulması muhalefetin emeli ve hedefidir meseleye çok ehemmiyet verdiğitti SÖyledİ Muhalefet arasında işbirliği bu esaslara, bu tedbirlere dayanıyor» dedi MR. HENDERSON, DÜN SAAT 18 DE BAŞBAK AN ADNAN MENDERES TARAFINDAN KABUL EDİLDİ, BİR SAAT KADAR \VARREN DE HAZIR DEVAM EDEN adımını Karsta Ü , İsbirliginin fi'li Amerikanm Ortadogu g d ü n "Yatanda siyasî huzıtrun teessüsü, vatanda im'arın ve kalkınmanın süratle miimkün olması için Demokrat İktidarın değişmesi ve NUHALEFETİN İKTİDARA GELMESÎ LAZIMDIR. Bu da seçraen vatandaşın eündedir,, Kars. 24 (Özel surette giden Said Arif bildiriyor) Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü, günlerdenberi devam edip tam bir anlaşma ile neticelenen partilerarası işbirliği konferansından sonra umumî cfkârca merakla beklenen konuşmasının bugün öğleden sonra Sehir sinemasında yaptı. Yüzlerce partilinin katıldığı kongrcdc şiddetli alkışlar arasında kiirsüye çıkan C.H.P. Genel Başkanı konuşmasında işbirliğ' mevzuu üzerinde durmuş ve D.P. iktidarımn secmen tarafından değiştirilmesi lüzumunu belirterek Demokrat Parlirıin iktidardan gitmeyi sükunetle karşılaması icab ettiğini beyan etmiştir. İsmet İnönünün konuşmasını aynen bildiriyorum: " Karslılar. sevgili lıcmşelırilerim. Sizleri uzun bir hasretin scvgilpri ve minııetlerile selâmlıyorum. Kars her büyiik mücadele devrinm ağır yükünü taşıyan bir vatan Arkası Sa 5 Sü. 4 te BU GÖRÜŞME SIRAS1NDA AMERİKAN BÜYÜK ELÇİSİ BULUNDU FLETCHER Amerikan Hariciyesinin Ortadogu kendisini karşılayan gazetecilere Su bakan Adnan Menderes tarafrndan işleri mütehassısı Bakan yardımcrsı riye buhram ile ilgili istişarelerde kabul edileceğiniz doğıu mudur"» Loy Hander.on dün saat 11.30 da u bulunmak üzere Tüıkiyeyç geldiğini sualini: «Amerikan Büyük Elçisi Mr. çakla Amerikadan şehrimize gelmiş ve Amerikan hariciyesinin bu mese Flecht»r Warren ile istişarede butir. leye çok önem verdiğini söylemiştir. lunnjadan bur«daki temaslanm hakLoy Handerson. Hilton o*?linde ! Ortadogu işleri mütehassın «Baş ' Arkaat Sa 5 SÜ. 3 t e Vilâyetteki mühim toolantı İç İşleri Bakanlığı Miisteşarının. Vali Vekilinin ve Savcının hıılunduğu toplantıda, j Gösteri Yürüyüşleri | Kaııununun tatbik şekli görüşüldü j Dün saat 11.30 da Vilâyette, Vali vekili Kemal Hadımlı, İç İşleri Müs j teşarı Dilâver Argun ve Savcı Hi cabi Dinç'in iştirakile bir toplantı yapılmıştır. Bir buçuk saat devsm eden fop lantı sonunda, alâkalılar bir açık lamada bulunmamışlardır. Içtimada loplantı ve gösleı i yii rüyüşleri kanunlarının tatbik şekli üzerinde görüşüldüğü söylenmekle te Eg*e Sanayi Odasına gelen Akü ' dir. Kars C. H. P. il kongresi yapıldı Dün, kongre salonuna gidiş ve gelişinde, înönü'yü alkışlıyan Karslılar, hiç bir müdahaieye maruz kalmayınca hayrete düştüler. C. H. P. lıderi bu sabah Erzuruma gidiyor Kars, 24 (Arkadaşımız Said Arif telefonla bildiriyor) C.H.P. Kars il kongresi bugün Şehir sinemasında Sırrı Atalayjn j başkanlığında yapıldı. 300 küsur delegenin ve bir o kadar | dn dınleyicimn ıştiıakile yapılan konprede konuşan milletTekiUennden Hasan Erdoğsn. Mehmeri Hazer ve .' Tur^ud Goîe lkttdarı ş'.ddetle tenkid etrıier. Bu arada konuşan C.H.P. Mec isl üyesl Mebrure Aksoley, İzmirde Yunan Konsolosluşuna bir bakan ta rafmdan çekilen Tunan bayrağı me selpsint İLeri aıjrdü, şiddec'.e alkıç :and:. Kongreye HUr. P. ve DP. ilerl eelenltrj de katıldl'.ar. Hns»yi» HUlnli K> rrrkrıı Arkost Sa 5 Sü. 8 de KKlPİMİZ Iskoçyada Edinburg FesKDlNBl RG FESTİVAKİNÜEKİ K^ra Harb Okulu gösteri takımından tivaline katılan Mehter takımı ve gını daha Önce bildirmiştik. Ytıkan müteşckkil ekipimizin, başan kazandı teri tnkımı Edinburg Festivalinde resdaki resimde, Kara Harb Okulu gö.« mi geçid sırasında göriilmektedir. İktidar basını H r u t ç e f v e Z u k o f 26 Ağustosun Başbakana şi S u r i y e y e m i gidiyor; 35. yıldönümii kâyet edildi Genelkurmayının Kremlin'in eline geçmeci dolayıTokal milletvekili Ha*an Kangal sile, Suriye hükumet erkânı ile Cumhurbaşkanının • Hur. P.ı, Başbakan Adnan Menderes* dün şu telgrafı çekmistir: tasfiyelerine muhakkak nazan ile bakıhyor »Son günlerde Havadis ve Zafer aazettltrinin asabi bir haleti ruhiye içmd« nesrlyatlarında kullandıkları lisan. Washington 24 (AP) Diplomatik Asmın temaslarınm mantıki bir nebı gazeteleri okuysn çocuk velileri kaynaklar, dün Moskovanın Ortado ricesi olacağını söylemişlerdir. tarafından hos karşılanmamaktadır ğuya sızmasını açıkça göstermek ııSovyet Komünist Partisi sefi NikiEbeveyn. evlâdlarının bu kelimeleri zere. Sovyet Savunma Bskanı Geoıgi ta Hrutçefin de bu ziyaıete iştirak «erenmesinden korku ve iizüntü dııvZukov'un Suriveye bir ziyaret yap etmesi ihtimali üzerinde durulmakmaktadırlar. Pek az kimse tarafından oknnmasma rağmen partinizin nasiri rnasının muhtemel olduğunu söyle tadır. Suriye. mühim ta«fiyeler arifesinde etkârı olan gazetelere aile reislerinı ü. mişlerdir. 5am 24 (R.) Suriye hükumetilyi haber alan kaynaklar. bunun zeeck lisan kullanmamaları icin emir verirseniz bu hizfnetinizi belki Maarif iki hafta evvel Kremlin"e bir ziyaret nin bir sözeüsü bugün. Batılılardan Vekilt ıJe tasvtb edecektir » yaparak silâh anlaşmasına varan yardım temin edpmedikleri için, Sov Suriye Savunma Bakan vekili Halid Arkam Sa, 3 Sii, 5 te Hür Sendikalar Konfederasyonu tedhişçi 2 Rumun afffım istiyor AHEUFRSİNtZ. ORASI BENİM B I R M ' M D I R KuzPy Holl.VBOodda yaşıyan 8 yasındaki Vicki Enna. yukandaki TeFimde, burnuna konmufj olan «Mıke» isimli ehli kp!ebege nazarlannı dıkmi? olarak görülmektedir. (îMıkçD Vicki Enna i!e arkaria<:lanna ahıçmıçiır. Çocukiann hirinden havalanıp. difterinin üzerine konmaktan zevk aiiyora benzemektedir. Ankara 24 (Cumhuriyet . Teleksl Şehrimize gelen haberlerden anlaşıl. dığına naıaran, merkezl B:ukse!de bulunan Mülerlerarası Hur Scndikalar konfederasyonunun. en son Tunusta yaptığı kongred», Kıbrıs mesplesi hakkmda, Yunan emellerine hizjiıet edecek bazı karar'.ar alınmıstır Bahis konusu teşkilât. tethisç: EOKA Konfederasyonun Yunan emellerine hizmet edecek kararları Tiirk işçileri arasında derin bir teessiir ve haklı bir infial doğurdu ve 36 »âustos. Türkiye Cumhurıye. tin'n sayılı günlerinden bırtdsr. 1922 »en«si ağustosunun 26 ncı gumı sabahı şafak sökerken Turk ordusu. buyük taarruza haîlamıştı Bu ttarruz. şafak renkli Tiırk bayrağını iki hattada Um ve kat i m. fere ulastırdı, Bu büyük zaferdir kl Cumhuriyetin. temelini kurmuş.. memleketı mustevlilerin elinden. padi^ahUrsn tahakkümünden kurtarmıs, Turki. yeye tam istiklilini temin etmiştir Bugün. Atatürkün dâhlyane s»vk 1 iradesi'.e kszanılmış olan buvuk zaferin başîangıciıiı anar ve kutlsrken askeri bir zaferimiîi :ftı. harla yadetmekten ziyade. roemleket için. bir kurtulus ve yükseUş de\Tİnin iptidasını tes'id e*yoruz. Arkası Sa. 5 Sü. 5 te 3r. Fazı! Küçük'ün basm toplantısı Bir k<ıç gündenberi şehrimizde bulunan Kıbrıs Türklerinin lideri Dr. Fazıl Küçük bugün saat 18 30 da Gazeteciler Cemiyetinde bir basın •oplantiM yapacaktır. Yunanistan, propagandayı arrtırdı Atina. 24 (Hususil Yunan h ü kumeti, son günlerde Kabrıs meselesi etrafında propaganda ve şantajeılığa hız vermiş bulunmaktadır. 31 agustosta New York'a hareket edecek olan tedhişçi papaz Mskarios'un bu «eyahatinin alâka uyandııması için Atina hükumeti, azami gayret sar fetmektedir. Bu cümleden olarak 50 yabancı gazeteci. Atinaya davet edüm'ştir. Bir çok tanınmış gazeteleı^n yazı işleri müdürleri, siyasî vazarları ve bazı Arkast Sa 5 Sü. 6 da Gana'lı iki lider sınır dışı edildi Müslüman milletvekilleri kabul hakkındaki, benzeri bulunmıyan kanunu Meclis, 26 oya karşı 62 oyl«» etti Akra 24 fa.a.) Osman Lardon ve ı Atnadu Bdba adında İki miıslüman li. derln hudud harici edilmesl için Gana j leski altın sahili) hükumetine salâhiyet veren kanun dün mecliste 26 oya karşı 62 oyla kabul edilmiştir. İki müslüman ltder derhal hava mey danına götürülmüş ve Nigeryamn ku. zeyinde Kano'ya müteveccihen hareket eden bir uçsğa büdirilmişlerdir. Muhalefete mensub milletvekilleri (demokratik memleketler tarihinde ilk ! defa rastlanan) diye tavşlf ettikleri bu kanunun şiddetle aleyhinde bulunmuşlardır. Sovyetîer Türkiyeye 2 bin kamyon satacak Moskova Radyosunun ilâve ettiğine göre, Ruslar İzmirde bir sutı'î elyaf ve dokuma tezgâhı (abrikası inşa edecekmiş Londra 24 (T.H.A 1 Moskova rad. yosu bu akşamki neşriyatınd» halen İzmirde bulunan Rus ticaret heyeti ba$kanı Nesterov'ün İzmirde temaslarına devam ettiğini blldirmlştir. Mofkova radyosu Sovyet tlcaret h e . vetıle İzmir Ticaret Odası başkanı arasında cercyan eden görüşmelerde. İzmir Ticaret Odası başkanının Sovyetkurmaları ,|.ı,l.LO. LtKGİI BL UA '.it' V.\.<.. Bl UA İTALVAN. BU UA MESHIR.lerin İzmirde iki fabrika NİIIAVF.T BU DA ANNE OLDU Italvsn şchretli sinema yıldızların için teklifte bulunduğunu ve bu tekli. dan. dünyanın en gözde boğa gürcşçisi Luis Mignel Dominguin'in eşi fin prensip itibari'.e kabul edildiğini Ducia Bose Madrid de bir kız çocugıı dünyaya getirdi. Dominguin'ler daha de ayrıca ilâve ermiştir. evvel de bir erkpk çocuğun'a sahih nlriukları için karıkocanın keyfine Arkasv Sa. 5 Sü. 2 de payan yok. Arkası Sa. 5 Sü 7 de Beyaz peynir faciası lktiHar gazetelerinde okupo>"uz: • Şehirde bir jjraırt beyaz peynir hulmvk n>ılcdm ynk iken İstanbul "e istihsal mmtakalan soğukhava ^epolarrndn 415.000 teneke jjeynir ratışii arzedUmiuerek bekletüıyor"iıış. Sebeb malüm. pcj/ntrciiertn Beiediyece tot/in edilen fiatı az bulmalan. I Ya haklnn vardır. ftat yiıkseltilir. yahud haksızdırlar. haklarmdan gelinir. Fakir hclkın beilt başlt gıdasile oynayan üç bucuk istifçi ile ba'a çıkamamak akİtı stpnr şey değil doğrusu' I Alâkahler büyük davalar ve büyuk idtiialur peşindedirler. Olsıınlar. Aıntı cannn nrada bir d>> küçiık işlere ienezzvl etmek yok mu? Beyaz peynirden ne haber.7 Peynir ekmek ile fcorın doyurvrken peyniri elinden alınan ve kuru ekmege kalan iakir eatandnw« haydi gelin dc hep berab?r parla': bir istikbnlnı csigmrie nldupumuzu anlntahm.'Dınler mi. dinlerse mlar mı? Hollywood'da 28.500.000 dolarhk hakaret ve manevî tazminat dâvasına sebebiyet vcren Televizyonlu otelin temeli eylul sonunda atılıyor Seçilecek Tiirk teknisyenler Aınerikarla 6 ay televizyon kursu görecek Amerikanın tanınınış otelcileı in L>IN\\ RtjKORU M R \ N BM.ON Einbaçı David SiraonE. yukarıden Lui Arlon, bir müddettenberı memleketimızde yaptığı tetkikleri daki tesımfle. dünya yükçegp vı^nia r ' k i r u n u kıran balomın alüminyumbitirmi; ve Iit?nhu 1 'la. Bf&azda bir dan mamul gondolasmda görülmekte dir. Balnn, lf)2.nno kademp kadar . : cıknMsttr KfFinı. Binhısı Simnııs tara fından, Bı!f S ik Amcrıkanın MınneStt, a 5 u . 2 de I «ct» eylttirtf semalarında hususi bir cihazla çekilmiçtir. I lıiman ve dok sanayiî işçilerinin şikâyetleri CONFİDENTİÂL REZALETİ 70 kuruşluk yemek ücretinin 1 20 kuruşa çıkarılmaması tenkid edildikten sonra bir musluk, hani soyunma yerleri, üye: «Hani hani dolablar? TENİS TLRNUVASI SIINA LKİVOR ' XII. Entcrnagyonal lstanbul tenis turııuvası bugünkü maçlarla sona rrrocktir. Müsabakada trk crkeklPr şantpiyiMiuna gazelemizin koydugu CUMHURİYET KUPASI verilecektir Yukaııdiki resimde dün tek kariınlarda finalp kalan Avustralyalı Hellyer gorülüyor. (TafeıUtı vp digeı *D<>r haberlerini »on sahifemizde buı lacakmnız) I Rezaletin mecmuanın yayına başladığı tarihten son dâvaya kadar bütün tafsilâtım Hiçbiri yok. Ayakkabı ve tulum da verilmedi» dedi TenkFdler sırasında söz alan bir İstanbul Liman ve Dokları Sanayi İşçileri Sendikası Csmialtı şubesinin işçi şu iddiaları ortaya atmıştır: «İdare heyeti üyeleri ikide bir senelik kongresi dün yapılmıştır. İdare heyeti rapoııırun okunma>"i Ankaraya gidiyorlar, otel ücretleri. sırasında. bir üyenin zin'meiıne 62S yol ve yemeg paralaıı bep bizim oelira geçirdiğinden bahsedilince hava biraizden çıkıyor. Üstelik suiistün*lbirdeu elektriklenmi^ ve idare he ' ler de oluyor. Bu hâdiselerin kap«, yetinden .mesullerin niçin mahke tılmasına asla müsaade etnıeyiz arJ Arkası Sa, 5 Sü, S da I meye verilmediği sorulraustur. Bugün 3 üncü sahifede neşre basladık * •»• J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog