Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

YOnlüleriniz L U K S ile yıkanılırsa J^k vyumuşıklığım »• tazelijlm ? r c l \\ tı // y.lV. m Lv u m h u r i yet KLIRUCUSU: TUNUS NADf 33 tincü yıJ Sayı 11. Telgraf ve mektub adresi: Cumhurıyet Istanbul Posta Kutusıı tstanbul No: 248 TelefoDİar: Umuml Santral Numaruı: 224298. Yazı Igleri. 224299 Matbaa: 224290 İnönü'ye dünKarsta yapılan tezahürat hâdiselere yol açtı tki gündenberi jandarma ve polis kordonu altında bulunan Karsta, C.H.P. Genel Baskanını karsılamak icin hava alanını dolduran binlerce kişi cop ve dipçiklerle dağıtıldı 4 Kars CJLP.il merkezinde İnönüyü 10 bin 64 kişi ziyaret etti Hava 100 e parti aiMUidaki i$UrHii koanımftUnnın miubet Wr tonuea rarmMı yurdımnnda jenel olarak çok ijri karıdandı. Halkımıun cnei «oeunluiuım te«kil eden bağuMis TataBd««l*r y*oid«n ümide kapddılar. Üç jrüdır gittike* kıulan hak T« hürriyetlere yakında kavugulmaaı ihtimali fhndid«n ortalıkU Uth biı bahar haTMi ymratHür. P. ye giriş sebebini izah için bir basın topAmerika da, Rusya da mı; gibidir. <Bu serincin beyecanı lantısı yapan D.P. eski il başkanı, bu kararından birer bomba patlattılar İle kanadlanan» muhalefet gönülleri de nerede iıe uçacaklar »ababasının haberi olmadığını söylüyor Wa^Jıing(on 23 (R> Bule^ik Alursınu. Btilbül fibi sakıyanlar merika Atom Eksperleri. bu ?ens mı Utersiniz, öpüçüp kokla«anlar başladığındanbeıi 13 üncü atom mı? Söylenea söclera kolak verdihidrojen tecrübesini bu svbah yapğimix zaman, demokrai yolonda «n mışlardır. Nevada çtilünde sab^h biiyük enjelin fildıi«Hi httkmrtvakti bir atom infilâkı ounustur. mek gereknektedir. Yeni bomba bir batonla havalandıÜ( parti aruındaki iabirlijiııin Bir müddet evvel D.P İıtanbul II j bu gün de aynı sebebler heni ve be rılmıs ve 1500 kadem irtifada infilâk Işık, kumarhsnrfer hanji esaslara dajrandığuu henüı Başkanlı^ından. •sha tonra Demo'K. nlm gibl düşünenleri Hür P. ye glrettirilmişür. rat partiden Utıla eden Orhan Köp. meğe tevk etmektedir. D P den isti sehri L :s Vegas'tan görübnüşlür. bilmediğimix için kacfidan gordürülü dün Hünlyet P»rtl»ine resrnen tamdan »onra, geçen uzuu dcvre es. Mesafe 120 kilonıetredir. ğumüı |U iyinuer havayı değergirmlştlr. Dttn saat 15 de Hiir P. İl nas.nda partili partisiz blrçok arka. | 30 askeri ııçak bufrünkii deneıneyi lendirmek hususunda biz P«k •«•Bugün şapka inkılâbımızın 3 nci 2 mer.tezlne gelen Orhan Koprülii yap. daslarını ^elişen şartlor karşısmda Basbakan Adnan Menderes dün saat 18.30 da Vilâyette Amerikan Biiyük Elçisi Fletcher tıŞı basın toplantıaında Hür P. ye bir kenarda durmenm mEmlekPt se takib etmiştir. le etmiyeceğiz. O iki yıldır insan m Warren'i kabul etmiş ve yarım saat kadar görü şmüştür. Bıı kabul sırasında Dış İşleri Bakan yıldönümüdür. Mustafa Kemal Der glris «beblerlni Izah eımlştlr. Rıı« infilâkı verlikle kabl'.i :e!if olmadı.;:nı Eoyliye faaklanna sayjı dnyacak biı hukuk neği bu münasebetle bir toplantı rek b!r rBallteyi irade etmiflrrdlr. Bu lığı Genel Sekreteri Melih Esenbel de hazır bu lunmuştur. Mülâkat, öğle üzeri Amerikan Amerikan rcsmi makpmları 3 a2 devleünia hanetini çeke* Tiirk Büjrük Blçlsi tarafından taleb edll. ı: Arkası Sa. 5 Sü 5 te daOrhan Köprlilü, ysptığı aç:kUma günden ltlbafen Hür P. M'flaTinıfiı drvnişıir kl: »Evvcla Suuu söyle. • ; ; Arkası S a SSü. l d e vatandajl, muhalif partilerin bu ı mlştir. t rasında Surly* olaylarının incelendigi mek lsterlm kl. gelifen $artl»r karsii Arkası Sa S Sül de sında Hür. P. y\ D.P. nln tabii bir Suriye olaylarının gelljtiğl bir sırada sanılmaktadır. yolda harcayacaklan birlik gayde»«m: «ddettieim ıcin kendimi parti MaJ«te Kral Hüıeyinln sehrimirden retlerden elb«ttc mcmnun »htt. lki Arab Krsltnm İıtanbulda buHıımtdeeiştlrmlf ol&rak iabu] etmiyorum. «ının, Amertkada geniı 51çüd« llgl 1 « 1 Varılan anlaıma Mtfam temeü«ra karfilandıtı alman habsrlerden anla ayrılmadan önc», Ortadoğu meseleleriZ:ra benl ve benlm fîibl düfünenl» n1 (6zden gsçtrmek Uzert, Irak Kral rl bundan 11.3 »ene »V7»l iıanzl »e dayanıyor re muhalif partiler d* ftbn>kt<dır. Naibl v» hükumettmlz t*msllcil«rlnln bebler D.P. ye girmffe «evk gayeye yuıekten bağlanıyorUrsa bu Amerlknı BUyük Klçisi rietcher !;t'rakll* bir toplantı yapılması !htiijbirligini dıgandan baltaUmanın Warren'in mUlâkaf talebinin hükume. mal dahliinde görülmektedir. Bir İngiliz gazetesi, Rusyattnden güclüğünii de kabul etmek gerekir. buldugu aldıgı talimat üzerine vuku tahmln «dtlmekie. mülâkat ı ı . Arkası Sa 5 Sü. 6 da İktidar partisi üç buçuk yıldır alnın binlerce gönüllü göndığı sevimsiı >• antidemokratik I derdiğini yazıyor tedbirlerle vatandagın (iivenini biiyük ölçüde kaybetmekten ba|Londr» 23 (R..A.P.) Moskova ka bir IOHUÇ elde edememiştir. radyosu tiyasl yorumcusu Batılı kuvvetieri Surly«y« karsı «cinat plânlar 1954 ten sonra demokratik gelifhazırlamakla ltham etmlj v« Amerikan m«y« ıırt çevrilmis oknajaydı, hüg. filosunun Surly» smhllleri istikame'. kumet devamlı bir tekild* murakatinde yola çıktıjını lddia etmijtir. be cdilebilecek, halkı ukıntıy» düSozcü. Rusyanın Surlyenin nbağımaız. lüren hatalar önlenebilecek, ya d» demokratik gellsmelerme karışmıyaortaokul ve li=elerine bu cağına dair teminatta bulundu*umı» j vaktinde düzeltüebilecek ve muders yılında dn muayyen ortaokul belirttikten sonra tunları ilâve etmi^tlr: ! halif partiler arasmda taer. hangi ve ilkokullardan mezun olanlar alı«Yabancı basın Surljeyi mütecaviı o I nacaktır. Millî Eğitim Müdürlüğünde bir isbirliği içia bir febeb bulunlarak vasıflandırmakta v« Türkiye. toplanan bir komisvon t>rafından bu mıyacaktı. Onlar birlegmek istese Arkası So. J Sü. t da Kamran Görgün okullsr tesbit pdilmiştir. Hajırl=>nan ler bil» bu olay n« vaUndaft, ne listelrre göre bu ders yılında, İstande Demokrat Partiyi ilşilendirir bul Kız Lisesine: İbrahim Müteferbir önem taşımıyacaktı. Üç buçuk rika. Alemdar. Sultanahmed. Gedikyıldır ne bikmetse! özendikleri paşa. BüyükreFİdpaça. Yeninesil ilktek parti rejimine doğru yiirüye okulu. Davudpaşa, Şehıx;mini ve Fayürüye iktidar sonunluları bir rth ortaokulu kızları alınacaktır. yandan Tatandaşların üzülmesine Kabataş Erkek Lisesine: Sarıyer, sebeb oldular, bir yandan da muBeykoz. G=>ziosmanpaşa Fındıklı, halif partileri bir araya toplanıp Arknst Sa. 3 Sü. S de ı t'rhan Koprütu (sağda) diinkü basın toplantısı esnasında isbirliği yapmaya adcta lorladılar. Şimdi bu işbirliğine engel olraak î. E. T. T. Umum Müdiirü diinkü hasın toplantısında, kaygısı ile yeni yeni antidemokraşehrimizde elektrik ücretlerinin Avrupa ve Amerikatik tedbirlcrc ba$rurmak, halkın dan ucuz olduğunu, 60 yeni otobüsün yakında serkırgınlığını artürmaktan ve muvise konulacağını söyledi halifler arasuıdaki işbirligini daba MISIR TİCARET BAKANI GİTTİ Mısır Ticaret Bakanı Ebu Nuseyr başkanlığmdaki Mısır Ticaret heyetl. Izmlr Fuannın açıhşında bulundukda kuwetlendirmekten başka neye İ E.T.T. Umum Müdürü PrDfesör rifesi hesaba katıldığı takdlrde bi^de yarar? Bize öyle geliyor ki, eğer tan sonra dün sabah uçakla memleketimlıden »yrılmıştır. Kâmran Görgün dün «at 14.30 d* bir ki elektrik ücretlerlnin Avnıpanın, muhalifler samimi olarak anlaştıbasın toplantısı yapmıl, İdarenin çe hattâ Amerikamn bir çok şehirlerlnden larsa, leçimleri topUn lâğvetmeşidli işletme kollarına aid faallyetler daha ucuza geldiğini bitdinniştir. Udikçe işbirligine engel olmaya hehakkında izahlarda bulımmuş. soruları munıî aydınlatma lâmbasının 7 yıl cevablandırmıştır. men de irakân yoktur. Çünki goönceye nazaran 8000 kadar arttığını t.E.T.T. Umum Mödürü. önce şehrin lfade »den İ.E.T.T. Umum Müdürü. nüller bir olduktan sonra her antie>ktrik mevzuunu tle almı». son yıl Kurbağalıdere ve Yedikule havagazi demokratik tedbire karşı bir çare )arda yapılan kazan vesalr* gibl tak fabrlkalarında son yıllarda yapılan tebulmak ve halkın iradesini iiMiin viyeli tesislerle Sllâhtarağa labrikası slslerle istihsalin 30 bin metre küpe yük çıkarmak daima mumkündür. 1946 istihsalinln günde 130 bin kilovat saat* Mldiğini bildirmiş. izahlarına şöyle de. yükseldiğint bildirerek demlştir kl: yılında oynanan komedinin o zavam etmiştir: « Silâhtarağa fabrikasına muvazi manki iktidara ne kazandırdığını Arkası Sa. 5 Sü. 1 de plar~k kuzey batı santrallarından, Ça. gördukten conra aynı metodlardan talağz:, Tunçbilek ve Sarıyar santralLefkose 23 (Hususii Burada çık mustur. Halbuki Vsli Harding. tedbugün fayda ummak boşunadır. iarından alınan enerjilerle şehir elekmakta olan Rum gazeteleri. Türk hişle beıabeı konan s?nsur tedbirtrik lhtiyacı karşılanmaktadır.ı Bununla beraber, muhalifler arabasını üzerine sansür koyduğu için lerini bundan bir kaç gün evvel Elektrık istihlâkinln geçmiş seneler» York 23 (A.P.) Mühim bir ıındaki isbirliğini önlemek husuMareşal Hardingri alkışlamak'tadu" kaldırcuğını ilân etmişti. n&zaran biiyük bir artıj kaydettiğin! lar. Cumhuriyet'te çıkan Kıbrıs rö | Şimdi Rııtn basını alabildığıııe tunda pek tesirli olduğundan kim Sovyet iktisadî gazetesi, Sovyet hüsöyleyen Kâmran Görgün. sınat müportajlarınm Türk gazeteleri tarafın ' V3zmakta. Türk gazeteleri Ue stısessestlerden «lınan tenzilâtlı ücr*t ta. senin şüphelenemiyeceği bir yol kumetinin komünist olmıyan gelişdan iktibas olunması ve bu hâdise maktadırlar. vardır ki o da işbirliğini doğuran memiş memleketlere yapılan iktisadi lerden bahsedilmesi yasak edilfrıiş, to'ın gfzeteleri bununla da iktifa sebebleri en kısa zamanda yok et yardımı arttırmak için plânlar hazır«gazeteyi kapatırım» tehdidi savrul Arkası Sa. 5 Sü. 2 de mektir. İktidar, 1954 ten sonra çı lamakta olduğunu yazmıştır. Arkast Sa. 3 Sü. 7 d« kardığı kanunlan değiştirsin, baıın hürriyerini 1959 deki haline geürain, hikim teminatını sağlasın, toplantılara izin Tenin, Seçim KaHollywood'u altüst eden nununa mlenen aekilde düzeltsin, dördüocü Menderes hükumetinin 15 6 1957 tarihinde yürürlüğe glren K 10.IS sayılı Koordinasyon Heyeti kavaidlerİBİ gerçekleştirsin ve tutarannın birinci maddesinin B ftkra«ı cağı bu yeni politikadan yann vazşu çekiide tadil edilmiçtir: geçmiyeceğine vatandaşı inandırsın, B) Eknıeklik ihtiyaclanm «erbest biz eminiz, muhalifler arasındaki piyaeadan temin eden mahaller ile işbüliğı bütiin önemini bir anda francala, makarna, bisküvi. börek, çörek vesEire gibi ekmeklik Ihtiyackaybedecektir. nin içyüzünü M. KENAN lan dışında kalan maksadlar için plKAN vesikalara dayanayasada «atılacak bugdaylann azamt «a Ama bunlar yapılırsa şimdiki hütii fiatlan, Toprak Mahsulleri Ofisince rak anlatacak kumet düaermi* E, düşer a! Hiikfttatbik edümekte olan alım baremlemet diişer de Demokrat Parti ve Lefkoşe 23 (A.P.) Dün gece geç İngiliz makamlsrı son günlerde. rine ve bugdaylann pirimli olup oldemokrasi kurtuhırM fena mı vakit Limasolda bir polis memuru Kıbrıslı Rum âsilerin yeniden simadıgına göre bulun..cak ıtıübayaa finlur? Tok maksad lllâ şu hükâmeOTOMOBtLLERE DADANAN HIJl atlarına. mübayaa yerlerinden istihnun evine savrulan el bombası bah lâhlanmaya başladıklarını söylemek•IZLAR Emniyet 2 nci Şube rne ' ISk mahallerine kadar yapılacsk haçe duvarma çarpıp patlamıştır. Ölcn tedüler. Geçen hafuı sonunda blr rin her ne pahaslna olursa olsun Ü(,OZLK.R Uii KIZ UOGl'Nl'A AİLLL>FKİ KAUIN SAVIS1 Ifl ETTİ veya yaralanan yoktur. murlan dün 4 otomobildcn lâstik. kik! ve nonmal nakliye masrHfları j tedhişçi, gizli bir bomba imalâtlıane» ilelebed yerinde kalması ise, biz 2 ntomobildPn de radycı çalan Hasret ; nın ilâveısl İle bulunacak fiata yüzde Frar.çada bir fabrıka ış<.ıfımn karısı Mme. Colette Maury snn dogumunda Eoka tedhiş teşkilâtının maıtta sinde vukua gelen infılakta paurçabunu sağlayabilecek bir tılsun bu" Kulak lsmuirie birisi ile arkadaçı ', 3 kAr hlssegi eklenmek Buretile tesbit üçüz kızlar dünyaya getirmiş böylere, 2< yaçında, altı kız çocugunun lunabileceğine inannuyonu. annesi rlan Colette dç dahi! nlmak üzere. Maury aılosindeki «kadın» lann faaliyetlerini durduracağını ilân etti lanmış ve polis bunuii üzeıins thsam (Kefimde) yakalamışiardır. olunur. Listik ve radyolar müsadere edilmiç, Bu karar 24 8 1557 tarıhinden itiba adedi rna yükielmiıştir Acaba M. Maury. H"canın «bu kadar tavuga gündenberi bu, Kıbrısta patlayan i'k ımalâthaneyi meydana çtkarraiftır. NADİK NADİ bir horoz lâzım» hikâyesini biliyor mu derpir.iz? hırsızlar adalete verilmiçtir. rcn mutrberdir. bomba dır. Arkası Sa. 5 Sü 5 t ı Erzurum, 23 (Özel surette giden arkadaşınuz | Said Aril bildiriyor) Saat 9.30 da Ankaradan ' uçaila hareket eden C.H.P. Genel Başkanı İsmet İnönü, beraberinde Kars milletvekili Turgut Göle ile İstanbul ve Ankara gazetecileri olduğu halde saat 12 de Erzuruma geldi. Gevköyü hava alanında kalabahk bir partili grupu tarafından karşılanan İnönü, partililerle ve alanda bulunan topçu subaylarile bir müddet konuştu ve Tabyaları J îönneyi arzuladığını söyledi. Hava alanmda İnönü yü karşılâyanlar araında Erzurum D.P. İi Başkanı ve Zırai Donatım Mikiürü Miinip Özer de bulunmakta idi. Münip Özer İnönünün elini sıktıktan sonra. kendi.Mİe bir müddeı mcşgü' oldu. Bu| radaki kı^a tevakkuf esnasında partililer tnönülen Işbirliğinin seyri etrafında bilei i.tediler. Bu konuda eski C.H.P. milletvekillerinden Cevat Dursunoğlunun sorduğu soruyu İnönü şöyle cevabNew York 23 <A.P.> Texaslı Delandırdı: mokrat Senatör Rarph Yarporough, Arkası Sa 5 Sü 4 te ' bugün. burada verdiği bir demecde Dış İşleri Bakanı John Foster Dullcs'ın istifasjnı istemiştir. Âyan'ın en yeni azası olan Yarporough, Demokratların bir toplantısında, Dulles'ın harici siyasette duştiiğü hatalar yüzünden Suriye ordusunun başına bir komünist tarafUrının geçtiğini ileri sürmüştür. Yarborough. ev\'elce de hükumet mensublarından Ziraat Vekjji Ezra Taft Benson'ın istifasını istejnişti. Telefoto Cl'MHVR. VET: Kars Ankara lstanbııl tnonünü kar*.Unıak Istiven Karslılar jandarmalar larafmd.in dajntılıynr istifası isteniyor Orhan Köprülü Hür. P. ye geçti AtomHidrojen tecriibeleri tekrar başladı Ortadoğu hâdiselerile ilgili istişareler devam ediyor Suriyede Rus gönüllüleri! Basbakan Menderes, göriişme arzusu gösteren Amerikan Elçisini kabul etti; miilâkatta SuriyedeVi durumun konuşulduğu sanılıyor Şapka inkılâbımızın 32. yıldönümü Prof. Fuad Köprülü ve 25 D.P. milletvekili Hür. P. ye mi geçecek •I O r t a o k u l ve l i s e l e r e a11acak ögrenciler Otobüsler 8 ayda 70 milyon yolcu taşıdı Sovyet Rusya yardım proğranum genişletiyor Kıbrıs röportajlarımız Adada telâş ve heyecan uyandırdı Komünist olmıyan gelişmemiş memlekellere yapılacak yardım hakkında plân hazırlanmıs Vali Türk gazetelerine yazüarımızı ikfibası yasak etti, Rum gazeteleri, Valiyi alkıslıyarak röportajların kesilmesi için Türk Hüktımetini de tazyika yeltetıiyorlar Ticaret Bakanlıgının tebliği Confidential Rezaleti Bu kısa yazı serlslne YARIN başlıyoruz Kıbrıstd tedhiş yeniden başladı Bir polis memurunun evine bomba atıldı, Tirk polisini dağıtmak için uğraşılıyor J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog