Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

BELK Mbuno kıtlliflmu W HpfiklUflr \ RCÇİNAU u m h u r i yet KURUCUSU: TUNUS NADİ Kur'am Kerimin Percüme ve Tefsiri 1 A BUYRUĞU ömer Rıza Doğru 1 33 iıncu yıl Sayı 11.87 Telgraf ve mektub adresı Cumhurıjet Telefonlar. Umumî Santral Numarası istanbuJ Posta Kutusu Istanbul No 248 224298, Yazı 15leri, 224299 Matbaa 224290 Cu t.a 23 Ağustos 195? tkı bez cıld ib Lıra Ahmet Halıt Kıtabevı Istanbu alefet işbirliginin tatbikatma fiien başlıyot Üç muhalefet partisi genel idare kurulları, yekdigerlerini yıpratmamak incitmemek, bilâkis desteklemek için teşkilâtlarına tamim gönderiyor Büyük bir yangın Gıresunun Bektaşyayla mevkıınde 289 dukkân, 28 kahve ve otel, I 2 fırın 1 00 den fazla ev yandı G resun 22 ırelefoul»\ Dun a e . r" Bektaş vavlasınaa buMik bir van n çıkm tır Gece »a^t 0 »'ı d» Çsr * anbalı Davi TPkılı Kanı adında b'r lısın otıi"nakta oldugu evden c! , ı n Tanzmda 23 kahve Tf oi«l 2 Q ~ aukkân 12 fınn 100 den fazla f 'a namen Tanmıst r Yanan blnalardatı ncbir eşva kur'anlsmsmı» vangm Tiahallıne gıden Gır»»un Itfaıvefi v?n 2in ınahallıne bı» saat mesaffde bo.u F ara*c vo da kalmı î i r Giresıın Valısl 41i Cahlt Bekır Curvnuıvpt Sa^ciü Emaıvet Muauru hastancm z operg 'or T» bashek.cn eri derhîil vansın mahallıne Rlderek ilgtliler» em rler vermiş halka vaıdım edilmMinl ge rekli T vecek Te stıvım eşvalarının ca dırların evleri vananıüra dasjıtıiması ^ardımtı«ı Turgud Golp bugün uç<ıkl , Kjrsi hareket edecckNTdır Inonü hu «PV ^hrftındp ı^bırlıgı \e ıktıd^riı da\ ranı<u uzerınde duracaktır inönü bu sabah uçakla Karsa gidiyoı C.H.P, Genel Baskanı dün gazetecilere: ((Siyasî hava iyileşti, daha da mükemmel olacak» diyor Fnlı sahava ıntıkal ettıgı C H P Hur P ve CMP lıderlerı tarafmdan resmen açıklanan muhalıf uar /*" / / jk! fi f" tıler arasmdakı ışbırlıgınm tatbıkatı Tl l , t\ t J na daır ılk ışaret dun gorulmuştur Ogrendıgımıze gore, C H P , Kur . P ve C M J genel ıdare kurullaıı ' her ne vesıle ıle oluısa olsun vekdıı gerlerını y ıpratmamak incitmemek I bılakıs desteklemek hususunda azamı ıtma gosterılmesı ıçın teskılatlarına Arkan Sa 5 Su 3 te ' ÇİFTÇI borçları Bır Hur. P. h mıllet vekılı çıftçi borçlannın musavı taksıtlerle 20 yılda odenmesını ıstedı An..ara 22 ıTeefonla) Hur P Divarbakır milletvekiU Ihsan Hamıd Ticrt' çlltçi borclarının tec 1 komı. sunda bugun BMM slne \ n e t o n m lı bir kanun tekl f etmtştır Ihsen H»Tiid 'eklifinln gerekçesınde 1953 jılmdan ber tablat şartlarm n cenel olarak mu&aıd siımemesi »ebe blle i*tıh«al » anında havll gemenne f hu«ule geldisıni anlatmakta, ver er dou kuraklık hastalık haşere 1 « tilası glbı atetlertn bu senlemede oa=ılca amtl olduk arını beUrtmekte. dır Turk vede henuz 7ir«t »igorta te Arkan Sa 3 Su 5 te Arkası Sa 5 Su ? te İktidar organının sert kampanyası devam ediyor ! Muhalefetin faaliyeti, komtınirm partilerinin kapitalizmi kundaklama faaliyetile bir gosteriliyor Ankaıa 22 (Telefonlai Iktıdar IJr|lj:n Mf*\i ftfildî baka, * d r n n Mendrre. tarafından karsı"nmıMır Kral HO«rinm Surf ••••» •••••• ww«w , o n olavUra daır hü(cumetımi7le tcmi«lar vapa«ağı »dvlenmekto w d f k l dır RPF mde Kral Hu«" ının karMla nı51 g, rulmektedır ~ • •' » Türk Mısır dostluğunu övdtt MİSAFİR DEVLET ADAMI DÜN CUMHUR BAŞKANI BAYAR VE BAŞBAKAN ADNAN MENDERESLE GÖRÜŞTÜ Ba^bakdn Adnaıı Mendires duı vant 2130 da meınieketıınızı zı\diet etmckte oldiı Mı^ıı Tıtaıet Bakan Muhamıned Ebu \use>rı knbul tt mıslır Bu kabul Mrasında Tıcaıe' Bakanı Abdullah Akcı \e Dış Uleu Bakanhaı Tııaıet Danesı Ba^kanı da hd7it buluniTuıştu. Başbnkan dun ^at^tSM da vıla\eHe Nevehııdrn gelen bır he%etı kshul ederek \diim ^oat kadar goıuj mu«tuı Cuınhurbaskıntnııı K ıbulu Cumhuıbaşkant dun saat 17 30 dri Flor\a Denız kojkunde Mı^ıı Tıca ıet Bakanı Muhammed Abu Nuavrı kabul etmıs v~ bu kabulde Iktı=aH \e Tıc3ret Bakarı Abdullah Akeı de hazır bulunmustuı Mıs(r Tıctret Nrf7irı MubnO'nıed 'Vbu \usa>rm bevanatı Memleket mı^e re«nıı bır 7iNar~t MISIR TİCARET BAKANI Amerikada bir Türk doktorunun IP^ I • A % tesınde, nmhalef et+a> tole«»Hn ,çbif^ lıgıne gıtmeleıı hareketıne karşı açılan kampanya R*\et sert sjekılde Jc vam etmekted r Bugun de sekı/ su r~i;;;r• •üBasbakan : tunluk bır manşet uzeıınden yajınu«Bır k u n d a k h a r e k e ' ı l e AII'VI ?e\i7 Amerikan # Arkası Sa 5 Stı 6 da I iftirTpTir Büyükelçisilegörüştü Kongresi 31 Ağustosta Miilâkatm, Suriyede cereyan eden olaylarla ilgili olduğu sanılıyor; Amerikan Millî Emniyet Konseyi Eisenhower'in riyasetinde toplandı Başbakan Adna.ı Menderes dun ^aat 12 30 da \ılavettekı ozel daıre iirde Amenkan Bu>uk Elçı«ı Fletcher Warıenı kabul ederek bır saat kadar goruşmustuı Bu mulakat Mra«ında Dış Işlerı Bakanhgı Genel Sekreterı Melıh Esenbel de hazır bulun muştur Go u,merın Suı ıvede CPie \an eâen ola^laıla ılgılı bulundugıı kuvvetle tahmın olunmaktadi'Dun Mİavetle >jpılan tonlantı Şehıımı/de bulunan Bakanlar H ın ogleden evvel ve sonra vılavette Başbakanın rıvaset nor îopisnmı^ldrd r Toplantılaıda m ıhalefet ptıtıleıı nm ısbıılıgı hu'u^unda anla"=ınrfi,ı VHinirtMndan ^onıa lıa ıl oloii uvı ı mun ıncplendıgı 1annı n rrlılmektpH ı 0 Mustakıllerın paıtı lıstelerınd ^» al^mı\acrfgı konu'ıinci) *ı iı n. ]o hukumete \^kın çev r* 1"" f ncUı 5"a 5 Sn f> da Hunıjet Partı&ı ıl kongteMiı n A Sgu«tos 2 evlul taııhlerı arasınan yapılması karaılaştııılmıştu Koıı gre hazubklarına dunden ıtıban?n başlanmtş ve ıl başkanı Muhıdd n Akdık nezaretınde bır kongıe komıte«ı te;kıl olunmuştur Bu konı te bır haftaja ksdar butun hdzırlıkları ıkmal edecektır Hutmet Paıtıs^nın butun mılletvekıllen ve 2MS delege kongreve katüacaktır Arkası Sa 5 Su 2 de Koııcre eneumenınde bıljfi veren Dr. Alımefl Burhan Soylemezoghı, kaııser te^lıd edici ıuı<=ıırların sişaıadan tasfi^e olunabıleccçini ıddia etti U t lııngton ( F ı r d I 7 U M IH tl ı n r l f u r k Do^t(iıı Mım < B u h ı 1 Hususî sektör sanayi sayımımn neticeleri Dun bır Lrsın top'antısı yapan Sanavı Bakanı, butun memlekette ıslıhsalın on bes mılyara çıktığını so>Iedı bnvıtnın = ı m j ' ı n e gıren iş verlerıp n n *3\ ı 194^ da 1 474 ken bu m ı k . ar halen 15 63S e juk^elmıştır Bu iş erler Pıie 1949 da 30 851 ışçi val'5datr •nakta ıdı Bu aded 1%7 hazıran •»nuı da 108 887 olmuştur 1957 sonuna Bu ı?*ıhata gore 12 tpmmuzca basla var Itanbul ı e 5 \ la^ete aıd =ana\l kadar faalıvete geçecek ı« jerlen ıle <9\ımıın eumulune \alni7 hj>aiM brabet Iîto19 „ v ukselecektır Savıma dahll ış \erlerne vapılmış ektor alınmış ve bu > ıçin l=t=ınbul<ia s <4ı'*usı Sa 5 Su I <ie U memur va7ife endır İTi ^tır O *^aı a\ B^k nı S med ^gaoE ^ ırrı°ıbaı < Mım \ = S t n r ı e < c de bır b sln toplanti"=ı \ a p r r l = ^ ı r . r ı ^ \e varılan retıcelere 7"îhat vermı^tır dı n ]IR\R1 BIR M\HMM M h \ I ANDI tFTHr ka'çakçıhgından mevkuf huUmaugu Eriırne hrlgp cezap\ ınden kaçan Selâmı Keskm#r dün «aoah Emrııtt 2 Şube memurları tsr fınd^n vakalanarak adalete teelım edılmıçtır t u u ı n d r n k ın^pr tev ıd 1P rrtlı 1 U curl ı t>h*ıf ' " * «1ınıım <ît ^ bılerPk» tecırı h«ız o k l " hu ni'k'sariU ılavp <vlıl ı ı ' m CıG 1 rın V H^fedılmı^ oidugunu ıd dosmu' 1 V Tıh F ku! Ist.nl Arkası Sa 5 Su 2 de Çekilen Belediye Reisi San<>.uıı 2? Telefonla) , z n ! n l g e ç ı r m e k ıızere lst«nbul» Beledne relsl Saıb Polad b'r müd. dettenben beklencn ı«üfa«nı Istami ıld^n gondermıştır Saıb Polad »ttfa^ına «ıhhı durumunu »beb gost*rı »kted r Asya gripi yayıhyor Sağlık Bakanhgı, halkı uyanık bulunmağa davet etıti Ankara 22 (a a ) Saglık Bakanlıgındman teblıg edılmıstu BdZi gunluk gazetelerımızde evvelce Uzakdoguda bdşla\ıp bılabme \akın kom^ularımıza m^ıkal eden grıp salgınının memleketımız dahılınde de mevcucmetınden b «on gunlerde sık sık bahsedılmek Arkast Sa 3 Su S da KD1US T0ULERİ ARASINDA 15 GÜN: 12 Şehirlerin haline bakın, taksimüı niçiıt zarurî oidugunu anlarsınız • \ \ \KXK B \ T \ N T\VKER K ı n ( bcllt rık » < l,ı»l ' (1 •' | n k bitaıı 40000 tonlu». W c rld S p l n d e r t ™ k e r m ı n =on anl^rım c^nlan , dırmHktHdr Gemi d u n j a ı ı n en bı ^ ü k t a n k e r l e n n d e n olup tanınmış nrmato Marchos a aıd bulunmakt d ı r Bır tanesı mustesna, butun beledneler, Runıların idarevinde \e her \crde Rum mahallelerı avdınlık. sokakları geniş. caddeler asialt, Turk mahalleleri ise, karanlık. pıs, Mran Yarın ınuhtarnet olursa bu ihmal tabiı tahammul edılmez bir hal alacak KOMÜNİST G E M 1 K U H \ ) B\SK\N1 ^gustos lo te Sjiıııvenın So%\etler Bırlıgı ıle sılah anUşnioBinı ımzalamas uzerıne ^e rınde ı olan General Nızameadının ^erıne Genelkurmav BaBkinhğı Generdl Af f Bızrıye venlmıstı Re=ımde Krmflnı>!t P, rtısı hü\net \arakası 1a [nan Bızrı, Surıve sılahlı kuvvetlennı PIP airragı kurdugu gunlerde ken dı«ınder\ ddhd meçhul arkadaçlarıle goru^u^or Dün aksamki siddetli YACMUR ve DOLU GOK GURLLTLJLERI VE ŞIMŞEKLERLE GELEN SAGANAK YLZUNDEN BIR ÇOK SEMT SULARIN ISTILÂSINA UCRADI Dun akşam gok gurultuleıı VP şımşekler arasında şıddetlı jagmurlar yagmıştır Zaman zaman kutru 2 santımetrevı geçen dolu ıle bırlıkte duşen yagmurların metıekare\e buaktığı <u mıktarı 28 kılovu bul ; muştur Suhunette de 2 •saat zaıfında 13 deıec^hk bıı duşus kajdedılmıştır Isı 30 derece ıken 17 dereceve ınmıştır Yesılkoy Meteoıolojı ıstas>onundan açıklandığına goıe kuzev batı dan gelerek sımşekl"»r ve gok gurultulerı ıle Marmaıa ve I«lanb\ıl c v arını kaplıjan bulutlar dün g < c eden ıtıbaren Izmır Zonguldak nst tı uzerınden Ankarava dogıu kaj maga başlamıştır Şıddetlı >agmur doUM^ılr KaıaEtnınonu gıbı çukur ıstılasiRa |Bu aıada Lâlelıde Ye=ıltulumba soI kagında 29 numaralı bakkal dukka ' Röportajı yapan: Omar Sami Coşar Bı aksı ile doasnorduk senrının bır ucundan baş amış* k Geçngımız \erler Rum mahalleler d Guneş batmış ıçıklar yanm ştı 1 \ tımdakı araba asfal uzerinde bu ş k dalgası ıçinde kavıvordu H po ? T» ç n =o'o° ' 1enTTiı^tim Turk mahalle erine gırdık degll mı' Havretle donmuştu Sehrın \aban cıs ıdim Nereden anlamıştım' An. lamamak mumkun degıl kı Işıkla1 azalmıştı Kırık lambala eskı lamba Arlcası Sa 5 Su 4 te E0KA bomba stoku yapıyor Mu(areke esnasında bonıba hazırlamakta olan hır tedlmcı ka/aen oldu' Vali Hardıug (Turk Memurlar Cenıivetı) ni lanımayı reddediyor Lefko^e 22 ı \P) Ingılız aJceılı ve polısleıı dun gecp pazar gun ı hastanede olen bıı EOKA tethı^çiîin n saklanmakta oldu^ıı veıı k~=fe*mışleıdır Tethı^çı kaza ıle kendısıiı varalamıştı Bu verın bulunmJ^ı EOKA tethısının durmuş olma'sına ıagnion tethışcıleıın gızlı gızlı bomba un?lıne devam ettıklerının bıı ıspptı nlarak telakkı edılmıçtır \ah (Tıırk Memıırlar Crmı>rtı< nı tanımak ıstrmivor' Lofko^e 22 ıHusuT Kıbrı; n^Vumet mekcinızmasında (,dlısmaHı 1 Isn Tuık memuılar tarafmdan k»1 1 leııne karşı devamlı mıet'c v » ı m^kta olan haküzbklarla mucadele \p haklarının korunmasını temın mak"=adıle bır • e e onr k'arulmuş n Arkasi Sn 3 Sıı 7 de Muhalifleri hudud dışı eden devlet İngilterenin yarailığı Gana'da Başbakan, mıhalif iki Miislüman lideri hudud dışı ediyor Londra 22 (P^ Bundan beş a dınletememışleıdır Son gunleıde b\ı e\\el kurulmuş olan Gana devle'ı hadı^e cıddı tepküer husule getnm = ; rın Başbakanı kendı^ıne muhalefet ve halk muhalıfleıe karçı takıb edıeden ıkı musluman lıdeıı hudud dışı len bır polıtıkajı protesto etmıştı edecegını açıkbmı^tır Muhalıfleı Dunku numaMşı dagıtmak ıçın vuz «Gana vatandaj;i oldukldrını ve bu lerce polıs «eferbeı edılmıştıı sebeble de hudud dışı edılcmıvecek Bai;b,iknTi veıdısı be\anatta meclıç leıını bıldırmı;lerse de kendılerını Arkası Sa S Su 5 te Sıyasete karısvuık sendıkaUır ıçın kanunla menohınmuştur Istanbul Gazetecuer Sendıkası bundan bır muddet e ı ı e l çıf.ardi<jı bır febîtple sıyaset yapmıs addolunmui ie bu ıddıo ıle kapatıl7 b ı r mvstı Sımdt bu kadar v^ » olay ortada dururken bır bc^ka sendıkayt butun heybetıîe sahnerte sıyasete atılmış gonıyoruz C M P. nm Inonune çektiçı telqran ele alan Tıırkıye Motorlu Tası' îs V ey enlerı Sendıkası Basbokcnf bır telgraf yollayarak ısbtrlıgt ıcuı calusan muhalefet pnrtılertm yerdıîctcn sonrn tSnyın Menderes sızınle berabcr ve ızınızde oldi'(Utmı;ıı crzeder>z> dıyor Bu teigraf ıkndar g<uetelerxnın bıriîifi saJıt/elerınde aynen neşrolunuyn Elbet bu sendtkn d« kapatıhıcak lktıdnrı methettınf dıye kanun dnı bır ımttyaz kczanacağınızi mı janrtettıntz' Hay go/illcı hay' I Arkası Sa 5 Su 6 da Bölükbaşıyı savunacak avukatlar Ankaid 11 'Telefonlai C M r > genel mpıkezınden bıldınldıgıne gore Kırşehır mılletvekıli ve Partı Genel Baçkanı Osman Bolukbaşın n mudafı avukathgını k^bul edenlerııı clgıaf ve mektubU \aptıklaıı mu racaatleı devam etmektedn Gprrl merkezce 2O819İ7 tarıhmde t2*i « vukata vekaletnemelerı verıbnış n '\ kov Sııkecı ve • ••J •«»tler »Uerın osPM Tıırfe üî""23rlarındaM Irııti7lrriım» riı\rrrk rp\ Rıım beledlre relsl Temls tok'is Der\ İş Makarlos Ile
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog