Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

ÂLTl CUMHUBİYET 22 Ağutos 1957 XBL ENTERNASYONAL İSTANBUL TENİS TURNUVASI Pazar günü başlıyacak olan Profesyönel lig başlarken BEŞİKTAŞ Altı yılda iki şampiy onluk, iki ikincilik, bir üçüncülük ve bir beşincilik KUYRUK Vapur iskelesînde kuyruk. Dolmuş durağında kuyruk, Plâjda kuyruk. Sinemada kuyruk. Şimdi de dünyada bîr eş:ne daha rastlanmıyan bir kuyruk peyda oluyor: Fenerbahçe haysiyet div^nı kapısında kuyruk. Öyle ya, baksanıza görünuşe Eöre en azından 150 klşinin haysiyet divanına verllmesi iâzım. İnsana sıra m) gellr? Çareîiz: Kuyruğa girer. huzura çıkar, pasaportu alırız. Bedri GÜRSOY Dünkü sürpriz: Davidson ve Nielsen yenilip elendiler XII. İstanbul Enternasyonel Tenis turnuvasının üçuncü gününde oyna. nan tek erkekler arasındaki kardofi nal karşılaşmaları santra kordun dört bir tarafını dolduran »eçkln bir seyır ci kitiesl tarafından takıb edildl. Tujnuvanın t«lc erkelcler tCutnhu riyet kupası) favorilerl sayüan İsvevli DnVitson İle Danimarkalı NJe.sen Avusturalyalı Glbson ile İngilız Bec. kere mağlub olarak diskalifiye edildt ler. Çift erkeklerde N. Bart . B Ce vanşir, Nielsen Ulrtch çift:ne mağ lub oldular * * * Dünku neşriyatımız üzerine organi z.isyon heyetinden C. Dluğ bülten'.en iyi bir şekUde hazırleyarak basına r veımeye başla>nışür. Bu hareke memnuniyet yaratmıştır. Gibson Da\id»on 4/8, 7/5. 3 6. 6/4, 6/4 Güm:n muhakkak ki en zevkli ve he*'ecan!ı oyun bakımından r us .üu müaabakası latmsiz ş o h . ret Gibson ile tenis meraklı'.arı. nın tanıdığı Davidson arasın da cereyan etti ve 2 saat 50 dsklka stlrdü. Oyunun i'.k seti gayet çekiş meli geçtl. Gameier birblrinl taklb etti ve Davitsonun 6/4 gallbiyetıle «on buldu. Dlîer setlerde raketi ek »eriya çift e!le tutup toplara karşı koyan Gibson çok güzel bir oyun çı kardl. Davitson u?un vurılçlarile 6a yı alırken fıleye yaklaştığı anlarda [ set veriyordu. Müsabakanm aon s e . tinde Gibson enerjik ve bilgih ovuııu ile Davitsonu eledi. Maçtan sonra se vinçten raketinl havaya fırlattı. Becker Nielsen 6 2. 6 3. 6 3 Gayet tutuk ve ağır oyuna başlıyan Aîna turnuvası şampiyonu N'.elsen İngilizlerin btr numa ralı teniscisl Becker karşıs:nda ancak tiç set tutunabildi. Gayet sogukkanlı o'an R^rkrr kur», raVih: karsıs:nria sert servis ve şutlar attı üzaktan inış lerie çok »ayı kazandı. Nielsen çok hatalı vuruşlar yaptı. Bir ara hake. '."Hin verdiii karar karşısında Becker ağ'.aaıalı bir tavırla itirazda bulur.civı. Netlcede domifınalde oynamak h a k . k:nı a'.dı. Bari Cevanşir, Nielson Clriclı çiftine 6 3. 6/2 mağlüb İki setin başlarında da güzel oyun ların; seyrettiğimız Bari Cevanşir çiftl kuvvetlt rakiblerinin '<ar;ısında bıç ezilmeden oynadı'.ar. Biltıassa N. Barinln gayec güzel avlayışları oyıı. nun en guzel hareketleri arasma glrer Günün diğer müsabakaları Turnuvanın kadınlar arasında fa vori sayılan Miss Blddıng Mereeni 6/1. 6:0 mağlub etti. Ramirez oyun esnısında feııa'.aşan rakibl Bouchet; 6/1, 6/1 yendı. Ctft'er: Knıght Baru»ay. Cecl. KardöEinaller devam ediyor Pirî Reis Kupasının rotası bugiin belli oluyor 2 Turitivsde ılk defa kıırulan proff» yonel lıgtn Ilk şampıyonlugunu ka zanmak şeıefl. 8 İatanbul takımı ara •ında 1952 yılında yapılan karşılaşma lar netlcj&inde BeşLkta^Ltlara nasip olmuştur. BeçiiUaş takımı Istanbulda bugiine kadar vapılan 6 proresyonel Hçin hep sine işMrak etmış. 2 deıa şampiyon, 2 d»fa ikincl. 1 defa vıçüncu ve 1 d e . fa öa beşıncı olmuştur. O G. B. M. A T. P 14 12 2 0 35 10 2*; 1552 d« (Şampıvoa 1 1552.953 de 18 13 3 2 53 18 29 (İklocM 1953.954 de 13 15 2 1 41 13 32 (Şamplyon) 1954.955 de 13 13 4 1 46 19 30 (Averajla lkıncıı 1955.936 da 1* 10 2 45 22 26 (AtPrajla uçüncu) 1956.957 de 13 8 3 7 33 30 19 (Averajla bEşinci) Hazırlavan: HALÛK SAN «an, Kamil, Coşkun 6 yıldan b*ri rapılan İstanbul proıesyonel liglnde ve Besiktaş takımında devamlı olarak oynamış^ardlr. Fenerbahçe voleybol takımları Bursadaki son maçında Bulgaristan ve Yugoslavyaya gidecek Ankara 21 (A Yucelmsn hllidlriyor ı Fenerbahçe voleybol takımı Bulg?ristanda ve Yugoslavyada müsabakalar yapmak lizere Sp"r Oyunları Federasyonu kanalı ile Hariciye Vekâletinden izin istemiştir. Sarı ' lâciverd liler eylul ayı lçinde yapacakları bu seyahate kız ve erkek boleybolcular ile iki takım hslinde gidrrek ve her iki mtınlekette de uçer mtUabaka yapa İSTANBULSPOR 61 GÂLİB İsıar.bııl Yeiken k u . lübünün tertib etüğî Ik'.nci yıl Piri Reis yı rışı önümüzdeki pazar günü yapı'.acaktır. Yalnız dragon sınıfi teknelere açık olan bu yanşm ilânı yapılmıs ve bütün draeonculara dâvetiye gönderilmişur. Dün akşam saa: 21 de son bulan karıt sıras: na göre şu tekneleıe lltinci Piri Reis kupa sı dragon yarısına gi rereklerdir: rmıyden Çıpe 6/3. 6 4, Rose . Ayala Piri Reis (Galatasa. Riberio Agurri'ye 6/4. 6/2. School . rayı dümencisi Niyazi Boucl»?t. Agurre . Madenclye hüJc Atakan Galip Bez (Fe nıen, Rose Budding, Becker Amo nerbahçe) dümencisi rim'e 64, 6/3. School Davıdsou. Vo Zekai Tuker. Çınarcık odcock . Gibsona 6/3. 6/4. Lla<.Tias (İ.Y.K.ı dümencisi Ok Kam'.rez, Knijht Barulaya 6/2. 6/4. tay Ereş. Sedef lİ.T.K dümencisi Özcan Öz Bugrünkii program vemişçi. Tunalı (İ.Y.Kı dıımencisi Ömer Ka 13 15: Rose . Contreras (5 setl ile sın.lıoglu, Horoz ı K. 15 de Ayala Ulrlch (5 set ı kardö. YK ) dümencisi İb final karşılaşmasını yapacaklardır. rahim Horoz. Dnm'.upı 15 30 da bayanlarda Miss Heilyer ile nar ıG.S) dümencisi Miss Courtıe karşılaşacaklar. 14.30 da Münir Atakan ve tzmıt Amarum Kayes karşılaşacaklardır. Denizcilik kulübünün 14 de Gibson Courtie. Garrido İzmit isimll dragonj Metgen, 17 de Llamas Contreras, Bugün saat 15 den Becker . Knight. 17 de Voodcock . i'.ıbaren yukanda İSF.II Heliyer. Gibson Curtıe veya Gar lerj yazılı teknelere Is rıdo Mergen 18 de Contreraa Re tanbul Yeiken kulübü yas. School Bouchet çift maçlarını lokalinde yarış seyır yapacaklardır. ve şeraiti programı dağıtılacaktır. Tuııçer BENOKAN PİRÎ REİS KUPASI Kiymetli başarı Bu seneki kadrosu: Varol 17 deîa genç nıilli). Tamer, Ok'.ay, Kâmıl (2 defa miîlit. Ahmed (7 defa millil. Caîatay (3 dpfa E<"nç tnjliiı, Gurcan. Özcan ı'l ciefa mlllh. A!l İhsan (15 defa milii. 2 defa B. Sovyet atletİeri Londrada mlllî). Sedat. Yılmaz |3 dpfa genç Londra 21 (a.a.) İngiliz atletİeri Bill'il. Nazmi (3 defa milti), Receb (13 defa milli). K. Ahmed: Coşkun ile karşılaşmalarda bıılunacak olan 63 Sovyet atletizm (4 defa mllli 5 defa Renç milli): Yuk atletten müteşekkil »el. Celâl (3 defa senç milli). Güneş kafilesl. dün gece. uçakla Brükselden Bu kadroca bu'unan Rece'o. A!i Th buraya muvasalat etmi«tlr. Bursa 21 ı.Hufiusi] Şehrımızde bulunan İstanbulsppr son hazırlık maçını bugün Merinos Şekerspor karması ile yaptı ve karştlaşinayı 6.1 kazandı İ!k devres.nde i!k golü yl yen Sarı.siyahlılsr devreyi 1.1 bltlr diler. Golü Gıinpör attı Takım ikinci devre: Salih: 2. İhsan: 2. Kasaboğlu 1 beş gol çıkardılar. Maç 6.1 bittl. Takım: Sabih . Alaeddin, Merih, Sal;h. Kadr:, Kâmil Kasaboğlu, Ay riemir, Gjneor îhsan: Yuksel. Fenerbahçe ihlilâfının halli için ((Yüzük)) sahibi azalar dün toplantıya çağrıldı Fenerbahçenin dört eski azssı Sarılâciverdü camiada meydana gelen ihtilâfın halli icin dun bir kararla asa. ğıdaki deklârasyonu neşretnıislerdir: Fenerb^hçeliler arasında zuhur etmiş ve hâd bir safhaya girmiş bulunan "ihlilâf. bu kulübü senelerce idare etm:ş bulunan biz Fenerbahçelıleri son derece muteessir etnıektedir. Karües kavgasını ortadan kslclıırak gayesile. tıMt*=«ebbis heypt olarak. senelerce ev| vel kulub tarafından kpndilerine v?. rilmis ölan vo Fenerbahçe rozetini tasıyan «Yüzük > sahiblerinl 23 ağustos 1957 cuma günü saat 18 de Fenerbahçe stadındaki kulüb merkezlnde loplanmaya davet ediyoruz. Arkadaşlarm behemehal teşriflerini rica ederiz. İmzalar: Zeki Ri:a Spörcl. Tevfik Taşçı, Said Salâhaddin Cihanoğlu. Hüyri Celâl Atamer Snipe şampiyonasına katılacak ekipimiz Li?.bonda yapılack Snıpe sınıfl diinya yeiken şarrpiyonasına Orhan Akmanın başkanhğında Mahmud Pit İ ve Fuad Cin; Napoüde yapıiacak bir | kişilik Finn sınıfı Avrupa yeiken çam piyonasına Tzmir bölcesinden Dr F^thi Alpdoğanın. bsşkanlıgında Erzin De^ | mir ve Cafer Seyfioğlu. Munich civa* rında Klmzi gö]ünde Avrupa iki ki§ilik yclker şampiyonasına Fanık Bir* genin başkanlığında Oktay Ereş. Fuad Suveren ve Özcemir Kınaplı (Izmir bölgesi * iştirak edeceklerdir. Bu üç milli takım kafîlesi için lcab eden döviz ptimleri dün akşam bizzst Maliye Vekiti tarafından lmzalanmiitır. Emniyetin bugünkü maçı Kmnıvet lutbol \akımı bu saoah ılk rjddi anrrenman maç:m saat: 10 da bupün Şeref »tadında yapacakdır. Antrenör Gulesin ruaçta butün oyun cııları dpnpyeccktir. SVEN DAVİDSON gcnln Çekir I 1365 metre Türkiye Sınaî Kalkınma Bankasından: İktisatçı Aranıyor Türkiye Sınaî Kslkînma Bankası A.O. İstanbul, iktisadi araştırmalar dühesinde çahştırılmak üzere iktisatçı aranmaktadır. Şartlar: 1 İktisat Faküİlesinden, Siyasal Bilgiler Fakültesi malî şubesir.den ve bunlarm muadüi yabancı bir mektebten mezun veya sözü geçen Fakültelerde iktisat doktorası yapmış olmak, 2 Mecburi askerlik hizmetini ifa etmiş olmak. 3 İyi İngilizce bilmek. Ücret, bilgi, teerübe ve liyâkate göre tâyin edileçek olup tatminkârdır. Mürscaatler gizli tırtulaçaktır. Taliblerin 7 Eylul 1957 tsrihine kadar hâl tercümeleri ile birlikte Banka İktisad Müşavirliğine yazılı olarak müracaatleri. Ankara Ticaret Öğretmen Okulu Müdürliiğünden: Okı.lumuz 1957 19^8 Hers yılı için, seçme imtihanı ile'burslu vc yatılı öğrenci aluıacoktır. Srçne iıntihaniai"! 20 ey'.ul 1957 taıihinde yapılacaktır. Namzcd csrenci kayıdları 20 ağustos 1957 salı günü başhyacak vp a) c l ü l 19 7 cuma 2 j r ü sona erecektir. (iETİRİLtCFK BO.OFLER : 1 Okula dı!ek<;e ile n.üracaat olunur. 2 N.i.nz"H öğrenciltr ciılekçelerine aşağıdaki vesikaları eklıyeceklcrdir. a'' Ticaret Lıse^i veya lise bitiıme imtihaıılaıı asıliarı veya nii'vakkat be'.gç. b> Nüfus ci'zdanı aslı veya sureti, n 12 aded 4X6 eb'adır.da fotoğraf, d 1 Aşı kâ£ı:îı, ci Sa^lık r<ı[.'Oi'U 'Tam teşekküllü hastahaneden alınacak 1 , i) T^hsile ara venni; olanlar için hüsnühal kâğıdı ve raeşguîiyft btlgc^i. (11827» ALTIN DENİZ SAHILLERİN VE PLÂJIN MÜŞTERİLE RE AİDİYETI TAPU VE ÇAPLA BELİRTİLMİŞTİR. BİR DİNLENME YERİNİ BİRKAÇ KİŞİ MÜŞTEREK ALABILİR. TAPULAR DERHAL VERİLDİĞİ VE TAPU KIYMETİ. MÜŞTERİ TARAFINDAN VERİLEN PEŞİNATIN ÇOK ÜSTÜNDE OLDUĞU İÇİN SATIŞLARIMIZ TAM GARANT1LİDİR.' Müstakil, içine iki karyola konabilecek bir oda; odanm önünde müstakil teras (terasların yan tarafları kapalı olduğu için komşular birbirini göremezler.) Odadan açılan bir kapı ile girilen hususi müstakil duş ve helâsı; lokanta ve büfeden yemiyenler buraya küçük bir masa koyup gaz ocağında yemek pişirebilirler. Tuğla duvarlar, grobeton zemin, betonarme tavan, şap, kanalizasyon. elektrik ve Su tesisatı. 136.50 METRE SAHİL VE FLORYA KVMVNU HAVİ PLÂJ Yanyana iki aded alanlar; iki odalı, 2 teraslı, mutfak. duş ve helâlı, tam konforlu, yazkış oturulur mükemmel bir ikametgâha sahib olabilirler. B E H E R İ : 1500 lirası tapu verilirken, rnütebakisi ayda 120 lira taksitle 5.700 liradır. BEDEI^ tamamen peşin ödendiği takdircie yüzde 25 tenzilâtla 4.275 liradır. Şimdi 200 lira kaparo alınır. Müşteri kcndisi böyle bir inşaat yaptığı takdirde S.000 liradan aşağı kat'iyen malcdcmcz Esascn böyle plâjh bir arsayı te min etmesi mümkün değildir. Dinlenme Yerlerinin Taksitle Satışı Devam Ediyor PLAJ SİTESİ Teklif Isteme Kauçuk Sanayii T.A.Ş. Umıım Müdürliiğünden: Bedcli ICA kredilerinden ödenmek üzere, FOB 350.000 dolarlık ham kaucuk ve gene 50.000 dolarlık Corde bezi ithal tdileeektir. Bu mallara aid şarııam'eler, Umum Müdürlüğümüzün Ankara Paris cadciesi No: 12 deki bürosundan bedelsiz olarak temin oluııp.bilir. Teklif vermek isti;,en firmaların 20 9/95"ı günü akşamına kadar tekliflcrini Umum Müdürlüğümüzde bulundurmaları ilân olunur. Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (11822) ARZU EDEN ARZU ETTİĞİ ZAMAN İSTEDİĞİ FİATA SATABİLİR VE KİRAYA VEREBİLİR. PLÂJ KISMI YAPILMIŞ OLUP, DİNLENME YERLERİ KISMININ İNŞAATINA SÜR'ATLE DEVAM EDILMEKTEDİR, 100 METRE GİDİNCEYE KADAR DİZ BOYU OLDUĞU İÇİN. BİLHASSA ÇOGUKLU AİLELERİN İSTIFADE EDEBlLECEKLERİ İDEAL BİR YERDİR. Müstakil, içine bir karyola konabilecek, bir dinlenme yeri. Ayrıça kadın erken ayrı umumî duş ye ri ve helâlar, tuğla duvarlar, grobeton zemin. betonarme tava n. su ve elektrik tesisatı, şap kanalizasyon. "A jjpj 136,50 Metre sahil ve Florya Kurmınu Havi PLÂJ B E H E R İ : 500 lirası tapu verilirken, mütebnkisi ayda 60 lira taksitle 1500 liradır, Jîedel, tamamen peşin ödendiği takdirde yiizde 25 tenzilâtla 1125 liradır. Şimdi 100 lira kaparo aîınır. SELMER MÂRKÂLI Yerli malı ve tam lef.'irüatlı çocuk bisikletleri satışa çıkmıştir Bisikleî ve o\uııcak salan mağazalardan arayınız. Toptan satış yeri: ATEŞ MAĞAZASI. Tünel Galibdede caddesi 83 Beyoğlu İstaîıbui Teleıon: 44 51 3" ı Telgraf: ATEŞELMER İsfa.ıbul İzohiı büroşürümüzü jsteyiniz. Alanlar, kaparoyu verdikleri tarihten itibaren 5 gün içinde. iki fotoğraf. niifus kâğıdı ve tapu harcı ile vuıes^eseye ınüracaat cdip lapu muavıelesini yaptırmaiıkları takdirde, ayırdıkları k\snn, kat'i olarak başka talibine verilir İlk müracaat edenlerin yerleri 21 ve 22 eylul 1957 günleri yani bir ay sonra ve 500 odalı muazam sitenin tamamı ise 30 ağustos 1953 de teslim edilecektir. ALTIN DENİZ plâj sitesi. Halkah elektrikli tren istasyoım ittisalinde ve Yamnburgaz motörlü tren istasyonuna yayan 45 dakika mesafededir. iNOT: İ S : » Şimdiye kadar alanlar arasında: Hâkimler, Müddciumumiler, Doktorlar, Öğretmenler, Tüccarlar, bulunduğu için ALTIN DENİZ PLÂJ SİTESİ, sinesinde en nıümtaz aileleri toplamış bulunmaktadır. SATIŞLAR: Pcrşembe. Cuma, Gumartesi ve Pazar günleri saat 13 te Sirkeci Garı çınar ağaçı önünden kalkacak ücretsiz otobüslerle gidilip mahalinde yapılmaktadır. Daha sonra civarda bulunan ve dörtle biri peşin mütebakisi taksitle m2. fiatı 2 liradan 50 liraya kadar olan arsslar gösterilecektir. Kiralık Fabrika Binası Aranıyor ö."ıXlS metre eb"adır.dü. 50 Kw. elektrik ve günde asgarî 40 ton su ter.ıin edilebilecek vo işletme ruhsatiyesi almabiîecek yerde kiralık fabrika binası aranmaktadır. İlgüilerin 22 46 97 No. ya telefonla müracaatleri. MEHMET GÜR USTA ARANIYOR 38 milimetrelık saçlardan depo ve tank imâü işlerinde çahştırılmak üzere tecrübtii ustalara ihtiyaç vardır. Taliblerin en kısa zamanda IV'iobil Oil Türk A.O. Serviburnu (Beykoz) Tesisatına şpbbcıı müracaatleri. UMUMI IMAR MUESSESESI NE6HT AND DAY FOLLİES AÇIKHAVADA YENİ PROGRAM Bıletler: Atlas sinemasında ve Acıkhavada Bahçekapı, Yeni Vakıf İş H?n kat 2 No. 16 Telefon: 27 37 18 w Yedek Parca Mağazasıl Müstcisi T;k.iı.ı ı.ıda îj.acsa«: Tcl: M 15 V I Devren Satılık Polis Emeküleri Sosyal Yardım Derneği Menfaatine MUHTEŞEM Sünnet Düğünü 31'8/957 cumartesi güniı akşamı Ortaköy BARBAROS Bahçesinde fenni sünne'ui ENVER ÜLGEN tarafından icra edileçek sünnet dügünüre çoı.uklarını kaydettirmek ve dâvetiye almak için Galata Kuledibi EMNİYET SARAY1 dernek merkezine mürt.caat edilmesi. Telefon: 44 21 23 •• FABRİKA SAHASI ARANIYOR Sanayi mıntakajnıJa. 50 ,Kw. eleklıik ve günde asgarî 40 tou su temin eoilebilecPK yerdc. 35X15 metre fabrika binası inşaatına elveıişii bir arsa araıiıiıaktadîr. İlgüilerin 22 46 97 No. ya telefon'.ı nıürpcai'tlcn. «,.„«/
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog