Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

22 Ağntos 1957 CUMHURÎYET İşbirliği mevzuunda tam bir anlaşmaya varıldı Bavteraft 1 « r i kaldıklan prensiplerde olduğu glbı kontenjanlarda da mutabık kalmışlar dır Dığer prenslpler ve tatblk şekıllerı üzerinde konuşmalara baslanacaktır Gelecek toplantı 3 eylulde Ankarada yapılacaktır » Gelecck toplantı tanhlnin 1 eylul oUrak «eçllmesı dıkkaü çekmektedır Zıra BM Meclısi 2 eylulde içtıma edeeek, muhtemelen umural seçimlere gıtme kararı verecektir C H P C M P ve Hür P Uderlert de B M Meclisin. deki havaya ve işbırlıgine karşı alına, eak t»dbiı1ere gore btr hareket tarzı tayra edeceklerdlr Zıra D P ve hükumrt organı gaıeteler esasen beklenmekte olan bazı tedbirlenn llnaeağını lma etmektedirler Açıklandıjına gdre liderleT bir baf. tadan fazla devam eden yonıcu çalıgmaları sırasında lsbirllğının ameli cephesinrn muhtelıf hukuki tmkânları üzerinde mırmuslardır Iktıdann alacağı tedblrlere göre gözonunde tutuian lmkânların her hangl bırmde kara' kıltnacakar Lıderler, gerektıgı takdırde, ışblrlıgınin yuruyebılmesı ıçm muhalefet Dartılerlnin mzaiDnam">lennın adayhga taalluk eder kısımlarında tadılât yapma yoluna gıdecekl=rıni behrtm'Şlerdır Işbırllğlnın teferruatının umunıı efkâra açıklanması ancak ıktıdarm ala. cağı tedbırlerı bıldircnesınd'm veya BM Meclısının umuırı seçimlere gıtme kararmı vertnes nden sonra mumkun olacaktır Nıhaı teb'ıg n neşrl \e uçlu protokolun Imzalanrpası da geie o zaman yapılacaktır 1 Diger taraftan C H P One Başfcanı Ismet Inonu ve Genel Sekreter vardırmcıst Turgud Gole varın saat 7 de uçakla Karsa muteveccıhen Istanouldan ayrılacaklar sırasile cumartesı gu 1 nu C HJ Kars il kongresınde pazar gunu Erzurjm ü kongresınde hazır bu lunacaklardır Inonu ve Gole lsbirhg nin fayda ve z rurptİT rd ızah eden konuşmalar vapacaklardır NATO ve Bağdad Paktı üyeleri Şam hâdiselerini tâkib ediyor Kıbrıs Tiirkü ile alâkamızı yalnsz siyasî cepheye hasretmiyelim! Baştarajı 1 ind sahıfede b r lliıanına Turk denızyollar.nın g Dover (Ingıltere) 21 ( A P ) Bugun Sıgarasım vakmak içm ugraşıyor. gemlleri uğramıyor Neden *mi Geçer muhtelıf memleketlere mensub 24 r sene Gırne umanmda Ingilızlere aıa dum O zaman bakan gözlerınin go Bastarafı l mci kuçucuk bır tenezzuh moconına Rum kadın ve erkek yüzücünün l$tırak etmedigln n fari na vardım Tutunun endıse etmektedır tedhişçıler blr bomba atmislar Motor tık'»ri Manş denızı yüıme müsabakadumamnı Gerın dena çekıyordu Kr nı 30 vaşındakı Danunarkalı kaMut«efikler, bu ikl lbrtınoal üze. c Kısaıet boyle İ3»tş! Oltneden yara almış amma batmamış, kmse^e dın vuzücü Greta Anderson kazan rlnde kac 1 bir karara vannamışlar. ;orurüz ın^allah gene avyıldızlı ba> bir şey olmamış Tekneyl de yetişıp di' NATO İle Bagdad Paktı uyelerl •agı derısttk Olmadı Bsn goremiye sahıle çefcmisler O bile battramış Fa mıstır durumj ıvıce mcelemektedir er YuzucUenn çogu bu sabah Turkı>e kada hassas kat denızjolları bunu kafı bır sebeb Avr'ca, NATO nun Daimı Konseyı cegım Amma ellerim o duvarım' şorcnuş urkmuş Kıbrıs1 ıle deniz bag saatlle 510 da Fransız sahilmden Grız i. dokununca anlarım 5u»jn Pariste toplanmıştır Toplantı. Urımızı toptan kesmiş Hala başlıva I«oz burnundan denıze gırmişlerdı 1 MeKer başma neler gelnıemış Bır mıyor da goruşülen konular reamen açıklan .948 ol rrp yadlarmda bır altın maozunü kaybetmlş, oteklnı kurtarınz marnakla beraber Türklyenin en va • Tek bagımtz Turk hava \ollari dalya kazanmıs olap Greta Ande'aon kın devlet olma*! müna.sebetile S u . ieiılçle' btr Rom doktoru kend^me Fakat onda da hafta arca evvel yer saat 19 05 »e Dover m dogu«una duşen ıgne yapcn ş o gozüntı de ka, bet r've hadlselerlnl ortaya attıjı tahn n 1 ni, Paka kımsejı ı ham etm vor ıvırtmak laz m Herkesln keses ne de bir koyda karaya çıkmıştır edı me<"edır bılemez3İniz Musabakanın ıkıncılıgını dev yapılı KıSTiet bojle im ş, ne bUevım ne uysun degıl Halbukı D.ger bazı kajnaklar Bagdad Paitı Turkıveye gldıp bir kaç gün ka ıp ge ıO5 kuoluk Ingıaz juzucu^u Kenneth valnış Bakanlar Konsevı veya Askerı korn te Idu bilmem iğre yapmiş dedtler am rt dönen öyleslne manevlvatını yuk Wrav elde etrrıstır Greta AndersonW) dıyordu sinln acele b r toplantıja davet edll na Sıçarasının bıttlg nl parmağına ate seltmi? oluyor burada mücadele ka dan ıkı ss»t sonra varışı bıtıren Wrav aesmn d« aıuzake^e edıld ^ m bil bıllyetlmız dylesine artıyor ki'n in sıcagı ge ince anlamıs atmıştı 16 saatlık bır derece yapmıştır trmektedlr 1 Anadolunun güney aabillerlnde ka Adada Ingiliz stgarası da var Pakat Greta ıle cussel erkek rakıbı musabaEısenhonerın sozlerı botaj seferler yapan gemllerlm z Gir kayı bıtıren yegâne vuzüculerdlr Sau ıhtiTar Washıngton 21 (AP) Devlet Reısl iarılraışlard gıbi hepsl Türk stgarasına Be lfnanına muntazam ugrayamaz at 210î te organızatorler geri kalan 1 Eıstnhower bugun Surisemn B Ame Kabul edümelı kı Kıbrısla llk bağı mı' üğrar 3 Baatlik bir vol' Sımdi ve musaba\ı terkermıven 4 vuzucunun 1 riiayı müdahale l!e suç andırnası. ekel BakanliE kunnuş Bu sıgara I Kades vapuru her onbeş günde blr sudan çıkarılmaları hususunda emir nın bârlz olarak o memleketteki klz 1 :at>r kası ile Bu ış ko ay olmuş mu? Beyruta sefer yapıyor Amma Kıbrı. vermlşlerdir Bunlar Turkıjeden Hallann Iktıdarı ele gecirmek ıçm glrlç ıbrısın Turk iıalaı çok evvelden sın yanından geçerken oraya ugrava dun Sadık Işmen Mekslkalı Hamon Brı tiKİert iaaU>etleri sutrelemeye matuf mıyor Müeaade yok' bır diiTian perdesı oldugunu so>le mal edılmış Turk s garası ıçıyormuş Yalnız Kıbrıs Turklerl ıle manevı sonu Ocana ı!e Ronald Taar ve James 1948 yılına kadar bu slgaralar Turkije 9 Granger adlı ıkı Ing.lizdi EDLŞtir en ıthal edjarniiŞ Fakat o yıl Turk ba^ aım z mı kesilm ş Ne munase. B r basın toplantıeında konuşan hukumeti guiırugru ajttırmış, onlar bet' Son zaman ara kadar Kıbrıs kes 1 Dev et Reıs» B Amenkamn bununla a çemez olıru^lar Yanı nm Yorgo tane piyasası elımzde İTIŞ Denızyol beraber kendı lsmlni taşıyan Orta ları geferlen tatll edlnce .aman gemı şark dok'rmı çerçevesl dahıllnde ha un Ingıl z n tutunune uzule uzüle batar. rihnıyetl ile küçük blr hâdise ' ekete geçnek ıçin bir sebeb goreme ddnmüşler' Kıbrıs Için lstlsnal bır n ürkünce bu pıyasayı da Italyan muaıjaele vapuamaz mıvaı? Yapılabi. d Sinl sövlemiştlr lar ellmizden almışlar Döviz pıya&a ırd* Anma yapılmamış Sovyetler Blrll|i Için nüfuz e*nek 5inı kendi ellerlmlzle daraltmısız Her istedıgl T memleketlere ıktisadı ve as Sene 1952' Tukıye Kıbrıs Turku les v»nt yeni piyaaalar ararken! Baftarajı 1 ınct »a/ıtfede Ba?rarafi ? Jnci sahifede Baştaraii 1 inrı taMede <e ı ya dım eklıfmde buluntnak e3 le alakalı b r karara varmış' Adada Ne olur' Denlzyolları kararından linde tarıf ederim Tamamen blr ha zatması tedbirlenn \c;r>rlannı="«ta tır Ikı «aat devam eden muzakere kl bir tabıyedir Bu eıbt jard m te< bir s gara fabrikası kuru acak Tekel a 1 Turk gemlleri bize ugrasm yâl olan tarafsızlık kapıların komü bu bedele ıçin ugraşmış olduğu yolunda ısrarlı sdylentılere lerde bılhassa Turkıjemn ıhracatı lıflerine mulıatab olan memleket bu didiamlş vevarabılmek19oo vılmda In Luks ve bırincı mevkjlerln fiatlan nizme açılması demektır ™ nıha\et gebeb olmuştur nın arttınlması mevzuu uzer^nde nu kabul e'UMen sonra Sovvet er ıç^n giliz dostlirımız musaadeji bahşet. ar'tınlacak ve buna mukabii iklncl Türklje ile Arablann vekdlğerlerlne ıs, Eus tasavvurlarını tatblke kovabi ve Üçuncu mevki fıatları düşürülecek daha fazla Bir başka rıvayete gore de, genel durulmuş ve karşılıkb muzakerelergerektlgl lecek kuklalar bulmava kalır Surı>e mişler Fabrıka da 1936 yılında faali U Boylelıkle Kıbrıs Turkune anava. nı sdylüyen iaklaçmalarınm var olduk r seçımlerden öncekî 45 fünluk pro Ce>3ialı tsrael den musbet netıceler alındığı bıldı de bu Sovvet taktığimn ne derece\e ete geçebllmis Sennayestnln vuzde tanı gorup. oradan kuvvet aıip bura. ça, Ortadoğuda sulh ve güvenllğin paganda rnuddetmır 15 gune ındı rılmıstır Amerıken ticaret heyetı kadar l erledığl sarahatle biHnmemek 5 ı Tekelln gert kalanı da ada ıle ya donme imkanı oahşedllm ş olaoak ınevcud olamıvacağı kanaatıni savun rilmesi hususunda iVtıdar çevrele anavatan arasında bağların gen.ş'etü uvelen tzmır ış adamlpnle ferdî te tedlr San»ür ve dığer manller sebe. mesl Için çalışan bır Türk flroıasmın muştur Kendini sık «ık «Arab MU1İ rınde bır temayul belırmıştır hıl« Samdaki Amerikan sefaretl bı e maslarına devam etmekfedırler Şimdı buna ne kadar ihtiyaçlan yetçisl» o^a'ak takdim eden eski Baş eorunurde cereyan eden oıay arın eUndei Tekelln daha çok şerler yapuıak i» var bizim de ne kadar ihtlyacımız bakan »Israeî n dağıtılması ve Arab tam mah yetlni bilmemektedır sedıfi anlaşılıyor Ilerıal ıçin geniç var Tahm n edll •nez Artık adaya lann hak ve hukuklarının tanmma Bir Isveç futbol muhteliti Gazetecller Başkandan., Sunedekl p'anları var' Fakat bir yıldır elı ava başarması ı lst de gırlyor tahdıdler de kaldır'l sı Bl"'eşmiş Milletlerin Birleşik Amerlkada 19 So^yet taktığin n mahlyetl hakkınaa ğı bağlı Yaloız onun değll, Kıb'isıı dı Buradaıı Turs tıeyetlerinın, seja gereken ışletlir şekllnde konuşmuş. kasımda lzmire geliyor sual sonırca Eısenhovver şu goruşu TUrkün de' hat gruplarmm bu vatan parçasına *ur ekim «Olimpiyad günü» açiKlan ştır ,;idebılmelerı için Türk hava yollan. Cemali son olar&S Surtyenin surat Neden' înnlr 21 (Törktel) Bundan bır Nlhaı gayelerıni ihtimatnla gizle. e bir Sovyet peykl hallne gelrrekte Magosaya varan he' Türke gozleri nın uçaklan kali gelır mı h ç? muddet evvel Beşlktaşın tsveçe vapmış melstedlr'er Fakat bu gibl vaziyet. raşa'arak anlattıkları bir hâtıra var VVashıngton 21 (T a )) Amenkan Lefkoşedekı Tui sigara fabrlka o dj"unu açık sm ştır oldügu »eyahat netıcesinde Isveçın â>>T ,ee s l Komısyonu 19 ek m gu lerde kcjnünlstler ev.ela ele geçır. Iklnci Clhan Harblnden evvel Ham dı sının tutunu bile bu uçaklarla gelır kuvvetli takımlarından teskll edJecek nunun olımpıyada gunu olarak üa» mek lstedıkleri memleketlerde m.l ı yenln bu güzel limana yaptığı zi^aret Zaman zanan gürev sahılle'lmlz. Ankara Nümune hastaneetcllik cereyamnı tstismar edip mil O günü limanda bır Türk bayraSı go Jen takilarla tü unü getirıyorlar Fa temnll bir takım kasırn avında mem edı'mesın! kararlaştırmıştır 11ye çl elemanlan Iş baç'na get!r"r rünce bemen hatırlıyorlar ya«ıyorlar kat uçaklarmızla da getirttıklei ol. lehetımlze gelmefe ksrar vermiştlr O gım 1960 olımpl>adına lştırak edesinde bir intihar Istanbluda üe karsılaşma yapacak cek Arrerikan takımının masraflarını er Bunlar'n yerlerlne tedricen komü Neler yapmamışlar 8«ndallara bınip musor değll Yalrız butün ihracat Ankara, 21 (CumhurıvetTelekçı nıdıyenın sancagı golgesm» gitmis ytıküEu hs*a ycı.trfnın oekmesıne olan Isveçliler verilen malumata gore karşılamak uzere çok gen.s çapta pro nıstler kaydedr'ir Ve mlllet kimler »yrıca tzmir ve Ankarada da bırer paganda yapılacak ve para toplana taraf ndan ldare edlldlğınin pek geç ler orada »aatlerce durmuslar! »Bu Tikân olu*" mu? 1929 jılında dünva Bugun Numune haslanesınun verem 1 farkma varır ktlsadî buhranı s:ras:nda TUrklyede pavyonunda yatmanta olan Kemal bi e bizim içln kafı » diı.orlardı musabaka yapacaklardır caktır Amerıkanın protestosu Faiat bir y 1dan beri Kıbnsm hlç blr ha\a »ard' (Vatandaş yerli mah Yılmaz adında bır vere'nlı, hasta kullan) sözünü bayrak yapan kampan lığma muteessır olarak cakı ıle t o Samdaki Amerikan sefaretlnin 8 u . ya her larafa yayıhnıstı Terll sana. ğazmı kesmek mrrtıie ntıhar et rlye emnlyet kuTvetlerl tarafından yıl kalkmdırrra dünya ekonon.k buh mıştır kodon altında bulundurulmasmı ranı ıçlnde çokmemek için elzemdi \inerika Dış Iş en Bakanlıgı bugün Hadıseve sa' 11 ık el koyrruş tahBugün de Kıbrıs akı Turkler arasm. protesto et>niştır kıkata başlannı » a bu hava mevcut Avrıea üım b.âd«'lerini protesto "tırek Tiaksadile Bagdaddakı Surive 1 B.ze Mer nos kumaş yojayamaz Beş çocuklu bir adam taşemilitert Omer Ellrubanı bugün Bastarafı 1 mci sahıfede raı Bsze Buraa havlı gonderemez st fa etmiştır kansırv öldürdü Sam ve diger Surıje basmı Amertta lara baglayabılmek ıçin en ıyı çare Burdur, 21 (Fj^^sıl Aı'e geale\h ne şlddetll hucumlarda bulun. musterek ve kollektıf bır emnıvet Blze Türk mensucat fabrlkaları çımsızlığı iuzı^ıden Merkaz ılçeve naktadır Bazı gazeteler Ame"ika' ı anlaşması akdetmek lâzımdır Bal Tial satanaz mı' suikastçı o'ırak vasıflandırmışlardır kan raemleketlerı arasında karşıl klı Hep sorduk an su ler bunlar! Hal baglı B^ısköycs? bır cınavet ,s'en™ıışRusyanm Surlveye İkl denızaltı ve dostluk ve ademı tecavuz anlaşma bukl dukianîarmda Ingı ız kı»"naşıa tır =ceSl bugun Mısır basmı tarafından I rı, Aıman gömlekle'l ?e ducyaom Osman Oz«n adında yaşlı oır şahaber verılmektedir Suriyell subaj ları ımza edıldığı takdırde bu me dort blr tarafından gelmiş itbal malı hıs, dargın bulanJ' çıı karısı Fat lar sta] gormek uzere Polonyaja g t sele kendılığmden halledılmıs ola var Ha 1 ılle de Turüveden TOrk ma Ozana hansma teUıf eierek e * ırlştif caktır > j maıı d \orlar' Ve butun bunlar hava vınden IÇFTI almak Ü.J I ıt tii tek Kopenhag dan bıldirıldiğine gore vollaina bakıyor' lıfın kaNJ edıhrif ınesır"> «;ınır enen Baltıkdaki Rus donanmasına nensub *** 12 yaşında bir çocuk, kat 1 karısını baîim vurdi'ğıı sopa bir bu>uk kruvazor ile bir destroje* Agustosun sonuna kadar ver vok ıle oldJrmustur Kıtıl koca vakaA^i=n z e g tmekedir aıkadaşının ölütnüne Turi hava >Oıların n LefkoşedejLi lanrr stır Kadının ^P VOCÎ^UIUI UÇÜ Lubnana sığınan Surlyeli sobaylar acenteai uzüntü ile kendisine başvu. evl o'mak uzere beş çccuklın varBeTrut 21 (AP) Son dort gün seb*b oldu an TUrklere bu cevabı veriyordu dır zarfında en azmdan 20 kadi» bj Buısa 21 (Telefonla^ tnegolun Halbukı daha sgus'osun ilk gun erin. rne ı nuhafazakar subaj ve politi. de ıdik Bovunlaı bUKUi Ingilız 'ıa kacı Lubnana geçmış ve glyası mul. Kurşunlu ko\unde dun ıkı çocuk 11 ro l<mna eldiyorlaıdı Bei.eyebilen | tecı o ırak kabul edilmelerinl lae. tan bırınm olumu ıle bıten bır kaacelem yok sonra olsun Turs u«a£İ* mışled r za olmuştur ıle olsun» dijordu <A2 vaaLmtn^» MıM K S a , H^va volları elınden gelenl yapıvof* . . m***. M dikkatle takıb edıjor dında bır çocuk, Dabasına ıd cıfte Muhak^ak Fakat ondan çok daha Surivede cerevan eden olaylar, hu ıle ojnpdıgı bır sırada bırden lufek f fazla gayret bek'lvo'lar Dedlm >a kumeti«ıiz taraîından dikkatle tai b ates almıs ve çıkan ıkı kur^UJi o t°k bag 0' (Haliida 4 defa Türk uça defa A EMl!f A E 9 K A Z A N D I A l i l a R t a sırada \anmda ojnaTiakta buluPcn *ı geliyor ne o ur 6 değll gelsin) dl. v» , ? L t I Î , *'•<" Hayvvorth un kul .n ^BaTtakaT Adnan Menderes dun vorlar Yalnız TUrk vabancılar kendısınden 1 jaş bjMik Merımedm da ayvıldızlı uçağı istiyorlar Tahac. küçük Yasemm de atçılıga raeraklı babası ıın volundı vörüvor Iste onu o ? leden evvel vilayette Dıs tşlert Ba boğazına ve goşsune sap'anar K .ğır cjiı daha da a^tıyor Kıbrs Türkıugü Fransanın meşhurlugu kadar meşhurlarm n bollugu ıle tanıran p'ajı Deau tanlgı Genel Sekreteri Melih E» n vılle cıvannda tertiblenmis Han Çocuklirıara»ı yanşta bırıncılıgı kazan bel , e şehrıırizde bu unan Amman surette yaralamıstır Mehn'pd hc>s e kültür bsgımızı da Turk hava vol Havacılık ve Turızm Ltd Ştı dıktan sonra gunırlu, usta edasile Mıdillısımn dizginlerinı kasarken go E çımiz Mahmud D.Ke^demı kabul taneje kaldıııldışı «u?da olmuştur 'arınm e lerme tes im etmlşiz Gaze'e, Telefon 47 17 30 ruv orsunuz ^ , e d e r e k 5^, d u u m u görüşrauştur Hâdıseve savcıhk el koymuştur kitab roecmua bu yo'la adava ulaşı. Manş maratonunda Haldun İşmene yarış bıraktınldı Işbirliğtne karşı ıte gibi tedbirler alınıvor? İzmirde yabancı ticaret heyetleri ile temaslar Fazıi Cemalî nin basın toplantısı MIAYENE tÇlV SIR% BEKLİY ORLAR Şehnrnızdekı Isçı Sıgortalan hastaneleruıın ıhtıj acı karşılam adığ nı bıldırmıstık Resımde, bu hastınelerden bınnın onünde muav en« sırasını beklıyen ışçiler gorülmektedır Scolland Yard, Türk Ba yıl «Tatbikf Gözel Sanatlar Okulu» polisinden yardım açılıyor isfedi Baştaraft 1 *nei sahifede Türk Bulgar münasebetleri SİLE GEZİSİ ANTAŞ Neden şaşkın şaşkın dolaşıyorsun Nuhun gemisini mi arıyorsunf Hayır, hayır » Çıkmadı1 Türk uçagı çelmedı mı 9 Berlıner Zeıtung'un haberıne göre hazlarla kuvvetlendirildi I Ge dı anma çiKTiadı' ••• 11 • ALTIN FIATLARI Lefkoşedeki bayı n onunde s '•a ol Ruslar Batı Almanyadan çeşıdlı geAnkara 21 CumhLrm>îTe!eks> «1/ •/If57 mıler, demırçelık fo brıkası malzeAnkara Belednesı, şehnmız ıtlaı muçlardı A'alar nda ıhtıyarlar çocuk = Cumhurijet ^3 ve 1 ja^rı^da uç çocuga 11580 11590 yesını takvıveje Karaı veımış Ital lar vemenıh kadm'ar da vardı Bek me«sı, makıne, kırayevı ve tıbbi müs 1380013900 Reşad leciikleri ls*anbul \nkara gaze*eleri yadan getırttığı ıkı adt 1 s m EIS em idi Faka* Türk uçs^' ee'm ş gazete bakacak tecrube'ı raurebbıye tahzarlar ıstemış ve mukabılmde 1190012000 H.mıd arozozu, bugun Geng'jk prırl nda ba çıkmam ,tı Neden' yuk faz'i idi Bel | aran vor Mektubla muracaat petrol krom bakır çınko kereste, 1080010810 Gulden z Devıes Mudafaa Cad 8 sm mensublarına ^o^'ı mışti" tngıhz 1420014300 ki de ttltün \jklenms*ı' Bc kı başka pamuk ve relluloz gıbı ham madAnkara Yenışehır Dakıkada bm htre su basan ve ?e\ e va'dı! Halbuki karsımızda Yu i 17051710 Degussa deler vermek teklıfinde bulunmuş17001705 akarvakıt jangıniarnd lıur^ı kulla can hava vol aı 4 mo'o u »0 kl«ılıx •ierh llardır nılmak uzere kopuk cıhazlarıle de uçaklar'a hafan n 6 gunu sefer Vapı takvıje edılmıs bu'un^n b ı cıhar yor Aina gaz°te eri pllot arın kuca !ar 40 metre ırtıfd\ a sn basn akta mda bile gelivor Türk eazeet ert uçaga vetlçtırilme. dır Sayın Başbakanın biiyiik imar ve kalkınma hareketlerinin neticesi Avrupa Yenı arozozler han.^ nda Itfaıye Mu m s m! dı' Yo^sa yetlşt rildi de bır manl mt çıkmı tı' Yoksa uçakıa tu kıt'asmı Asya kıt'asına bağlıyacak büyük eıer duru Cemal Arslan b^^'.i ıııen^ııb un veya baka vuk fazlaca idi de bun ızabat verraut Iaa yer mı ka'jaamıştı? An^vatarian ne habe^? dıje saa' lerce beıilenlş f v j i ' e rotarlı Ise sa tahli>e edilen 60 aileye bırsız anmamış oıanlir bovunları bj belediye arsa verdi kuJc donj o ard. Sültvrr^nıve medre= ierı k Ulıyatın Belki vabancı bır uçaktan çıka1 nşaat protokolu imzalandı. dan olöH ve Vılavetle B<lfc*dıvenm Cyprus Airwavs uçakları getlrir' mölkıvctırde bulunan e«erler pejder Ve ne garıbdır kı bazan Turt. uça pev tshlıve olurup rertrre edılmek smdan çıkma an Turk gizeteleri üzere V nkıflar Umurr Muc'urlügune lCvprus Aırwa\s) in uçakıarıle Lef koşeve ulaştırıîıvordu vcnbrcktedir Bu currledPn olarak dun de Ula • Olur oo\le aksakLklar ne \apa. medewsmdcn C Darulhddıs medre lıra • diyorlar Turi hava V ollarm n 7 «e>ıinden 23 sıle çıkarılmi's ve medre bun'arı da duzelteceğıne inan vorlar > seler V^kıfln^ Umum Müdürlüğune dı Bugun İçin tek ünidlerı bu a teslm edilmıstır Medr"«<?tenn re«to yıldızlı uçaklarda Kıbrıs hmanların. da sancagıiıız goulmez o'muş amma rnsvr.num neıh»l başlanacaktır Açıkta kalin (0 aıleve meeken vap semalarında hala uçuvor son bagın Bogazıçı arsaları pazar gunu sabahtan ak,ama kadar mahallınde gosterılıp metresı 5 mala'i ıçin Beledive Meoken ve Plân kopma<nas! İçm çalısıvor liradan 20 hra>a kadar parselı 2000 lıradan 12 000 iıraya kadar yarısı peşm >arısı 12 ay lastırma Mııdu gırce Kuğıdhanede Denızvoıltı iLaba seferlerıne ja vâde>le setılır Ayrüan parseller içm mahallınde kaparo alınır Tapu muamelelerı he(Altepe ve Harmantepe mevkılerlndP kmda baslnacak mı' meıı yapılıp tapu ve çapları venlır Arsalan mahallınde veya plân ve maketlerı gormek ?r<T venlmi'=tır Hep sordukları sual bu1 O kadar .h uzere muesseseye muracaat edılmesı rıca olunur Beledıvepın v»kın alaka^ındvı son ılaçları var kı ^nava^anm yok mu d"r«>fp mPTmun olan Vatındşlar jScnkt' Su gun er tam ih'acat mevsı. YEPI me«ktn crını kı<;a zimanda verılece\ TI'TIİZ Fasul\avı mercı n"gı yumur 1 'au hep bızden aljorlardı hep bz pl.ın di're«ınde ır=a edeceklerdlr Sımdi bu phasalan da (satıyorduk başkaları kaa yor, kspmı; n t ı r a ı ı ı ı ı g ı m DenızyoUarı ıse ha'a mu*eleada Buvukpostahane karşısj Yenı Valide han kat 1 (Eskı Vah'f " •• Mııdurlnğunın buİDndağu daire) •r Seferlere tekrar ba= ı\alım mı başla»"nıvalım m~? Ankara itfaiyesi, yeni ci yor Hâdısenın tahkıkatına derhal e' Neşredılen broşude okulun gave va koyan Scotland Yard 8 gunluk ça vazıfesl ?ovle anlatılmaktadır MemleT lışmasından ve 18Ö90 kışıyı sorguya ket sanayiının ıhtıyacı olan teknlsyen ve saratkâ'larm her bakımdrn mtıkemçektıkten sonra oır neticc alarra mel yetışmelennı sağlamak Bu genderln ymca durumu geiış b r ıaiAula müstakıl ve yaratıcı bırCT sanatkâr ol •Enterpola» bıldrrmı? vt varOmn ı s malarma ehemmıyet vermek Kalkmfemi'tır Fakat maalesef Enterpol de ma halınde bulunan memîeketın sanat tngılız pobsme favdatı olrmamiîtır hayatına ivi orneklerle rehber olmak Bunun uzerıne 3c >tLand Yaıd poOkulun bu sene açılPcak şubeleri lısı hâdise gunu ınd etin ısl^ndıgı ' junlardır 1 Grafik sanatlar Dolurmi4 otelle cıvar otellerde cttiran jaban Bu bolum matbaacılık neşrıjat ve rekcıların huvıvetını 'e^hı' etinıçlır Ya lâm sanayiı ıçin luzumlu sanatkârların pılan bu tahkıkat sorurd^ı, cına>ete , yetı^mesüıe hUmet edecektır tekaddurn eden gun e dp hâdı en.n 4 Tıpografı Reklâm ve trcaret afısçılıgeçtıgı otelde 4 Turkun oturmakta | £i dızgı ve baskı kalıblarının hazır. i lanması yazj yazma sanatı, kitab ve olduğu anlaşılmıştır Bunun uzerıne lngılız polısı Enter j dergılerın resımlenmesı, buroşur, mon. pol vasıtasıle Turk pıuvne hır r a | taj mızapaj kurtu mekanık usullerle por gondererek ıkısı Hadın, mısı er i baskı vesatre bu boltıme dahlldır 2 Mensucat bolı.mu Bu bolum kek olan bu 4 Turkun durumlarının tesbıtını ve ıfadeleun n i'ınmasuıı mensucat ve moda sanavıının ıhtlyacı j olan sanatkârların >etışTiesıne ımkan ıstemıştır Istanbulda oturduk cı Î anîasılsn ve verecektir Dokuma basma sanatında oğrencüer kumaşların dokunması bo* cınayet gunu aynı oteldp kalan 4 vanması ve basmaları ıçin guzel ve Turk, dun Emnıye" Mudtııluğune zevklı ornekler hazırlı>acaklardır Moçağırılarak ıfadelerı a'ınn' ştı*da ve sahne kostumlerı sanatında öğ Bunlar, verdıklerı ıfaaed», kon»es renciler rroda ressamı olacak şeküde Teresa'yı tanımadıkla'inı, hâdise ıle >etiştlrılcektır hıç bır şekılde alâk >daı (lmadıkla 3 Seramık bolumu Bu bolumdc, nnı soylemışlerdır seramık ve porselen sanavı.nın mjbtac Istanbul polısı ıfaâ' zabıllarını bu oiduftu zevk sahlbı teknıs\enler ve yagun Emnıyet Genel Mud 'rluğune ratıcı sanatktrlar yetıştırılecektır gonderecektır Bu suretle. soyjuılaşmış olan arirsı •e çömlek sanaylimız de ıslah edlleMnnffer cektlr 4 Dekoratıf sanatlar bolumu Bu bolümde her turlu duvar dekorasyonu ve susleme isierırıde çalışacak sanatkâr lar yetistırilecektır Mozayık ışlen d« burada gösterilecektır 5 Mobilya ve ıç mlmarlık bolümfi' Mobilya sanayimln çeşldlı şekıllerı, Baştarajı 1 ıncı sahıjedje *er türlü «yanm kompozısyon ve yağmuruna tutmuştur rîalk «Kah yapımları bu bolumun mevzuunu teskıl rolsun Nkruhmah, ıstıfa et» dıye bağırmıstır Buyuk şenırlerde devlet Okul» kız ve erkek Sanat Enstltudaırelerı kordon altma alınmiftır lerı Yapı Enstltttju veya lise meaın. Genc devletın cıddî bır siyasî buh ları, lısenln onuncu sınıfından 11 tacl sınıfa geçmiş ogrenciler kabul edlle. ranla karşılastığı anlaşıbnaktadır cektır Okul uç yıldır Okulun k»drosu Mıllı Egıtim Bak»nlıjınca hazırldnmaktadır Ayrıca Almanyadan hocalar getırtilmektedır. Memleketlmız ıçin çok ısüfadell bır muessese olacağında şuphe edılmiyen bu olnıl 15 eylulde Mıllı Egıtim Bak«nı Fuad DUTAR Bastnrai' I ıncı $ahıt»*1r tarafından açılacaktır Baftaratt I Inrt tahifede Beş aylık devletle isyan çıktı Moskovanın B. Almanyaya gizli taklifi ; Mürebbiye Aranıyor lçlııde Âıma Köprünün Ü3Ü Ü3KÜDAR BEYKOZ yolunun inşaaf etüdleri bitiyor Siıin de Boğaziçinrfe Bir Arsanız Olabilir İOİN TÜRKİYE KREDİLİ İNŞAAT MÜESSESESİ TOOLS t ORPOi: \TIO\ ! ANKARA B Ü R O M U Z Emnnızdedir. s 1 MAKARNASIm NUHUN ANKARA MAKARNASI NUH UN ANKARA MAKARNASI Sırf trmikten yapılmıştır. Eşsizdir. SIVAP arıyorum! ! Cumhuriyet Gazetesi î Ankara Burosu tnternationa! Division Kenosha, Wİ8. U. S. A. B Izmır Cad Kocabeyoğlu | ApL Tel 29544 #ıo,ıı:ır, m ıı n v K.B II anı ı ıuuı aı s m JCI ıı n a xm uı> % Bılumum el âletlen ıhtı>acımzı en musaıd şartlarla ka rşıla>abıleceğı gıbı. hususî surette hazırlanmıs komple bakım ve tamır takımlarıle sızı secmek zahmetınden kurtarır Bın lerce lıralık techızat ve nvkınelerının lazumsuz eskıme ve \1pranmalar1n1 onlevecek kazancmızı arttırır ve Mıllı servetı korur Munferıden sıoarış edebıieceğımz gıbı bühassa hazırlanmıs komple bakım ve tamır takımlarımızı dıkkat nazarınıza arzederız | TRAKTOB ve YOL . D İ E S E L M A K İ N £ L E R I iaUiM'I>W:i;i;f:V>f;»ı'J;i;f^HıMl Başka makarnalarla kıyas edilemez. NüfrUN ANKARA MAKARNASInı İfalyanlar dahi takdir ediyor. h M i M t l . i M . i i F i l ı ' ı M i f . l i l l E ) Mılâno sergisinde şöhret kazanmıştır. NUHUN ANKARA MAKARNASInda NUH İSMİ vardır; her yerde arayınız. | ; Biçki Kitabları $ÜKKÜ CANALln ^ MAKINELERI Cummıns Dıesel Motorları, GeneIrternatıonal Harvestor Traktorrsl Motors Dıesel Motorları, lerı, Catterpıll^rı Traktorlerı, Dığer Dıesel Motorlar AllısChalmers Traktorlerı Euclıd ağır ış kamyon traktorlerı, UMUMİ HIZMETLER TAKIMLARI Umt Cranevınç takımları BILÛMUM OTOMOBILLER IÇtt ***&?% y^if M\^Tj^f / JŞ& Elcktrık şırketlerı ıçın, buharh Otomatık vıtes takımları karbuV(f tirf G^JrOğffl // ^^ elektrik maklneleri içm, telefon rdtor takımları, Land Rover ta^ ^ ^ ^fr ^ ıaarelerı ıçın, Belediye otobus kımları Dığer ışler içm takımlar ışletmeleri ıçin MUHTELIF Bılumum bakım ve tamır takımları, pet rol sahaları ıçın hususı takımlar, General Motors bılumum lokomotıf tamır ve bakum takımları, Faırbanks Moorse lo komotıf bakım ve tamır takımları Atelyeler bakım ve ta mır takımları, Makıne daırelerı bakım ve tamır takımları NUHUN ANKARA MAKARNASI sıhhî leziz ve besleyici bir gıdadır = üadm elbıselerıne aıd olan lar I KJ : Teme! Bıçkj 500 = I Bıçki Idtbıkatı, Dıkış ve | Provalaı 500 I = Yaoma tiçek 250 | ğ Hocasu şapkacıhk 150 Z Krkekler* aıd olanlüi J Bıçkı Derslen al» "L | Gömlek ve Prjamalar 300 E = Başlıca oüyik kıtabçüarda = = bulunur faşra sıparıslerı (Suk = I rü Canal posta kutusu 973 îstan = î bnl> adresme japılmalıdır Pa z % raaı pesın sonHenler kıtablaı = ~ taahhııdlu gonderılır Odemeiı f irsalattan 50 kunıs ^»nıe ucretj İ alınır TÜRKİYE'de: GENEL İHRACAT, ÎTHALÂT ve SANAYİ T. A. Ş. ıçın de Abed Han 55 58. P K 494 Galata. Istanbul Tel 49 19 90 Tel« GEI\ELEKS vasıtasıle sayın muşterıltnmızın emırlenne âmade bulundu gumuzu arzederız Bılumum Marşal tahsislerıniz emırlerınızı beklenz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog