Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

DftRT CUMHURİYET 22 Ağutos 1957 ir Amerikan Büyük Elçisinin Sovyetlere casusluk eden kızı HÂDİSE MEYDANA ÇIKINCA KOCASİLE BİRLİKTE MEKSİKADA İZLERİNİ ĞE MUVAFFAK ORADA «HÜRRİYETİ SEÇTİM» İN KAYBETTİRMESANILIYOR. OLAN CASUS KADININ, SOVYETLER BİRLİĞİNE KAÇTlGl RUSÇASINI YAZACAKMIŞ Mcrros, kendi foyasının da raeydana (ıktığını öğrenmiş ve güçhalle dernir perdeyi aşarak canını kurUirmağa muvaffak olmuştu. Eu ifşaatı kim yapabilirdi? Işte hafta sonunun iki üç SEtırlık teigrafı bu muamınayı da çözmektedir: Birieşik Amerika elçisi Dodd'un kızı Martha. Alfred Stern isimii bir sefaret memuru ile evli olan Maıtha. kocasmın koyu bir kızıl olduğunu ve Sovyetltr hesabına çalıştığını öğrenir öğrenmez, kendisi de derhal renk değiştirmiş, hattâ kraldan ziyude kral taraftan olarak babasına da ihaneti seve seve kabul etrr.işti. Öz kızından jüpheyi aklından dahi geçirmiyen sefir babasmdan zaman zamar dnvlet firlarını öğrenen casus kadın bunları geciktiımeden Sovyetlere ulaştırmı?, b u ara Morros'un da aslmda Birleşik Amerika hesabına çalıştığını 'elgrafla Moskovaya bildirmişti. Işte, Morros'un en 'son ifşaatı. Sinema prodüktörü ayrıca. hâlen Birleşik Amerikada 55 ticari firn:anın Sovyet kontrolu altında olduğunu belirtmekte, Birleşik Ameıikanın Prag Büyük Elçiligi katibelennden birile Almanyadaki gizli istihbarst ajnnlaıından birinin de Sovyetlere hizmet etmekte T.IŞÜ. clduğunu açığa vurmaktadır. Genı hatırlatalım: Morros'un ailesi efradı deSefir kızı Martha ile kocası Alfred Stern'e gemir F«df gerisinde oldukları için, Sovyetlerin lir.ce. on!aı da. tıpkı Zlatovski'ler gibi yakalarını VVashir.üjOii sefareti eski ikirıci kâtibi, aılesıne işadaieiin pençesinden kurtarmışlardır. Son zamankence yâptırmak tehdidi ile Morros'u Sovyetler larda Meksikada yaşamakta olan cajus çift, renklehesabır.a çalnmağa zcriamıştı. Fakat kendi seçtiği rinin belli olduğunu sezer sezmez, aradaki anlaşma ikıı:ci vatanın.a baglı olan sir.ema prodüktörü, bir gtreğince Meksikan:n kendilerini Birleşik Amerikolayını bulup durumunu FBI ye anlatmi} ve Fekaya iadc edeceğini bildikleri için, 20 temmuzda deral istihbarat Bürosunun hazırladığı bir plâna birdenbirı; ortadan kayboluvermislerdir. Bu »rauyarak Scvyetler hesabma çalçıyormu? gibi görü&.ı da bütün mallarmı, mülklerini nakid veya münerek asiında Birleşik Amerikaya hizmet etmiş. bu cevhcre kalbetmeğe, 11 yaşlarnıdaki oğullarını da sayede Amerikadaki Sovyet casusiuk teşkilâtı müMartha Sterıı beıaber almağa muvaffak olmuşlardır. Tahminlere temadiyen kurbanîar veırniçti. Diger tarafıan, kendilerine «hizgöıe Sttrn lerin bugünlerde Prag a varmış olmaları lazımdır. New York Times'in biHirdiğine göre, Martha Stern, vaktile «Hürriyeti met. ıue mükâfaten. Sovyetler defaatla Morros'un demir perde geSeçtim> isinıii ki:r,bi!e büyük bir şöhret kazanmış olan Victor Kravrisine geçerek ailesi efradı ile buluşır.asına müsaade etmışler, bu çer.ko'ya r.azire olmsk ürerc bir Amerikalınm seve seve memleketini arada da kendisine. talirr.aı vermeği ihmal etmemişlerdi. Tabiatile terkederek Sovjetler Birl'ğinde yaşamağı arzulıyacağını konu edibu seyahaüsrden dairra Bırleşik Amerikaya kaynaktan gizli bilgi nen bir kitab hszırlamaktö ve kitabm gelecek yıl içinde Moskogetirmeği vazife edinmiş oiaa Morros'un bu seyahatlerini FBİ vada jTıyınlaniiiasını ?ağlamış bulunmaktadır. M. Kenan KAN büyiik bir merr.nuniyetle tasvib ediyor, sık sık tekerrürünü arzuluyordu. Fakat günün birinde, gene demir perde gerisinde iken 3ak: Cunıîıuriyet 21 temmuz 1*57. Kısa biı telgraf haberi: «Birleşik Amerikanın fcskı Alrr.anya sefiri Mr. Dodd'un kızı, Martha Dodd i t e r n i n , kocası Alfred Stem Ue birlikte Scvyetler iıesabına casu&luk yaptığı ifşa edildi.» Şu dunyada olmıyacak sey yoktur. Kabul ama, r.iisıi cluyoı. nıçir. oluyor? Hsfta bonunda yapıküğ: için olacak, bu hayret:nr verıcj «itş«t> iki üç saurlık bır haberle, dallı budsklı bır hâdisenin ar.cak ana hatlarının hülâsatı lie geçijtırüaı. Bugün, hayret verici olduğu .ii*Letu merakımızı da tahrik eden bu ifşaatın iç>'Lizuıiii. laisilâtmı oğrenrniş bulımuyoruz: Oki ucularırr.ız hatırhyacaklardtr: Bundan bir ay k«dü evveî <1) Birlejik Amerika tebealı Zlatcvski çiftmin Sovyet'.er hesabına casusiuk yapt.kıarı «ç.klanrr.ış. fakat casus karıkoca hâlen Pariste oidukları için adalete teslim edilememiîlerdi. Arrfrık.' "gızli istihbarat teşkilâtır.da vazife almı$ olaıv bıı çiftin foyasım da tıpkı kendıleri gibi fakat teıı durumda Sovyetler hesabına casusluk y!:p:y.;, gibı görür.üp de aslınds BLrleşik Amerika hesabır.a çalışmakta oian .Carneg:e Hail. filminin şöhretli. prodüktörü Boris Morrcs meydana çıkar O g A S fl iatan Geminin Yazan: P. GÜRD£AUX [ 8J Çeviren: MAZHAR KUNT TeleCoıt ümum Müdü riine açık mektub Gümüşsuyunda oturan bir okuyucumuz blze yolladığı ve Telefon Umum Müdüritae hitab eden açık mekhıbunda 44.35 34 nıamaralı telefonundac, daha do£rusu telefonlarımıan hepimizce bilinen lşleyff tarzından acı aeı şikâyet etmektedir. Okuyucurr.uz saylardır her g<in birder.btre cereyan kesiliyor. Bir blMigin telefonu İle 02 veya 22 78 79« telefon edfyonız O gün veya ertesi girn mutad telefcn suallert. «Telefo. nunuz işliyor mu?ı, ıHsyır» cev»bı v« heı gür. tozulduğj hskkındaki mutad Sikâyetlerlmizden sor.ra «şlmdi tamamı diye tenıinat ve haklkaten ertesi güne kadar telefonu korka korka' kulUmyoruı. Koıkmakta ne kadar hak:ı olduJxıaDuzu da ertesi günü birdenbire cereyacın kesllmesi ile görüyoruz» diyor. Okuyucumuz mektubunu dtelefon deniîen nesne yarı^ı asırdan fada bir zamandır bürjn düryada ârızasız !;ler dur'ir. Maiyetınizdekl fen adamlarımızdan ;sted:ğlm!z atora glb! yeni btr icadm tatbik: değll. bu işkenceden !rur tarılrnaınızdır diye bitlrrrfktedir. bu deniz mahsulunün kBkü kurutul. makta, bir kısım lnsafsız balıkçılar, bu kıymeüi balıjı yasak oldugu hald» dinamlt'.e avlamaktadırlar. Sırf bu alabalıgı avlamak Tnaksadil* buraya gelen yabancılar. bu nadide hayvanl«rın adeta köklert kazırurcuı. na dir.amitle imha edilmeleri karşısında büytik bir h*yret ve tee«sür duymuslardır Bu katllam karfiunda bir iki sers sonra Anunaı gölünde tek alabalık lulznıyacak ve yazık olacaktır. İlgllilerin bu hususta harekete geç. Tnelertni dilerirn. Anamast» oturan 3 öğretren »••••»••••••••••••••^ Mahalle arasındaki ahır.. 4 Heyfceliadada, Cmid, Melcteb ve •Kılıvuz sokakları aıasında blr çık. maz sokak vardır, Buradaki bahçenin sahlbi. bundan blr müddet evvel bir ahır insa ederek ssıh'bi bulunduğu bütün eşekJerl orada barın. Tdırmagj başladı. 4 Üç »okafm ortasında kurulan bu< • • shır, beledlye mevzuatına tamamenj J Jaykırıdır. Çünki beledlye sağlıfc,, ^mevzuatına gore ^ gore. ikametgâh m t + ikametgâh • hallerinde ahır insası yasaktır. KaJ n u n a aykırı olan bu durum, hakiJ k a U n o havalid* oturan bizleri ra. ^hatsız etmektedir Bilhassa bu yaz • günlerinde, ahırdan etrafa yayılao^ Jberbad koku ve pislikten hasıl oları, 4 ,kara slnek yüzücden pencerelerimizi Sydney'de oturan Kubit'ie Henriyet araöinda boylelikle muhabere başladı. Çok geçmeden artık isminin Roger olmasmda mahzur görmiyen kasab Kastro bir miktar para istedi. Borçlannı ödemek ve yol parasını ödemek için 400 sterlin lâzımdı. Henriyet kasabm oğlu olduğımdan hiç de emin değildi. Onun için parayı göndennedi. lâkin kasab bir kaç mekh^b daha yazâı ve resmini gönderdi... İ Bayrağa hürmet... ; Gölcuklü ok'J>xcu!arımızdan M. A. ' Mze gSnderd'.ğ: rr.ektuba, b'.r de gaze. telertmirden birinde çıkan bir fotog; rafı «klemiş. Bu fotografta bir tenciika ! toplanti5inda hazırlanaıı fcir kürsü ve j turaya ör:ülen bayrajırmz gürülmektedir. rakat kürsüye ortülen bayrak o şeküde konrr.uş ki. şanh ay.yıldızımız, sdeta. MjrrJde konuşan şahsm beline bagladığı blr laırr.aş hissini ver rr.ektedlr. M. A., bu göriinü?u pek haklı olarak :enkid ediyor. bayrağımızm her rastgelen yere serilır.esinin dogru olmai dığır.a t?masla şanlı Ey.yıldızımıza | sayg: gösterilnıesin! iıriyor. \ İşte bu resmi gonirgdnnez Henriyet «oğlum» diye bağırdı. Mektublarda yazüanlardan bir çoğunu hatırlamıyordu. Ama resim. biraz şiçmanlamış olmakla beraber oğlununki idi. Spordan sonra izmir C C 4 V ı ı BU L MA<: A 3 4 i « 7 Çocuk araba ve bisikletlerini Mutlaka görünüz. Paviyonumuz Havuzlu Çarşı Gölbaşı arası j 1 1 1 1 1 1 • i 1 I 1 1 •m | 1! 1 1 | ! Fakat iyi bir tesadüf eseri olarak Avustralyada Ti^bom'ların eski usaklarından ikisi vardı. Bunlardan biri Roger'yi gördü, fakü; kat'iyen tanımadı. Arkası var Türkıyede n*sri hakkı yabııı pattatote aidfife. 1, ! M t ^mahalle halkını sabaha kadar • irosıiz bırakmaktadır. J Cç aokajın ortaunda inşa olunan J b u ahıra. alâkall beledlye dairesi •nasıl müsaade etmlitir? Hayret etBir nazik muamele •neirteylz. J Alakalı yüksek makamlarır. dik. karşısında!.. 7/8/1857 gunu sabanı u a t 8,15 te •katln: (ekmenlLİ rlca eâeriz. ! Haydarpaşaya gelen banllyö treninde • Heybelimdada: Üraid, Mekteb ve J kıymeüi bir paket unuttum Ayn: gün T Kılıvuz aokakları sakialerı adır.aj 7 imazlı b:r rr.ektüb ^ aksamı Kaydarpaşadaki •Bulunınus e$yalar» bürosur.a müracaat ettiğlmde, »••••••••••• ••••••••••• vazifeliler cidden b'jyük bir neza. ke'le. kaybolan paketımi lade ettiler. Plâjlann kontrolu lâıım Bu onların vazlfeleri idi. Fak»t, bir Mevsim icabı herkes plâjlara akın vazifenin ifası sırasında alakalılann edijor. Halkın bu umumî ihtiyacı İMlır.t halka karşı nazik muasele et karşısında alâkalılann, bütün dikmelerinl candan özledlgim için bu büroda gördüfiüm fu ij'i hareket, bu sa. katlerini bu gibi yerlere vermeleri, buralarır.ı daimî ve esash bir kontorl ttrları size yollamama ter.l zorladı. altında bulundurmalan ğerekmez Medih Eğemen Yenlkır tokak, Nc S. Suadiye mi? ¥, Düzcede çay !$C! SİGORTALARI KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İstanbul Nişantaşı hastahanemizde 1 Bevliye, 2 Ortopedi, 1 Asabiye, Sultanahmed hastahanemizde 1 Hayati Kimya, 1 Cildiye ve Süreyyapaşa İşçi Sanatoryumumuzda 9 Fitizyoloji, 1 Bakteriyoloji, 2 Hariciye, İzmir hastahanemizde 1 Hariciye Asistanlıklan münhaldir. Bu asistanlıklara, Sıhhat ve İçtîmaî Muavenet Vekâletince açılmış olan asistanlık imtihanmı kazananlardan asistan tâyin edilecektir. Verilecek aylık ücret 350 lira olup ayrıca yılda 4 maaş nisbetinde ikramiye ve her ay % 25 ,e kadar primden ibarettir. Taüblerin evrakı müsbitelerile birlikte Genel Müdürlüğe müracaatleri. (11533) KARTAL MALTEPESİNDE 1 Acıklı şekilde tesadüfl olarak vukua gelmiş felâket (ikt kelime). 2 Türihî değerlere malik bulunduklan halde bazı şehlr ve kasabaiarr süsleyenlfr (çogul). 3 Yıldızlar (eski J t T i m ve eskl ui'ııl çogal). 4 Bir hareketln süresini uzatma işi (eski terinr. 5 Tersi «pis hale gctirir» 1 manaüim bir fiilcifr. 6 «Peykimize dckunma» manasına mümktln olmı! yacak bir hareketi tasvir eden iki kclinıedir. 7 Bir soru edatı. yuksek rüibeii subaylar (eski u»ul çogul). 3 A u lanın s^vdiği. kuzunıın feryadı. y.imalıda bulunan. ı 1 1 Son aylarda DUzcede çay bu'.unmaz oldu. BağU oidugtmıuz Sakarya \nl4yetinde çay karne usuiü ile halka bol bol tevzi olundugu halde kazamızda çay sıkıntısı çekilmesi halkı pek hakh olarak ttzznekte. müteessir etmektedir. Salcarya ViUyetinde oldugu gibi Duzcedeki bayi ve bakkallar» gelen çarın. vatandaşa ir.tikali için karne usulüne baş\urulması icab etmektedir. Duzcedeki alâkalılann bir türlü ak;l edpmedik!eri bu usultln. biran evve! tattikî için üst dercceli ilgilLlerin harekete geçmelerir.i diierim. ömer Sayan Şerefiye mahallesi. Istiklâl sckak. 27. DUzce tevzii düzensiz Bir balık nesli imha olunuyor Anaır.asta. meşhur göiü ve diğer tabii eilMİttkteril* <tmislUt Wr yurd kö«esid;r. Bilhassa Ansmas gölünde mev cud olan ve dünyada eşine nadlr rast. lansn blr balık ne%'l vardır kl. Alabalık adı verllen bu dfniz mahsulf) aynı 7?manda çok deferlidir Fakat ne yszık ki. tabiatln btiyuk bir lutfu olarak Aramas golünde üreyen YVKARIDAN AŞAÖIYA: SATILIK BÜYÜK ARAZİ Başıbüyük mevkünde Süreyyapaşa Çiftliği bitişiğinde ve asfalt yolo üzerinde biri 52895 diğeri 86013 M2. li, kadastrosu yapılmış, ifrazâ çok elverişli ve fevkalâde hâkim manzaralı içinde akar suyu da bulunan arazi satılıktır. Müracaat: Pendik Ankara caddesi 237 Ak İş Emlâk Bürosu TEL: 36 07 75 1 Yckrul kimselere yskışır tarzda. 2 Kâinat var oldukça uîayıp ' gidecek zaman parçası. 3 Bir çeşid çivi tu11urma vasıtası. 4 Çevrilince ıtdurm..dan ve ardı arkası gelrneden» h:r kelime ile kjrşılaşınz. S Anî bir vak'a karşısında ne söy neyeoegini şaşırmış klmselerin yaptıklan hareket. 6 Velinin arkad^sı. tersi ytik?>ek makimlardan verilendir. 7 Çevrlllnce Dünkü hulmacamn bir çe?Id dokuma hallfllmlş «fkli olur. bir seyi bir klmseye geçici bir zsman için kullnn:nak Uzere verme işi. 8 Bir çeMd hsjvan yeminln yan?ı. intizamB1Z. OPOIM faydahdır ba;, diş, adale, sinir, lumbago, romatizma ve sinir ağnlarını teskin eder ^^2HI ^ayanlann muayyen samanlardaki rahalsızlıklanoda faydalıdır I Siğlık mevıuuada ailenin eo yakın dostuouo doktorunuz oldujunn unutmavıoız Asabi BAŞ ağrılarına karşı Faiat. şehrin bütün plâjlarında hemen hemen bu dikkat ve kontroldan eser yoktur. Bir misal verelinı: Şehrin bellibaşlı plâjlarından birine gidij'orsunuz. Plâja giri^ ücretini ödiyorsunuz. Bu ücret, her bakımdan kabili münakaşadır ve bir deniz şehri olan İstanbul için muhakkak ki pahalıdır. Her ne hal ise, bu parayı veriyorsunuz. İş bu kadarla bitmiyor. Nerede soyunac?k, eşyalaruım nercye koyacaksınıı?... Tereddüdle kabine ararken, karşınıza biri diküiyor. 50 kuruş gardrop parası verdiğiniz takdirde çamaşır ve elbiselerinizi muhafaza edeceşini söylüyor. ÜzeTİnizcteki para vessire gibi kıymetli eşyalarınızı da gene 50 ktıruş mukabilinde muhafaza ettiriyorsunuz. "Velhasıl bir denize girmek 3 lirs... Duhuliye ödiyerek girdiğiniz bir plâj idaresi, size soyunma yeri temin etmeğe. eşyanızı saklamağa mec bur değil midir? Kemal Yılmaz İstanbul Üniversifesi öğrencilerinden İTİBAREN • • • BUGÜN MATİNELERDEN ELHAMRA Sinemasında İki nefis film birden 1 ÖMRE BEDEL KADIN (Orijinal) «Mildred Pierce» JOAN CRAWFORD JACK CARSON 2 KAHRAMANLAR SAVAŞI (Sinemaskop) KSitting Bulln BUGÜx\ MATİNELERDEN İTİBAREN « i ^ LALE Sinemasında İki süper film birden 1 ALEVLİ DAĞLAR Renkli. Sinemsskop) «The Burning Hills» TAB Kl'NTER SARİTA MONTİEL 2 ÇEÜK KAFESTE (Orijlnal> «Steel Jungle» WALTER ABEL PERY LOPEZ MATÎNELERDEN İTİBAREN •••! PEREJA LİMON KOLONYASl İstanbul dahflinde büyük bir iAf*atın şar.üye şeflığme yar1 ârra için bir TENEKE ve SAÇA İHTÎYACIÛLÂNLÂRA Odamııa ksyıdh teneke kutu elektrik motörü ve şekerii deler imal eden ve teneke ile saça Ihtiyacı olanların 2223'8 rihli Ekoncıni gaze^esindekj izahatı okumaları ehemmiyetle olunur. mad957 tatebliğ 111851) KESME Müessesemiz Müdürlük vazifesinden ayrılan LEON JABES'in •Müessesemiz namma kendisinde mevcud bulunan 30.7.957 tarih fotoğraflı Müdürlük hüviyet vesikasınm hiç bir suretle hükmü kalmadığı clhetle ileride Müessesemizin mesuliyet kabul etmiyeceğini ilân eder. Cahide Sonku film işletmesi Limited Ortak'ığı • BUGÜN Kadıkcy SÜREYYA Sinemasında Unutulmaz iki şaheser birden 1 KANLI GEÇÎD (Renkli Sinemaskopi «Bleed Alley» John Wa\ne Lauren Bacall Anita Ekberg 2 İ N S A N L I K S U Ç U (Orijinal) «A Place İn the Sıın» ELİZABETH TAYLOR SHELLY WİNTERS MONTGOMERY CLİFT • • | | | | Yiiksek Mimar aranmaklaaır. Bcigelerile Tık*fan, Taksim Sarayı 2. kat, 1 numaraya müracaat. I İstanbul Ticaret Odası ACELE ARANIYOR Az kullanılmif iyi vaziyette 590X14 ve 600X20 • Bskırkfiv Ik^cr aried i u t i k aıanıyor. Müracaat: Emayetaş 7! fii *1 "î C 19 " .•>fcnlarına. 6 | Sihhâfiniz için nafîs ve lezlz I ÖNDER ve PETEK biâküvilarini her y&c&t ısrırla arayına. J • • • r TECRÜBEÜ îşletrr.eci Definatör Yünlü aprecisi iş arıvor. P.K 176 <K. B.) rümuzu i:e 'nüraraat. Bu Uzun Ömürlü Emaye Gaz Ocağı Sizi Rahata Kavuşturacaktır« > OPON GÜNDE 6 TABLETE KADAR AÜNABİLİR BÖ6IJNKÜ PROGRAM AJN'KAKA 1SIAMİLL 6 27 Açllış ve proşram 5.30 Tür 12.27 Açılış ve program 12.33 Ha. j sj'.er 6 45 Hafif me'Odiier 7.15 | fif melaiiler, dans ve caz müzlği 3 = z es«rler'. 7.30 Sabsh mUzlği * ! 13.00 ŞîTkılar Ab.Taed Çağan 13.30 j 7.45 HaBer'.eı 3.00 Sanatkîrlardan Haber'.er 13.45 Saz ««erleri 14 00 | birer şarkı 8.30 ç«fiaiı haftt m ü . Oile ionseri 14 30 Beraber şarkı 1 zik 9.C0 Prograrr. Te kapani|. l»r 15.00 Rapsmş. 11.57 Açılış ve program 12.00 Ea nlye Can'dsn türiOltt 12.15 Kü I ç ü i îtocser 12.30 Üç sesten şerfel ':sr 12.55 Serfcest saat 13.00 Ha. berler 1315 İtalyan yıldızlan söylüyor 13.30 Salon oriestrası 14.00 Fikret Ko2:noğlundan şarkıîar 14 30 Andre Köste:anetz orS. 15.00 N»dir Hilkat Çulhadan şarkılar 15.15 Neriman A'.tmâsŞdan türküler "5.30 Bolero, lamba ve rumbalar :e>?0 Proîitnj ve lcapam» * 16.57 Açıl:ş ve progrtm 17.00 Ince sazdan Şetarafcan faslı 17.30 Dans ır.lizlği 1S.O0 Ordu aaatt 18 30 Fahrtye Cacer'den jarkllar 18.50 Hayvanlan Kor.ma Gemlyrtl adın* konuşma Ragıb AHyıvâş 18.S5 8»f best saat 19 00 Haberler 19.15 Ta rih'en blr yaprak 19.20 Serbest sa at 19.30 Radyo i'.e İngllizce 19.45 Radro köy poiTitı ı».55 Türküler 2000 Dlnl . âhlaltl mC»ah»be 30 10 Türlt aıüıltl 20.15 Radyo gaa* tesl 10.30 SerbMt stat 20 35 Edt tr'.yattan güMl »âyfaîar Sııad T»jer 21.00 3 u e»erl«rt 21.30 Muzlltıeve rln köseal J1.45 Vedat OUnerclen şarkıar 22.00 Opera »svenler «aatl 22 45 Haberler 23 00 Operanın devamı 24.00 Frogram T« kapanıs • BAYAP SEKRETER ARANIYOR ( Ticaret servisimlıde istihdam edilmek üzere asgari lise § mezunu ve İnglllzce, Alrnanca. Fransızca lisanlanndan bi | rine vakıf bayan sekretor arıyoruz. Dolgun maaş verile | cektir. îsteklilerin 7 Eylul 1957 tarihine kadar Kazlıçeş | me MENSUCAT SANTRAL T.A.Ş. Personel servisine j müracaatleri. i »ıır i: ;ı ı 2 ,; : :: :; :;;; jSlM'Himaı.ııar.l! ııuı , ıı i^ ,ıar;;«, a, ıııınııını «.utıiı.jjıa * . ı « • H.57 Açılış ve progrnn 17.00 Ka rı§:k toU2lk 17 30 Türltüler Haian Mutlucan 17.45 Oüney A m t n t a . dan dana müzlği 18.00 Kayıb mei tubları 18.C5 Şarkılar Afltab Kara can 18.30 Dans müzlği 18.50 Ko nuşma 19.C0 Melodı kervanı Tai dim eden: Hu!kl Şaner 19.30 Ha berler 19.45 Radyo kedınlar fasıl heyetı 20.15 Radyo gazetesi 20.30 şarjtılar Tülun Kormm 21.00 Rad | 70 tlyatrosu 2J.00 Şırkılar Eabite Tur OÜUraıan 2230 Sevilmlş ke man melodr.erl 22 4İ Kon«er ea. lonlarından 23.1S Haberler 23,30 Program 23 33 D«aa müzlŞİ 24.00 Kspanış. Bandırma Belediyeslne yeni açtığımız EMAYETAŞ. BAKIRKÖY İSTANBUL, T»I 9 . : EMAYE. l«f. ARTC.ZYENLERİ GÖRÜNÜZ Bjsan ve yayan Curr.hurivet MMtbaacıIık ve Caz(et°c;:ıi£ TOrk Anonlm Ş!rk.>rt Cağalr.flu Halk<vı »nkıık Nn *J U Sanıbl Türk Artezyen ve Sondaj Ltd. Şirketi Şişli Abidei Hürriyet 171/3 NÂZtME NADİ Vuzı lşlerlnl fl'lrn ldarv e d e n Mea'ul MOdür ı A. tHSAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog