Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

22 Ağutos 1957 CUMHURÎYET Bölünscek mi? Sehir Orkestrasına yeni sazlar gcliyer Rockfeller Tesisî, Şehir Orkestrasına takriben 50.000 dolarlık yardım yaptı Kız kaçırmak yöziinden kanlı bir vak'a Egeye serîn bir dalga geîîyor F. Çelikbaş akrabasile bahse girdi Çelikbaş, Burdurda Hür. P. nin, Dr. Hüseyin Otan C H. P. nin kazanacağını iddia ediyor Burdur 21 (Hususi) V Hür. P. milletvekillerinden Fethi Çelikbaş ile C. H. P. ileri gelenlerinden Dr. Hüseyin Otan arasında enteresan bir bahse tutuşma hâdisesi geçmiştir. Çelikbaş, seçimlerde Hür. P. nin seçmen reylerinden yüzde 45 ini almak suretile Burdurda lcazanacağını iddia etmiş. aksi iddiada bulunaıi Dr. Hüseyin Otan ile bir takım elbiseliğine bahse tutuşmuştur. Aym zamanda Çelikbpşın yakm akrabası olan Dr. Hüseyin Otsn C. H. P. U olsrak Çelikbaşla iki devpe mücadele etmiştir. önümüzdeki seçimde Dr. Hüseyin Otan sday olarak üçüncü defa müracaat ile seçime girecektir Yörük kıznıı kaçırmak isteyen Dün ışı, îzmirde 37, şehri2 kişi domuz knrşıırm ile ağır mizde 30 dereceydi surette yaralandı aha bundan bir kaç ay evveL, Ingiliz milletler camiası topluluğu içinde kalması şartile istiklfline kavusmuş olan (îana devleö dün flk isyan hareketine sahid olmııştur. tstanbul Belediyesi Şehir orkestran, Gana devleti hududlan içinde muh önümüzdeki sezondan itibaren .nefesli telif ırklara. muhtPİif ?amialara men olanları lehimli, 3040 seneltk emektar sub kütleler yaşimaitadır. giliî sözları kaliteleri en mükemmel olan idaresi, müstemlekîlerindeıı AU'ıiı yenilerile değiştlrmiş olarak konserler sahillni. Aşanti'yi, Kuzey bölgelerıni verecektlr. ve Togoland'ı birlestirıniş ve b n n Öğrendiğimlze göre. İstanbul Vali ve dan bir devlet yaptruştı: Gana! İsti Belediye Başkanı Ord. Prof. Dr. F K yordu ki, bu •opluluk dshilî muhta Gökay. Sehir Orkestrası şefl Cemal riyete ka\uşsun. fakat aym zamanda Reşid Rey ve Ortadoğu temsilcisi birliğini dc muhafaza etsin! Büîün Thompson Marshall arasında 2 sene. ğ decbert devam eden temas ve müzakemesi.ie taraftar «leğildi. 1954 yılında bu tnpvaklarn dahiK reler neticesinde. Birleşik Amerikanm takriben 50,000 muhtariyet verilmiçti. O 51I seçimleı Rockfeller tesislnden de yapılmısrı. Dün ciddi bir muhale dolarlık bir yardım temin edilmiştlr. fetle karşılaşan >imrHki Başlıkan Mr. Marshall, 2 sene önce tesadüfen Nkmmah'm partisi (Konvansiyonel Şehir Orkestrasının muvaffakiyetli bir Halk Partisi) yeni meclisteki 104 yer konserinde bulunduğu zaman topluluden "2 smi elde etmişti. Bundan «»n Ü'.iD Türk sanat ve kültürüne yapmakra, dahilî muhtariyetten nasıl istik ta oldııgu hizmetleri bizzat müşanede lâle gecileceği. istiklâle kavuşuldıtğtı ••mljtir. Dolayısile Rockfeller teshlzaman da ne gibi bir anayasmun Ir j iıımmıııııı kil edileceği hususunda bir mılü ' anla ma olmamıştı. j Asanti'nin bir mih ondan biraz :ı? , olan nüfusu. kuzey bölgesinin bir j rnilyondan biraz fazla lan balkı i': ! elele vermiş ve yeni devieon hu • , d u d ' a n içindeki çoğunluğun muifok " lzmit 21 (HusuM) Hereke ile ElDün şehrimizde ısı gölgede 30 demacık küyü arasında Gerdan dağla rece olarak kaydedilrnıstir. Hava bu j nnd.ı kız ksçırmak yüzünder. kanlı gün parçalı bulutlu geçecek, fakat bir vak a olmuş. bir çadırı baFip H. adınd;ılü Yörük kızını kaçırmak iste acaklar azalmıyacaktu:. Izmirda yen iki kişi domuz kurşunu ile agır nin gayelerinden birlni tahakkuk ettir sureıle yaralanmışlardır. İzmir 21 (Telefonla) Meteoroloji mek maksadlle hiç kimsenin tahrikine ' Bu civarda çadırda yaşayan Yorük istasyor.undan bildirildiğine göre, maruz kalmadan, Sebir Orkestrasına • lerd>n birinin 18 yaşmdaki çok gü Balkanlardan Ege bölgesine doğru yardım talebi^de bulunmuştur. zel kızma göz keyan R. Isimli genc, bir serin dalga gelmektedir. Bune İlâve edlldiğine göre, Şehir Orkes yanına arkadaşmı da alarak kızın yogöre yarından itibaren havalarda 1 trasının bazırlamı; olduğu bir ihtiyac lunu kescıiş. fakat kız bir kolayını listesine uygun olarak. 50 000 dolar ile | bularjk ellerlnden kurtulmuştur. Bu nisbî bir serinleme beklenmektedir. Türkiyeye yaylı, nefesli ve ımrularak na kızan mütecavizler biraz sonra ça Bugün en yüksek sühunet gölgede 37 sazlar. 2 konser piyanosu ve harplar gön dın basarak kızı yenidea kaçırmak derece olarak kayotedihııiştir. derilecektir. Enstrumanlar kadrosu vasatî istemişler. fakat genc kız namusıınu Burdurda 100 müzijyen olan bir senfoni orkes. yenlden kurtararak kaçmıştiT. Ertesi Burdur 21 (Hususî) Bugün ısı gün kızı tekrar kaçırmak uzere çadıra gölgede 40, güneşte 47 ye çıkm'.ştır. trasımn ihtiyacını karsılaypcak v e talebe yetiştirmeğe de klfayet edecek . doğru grllrken kızın dayisı Halil or Eu derece sıcak yıllardanberi ilk demiktardadır. Şehir orkestrasına ayrı tays çıkmış ve aralarında kanlı bir fd görülmektedir. ca. bol mlktarda da yedek parça verl • bnğuşma ba'lamış. Halil domuz avlamaya mahsus çifteyle ve iki mütecalecektir. Gösterdiği varllğm b:r mahsulü o'.an ! vizi mulıtelif yerlerinden ağır surette M.000 dolarlık yardıımn. 9ehir Or yaralar.uştır. Yaralılardan biri 48 saat ' orm.'inda yaralı olarak kalmış. bilâkestıasının geli5mes:ne fevkslâde tesir i hare her ikisi memlpket hastanesine edeceğl, yetkililerce beyan edilaılştlr. kaidınlirak t^rıkikata başlanmıstır. Ayrıca randımanın artacağı da zikreiMmişür. İTmlr 21 (Telefonla) Adriyntik de bUdirmisti. F a 1 " " hnn'arm rWt' , . . ereyi redaettlginden A r a b ferinden dönen Ege yolcu vapurunda verip kurduklan (Millî kurtuluş iıanuihim btr kaçakvi'.ık hâdisesi otrtıuşreketi) annlıkta oıduğundan hrtire Birliği, Genel Kurula j tur Gemi kâtibi Raskn Kayhanı, ka. elde edememis, öu toprnklann bölün i marasmda gümrük muhafaza memurmesine taraftar olnııyan İngiliz idabaşvuruyor i lan taraf mdan yapılan aramada çok msi de çoğunluğu desıeklediğinden İTniktarda elbiselik kumaş. naylon kadın yeni anayasa bu çoğunlt'ğnn jrorü New Ycrk 21 (R.) Umman ihtiSÜ nazan itibara nlı<ıarak hanrlan lâ£ı ıle alâkalı olarak îngiltere aley [ iç çamaşırları. beyan harlci külliyetll mıs, tatbik mevkii.n? konmuştn! BH hindfki şikâyeti Güvenlik Konseyinin miktaria dolar. 20.000 Fransız Irangı. yapılırken çoğunluğun temsilciieri. müztkere etmeyi reddetmesi üzerine 6000 dinar, 1500 Türk llrası ve külliyetli miktarda İsviçre frangı ele geçazınlıklara her tiirlü hnklan tanıya Arab Eirüpuıin Genel Kurula başvumistir. eakiannı da bildirmi^ier, vaadlerrle racatı oğrt'nıinuştir. Kaçak eşyalar müsadere edilmiî ve bulunmuslardı. | Cüvüniik Konseyinde RuEya Arabadü takibata baslanmıştir. ' lan tutmuç. Birleçik Amerika da müsDün Gama devleti«d 2 ç.kan * v , n . < ^ ™ m "^ < dahüı muhtanyette., ,stık'.,le kayan A r a b B i r l i ğ ı n i r nin şikâyetini Irak. Isbu devletin idarcsini ele geçirmiş o vcç, Fiüpinler ve Rusya desteklemişlanlarm azınlıklara, muhaliflerine tir. fngilUreyi de Fransa. A\Tiçtralya, gerekli haklan ta. :mamalanndaıı ilc KUba ve Kolombiya tutmuştur. ri jrelmistir. Gana devletinin birliğini daha ne kadar zaman muhafaza edebileceği hususunda bir şey söylemek miimkün değildir. Azıniıkta olan "amialariederal bir re.üm istemekte. azınIığa daha fazla nak lalep etmektedirler. Dünkü i«yan hareketi de bu yolda mücadeleye devam hususun da azimü olduk'anm gö*ter::.ekt? dtr. Bütün plânlara. ır.ayasalara mğmen. çogunluğu temsil eden hiiku met idareyi bir kere eline «Imca ... .. verfiği butun v a a d l m u r m t m u s l v e o topraklarda yaşamikta olan anııiı ğa. temsilcilerine frarşı huıekete ıjeçmişttr. Bu mücadele. Gana'nın böıüıımesine yol açabUecekrrr. Ömer Sami COSAR kontrolu altına düşmek i?temed>ğirıi G ü v e n l i k Konseyİ, mÜZa Ege vapurunda buhranı KftCAKCIUK Gazete fotoğrafçıları adliyeden polis marifetila çıkartıldı Hol!ywood skandalı Bir çok tanınmış artist, bir havuzda çırıl çıplak yiizmüş t Bir kaçakçı öldürüldü Antakya, 21 (Hususi) Vilâyetimizin Yayladağ kazasma bağlı Güvere hudud köyünde dün gece 3e kiz kisilik bir kaçakçı kafilesile j?ndarmalarımız arasında bir çarm$ma olmuş, Durmuş Çatlak adında bir ka çakçı öldürülmüş vc 156 k^lo kahve, 14 kilo sun'î ipekli kumaş, 3 küo keten elbiselik ele ge^iriirüiştir. Diğer yedi kaçakç kaçmıştır. Ankara, 21 (CumhuriyetTeleks'ı ] Lo»Angelo«: 21 (a.a.) Bu sabah. Akkoprü cinavetinin du \ dun tnnınmış rejlsörlerinden Willism ruşmasına b<»ş'anmadan evvel. An j Wellrnan'ın «vl»dı mânevlai Glori* , kara C. Savcilıjmın aldığı bır WeUraao. dün Couftdentla: »tflı dergl ^ z e t e f o t o ğ r a fç.ları, adli aleîhine aç:lar* dftvada şahıdet e t . j k a r a r l a . ', ye bir.asmdan polis rr.arifetüe çıkar mi? ve stnama «rtifltkrinden John Caroll'un evinde 1947 yılında tertib tılmış ve böylece fotoğraf çekilmesi edllmiş olan ve derglde bahia konusu ne engel olunmuştur edli.niş buîunan eglence hakkmda ba Savcılığm bu karaıı, halkın sükün zı izahat veTmlştir. ve emniyeti mülâhaz.ısile verdiği i Dersl 0 gecekı toplantıda blrcok ta fade olunmaktadır. nmmış sinema artlatinin çınl çıp. Öte taraftan. bthis k«ınusu mnh iak blr halde yüzme havuzunda yü« düklerindea ve bunlardan bazılarırıın kerae gayet kısa süımü; ve bsska sapık hareketlfrde buIunıluklaniKlan güne t?lik edilmiştir bahsetmokte idi. Gloria o geceki hâdi3eteıl idergl 3urdurda şap hastahğı «ahlbine anlattıjı içln 200 dolar aldı Burdur, 21 (Hususîı Hnyvan t'nı. bundan sonra da. lkl hâdiseyı Jar arasında çıkan şâp ha..tabğı ge 500 er dolcıra sattığını lttrat etrr.lş, niş çapta iiimizde oe yayılmış bu aıüdafaa avukat: löz almış »e kendi lunmakta^ır. Sıkı bir mücadeleye 'erinı» izafe edilen »müstahcen neşri girişen Veteriner Miidürlüğü. ö n yatw lddias:nı cerhetmek içiu John leyici *çdbir alarak yakında açıla S'elnbeck ye Mlckey Spillane'dan ba zı sarıife'er okumuştur. Avukac bun. cak hayvan panayırır.b çift tırnEklı dan sonra. Maureen CThara mese'.esi sokulmamasına karar vermiştir. ne temT= «tmiç, artistın kocaslle ay. rıina s |> jında N?wYork, Los^An jeles ve La« Vegas basınmda çıkaa yazılardan kupürler oiumu= ve bun ! ların cmfldentiai da çıkanlardan hiç de aşağı olmadığını söylemlstir. Pelrol hakkı sahiblerinin ithalntma dair yönetmelik Ankara. 21 (CumhuriyetTeleksl Kakdî fonlar ve buna mütcalllk hak lar hariç olnıak üzere. petrol ameüyatmda kullanılmak maksadile, petrol hakkı sahibi tarafından yapılacak ithalâtın değerlerinin tesbi'.i ko nusunda. bugün bir yönetmelik ynyınlanmıştır. Yönetmeükte, sermaye mevcudları esasın', bir kısmını tckit eöt'n mal i zeme veya diğer kıymetlei'iıı döviz i miktarları ile değerlerinin. MaHye j Bakanlısı ile Petrol Dıiresi tarafın ! daı; müşterekeıı tesbit ediieceâi be | lirtilmektedir. Petrol hakkı sahibi. vereceği ith»l Hereke fabrikasının 40 sebeyannamesine bir fiat belgesi cklenelik emektan Süleyman mek zorunda o l a c k t î r Fiat belgeleri. ithal malları fiat tescil teşkilâtii a özgen boğiıldu verilecektir. tzmit, 21 (Hususî) Bugün saat Petrol hakkı sahibi dilerse. bu beltteyi ithalden evvel de alabilecek, 16,30 da Hereke fabrikasmuı 40 seancak bu takdirde. alınan belgenin nelik emektarı, 7 $ocuk babası intsalluk ettiği malzeme. belge tsri şaat bakım kalfası Sü'eyman özgen hinden itibaren 90 gün içinde geii denizde yıkanırken yüzme bilrr.edi rilmezse. belge hükümsüz addohın? ğindsn boğulmuştnr. Herekede memur ve ışçiler arasıncaktır. Fiat belgesi. petrol hakkı s;>*vbi da çok sevilen bu emektar işçinin önin ithal ettiği veya edeceei malze ! lümü, teessür uvandtrımştır. menin câri fiatlara uygun bulunup | bulunmadığım gös+erecelrtir. Sıvas 21 (Telefonla) Bundsn biT ay kadar önce 20 temmuzda Yıldızeli kazasının Hıca ve Kanlıbel köylerini Izmir 21 (a.a.) Paris tieaıe: mü birbirine bağlayan köprCnün ayaklan şavirlığimiz, Izmir Ticaret Odasına d'.bindo rastlanan cesedin esran dün gönderdigi bir rapordi, Fransanm çözülmüştur. Üç ay kadar önce öldurüldügü anihrac v t itlıal siîtemleri üzerinde laşılan şahsın Mehmed özdemir i*aldığı yeni kararları bildirmiştir. mîndf biri oldugu tesbit edilmiş, aıkı Memleketimizi yakından ilgilen bir Uıhkikat netiresinde katil meydiren .bu kararlara göre, ham mad dana çıkanlmıçtır. Nitekim ple geçideler ve enerji m ddeieri haric, yüz rilen Hafik üçesinin Mescid köyünde 20 vergi alınacaktır. Bu yeni ver den All Rıza. arkadaçı özdpmiri 12.5 giden muaî tutulan bellibaşlı ihrac lirasına tamaan öldürdügünü itiraf etmistir Katil adalete teslim edilmlştir. maddelerimiz pamuk. krom, manganez cevheri ve yapağıdır. Ayrıca. diğer bazı tâü dereceli mallarımız da muafîyetten istifade etmektedirler. eWYorkta •.Eğitim. Sıhhst »< Yeni kararların neticesi olarak HıfziMihta» oemiyeti tarafınüarı Fransadan yapacağımız ithalârta Amerttalılann Antalya, 21 (Teletcnla» Öğren yayınlaaan tcSU^de boş ycrs çoS para sarîeıttklertnrten şl rfransız mallarını yüzde 20 ucuza diğime göre yanlış terkibde.n knlii temin etmiş olabileceSiz. İhracattnki yum ampulü imal ejerek şphrımiz Xâyet edlKnekîedir. Bu cemiyeıe göre. AmerUcalılar yüzde 2v verginin de umumî olması de Ahmed Coskun admdaki bir güm dolayısile ihrarstmıız için bir mâni rük memurunun ö'uiraün; sebeb olaıı 1956.1957 mali eenesı tçlnüe: Çıkietler için 2S2.000.000 teskil etmiyeceei bildiribnektedir. lstanbuldaki büyük bir etrza deposu Tebrtfe kartları için 255.000.000 hakkında savcılıkça adM tr.kibata Şampuariar İçin 122.W3.M0 dolar başlanmıstır. Barfetrci^ierdir. Cemlyet tıbbî are^tırmalar için tah Diğer taraftan oildu'ilâiâine göıe. mezkur tarihte Erzurıım Mareşal sU edilmiş oian 102.224.000 dolar Ue Çakmak hastanesinüe de aynı a n boş yere «arîedllerj bu paraları mu tenkidlerde pulün tatbiki suretile bir günde yedi isayese eîmektt ve acı hastanm öldügü anlaşılmış ampuller *** Izmir, 21 (Telefonla) Ege b o l toplattırılmıştı. ¥alnız erkeklere mahsus otcl gesinin bu seneki çekirdeksiz kuru ^gUterede Devonshire eyaletiude Ali Hatiboğhmnn babası üzüm rekoltesini tesbitle Vazifeli hePalga:on'da Joclc Hlghfield admda yet tetkiklerini müteakıb hazu!?dığı vefat etti bır eskl taoS subayı «Gerıtleaıen raporu bugün Ticaret Odasına v e r Alkadaşımız Ali Hatibogiunun ba Only.. adında yalnız erteiclere mBhsu» miştir. Rapordan anioşıHığuıa gcre bası Mchmed HuKısl Hatibcğlu Irıe •?îr oıel açmi'tır. bu seneki çekirdekâi'î kuru üziim vefat etmiştir. CetıazeM bugün Bu ot«!e Mç bir kfidın müşteri alın mahsulü 54.850 ton olarak tahmin e Inegölde kaldınlacaktır. Arkadasımı •aıadığı glbl. otel memur ve işçileri dilmektedir. Bu miktar, geçen yılın la vf geridp kal.Tnlara br.şsaglıgı di arasmda dahl t?k kadm bulunmam&k tadır. mahsulüne nisbetle 35 bin ton nok leriz sanlık göstermpktedıı. Bununla be *** Dün 768 turist geldi raber bu seneki rekoltenin kaLıe itiYunan bandıratı Frederica transat Mahkemeye sevkedilen coruk cnnileı küçük çocuk New.Tork ceza barile gayet iyi ve hastalıksız oldu lantiği ile dün limammıza 768 turist ui jüri :»;yeU u r a r m ğu bildiPİlmektedir. Ayrıca tr.cir ret?tif Dokînrlar gemisl adı verl. koltesini tahminle vazifelener l.o len transaüantikteki yolcuların hepsi dan cinayet işlemekle itham edllmls mite de çalışmalarını bitirmiş ve bu eslerile birllkte seyahat eden doktor. lerdir. Bu yedi çocuS 30 teaamuz tarlhtnde seneki Ege incir rekoltesi'i 3S bin iardır. Dün şehrin enteresan yerlerini NewYork'da blr parkta 15 yaşlarm ton olarak tahmin atmiştir. Ba rnik gezen turistler İstanbulun tozundan el dRki Mlctıael Farmcr'i bıçakla c:dürtar, geçen yılm rekoltes'.nden 3 bir biselerinin bir kaç saat İçinde klrlen rcekie itham edil'riektediTİer. söylemişlerdir. ton daha fazladır. İncır mahsulü ':aSuçiuların arasında 18 yaşlarında Bir köylii kanıpon litesinin de çok >yi o'duğu bildir.'l kl, •sthiroaz» lâ'iabh Lerop Bich de mektedir. bulunmakta oiup zabıta bunun ken : çarpmasile öldü $ofor Besim C^t'n. idareslnceki 13343 diîerine ejderler' acını vermiş olsn plâkalı kamyonla Üsküdara bcğlı Du ] çetenln relsl olduğunu tahvnln etmek üullu köyünden gecerken. aynı kby tedlr. halkından Ali Onal isıninde bir sahsa çarpmıştır. Ağır şekilde yaralsnen k«zazede kaldırıldığı hastar.ede ölmüştür. Soför yakalanarak tahkikata başlan. Ankara. 21 ıCumrmriyetTeleks 1 mıştır. 17 ağustos günü Çankay? Koşkün Sarı dökümcü esnafı ham de bahçıvan yamaklığı yapsn Sü madde sıkıntısı çekiyor leyman Erdoğan üe Sa'ılmı^ Ceîik, İstanbul Sarı Dökümcü Esn. fı Dernünakaşa etmişler ve ııeticeıie S ü =ği dün bir bülten yayınlamıştır. leyman Erdoğan, Satılm'.ş Çeiis'i boğ riiıden çakı ile yar.ılamıstır. G zs Bu bültonde belirtildiğine göre, s a n rrısn şehrimiz NürnUji» hast'intFİne döktımca e^nafı makine yptakları, kalaırıian Satılmiş, ledaviye rr.ğmen iiston, pi'ivane. makine aksamı yapılmasında kullanılan iptidal madde huTtarılamıyarak bugün vğle.len son tahsislerindcr. iütifade edememektera vefat etmiştir. dirler. Ayrıca. Ithal olunan mall.irBu sebeble Süleyman Eıdoğar. h.k dan tahsisler yalnız Ticaret ve SaLmda ölüme sebebiy^t »tTrr.ek su nayi Odalarına kayıdlı s:ınayiciiere çrndan tahkikata tıaslaiınvş ve h\\ yapılmaktadır. T«lis Serih; Bu arada s = rı dökümcü küçük esnagun Adliyeye getirilen san'k. aimaı fından. bir kısmımn odalsra aid tahifjıdosini takiben tevkil eiilrniştir. faydalan.imadıklarından. Diğfr taraftan. buçür., D krrende sislorden dükkânlarını kapamak zorunda kal10 yaşında Hakkı Elıf r ad'.nda bir dığı söylenmektedir. şphıs. halasının oğİJ Aydın Cir.iy"x ç'fte ile ağır surette yaralamış'rr. Ya talamanm sebebi tesbrt edilememiştir. Sanık yakalanari,, tevkif edil n.iş, tahkikata başlanmujtır Fransız mallarını yüzde 20 cıcuza temin edeceğiz 12,5 Hra icin katil oldtt Yıldızelinde 1 ay önce bulunan cesedin esrarı meydana çıktı Rejisör Olmuyor!. Olmuyor:. «Satn» kendini İstanbulda farzet, demedi rai? İki sene evvel 13 yaşında S A. isminde bir kızı kirietlp yanında alıkoy duktan sonra başkalarma satan ve 2. Afırceza mahkemesi tarafından 7 sene 16 ay hapse mahkum edilen Şaban Kese?ci lsrr.ir.de bir fiıarî dün Küçükpszarda yakalarımıçtır. Firari mahkum Cezaevine gönderüm!«*lr. i Bir firarî mahkum yakalandı Ölümlere sebep oîan kalsiyum N Âmerikalıların boş yere saîfettikleri para K Ontıan Çob?n isminde bir şahıs, tramvayla Slrkedden gecerken tramvsy durmadan yere atlaroış ve Rahml Taysal idaresindeki çöp karnyomına çarpmıştır. Başından yaralanan Osman. kaldırıldığı Eavat .hastanesinde ölmüş. kaza etrafmda tahBkata baş Tramvaydan atlayan bir şahıs öldü Bir kadın jiletle koeasmı boğazmdan yaraladı Karagiımrükte Türkmen sokağında 14 numaralı evde oturan Seniha Özarslan, Acıçesrrıe trarr.vay durağında kocaîi Kernalli! kıskançlık yüzünden ; k3vga etmiştir. Kavga sırasında Seniha. jiletle kocsfir.ı bogazından yaralamıstır. Yaralı Cerrahpaşa hastanesine yatırılmıs. kadm yakalanarak tahkikata baslanmıştır. Çekirdeksiz kurc nzüm rekoltesi I Halasının oğlunu çifte i!e yaraladı Bofota çehri nüfnsunun seki/de biri Asya gripinden yatıyor olombiya Ssjlık Vekâletinden ya. yınlanan blr tebliğden ögrenildi| ğlne Röre, Kclombiya'nın merkezi Bo. fota halkımn seklzeie biri Asya grlpln Bir genc. nişanlısını öldürden yatmaktadır. dükten sonra intihar etti Sağhk \>kâ!eti tebliginde şimdiye kaclar ölüm vcVaiina rastianmadığı Eyübe bağlı Sağmalcüar köyünde evveiki gece bir genc kıskançlık yü. Uâve edilmektedir. zündea nişanlısını çifte ile öldürmüs. * * * sonra da İntihar etmiştir. : Buz dolabuıa Bircn iki cocuk öldi) Sagmalcılar köyıinde Ayvalıdere mev merikada, Teksas'ta biri 3 ve dl klinde oturan 21 yaşında Cevdet Kağeri 4 yaşında İki kız çocuğu oy. rabel. aynı sokakta oturan 18 yaştnI narUrken buz dolabına girrnlşler ve daki nişanhsı Güney Koçerln evvslki kapının kapanması üzerine ıçeride gece saat 20 sularında evlne gitmiştir boğulnrak ölmüşlerdir. Nif^nlısı ile son günlerde arası açık olan Cevdet eve giderken yanına çlfte* * * sir.i de almıştır. Kızın annesi Sıdıka. Roma ve civannda k% saatte Cevdetin ellnde çifteyi görünce kapıyı 76 yangm nldıı açmamıstır. Bunun üzerine Cevdet ka. ecen hafU 48 saat içinde Roma ve pıyı kırarak Açeri girml5tir. Güney pen. eivarınds 70 ten fazla yangm cereden atlayıp kaçmaya bsşlamıçsa da çıkmıştır. mütecaviz gene arkasmdan glderek iki Yungınlarjn çoğunun sigara izrnarit e! ateş etmiştlr. leri yü7Ünden çık:ığı tesbit edilmiştir. Genc kız aldıgı yaraların tesirile der Roma itfalyesl halka yayıcladtğı behal ölmiiştür. Nisanlısının öld'itünü ysnnamede daha dlkkatli da\Tanılma gören katil. hâdise yerinden uzaKlaşmış sını ve hüküm »ürm»kte Blanfevka. •vt" derff "mevkiiTnJe çifteyi beynine sıka lâde sıraklar dolayıdle %\ı yüzden rak intihar etmistir. ! büyük yangınların çıkabileceğici beHâdise etrafında Eyüb savcılıgı tahlirtıniştir. kikata başlamıştır. * * * Sabık diktatöriın yeni sevgilisl TEŞEKKÜR slen Karakasta yaşamakta olan Genc yaşımda bütün dişlerimi kayeski Arjantin Başkanı Juan P e . roı.'un fpx'XalâJe güzel sanşm bir genc bctmiştim. Bur.dan mütevelüd teesAlman kadını ile yaşdmakta olduğu, bu sürümü hazakat \e kendi bulus ve me todu ile imal ettiği ve ağız teşekkükadının Pero'nun ölen karısı Evitaya lâtımın gayritabil olmasına rağmen çok benezdiğl bildirtlmektedir. damaksız ve sabit denecek kadar tu A G H tucu. estetik bakımdan eski hali kadar tabiî dişle^le beni üzüntü ve endlselprimden kurtaran kıymetli DİŞ TABÎBİ HASAN NAİL KUBALI'ya mlnnet ve şükranlanmı sunmayı bir vicdan borcu bilirlm. Gülseren çetinok MEVLİDl ŞERİF vefatının beçinci senei devriyesi münasebetfle 23/8/957 cuma günü öğle namazından sonra Şiçli camiinde memleketimizin tanınmış hafız ve mevlidhanlannın iştirakile mevlidi çerif kıraat olunacagırdin akraba ve dostlann ve bücümle din karde$lerimizin teşrifleri riea olunur. HATİCE RUKtYE HALİM'in Merhume ve mağfure Prenses 5 Eylül VEFAT 8 Incl Topcu Alayı Kumanâaoı Kur may Albay Keşid Umann reffkası dün an! bir kalb krizi neticesi vefat etmiştir. Cenazesi bugün ögle namazı Şişli camiinde kılmarak Zinciılflcuyu Asrl mezarlığmdaki makberesine defcedilecektir. Allah magfiret ihsan eylesin. BLENDAX şampuanı *^ ilii blrlkur'a num«r«M m8n«Mt tiirtı Bayan MÜYESSER UMAR 50.000u U 7500 0 Geyvede bir kız, elektrik rereyanma kapılarak öldü Adapazarı, 21 (Telefonla^ Geyve kazasma bağlı Pamukova nahiyesi nin Elterek mahallesinde oturan 14 yaşmda Sevim Kö'ksal, elektrik cereyanma kapılarak ölmüştür. • saçların ömrönü uzatır • tabıi renk • parlaklık verir Târkiye Emlâk Kredi Bankası Cami avlusunda bir cinayet Adapazarı 21 (Telefonla) Merkej kazaya bağlı Söğüdlü nahiyesüıin Diken köyünde oturan Ahmed Şahin, aynı köyden Halil Samsam'ı k'iy camii avlusunda bir kavga neticesin de bıçaklıyarak öliürmüştü'. N İZMİR ŞUBESİNDEN İzmir Kambiyo Mürlürlüğünden tahsil ücreti olarak istihsal edilen 1/8'1967 tarih ve B/134759 sayılı Muammer Akyol'a aid D.M. 279 lık kambiyo müsaadesi zayi olrcuştur. Yenisi alınacağından bu müsaadenin hiçbir hüktnü yoktur. (USS1) 65 yaşında bir kadın yanarak öldü Bursa, 21 (Telefonla) Giirsuya bağlı Barakfakih köyüude 65 yaşmda bir kadın, feci surette yansrak ölmüştür. Hâdise şöyle ol/nuştur: Hanife Şentürk isr'indeki ihtiyar kadm geceyansından .onra tarlada tütün kırdığı bir sır.ıda lâmbayı rüz gârdan muhafaza shnek için çarşa fınm altına almış, fakat Du sırada devrilen lâmba, çarşafım lutu«turduğundan, kadın "jv'er vücu'iunu sarmca topraklar Szerinde yuvarlanarak ateşi söndürmeğe çalısmışsa da muvaffak olamarrus, bu sırada kimse yardımma da gelemediği için yanarak ölmüştür. Hâdiseye Savcüık el BÜYÜK SAPANCA PANAYIRI Sapanca tren istasyonu yanında dünyanın en güzel ve tabii :r.anzarasuıa sahib K'jnıbaz GAZÎNOSUNUN bulunduğu yerde Kocaeli bölgesinin en büyük eğlence. sanayi, ticareı ve spor panayırı açılacaktır. Panayır. 7 Eylul 1957 tarihinden, 7 Ekim 1957 tarihine kadar devsm edtcektir. Panayırda yukarıdakt mevzularda İ5 yapmak ve yer ayuunak istiyen taliblerin 25/8A957 Paıar günü Sapanca Kumbaz Gazinosunda müteahhid Necati Kaıagülleye rcüracaatleri rica olunur. ADRES: Beyoğlu lstiklâl caddesi Hava sokak 5/1, 1 inci ka' NECATİ KAKAGÜLUEYE: Telefon: 44 97 49 Ayda 600 liraya kadar kaydıhayat şartiyle Aylık irat veya 50.000 liraya kadar Sermaye kazandıracak olan 1. K. C. H. plânının 3'üncü çekilişine katılabilraek için son para yatırma tarihi 24 Ağustos Cumartesi giinüdür. KREM TÜRKİYE HtBANKASI koymus t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog