Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

bd .CUMHURtYEIÎ Amerika Mektubları filbane Park), üç aylık blf lâle devri jaşadıktan sonra. nıhavet, Bahar ve Çlçek Bayramı kapandı. Bn uç ay içinde. parKta. bol bol eğlenen halkın bu kapanısa üzüldDğü söylenlyor. Beledive belki daha da fazla uzulmuştur Zira uç a\Washington (Fred J Zusy blldiri. güvenüj' müttellilçje kendt savun ma blrhklerlnl ldacne etttrebUmelert I lık hasılat biı hncnk milyonn a^mış. yor) Tatlı söz teselll kaynağı ola1 Ben B<"ledıje olsam uzulmezdım. Milletin bujTik çoğunluğu ve mesbilırse derhal haber vereyım ki B A ne yarclım maksadile bu menıleket. erde sarfedeceğınız dolarcıklanntz. • Meşhur sdzdur: Allab bır k»pıjı kamenka Kongresı dış yardım projesını ulıyetim mudrık bağımsız basın tadan bayll azametll bir değer elde et parsa bin kapıyl açar. lhtlva eden muşterek emnıyet tasarı mekte olduğunuzu Ispat eder mahl rafından şıddetJe arzu edilen «devazıfesini göreeek, bu partite 1 ar«Dokuı yfiz doksan dokuzunn blr tasında kesinüler yapar^en TurMye hak •ettedtr » mokrasi taraitarı partilerın ışbırliğı» sındaki suıtefehhümleri. itimadsız rafa bırakın. beledlyenln öniinde bukında cidden övucu nutuklar dınledi. hedefine çok yaklaşöğımız bugurı, Roun»«eTıin venligi bılgıye göre, için, Bahar ve Bayramını Ne var ki tasarıda yapılan kesnüler, .. İçine saplanıp kaldığımız çıkmazdan milletçe açık alınla bkları gidermeğe yardım edecek, gfln »ratmnaeak bir Çiçek var kf. çukDP nbı Ankara ve Istanbuldaki or•lafcliye alle eJradı masrarları, diğer kapı diğer memleketlere olduğu gibi. Tur. parti dışı şahısların gayretlerine hu hiç SOM 7 yıl içinde 33.5 milyon ganlan. csiyasî ahiâka sğınıyan bır aflar » s de dahil olmak uzere tanb'ri anlına kadar açık riuruyor. vatanperverane bir hamle ile sıynlıp yükselmek, he susî bir ihtiyae vaıdır. v e kiye içln hukumet.n teklıf ermış olduğu Turt yede vazfelendlrllecek bir Ame Bo kapı. IsUnbul plyasasıdır. yardım mıktsrında da iudirmelere sebe rlkalı aikerı «ahsm yıllık oaasrafı İS lira harcanarak 1000 den fazla tertib karşısındayızı, «hükumet ıra pimiz icin bir yurd borcu olduğu kadar, bugün henüz Keza demokrasi davasına. partiler Ben beledl>e olsam. hiç durmadan. dei millıyeyı ifsad ed^cek hareketbiyet verecektir. oln dolar tutarındadır Buna karşı. âbide ve cami tamir edildi iktidarın elinde bulunan bir imkândır da. Bu imkânı Türk ustünde bekçılik etmek istıj'en şah tereddud etmeden. bu kapıdan ıceri lere karşı tedbirler abcaktrr» gıbi lıi, blr Türk erinln aylık maaşmın Tasarıdan tiım halinde yuzde 25 keVakıflar Umum Mttdürü Orhan nıilletinden esirgeyerek fırsatı mahvetmek gafletine siyet ve ideal »hibi gazeteciler ve dalardım. ?»nti vapıldığı gun. bu tekltfn aley ancak 21 sentten ibaret olmasındac Çapçı, Vdkıflar tarafından tstanbulda msnşetler taşıyan başyazılarla, muElımde. uç ay devamınca aslanları. üniversıte hocaları. Meclise «müstaotürü. Tttrk askerinin senellk masra tamır ve restore edilen cami ve tanhî halefete tam manasxle ateş puskür düşmek. taribin ağır hükmüne katlanmayı bugünden göze hinde rey vermiş olan Mıchigan'ın kil» olarak girorlerse. bundan sadece maymuııUn, Um«alılan. türlıi yabaııl fı 105 dolar cıvarındadır. almak demek olor.» (Celâl BAYAR) (*) âbideleri bamn raensublarma mahal mektedir. Her iki gazetenin kelime Cumhuriyetçt temsilcısi Gerald B. Ford hay\anlarile, lalıncaklan. d5nme dnmemleket kârlı çıkar. Keza hiç bir lablan ath kanncalan. bnRibugilPnle ayağa kalkarak ark^daçlarına: «Meselâ Şuna da tşaret edeyım kl Turklye linde gostermek ve ızahat vermek bekelnne aynı olarak bildirdiği tedpsrtiye mensub ohnadıkları ve ol koskoca bır Lıına parkı idare etmiş haikmda Konjrede söylenen bu gfl. maksadile dün oğleden sonra bır ge birler arasında. şöyle bile denilmekTurklyeyi ele alalım» dedi, «kilometkatılaa'.ş, zıntı tertıb etıriştır 3 5 saat kadar tedır: «Millî iradeji tağşiş edecek djr. Bunun içindır ki, bir şahsın mıl hukukî ve akll sebeb tasavvur edi mayı da duşünmedikleri halde. çabş bır mnnııt ve möıtahdem ordusu reler boyunca komunısi kuwe*lerıle zel sozlere bır de diien hemhudui olan blr memleket Blzim Louis.aaaiı temslîcı George S Long devam eden bu gezıde tamır edılmek hiç bir teşebbüse meydan verilmıvs letvekıli sceçılebilmesi, bir partıye lemez. Halbuki memleketimizde. sos kan ve kabiliyetlı olduklsn gibi me mevcud ja'. Turkiyede hayatî ehemmiyeti haiz te yazılı olarak verdlgl şu beyanatı kon te olan bır çok cami ve türbe maTaıtıam; bu memur ve mustahdem yal hayatla yakından ilgısı bulunan denî cesarete de sahib bulundukiirı hallinde gbrülmüş ve basın mensub cektir. Gayriahlâki bir maksada is gırmesi şartına bağlanamaz ve dünsfsleimiz vsr. Bunlar bizzarure, âtlde şre zabıtlanna geçlrtmlştlr: yanın her demokrasisinde müstakil ve bu alanda her türlü şahsî gaye için, «görülen lüzum üzerine genc ordusunu, kapısını kapadı^ım o Luna .Türkiye h«r çeşld s.nai teçhlzat lanna Ugıliler tarafından ızahar ve tınad eden herhangi bır harekete askerlerimizi yerlestlreceSımiz yerler vüksek parktan alır. kapısı karşımda ardına ımkân verecek hiç bir hükum bı ı mebuslar vardıı. Bızde de şımdiye den uzak olarak tam bir idealıstlıkle yasta tekaüde sevkedilenn değlldir F»kat gene de yardım vapı ve harb malzemeslnden gayrl malz« rilmi^tır. ' kad.ır açık duran bu l.una Parka îzahata g6re uzun yıllar ihmale uğ rakılmıyacaktır.ı ' kadar bu imkân daima sağlanmı?ü. çalısmak istiyen bir çok aydmuı, memuriarın, hele Temyiz Mahkeme serpi$tlriH3tm. lan dlger mcmleketlenn bazılarındaki ue taleblerine devam etmektedlr. Bu, 1 Müstakillerin partiler tarafından Ken partılere girmekten çekinmeri içii nnın sayın başkan ve üyelerinın. ceDhe barakalan kadar emnlyet'miz buyuk blr ordunun yukünü taşımak ra>arak harabıye yüz tutmuş olan âBu heyecan, hiddet ve şaşkmlığa Lubijat 5 eri olmak bakımından. lsbakımından hayatî ve zarurî tesis ta olan Türktye bakımından mukem bide ve camitenmızın ehemmıvetle ele sebeb. muhalif partilerın teblieincfc. ! di hstelerıne alınması da, yukankı özel sebebler vardır Yalnız DP tec Millet Meclisine «müstakil» mobuslar tanbul pı>asası. Gülhane Parkı ba\mel, faiat Türkiyenin 3iodemWsme al 'n tamır ve restorasyonlan faarübesi bile. bu hususta yetip artacak olarak katılmEİarı da. ancak sevinclerdir. Drosrtmınra tümunO finante etmek liyetıne büyük bır hızla devam edil geniş bir mustakiller kadrosuna yer mülâhazalaruı, a>ru derecede norr»m >rrini hiç de aratmıjacak kadar le karşılanmak gerekir etlencelıdir. verilmesi temennısinin izhar edilmis mal ve olağan bir neticesidır Ni*e bir sebeb teskil eder Türkiye. Birlesik Amerikanın kuv. İ8i ne dlye Amerlkalı vergl mükelle mektedir vetU ve sadık blr muttefikidir Tür fîne yükletılsln'. Son yedi yıl içinde 33 5 rmlyon lira obnasıdır Bu kadar normal ve hu kim D P., her üç ssçimde de. bu «hürrıyet reiimb. «tenkid" ve mura Anayasaya aykın ve antidemokraük ' Bir kcre. kim bilır nereden kaptıgı kiyeye yapılacak vardım dolarlarıınız sarfüe memleketımızın her taraiında kuka olduğu gibı shlâka ds bu de imkândan bol bol faydalanmış ve kabe rejimi» vesîire gibi cazib pa olan 642$ savılı kanun dE^i miista ekmegi, a^rzıııdan. başkasına kaptırbakımından da iyı bir vatırıro mahl1000 den fazla âbide ve cami tamır rece uygun bir hal suretine karşı memleketin tanınmış simalarır.ı. ken rolalarla ortaya çıkmış olan bu oar killerin parti UstHerine giımesine msunak için fena ti'na hırl.iyan asBir öğretmen vefat etti lanlan. yınına yaklaşanlara penc<"^iyetınded'r E£er blz Turklere blzim va edılmi». şohır. kasaba ve köylertmızde gÖFterîlen bövlesine anormal bir di listesine müstakil aday olar k tinin, programındaki hükümleri samini olmaını»tu Ist ,nbui Erkck Lısesı tarıh ogret yaptırılan binlerce camie yardımda nl gerlrme>e hazır kaplanian dıli Bımız sıra ortaya koymakta oldukları mimî olarak gerçekleştirmek istediD. P nin, 1954 seçimlerinde kendi dışanda. çinsi sinsı surunen >ılanreaksiyonun hakıkî sebebıni hemen eklemıştır. fcuvvetler icin gerekli lnsan Rücünu menı avukat Nurullab Halıd Tecer. bulunulmustur. »ıre senelerce ıranmıs olan bır çok bunyesi içinde karşılaçtığı bazı sür lan. kaptıgını yntan Umsahlan: s»ndün vefat etaıiçtir. Cenazesi bugün saglamaSa yardım etmeSe yetecek ka. Adedi 22 yi hulan ikı ve daha fazla her aydm kolayca farketmektedir: Memleketimizde müstakillerin mevöğle namszını müteakıb Fatıh camıın mınarelı selâtın camılerın hepsi ile D^mokrasi cephesinin kurulması, cudiycti, Batı memleketleTİne nis aydın, öylesine bir kıaysl kınklığına prizleri bertaraf etmek için çıkarılan ra. etrafına bakıp hrr cördufeünii takdar para temin etaıezsek hakıkatte bu den kaldınlacaktır. uğramıştır kı bunlann daha uzun 642S sayılı kanunun, seçım hurriye lid eden ma^munlan. tumpn tum^n. betle daha çok sebeblere Rüstempaşa. Kılıcalipaşa. Edirnekapı DP nin bu seçimleri muhakkak sumetnlekette kurmus olduğuTuız tesıs«neler herhanei bir parti ve b=Slan ttoi ne derecede zedeledigi. herkesin Oitelık nice nicr hokkafeazları. canda Mihrimah Molla Çelebi. Atikali rette kaTbetmeH sonucuru Küçük tnristik oteller dayanmaktadır lerln mü<'ssirl Sini bizzat kend mız impaşa. Topkapı Ahmedpaşa. Mesihpa racaktır Buna mâni olmak imkân malumudur Seçira hürriyeti, «siya bazları. peıendebazlan. hatti dâ/enha etmlş oluruz Tekrar edevhn kı Bir şahsın halk tarafından mıllet masına psikolojik bakımdan inşa edilecek şa, \alipaça, Ntşancı Mehmedpiça. Daemnıyetimlz bakımından bunlardaü da kalm'mıştır. Bundan bişka memle sî shlâka aykırı olan ihtımalİTİ ber bazl.ın sajmakla tükenmi\PCPk kadar Ttirk ig adamlarının teşebbüsü ile. vudpaşı. Ayazma Rumi Mehmedpaşa. sadife alınması tasarlantn «demok vekıllığıne lâyık görulmesi içın. o çok. ha ehemmıvetll tesl'ler rr.evcud değil. sehrimirde tamamen yerlı sermayeden , Hekimoglu Alipaşa, Firuzağa. Sokullu rasi. hukuk devleti ve seçim hiini şahsın muhakkak surette bir pro keümızde. tam manasile «partı pro taraf etmek» parolaa altında, anadir Bonlar nefret ettıgımiz kuı besMemurlanmı ve mustahdemlerınıı, mütefekkil bir «Küçük Tunstik Otel [ Mehmedpaşa. Kemankeş Mustafapaşa. yeti ile asla HMosamıvacak t°dbir gram etrafında teîkilâtlanmış insan gramlarınrn mücadele«i devri» ne, yasa ile bağdaşamıyacak surette zeleriigımiz. sonunda venmejH ümld efbojleee, blr lubıvat yerinden ntokı ler Sirketı» kurulmuştur i hakb görtertnek için. âırm lar arasına katılması. hiç bir de vazık ki henüz giremedik Şimdilik delenirken. 35 ınci madde dahi esash Iflblyıt jenne \a\dımmlTdl. ıklııci ,Haseki. Ivazefendı. Hadım Ibrahimpatigimiz düşmana en yakın olan fesisBu şırket lüks oteller yerine orta bütün didinme. «demokratik rejİTiin surette değiştirilmişti. Buna reğmen bir bueuk milvonun tah^ıline basldlerimizdır. Şu anda bu tes slerin ko gelırlı turistler ıçın küçük ve makul , şa, Ishakpaça. Hacıevhad camılert. A efkân. durm dan tekrarlanan haki mokrande şart deSildir. Topluluk 1 yasofya hamoiru. Sultanmahmud tür kate aykırı demaeoiik b^r takım hayatında temsil ettiö eörüsleri ve en iptidaî prensiplerini kabul ettir aşağiki hüküm aynen muhafaza edıl dım denıek olurdu. runmasına bu mevkılere gerekli per fiatlı otcllrr mşa edecektır besı. Amcizade Huseyınpaşa, Beşirağs kajıplarla bul'ndınlmak Istenm^k hareket tam neticesinde. kâfi za mek» hedefi etraftnda cereyan etBir eftrrnce >erinden Steki p^Ience sonelm yerîestirHmeslr.e blr azıcık partıve intısabı b i r yardım olsun neden yapmıyoruz' Be Eski muhariblerin kongresi küllıyelen. Halıcılar Medresesi. Şah tedir. Meselenin öneminden dnlayı, mandanberi seçmenin itimadını ka mektedur. Böyle devirlerde ise. «de "^"^ ktasenhT herhangi bir si yerine geren bo memurlar. yerlennl huban Hatun türbe ve mektebi gibı hiç radıreamıyacaklan icin, uç a> nım havsalamftlmıyor> E'kı Muhdrv'er Bırlığı Cemıyetı tinhl ve ınımarî hüvıyetı haız çok bu garib iddialann. hakikate huk'ik zanan ve Mecliste bulunması onıtn mokrasi taraftan partiler arasında ' muddetle. >a\hnı ateş halinde bır taUr!lf,ndal, a day gösteTİlKartal şubtsının yıllık kongresi 29 ki}Tnet!ı e*kı eserler ve merkezî yer mefhumlanna ve akla ne kadar zıd tarafından uvgun görülen şahıslann. kurulmaa zarurî olan iş ve cephe y a d mesi. kendisinin yazılı muvafakatine rama faalıjetine geçerler. butun hokTemsilciler rneclisi tahsisat encttme. ığustos 1957 ptrşembe günü saat 14 tf ni azalarından Cumhuriyetçi. Mary Kartalda Alle gazinnsunda >apacak I lerde bulunan bir kısım mescıdler ele olduğvmu göstcrmekte fayda vardır. milletin vekili olam?mssı için. hiçbir birliğinin gerçeklestirilmesinde, harc bağlıdır.» kabüziara. eanbazlara. perendebazları alınmıştır Adedi 75 i bulan cami ve Millî iradenin tağ<i; edilmcsi ve du7enba*lara. dünvanın kaç bucık land'lı Edward T. Miller de ihzari ma lardır Demek oluyor ki, partisiz bir ?ahmüştrmilâtından elli küsurunda halen oldugtıntı dgretirlerdl. hlyettekı evvelki oturumlarda Turklveönce belirtmek isteriz ki millî çalısılmaya başlanmıştır Geri kalansın bir parti tarafindan aday gösteden seua lle bahsetraış «Yardım etme. iradeyi, meşru sayılamıyacak bazı Beledive, bu ikinci kısmın kapışınlann da hazırhkları yapılmakta olup riimesi. yalnız 1950 sene«inin detil. dan girdikteo «onra. Luna parkın kaKadın Gazetesi tsıafır.dan tertiblenen Kıbrıs Kadınlar Bırliği miz bahis konusu olan memleketlerın r eylul sonuna kadar hep<îine başlan vasıtalara başvurmsk suretile «tağşis 1954 senesinin «mubalâŞah ve garib panışuıa nznlen halkı. ikinci Luna bazıları hakkında yeter dereced» bıL şe efme 23 Ağustos Cuma saat 17 de eden» kimselerin bu hareketlerine mış olaraktır giye sahıb değilım Gonul irterdl ki bu bir siyasi ahlâk ölcüsü» ile harpkrt p«.rk ej9ene*slne davet etmrk suretile. tlk def:i clarak genif bir teknisyen mâni olmak, süphesiz ki. lüzumluAÇIKHAVA TİYATROSUNDA memleketlerden de Türkiyeden oHueden kanun koyucusu tarafındn bir buçuk milyon da oradan hasılat kadrosiı ve >uzlerce işçi çalıçtınlarak dur. Ancak bu hileli veya eşitlic^ Bum nisbette emin olaTim Gerci Turbilp ahiâka svkın savılmamıstır Bu temin ederdi topluc.ı gırışılen bu mesai. hususıvet ortadan kaldıran yollann hangileri , klye hakkında da lhtlsas sahlbı oldu. Pıyacada yapılacak taramanın tat, ler arzeden eskı eser restorasyonu kadar tsbiî bir imkSnın rmeün berolduğu hemen herkesçe malumdur: gum iddiasında degllim Yalnız. dun. ' tekniğınin memleketımızde lnklşafı asla h'ikııkî. aklî ve blkatııu temışaja kim koşmaz? Iurlu ARtF SAMİ TOKEB NURİNİSA TOKSES Topluluklan yanın mtıhtellf bolgelerinde çeîidlt ve bunlara karşı alınan tedbirler ara dalavere ile kanını, caıunı emenlerın bak:mından da büyük ehemmivet arf*il *ı\eipr» rmnr uğrajaeaklan gartlar altında Türk ».«kerıle karsılaşBiletler1 Karakdy Raııf Gıyimevinden, Nuruosmaniye Cad. 51 Kıbâkıbeti seyrederken, zetnıpkte ve unutulmakta olan bir kı sında, seçim hürriyetinin ortadan tfintst ve an'HomoItratik mülâhaz' halkıci. Gaihane parkındaki eglencemış bulunuyonım. Onlardan edindîtin» rıslı Kardeşlerderı ve Açık Hava giselerinden alınabilir sım eski sar.atHnmızın yeni ele kaldırüması. asla bulunamaz. MilH kanaat ve müşahedem ju kl eger yerlara davanabiiir. l're nazaran <»»k daha fazla zevk dumanlar kazanarak tekrar gelişmeslne iradenin serbestçe tezahürünü imyuzünd« koklu olarak anb.kotnunist yaeağı muhakkaktır. vesile teçkil etmektedir. kânsızlaştıran bu kötü tertiblerin en hueıinkü kaııuna Hıe Teya antl.Rus bloka dahl blr mület Bo>lec«". blr sene içinde, uçer aylıkSon jedı yıl içinde muhtehf şehır tanınmjşlan, şunlardan ibarettir: Bir . «»îaseTi «nı'efe Wr tan altı ajlık iki Luna Park sefası, vasa o da Turklerdir Bu hususta son lerımızde 25 bına yaptırılmıçtır Hâpartinin devlet parasını herhangi bir parti listesine pirmelerile ferdıne kadar Turklere guvenebıllr.z beni >ani belediye>i ihya fder hallen de 12 bina ima halindedir BunmtımVrınHür. Buna karjılık yardım etmekte oldugukı üç av eğlendirir, uç a> srvindirır. larn 7 adedi otel olup AntMva, Edirne. nam ve suretle veya hileli kombinemot dlger memleketlerir) hepsi içın dün^amı da, »hiretimi de Bana kaVan. Çanakkble. Rize. Balıkesir ve zonlar sayesinde seçlm içın sarfetGSı5nünde rutulm^sı gereken bir zandınrdı. maalesef aynı gflvenl gosterecek duKırkl.ıreli çehırlTımızdedir Aynca mesi; kâh peşin para. kâh seçımden nokta da sudur: 642S savılı kanunia rumda değılim» deroıstlr. Hamdi VAROĞİU on bmalık yeni bır progrsm hazır sonrî sağlanacak menfaat vaidlerile HpSictiriien 110 uncu ımdd"nin veni lanmış olup bunlann da bu sene için rey satın alınması; sahte rey pusuDlgtr taraftan Dıs İşleri BaSanllğl hiiVrnü mü^kii bprhanı^ bir ad~va. de Inşalarına baslanacaktır TEŞEKKÜR laları basmak. blkı veya memurları Tardımcısı W. M Rountree de Tem kerdi b">>ına ^erli^e mebus olarik ellciler Mecllal Encümenlne Türkiye doğrudan doğruya veya vasıtlı olaHastahğımı yakın bır alâka ve bu»irebilm" imkânını. fi"1»n bır*kmi yük bir ıhtımamU tedavı edıp tekraı yi korumak T»zlfestle blr Amerlkaj» rak tazvik etmek suıetile ^uayyen ert sevitlain maarafliînom, Tüficiye mı«tir Rin»ersV»>i r»f5<.rli bir co> , beni sıhhatime kâvuşturan Ankara bir partıye rey verdirmek. Devfet nln kendı eri lçln yapmak sorunda sahsivetin seçil"bPmesi anc?k psrti Üniverfitesi Tıb Fakültesı Fızık TejEladyoruojUi sf decer biF^paıtıui» ^jrpoldnfa maaratf!aT*m ^oitd»h« ytkkaek lisfeieflr* v «ıhrftâia^nl "r> »iâir Zi da.'i Klinigi doçenti sajın NEC^Tİ papanda âleti haline getirmek; id^re oldufunu hatırlatmıştır Rourıtre've ra «>£Ü peçen kinunun. secim hür ARI. Dr ÖZHAN ATAÇ. Dr HAYgc#î: «HOr dünyajlfc btr müş*ursk âmirlerinin kevfı ve tarafçirane ka2 ncl Ağırceza mahkemeslnde dun DAR KtLEN, Dr ÎHSAN BAL, kıyri'etiri esash surette zfdeleven bir , metlı hptnçıreler Kadrıye Kaynar \e emniyet iuvretlnln ldamesı ısteğl büyuk bır ksçakçüık hâdlsesin n du rarları vasıtasile. sadece bir prtinin mevcud lae, gerek muhtemel düşmanı hükmö de sövledir «Secimç i«rtirak Hlkmet Birtan Hanımlara ve djğer rusmisına başlanmıştır açık h^va toplantılin yapmaanı harbdcn çeklndinnek. gerekse lcatnn. Bundsn bir mi'ddet evvel Ingiltere sağlayıp. ö^kilerini isp küçük saeden partilerin alâmft ve isaretle ! bütün scrvis personeline sonsuz teda savunma T«xlfe»; görebllmek mak den Cenovaya gonderılen 6 sandık lonbra tıkılmasa mahkum rini muhtevi olar matbu ov pusu | şekkür ve şOkranlanmı arzetımek uetmek. »adile bn kurveU Tücuda getırmek fNacet» marka jılet gemlnin Cenova Evet, millî iradeyi zedel^ven bu gilalarmda yzılı adavlardan bir ve^ı I zere gazetenızın tavassutunu nca edeiçln de mumyyen blr anda. muayyen rım ya uğramaması yuzunden Istanbula kamiktardm lnganın sllâh altında bulun bir kaçının iptali h»iinde, bu isimler bi tertiblere mâni olunmasını, mildar gelmiş ve Hasköydekl transit ?mSuzan Birecik.ı durulmaaınm şart olduğu farzedlliyor iptal edilmemis cddoiurıacsfiı için. letçe temenni etmekteyiz. tarna .akledi'rrıştir »a, bu takdlrde bu durum sizlerin, onlann verine ilâve edilmis îsim Buradakı ardlyecüerden Mayer Yafe, Secim, plebisit demek değildir İRTİHAL bulunduSu takdirde, bu isimler t)e Isak Isîrati Salon Yemra ve Leon KoHaldkî manasils bir secimden bahhesab^ k'blm=z ve mezkur m»»bu hen. iddıava Rore. Ismet Polat ve Yıl seiebilmek için. teker teker mümesOrdu Kumandanianndan merhum maz Tuzlul^r tsmınde 2 komısyoncunun silliğe lâvık gordutü kimseleri seçeoy pusııian oWu*u «rtbi lrullanıbnıs Mersinii Cemal Paşanın refikacı, Fıilbeli Rıza Pasanın kızı. eczacı Nayardnule Cenovaya sevkedilecek olan savilır». fmad. 110 fık. 41. bilme imkânının. h'lka tanınmış olmık Taptik, Belkis Mersinli. Karayolsandıklarm ıçındekı jjetlen almışlar, ması lâzımdır Yok^a, «evet yahud yerıne pamuk yerleştirip «Abbslias Görfilfiyor ki, herhangi blr parti lan Lmum MOdürü Orhan Mersinli hayır» der gıbi. va iktidar liste?ini ve Nılüfer Ozanın anneleri, Necıb vaDunma nakletmışlerdır listesinde halk tarafından beSenilMersınli, Re?ad Ozan, Emcl Mersnlı Bır gutnruk memurunun ıhhatı İle yahud da muhalefetteki bask? bir miven bir aday yerine bir müst?ki ve Behice Taptlkin kayınvalidelerı, meydana ç'kan hâdise boylece adlî Dartinin Iistesmi tercih etme imlin kavdedilmesi sur?tile. seçm'nin Hayrı Taptikin ablası, Sıdıka Mersınkânına sahıb bulurmnk. seçim hürYazanlar: makamlara ıntlkal etmiştir münasib görecefi müstakil adavın lının Tengesi Dun duruynasına başlanan sanıklar. rivetinın v=rlı?ı için kâfi savılamaz. Meclise getirilmesi imkânı giderilEKREM ZEKİ ÜN TAHlk SEVENAY dan Isakla Şalon tevkif edılnıiş ve Mademki «h?kimivet kavıdsız şartsız BEÜRİYE MERSİNLİ miş. vanj bu kadar tabü bir yol Cezsevine gönderılmlştır Dunışmada milletindirs, bu h?kkı onun adna Hanımefendi Maaril Vekâletince bıı sene Orta okulların her ÜÇ kapatılmıstır. buiunmıyan Vomis>oncu İsmetle Yıl kullfıacak fyari onu tem<il edecek) SINIFENDA ders kitabı olarak okutulması kabul edilen 21 ağustos 957 çarsamba günil Hakn.az hakkında da gıyabi tevkif kararı Vimselerin. millet tarpf'ndan serSeçim K'nuntındaki son değisilckın rattmetine kavusmu;tur Cenazesi ve büyük bir itina ile hazırlanan bu kitabın nümuneleri verümıştlr lilrten sonra, bir secmenden, 910 bugflnkn persembe günü (22 ağustos bestçe s?cilmesi zaruridir. M'llet. ?ısayın müzik öğretmenifcrine tetkık edilmek üzere gönDava. şahidlerın dınlenmesı için baçmpbu?l»ık parti li=1esi yerine bir tek 957) öğle namazım mOteakıb Beyaz d Horp psr+flor arp^ında terfih yanaka çune bırakılmıştır. derilmiştir. Edimekapı müstakilin isminı tasıvan oy pusu camiip.den kaldınlarak bilme dunımundi bıraklmamal'; Me\la Fiatı: 155 Krş. Le\cndde bir kolej açıldı l?sını kullpnması beklenemiyeceŞine Şehıdlığir.» defnedilecektir synı zamanda, vekillerini bizzst s°çÖnumuzdekı ders yılı başında tedrl. tnek imkânına da sahib bulunmslıçöre, müstakillerin mebus seç>'mesi rahmet eyleve. Çelenk gönderilmemesi rica olunur sata başlamak uzere İç Levendde btr icin, ancak iki yol kabnıstır: SeçHacı Şükrü sokagı Nc ;A kolej açılmış ve kavıdlara başlannıışmen tarafından »el yazısile tertib Moda KadıkBy tır Yatılı kısmı da bulunacak olan ! edilçn listelere '.th»] edılmek», yakolejde bilhassa in^lhzce tedrisata ge! hud «partilerın lıstelerine almmak». niş yer verılecektlr. ! El yansile liste tanzrmi ise. ancak. Formoza elçimiz 1 okur yazar ni c beti pek yüksek olan Formoza Elçlliğine tayir. edilen Emin I bir kaç ilde tatbik olunabilir. Vafi dün uçakla vazifesi başma hare. ket etmlştir. Hulâsa: Müstakillerin pârti listesine «lınmasım menedecek bir ka| nunun, seçim hürriyetbıi >«jna erdlrAğustos 22 Mnharrem 25 miş olacağl süphesizdir Zaten seçim hürriyetinin bu dereeede ileri giden Amerikan Kongresinde Türkiye hakkında söylenen tatlı sözler Cami ve âbidelerin tamiri J tlUllllIlltUIIUtltlUUtfllllllU <İİ \ İ ^ MEVZULARl itiiiiilllIiliillUllllHilltiiniiı Müstakillerin adaylıgı meselesi Yazan: Doç. Dr* Muammer Ahsoy İŞBİRLİĞİ IŞIĞINDA: İkinci kapı PARÎS REVÜSÜ Damlıya Jamlıya 0Öİ olur.... Bir kaçakçılık dâvasma bashnıılı «•ORTA OKULLARDA ı M Ü Z \K REMZİ KİTABEVİ DEMIRBANK KUMBARALARINI bütün Şube ve Ajanslarımızdan temin edebilirsiniz. JURISDICTIO SABAH YILDIZI KAZAÎ İÇTİHAT 3 inci sayısı Y A K I N D A Ç I K I Y O R SABAH YILDIZI 17 12 17 16 03 18 58,20 39 3 25 | 1 0 1 8 | 5 18| 9 08 12 00J 1 39 l 8 27 «Cıımhuriyet» in Tefrikası: 5 Ne bağırıp duruyorsun kuzum? Tekmıl Roquevire'i ayağa kaldıracaksm. Bağırmı?s3m ne olmuş sanki? Herkesin ıçınden düşündüğünü. ben yüksek sesle söyliyemez miyim? Beni o şırfıntı mı susturacak? Georges, sert bir tavırla: Ben susturacağım. dedi Karımı rahatsız ediyorsun, görmüyor musun' Sen ocağının başına gitsen de yemeği hazırlasan daha iyi olacak . Kilometrelerce yol sşmak eflenceli şey ama karrn doyurmuyor' Florence da ben de açlıktan ölüyoruz! thtiyar hizmetçi kadın, honurdandr Peki, öyle olsun. gıdiyorum . O odadan çıkar çıkmaz Georges, hâlâ pencere öründe duran F!orence'a yakla$tı: Bizim emektar Philomene'in. «ilin yanınızda. bu mevsımsiz cık & < yapmak ihtiyacmı duymasın» üziildüm, dedi. Ama ne de olsa gene iyi kadmdır.. ona gücenmeyin. Nıçin guceneyım? Claude da Vereze hakkında düşündüklerini söyledi, baska bir şey yapmadı ki! Gözlerini hâlâ şatonun kulelerinden ayıramıyordu. Georges. onu, büvülenmeğe devam ettiği roanzradan çekip ayırmak için omuzlarından sıkıca tutmak zorunda kaldu Gelin, siıe yardrm edeyim de, öteberiyi yerleştirelim. dedi Georges bu şato bende bir sabit fikir olmağa başladı. Hem galib'. bu, yolun dönemecinde onu iDt gördüeüm andanberi başladı... Sonra. şatonun tarihini anlatıp son sahıbinin tarifini yaptıruz, beni bürbütiin merak" düşürdünüz Arkadan. evinıze daha adım atar atmaz hizmetçıniz aynı hikâyeye girişti! Eğer riz sormasaydmn herhal*f> r, d= bir sey söylemezdi, güzeh'^n Kcndılijinden dinledim . Snlattı. Ben s?de Hata etmişsinız. Bakm, anlatay ı m size... Bura halkının, dostluk bsktıysa, emektar Ambroisine de o bıraz onlar gıbiyirn . Sız. cicim? (•) 5.121948 Edirne nutkundan, nunla öyle uğraştı. 5u buyük farkta Buraa bana da sevimli geliyor... Vatan, 6121948. kı, benim talihim varmıs. rüştümu Florenee, sözünu bıtiremedı; kahispat edinceye kadar anrem hayatta v e S ı n i de. Kütübhanenin rafİEnndi kaldı. gelişigüzel dolaşan bakışlan, bır resSUNA MAKTAV Bunları anlatmaktan kasdım. ile m e takılmıstı | ride. Claude hakkında yanlış fikirle B u Vareze vallahi beni takib ( rıae. <ıauae n üe re sapmaruzı önlemektir ediyor. dedi! Yatak od=mvn pencereV FIKBET DİNÇER Anlttığınıza iyi ettiniz. T e ş k sinden bakınca onu görüyorum: zJseven bır tek kadm vardır, çünkü kür ederim Claude'u ne de güzel min kata iniyorum. burada da resmi onu herkesten daha iyi tanır: Eski Nikâhlandılar. larının dd. duşmarüıklarırun da çok müdafaa ediyorsunuz! | karsıma cıkıyor... sutnınesı Ambroisine Belkı de hâlâ k u v v e t h olduğunu dsha evvel söyBeyoğlu 215J957 *** , Florenee, resme yaklasmıştı. satoda onun'a beraber oturu>ordur. lemıstim. Kaba saba adamlaıdır. çok Akşam yemeği nefısti Philomene. ] bir şej soylemiştiniz, hakh Eskıden. şatonun kâhya kadmı ıdigüzel bir m e m l e k e t t e yaşadıkları Georges Şatonun manzaraTabıî. Roquevire'de herkes dze. isi bir haysiyet meselesi yapmıs halde. güzelhğinı her zaman takdır ihtıyar Ambroisine'in de genc haru Florence'ın. daha ılk akşamdan en sma şoyle bir bakınca, insan, ılk edemezler; pek az oian boş zaman mı kadar kötü ınsan olduğunu sdy lezzetli Provence usulu yemeklerden kor.tes ve Vareze'ın intiharına hak larıru, sebebim kendileri de pek bil hyecektir. Ben bu Ambroisine'i az tahnasım i^temişti veriyor... Şato o tarihte, muhakkak meden, asırük kinlerını, nesılden gdrdüm. Fckat zanr.ederim ki bu da Simdi Florenro'io Georees kütüb ki pek kasvetli bir jrennjş! n e s l e intikal etUrmekle geçırirler. yanlıştır. Bu kanaatimın oldukça şa h?nede. (Aıkası var) gene Philomene'in esrarlı Vareze adına karşı be?lenen asırlarca I rib bir sebebı var. Gayet iyi hatırbirikmış kini, şimdı Claude'un üze lıyorum Claude, on beş yaşında iken PBOF NİMBÜS'ün MACEK ALARI: rine yığmışlardır. Claude. daha o n dağa kaçmıştı. Ertesı gün bulabildis e n e e v v e l bile buna hiç e h e m m ı v e t ler. Ambroisine buna öyle üzülmüs vermezdi. P h i l o m e n e size Claud'u, ki. bır gece içmde, saçlan bembeyaz muhakkak, bir ifrit şeklinde tasvır kesılmış Annem ınsailı, ı>i bır kaetmiştır değil mi? Sizı temin ederiır, dındı. Bana sık sık bundan bahseb u tasvır tam3men yanlıştır. B e n der, bir kadın ki bir insana bu deClaud'u vaktile çok yakından tanı rece kuvvetle bağlanmak ishdaduıdım. Hattâ metanetinı, maddi v e dadır o kadın fena olamaz, derdı . manevî t u t u m u n u samımiyetle tak Muh?kkak olan bir şey varsa o da, dır ettim. Claude hiç de taş yurekli Claude'un terbijei üzerinde, Ambır kız değıldn. Hattâ annem öl broisine'in çok büyuk tesiri bulunkadm valnız düğu zaman. onu, herkesten daha duğudur. Bu kâhya insan taraflarüe gordum . Bilsenız, çelik gıbi bir iradeye sahib olmakla bir yabani o zaman ne kadar anlayış föstermiş kalmıyordu Herhangi ti! Bana karsı arkadaslıktan daha çocuğu sir.d^e'rılecek bedenî kuvveda anlamaktan âcızdırler zamanlar,, Claude egoıst gdzükür. Fakat, adeta dünyaya geldıği tarihten itîbaren herkes onun aleyhınde birleşmısken. bu egoistUkten" dola\ı onu muahezeye hakkımız •• var mıdır? Kasabada onu gerçekten ileri bir yakınlık gosterdi. Claude, ötedenberı, yufka yurekhlıkten faydasız rıkkat gösterilennden nefret eder . Öyle zannediyorum ki, kendı nefsine karşı, başkalarına dan daha smansız davranır. Buralı ti de vardı. Yanlıslıkla kız doğmug bir oğlan çocuktan farRsız olan Claude da. herhalde, kolay kolay ele avuca sığar takımdan olmasa ' gerektı! Bizhn Philomene bana nasıl Burayı ikisi de çok severdi Ben de bir tehdidi asla kabul ohmamıyscgı içindir ki, anavasava aykırı ve an, tidemokratik olan 6428 s°yılı kanun bile. «müstakillerin parti listelerine eirmesi» hnkanına dokunamamıştır. hunerlerinden bırı olan r.eiıs bir I (Yarmki yazimızda. müstakillere kahveyi içmekle meşguldüler. eenis ölçüde ver \ erflmesinden. D. P Annemle babam hemen her ra nht bn derecede 6rkmesi keyfryetl man bu kütubhanede otururlardı. incelenecektir.) 1 15.000 lira yalnız TUM EKSPRES BAMCU SABAH YILDIZI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog