Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makale



Katalog


«
»

u m h u r i yet 11 5Î7C ll.fc/S RURUCUSU.'YUNUS NADİ Telgraf ve mektub adresi: Cumhurıyet Lstanbul Posta Kutusu tstanbuJ No: 245 jelefonlar: ümuml Santral Numarasi: 224298, Yaz. İgleri. 224299. Matbaa; 224290 99 AgUSlOS LL AÖlKtfK BUGUNKU SAY1S1NDA: İstimlâk Sakaları Dörl karıkstüristin çizdiği PANORAMA' "ize>:lerTonguç YIc»tt Cetin. Orlıan Eilîtıın Enez. Nuri, j Yaşar, üyeleri Şam hâdsselerini ; Muhalefet liderleri arasında dün 5 saat süren görüşmelerden yakından tâk p ediyor N A T 0 v e P a k t l mevzuunda tam sonra C.H.P. Genel Başkanı: («Işbirliği fiilî safhaya girdi» dedi NATOKonseyi Türkiyenin tekliEi üzerine Prensiplerin tatbik şekillerini görüşmek için 3 eyluldc Ankarada bir toplan J ™ * * . «eselesini görüşmeğe başladı; t« yapılacak; muhalefet liderleri, Medisteki havaya ve işbirliğine karşı Ş a ı t l < l a k l Amerıkan seıaretı kordon altında alınacak tedbirlere göre bir hareket tarzı tâyin edecekler Londra, 21 ıR.APı Suriyenın ergün biraz daha oluada ilerlemesi. file NATO liyelcrint ace'.e istişare. | ere sevketmiştir. İİKlli başşehirler. lieki diplomatik çevreler bu konu. Fyu Incelemekte ve !ki Ihtimai Ü/K (rinöe durmaktadırlar Bunlardaıı . Amerikao donanmasının Surl lye sshülerine yakın dost linıanlara jjelıp hir Ituvvet gö«reris1 vaf.nas] dır ki buua mukübil Rusların üs aynı harekete tevej^ul ctmesindprı cekinilmekted*r. İkincl ihtima'. isî. Suriyeyi sivasi bir karantina alım;t aimaktır. Bu gibt bir hareketi des. teklemeieri için başta Türkiye ol. nıak üzere Irak. Ürdun. Lübnan vc Suudi Arabîatandan ba$ka Mısıra da başTuruimaaı mümkündür Zira K?hıre de Şa^iaki aellşmeierdeu Türk • tniinasebetleri Bulgar Başbakanı, Balkan memleketleri arasında ademi tecavüz paktları imzalanmasım teklif ediyor Atina 21 (THA> Buıada münteçir Atinaiki gazetesinin Sofya mııh^birine bir beyanat veren Bulgpr Başbakanı: «Kıbrıs meselesinde Bulgaristanın ve diğer sosyalist memleketlerin Birleşmiş Milletlerde Yunanistanı desteklemiyecekleri hakkıııdaki haberler tamamen uydurma ve bir esasa bağlı değildir. Bunları yayanlar, sırf Yunan Bulgar münssebatını ve Balkanlardaki huzııru bozmak için çalışmaktadırlar» demiştir. Bulgar Başbakanı daha sonra şıınlprı ilâve etmiştir: «Komşumuz ol=n Türkiye ile memleketimizi alâkadaı eden bütün meseleleri sulh yol'i ile halletmek kabildir. Son senelerde Türkiye ile inkişaf etmiş oîan münasebatımız bunu pekâlâ ispat etmektedir. Bunun için gerek Balkanlarda. gerekse Avrupada sulhu sağlam esas :Î muhaleıet parti*i arasındaki ışbirliEi tahakkuk etmiştir.» C.M.P.. Hıir. P ve C.H.P. Iiderleri. dım saat 15 len itibaren İsmet İnöminün Tashktaki evinde yedinci defa 5 saat müddetle toplandıktan sonra etrofl^rını saran gazetecüere yukarldaki acıklamsyı yapm:s!ard:r. C.H P. Gen»I Başkarı İnonü: «İşbirligi fi'li safhava giıdie demiş. Hür. P. Genel Baskanı vekiü Erver Güreli ve C.M.P. Genel br=sksn vekil: Fuad Arna da İsmet İnonıinün beyanatını tasdik etmislerdir. Uzunluk bakımından rekor teşk 11 eden dünkü tonlantıdan sonra, C.H.P. Gene! SeJ<reterl Kastm Gülek. bas'n mensublarım şıj lebligi okumuş>ur: 'Çahşmalsrına devam eden 3 muha. lefet ' partisi liderleri. ev\*elce mu*abık Fazıl Cemalî'nin tonlantısı Arkası Sa 5 Sü 3 te Arkast Sa. 5 Sü. l de Moskovamn B. yaya şizli tcklifî Sovyet Rusyanın 7 milyar marklık bir ticaref andlaşması teklif ettiği söyleniyor Bcrlin, 21 (AP.) Doğıı Berlinde cıkan komünist bir gazele. Berliner Zeitung bugüıı Rusyanın gizlicc Batı Almanyaya 7 milyar marklık (1.660.000.000 dolar) bir ticaret anlaşması teklif ettiğini yazmıştır. Gazetenin Moskova muhabiri \Vilfried Burchet bu havadisi diplomatik nıah fillerden edindiğini ve teklifin. halen Moskovada çıknnza giıen ticsret müzakerelerinin başlangıcında ileri sürüldüğünü yazmıştır. Havadi^e gche Ruslar Batı Almanyay^ ham maddeler teminini teklif eunis ve buna mukabil sınai mamulleı i.«lemişlerdir. Arkası Sa. 5 Sit 7 de Davetlîsi bulunduzu B^sbakan Adııan Menderes ile .Tiuhtelif propagan. ria grzılerine çıkmış olan dost ve k?.r deş İrakm eskt Ba^bakanlarmt'? a F??ll Cenıali, riiin saat 11 de vaptîi basın toplantısında. Türkıyenln s"s ya! vP iktisadi kalkinmasm:. demok rasisini, sivasi mevkiini, ordusunu ve idarecilenrıi ovmtiftür. Cemali. m»m leketimizcie 4 hafta kalmıştır. Cuma znniı ucakla İstanbuldan Baldada dönecektir, Djnya meselele'ine rie temas eden Cf.nali, tarafsızhça siddetle htıcum etmiş ve demiştir kl: Hakikat çııdur ki, yanlıs ile 1o? riı, esarpt ile hurrivet arasında hakl ki bir tarafüi^Iık otamaz. Bçn taraf sı/hpı, Batıhlara hücıım ermek v# Sovyeı Rusya ile ışrjirliii yanmak sek Basbakanın unku temasları AN1.ASTILAR C.H.P.. C.M.P. \e Hiir. I1. liderleri 7 gCinlük Başbakan Adnan Mondeıes. dün varmısUroır. Resimde C.H.P. Genel B.'skanı înönü. C.H P. Genol öğleden cv\'el Vilâ\ette. şehrimizde kan vekili Fuad Arna bir hasbıhal esniKinda görülmektedir. bulunan Bakanları kabvıl edetek <;e?idli konular etrafında İ7ahat ?<mı|tır. Bılâhaif Jç Işleı i Bakanlığı Müsteşarı Dilâver Argunu kabul e<Un Başbakan, ha/.ııiaıırr.'.kta olan inıar plânlaıı hakkmda bilgi alrrnş ve öğleden sonra, inşa halindekı caddelerde incelemeler yrrmıştır. ;»rı s«nunrf;< dün tam h'u Hiı1aşm.^>w i Kasuıı GUIek ve C.M.P. Genel Baş Arkası Xa. 5 Sü, 6 da Arkas% Sa 5 Sü. 4 te İşbirliğine karşı ne gibi tedbirleralınıyor Adalet Bakanının şehıimizdeki ikametini uzatması soylentilero yol açtı, seçimlerden önceki 45 günlük propaganda müddetinin 15 güne indirilmesi yclunda iktidar çevrelerinc'e hü temayül beliıci Beş aylık devlette isyan cıktı kanun tasansı hazırlanınca halk ayanlandı 3 Harİta mÜhentlİSİ Ganada muhalif milletveköfteden zehirlendi k i l l "inin tevkifüe iigiii bir SO%YETLER İVGİLTEREDE BİR LERt TEŞHtR EDtYORLAR Sovy bü Baçkanı Alexander M. Blizanko\'. Londrada .sçılan Milletlerarası Mühe tipi bir kruvazör modelini göstererek Fueiyeti yekpare fildiçinden oluşudur. SERRİDK HARB GEMtSt MODELetler Birliği Merkezi Denizcilik Kulü15 yaşlarında iki Ingiiiz çocuğuna ndislik Modelleri Sergisinde Voroşilof izahat vtriyor. Modelin muhim hu İktidar sözcüsü ç>azewler .iıin <ıe muhalefet idarecile.LUK ağır hüı.amlarda buiunmaâa dtvhin etmı=ler dir. İktidar paıtisiniıı o'gaı.ı •7,A{er> de dün şu başlık!<< ılikki'ti çckmiştir: , Muhalefetin Tii'k ricnıokirtii.sinin sclâmetle inkis.ıtına kar>ı Irvcih etüği darbe>, •Miiii ir»d."rye lnyanet yolundadırlar». • Bilsinler ki, vat^ndaoin bıı se çimlerdeki rey ve karavını niç hir siyasi sabotaj huıeketinin baltalamasıtiH müsaade dı'n.âyeivkln.' Hücıımlaı ın devaıı1.:. ikiKİaıni iş biıliğine karşı tedbi.Ifr alması 'hti malirri kuvvetlen.liımek'edir. Geçen cunıartesi güüü Ankaı^d^n şehıimize gelen Adak: B;>nı riii seyın Avni Göktürküı ikpmctini uSa 5 Sü. l d e Idamı taleb edilen kadııt beraet etti Beşiktaşta oiuımakta oldıığıı ev:e yegeni Jirayir ile eni>tesi Hersııiı siybnürle öldüıdüğü iddia edilerek idam talebile 2 nci Ağır Cfza ııı^hkemesine verilen Fransuhi Sertçimset hükkında dün beraet kararı v'elilmişlir. Mahkeme, oılada müsbet bir deül bulunrnadığını ileri sürerek t j hü.:ms varmıştır. AntalvH. 21 (Teleiun'.^ı Kşlerile birlikte haıi'.a yaprrnk nı;"i>scdile şehıimize geltn üç hatîla ıııuherıdisı M^navgat ka^Ksında yeJikleri bayat Paıis 21 'Rı Bunjan beş ay evköfteden zehn lencı^K k"*ı^a hjlinde Vfl i=ıiklâline kav'uşmuş olan Gna şchrimize gotirilnıi^!1?' cür. Hastalar. klinik ;:,hi.'ieı innı y a devletinde bugün bir ayaklanma olpılması için uoakla Anlvjıa Nüınıjne muştıır. Hükumet aleyhinHe nümayiş yapan halk polis tarafından güçlükle hastane.^inp göndeı ilıııiş'erdir. dsğıtılmıştır. Son zamanlaıda hükumot. muhalif milletvekillennin tevkifini mümkün kılacak bir kanun tasans. hazırtamı,!,. Halk> i,yana sevkeden de bu olmuştuı. Başbakan Nkrumah son günlerde mııhalefet milletvekillerine sert hareketlerde bulunmuştur. Polis copla hulkı dağıtmağa çalış..ken nümayişçiler iki bakanın ve ..... . . mu>teşarın otomobıl'l«ını Uş Arkaa Sa. 5 Sü. ? ı'« 1 I K L 1 K O P T F . R B İ R M E I . E G 1 N D E R . ! N I HALLF.TTİ Birleşık Amerıka Orriusımun Cenvıh Avrupadaki vazıfe kuvveti. gerçekten akla gelmiyecek bir va?ife gördU: Emrindeki bir heliko rte'" v^sıtasile bronzdan. hayll * * ] r b İ 7 . ^ ' ^ k heykelini yerden alnıg' gıbı bir kılıpe kulesınin tepesine verU.Mİıiverdi Resim. bu için ba Ş arılm..sını göstermektedir. D İzmirde yabancı ticaret hevetleri ile temaslar Dün İzmırden ayrılan Ticaret Baka ii, ticarî müna«ebette bulunduğumuz devletlerle daha yakın temaslar için imkânlar araftırılojğını sö] ledi KIBRIS TÜRKLERİ ARASINDA 15 GÜN: 11 Kıbrıs Türkü ile alâkamızı y alıtız siyasî cepheye hasretmiyelimî Denizyolları vapur işletmez, Havayoüarının seferleri kâfi gclmez, gazete bazı giin gider, bazı gün gitmez. Kıbrıslı Türk malı kullanmak ister, fakat bulamaz. Bu bahiste biraz Yunaıılıları taklid etsek cok iyi olacak İdil Biret geldi Röportajı yapan: Omer Sami Coşar • Bıırada yalnız Turk Bİgaras: sa. tılır. Turk BLgarası içilîr!. Csbinden güçlükle b'.r Boğaziçi ç ı . karttiıştı. Adanın Türk koylerinden birinde idik. Bana da ikraaı etmisti. Çok lhtlyardı. O da, ada İngilizlere devredilirken dünrava ?elmiş! "^ Yıllarca Tani'lerin. Yorgo'îarın sigarasını içtik. Paramız Yunan tütün mustahsiline gitti. A'ılah devlete zeval vermesin.. Getirdiler buraya Türk tü tününü. bir fabrika kurdular, Türii yeden makineler de geldi, içerde ça. hşan bütün işçiler de Türk, ben de Türk sigarasma kavusturr. :• Fariste musiki tahsilinde buluınn ve Fontainebleau Sarayında muvaffa . MO111RV TCRK RESSAMLAR1 SERGİSİ Lı.rtdrada H(,.İHn Türk reskiyetli bir piyano rpsitali vt*ren şöVısamlan Etrgisi büyük bir ilgi topıam :stır. Resimde Londra Büyük Elçimlz İzmir 21 (Telefonla) 26 ncı 1/jtıir retli kücük sanatkârımız Idıl Biret MLharrem Nuri Birgi. serginin açıiış töreninde konuşurken görülüyor. Enternasyonal Fuarını açmak üzere dün memlekete dönmüFtür. şehıimize gelen İktisad ve Tiearvt Bakanı Abdullah Aker bugün ösleye doğru otomobille İstanbula h a ı e k t t etmiştir. Bakan hareketinden önce verdiği beyanatta, fuarın het yıl daha mükemmelleştisini sö>lemiş. ticarî münacpbette b u l u n d u | u m u z devletlerle daha yakın temaslar imkânının hazırlanmasına çalışıldığını ilâve etmiştir. ScAtland Yard, Türk Londrada bir otelin asansöründe öldürülen kontes Teresa cinayeti aydınlanamadığından, hâdise sırasında aynı otelde kalan 4 Türkün ifadeleri dün şeh.irnizde alındı polisinden yardım istedi İstanbula hareket etmişlerdir. Fuarı dün gece Sî 4 < ki^i 0J İzmir 21 ıTelefonla' İzmir Fııaıının bu tene yeni bir ziyaretçi rekoru kırması muhtemeldir. Dün gece Fuarı ziyaret erienlerin sayısı 87.400 ü bulmuştur. Bu raksm geçen senenin synı gününün sayışından 5080 fszlad:r. Antcrikan li< ı ct lıeyetinin İzmirdeki lemn^ları İzmir 21 ıTelefonlai Amerikrn ticaret heyeti bugün s?at 10 da ş?!>timiz Ticaret Odasında idaıe heyetile müsteıek bir toplantı yapm şSa 5 St'i. 2 rfe Derdli mektubda bir okuyucu yollad'ğı jeryod ediyor: Arkası Sa. 5 Sü. 4 te Bu yıl "Tatbıkı Güzel Ç'eşidli bölümlcri ihtiva eden okul, matbaacılık, nesriyat ve reklânı sahasının ihtiyacı olan sanatkârları, moda ressamlarını; seramik, porselcn. mobilya sanayünin muhtac bulunduğu teknisycnleri yetiştirecek Sanatlar Okulu,, acılıyor <s300 lira gelirim i'ar. Çocuklanmın lahsillerini temin için şehirde otvruyorum. Bugüne kad:ır nturduçmn ev istimlâk edilrp vıkıidı. Orada 100 lira kira veriynrdıım. $imdi yeni taşınmak isrediTürk polisi, 24 rnayısta Lordvvda kine el koyduktan sonra sınır dışı ğim eve 200 lira aylık ve bir . • « esrarengiz bir şekiide öldürülen Po etmişti. nelik peşin istiyorlar. Açtkttı kollonya tebaalı Kontes eresa L.ULİ24 mayıs günü Londraya g'der. dtrtt. Scıyfiye yerlerine taştnsartı anska'nın katilini aramaktad r. kontes Teresa, Gloucester Road yenakil vasıUrsı ücretleri yıknn. Hatularda olduğ.ı uzere Fı !onya raltı treni istasyonunda trenden inATiçin bu iinar hamle.<rine hazır hükumeti. komüniol crin arzı.su ü j miş ve 25. Cornwall Gardens caddezerine kontes Teresayı b.ütün emlâ sinde S.W.l. n u m t a l ı otele geimişlanırken bizleri diişiimnediler'? Neye ben gene 100 lira kira i\* h<r ev bulamıyayım ve Mz söyleyin. şimdi ne yapayım?» Söyliyecegirttiz şe\t okuyucmnııro hak vennekten ibarettir. Fnkut ne çare ki hulc insnnın içine rjnfşıflr sokaeağt bir davioltı deve'K değildir. Hattâ bozntı bu Tnt'sfiMr 'oldtıpu gibi hiç bir çey derrc'r; değildir. İstanbulun ceh.resinHe yap'hm estetik ameliyan bari bundcn sonra ağnsız. sınsrz yapmağa j " : / ref edelim. tir. Teresa. otele girdikten sonra asansörle odasına çıkarken, otel müstahdemini kontesin «Vuruldum!..> diye bağırdığını duymuştur. Sırtından hançerle öldürülen kontes Teresa. başka bir şey söyliyememistir. Tek başına asaıısörle ıdabina çı karken öldürülen Kontesin ksti'len. Ankara 21 (CumhuriyetTe)eks) Scotland Yard po'asinin 87 eıinl ık Seruimiz Basın Savcılığı bugün ^U çalışmasına rağmen Vsbit edi'^me lııs» mesulleri aleyhine Basın Ka mistir. nununuıı 17. m?ddeyni ihlâl ettikleri Kontes. atansörde mi. yoksa ıstr.iddiasile iki dava âçmıştır. Gazetç yonla otel arasında n'p hsnçeriçndi? mesulleri Hııaün öğledşrf sonra Sav Bu sualin cevabını hcnüz İngiiiz rtr,cılığa celbedilerek ifade vermisler , lisi vererrtçmektedir , dir. Dündenbeıi şehrimizde bulunan Mısır Tiearet Bakanı Muhammed Ebu Nuseyr ile eşi ve Mısır Ticaıet heyeti azaları da ^at 17 de uc^ldi «Ulus» aleyhine 2 dâva açıldı Mi'Ji Egıtim Bakanlığı hu sene Ee sek minıar Sabri Oran, muavinlığınr ş:kttşta Dclmabahçe sarayının yanın. Fethi Duyar tayin edilmis, okula aid daki resim ve heykel sergisıne bitisik teşkilât bu işte ihtısası alsn bir Alman binîds >TatWki Euıel sanatlar olrulu» profesörü tarafından hazır'anniıştır. açr^ktadir. Okuluc müdjrlüğune yük Arkası Sa 5 Sü. 8 de l.arnaka civarında Turk «iearasj içerim diyen Rum doktorun igneslle kor olan lhtijar V *•• I Arkası Sa. 5 Sü 7 de , ı Tic^rri (ır\«>ti Uuıt Uf;,?kla t"'niT hTreket çtmîş'Jj. uçaga binrn h»yrt ü"|»riniıı hılrtleri kontrol edlllyof
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog