Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

ALT1 CUMHURIYET 21 Ağustos 1957 XH. ENTERNASYGNAL İSTANBÜL TENİS TURNUVASI Profesyonelliğe yönelen Profesyonel lig kaşlarken Bari Cevanşir çifti dün galib geldi Rose, Davidson. Nielsen ve Âyala da galib Gib^or biıb:rlerile karşılaşacaktır. T?lı. minım:7.e gore dömifinaUer Rose ile Nielsen ve Ayala ile Davidson arasinda payUştldıktan sonra bunların ga libleri finali oynayacaklardır Diğer nııisabakalar İ Mergen S Baru'aya 6 2. 7.5 Amarim „ S. Madenciye 6 0. tî 1. M Revas . M. Hellyer Dıguichene 6 0. 6 1, Ramirez . A. Babilaya 6 0. 6.0, Courtie A Sözene 6 0 . 6 0. Bouchet Aktunaya hükmen galib gclmişlerdir Çiftlerde Ülrich . Nielsen. Karaoğ:.ın . Attieye 4 6. 11 9 6 4. Bari Cevdr.^ir Roberlo Garridoya 6 1. 2,6 ıi 3. Llamas . Contreras Demberg Keımene 6 0. 6 3, School . Davidson C«P . Aksele 6 1, 6,2. Roberio Aguirre. Nemli . Gurele 6 3. 6 1. Deckeı Kniğht. Biıktaş Draza 6 0. 6 1. Woodcock . Gibson. K Uncu H Görgiıye fi 3. 6 2 gelib gelmişlerdır. Mervyn Rose ihtar aldı! Tenisçinin bugünlerde oyundan menedilme ihtimali var Altı şampiyonluk nasıl paylaşıldı? Haz:rlıvan' Haluk SAN Ulvı Yenalın Futbnl Kederflsynnu reisliği zanicnında hazırlsnıp mevkıi taîbika konan profesyonellik talimalnöme = ! perpğince ifk profesyonpl fııtbol llği 1952 yılının başından itibaren İstanbulda 8 takım arasında yapılmağa sarlanmıstırIstanbulun. profesynneUık talini3t. n«mesine göre futbolcularile mukavele yaparak profesyonel takını leşkil cd?n İI's sekjz takımı. kurııtıış yıllarının sırama göre sunla'dır: C.alatas?ıay. Vcfa, Bpykoz •Eıonivet Fenerbahçe. Bfşiklaş. Kasmıpa^a, İstanbulspor. f Kürekçilerimiz nihayet cuma günü gidiyorlar 23 azus.os 7 evlıY. sr.ısında Alman vanın Duısbun; şctuınde yapılacak Avrupa kurek ^ampiyoıiıısına işurak »decek olan kurek mıla ckipımiz dö , vız musaadcsizUği y«zünden seyahatı nı bir mudder gectiıirr.işii. Nihayel dnviz alan taklmtnız 23 ajtıstos cıî". nıa günu saat 8.30 da uçakla Efria' Nossnın idaresınde Almanyaya ş . d o . ccktır. Uçakta faz'a vpr olmadıSı Vcv. Yrrk 20 Dünya agır siklcl için de kurek ajanı Hü&*meddın Bal bnks ŞMmıiiyonlueu ünvanı için 22 taotlu ile Kürrk mutehassts! Orhau AEnstcPla Wh«hinctnn'ds yapılacnk£a)ta birkaç gun sruıra çidt'cpklerriır. ttr MiiP^baknda öldürücü yumrukların s;ıhibİ Panıpiyon Floyd Pattersnn Petr RicH'msch*1ve k;< rçı Ünvanını koruy .c.'ıktı r. B'i m s ç için nıünrkkifllor rcKir niünilc neticolenobilir» demektedîrlpr. YukarırUki n s i m d p P.ittcrsomın rakilıi Radiir.acher gbrülüypr. KÜREK İyi nelicc bckliyeccğiz. M. ROSE İhtar aldı Bıısüıı müsabakay^ı devanı edilecek Diinya ağır siklet boks şampiyonası Müsabaka Washinî;ton'da 22 Ağustosta yapılacak Bir senp 5onra Istanbul profesyonel lieıne BpyoRİuspor ile Adslet de iltıhak ettiklerhıden maçlar 195219M mevsimindpn ititıareıı 10 takım arasınd» ya. p!İiıağa başlanmıştır. İ'.anbuldan sonra. ancak 1956.1957 fmbol mevsiminde profesyonel lig kuran bölgeler sırasile Ankara, İznıir v» Adanadır. Gene aynı m e ^ i m d e tstanbulda ikin ci profesyonel llg kurulmuş ve bu nıevsîmde Atıkarpda Ikinci prnfesyonel lig tejkil edilmpk ıı/.ere faaliyete geçilmiştir. İ>!anbn!fîa 6 defa yapılan proff.yonei lisde sırasile: birinci Saat 13.15 te Gibson iie Davidson 15 te Becker Nielsen beş set üzerinden kardöfina] k&rşılaşmasını yapacaklardır. Kadınlarda da Budding ile Meıgen ksrşılaşacaklar. Bu müsabakalsrdan sonra çiftlerde Nielsen Ülrich çlfti ile Bari Cevanşir çifti oynaya. caklardır. Melburn. 20 ıAP> Avustralya T e . nıs Birlişi d ü n gere Avustralyah ' * •lis oyuncuları Mervyn Rose il# Don Candy'ye oyundan men edllebılecek. ierinı ihtar etm:ştir. Rose ile Candy. geçen «eneden be ri hususi olarak Amerlka lle Avrupn. da tur yapmaktadırlar. Kendîlerıne birkaç hafta evvel Wim b'.edon sona erdıkten sonra turnuva kon^ltelerinden ücret almamaîart bil dirilmişti. NOT: Rose hâlen İstanbul s:nm favorileri araaındadır. turnuva Tunçcr BENOKAN BARİCEVANŞİR İstsnbı:l erterndsyonal tenis t u r n u . vasına dun de T E. Dağcıiık Kuiiibiı koıtlarında devsm Söhretlerin Contreras yaptığı raklbi edıldi. Santra kortta müsabakalarda F. çekişnıp.li G, Köniği İkinci günde gene bir galibiyeıimi: var. ise 6'0. 6 0 yenilme.^ine Aönada vaşınds Ayalayı rağmen klâsını tenis yenen tirak şıiastı. edfn sakall i'.e meshur Danımar. Llamas.la karyapılan turnu .külı Ürlich, Meksikalı ve Dsvidsonu Raketi sol elile kullanan Clrich K Nielsen. VVoodcock'u 6 3. 6 3 galib ilk feti kolaylıkla 6 0 kazandı. ikinci eelerek kardöfinale yaklastı Genç te. spt gayet cekismeli cereyan etti. Fakat karşısında temkinli iyi idi kuvvetli bir oynadı. ONielsen ise Llamas dörde kar|ar çıkabildi. Neticede maçı 6 0. 6 4 kpybetti. Oyun esnasında hakemin Llamas aleyhine verdiği yanlıs kararı Ülrich topu dıçarı atarak görıince bsslarında bir oyundan sonra 6,3. 6 4 mağlub etti. nisçi Wooscock Turnuvan:n Ayala f^vori tenisçilerinden P. Schoolla K. tenisçiyi yunun Alnunyalı yaptığı Tenis turnuvasında organizasyon bozukluğu Tenis şampiyorasında maalnsef. basır. mfnsiıbları geçen sene gör. dükleıi kolaylığı bu sen» sbrememektedirler. Netice bültenleri hiç çlkarılmamakta ve d3gıtıln".a. m^kt^dır. Tenise karşı son senelerde gösterilen alâkaya karşı bu seue böyle davramlması iizürtü ile karşılannr.:;tır. Derhal düzıilenmesi beklenmektedir. El topu şampiyonası 14 eylulde başlıyor El topu İstanbul birinciligi 14 eyk'ılde baş!ı;,Hcaktır. Bu müsabakaya GalEtasaray, Modaspor, Denizgücü. Altıııordu, Arıbadem ve Defterdar takımlan içtirak edeceklerini bildiımiçlerdir. Her sene bir çok takımın i?tir^k eltigi bu şampiyonanın sonları maslesef fiyasko ile neticelenmektedir Öt"ki t.kımlar turnuvanın baelarınria çekilmekte. kuvvetli bir takım da ckseriya hükmen galib gclcrek şamI piyon o!möktadır. HILMİ THkinin döneceği Hifmi Vefada TraıiFfer ihtilâf k'mıitesi dün Futbol Fcdrrasyonıı âzrtlannın iştirakile toplanmış ve hallodilmemiş meselelen t f k r a r jtnzden gccırcrek hir karara baglamiflartiır. Bu a r a d i Hilmi mpvzuu t e k r a r cle alınarak yapılan son araştırmalar ne.ticesinde bu fotbulrunun Vefad.ı kaîmasınada bir nıahzur olmariigı tes'tit nlıınmusttır. GünlcrdenHpri <İP5 V3.rn fdptl bir hâdi«f rfr höylefp knpannıstır. (gameı leri anrak uzan rakibine ehemmiyet vermeden oynadı. li»52 de Beşiktas. Î952.1S53 te Fener miısabakada bahçe. 195319B4 te Besiktaş. 1954.1955 te süren bir çekişmeden sonra aldı. Ayala Açıkıan fileye yaklasarak rakibüıe de protesto etti Gibson İle Knight arıısın. Galctasaray. 19S5I9S6 da Galatasaray, biiUin maç boyunca hâkim oynadı. School , f ! r s a t vermedi B.r çok turnuvalara i s . d a y a p l U n m ü s a b a k a , s a a t 4 5 d a k i k a 19561957 dp Fenprbahçe. "" sürdıi. Oyun baştan sona kadar deAnkarada 1 defa yapılan birinci pro. vamlı olarak çekişmeli ge<;ti. Sol elle feiyore! llğde: oynayan bazarv da raketi çift elle 1u195«1957 de Ankaragücü. tsn Gibson ilk seii 6 4 aldı. İkinci set İzmırde 1 defa yapılan birinci profes Gibson rakibile çekiştl ve seti 4 6 verdi. yonel lıede: Günün yegâne üç set süren miısaba195«.U57 de Altay. ka«;ında Gibson üçuncü seti de 6 3 ka» tstanbuîda 1 defa yapılan ikinci pro. zanarak kardofinale girdi. fesyonel ligde: Mervyn Rose. İ. Riberico'yu 6 3. 6 0 19561957 dp Galata şampt.von olmııs lard!r. yendi. İlk başlarda ağır ve tutuk kalan Roşe oyunun sonlarına tioğru rakıbinin heyecanlı ve sinirll oynamasından fay Yüzme maratonu Mnda Denii Kıılübünün (ertiblediği yi:ant maratonu peışembe günü saat 10 da Moda ile Kalamış arasında ya pılacaktır. Geçen sene de tertib edilen bu yarışıa Vılmaz Özüak birinci gelm:5ti. dalandı. vskibi O Emin ve rahat bir oyundan sonra m : isabakayı kazandı. S. Davidson baştan sona ka RADEMACHER Zor iş GALATASARAY ÇAL1Ş1YOR Lig nıaçlarmuı yakınlaşması iizerine Galatasaray futbol takımı çahşmalarını hızlandırmıştir. SarıKırmızılılar önümüzdekı cumartesi günü Ankaraya giderek maçlar yapacaklardır Ynkarıdaki rcsimde jutbolcular dıinkii antrenmanda görüluyo.lar. Fenerbahçe ıııtbol ınkımı diın ÖE leden sonra antrenörleri Molnann ne zaretinde antrenmanlara devam et« Becker'iıı karşısında pasif kaldı. Oyu miştir. Çaljşmalara B&syi çıkn^amış nu 6 1. 6,1 kaybetti. Dünkü müsabaka. Lefter oyunun soımnı doğru katılmış lardan sorra Rose Contreras. Becker •ır. Necdet de askere gittiği için Melsen ile Aysla Ülrich, Davidson l antrenmana katıi.namıştır. Hastalık. elimine etti. Davidson dar hâkim oynadı. Behbut Cevanşir. R Garridoyu 6,2. 6 1 yenerek Fenerbahçenin antrenmanına Can ile Ergun da katıldılar' ları gcçen dtr. günü ;enç kım Can ile Ergun bilindiğt çalışmışlar. gibt pazar maç» Fenerbahçe takırr.mı cumartesi İstanbulsporla günü ynpacail çısaracaktır. Genç ta Defterdarla bir yapacaktır. hazırlık karşılaşması luıllııınnninnıumııııııuıııt>ıııi"uıı'u|"'i"iıı«iDinh"Mi!iıiBiııııııı iHnHunınııninainnıııııımmtmırtiıııunınıiHiınınnnnmıminıımııııuıııu KISIYE LIRA PARA İKR,AMİYESİ LIRA PAR.A İKRAMİYE3İ ICISIVE UZUN VADELI KREDİ İKR.AMİYESİ Türkiye Cumhuriyeti ANONİM ŞİRKETİ Ziraat Bankası ı Güzel İsim Müsabakası Neticesi ÇiKarınpk<H cldu'Vıiırv. vraasır suyu isim ismini bulanl'jr i.rtsmria çekilen kur'ada. istanbul Küçükmustafapaşa, Mustaniik sokak Vo. 1S te oturpın Bayan Fadim Dikilitaş Şezing Siparişf Alınacaktır: Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi için Şezing siparişi alınacaktır. Siparişler. 26/8/1»57 günü saat 09.00 dan, 27/8957 günü saat 16.00 ya kadar kabul edilecektir. Şartname, Bahçekapı Sümerhanda kâin müesscsenıiz pamuklu şubosinden temin edilebilir. (11517) KARAMÜRSEL MENSUCAT ve TİCARET İDARE MECLİSİNDEN: Şirketimiz hissedarları umumi heyetinin agağıdaki ruznanıede yazılı husutları görüşmek üzere 21 Eylul 1957 cumartesi günü sapt 10 da Süleymaniye Kirazlı Mcscit sokak 31 numaradaki merkczinde fevkalâde olarak toplantıya çağırılması kararlaştırılmıştır. Şirketin 31 Ağustos 1957 tarihile tanzim ve umumî heyete arzedeceği bilârıco ve kâr ve zarar hesabı 5 Eylul 1957 tarihinden itiboren şirket merkezinde hissedarların t(tkikine âmade bulundurulacaktır. Sayın hissedarların toplantıyı tcşrifleri ve çirkct merkef.ine müracaat edeıek giriş kartlarını almalan rica olunur RUZNAME: IDARE MECLİSI İstanbulda modern ve büyük bır fabrtka için ehliyetli bik idare âmirine acelo ihtiyaç vardır. İsteklilerin tahsil durumlarını belirten fotoğraflı hal tercümelerini (İdare âmiri) rümuzu ile Posta Kutusu 1105 İstanbul adresine göndermeleri rica olunur. ^ ^ B ^ H H H I ^ H Idare Amiri Aranıyor BALKAN BALKAN müsabakasına Yüksek Miihendis İş Arıyor Büyük, nıiılencvvi ve makineli inşaat şantiyelerinde. devlette nıcınııriyetlur.ie, yinııi stnelik tecrübesi olan yüksek mühendis, serbest sahads maafiı ve pı imli olarak, iktisadi ceviet teşekkülİ3rile. rankaiar veya citvltHe yevmiye ile mukaveleli iş aramaktadır. İ^in Ankarada clması tcrcih olunur. Teklifler için: Telefon, gündüzlıîri: Valova CA. Gecderi: Yalova 81. Mektubla: Yalova P.K. 6. ismini Vuimakla 2J00 iiji.iıl'" ikramiyeyi kazanmıştn. Talihli vatandasın >ez;hanemize kadar teşrif edeıek ikıamiyesini Lİması ıica olunur. Marpuççular Büyük Şişeci han No. 21. SÜMERBANK Alım Ve Satım Müessesesi Doğu Almanya İçin Verilen Talebnameler Hakkında: 13 üncü grupa aid sipariş müsaadeleri hazırlanmıştır. Bu müsaadelerin hangi firmalara aid olduğu Ekonomi gazetesinin 21/8/957 nüshasında yazılıdır. (11751) İznıir Fuarıııda C C 4 V U Çocuk araba ve bisikletlerini Mutlaka sörünüz. Paviyonumuz Havuzlu Çarşı Gölbaşı arası öğrenci ' Bir yıllık ihtisas kursuna kaydı ve kabulü: 1 Şirket esas mukavelenamesinin 39 uncu maddesinin aşağıdaki sekilde tâdiü: 39 uncu nıaddenin eski şekli: Şirketin inkızayı müddetinde veya vaktinden evvel feshi halinde bilcümle taahhüdatı ifa olunduktan sor.ra bâki kaian meblâğ. gerek Şuketin fazla mevcudatından ve gerek ihtiyr.t sermayefinden mynbais olsun. evvelerrrirde Şirket sermayesi nin iadesine hizmet edecektir. Fazla kaldığı takdiıde bunuıı yüzde onu Şirket memurin ve mÜEtahdeminine itâ ve mütebakisi kâffei hisspdaran beyninde taksim olunacaktır. 39 uncu maddcııiıı yeııi şekli: Şirketin inkızayı müdde'.inde veya vaktinden tvvel fesJ* halinde bitcümle taahhüdatı ifa olunriuklan sonra bâki kalan meblâğ, gerek Şirketin iazU mevcudatından ve gerek ihtiyiu sermayes.inden münbais olsuı. evvelemirde Siıket sermayesi nin iadesine hizmet edecektir. Mütebakisi Sırket hissedarları arasında htsseleri nisbetinde taksim olunacaktır. İstanbul Ticaret Odası I NEGHT AND DAY FOLLİES 1 AÇ1KHAVADA YENİ PROGRAM Biletlcr: Atlas siucmasında ve Acıkhavada | | W İsveç mamulâtı 6 paıça zarif salon takımı satılıktır. Müracaat carşamba ve perşembe günleri saat 1012 arası Teşvikiye Emlâk cad. No: 38 kat: 5 ^3Uiı:iiıııs;,ıai3fCI|]|iıııiî!aEllıtıııı iffliBi'iniflrırünını '?• ırıaı ; c ır1 ıı.i!'!:!î!:ır!aı:ıi!;ıııi!i!"nH!rın!i3! üinııiFinııırıııiTBHııınıııımıiKiBinıımıanıınıiüiüiıııı % PYRONAL TABLET i'lcı.1! ı ıu; m' \v mı itıı taı^ı [!ii;!:.i!rınrjr]:ıı,,.ınEi,u:.ii:ııi::u[fi!i[irtWiııuıırai3HJi!Hi | | | | Bütün eczane ve ecza depolarına tevzi edilmiştir. Deposu: GÜRÜN HAN 343 Tel: 22 66 34 Telg. Ayhan İstanbul Üniversîfesi İktisal Fakültesi İşlefme İktisadı Enstifüsü Müdürlüğünden Yüksek tahsilini bitirmis olup, ticari ve sınai müesseselerde mesul vazifeler alnıayı arzu edenlere mahsus ihtisas kursu 1 Kasım 1957 den başlayıp 1 Mayıs 1958 e kadar devam edecektir. 35 kişiye tahsü süresi masraflarına karşıhk 2000 lira burs verilecektir. Tafsilât için Enstitü Müdürlüğüne müracaat. (Tel: 27 27 7.3) KANAPE TAKIMI Bilumum İthalât Yapılacaktır Eskişehirde faaliyete geçen şirketimiz, bütün maddelerin ithali için ecnehi memleketlerin Türkiye mümessillerile temas etmek istediğinden sayın mümessillerin lutfen aşağıdaki adrese yazmaları rica olunur. ESDEMtR T.A.Ş. Eskişehir Telgraf: Esdemir, Esk'işehir. Telefon: 2610 2 Şirketin fesholunarak tasfiye haline girmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması. 3 • Şirketin tasfiyesine karar verildiği takdirde 31 Ağustos 1957 tarihinde tanzim edilen bilânço ve kâr ve zarar hesabile idare meclisi ve murakıb raporlarının tetkik ve tasdiki ve tahakkuk eden safi kârın tevzii husut;unda karar ittihazı. 4 Tasfiye kararı verildiği takdirde lasfiye memurlarile murakıb intihabı ve tahsisatlarının tesbiti. ! % Beylerbeyınde vapur iskolesine üç dakika mesafede çam j | lık ve dpnize nâzır satılık arsalar. Müracaat: Galata Ka | | raköy Palas karşısı No: E4 İBRAHİM TAŞÇIOĞLU ; 1 SaCılık Arsalar nuılıt! mı if'ii'ra xt\ KKlîiııiri'iMl ;"irilin!:"inf!ıill!!iitiiini:i'inililltfl;i';: iM'l;ı;ilJf;UlıII]l.l![1HI:t ( İngilizce bilen telefoncu bayan alınacak Talıblerin Nişantası Anıiral Bristol (Amerikan) Hastanesine bizzat müracaatleri rica olunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog