Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

21 Ağustos 1957 CUMHURn BEŞ Bo»tof«f> 1 Me< «ahifed* Ba$taratı l tnel sahifedc Baştarafı 1 .nci mhjede daki bütün arazim, malım mülküm Merkezinde fevk«Ude bir toplantıya sulhu için vahim bir tehllke» teşkil ettiği iddiasmdadır. Bununla beraber bir delerine yardım toplamakla, bunl^ Rumun bölgesınde kalsın! Ben ek davet edilmistir. Siyasl çevreler içmek zeytinle başladım hayatuna. Ten birliği müzakerelerinin daha uzahartciy» aozeüsü Surlyenin, konseyin rı oraya ulaştırmakla raeîguldük! Avrupa seyahat komisyonu başfc,aru terdiklerl memleketler şu şekilde « Rum tefecileriu bu oyununj rar ekmek teytinle oönerim. İş. Rum yacağını ve bugün de sona ermiyeherhanei bir tarzda hareket» geçme. Arthur Haulot kısa bir müddet ev sırBİanmaktadır: 684.412 turietle İtal' sini istemediğinı ve sadece dîkkatinin gelen bazı Türkler cldu. Sonrr borç idaresine düşmiyelim, Türklyeve yak c«ğini ittifakla belirtmislerdir. vel Brüksel'de 19SC senesi turietik ya, 664.766 il« Almanya. 637.000 ile larını ödeyemediler, Urlalarını, mal laşalım! Malın. tarllaıın ne Kiymeti cekildiğini söylemiştir. Bu arada muhalefet liderleri. işbirhâdiselerini teferruatile aksettiren Fransa, 446.581 il« İsviçre, 255.443 ile larını kaptudılar. Kıbrıs lükumeti varmış!» diyordu. Beyrut gazeteleri ve Suriye Bugün Adada Türkler arasında liğinin tahskkuk etme ihtimallerinin tngiltere, 1M.T34 ile Avusturya. Beyrut 10 (T.H.A.) Bu sabahki de bize yardım etmediğü'c'.cn çoğubir açıklamada bulundu. karşısmda iktidsr Beyrut gazettlertnin yazdıgın» göre. muz Rum tefecilerin elinde oyun taksim fikrinin ne derece sağlam bir kuvvetlenmesi Komisyon başkanının ifadesine gö , 187.737 ile İspanyB. şekilde yerleştiğine en kuvvetli .111 cevrelerinde beliren kcndi tabirlerinr» 1955 senesine nazaran Ameriken İstatistiklerdeki yerimizin bu d e | h3len Mısırda bulunan Şükrü 11 Kuv. cak olduk.» vetli geçen pazar günü Şamda nayNeler çekmemişler! Borç verrîn sali de o veriyor! Bütün malı, iar ce «telâş. hiddet ve vftveylâ» lara turistini çekebilme rekoru Türkiye . rece düşük oluşunun belli sebeblerılmadan önce Suriye Cumhurreısliği Rum tefeci. Borcu verirken ^üttüğü laları güney Kıbnsta! Taksim alur ve «tehdid kampanyaa» na cevab rinden birincisi turizm propagandadedir. 956 senestade Türkiyeyi ziyavazifesinden ayrılmıştır. hedef malum. Mahsulü kaldırıp Eat sa buraları belki Yunana kalacak'. vermişlerdir. ret eden Amerikalı adedi 29.415 oluo mızın zayıf oluşudur. Suriye hükümetinin kcyfiyeti gizli mak isteyince kar»ıl«rındı. bu defa Ona rağmen taksimi istiyor, gide Hür. P. Genel Sekreteri İbrehim bir sene evveline nazaran yüzde 03 tutınaj» çahştıgını bildlren Beyrut fa tüccar olarak gene 0 Rum tsfeci. rim kuzeye diyor, iş vatana yakın Son seneler rarfmda propaganda Öktem demistir ki: zetelerinin llâve ettiğine göre. Suriye Buğdayı alır, .alelhesab bir şey aı olayım, onunla beraber olayım! Ifarklıdır. organlarunız garib bir şekle bürün* Muhalif partiler arasmdaki iş)ı Amerikalı turist celbinde Türkiye müşler ve bu işin idaresinde vaziîe | Cumhurbaşkanlığını vekâleten ıfa eden da şimdi der, ne 9ened, ne sepet, , Kıbrıs köylerınde dolaşmağa oaş birliği çalışmalarınm umumi efkârca parlamento bajkanı Dr. Naîım El Kudsi > nin gösterdigi bu kabarık grafik ilk almış «orumlular evvelâ dahilde rîusonra da işler karışır, hesabların i ladığun günlerde er. çok kcndi ken S>n!m?enme*i karşısında. iktidar orde dün Beyruta gelmiştlr. anda ziyadesile memnun edicidir. çinden çıkılmaz olur: dıme sorduğum sual şu oluyordu: rumlarını kuvvetlendirmek yolunu ganlarının telâş ve vâveylâları gün Böylece Suriyede halen herhangl bir )i Bilhassa turistik seyahatlerinde tercih eder olmuşlardır. . Adanın güneyinde. Kıbrıs bo geçtikçî? artmakt^dır. Bilhassa bu• Onun artık insafına kalmıstık. Nitekim % Devlet Başkanı bulunmamakta ve idare : ) bol para hflrcamalarile şöhret E hibi bastırdığı propaganda takvimlerini tamamen komün.st subayların elinde Ne derse boyun eğerdik! Hep borç lündüğü takdirde Yunanistanıiı e gün «Havadis» gazetesinin ilham eine geçecek olan bu topraklarda yalu kalırdık.. > Amerikalılann Türkiyeden memnun Amerika tngiltere ve Fransaya bulunmaktadır menbeını tayinde güçlük çekmedigiVe bu hal yıllarca devam etmiş, şıyan Türkler, malmülk sahibi ou'kalmaları, resmi yoldan dolarlannı dermek için çırpman bir ataşemize.j» Suriye hâdiseleıl ve Türkiye miz bir tehdid kampanyasına açıkça yıllarca Kıbrıs valileri Türk köylü lunan ırkdaşlarımız ne derec3 tak)j îhmadıgumz ycni dünya sakinleri ilkönce Türkiyeye gondermesi için New York 20 (A.P.ı Hafta sogirişmiş bulunduğu görülüyor. «Hanunda Suriyede Sovyet taraftarı su sünü Rum tefecilerin elinde bir o sim plânını destekliyor? Bu maüa nin hususİ xiy«r*tlerile bu artumu çekilen telgraflardan neredeyse posyuncak olarak bırakmışlar. A n d k rtnı muhafaza için muhtariyct iste vadis. in bizatihi manşetleri fikir tebayların ordu içinde iktidarı aimalazu gerçeklestirmeleri bakımmdan tacı bıkacaktı. nakuzuna dikkate değer örnekler rile neticelenen hâdlseler. Ortadoğuda scjn senelerde durumda bir j^ğijik meğe katılanlar var mı?sevindiricidlr. Fransız Rivyerasıru. İspanya v e ' yoni bir buhranın doğmasına yol aça lik olmu§! Kooperatifler kurulmuş Köy köy dolaştığım bu böıgede, vermektedir. (Birle^seler de bir neSeyahat komisyonu reisinin açık ltalyayı müteaddid defslar gBrmüş'S caktır. ve bunlarm umumî olarak açtığı kıe muhtariyetin de iyi tarafları var» tice alamıyacaklarını anladılar) diladığı 29415 Amerikalı liyaretçinin olan güneş meraklısı Buhranın tara bir şekilde rreydana dilerden bizimkiler de fcyrUltnını; diyen bir tck kimseye rasthyamadım yenler. bu biılikten hakikaten netice Avrupalrnınıj |Türkiyeye ne kaHar döviz bıraktıeını zamanla Türkiyeye kayacağı tabii, ç:kması için blr müddet geçmesi gere lar. Rum tefecilerden yakayı kur Başını sokacak bir ev. biraz cia tar alınamıyacağı fikrinde iseler, tehbir salâhiyetli ağı«d»n işitmek bizi dir. kecektir. Bu müddet zarfında Suriye tarmışlar. ellerindeki rr.plları ıııuho lası olan bir ihtiyar diyordu k>: didlerden ve tedbirlerdcn bahsetm»rejimi dahili mukavemeti ezecek, iktlmemnun edecektir. Fakat mevcud < Çok iyi biliyoruz ki, muhUri lerinin acaba sebebi nedir? G»ne Nitekim bu arzuyu Bonn'da bulun | darını sağlamlaştıracaktır. Buna rağ faza ettikleri gibi satın alnıaya da koyulmuşlar. •ecrübelerimizle bu ksbil rekamları duğum sırada ', bizzat yeti istemekle mallarınıızı mufiitpz& manşet olarak (Milli iradeyi teğ»iş görmüstüm. öğrenmenin güçlüîünü biHiğimiz, Turist bürolarından hemen hergünj men daha şlmdiden Arab liderleri ara« Arazinin büyük bir k^sm. eli edemiyeceğiz. Nasıl olsa Rıuıı bun edecek hiç bir teşebbüse mcydan sında bir ;ok dalgası dolaşmıştır. Iarı yavaş yavaş elimizden aiacak! verilmiyecektir) denillyor. Muhalefemizdedir!ien böviç bir te>ç+ıbüse firişmHik. gelen prospektüs taleblerini karşılaİlâveten Güney hududlarındaki bir Kıbrısın hemen hemcn her köse Tek kurtuluş yolu 011dan ayrılmak! tin milli iradeyi tağsiş etmesi UsavEsasen bu ve benzeri tecessüsfcr ma Büçlögü içinde bulunan ataşe' memleketin Sovyet komünizminin assinde durum böyle Gönyeli, Gala Gözlerimiz açıldı artık!» vur dahi edilemez. Haklarını, hünibızde daima hüsranh neticeler ver likte. broşür veremediği turistin kerî ve siyasl üssü haline geuııeslnl raiştir. Meselâ Amerikalı turist gru çoğunu karsısına alan faal atase saı hof karşıUmıyacak olan Türkiyenin de tia, Köfünye gibi silme Türk köy Ve bütün bu kütle tek lider olarak yet vç istikbalini korumak kudretini liddetli bir reaksiyon göstermesi bek lerinin tarlaları civırdaki Rum köy tanıdığı Dr. Fazıl Küçüğün, tek par tarih boyunca ippat etmiş bulunan punun resml kanaldan Türkiyeye atlerco çeşidli suellerin cevablarırı lerinin hududları içıne naddr s^rk ti olarak bildiği «Kıbrıs Türktür Par büyük Türk^mÜleti. esasen iradesini lenmektedlr. bıraktığı dolar miktarmı bir gün öğ bizzat vermeğe çalışırdı. Ba$kan Cemal Abdül Nâsır için de mış! Öyle köyler «u ki, ora'.arda tisi »nin izinden ayrılmıyor, ayrılmı tagsiş edecek teşebbüsleri. bunlar renecek oİ5ak, şüphesiz çok komik Fekat hem pro=pektüsün hem de| Surtye hsdiseleri büyük problemlar do. Türkler azınukta. '''akat bakıyorsu yacağız diyorlar. nercden gelirse gelsin bundan böyle bir rakam ortaya çıkacaktır. En basit İtalyanın Siena şehrinde dört asır | olmuştur. Siena'nm Kartaliıları Ronuz arazinin çoğuniuğu geııç bi/de! bu derece cefsva katlanacek ata^ej guracaktır. •t" T* »P müsaade etmiyecektir. hesabla bir Amerikshnın Türkiyeds Bilhassa guney Kıorısta dolaşuken danben her yıl muntazaman tekrar sanna'nın kendilerini temsil etmelenin bulunmadıöı propa?.ind? <esek\" Arazi bizde, fakat tapu daire azından 1000 dolar harcadığım tahÖyle anlasıhyor ki. iktidarı bir lanan bir at yarısı vardır. «Palio» rine seve seve rszı olmuşlardır. zira hep aynı sözlerle karşılaşırordıım: küllerimizde kapıyı çalacak müstak^ leri onların elinde! min etsek yekun 29.415.000 dolar eder nimet bilenler ve mevkilerini mu adile anılan bu yarış şehrin ana genc kız cidden harikulâde bir bi« Son bir kaç sene içinde cok bel turistin Türkiye hakkmdaki j Evet, bugün en büjük lehlıke de hafaza endişesinde bulunanlar yol meydanmı dolanmak suretile yapılır. • nicidir. O kadar ki «Palio Kızı» ki bu miktar dahi piyasada güç tearazi aldık. Hep rîuralardan! Sattı intıbaı pek tabii müsbot olmıyacakj burada, Kıbrıs hükumetinin tapu dalar, biz de topladık!> mensublarını Yarışın en mühim hususiyeti. mü isimli filmde baş rolü oynayan îndarik edilen bir kısım meddenin döirelerinde Türk memuriaımı OJŞ ye nız muhalefet parti tır. Bugün Adada. Türkün elinde. nü re aramayın! Daha d'irt beş sene ev değil, memleketin tarafsız ve güzide sabıklarm dört asırdanberi yanşın giliz bomba» Diana Bors'un yerini izini karşılardı... Propaganda organbrımızın çeşidli fus nısbeti ile muKayt'ie edilemiye veline kadar Leymjsun kazasında evlâdlannı Anayasayı değiştirecek tertiblendiği ilk gün nasıl giyinilKomisyon rıporunun diğer mem taleblerini tatmin için hazırlanmıs] ath sahnelerde Rosanna almaktadır. cek derecede arazi bulunması Rumve demokrasi rejimini tesis edecek misse öyle giyinmeleri ve ellerindeki 'eketfcrle ilgili rakamları turizmde şandalyeler olmsmasına bilhassa dik | Palio'da diğer on altı mahalleyi Bastarofi I inei sahifçıie ları ve kiliseyi ziyauebile endişeleıe tapu dairesinde Türkler vâ"rdı. Ya kurucu bir mecliste vazife alırlarken uzun sopaların da yardımile. her ne dereee ysvaş yol aldığımızı önü kat etmemiz icab etmektedir. gece blr müşterek tebliğ yaymlanmış sevkediyor. Hattâ uykusunu kaçtr; vaş yavaş bunlar KayDolıiu, j&ılırini temsil eden müsebıklar ise «erkekhep Rumlar aldı. Neden bu dcğışik görmeği dabi hazmçdememektedirler. türlü taktige bs?vurarak rakibleritır. sermektedir. yor. Böyle bir vaıiyet nasıl ol liğe lüzum görüldü. I.eymaj.un'da va Biz milletimizi bu zavallı ahlâk öl! lik bizde kalsın» diyerek kendileri Bu teblljde, «tii memleket ar»»ın. FEYYAZ TOKARİ nin kendilerinden evvel yarışı bitirAmerikalı turistlerin rağbet gosda a*ırl!k doitluk baj(larının kuvvet mus? li Harding'i tenısil eden lngiliz kay çülerinden tenzih ederiz. lktidar melerine mâni olmaktır. Bu yüzden atlanna ejersiz bindikleri halde RoGulüyorlardı: ; sanna'nın eğer kullanmasına itiraz lendirllme&ine çalışıitcağı belirtllıpek makamı Rose Clunys nr.i, yoksa bir mensubları ne derlerse desinler, va• Papaz aklına kurban gittiler. Kıbrıslı Rum olan ka.ı;ı mi bu de tandaşa hakikatleri duyurmak ve ık yarıs tam manasile «erkek işi» dir. etmemislerdir. Ama tarihi müsabaka tedlr. Nitekim 400 senelik talimatnamede Bundan tonra, yapıian müEakereler Bir zamanlar Yunsnistan öyle bir ğişiklikte âmil olduiar* tidarın kötü gidişini ona anlatmakaıresında iki memleket devlet adam kampanya yapıyor, Kıbrısı almak 1aksi belirtilmedıgi halde şimdiye • esnasında da yiğitliğe leke süriilmeMagosa'da da, Bafta da, her rr.er tan ibaret olan vazifemiıin ifasma larının düaya meselelerinl Inceledik. çin öylesine uğraşıyordu ki. ilhakın kadar hiç bir kadın bu yanşa katıl sin kaygusu ile güzel Rosanna"yı leri kaydedilmekte ve Mısır ile Yu. artık bir gün meselesi vlduğunn bü kezde de öyle, tapu daireierınde hir hiç bir tehdid mâni olamıyacaktır.» mağa talib dahi olmamıştı. Fakat bu gözünün ysşma bakmadan atmdan tek Türk baskâUb yok: nanlstann hürriyetlerlne. istlklalleri. Prof. Turhan Feyzioğln ne diyor? sene «Palio» nun bu hususiyeti de alşağı etmeği adeta vazife edinmişne ve iktisadt (telişmelerlne verdlkleri tün Kıbrıslı Rumlar da inanınışUrBu tapu dairelerinie şimdi neler C. H. P. Meclis azası Prof. Turhan tarihe karıştı İlk defa olarak 23 ya; ler, kızcağız yarışın yansmı dahi dı. O günlerde Türkive de susuyor Baştarati I ınci tahiiede 6nem ilerl «üru>.nekt«d!r. /kvıvci mthiftden devam hazırlanıyor? Son bir kararla, tapu maalpsef epey kabirık. Mesela. Senaio def tutmaktadırlar. Bundan tonra. güvenllk meselesl e!e du. Bizımle hiç bir zarmın ilgilen dairelerindeki kayıdların rumca da Feyzioğlu da demistir ki: larında Rosanna Bonelli isminde bir 1 tamamhyamamıştır. Merak etmeyin; « (Zafer^ «İşbirligi aczin delili İtalyan dilberi şehrin 17 mahallesin ne sopa darbeleri. ne de düşüs, İtald» rulbrisht'in konuştuju gün Penn. Bu mesele burada su (ckilde mü • lınarak, her iki memlekeun de. n e . ıniyeceği sanılmıştı. t*te bu diınıına yazılması emredilmiı! Bunlar yaıı kandılar. Türkler Laılalarınraı, malreden gelır«« gettln, her türlü teca. sylvtnltlı bir temsilci Kongr» zabıt talea •dibnektedir: Urken de Türklere aid bazı ar.ızi <kı dir» diyor. Hakikatte. iktidar çev den cKartaU 1 temsilen yansa işti yan dilberinin güzelliğine halel gevuzi harekete muhalıf olttukları kaY larınızı satm almak istersc, MI1UI> larına Amiral Stcphen R. Edson'un lise malı., yakınlardkki bir manas relerinin işbirligi karşısdındaki hid rak müsaadesini almaja Bu plânın birinci hedefi. Kuzeyde dedlircektedir. muvaffak tirmemiştir. dendi. Onlara bu tavsiye yapıldı. kendi eyslfilnde vermis olduju nutku deti azcin ve endişenin delilidir. Finlandiya. Günçyde Türkiye. İran T>?bll$de bundan sonra. Mıaır ve Şöyle dÜBÜnüyorlardı: Na3ü nlıa Yu Itırın malı gibi gösterıliyonnus! Şim.Şffîirttl. Bu nutkunda Amiral «zâhirî Cesaretleri varsa basın hürriyetini, bir Jtikl»! htrOtctlnin hunınuzluiu ve AfganisUn ve Uzâkdoğuda da Yunanlstanın ard'.3rında'ii kültür mu nanictan gelecek, ilhak olacak. o 7a | di künse sesini çıknrmıyor. Bizinı toplantı hürriyetini. hfikim teminaiçir.de nian Cezayir ve Fas gibi müs. Japonyadır. Sovyetler her fi'rsattan nasebetlerlni gellştlrmeğe karar rer. man sattıfımız bu matlaıı nasıl olsa kiler dc bilm«dikl«rindm herhangi temleke bMgclcrt» ndan bahsedtyor. istifsde ederek bu memleketlere ik diklerl işaret edlimekte, bu aradg ti geri alacağız. Şimdi aatarsak, Türk bir teşebbüste buluıun '^oılar. Fa tını. radyoyu ve Seçim kanununu Aııla|il?.n sayın Amiral g»ttte okumu tisadt ve siyss! taviyeden bir tskîm eart mübadelenln de arttınlmaaına ten aldığımız para da yanımıza ka kat yarın muhtariyet olunca bu ka 1950 deki hale getir?inler. O zaman yıdları çıkamrak «Burası kiliseni kendi tâbirlerile kimlerin millet yor olmalı kt Fasın müsUkil olduğunu. imkânlar hazırlamakta ve vaidlprdj g«yret sarfedllecejl llftTe edllmekte. lacak!. tilr. dir» deyip ihtilâf yaratacakları ve nazarLnda külH>"en b*:tmış olduğu Cerayirdekl ihtilâ! hareketinin zahiri» bulunmaktadırlar. Işte bu papaz aklı ile hayli zaman Rum hâkimlerin d » bu ihtilâfı on1 Dlger taraftan Yunan Başbakanı < llkten hayl! !l«ri aysn beysn bir mü flfljstaraft J inei »ahifede Baştarafı 1 Ind sahiiede anlaşılacaktır.» Sovyet Rusyanın bu sistematik 7a Konstanttn KaramaDlia, Mıaır Cum. yürümüşler. Bizimkiler de Rumhrın lar için elveıi*li sekilde halledecekcarteie olfluğunu bilmiyor. Halen hastanelerde 50 kadar gripli ZU.TIİU noktalar tesblt olunmuştur. »Her «nyleneııe kalak asmıyacağlzlıjması Batıda henüz farkedilmit âe hurbakanını Yunanıatana daret e: elinden çok tarla .afın almışlar. Menderes Warren gOrüçmesinln leri şüphesiz! Bu ceşld hidlseierir son gunl*rd« C. H. P. Istanbul İl Baıkanı Şenı vardır. Alâkablar hasulık geyrinin dotruuan dojruya Kıbn» meEeleile ıjılş ve bu davetl kabul edtlmişUT. Magosa'nın kuzeyin ieki Galatia kö kıılsS'.mua ealınan diier bir misal! de I gildir. Bunun kebahati bir bakıma Tapu dairelerini işgal etmislcr... seddin Güııaltay ise. «Bizim işimiz normal gıip vakalarma çok benzedi .Igill olduğu anlaşılmaktadır. yünde anlatıyorlardı: TciMUciler MMlial Tahıint Encüıneni Amerikan Dış Uleıi Bakanlığındadır Oradan da Klbnıı isgal etmek iatl v»r; mtfgulüz; her söylehene kulak gini söylemektedirler. Bununla beDlplomatlk çevrtler, Adanın bugün • Rum köyl«rinin ..ududları içiszatarından blrlnln Biwnhewer'in fatu dancbilir. Zira Amerikan Dış tşlerl yorlar. asmak nTscburiyetinde değiliz.» şek raber nekahat devresindekl hasta kü nhlbl İngllterenm dünkü temas. mebusu Halil ne glrdik. En münbit arazi tiz^e! ' si t«msi!c;si olarak Ortaşark menıleket Bakanlığı Türkiye ve Iran gibi ne Diyarbakır kalmasına dlkkati çek lardan kan ahnarak Refik Saydam lar dışıcda linde konuşmuştur. Rum tefeciler yüzünden kaybettıği lerini dolaşmış olan Richarcis'a neden tarafa mensub olduğu şüphe götürmektedJrler. C. M. P. Genel id^re kurulu azası Hıfzıssıhha EnstitUsüne gönderilmışBlrfnsny3yı ziyaret etmetfiğirl soruşu miyen memleketlerin. dış yardım Turgud hakkmda yazılan miz arazinin tamamını geri aldığimız Atnettkan BUyUk Elçlsl de. Başba. tir. Hastelıklann hakikl mahlyeti *anm yanından aynldıktan sonra ga gibi Rumdan da tarla ^Idık, genisleNureddin Ardıcoğlu demi?tir ki: dur. Çok fukür Dıa İşlert Bakanlıtı hususunda başka tckliflere de maruz lar doğru değildir dık!> nın Encümendeki sözcüsli Birmanya kaldıklarını nazarı itibara almamak «Seçimi öne almak kendi bile oradaki tahlillerin neticesinde anla* zetecllerln suallerlnı «vabsız bırak. nın "Ortaşarktan sayıImadıSını» rauhDıyarbfckır mebusu Halil Turgud Fakat ne taman ki ortodoks kili mıştır. cekleri bir iitir. Seçim hakkını kal şıl»c!>ktır. imn*ll« göndemrn 10/K/947 tarihli •Ml, Türkiye hükumetmüı ve Türk terem temsilciye ihtarı Ihmal etmefll. tadır. Kmln kaynaklardan aldığımız ma. dırmadık«a işbirlifine mâni obma?Diğer tnrafUn Vilâyet HıfzıssıhMeselâ. Türkiyede Sovyetler sîya diltkçc ve Eklerı inctlendl: miUctinin «lele bu dâvayo alıldıgını lar. Isbirliği de muhalefeHn bileceği ha komisyonu bugün bir toplantı tOmata göre, Dıs İ;l<rt Bakanlığımız, Cumhurlyet gaactetlnde neşrl latt görmüş, hemen vaazleri değiştirmiş. Kıbrıs mescl«slnln takib ett'.zl inki. •î bakımdtn herhangi bir başarı kay Baftarafı 1 tnct tahiiede bir iştir.» yaparak rr.uhtemel Asya gripi vaka •afı blr rapor haltnde Amerikan hu ded'.p bu raemleketi Batıbîarın safın niîen oeTabln baun kauunun dcglşlk • Aman Türke mal satmayın» dcmeğe Toplatrna ve trkib*l8 geçme sebebi Hür. P. milletvekillerinden Muhlis larma karsı 9İınm««ı lflzumlu ted kO.neüne blldlrmek karanndadır. dan çekmeğe muvaffak olamamıştır. 19 UGCU maddtsi n.uclblnce yayın. başlamış! Bir gün, «Kıbnsta nütus olarak. ttmir miilttvekili Cihod Baba Bayramoğlu şöyle konuşmu'tur: laujıa*ı İçin kayfiyetin «dı geçea ga Hazırlanacak raporun, bazı gizli kal birleri müzakere etmiştir. Türkfer Batıya karşı olan ittifaklaacM yaıı l^lerı mUdUrlüğüne teb. çoğuniuğu onlarda anıa, aiiunıiı bu nın, dün Balikeslr Hür. P kongmlnmi| noktaları aydınlatacağı ve Kıb. «Medenî dünyada seçnıek Ve nna bütün sadakatlerile bağlı kal liğine karar verild:. yük bir kısmı bızdeılır» dcyince dc de yaptıgı kor.uîmanın yaymİRrır.ası rıa ko&uaunda Amerikan görüşüne Dtjrarbakırda 21 bln hasta var seçilmek hakkı kaldırılmadıkça mumakta devam ediyorlar. Fakat Sovmüeaalr olabiVecetl kanaati beUrtil. Gaettenlıln orgını o'.dugu herkeaçe iyice ayılmışlar. Fakit iıijtcn geç gösterllmtktedilr Bu konuşrna i'.e devhalif partiler arasındaki işbirliğine Diyarbakır 20 (Telafonla) Asya mettedlr. yct Rusya müteaddid defalar bunu malum olan alyasi partlye kayıdlı Dl. mi|! letin kiiçtik dü?ürüldü8ü ve Başbakamn Bastarah 1 ind sahlfede bozmağa teşebbüs etmiş ve etmekte yarbakır mubeBlrlnlztn klmlerden ve gripi adı verilen salfm bir hastalık KılırM meselealnin ortaya atıklığı Düsünüyordurr.. O günlerde Ziraat rctmi sıfatı dolayıılle tahkir ediidiğ; mâni olunmaz.t C. H. P. Meclisl azası tlhami San 8 gündenbcri sehrimiz halkını ya günlerdt Dış tslerl BaJıaniığmda. bu ne kötü makMdlarla emlr alarak ha. Bankasının Lefkoşede bir şubeıi ol iddia olunmaktadır. karakolun bu'.unduğunu ilerl lürmüş ve dir. konuyu takib eden şlmdlkl Amman berler Terdtgl mtıhter«ı.n Diyarbakır car şöyle demistir: taklara sermektedir. binajı tahliye etmeyi reddetm:5tir. AySovyetler şimdi iktisadi bkımdan umjflnl ffkarınca çok lyi Mllnmekte saydı, kimbüir şimdi ne kadar sağ ' «fHavadis» ve (Zafer'' deki marîalcn her evde en aı bir veya iki Klçtmls şenr.miM celbedilerek rapo. lardanb«ri Turk cemaaUnin ısrarlı U bir tefebbÜM ı^eçmjstirler. Son ze alr D.P. Uç« kougresındfkt gruplm lartı durumda olurdu köylorimlz köy run İlk kısımlarını hazıtlanıakla vazl kalelsri gördüm. D. P. orsanındaki hasta yatmakta, hastalığa yakalanan felendirilmlştir. lüleıimiz. Duymu^tum. 19Ö0 yılı aon leblerine c«v«b verilmemektedir. manlarda Türkiyede bir südkostik ma, hlıiptcn zlyade dsna »ıkı bir larında bir teşebbüs yapılrmş, Zira; bu yazar kendisini veya partisini lann İse 20 bini geçtigi ilgililerce L'jdurma nefriyal! Dr. Fazıl Küçük ve Faiz Kaymak ve soda fnbrikası kurmek için teküf •alışma ISMk Te gayretlnln lddia ve | kadiıi mutlak görmekte ve kendi söylenmektedir Sehrimiz Sağlık mü bugün veya yarın Başbakan tarafın. Gecenlerd» Cümülcine Türk cemaat te bulunmuflardır. Bu t«febbü* Ba ifadealdlr. Dr. KAtnil Tayfl grupu İle at Bankasının Lefkjşede şvıbc tçnıan için harekete geçilmış. Fakat netaşkanı. hcyatt İle blrllkte Kutey Yu. I lerinden gBynsmı da rejlm mesele dürhüğü, gazete ve belediye hopar dan kabul edilecektlr. tının gözünden kaçmıştır. Halbtıki salonu terk ettijlm blldlren Muba. tice aliTiamamı?. Neder 111i? Her ; nanlstan Valisini ziyaret etmişti. Bu. birtnUin hikkımdskı yalan bcyaoı, İlglH çevrelerde, Kıbrıs konusunda ^lerindeki son gayretleri vesılesile lörlerüe yaptıkları yayımlarda hasyeni geiişmeler bekle.nenln doğru ola seçilhlerden sonra yapllan bir nczaket bu iki maddenin Türk sanayiindeki mn mânev] oe*«*ıtr. aaym hemscrtle memlekette olduğu gibi Kıbrıs ada i Boıtarafı 1 tnci taMfcde siyasi ahlâksızlıkla itham etmektetalığın tehlikeli olmadıiuu, kahve ve cağı Jtanaatl belirtilmektedir. zîyaıetinden başka şey dtğüdl. Fakat rolü çok Sncmlidir. Türklerin bu so riminn UkdlrKrire bırakırkcn hangi sında da $ahsi ve m*ddî menfaatîedir. K=naatimce fikirleri evvelâ ayıb sinemalara gidilmemeıini, doktorlaYunen basmı ve Atlna radyosu bu zi kilde Sovyetler? dönmesinin ?ebebi. grupa dahll olurca olsun. DlyartMkırda rini milli dâvalar, nıiili menfaatier rcUUtrl, Vali Vekllı Bthem TetSlner. Kâzım KİP Aınerlka. Runıanya. Bovyet Rusy», Çe denecek bir ifade Ufimakta sonra ra tedavlnln faydaaz olduğunu, yaret etraflnda geniî neşriyat yspmif : Amerikadan yetcri dereccde teknik her D Partillnln D.P nln müsterek üzerinde tutan bazı kın.se'.rr vur. Bu koslovakyamn Ankare BUyUk Klçllnl. da mesnedsizliği ve sakatlıgı sırıt penisilinin iyi gelmeyip aspirinin iyi ve bu ırada Türk cema«t başkanının ve iktis«d! yardım aUmnmağa ba^la zafar davacında «vnı a«il rubu ta«ı Türkler (!) Ziraat Bankasının şube Oenersller. NATO Kumandanları ve 1 Yuıian Valislne «Türk azınlı|a kar^ı malandır. Sovyetlerin bundsn igti dıklatına aerre kadar şüphe etmlyo. açacağı duyulur duyıılmf.z ayaklan tzmlrdcki A«:rlkan TVaret H<reU maktadır. Muhalefet psrtilerinin r« geldiğini söylemektedir. jim mevzmındaki müsterek çalışmai.f.ı olarak Röttcrmiı olduiu aUktnın fade Herek. bu ilk pirişi penijl?t rum. mışlar, tngiliz idaretlne 'O!u> mu bulunmuştur Bundan, kendl partlleri ve şanıî lh i larına bir husumet cephesi diye abT ikler tarafından da layıkllt Ukdlr Hastalık nasıl baslıyor? mek istiyec«Vlerine muhakkak naza tlraslan hcaabına fayda unan muîıa böyle şey. devlet içinde devlet mi o , tis konu'jmayı yapen B«lediye He» f d !di|lni. söyledltl bildlrllml«tir. Yu. yor ve siyasi ahlâk ile gayrikabili Hanahk siddetli bir ateşle baılarile bskılabilir. Yapılacak yeni teklif llfler, D.P. lı hcmıerilerlmlzin kandi lacak?) şsklinde telkinde buUııımuş j »1. fuarm mamadım ve açılış haaır. nan rtaml matbuat bültenlerlnde d« bu (ıklarına istlrak eden devletlerl*. flr telif oldufu hükmüne varıyor. Avukat Bay Feyr.i Yükyıp, mafsallarda meydana gelen kılerin çok cazib olaeağı da unutulma partilarlne ne dereceye kadar bağlı lar. bunu da kâfi görmiverek Tür :naîar hakkında izahat vermiş. bueü cümle Intişar etmiştir. selden başka umumî veMuhalefetler rejim bahsinde fikir rıklık ve dermansızlık ayakta durmahdır. Amerikan Dış İşleri B^kan olduklarmı görmlyecek kadar baslret kiyeye gelip dolab çevırmışier. Kun nUn. fuarm banlıl tnernum «Kâsım Batı Trakya Türk gazeteleri böyle kilim bulunmadığınî, görIığın'n bu vaziyeti iyi taklb etmeıi tlc klmaclerdlr. Bamlmaz blrllkle be lardan birinin Türkiyeden Lefkrşey» Dırik günü» olarak karar'.^ştZ'rıldığı birüği ve mOmkün olursa bunun t« mayı imkânsızlaştırdığırıdan ister isblr cümltnln »rfedilxnedi)ini ve Umaraberliğimiz ara bozucu muhaliflerin avdetinde şöyle dedıgi duyulmuş: hakkuk ve tatbikında işbirligi yap temez insan yatağa yatmaktadır. düğüm lüzum üzerine ilân nı acıklanıı^tır. • mil* Yunan makaml»rı tarafmdan uy WÎ Türkiyeye teklif edilen Sovyet ve onların flkirlertnl yayanların bu ederim. Daha sonra mlkrofon ba^ına gelen mak çarelerini aramaktadırlar. Mak Artık bir kere yatağa düşen ise üç « Müjde! Ziraat Bankasını gbmdurması gajrrttltrini boşa çıkancak vt yalan durulduğunu. cemaat başkanının da bun iktisadl yardımı üstünde Tlcaret Bakam AKrr konuşoıası »1 gad apaçık ortadadır. Bu maksadla gün mecburî olarak kalkamamakta düm!dan haberi olmadığını yazmaktadır yerinde olur. toeryem Cevad Gücün larınm blinn tekzlbini yapacaktır. Halbuki bu gafiller. k^ndi menfa r?.smda alçaktan uçan bir reklâm uça yapılan çalışmalara her siyasî teşek ve kalktıktan sonra da beş gtin baş lar. ;*ı yüzünderı seklz defa konuşmasmı külün katılmasına bir mâni olmadıjı atier ini gömdüklerinin, daha tioğrıı keımek zorunda ka:n;:;tır Aker uzun 1 ağrısı çekmektedir. Halkımız bu Carl Bobo Olson mağlub su gömmeğe çahştlklarınır. farkında suren nutkunda. her yıl bellrtilen ye gibi memnuniyetle karsılanacağı da hastalığa karşı ilftc olarsk nar, limon ALTIN FİATLAR1 Portland. 20 (Türktel) Pat Mac bile olmamışlar. niliklerdea ziyade umumîyetle D P. tabiidir. Fikri beğenirseniz gelir ka ve ekşi erlk yemekte ve iyi Jeldiglni 20/8/1957 Ithal mah Emniyet, maçını Murtry admdakl agır slklet bokjörü İngiliz idaresi. resmi hir müessete iktidarın:n icraatını aulatmij ziraî tılırsıruz. Beğenmezseniz buna k«r söylemektedir. Cumhurlyet 1160011640 toptan fistla satışına ile. eski orta Biklet Dünya şaaıtttyonu de olaa, Ziraat BankdSinaı Kıbrıs a ve sınai sabada geUcmeler kaydedildt |ihk olan fikrinizi ortaya korstınuz. Re«ad 1390013930 degiştirdi Can Bobo Oelaon arasında y»pı!an başlandı. Diğer taraftan Mlardinde de Asya Hamid 1190012000 daeında şube açmasın i hiç mâni o ğinl. tiearet sahas;cda 1leri hamîeler Millet hangisini beğenirse o fikir Ve karşılfcamanıa, Ikinoi raundunun 2. Gulden 1080010810 labilir miydi? Yunan Zkaat Bnnka yspıldığını. hucusi teşebbüs faaliyeti o fikrin sahiblerile beraber olur. gripi bütün »iddetile hüküm sürEmniye: futbol takımı perşembe dakifcannda. Murtry, Oolsonu naiavt Ingiliz 1Î3O0144O0 günü saat 10 da Şeref stadında Def. ederek yenmiştir. sının değil, fakat Yunan Merkez nin arttığını. .nemlekette hayat şart Bîr rejimi dahs mütekâmü bir mer mekte olup evler birer hastane halarınm aü»eldlŞlnl Ifade etmlş. tica 17151720 terdarla hususi blr karşılaşma yapa. Galata Alacamescid sokak 32 Bankasının Lefkoşsde *ubesi yok ret rejimlnde değişikllk yapılmıyaca haleye ulaştırmak. insan haklarını line gelmiştir. Hasta bulunanlar aTartıda Olaon 83.460 lclg. Pat Mac Ueguesa caktır. Yerli 17161715 Tel: 44 28 38 mu? Londraya vertle»ı Osrnmık B?n ğını. sadece bazı formalltelerin lllâh teminata bağlamak gibi ulvî gaye rasında 4 doktor, 2 gazeteci de varMurtry lae »5.04S klg. gelrr.işlerdi. kası imtiyazına karşı Zir.mt Banka edlleceğini açıklamıştir. Abdulldh sahibleri. siyasi ahliksızlıkla itham dır. sına da Kıbnsta şube açmak müsa Ak?r nutkunu bltlrdlkten sonra bera fcerinde Mısır Tlcaret Nâzırı olduîu edilemez. Yeryüzünde ve her yerde adesi temin edilemez rniyıli? naide >ıığur:u oi»un aötlerlie kurde görüldüğü gibi bir rejimi soysuzlajOlmamış! Türkiyenin Adadr, Türk tyı kesmiş ve 1957 İzmir Enternea. tırmak. insan haklarını yok etmek Bankalarından birLne şube açtıımak yonal Fuarmı resmen açmıştır. gibi hareketleri düşünen ve yap. ZARİF DESENLJ ÜSgayretleri hep boşa gitnıış. Devamlı Fuaı açıldıktan socra mahşerî bir mak istiyenler ancak siyasi ahlâkolarak Ingiliz mun=iiefeti ile karsı kalabalık Kültür Parka glrmlş ve sızlikla ith'm olunurlar. laşmış! Hususî bankr.Urımızdan biri ) TÜN KALİTELİ KULA bu külabalık gccenin gec aaatlerine de aylarca bina tu'.maş, kira ödemiş. kadar devam etmiştir. Ticsre; Bökanı Siyasî nhlâksr/.lık hangisidir? onu da uyutmuşlar ve nihayet o da Abduüah Aker ve Mısir Tiearet Ba. Muhalefetler, 150 liklerle birlef HAULARINI bıkrmş, vazgeçmis., Tam o sırada ni kanı pavyonian gezdikten sonra ak. şerek vatan kurtaranlara tecavüz hayet ağır basmıjız ve Iş Bankasıntn şam şereflerine verilen yemekte ha. etmiyorlar. Muhalefetler, husumet şubesi de böylece açılmış! Fakat a rır bulun.iıu?lardır. andı kararı alarak milleti parçalayıp Tercih ediniz. radan da beş sene geçmiş! , Rus tiearet heyeti geldi birbirlerine düşman etmek istemiIzmir Fuarındfki Rus paviyonu yorlar. Muhalefetler, milleti kardeşVali Harding'in mahallî hükumeSATIŞ YERLERt: tinde Maliye Bakanı* durumunda dolayısile. Rus Tiearet Dairesi Baş çe devlet işlerile daha ileri ölçüd? bulunan tngiliz Bates'in Türk barı k?r.ı Nicolai Yegof ve Texno Ex ilgilendirmek. yükseltmek ve ilerİSTANBUL : Harbiye Cum.huriyet cad. 315/1 kalarmın Adada şube açmaları te port ^irketi müdürü Melnikov dün letmek istiyorlar. Siyasi ahlâkozlık Tel: 48 19 00 şebbüslerine karşı beş yıllık mjha Semplon ekspresile şehrimize gel bunun aksi istikametinde gidenlere İZMİR lefeti neden? Midelerile ona baölar: mişlerdir. Hey?t Reisi Rus Tiearet : Pasaport Atatürk cad. No: 138 y?kı»ır bir vasıftır.» mı? bir iki Türkün (!) bu faaiiyet Odaları bEşkanı Nesterof ise geceyaMERKEZ FABRÎKA : tzmir Ba>Taklı D.P. II kongres! ani olarak tehir lerini unutmak mümkün nü? Bü nsı uçakla gelmiştir. edildi tün Kıbrıs halkı onları tan'yor. noTexno Export şirketi müdürü. Aldığtmız maiÖTiRta göre 23 aSus. tunu vermiş... Rusyaya gitmiş olan İş Bankası he toa cumn günü toplanması icab eden Bunlara rağmen tırnağını dişine D.P il komresi billnmiyen bir tari. takmış, elindeki tarlaları muh^laza yetile, kurubcak iki fabrika için fce tehir edilmlştlr. tam mutabakata varıldığmı ve şeAranmaktadır. Steno bilenler tercih edilir. Müracaat: • ettiği gibi, Rumlardan arazi de saHazırlıtrtar hemen hemen ikmal edi'. reken anlaşmanın imzalandığını ,öyP.K. 1087 Telefon: 27 38 50 I tın almış! •nlsfeen konerenin Sni olarak teblri lcmiştir. hnkkmda vetkiü s^ıhıslar bir tçıkla *** Öürendiğimizj göre csrn fabıiki'fi m"''» bu'unmBmışlsrtllr. Arazinin hemen hemen tarnanü Tehir kararının, dün öÇle tlzerl VI. 20.0C0.0C0 liraya çıkacak ve senelik elimizdedir! Güney Kıbnsta bir köye varmı?;ık kapaitesi 37.000 ton olacaktır. Sud l»v«tte Oenel Kurul Uyeleıinin ve bazı Bakanlann mUttereken yaptıkla aranıyor, ücıet tatnıinkârdır. 22 03 36 Faköt köyünüzde 950 Türku.ı costik fp.bıikası 30.000.000 a çıkacak • or)), tı sonunda almdığı zannedil n yanında 720 kadar da Rum yaş;yo; tır. Buna aid ihzarî anlaşm3 imza mektedir. diyorsunu^! lanmıştır. Fabrika İzmit ile Pendik Dün öğ'eden «onra DP il İdare Buna rağmen arazinin yüzde 98 i arasında kuıulacakttr. hs3etinln Genet kurulu ü t îrt İle Türkte! Rum, yalnız yüzde ikisim .nüsterek blr toplantı yapacakları bll Melnikov ayrıca şunları jjylemişdlrilrr.iBtl sahib. Piskobu köyüniin bir zen tir: EMtL WİRTH MAMULÂTI OLAN Toplantı yapılmış. fsVit yalnu: 1 1 gini var. Hasan Bey[ Papaz akl.nı «Türkiyede bir hafta kslarak idare kurulu üyeleri iş.irak Merek MEŞHUR JARSE makir.elerini ve aksamını ithal etmek isŞohretli yıldız İngrid Bergman ta selini'nin yeğeni Franco Rosselini tngrid'in bu maceraya rauanı oldu uyan Rurnlaıın arazi satmağa yanaş Rusyada baçlıyan temaslarımıza deenln tehlr edildiğir.e dair bl: maları üzerine ne varsa toplonıış! tiyenlerin en geç 24/8/1^57 cumartesi saat 12 ye kadar 1 tilini, yanmda geçirmek üzere babası var. Yayınlanan ğu rivayetlerini ysydıklan içln In Hasan Beyin rahatı yerinde, çok vam edeceŞiz. Izmirde ve lstanbııl ^bü * hazırlamışlardır. tafsilâtlı taleb elimde bulunmak üzere firmama müracaatve Ingrid'in eski kocası Dr. Lindg r i d s t e s da tacirlfrte iş imkânları üzerinde •ebüi »udur: püskürüyor: «Kafiyyen.a zengin. Aynı zamanda hasta. oğlıı stoım'dan müsaade alarek Carpi ada • Gazetecüer bu «aile toplantısı» nleri rica olunur. (Varsa sicil ısjmarası.) MÜMESSİL: .23/8/1987 tarihlnde yapılmajl ka konutacpğız. Bundan böyle iki mem, . , ,. . , diyor, «aşk bahis konusu değildir. kendisine «baba, igne zamanı geidi» arlaştırılnııs olan Vllâyet kongremlz. sına gelmiş olan kızı Jenny Ann'i ' . KEMAL EKMEKÇİOGLU j , ı j <liyordu. Hasan Bey ise heyecan'ıin leket ar?sınudaki ticarî münasebet Türkiye Büyük Millet Meclisi toplan adanın en büyük şehri Capri'de gez dan derhal bir mâna çıkararak rPia »» i a * " Meveud olmıyan bir seye de muarız mıştı! i ler iyiye gidecektir.» tısını mütenkıb. mttnaalp bir Posta Kutusu 766 Galata/İstanbul Tel: 44 23 32 diriyor. Yanlarmda tngıid'in şimdiki Heyet bu sabah uçakla İzmire ha yapılmak üzere tehir edilmistir. lâkabile anılan genc kızla 22 yaşın olamam tabiî. lste görİiyorsunuz ya « Evet, taksimi istiyoruz. Bizim Telgraf: P.K. 766 Galata/İst. kocası İtalyan rejisörü Roberto RosSaygı ile arz olunur.» daki İtalyan delikanlısı arasında bir ' ailecek gezip, eğleniyoruz. Hepsi bu ijin başka. çare yok! İsterse bura^ 1 eket edecekti" , ajk macerası yaraüverdikleri, hattâ • kadar.» Turist dâvamız HADİSElER^AKiSLERi * Suriye Gtivenlik Konteyine batvnrmak niyetinde Türklerin ellerindeki toprakları İşbirliği kMffarantııii bogin almak için hazırlanan dolap edilecek 400 yıldanberi ilk defa! Mısır Yunan müşterek tebliği Washington mekhıbları Amerikan idarecileri ikaz edildi Asya gribi salgın halinde Başbakan Amerikan B. Elçisile görüşlü Yeni Gün an dünkü tayıtı toplattırıldı B. Trakya Türklerfnin eğitimi ballalanıyor Dış tiearet rejimlnde değişiklik yapılmıyor I1 1 * K E R E S T E" VAHlD YALAZ /KMMÎA ^•Fransızca Bilen Bir Bayan Sekreter»^ Tecrübeli Doktor, Başhemşire I İngrid Bergman «Aşk bahis konusu değil» diyor » DOĞU ALMANYADAN J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog