Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

ÖOKT 21 Kadm ^ Sonbafaar modasaıda plise gene rağbette Kadın sifi.selerıcce, moda ne olufsa olsun, İaıma en Daşta gelen oır sus uisuru alarak devam SrfegeiıHış rjhs<*run DU yılkı sonbahar modaslnd» ia onerflıi cı yer tuttugutiu gorüyorute Yalrlız İSv det şıHık e phier elbiaehm muhtelıi kısımlarırıa gore, dar, ger>§ çok veyâ <z olarak su i?r.iıraaütadır Bıazîerde veya bır elbiieran b ~ eienınde boyiamaaiaa olduğu gıbı, bılîıtessa yaka *itın<t* ve jjogsun uzerınde boylamasına d« kullanılıyor Ote" yandaa, eibıserun oımaden çok arfcasmda ve sırtöldâ plrlei1 ıfuUaıuidijpıu da go^ujoruz Bu fcıhı e!bıse!ede sirttdkı plıier ıste etektekner ıse daıa geruş olarak y2t>rlmakt3dır Kol aaızlarırda, yakalarda, omuz ba^larında da plıleden su=lere sık sJc rastlıv. oruz Buna karjılık, baştanbaşa pljse e:ekhkler pek mdria degıı Bu bakımd^n p»ıserun bu yıl muhtelıi •ibıSeierde daha zıysde bır sllft> unsuru bır motıf öiarak kuıİ3ful<iıgını soyleyebılinz Yandakı resırnde piılerle" su*lu şUe »u elfeae modeb goruyor» & i? Saç mi? ıÖ renk barta gttıfiM'. bu »8z vevr daşuncesıle b * çok kışl kedinl guzBl p«nk e de* rrnhrjrh «der Bu duşunctfde" dog^üfîu* psvı kadar va^lışın cte 0»yı «KRftf ÖfrffflKlBr 3«zı tlple'C baz! ren^ er gtmez Yanlıştır Hang; fengın kıTTıe gtmı>e<e?im ıvı bilmelı B r kere tipın rengıiı gozonunde buluncj"~jrken saçın degil ren n ren ğ Aı ele 3 rihdır Saç ne renk olursa olsım o renk ter rız« gltiıyorsa Tieeele «okfur fce k ldeler DURL BE?A£ TEN «b l'r Fer rena gı Eatan Geminfrf Estanj Y<=zan P GORDEALX •7 j C«»*»«HIfcUM Ktrkiları da yıkL 30 terruz «a ı ejnu o r Sı\ .1 ıkı« elomu aıjnı IvObus esrtafırl saftlgp 1 arııı kı rtro edıvrrla r dı Bu c I ^«*unde bır man~v d*kkk4nın<iaI £ nc1 r, kCte1 lufc efîlöTi gÖnKHe iı MHıayet Parise varıs nal «SMER TB» SOık ve donuk renkleıaen Mçınm«it, «alai kuvvetli rerkle 1 t«relH e rıe £CMtt . &&AZ l t \ renSIer mustesna her reffk Çok kovü elbiseîerinde mevsim şartları Çocuk elbıseierJade mevsim şauarı. lertıTd* w» nskl*?* cpflr dSWt« aın bu>uk bır onerrle gozetılmesl ge» Htfir Onurt ı $ « çrf<*u*un ys kısrı fada telemıft teh'ik«ln*rTi • rSe Vt t M «Kfmrt'rfr 7uk?ırlda'kl re^1rrierde 4 Ö vaç arabu MkltYVdım ter?I?W >'^da kız çccuıdar ç n duçüriülmuş vaz Su *fık kıyafenn uzssr'S» scu elblse.emden bir kaç mDdcl go. Kısa tflr e«T«eT gydînfic* gB fulu>of fay J '1 ma sa merm «n çay ibriği fencere mermer TT* yer çınısı lcapı tokma§* lâsliiı ...ve yağfamp kirlcnen herşcyi töriemız pınl pmL \eoı gıN yapar ÇunkiJ Temızleme Tozu. bılumurn teflrizhk rf)«rtnızi kökür.den hallefmek uzere famamen husu«t hır Amerıkan formulune gore Pt»rn Sahun F*tmkasımn rtutefcassıs kunjagerlen farafından ıt»a* edılmektedir FAY Terruıleıae Tozumı p*uîUk<7 FAf kuflanarak sız de rahat edırnz. herşeui daba iyi temitler I mım m% njrr bohçfefî, ' fca lı Rosk sitı fıfctır Muacact te'efon 44 îl 24 Taıık Vagoıtien AIJNACAK âzot Sanayn T.ft.Ş. Bmntn Müdsrliğiindefl Şırketîmız^ ıtrttyscms. IHfiaen nofnal demıryelu hatlaarınAa kuflaflnlrrak uzeter 6 »ded nrt»ık asıt t»?ıniak ıçm tank tng'ona r e btınlara ani luiumlu yed^k aksâftı kspâlı tekltf almaJf suretıls sıparî? edılecektır Bu 15e aıd fenrii ve îdfarl gartnam«leri rrro)ft«t1 dosyalar Artkaradâ Kızîîsrv, Zİjragokalp caddesı 4 Iskur Hârtda Sırketimiî Hcajret IVlttdurluJuadeB, îstanbulda Surkecı Hud»vend>g»r eaodesi, Kılaru? rfjua kst 1. Ko 7 de tttambtıl Irtıbat Buromuzdin 1 5 11» fcetJel mnh» Mlıfidtf ternın edılebılir Teklifler en geç 11 Ekıı» 1997 ctrm» gurtö Şılketımiz Tıcaret Mudurluğune tevrfi edılffiiş Olacak r e tm tarthten senra gelecek tekhflef na2an itibara »liMhıyacaktır Şırketırrnz sıpan?} verıp \'«»îem«ltte, milöarlarda dfrflşfklft yapınâkta veya dılpc??»tfr# «*p«rîsî t*rmekte muhtardır Telgraf Azot ^nkar» Telefon AnkMa 23195 29135 Istarbul. 22 48 75/27 İ MOOI V» PETEK ısrarla arayjnız rı» r n *Mı. u ii r R ! Br. SOISES rena<;ııl İdraı friflifff «V Ifatfaffftrar Gal»t».«arav Li'sesı ka oı»«ı TH *4 Jl * 1 2 fsfanbul dâhılınd'e büyuk bır i mşsatuv san'ıve seflıfınc var | frlfTl r^Tfî orT = 5 t | w^ R ^ M mt|Hwf 1 aranmaktfl'ivr Betgelerıle lak | «m, T»ksnn Sarayı 2. kat, 1 i ^rsklteb kafıle Eçt | lannı talan edıyorlar, onlardan aljoljnu ^turdu Ben Dyon da M l t e ı «Börte» metefak dafaı «erıit oiaun ak u ry3ka mjyrjrlard». Halâaa âmirleri Lec>src ı şılrfırasrya sevıyorlar. onua bıle a arradjn Fazia oıd a! JÖ7:l<?rtad*r, lcat ryyen dısarı çrkm ycriar takat başka hH bır kımse de daki bır ikt teneke b«KiırKten I kendflertn* soz g*ç««np,ıyor, lâf rrıîrarmı ridonç ' " olarak 4 îçaIkışaa<Tl<,r mi KiNinetlı akary»kıtımı herıfTer.n »Iınden îüçfeelS Irtır «f?te bu aesvib tömena» t«niHn ve bu hazın afıleyı muk.JıstDıbarat semsî«rı»ıd# vazrf«l«r :iıdsralı ıle batba^a bnaictrak jola d*ziildutı Hsm gıdıyor h«a» d^ t»! rudığjm vkff beshca va*1f*mw bırhk sefıl ve ceruoiı "raı • z'arı \ir*dB ten daha evvel yola çıkıp (tafe« Bft= kân nısbetınde) btr askerî bnhk ısyada bek'ıjen acklı skıbetı yordum Ba adatnlar •»abaneı l*ö" ıfabarat heyetinın. du=srnan knvretuTkede r = vapacsk'arrîı'' Vakıa a 'erı hakfcında bfl^ edınmsk karfl < tarafın proje ve rujetlerı etraimda lar goi'4erım Kabarta kabarta * Bır gun selecek vurdıırrura i»bexler yetiîtımıek. dusman bıriıitjermın «ayı v» mevkılprı ıle ılgılı 9»n« d o r s e j Bıı muddst sonra b r g«tr '• • raatiaAıt. M.:r»ttebat bıii M 9öîl«rn« galıba kerulılen de ınan tafaılât töDİaroak gıbı, nerm I oâevkurtardı ve Roger ıl« bors»bw \'^fl«uela dfa L« Guarra lıB«ırvorlsrdı ra *endılennı bekLyen lerl dı^auia Alrnanlar çckılulerken nına oıraktı ve ve«:kaLarı akıbetı pe*fil* 1avraanş bu İMrsktıklan evrakı •opiamak. btmlardan tşa varayaeak malumat çıkarnak ve bılha<«a dtjşVsli VekiHnin ve İ. E. T. «Par se ula^abjlrnek ıçm rfîarntî deima ÇGtisinde bırafctiiîı ca1 1 kı!om=*rehk bır vö'"m /ardı 3o 200 «e«!»n ve «boal«Tarı ele feçırıp T Umunv Mhdürîö^^ ^ krorretrelık mesa'ert ıkl Stmde &> «orsuva ç*kmek g5bı brraz da hu•dikkatkrine U«ITI soylıreccıî oijrsaTi yaflîr'ia m<I btr mafttret ta^ıyan ışler var; I=1anbulun belli baslı savfıte n«'er gen*ı«.mı kolavca kes*' "*• 1 dı M"]Tmcl«ıı bırı olan Pendıts si"U Bunun bailıcrf»ı da A'mai »on gjnl«rde bOvflk blr be'edî «Evrak ve vesıka el« geçırmek balahra ıand»rma»ıle kar ua=m". aıc î ı^mil içındedır Bır m3ddetter i tçm ana yollan bırakıp bır t«kım bır.da hıç zorluk çekrrnorduk Alberı evîere f^nrrîşaf «aat su • cra pat kaları tercıh etraek ıjt"r. ıd» manlar ç*kf ırlerken gızlı emınum"" ver'lrr<=tt=dır Bu ^0 tfiktkahk i Bır tarafttrı akarv»kr '"ın tnktn }stırı bıle t^hrıb» vakıt bulamadan •ÎU vp'me $#klı de Be'edive r\* r^ek 'eb\ ke«ı d*e vandar f» « he buıları cldukları ve^de b rakmış olmu'1anrn 1 d»fe uıaşacagırn sırada bır kazava dnltlar rı çok «örcuk. AdAmeağızlara ari'stır Sfvrî bır vanlıs1 fe ha"â bır anlasma''iga «on rJskkara kadar kar?ı kcvmalan •>e"nc'er ^updiz^p'*! d^T"i orur mağı ırrkin y^ktur kurban gıtmekıi4.m ıht malı *>en onlsr da bu emn yeya'na madde'en 4e?.1 maner de ı stna derîıŞıfn £ibt h^lkı büyuk bır vsaıt* «Kintısı ve pei'san etnnı^U Bır ın^an rfhajet çekılm«* ttyrunua kait'ıktrı ctkrfk1«rlvr T=t rbcla baal bı • ıcnrkrmvacak kadar c*«u' on vaki* de g^zli eTTak »e VMıkalar'nı nrıve oltıasıra r*«»HTi B* e lâyıkil» ırrhaya vsîrtt bttî'nrrvor o h d u e 1 udu' 1 an d = nda kalma«ı ssniY? 3Tıirn ksrnn^u ç»k^ek er. caklardı. Lorretv'ın kuçuk bır ka^a«b« enb b»r t«WkJ« fle buravâ sat'am •nrı'terı m< fev'eten Dek l? Tam ön bır gtön fflfldt^sfl» ~ge"nıcı Davıd ş»toda mısafır î £ T T rttrıbCsleri tel«re«2 kor^u ıç b'r T ' n a r o ı Her ne ks'+i' b''inin Alnr^n «JCnmrarrtFt ı* gîredlldı He'ifı yedıfiyarlar ıçîrıvorfar btr fanttmt (*• *wl*rının Kflrtalj Yakacıga gıderl*r dığ.mıı vak.t kar«ıIa»>ıÎHn marzaraar.bada ' an ba'îir^da bır el rm*r"l doğru olup olmarfığı tahkık edı IVOKÎU ılk ncel"me le^ i d e pırırtfkr» ' 4 bH kt»î ikameT et yozTim vardı arra btr tariftan a'a jx unu'amıvacsgîrn Duşman bırlıjj mtî1 cir O duk<a k^lahflîık ttır ı<k BeJl'da hakıkat«n D*vW k«fflıfı<fe bi' getBieî \»rt? F i i a * barı kullprırk«n bır taraf'an da bır sutoyı masa uz«rınde duran pıpo>nıfuV ktmeslrf'l rfardııfıt Pendık nu bıV ahp cebıne kovmağa vakıt çok g«çm«d#n bu ««r»erimn bash* bın oldufu mevisna çıkn. 3 jva d u e g \cnVi h^r f? 1 * k! ilr r,tvın 1 T Asıl ısmı Cboke ıdi JTe'leği dsland rıcılı'^tı ve onr"ınae denızı Itrn vol arm her ıkı tarafından » bcılamarnts. rna^anm ^TTnsrrısk rtiKbTnttı bılhası aek Bella v« tfogat hak1«KWİ» hl^kîsti m>?9t«lerde I eHm bır sevdı ttnuıtı* rrrt İ oagh t E T T Id>re«ı m Ukıp da. ' TOİr«a «?f"Ta re ecltrrrra rpi çocuk tmtneaŞı den«e»k i zor duTumda bn'arm m ». » 2 rkînSıı"» f re PendıklU* kadar kol»v olda^ıfM »nmaym. ! caıtfı »« lıel«awlt 'laitk*l«> rj»rb wwsnl«firda malum vm • ' " i ı r ^ n n n h r^kı1«ır!ar") rramış olaniar ıcın urumıım < T n t«hîîk#l«*>n feptks bff »» } \«nt \ alı ve Beletfu* Reısı k nda «1 m \xr f * a O »fıırsk» 1 rîa <fe kar';ılp<!îvor| n l l n n l t T T Vmtm llü T»k rruril JTI rfe^fldı • Ta^ ılı pun î dı r ı âunun " enı bır arl t\ıs gu« \ )î«"e'ı JCndu'tı. vısjrt'ğını o ht>e duk kı btmterı fwtrfl*fıfcça bugöt I tprp^eit bu iffaîb t" «anlı an1 an Tanr m. dusmanlarura «îanı c(ehîWten urp»rrrrm Bımlar I rtai Valti rm3\sr^t ar?rrariıp miavTBn vafttî «iflmco bıl» T i S imz^Tı h t r •nkTîıh pafaysn bornb5İar dtıvârtfan ataşaâı «Beffiket vsr«n W bjttn yol bo ed r> ıpdıritmeft ıs»en'rce bır inPVfc •nmea • ' Srtr mılîto ç**eye rsftl* rnek?nızrra«ırı hareket* gecı ıp bıi»k 7 Buna bn carc Vuhmamaz mı m^ıîiTr «a? v* ««Iırn F*ri«e nrssa *ü*ı b na ıl« bırl.kte <!İ7 de dahıl, ıçerıd» bulunarları hsvaya ııç 11 n Gtç*riı*rroe ga2»1ç*ıızdQ bır haber bıld n Gene rvı t'lıhımın me^ud tu HıUer'ın. ç«rç«wlı re^ıml«rı ve ılâh. nkuıinm »M» »cırd» bır ksdm Rfy bir «Tve<a olrn?fe u?»r bı'TıVlerının rjlı nrjı kîr»l"dı£ı bir apa'tırnani' merırın b71 Par.^s " bı tu7aklardı Bunlar 7at#n Ulınen bîrîn i ıkıncı ve ^COT^^Î! k a ^ a f ^ ı g rme^ınden ^onra Parı^e gelmı m f\ılms vu> ~"\ rlar k kul'arırkT pc Yolda banitadfsr nerrBz ofida ı*n da buld«iujaıi7 tnr AJtrısn SS kıtan sabotaj > a«T»]*nnı elp f»çırruyö»du. Şayed çutada burad» Gizctp'erd« rnı gibt harjprlere sı* vakıt Almsnlarm .krif6r*ıle ra^i^dıŞm ce=ed.pr ğe gcze caıp* 4. v» tabrib alanmd»kı deha» ferının k c d ı k r ı n me«lek eri ren hır sjrıi ı&anus oissydı k°nd>mi Paıısın norıp^an v <*r demetetjr Fakal» yaık^ar Tial bır gununde şehır «okskJarında h«r<rram kaldıjrmı Hırsf «deTim Buna raftnen Hen.ut umıdsıı ııje lupıknacU v« cesareünı r~ ' ırırja v« teinl«lıkları J«rlerın srsba «£a.sır.a çjkrrış sanabıiırdırn «Herkesten evvel 6wıee malum ıdf elden birakmadı Bır muddet sonra da bunı*n mnKafataıı gor»Pakaî sehrın merkczine doğru KI Aîmanlar Fransı* töpraklprım du Gene gunun bırınde Henrıet A\ivrtrsly;»da detek^ıf Bay ] a m tekrar faahı et» JBçtıkterı de yakla=*jkça rrunferıd n sancıların te kefmpden ajl^rca evvel AlmaA bır r*kiK»tttr O hilde aWâk ıbıt Kubıt ten bır mektub alaı M*lttubda Vojjo arcTslnın Rog«r'» *»i«re g«çere nı«n ahp hâlâ tetık ve Fransızkrdan mnrekkeb bır »a• r i b ı cr""ivpt mıkropl nle Ttlc^ î bulmatT mu\affak olduğu bıldırılnordu Henrıvet A\TJstr»lya ç?krr'ek*e rîevam »ttıkl«"ine şehid botaj ve 'fhnb pkıpı kurm\ı«lar, gazeteleiıiie ogkı hakkında muiassal ıl'm'ar vermış osu buoKum T î n P:nsi göb°*ine güç bur'an *3vr rmra'sıle yetı^t rraı^IerWf 7iman ît'r'ia nKr»ıarnaz larna tnujnm mökâfat varfetdnştı Sa\cı, gazdelede okuduğu Bu*ırır] böv e oııı^ıriü' belâ rar^bıld kfen conra bnrada bj: dı. lş(Eal sur*sınd« Alman ask»ıî PTÎ^"^^* kî y^ftıt^r'Tn h ç bır ^ırr'anı zuppenır, kaza kurşu. iına hedef o\r bırlıVlerı arssmda kendıler nı gostcrtarıfe ı\ 31ın Kastro ısmınde bır kasab gürmüştu Bu adsm voktır O t<klb edlroT v^Tttfi*'* ına« fjcı bı şsy oİJ'du Ben de el Tievıp bırer f rafa gızlenecek OIST uzeruıde R T harflerı bulıuMn bır pıpo ı$ıyowi ı Savcv bunffflTiffriu^C'T ^*p^ı bn ka^Tr ™ ha u *ntr hozjTia on rr"icerea">n dışBrı b 1 ^abo'aı »» taSıb ıjafii n mu*edan Kastro ntın Ro«er ol<J»gtma h«kw«d#r«}[ k^ıdisme »Sızın (tr* bîi b"*r'i«Tpirî fe5yrtml!îTirmz » d^ha 1 d^h^ u«î?^dınrı VP vılchrrffi luattinı. A a'oanKİa (ialı buyuk Fran d 1 De Gaı IVcu hattâ ıcibırda koa«'l ı>!Tnınızı bılnorum, sıî Kiitro rfeâıl Ro?e''«mrz deTi^tı "îiz Sardıra' rı ^ c 0 ar*er re 5e mfinîtf rSffizedı ronr"1 <vna\ acakKa^tıo da bu sozlerı uzerın* beeını tevıd ec er t«r «ekılde onu<>t «afflıSı \» aMâkırurı ko çirdım w» millf Ftansa re^ıgini dal İ3r bu rolierınde nauv f'ak olurca bakrrrmdarı şidde'Tf k^rıun galanc'kft i.lgaland ra >ol alma^=> da Alman rica'ı •sma'nnda Mnttrf k lara z i f n r " wir J * V3n?ü*l"4="İT Arkası var bîsîsdrr" \r" b?rrın r'ldır m hızıle askcri bırlik'srnin gerı'evırı» »aıkaM ISoi'n aentitrk. GPİıbolu uçup g ttı^ınv for°nl«r djru^ beı ve sabr>*1 harekefler ne b»«taUv. « 1,0'İPrdı Kendı kendıme D^w«;unbe^ li kiitubhane^i t Halkın avam taH3*casırjn ne biTİfKerrriTi rah?tstz erl Imeden mun Kaz IT'Zda z m ^ r bır kfltfTbhare fohaf '«Zshiit'erı var nıve ausuiu f zam b r «ekılde tcprallar Tii7rlan r varri r F k>* kıtablar 1 esa=lı bır ta« yordum berıaı basvurdt. tam uu ba ek ' p kendı *at«ı *epr*klarin> ranıfe tâbı 1 ı'ıılrnad U a n iq n geli'tg^srt tedbir» oır dö^man frerah va rrat rahat ayBk ba«P9l»rı ıdı Zıra %=! kıirtb! !lirda d>i"rr>ilct!itf » A»ar T Mfle sürMı ve ehemdı^Trız \ ""? kf1t ıbhsrpde rrtevrijf* hud gi 1 aianı da b9>rj™mv mıv0 otai teş^bbııfll^r ne şahıd dı V? ^ <f?*n d ı * pkı ban= j?^ılan = A z K n n c kk5*i <*ı1M mana\ ge' oian bir Anglo fiakson vpvahıid kı'il) qrn " » ' P T o M ı l b f r ! ri(»re'er ş » de tm'uniuklarını bır<"m#l«mfe Kö""an^ız h rTığj kend nı «ranîvet flç n1 nı rarat raha* toplavstü 7 •nıydı0 Beyogiund» Fırma^a m#h*llesinın Bo^tanba^ı cadtüb nrdo me^rar hul ıimsz K P I de hıssetmiTCeek T * hsrssnfen evvel dscım. Ya h*lk çoe'ik f'erJKr, h«r desmdc 60 kao* savılı bab«»iv ahşab evın tamamı . dı« r e ]f ^ ı ş ı i d k o»la M,'den evvel g"r(ınuse «dre Gene »vn» mahallenırv Çukıır Cuma eaddpsinde 43 k = lan bclas>i ltmulaıtwi« t»«rbr»ı~ fiın(!aıı ba=ki V kapt savılı »h^»b evın tsmam»., ed^cek. bu. guretl» d» rw»t K»lıri= çirı klır da Tmc" f ıç'n Kılıcalı mahallesınm Çıhangır vokuşu caddesınde 7 r ırl'l"rd»ıı «kin k=fa ıl= «cıtab oVu tGordu^jT" eo e Pa wn kur+ıı b ıfunau Abnsn kıta>lan tr«Wt «ııre te kapı sayılı ahşab evın t»™»i)tıı , " » m ı a mV*r n«M»r KüfOT» k a u luşu oğ rbaşb Vakaılı bır sormedcn edıimts okrıi'¥âCt*klnrdı rri7in ?«"? i k *rı^^in^=f i ' e bu du 1 Gene Kılıcalı mahrnesımn Kumrulu sokağ nda 50 ba jtİ7İı s'i"d>(l r Kı Mbhımorajaıi t*ih cıdd zıı de bır pp^aMr es!fnce*»nı. snd 52 r*apı sarrît afrçab erîn tanıamT u f \da'ı bir m »O=<SB== )n mc goiırı] rıyordu ve şaveo •^abahlcfrı şiıra^a. 1 ıncı antîrmm 2 BTIAI »57 r e tkıneı »ıttunn» 12 burade uzanmış ri ulere r3«t1ar>TT>a ba<;lta n n t hslfnde bıtlvn bi'lkm<« nı aMksiı^flan ft~a trte+bt w 1 E\lul 957 tarıhınde olmak uzere Venı Adlne bırasmda sa*andı ın*» k«rT îsım gprçckten bfr 'er* asker! bı ^! ve haberW de ıH\ tılacaktır. Sattş »atı 11 d«n 12 Ve tedar Mr •»r>a?ırda s nırd) "Her ne ıse, hajlı srajtrAk'aıv İTr» Almanl^'i hâs hır tefertıidt Istanbı I 2 ınci ıcrastfıın Ö > 5333 numaralı dösyasın=7 sönra Leclsrc fumsm karsrgâkni rrukemmelhğı ıle h27 ı l ı r n s o'diıkahnibılır. J^^^ lan ıc n bı» fff»tBv»îî pfc^nsmfcr b 1lur» e]« jecirtnefc d« bir m«>9»İP ıdı. dav'etımien hbetdar 1 3 i s 6 r » »r1iîıTi'7 feir febc«e bak vo r=d sını ^o^ le^ ınce b raz afallad m kı v& &r O»oll#ctı ol*r?k H^rhalde tazun ^r»ter ıırri tâ Nııntaş», Si?1ı trarovay caddesı tf>»»t»«t se»fle*ı tan» teon^^hud da L\ on d » P 1 w> Ka<h>r =n !»alenrrf»k tnlrrri'î bır %urdsever forlu forl 6 =a», 7 şer odah boî t^slim asansS'tC kaTciT'ferl' pz+k» 13P R '"Tgrm ıçut ^r'^'iUk efm î d#2il'hm Ar kor»urı«t hır pprt*7snr'ı bın lıradm Tn bm lıravk U n T l J KUBT, Kera*oı, B*nka!ar Far c»k jziı h\r ~»t vacksnnı te^kîk kTilfcnriıkVrı venrı tel*z ıt ^C"No C Tel 44 *$ «• O a* •^?ıp b*n m de k=ndılertnden oldıi larmı ke f !«• « d » e * b'r talıh ve t^Tîııf rr»>:«>le5i ı^ı Bu"» karşı bız ğ ımu a''â^nrca da s HaJfkiTrada hıc Kr Hnrmt 1 â" hatı UlŞcık hi)»]~r» aratarm? Sı«okinâk dbi bn«ıt us ılrras değı m Şu kadar \ar kı bu duk«a < a dT^nJm p^ Î J anferda = 7 n gıbı tecrube'ı 1 aa p.*,v<,]pr elAf «V»m«j Vı \ e ra çr*c î*r*ıv"cmt var re foi^z ı»*»*voTitfn>in yavınli o'trr btır^rfi bi7im'e kalm enun ~r<Uv'\r*nk kı rtu»m=n =o'un kı başar Tacsk çok ış < > var'.. n*ıfı b>51«eWr1^ n» r>! o ANKAKA 12 2 l ç U re oogaT 12 30 K . hprmıı*?4 tem ve « hh • 1 oTJ Aç lı>! y» p'Dgram »30 Bag a «Ife bu sur«tî«tiır xı 1 l*rt* 0 ur h'*ala'i »43 Hafl' ıfıls »af'f Jeme\ ft KI4 iJod S i n ;î f»tıtnekte devaTi pdı^ du»Aıcı nrhh tvmert» ne r^plo«W T l> Tn**vİ»« TîO Sa tıtof A'TM IdıBDjftl 13^0 Ba'ıSr T »an <Jefs o h ntt«l|ı " 4R HıbPrler 8 00 13 45 O\ ır tnvalan Pad o b32 a n e «a" th.nrruz 2 ı.er bangı • K4*âfe k « M n SanatkafcTftHn btfer »ark» 838 Çe na <> tDİ 4 00 Sabot?ıla "a U.HMT1I K3 Wl 1 MtvzM TftlıJfrR'J s ci 1 r"*fıt fcıız'K »00 ftıKrann ve (430 QorS«*f «•Ca^usluk kadar tehlık* ! o'Tiada 6fı?d ara=.na kat ım 14 45 C^an50rf^'• SuTTfVm' fflfan ne v^p^gı hareket (ı^ı k*lure) 3 T?kla V" ber sistematık bır •!e>ıHe *KL.§Um l » L e ^ c S Smftrm» 15 •» B*pa>ı* • C tıj 17 flfm P ı^ ı «e^eb ru ı n u^ık ^înd" " l € r \ O r ° e voKtu kı \arabbı' t^trflk olunan bu devamlı =aböta] 11 57 Açıfıç »e proRram 12 Of Do f fez a ılharr «Irrı "lan M r AlBn'' be~ b r askprı bjrlıkten znade bır kof Vıa^kp^erj d« fcös bir haylı zararlı r s Da ve FB»k * Laine fclrn' M f A<<tJ« «e ftOŞT9r1i " f7lRr Ma. i"> İS Kİçııl to»ı«r 12 3» te*& r "o Manrl kııse 1".5 Hacv D « c ı s ı 5 l c n d e mi$ feı «ev 6u u'rra ^anUt toülulu^mu andımordj D» oluvi'cru. M#s»lâ terkedîl'nıs bır o+o ftn (eskı terırrl # " Tersi gr^rrefber ve sol» $a*tı ir l î 5S Serftes* Tinad»u g»'l8f elcıpl 17 43 b= l99> jılrcsrfl ıtıbareı A'man ı« mnbılı harekeîe gt&fmek ı^erker, ffcrs t , 13 0» H*b«" rr 13 15 Krnpl rrf? îî "e hafi^ rPf1citWt 18 18 S r dSe bır b rı=Ur bcvle b r kapı Fran Saa flz fd oı A'd^e Gıde ın bır e«er>nır tı âın3 kar=ı kov^aga bs 5 lan ^ V vshtd uzeımde Amerıkan mprrmlu kı T Mustafa Ç«»a 18 30 Haavo •lıdır " F ria+T"a suretıleV » tyt ionfui mı ı^ereınız \ok a Atııod» oldJ^u^ii ço^eren g rertı sn baîâ]i V 33 »1 on orW»s ıa«ı Mfc Nermlrı r I> r$avca4 fta K ar •# tfM eser ftri ' « 1 he etl 11 "") H ı t " " 19 43 ftlT kl e i n düsmanİJrına bıle sık « k Leclerc bırl kler re katılmış bulU her*7 açılmauns y«rn kamjon Bs!»• ı gcraükîerı Be^ta»ı\e nnj^tan raoılar nu o»lernr<a %aıud Gırajd 14 30 (ItnK cr M4S 9*rkı ir = \itmH »»lsJ«r 23 00 c ı ? ese c kl^rıri pmD^I5]lanr'd'îr» çıVarırkpn 1T 00 Q « K W iç 1* mö*Ik l:>30 Ha Y.z\toş* •• atta4*f>*tt 23 i" R i d . «Ulı ı gıiı» g°len OT* ndan. kaçıp yuk ek ucrpt *oar?mparc? ol^n zafıf orîtesfr» esejie"! v* t**kı * vo J»z»te« 20 3# Şa»1eı ir Gu'sprn Lederc ın yanuıa c^n atar'sr « bır narJı v5fc~ek1 ^ rmriıı>4>« \>AÛIVA 1 G ı«*»H 21 10 Teoi btı OJ«T R ı d v n arzu bu' uru*^un.jz hep :! h=psi 1 Kftndı adırn ta^ı^^n s^ı^niîi Te^sl • 3110 IJa'tTfar Kk ea» Kor»ar Hattâ tjnen F n " « t>V 16 57 Aç re ve pro»r»« 17*0 NO 21 4V TStoAS OeVÇfff ^tf 3rlEaca> a7* dBnvava yayılmak üzere olcfugu kıt a rakl.rn» av ak ba ' k'nn Sonra bıf»ırp tahtîb S'e'IeTiri+n cirı« redd n Ç m tdaidaı tartBk" 17 1Û 32.M TW1» aafeH*tl« ;'!'h*t Ser' m ı h i 1<ı''ı*an 2 T=filffcelî h f har •n Havav mekıdllftl 17J» Inf=5«»dan ogja tX 1* V»fek»!«! nelod leri • a tra^lalıîis De^iertn m»hall»<ı olaft IıkVre ka*J nrar da pek çtrfc*u v* n bsna dftemanın totı^ık pl'nmîî c öag " Ternıler (c«^ı ucil çog1!] ^ b e r l a r n sı\a=ı î s»cmı lerını ndl S ızıdl faalı 13 O O*C9 rrü7i»f Ç«JW MtJrrtA»* 9M«t a » Melo O 11 p "e fârık'Hr yaratm»Ba rntıkffd'r bir 4 Tf r Voktı'e b hçpl°r rftie bAyftk rj«rf rr"a*a »f1" 7' 1S10 SeTMhat ErgolHaen dPn sajiılar O s'a'aıJ» P •fvk ve = fa ölenlfn terfıb edtf<= ı Lvateoi va*»ieletnı fadakarlıkla ba fab^^o* de^a,<:'na mal': o'ri ı^ ınu ve saz «yerlerl 13 55 S«Tb«st H U Ciçekt r gur^şın erkenâen l » w yiu°k acrrfc <Tİ^r?k f8st"rm«ti Bır fa'j 1900 H.berlfr 19 15 T'rlh en 21 co Araıootto ^ vefenîi so^fredî^t "cerrfîf sar^orî=cî \a bıı kadfan bir vı:»îk 1920 VtmMan • » < 3»»wrt*f 23'î') »• »rtaard* b.1». 5 Tersı i t n o s II4* Radvo koj poatMi hakî î k"rürle ara='r= ksnstır 12333 E»»» »sizlîl 2 4 » Tı tı> 1 er 2100 Spci' hafiefer' fia »frfrat k t r n» «*«w (*»m rjrj tec TIS komGr şekl'iMte hıf 1?k rradı^phr ki'jın hte «aSnrif. îyl ill«»l»fi*nlwt9 \e ^°rı iAr kâC s^st^tı fnfnTi di 21 1 MU Radıo gazetesl >rir çe^Id lr> <1nıWMMy9ftG B B «SKsn ^ T I n • hit rrCddef ıcîrd» net*M« *»M VİTMM M <1a/ın v a n s t • ^ «Kon gtrmtf b« t«dec bfr mshsn«vi havaT!i tı»ft 21M RaTMMB'ar g»ç/Of VBk«"k İLIİ1H11 Caf«*«c < Türk Aomırf» ffifneYfı gîprç?kf#o d FetMim F4Oİ T b T . Î 0 M İS Od* k'i^re*** t»n»HBlpTi ayir vaxı y«ı**ı ttttrs* ( .fjWl:l İMkPvf Ml.V» •<« JS U M f M 30 Serb««f saat 2135 • ükl k«HflM) T »# t»n BBMsı'c h r a n s a* m»knelprı *r»j|n TOTHflrSahtM f r tup ı l u i f l U M ş3*Il«r Bir »lial takıiı • • ıi blr bifKk 1 ava be' 2i^ 6il t ^ pl dokuTl'Tr'ca rjfit• blr N.İZlME NADI dlı r,(Wtt 52 15 PerlhsB AmerlksriıUrdar' nefret edryorlar =irkıl*r 22*5 Baretl« Va» 1 t rtrH f ı l t ı K t «» <"den = onlara hatrr T» hayale felmryecek ve^aıre vesalre 23 00 Gece konaeri 23 30 Oans mS MM'at MOdür 1. rdijhnrz S KoytOleTin hO«rom ryyrmisr frrniIvnıriaT. b »'*tm> snnbn'zığl 24 00 Program Te kapanıj. , I yordu r | Menıun«r msmavın öglondan « a * ı\et fa+ur « m ı*t»dıler ve burd3 > f na ğın kı'o^i n t n kuru«a g naztk hsrekef eöît o " a « h Flre v« xar nı^hetlerını hfMsii'* "Tak fmd'1 ğ n 1«2 ku1ı«3 «atilTiâ"» fcaft eTıgînı çocuîa s d j İ P d ı i f \ e p3? 'tîâki kofl' m ] 1 nn ı oevam etm«fe ü2»re «radan ai rıldılar dı VP cfîurdar m « n a 1 a t r 1 g^dıfmı %e fn d gm r S2 kuuş roktıj haKk'r''a r .i *ıl maft zı *»ci « le «inır endı P Sr f ı ı d ^ t fltl Taık sopctını eîatkâiın küvfu Ölr fc?lanna çektt vâ «stısa 300 ktıru?Tan g zH ol rak devaır ^tfı F İ ' j da bu manav fırd Jı 300 kuru=îîa öatra ktd r Aıâka î arın dık ^^ti"! c^Vrr^rızi dıVrlm Isım \e hj\iyetı mabfuz EvOMJ h r ikuTjcu Gaynmenkul satışı Satıbk A|>artımaxî Daircieri • « B U LMACA 1 1 1 ! »: f rı 1 !I M§¥ÖİBUGüNKtfPROGRAM I B 9 i .I E | ! : 1B B İ 1M1 *• A. tHSAN GÖĞÜ9
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog