Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

21 Agustos 1957 CUMHURİVET Sdînburg Festivalinde Güvenlik Konseyine dönüş ekipimizin başarısı Bu akşam yapılacak askerî gösterilerde Londra B. Elçimiz seref mevkiinî îşgal edecek Umman hâdiselerî Güvenlik ordusunda Konseyînde indirme 1957 yıh haziran ayına kadar 60.000 kişi terhis Irak delegesi, İngiliz askerlerinin giriştiği askerî faaliyeti «tecavüz» olarak vasıflanı dırdı: Ruslar da Arab ! blokunu destekledi M. vekillerile temas eden | İŞÇİLER İBir sendika başkam, bunlann Istanbul işçilerini tem»ile salâhiyetL olmadığını söylüyor rtadoğn ihtilâfları tekrar Güvenlik Konseyi önüntstanbul Basm Teknisjenleri S?ndedir. Arab Birliği, İndikası Baçkanı SsUh Özkarabay irngüterenin son zamanlaıda jasile dün aldığıroız bir mektubia Kdlnburg: 20 (a a.) Onbirlnci zete jnehter takımımızın bando refa 1 Umınajı'da gırıştıgi aslterı ^ ^ Londra 20 (a.a.) İnglltere SavunNew York 20 (R. . TJî.A.1 Gü«öyle denilmektedir: Bdlnburg festivall St. Glles Katedra. katlnde yaptığı merasim geçldinl "aa sikâetçi olduğunu bildırmış ve lmda yapılan dini âylnl müteakıbre» vir ederek askerîerin kıyafetlerin.n ma Bakanlığı larafmdan yayınlanan bir venl:k Konseyi bugün Umman rr.eselesini j t$ehrimizde ç.fcn günlük gazoKon.eyden bu dâvayı elc almasını te cnen açılmış ve gece Usher Hall'de 14 üncu asırda olduğu gibl lşlemeli tebliğde, 1956 hazjranından 1957 bazi incelemeğe başlamıştır. 11 Arab mera'telerden birinde. 5 Istanbul mebuHalle orkestrası tarafından İlk kon. ve dehşet vericl oldukîarını. oandosu ranıaa kadar İngiliz ordusu mevcudun. leketi tarafından muzakere taleb edil. I « n u n işçi mümessillerite bir derdnun çaldığı parçalann da aiâka çekı. dan 60.000 kişilik blr Indlrme yapıldığı mlştı. İlk olarak Irak delegesi söı al^ T d r f a gene tagiltere. Ortadoğu »er verilmlştir. ;ie?rne toplant!^ yaptıklanna daır bildirilmektedir. üe alâkalı olarak Bblesmiş MıUetler Bu arada Regal slnemasmda Lucky d b'jlucduSunu belirtmektedlr. mış ve Ummandaki İngiliz harekâtıni Scottish Dally Mail İse umumî pro haberi okuduk. Diğer taraltan bellrtUdigine göre. İn ıtecavüz» olarak vasıflandırmıştır. Teşkiiâtı önüne dâvı* edilnüştı. Mı Jhn adlı İngiliz komedı filmlnin göa 1 1 a s k e r î h d r e k a terUme«lle tllm festıvall de baçlamış valarda seyircllerm eoşiun tezahüra giliz ordu birliklerınin halen mevcudu Ancak. dikk^tırr.ui çeken cıhet, Buna İngiliz delegesi cevab vennis sıra kaışı g ^ ^ B î **: ür. Mna yol açan Türk ekipınde modem 70210O tl« 716.200 arasmda değiştnekve Irak ve diğer Arab memleketlerlnin gszetede çıkan yanda bu toplantmm kâyete yol açmışö. Şlmdi de Arab Onberlnci Edineurg fesüvalinin Türk ordusunu terosil eden Kara Harb tedir ithamlarını reddetmiştir. İngiliz deîe. n« yerinden .ne de işçiler namına yarnaadasınm bir köşe&mdekı sılahlı programı geçen yıllarınklne nasaran Okulu oŞrenciler'.ne dalr bir makale gMİ. Krallyet Hava Kuvvetleri uçak v« teşebbüsleri onu tekrar aym bcynel dsha zengln ve geniştlr. 8 eylule ka. neşretmiş. eMplr gerek yurujüş ve konuşan sendikacıların isimlerıncin İnglllz askerlerinln sidece Ummart Sulmilel teşkilât önüne çıkanyor. ve mensub olduMarı sendikaHr^n dar devam edecek olan festivalde gerekse göste"iler bakımmdarı takdıre tanınm talebi üzerine ihtUâlcilere karİngllterenin tezi şöyle: oeaı''n 166 tenısil verilecek, ıki bın. şayan oluuğuau, mehter takımımızın b'his vardır. Bu ketumiyet nedenş; faaliyette bulunduklarını tebaruz İse tar.hi Ti..': orriusunu vnşatma ba TJmman, Maskat Sultanlığımn <j«n faz'.a artlst bu temsi'tere lîtlrak dır* Gayet basit: Bu ş?hısİ3r îs'anettlrmlştir. edecek. 6 orkestra, 8 oda orkestra»ı, kırr.ıcdnn alâka çekieı btr mabıyet bir domlnyonudur. Maskat SultanUğı irzp;t:ğ:n! ka"detmektedir bul işçilerini temsile salâhiyeOi olDaha sonra İngiliz delegest çarpısde Umman'da çıkan isyaıu bastırmak bir koro. 5 dram trupu. La Piccola BüKen admdâki gazete de bugunku mıyan, hasis menfaatleri uğrurıa manın çok küçuk çapta olduğunu mem Scala için benden yardnn istemiştir. Aıa fazla operası, 3 bale trupu v» 20 den sayısmda eilpimize tahsu ettlğı sununlukla kaydetmiş ve karşı tarafın solıst festlvale katılacaktır Türk iscifini isti<mardsn hicab duvmıala da yardunlaşma andlaşması tun.arında aynı görüşü teyid etmek. kayıblarının da bir hiç mesabesinde mıyan kimelerdir. Biz «:=nHifca oliKdm&urg olduğuna göre müdahalede bulun rıler kısmmaîes*"aUiin askeri goste. tedir. olmastndan da memnuniyet duyduğu. iştirâk eden Kara Harb r»k bu samsların sözHrinin Türk işHAYAL KURMAK TATLI ŞEYDİR dum!» . ... . Diğer tar?ftan İskoçya Valısi duc nu İlâve etmistlr. Okulu boru trsunpet takımı ile si'ıâh çisi namına söylenmiş olduğunu kaBu nazariyeyi deri snren İngıüzter endazları ve noehter takımımız buyük Beon Ctup'de bir yemek vermlç. Lonİngiliz delegesinden sonra Rus delebul etmiyoruz. dra Büyjk Elçimiz Muharrem Nur; İşçi birlikleri ile jandarmalar gesi Sobolev söz almış ve Arab mem«hakhyız» diyorlar. Fakat ihtılab bir alâka ve takdir toplamaktadır. Senelerderberi hasretini çek'iŞileketlerlni desteklemlstir İngıl, z müAskeri gosterılerin geçen a'îşam ya Birgt l'.e »efaret müstesannm da ha aynı zaviyeden görmiyenler me\cud. arasındaki çarpışmalarm miz en tsbiî hakkımız olan kolleYt:f dahalesini şiddetle itham ettniştır. Onlar da, Maskat Sultanının Ingiliz pılan umuır.î provasmda Kralıjet loca zır bulundukları bu yemekte Danı Korfu adasından duyulduğu marka, Kral'.nı şahsen temsil eden akid ve grev hakkının Türk işçisne Diğer taraftan Maskat ve ümman lerin elinde bir âlet olduğunu. Vm sıcda şeref mevklinl Harb Okulu Ku Prens George da ver almıştır n;andan: Mahıddln Oıcyayüz ışgal et bildiriliyor Sultanı da Güvenlik Konseyine blr t«lverilmesi gibi esas davalanmız d'iman ayaklanmasının da bu scbtble rcış ve gösterılerl müteakıb festıvale Savarona okul genıimizin şimal graf göndenniştir. Bu lelgrafta SuIUn. rurken. kanunî memnuhrte ra*m<*rı dahilî bir ihttlâf sayılamryacağmı. !;tirak eden butün bırlikler sahadakl Atirıa 20 (a.a.) «Vradlnl» adlı ga Arab memleketlerinin muzakere talebıni Avrupa limanlarım ziyareti politika yaparak Demokrat Partıye millî bir hareketin rnevzuubahis bu verlerlnl alarak Kara Harb Okulu ku Kopenhag: 20 l a a ) Edlnburg zetenin Korfu muhabiri tarafından v« protesto etmlş ve bu gibl bir hareke. lundugunu ve bunu da İngilterenm mandanımızı seîâmlam.şlardır. Mera. festival ne ıştirak eden Harb Okulu rilen bir habere göre. Amavudluğun tln memleketin iç işlerine müdahale et. mensub olrmyanlara iş verilmemesüâh toru ile bastırdığını Ucri »ü s>ın, bandonun çaldığı Türk ve Bri. müfrezesi ve mehter takımmı İngıl. petrol bölgesinde işçiler arasında ka. m e f c o l d u ğ u n u sinden bahseden bu şahıslann söztanya mılll marşlarlle sona ermlîtir. tereye gotürdükten sonra Denlz Harb , rısıklıklar çıkmıs ve bu arada bır çok rüyozlar. leri bizleri teessür içinde bırakmışUmmandan gelen haberlere göre SulSovyetlerin bu ilıtilâftan azamı Pestlval komltesi başkanı Turk ekipl Okulu talebelerınl hanllen kuvey Av sabota] hareketl vuku bulmuştur. jtır. Un« karşı isyan eden üç Uder elan ta. kuınandanma blr me»a] gondererek rupa limanlarına bir tatblka: gezisi. Muhabir bu baltalama hareketlerinde kib edilmektedir. İngiliz uçakıarı ds Istifade sağlamaya çabşacağı reuhak ekipimizin son derece muvaflak oldu ne çıkan Savarona okul gemisl prog ! Saym milletvekil!erimiz*?n rieakaktır. Güvenlik Konseyindeki Sov 4jnu tebarüz ettirmiş, takdir ve teb ram mucîbince Oslo'ya vâkl zlyareti bulunanlann komünist aleyhtarı bir bunları yakalayanlara Sultanın vadetmız. Türk iççisinin derdlerini dinleteskl âîa mensub olduklarını. bunlara tigı mükâfatları blldiren beyannameler yet delegesi bemen (Arab dos rOtlerinı b ldirmiştir. müıeak'.b Kopenhaz'a uŞramış ve ora. mek istivorlarsa. yapacaklan toplsntu) olarak ortaya çıkmış ve da Qç ^ün kaldıktan sonra dün sa. karşı Arnıvud milisleTinin ve jandar atmaktadır Yarın akşam yapılacak olan askeri tılarda her brançtaki iççileri temsil Arab Birliğinin şikâyette bulun çöserierde Londra Büvuk Elçimiz Mu. oah Stockholm'a müteveccihen hare mafinın faaliyete geçmiş olduğunu ve İngiliz Büytık Hçisı, Amerika D13 Bavuku bulan çarpışmalar sırasında tüeden sendîkalardan birer üye çağırınakla tamamile hakh olduğunu söy harrem Nurı Birgt şeref mevkıini i ş . ket etmlştir fek seslerınin Korf'.ı adasına kadar gel kamı Dulles'a basAurarak Umma" hâ. ^ocuklardan kıırulu 800 gangster temiz bir hale getirmek gayesile ge malarıdır.» ı lemistir. Bugün (Eisenhovcer Dok gal ederek bı:'.iklerin Belâmlarını ka Danimarkalılar Savaronanın ziyareti dlğini ilâve etmektedir. diselerinln mıızakeresl sırasında Amemünasebetile çok güzel blr program trinî) ile Ortadoğu bolgesinde Bus bul edecektir. rikanın Ingiltereyi desteklemesını ta Y çetesi New York'u titretiyor. liştirilmiştir. İngiliz gSLg?*e(erinln hak r.nızd»ki ha£irlam:şlar ve gemicllerımtze saml sızmasına sed çekmcğe çalışarc BirYapılan esaslı tecrübede dev elekleb etmiş. fakat bir vaad a'amamıjtır. Arıerikan poüsi ne yapacağını şaleşik Amerika, aym sekilde hareket «tay.şkâr ner.yatı fâsıiasız devam et mi bir rnısafirperverlik ve âzami ne. Amerika müstenkif şırmış vaziyttedir. Aralarında 14 trik süpürgesinin pistteki demir parmektedir FUhaklka G".asgow Hera'.dın zaket gösteTmişlerdir. edip. müvazeneyi tcmin edemenıiş din neçrettlği blr yazıda Turk askeri NewYork, 20 (Rı Umman meıe yaşında kız ve erkek çocukların da çaları. civata, vida, çivi çakıl taşları Diğer taraftan gemıcnerlmiz Danlieslnln Güvenlik Konseyınin günde. tir. Tarafsız kalacağı anluşılmıştır. ekıpinl seyretmenin ayrı bir zevk ol ve hattâ kaya taş parçalarını dahi markalılar üzerinde memlekeümız ve mlne alınıp almrnaması meseie^inin bulunduğu bu çeteler adam öldfrrtngf terenin ısrarlarına rağmen Lon dugu ve mehter takımının da muhte donanrr.amız hakkında iftıhara şayan müzaîreresı sırasında konuçan Axe. rneğe kadar gitmektedirler. Bir A topladığı müşahede edilmiştir. dranm terini desteklemenıiş, fakat A melen programın en enteresan kısmı ve mükemme! bir lntlba bırakmışlar. rlka delegesi Lodge. oya başvuruldu. merikan dergisjne göre bu şekilde *** rab Birliğinin şikâveıi İçin de rey nı teşkil edeceği bellrtllmektedlr. Ga dır ğvı zaman mUstenkJf kalacagını bil. gpngsterlik yspan çocuklann sayısı •Al Ahram» gazetesi. ölen Ağa Hanı .•••••••••»••ıııınılHlIIUIl! vennemiştir. Bu jekUde, İngiltereniıı ItlllHllllllHlimiımıııum»!».». dirmlştlr. şiddetle itbam ediyor 8000 civarındadır. takib ertiği polirika dolayısile. Birahirede intişar eden «Al Ahram» ahi leşik Amerika. Ortadoğudaki duruBu dergiye göre Amerikan polisi ga zstesı, Ahroed Al Savi MuhamAkaarayda Cerrahpaşa cadae»lnd« Bağdad Paktı memleketleri munn az da olsa sarsmıştir. Kusya, şu hususlüın açıklamıştır: meU imzası altında neşretiği yazıda baragazi tdaresi Mrafından açılan ka tek ba?ına (Arab dostul olarak bı «Onlar için gangstolik, kendi g?Ç<nlerde eien Afa Hanı siddetli &al inşastmds çalışan amelelerden sıtma ile savaş tedbirleri rakılnuş ve boljevik propagandannın Azlz Tavukçu, Naıif Oellnclk ve Da , . . .. . . . . i . • .ı • ui bir furette itham etmektedir. ekmeğine 3ağ sürülraüştür. üzerinde anlaşmaya vardı lerını g^.torebılmek 1011. scç.lmış b!r y M m m m u h a r r i r l ^ m i l y o n l n g i l u vut Bırkardej topr»k kıymatı netl Diyarbakır 20 (Telefofnla) Bu Bir taraftan böyle bir çelisıoe be Bastarafı 1 inci sahifede Bastora/ı 1 inci sahifede yıl bir h»yli uıayan cinayetler zinyaz aylarmda çocuk ) r a . ce&l enkaz altında ialarak muhtelif Tahran 2 (a.a ) Burıda bir top yoi: Bılhassa cinayetlerin sayısı qrt Ikanh kAga k Hanın a rzevkine düçkünı r abir yerlerlnden yarılanmıslardır C ç o m u a D n b i r ^rv^ b Müteakıben Fethi Çelikbaş konusmuş. rahıre Öz»»hmuz. Ahmed Çelik adlı lann işlediği lirirken, Suriyenin de (lüvenlik Kondemokrasi ve rejim meseleleri hak sahıslsr da ağır surette yaralanmışlar cirine bugün bir halka daha ilâve lantı yapmış oLin Bağriad Paktı mem rnsktadır. Bir sabah çocuklarJan biri adpm "lriuğunu, tamaihye tarikatma Taralılardan Aziz Tavukçu, Cerrah seyine şikâyet mektubları yollarna\a ! leketleri snglık azmanları pakt bölbaşladığı duyulmuştnr. Komünist niı knıdaki goruşunu açıklamış. igblrligi dîr. Yaralılar şehrımiz hastanesine olunmuştur. , , . , ji. j . u« mensab on milyona yakın zav&Ilı in PMa ha«îane»ine götürülürken yolda f68'1'^^ «ıtmnyı bertaraf etmek üzere mevzuuna temasla C H.P. nin Burdur kaldır.lmuş olup, sotor yakal*narak Hâdise şudur: Saat 10 Firalarında ölmüştür. Diğer ameleler tedari altı fuzu altırıa diişen Şam hükumeti de, ^ ^ ^ gayretlerin daha büyük ölçüde koor arkadaşımn .şled,g> s^ça daır ha s a n ! a n n ^ da Hur P ile ısbirllği yapmamak için te\k:f edilmişt!r. bir TJmman hâdiselerinde •tarafsız kaberleri gazetede okuyunca 'Ben da m ü ç ^an™ varmak içia aç kaldık na almmışlardır. Hidlse etrafmda Sav cılık tahktkat yapmaktadır. lan Birleşik Amerikayı itham rtmekha iyisini yaparru") demfkte ve ı a r ,m Ağa Hanın ise daha çok mala te ve Washington'un Ortadoğudakl ve Türkıvemn böylelikle cinayetler zincirleme de »ahib olabilmek hırsı ile daha fazla çit ibirllğl dolu blr ile eavas faaliyetleri müdürleri vam etmekt«".ır.» prestijini daha da sarsmamn yoîla yaparız. fakat Burdurda asla işbirî'ği rinde bir uçuruma yuvarlanmış ve ne. rastlamış. yanmda tasıdığı tabancayı < manlamaja gayret ettiğıni bu muaınnı aramaktadır. . , , , , , j I lam »crvetle bastaneler, okullar, fabnin aftıkları dört günlük serniner yapmıyacağız.n ticede ııç klji ölmüs ve on kişi de ya. çekip 50 yaşındaki Bayram Altıntopa nihnyfte ermiştir. Suriye, şikâyetinin fazla bir tepki Bırleşık Amerıkada çccukUr tara , ^ ^ t r s j s ^ ^ i , , ^ ^ ^Un yapate etmiştir. Yaralanan Bayram ka^^^^^^^ ı ralanmıştır. 1 husnle getirmiyeceği muhakkaktır. Her Iki hâdise hakkında da tahki tilin eline sarıldıâmdon titriyen ta Iki hipnotizmaci; bankadan fından ijlenen suj sayıs! şımdıye madıgmı, insanlann sefaletlerinl azalt Çünkt Arab Birliği dahilinde de kadar bu derece yüksek olmaraıstı. m a k uğnında hiç bir fedakârlıkta bubanca hâdise mahBİlinde bulunan kendlsini desteküyen bemen hemen Resmî sıfath Amerikalılar k a t a d e v a m «""»"^'^.r çıkan bir şahsı soydular Bu sene başmdanberi Birlcşik Ame lunmad.gını belirtnıiî ve umumiyetle Mehmed Akay adlı bir hamalın derŞimali Kafkas ordular grupu kuyok gibidtr. Fakat Umman hâdiseJerik?da. «yirmi yEşındac küçüklerin» Rio de Janeiro 20 (a a ) Bugıln işledıklcri cinayetlerin sayıs» 22 yi hareketlerini tskbıh * * * etmistir. h 4 «ütnflrte. Mehme* GfileTm de ri öyle degildiı. Ve unurulmamalıdır Adanada bara gidemiyecek Belo Hori7onte bankasından kUÎÜ. bulmuştur. General Franco'nun yatı, bir sandab mand=nı. Kutülemmaje Kahramarı, ağır surette yralanmosına sebeb ol yetl mlktarda para çekmlş olan bır merhum Enver Paşnm »mcası k i bu işte Arab Birliğinin Güven Adana 20 (Telefonla) Cumartesi ikiye biçti Bilâharp hastaneve kaidırı sahts blnad?.n *şart çıktıgı e.Tada lik Konseyinde sozcüsü sıfatile İu Reeepi bar dfcnü'jiinde büyük bir kavEmekli General Halil Kut dün sa, p vvclki gece lepanyol Deylet Dünyaam ~n büyük elektrik Bayram • ölmüs ve katil esn'f Iki hlpnotizmicı tarafından soynlmuş * giltere alejhindeki şikâyeli getiren gaya sıbeb olan Incırlik hava alanınGfncral Franco'nun «Azor» isimll *baS vefat etrrifsfir. süpürgesi teerfabe edildi Irak delegesi olmustnr. da vazifeli Amerikalılardan zenci tarpfırdan ya.. Ianıp polise teslim tur. Cenazesi bueün Beşik+aş Sinanpaünyamn en bujük elektrik sü yatı S.ınta Clara ad.Findan Saint Bu şahıs'ar bakışlannı adamm göz Bu hâdise. İngllterenin Ra£dad Turner Lui«in 1 Asliye Ceza Mahke Baştarafı 1 inci sahijede e < " ' m l ! : SebaFtien'e bazı turistleri getirmekte pürgesi son zamanlarda New olan Bj"ndala çaraprak bunu ikiye böl şa cmiinden kaHır'la'ak'tır. !erl lcine diicerek ouu •asirlerl aitına Pati' içtndeki durumunu tekrar sars mefînc» ttvkif edildiğini bildirmi^tim. Mfiarında meralekete hizmete devam Mitchell hava Bu hâdıçe üzeriııe Adana Valisini zinuyacak mıdır? •a. Adalet doktorhiğuna 132 ^ J ^ T S S ' " S ^ î S S York'taki tecrübe edibniştir.kuvvetleri müstür. bogulmus. bir kifi buluna Topkapı Sarayı gisesinde satıyap't eden Amerikan personel şefı, exmek istedığlni bildirmiştır. Tümge üsninde «Teokili Iki kişi ömer Sami COŞAB teessürünü biMirerek. özilr dilemiş neral Sander bu münasebetle gazet,e muracaat yapildl uzaklasm^lardır. lığa rıkanlan renkli kartlar Dun adalet doktorlujiına 132 klşl Parasını kaptıran bu şahıs kendlna uçak pisti temız!ey:cısi'> ism; verüen ' mamış vr bir kaç kişi de ağır yaralı tir. Bu arada resmi sıfath Amerika cilere şunları »öylemiştlr: Parıste nef s bir surette bu elektrik süpürgesi tepkili uçak olarak yaU alınabı!mi=tir Kasa sı• Birinci Ordu Muhabere Başkan muracaat etmistir Muhtelif sebeb'er gelince ve zabıtava müracaat edlnce lılann barlsra girmesi yasak edilmüzelik eşvadan bazı muhlm parça. d G l F tt l b ığmda butun1 gucümle çalışırken an den muayene ıçın ada'et doktorluğu ye kadar aradan bir havlı »a.morı geç krı korutnak bakımından uçuş pis rasında General Franeo yatta olup ba !»nn renkli kartl*n Topkapı Sarayı Ö L ÜM mıştı. sızın ve gör i;en lüzum üzerine 39. na gelenlfrin ekserıslnl kadmlar teş mlştir Polis bu Iki hıpnotizmacı soy tini bir mutfak zemininden daha lık tutmaktan gclmekte idi ?İ5»»inde satılığa ç'.kanlmış vt büvülc Merhum Cemil Beyın e?i. merhum Maureen O'Hara, Confim».ddeye göre emekllys sevkedlldlm. guncuyu aramaf» bajlamı;tır *** fctr raibet görmtlştür. Bunlar arasra. VedU Soyal. Raıka Scyal ve Talıa Sıv^sî mücadele yapmak üzere bugun Amerikada bir otelin havuzu bütün d» Patıhin. Kanunlnm ve Barbarosun Eryükselin annelen. Belediye Müfet dential mecmuasmdan taleb C. H. Partlye iltiha ketnaekle büyük dünya sulan ile doldurulacak Bortreleri ve kaftanlân bu!unraaXta Ham madde alamıyan plâstikblr gurur ve ıftllı%r duyuyorum » tişı Raif Soyal. Hukuk Fakültesi kahazırlanarak tebedllmls inşa edılen lem âmiri 'Ata Soyal ve Mntif mağa ettiği tazminatı 5 milyon çiler zor durumda | c ks:t?'ta Haustonda Uçüncü ka dır. Yenidenrehberi ile Rumell Hısan olan rrnıze muazzam bir otelin zası sahibı Cemil Soyalın büyükanne19.^j 1 r 7 sen^sı içîr.dç yc? meyva tında hüytik bir yüzme ha\"uzu ya ree*erasvonuna ald blr broçür 9> de leri. merhum Kahd Soyal ve emekli dolara çıkardı ve fthzf kroperatifı tarafından bin I eene aynı glseden tedarlk edilebllmek Albay Nusret Er>(iksehn kayınvalideL"? Angelep 20 (A P ) Confidentiaı Iton p!AMİk ithal edildigi hılde tstan P 1 ^ ^ ' M h l b l , gayet ori tedir . Memleketimizin mâruf1 tiıccar ve ilk mensucat fabrikareklâmIm leri sslıhatı rısvandan • bul Piâstikçıler Demeğine yalnız 22 Jlnal bır şekilde yapmıçtır. ve WİTİ«per dorgileri a'.eyhine açtığ>. törlerinden ve Tayja Ergül'ün kayınpederi. Tahir, ton Iıar. rr="1de t'hsis olunucu çikâI dâvada prtist Mıureen O'Hara tazmiDCnvanm bütün turistik acentalan1 Riiştü ve Halid Dağlaroğlu ve Mürside Ergül'ün ŞAHİNDE SOYAL Izırir 20 ıTelefonla) Mcrk.z Bin' vetl™ro yol açmıstır nat talrhıni 5 milvon dolara çıkarmıç na müracaat eden otelci mühlm büHakkın rahmetjne kavuşmustur Ce t:r. Hâkım mshkeme sırasında y?lan k^sı Izmir Şubesir.de mühim bir pul babalan: Dıin dvrnek Inkalinde bir basm tün d<mz. nehir. dere, gollerinden nazesı 21 Ağustos 957 çarssmba gunü !an ortaya çıkaran âletın kullan'l h:raızlığı hâdisesı meydana çıkmıştır topl »:tisı tertjb eden Bnşkan Zeki sul.ır gonderilmeslni istemıştir. oğie namazını müteakıb Fatih Camıi ' matı hususundakı talebi reddetmiştır Tıslıit edıldığine göre bankaya aid îlk^r d^'rnpk his^e^ine en az dört yüz Otelci bu aulan havuzun »uyuna Şfriflr.den kîldmlarak Merkezefen 1 Ayrıca. HollyTrood'un yüzlerce ar 4000 lir..ltk pulun muhtelif partilerdfton mal du^rrefi g'rek^iğıni belırte katmiftır. dideki aiie makberesine defnedilecek tistinin de dinlenmesin'icn vazgeçıl çalmdıgt. ayncı demirbaş malzpm*1 Comhurivet'm Ankara müme?«ill »rka (Dağıstanlı Zâde Hacı Celâl Bey) rek dfrnıi=tır ki: 14 açuFtosta açılan otelP. stmdiye tir. Mev'.â rshn.t eyliye. mis f ır Mocmualarda çıkan yazıların arrtında d^ eksilcnler oldugu anla« E zl°r n^dPnse üvey evlâd mu kadar Tnna. Rhein. Seine. Nil. Gange, dasımız Ecved Güresin. dün sabah vahakkın rahmetine kavuşmustur. Cenazesi bugün. 21 KOT: Çelenk göndenlmemesi nca JTewYork'lu avııkat Daniel Boss ta çılmış bulunmaktadır. Tahkikata polis ameİPM göm.ekteyız Bu '^1^" ı Volga nfhlrlçri ve bir çok göl sulan lidesini kfvbptmiştir. Merhurppnin reağustos çarşamba. öğleyi müteakıb Beyazıd camii şeriolunur. nazesi bueün kaldırılacak. öğle na. ' raftndan müstehcpn olmadığı iddia tarafınd: n chcmmiyetle el konmuş < lerce kuçük •malâtçı ve esnaf i?leri genderilmi?tır. fiuje ııamazı eda edildıkten sonra, Eyübsultandaki aile ve bankani" »c b^kçiKnnden biriediInMptir. j ni hırakr«3k z^runda kalmaktidır. mgzını mjteakıb Üsküdarda Yenlcanin evınde arnma y.ıpılmı^tır Hâdi*** makberesine defnolunacaktır. Cenâbıhak gariki rahmet • D'irumun ciddıyeti karsısında merniden alınarak Karseaahmeddeki aile Tecavüze uğrayan kiiçiik serin »:.hkitrıtır,a devam cdiln>'ktcdır Satranç oynıyan elektronik robot | selpvi Büyük MPCİİSP V» Başb ıkana malrberesine tevdi olunacaktır Arka. eyleye. yapıldi I Prz^t^eğ*" karar v^rdik. Hakkîmızdan d»?ımızın buvük kederine istırak edet> Çelenk gönderilmemesi rica olunur. Inciraltı plâjmda bir genç bir kız öldü ! faz!a5Ti inemiyoruz. Ancak bu kadar Hssachussetfde «Institut Of Tech annesi Muzaffer Güresine Allaht»n rah. ART»K H nisbrtsız bir tevziatı da doğru bulmüessesesıne mensub met dıleriz. Sıv = s 20 (Telefnnla) Dün Kanga!i boğuldu n'u>' njz ı: yüksek e'.ektrik mütehassı?lanndan , ilçe=inde Alacıh?n bucafema baglı TERLEMEKTEN *** 1 | Aktsş koyünde müessif bir hâdise olIzmır 20 ıTelefonla) Incinltı plâEge sinemasmda bîr gencin müt"ş« kkil bir grup. hata=ız ve mü Dr Maıhar Paşa tonınu. merhum Şekemmol bır surette satranç oynıyan KORKMAYİN mu«. ırzına tecavüz edılen küçuk blr jında yenı bir bngulma hâdisesı olölümü üe neticelenen kaza elektronik bir robot imaline muvaf fik ve S=ime Doğrunun kızı. Munir I kız clmüstür Aktaş koyünde 15 yaş mubjr. Hatib Yılmaz adında 2.1 yaMazhar Kamsoy. Fahriye ve Kâmura. Evre'Oü gece Şehzadebaşındakl sı fak olmuFİardır. j larında Osman ısmiııtte b.r çocuk ıjındi bır ge^Ç denize girmiş, fakat nın yeğenlert, Fuad Uranusun kardesi, neıci'.ılan biriude olUm'.e neticele. j aynı köydpn «A» yı kandırarak köyürı jilzmo bılmediği ıçm bogularak olBu harika robotu imal edenlerden AnkJra mümessilimiz Ecved Güresinın, nen bir kaîe olmuştur. d:sına kötürmOç ve ırzına geçmiştir mflhesdis Arthur Samüe!. robotun Epe Bin?aıa5md3 çslıs&n 18 yaşın. çimd: cn yamin satranç üst^dlannı Küsun Kopmanm valıdelerı. Dr. Nadi. A tpfrf\üz rtPticesinde ölmüştür. Adanada fecî bir kaza da Kadem Budakla 12 yaem'.akı ar. yenmekte olduğunu. yakında beynel re Görp^in VP Dr Ercürrend KopmiKilgün Gure;:n ksdaş: Metin Akkaya. evvelkt gece se milol şöhrete sahib satranççılan dahi nm kayınvalldeleri. Van Stenbergen, gene dün Adar.i 20 (Telefonla) Bugün ile E'trem Kopmanın buyükanneleri, vlrciler giT+lkten fionrft sînemayı t e . Kajp.il bucıgında oturan Münire T alt edtcegini blldirmiçtir. sal'hctı n .vandan mlzleTnış'er ve yatmak üzere tavan. adında g^nç bir kızın babası a\a ya şampiyonu DEODORANT dakl raukavvadan yapılmış yere çık Varagem. Belçika. 20 (Turktelı gıtmek ıptpmis ve duvarda a^ılı tüfegi Mt'ZAFTER GÜREStN mışlardır Miinire tüfeğ; verirken 3urada her sene tertıblenen profes. ıstemıMır uzun zamandanbPri çektigî hastalıkİki gece rataklanna glrer girmea eli trtığo dokununcn çıkan kurşunlar yoaeller arası bısiklet yarışmı, gene tan kurtulamıyarak dün H^.kkın rahmukavva Wmı çökmüç, her lfclsi de .ışhur bıslkletçı Van Etentergen ka genç kızın k.Jbine i"sıbet ederek ölümetine k=.vu?muçtur. Cenazesi burJn yere dü?.T.üştttr. müne s."beb olmuştur. zanmaSa muvaffek oimuştur. <21 8 15T çarçamba) 8gle namazını müKaziz?delerden Ksdem derhal öl teakıh Üsküdar Yerılcamiindpn knlİngiltere millî solaçığı mOş. arkadaşı M»tin İse koma halinde Doğu Almanyada tevkif dtnl^cak ve Karacaahrp<*d mezarlıGvureba hnstanesine kflldınfenışrır. gındMki makbP'pfipe defnedılecektir. Blunstone'un bacağı kırıldı eiüen üniversiteliler Radıse etra'mda saveılık tahkıkata All.ıh rahmet eylesm bs'lımıştır. Arcsterdam (Cu.nhurıyet, DIBı Munich, 20 (a.a.» (D.P.A. AjanAçılmak üzere olan yeni mevsim ha sı taraijıdap) bildırildığine göre, Do Millî Korunmada hapis ve zırlık mahivetinde Holanda sampivo para cezasına mahkum TEŞEKKÜR 3U Ajax ile bir maç yapmak üzere ğu Almanyada AIleWıttenberg» üVaraya ?elnılf bulunan İngiltere liei niversitesine mensub dört rektör ve olanlar Oğlumuz nın şohreth takımlarından Chelsei. bir çok üniversitelı. hükumeti ve rî İ»tanbul Milli Koranma Mahkeme İLKAY BİLGİŞİN nın ve İcgıltere millî takımımn ;V jimi devirmeğe matuf hareketlerde alnden dun asağıdaki mahsrümıyet »ç:Şı Frank Biunstone'un maçın 64 bulunmak suçu ile tevkif edilmişlerile ki'irız kararları çıkmış;ır: uncü daklkaaında bacajı kirılmıstır. dir. Kasab SaUm Yalnız, mezeci Stavro MİHDA BİLGİŞİN'nin Hayaloğlu. nalbur liya ve Hantyum OPON baş, diş, adale. dügun'.erinde gerek bizzat bulunmak usulsüz etlket kullancnaktan biner »uretfle bu mesud günümüze seref llra para eezîsına, fahiş fiatla erkek vermip. gerekse. her hangi bir mânl sinir, lumbago romatiztumaşı satan Hasan Bican 2 »en* 15 dolayısile dügünürr.Oze iştirak edegün iıap^e ve 833 llra 30 kuruş pan Ayda 600 liraya kadar memeklp beraber. y?ni evlllere saad"t ma ağrılarını teskin eder cezasına, 3 ay müddetle de dükkim kaydıhayat şartiyle temennifindt bulunmus olan muhte•nın kapatılmssını?. lokantacı Ksrabet rem VP kıymetli davetlilerimizden en Aylık irat veya 50.000 n e z e Kiynakçılar fahış fiatla ya«Bl kadayı İ22SSUI ' başlansicandin teçekkürlerimizin lutfen kafı, çlğsr yahnisl, ızgara köfte. yumur liraya kadar Sermaye trulünü dlleriz taJı upanak, paça ve elme komposto. HÎLMI ORAN cında başan ile kullanılır kazandıracak olan 1. K. Samiye Bılgiçln Selim Dirvâna su »attığından 3 ay hap»e. bln Ura para cepasma çarptırı'.ınıslardır. M U M bütün vücut ve ter C. H. plânının 3'üncü Arnavutlukta işçiler sabotaj hareketi yapıyor Hewyork'u titreten çocuk gangsterler! Çelikbaş işbirliğine taraftar Diyarbakırda fecî bir yol kazası oldu 15 yaşında bir cocuk 2 kişiyi K Toprak altında kalan 3 işçiden biri öldü Enver Paşanın amcası Halil Paşa vefat etti Gnl. A. Sander C. H P. ye girdi D V E F A T Pul hırsızlığı GELÂL DAĞLAROĞLU Ecved Güresin annesini kaybetti M MUM BAŞ AGRILARINA ve muayyen zamanlardaki sancılara karşı 3GUN KMJN çekilişine katılabilmek için son para yatırma tarihi 24 Ağustos Cumartesi günüdür. FAYDALIDIR ORTAOKUL T A R İ H ' kokularını önler M U M tesirini 24 saat muhoiaza eder M U M cüdi ve ter beılerini tahriş etmez M U M elbiseferinize hiçbir şekilde zorar rermez Galatasaray Lisesi Tarih Öğretmeni Maarif Vekâletince bu seneden itibaren Ortaokullarda ders kitabı olarak okutulması kabul edilen ve büyük bir itina ile hazırlanan kitablarımızın nümuneleri saym tarih öğretmenlerine tetkik edilmek üzere gönderümiştir. (Sınıf 1: 125 Krş. Sınıf 11. 125 Krş Srnıf III: 175 Krş.) Hatx>r aldınd'ğm» göre 1. Ordu Yarbaşk&nlıgı görevine Tuğgeneral Enrer Sökmen tâyin edilmi? ve Ordu karirgâlıındaki görevine başlamıştır 1. Ordu Yarbaşkanhğı V E F A T Kirimi. Çadik. Kohen. (Cozgen). jTanatar. Yafet Incicioglu. Egiz, Ye' raka, aileleri. amcalan ve akrabalan olan vefarını teessürle bildirirler Cenaz? rner.tsimi 21 Ağusto» 1957 tarihli çar(amba günü jaat 15 te HaskBy Karaim Ibadethaneslnde yapılacaktır. Işbu Ilân davetiye yerine kaimdir. *** Istanbul Karalm Cemaatl Reisi Huhanlsi mübtela rlduğu hnstalıktan kurtulamıyarak Hakkın rahmetine kavuşmuştur. 21 Agusto» 957 tarihli çarşamba günü saat 15 te. Hasköy Karaim lbadetlıanesınden cenaıesl kaldınlacaktır Bütün cemaat efradı ve dostlannın bu saatte te^rifleri rica olunur. îstanbul KARAtM Cemaatl Vakıflan Mütevelli Heyett Remzi Kitabevi mevzunnda ailenin en yakıo dostunun doktoruolduğunu unutmayınız AMERİKAOA 100.000 lerce KİŞİNİN HAYATIN1 KU|RTARAN H A R İ K  K İ T A P DOKTOR GELİNCEYE KADAR Anî bir hastalık vef» kaaa vukuunda alınacaic ttdblrler. 2 . ^BlR «RISTOL MKe«S M*MULUDU« i n c i B A S K I S r Ç I K T I Lüks Bez Cill, 2 8 8 jSahiic, Fiatı : İ 0 Lira * Tasraya ödemeli gönderilir. Posla Kutuıu . 6 BeyazıtlsL OPON günde 6 tablete kadar alınabilir Basad mevslmi münasebetlle TraS. ya bclgeslndeki çcltfk sahalannda 10 000 lşçiye lhtlyaç h&sıl oy.Tiustur. Bu böl^slerde çalısacak işçıl'rtn teml ni ile Ist«nbul İş ve İşci Bulma Ku rumu Müdür Muavlni Necatl Ahlbaba vazlfelendirilmlştlr. Tarın Edirneye | hareket edeoektlr Trakyada 10.000 çeltik işçisine ihtiyac var Dr. İSHAK KİRİMİnin TeşiLköyde Basan «okağmda S nu. mar«lı evde oturan 14 yaşında. uy. kuda gezme hastalıgm& mUptelft Gtil Aydın ismlndc bir ku g«ee uyiu sıraaında bahçe duvarında dolacırkec yere duşmüş ve yaralanmıştır. GüJ Aydm tedavl «ltma, almmıstıı. •Uykuda gezer» bir kız duvardan düştü Dr. tSHAK KİRİMt TÜRKİYE
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog